# da/1970/jrc21970A0720_01-da.xml.gz
# sk/1970/jrc21970A0720_01-sk.xml.gz


(src)="2"> TILLÆGSAFTALE til aftalen vedrørende urmagervarer mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Schweiz på den anden side
(trg)="3"> k Dohode o výrobkoch hodinárskeho priemyslu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou [ 1 ]

(src)="3"> RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
(trg)="4"> RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

(src)="4"> DET SCHWEIZISKE FORBUNDSRÅD
(trg)="5"> na jednej strane a

(src)="5"> er -
(trg)="6"> ŠVAJČIARSKA FEDERÁLNA RADA

(src)="6"> ud fra følgende betragtninger :
(trg)="7"> na strane druhej ,

(src)="7"> EN AFTALE vedrørende urmagervarer mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Schweiz på den anden side er blevet underskrevet den 30. juni 1967 i Genève ;
(trg)="8"> KEĎŽE v Ženeve sa dňa 30. júna 1967 podpísala Dohoda o výrobkoch hodinárskeho priemyslu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou ;

(src)="8"> FOR AT DENNE AFTALE kan fungere tilfredsstillende , er det nødvendigt , at der træffes yderligere foranstaltninger ;
(trg)="9"> KEĎŽE na riadne plnenie tejto dohody je potrebné prijať dodatkové ustanovenia ;

(src)="9"> DET SCHWEIZISKE FORBUNDSRÅD har udsendt en ordonnance af 23. december 1971 om fastlæggelse af brugen af navnet » schweizer- « for så vidt angår ure ;
(trg)="10"> KEĎŽE označenie " švajčiarske " pre hodinky upravuje nariadenie Švajčiarskej federálnej rady z 23. decembra 1971 ;

(src)="10"> DER BESTÅR et snævert industrielt samarbejde inden for området ure mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Schweiz ; og
(trg)="11"> KEĎŽE v oblasti hodinárskeho priemyslu existuje úzka spolupráca medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskom ;

(src)="11"> I ERKENDELSE AF , at samtidig med at denne aftale træder i kraft , ophæves de af Ebauches SA og ASUAG ydede rationaliseringspræmier , såvel som det i punkt B 3b i ovennævnte aftale omhandlede kontingent -
(src)="12"> ( 1 ) Aftalen er kun affattet på fransk .
(trg)="12"> BERÚC NA VEDOMIE , že súčasne s nadobudnutím platnosti tejto dohody sa zrušia racionalizačné granty , ktoré udeľuje Ebauches SA a ASUAG a kvóta , ktorá sa uvádza v bode B 3 písm. b ) vyššie uvedenej dohody ,

(src)="13"> BLEVET ENIGE OM FØLGENDE :
(trg)="13"> SA DOHODLI takto :

(src)="14"> Artikel 1
(trg)="14"> Článok 1

(src)="15"> De tarifnedsættelser , som er fastlagt i artikel 1 og 5 i aftalen af 30. juni 1967 , træder i kraft samtidig med denne tillægsaftale .
(trg)="15"> Zníženie sadzieb , ktoré sa uvádza v článkoch 1 a 5 dohody z 30. júna 1967 , nadobudne účinnosť súčasne s touto dohodou .

(src)="16"> Artikel 2
(trg)="16"> Článok 2

(src)="17"> For at et ur , hvis værk er af mindst 50 % schweizisk fabrikat for så vidt angår værdien af alle bestanddelene , inklusive samlingsomkostningerne , i medfør af artikel 2 , afsnit 2b ) i Det schweiziske Forbundsråds ordonnance af 23. december 1971 om fastlæggelse af brugen af navnet » schweizer- « for så vidt angår ure , kan bære betegnelsen » schweizerur « , er der indført en attestationsprocedure mellem Schweiz og Fællesskabet efter følgende regler :
(trg)="17"> V záujme toho , aby hodinky so strojčekom švajčiarskej výroby , ktorého hodnota predstavuje aspoň 50 % všetkých súčiastok , vrátane nákladov na ich zloženie podľa článku 2 ods . 2 písm. b ) nariadenia Švajčiarskej federálnej rady z 23. decembra 1971 , ktorým sa upravuje používanie označenia " švajčiarske " pre hodinky , bolo možné považovať za švajčiarske , medzi Švajčiarskom a spoločenstvom sa zavedie certifikačné konanie v súlade s týmito predpismi :

(src)="18.0"> 1 .
(trg)="18.0"> 1 .

(src)="18.1"> Emner til urværker , der er fremstillet i Fællesskabet , og som er anført i listen i bilaget til aftalen , samt regulatorer og andre bestanddele til urværker fremstillet i Fællesskabet og emnedele af schweizisk eller fællesskabsfabrikat betragtes som værende af en kvalitet svarende til emner og dele af schweizisk fabrikat med lignende tekniske egenskaber .
(trg)="18.1"> Pokiaľ ide o samostatné hodinové strojčeky vyrobené v spoločenstve a uvedené v prílohe k dohode a ovládacie prvky a iné súčasti hodinového strojčeka vyrobené v spoločenstve , ktoré dopĺňajú samostatné strojčeky vyrobené vo Švajčiarsku alebo v spoločenstve , platí , že majú rovnakú kvalitu ako samostatné strojčeky a súčasti švajčiarskej výroby a porovnateľné technické parametre .

(src)="18.2"> Det er indforstået , at ure og urværker , som er samlet af disse emner og dele , skal opfylde de krav , der stilles af det officielletekniske tilsyn i Schweiz .
(trg)="18.2"> Platí , že hodinky a hodinové strojčeky , ktoré sa skladajú z týchto samostatných strojčekov a súčastí , musia vyhovovať zákonom stanoveným požiadavkám technickej kontroly .

(src)="19.0"> 2 .
(trg)="19.0"> 2 .

(src)="19.1"> Listen over de i stk. 1 i denne artikel nævnte emner , der er fremstillet i Fællesskabet , vil regelmæssigt blive ájourført efter følgende retningslinjer :
(trg)="19.1"> Zoznam samostatných strojčekov vyrobených v spoločenstve , ktorý sa uvádza v odseku 1 tohto článku , sa pravidelne aktualizuje takto :

(src)="20.0"> a ) Anmodning om optagelse på listen af nye emnekalibre rettes til la Chambre suisse de l ' horlogerie af Fællesskabets urmagerorganisationer eller enhver emnefabrikant , der er etableret inden for Fællesskabet .
(trg)="20.0"> a ) združenia výrobcov hodín a hodiniek so sídlom na území spoločenstva alebo výrobcovia samostatných strojčekov so sídlom na území spoločenstva zasielajú žiadosti o zaradenie nových kalibrov samostatných strojčekov do zoznamu na Chambre suisse de l 'horlogerie .

(src)="20.1"> Anmodningen ledsages af et datablad for emnestørrelserne .
(trg)="20.1"> K žiadostiam sa prikladá technický popis kalibru samostatných strojčekov .

(src)="20.2"> La Chambre suisse de l ' horlogerie indfører omgående den eller de nye størrelser på den omtalte liste .
(trg)="20.2"> Chambre suisse de l 'horlogerie bezodkladne zaradí nový kaliber alebo kalibre do spomínaného zoznamu .

(src)="21.0"> I tilfælde af , at der anmodes om optagelse af en emnekaliber , som allerede har været benyttet i Schweiz , og som har haft vanskeligheder med at opfylde de krav , der stilles af det officielle tekniske tilsyn i Schweiz , kan la Chambre suisse de l ' horlogerie anfægte optagelsen .
(trg)="21.0"> V prípade , že kaliber samostatných strojčekov , ktorého zaradenie do zoznamu sa požaduje , sa už vo Švajčiarsku používal , ale neprešiel zákonom predpísanou kontrolou v tejto krajine , Chambre suisse de l 'horlogerie môže jeho zaradenie do zoznamu odoprieť .

(src)="21.1"> I så fald kan ansøgeren gøre brug af den procedure , som er fastsat i stk. 3 i denne artikel .
(trg)="21.1"> V takom prípade môže žiadateľ uplatniť postup , ktorý sa ustanovuje v odseku 3 tohto článku .

(src)="22"> b ) Tilbagekaldelse af en emnekaliber , som er opført på listen , meddeles la Chambre suisse de l ' horlogerie af Fællesskabets urmagerorganisationer eller af den fabrikant , som tidligere havde anmodet om optagelsen .
(trg)="22"> b ) Vyradenie vzorov samostatných strojčekov , ktoré sa uvádzajú v zozname , Chambre suisse de l 'horlogerie oznámia združenia výrobcov hodín a hodiniek so sídlom na území spoločenstva alebo výrobca , ktorý už požiadal o zaradenie príslušného kalibru do zoznamu .

(src)="23.0"> c ) I tilfælde af at kravene fra det officielle tekniske tilsyn i Schweiz ikke kan opfyldes , anmoder la Chambre suisse de l ' horlogerie om , at den pågældende på listen opførte størrelse slettes , og giver meddelelse herom til den interesserede part .
(trg)="23.0"> c ) V prípade , že sa nesplnia zákonom stanovené požiadavky technickej kontroly platné vo Švajčiarsku , Chamre suisse de l 'horlogerie môže požiadať o výmaz príslušných kalibrov samostatných strojčekov zo zoznamu a túto požiadavku oznámi dotknutej strane .

(src)="23.1"> I tilfælde af uoverensstemmelse kan den interesserede part gøre brug af den i stk. 3 i denne artikel fastsatte procedure inden for en frist på to måneder .
(trg)="23.1"> V prípade , že nedôjde k zhode , dotknutá strana môže do dvoch mesiacov využiť postup , ktorý sa ustanovuje v odseku 3 tohto článku .

(src)="24"> d ) Enhver anmodning om ændringer i listen ifølge ovenstående litra a ) , b ) , og c ) meddeles omgående til Den blandede Kommission af la Chambre suisse de l ' horlogerie .
(trg)="24"> d ) Všetky žiadosti o vykonanie zmien v zozname v súlade s písmenami a ) , b ) a c ) vyššie , Chambre suisse de l 'horlogerie bezodkladne oznámi spoločnému výboru .

(src)="25.0"> 3 .
(trg)="25.0"> 3 .

(src)="25.1"> I tilfælde af anfægtelse af kvalitetslighed , forelægges problement omgående for den i artikel 9 i aftalen af 30. juni 1967 oprettede blandede Kommission af én af parterne .
(trg)="25.1"> V prípade sporu ohľadne rovnocennosti kvality dotknutá strana vec bezodkladne postúpi spoločnému výboru , ktorý sa ustanovuje v článku 9 dohody z 30. júna 1967 .

(src)="26"> Af egen drift anmoder den af parterne , som først tager initiativet hertil , om en fælles sagkyndig erklæring fra » institut pour le contróle officiel de la qualité dans l ' industrie horlogère suisse « ( instituttet for den schweiziske urindustris officielle kvalitetskontrol ) og et tilsvarende kompetent Fællesskabsinstitut , udpeget af den interesserede part inden for Fællesskabet .
(trg)="26"> Strana , ktorá sa tak rozhodne ako prvá , z vlastnej iniciatívy požiada o vydanie spoločného odborného posudku Inštitút úradnej kontroly kvality v rámci švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu a príslušný oprávnený inštitút so sídlom na území spoločenstva , ktorý určí dotknutá strana spoločenstva .

(src)="27"> Disse institutter har en frist på 3 måneder til at udarbejde den begærede sagkyndige erklæring .
(trg)="27"> Tieto inštitúty budú mať na vydanie požadovaného odborného posudku tri mesiace .

(src)="28"> Med henblik på denne sagkyndige undersøgelse , enes institutterne om at udtage 2 partier ure eller urværker , der er tilstrækkeligt repræsentative , og som principielt højst omfatter 50 ure eller 50 urværker , det ene hos en schweizisk virksomhed , og det andet hos en virksomhed inden for Fællesskabet .
(trg)="28"> Na účely vydania tohto odborného posudku sa inštitúty navzájom dohodnú , že vyberú dve dostatočne reprezentatívne šarže hodiniek alebo hodinových strojčekov , z ktorých každá bežne obsahuje najviac 50 kusov hodiniek alebo hodinových strojčekov , jednu v určitom švajčiarskom podniku a druhú v určitom podniku spoločenstva .

(src)="29"> Når en undersøgelse af disse to partier har fundet sted , ifølge normerne ved det officielle tekniske tilsyn i Schweiz , sammenligner institutterne deres resultater og udarbejder til forelæggelse for Den blandede Kommission en fælles rapport , som indeholder deres konklusioner og eventuelle forslag .
(trg)="29"> Po preskúšaní týchto šarží v súlade s normami technickej kontroly platnými vo Švajčiarsku , inštitúty porovnajú svoje výsledky a pre spoločný výbor spoločne vypracujú správu obsahujúcu ich uzávery a prípadné návrhy .

(src)="30"> Den blandede Kommission behandler denne rapport ved det førstkommende møde .
(trg)="30"> Spoločný výbor preskúma túto správu na svojom najbližšom zasadnutí .

(src)="31"> Artikel 3
(trg)="31"> Článok 3

(src)="32"> Aftalen samt den liste , der findes som bilag dertil , offentliggøres i de kontraherende parters officielle tidender og meddeles urfabrikanterne gennem de pågældende faglige organisationer .
(trg)="32"> Dohoda a k nej pripojený zoznam sa uverejnia v úradných vestníkoch zmluvných strán a výrobcom hodín a hodiniek ju oznámia dotknuté obchodné združenia .

(src)="33"> Ændringer i listen i bilaget offentliggøres og meddeles på samme måde .
(trg)="33"> Rovnako sa postupuje pri uverejňovaní zmien v pripojenom zozname .

(src)="34.0"> Mindst hvert tredje år efter aftalens ikrafttræden foretager Den blandede Kommission en omarbejdelse af listen med henblik på de indførelser og sletninger , der er foretaget i mellemtiden .
(trg)="34.0"> Spoločný výbor prinajmenšom každé tri roky odo dňa nadobudnutia platnosti dohody zoznam preskúma , aby sa zohľadnili všetky položky , ktoré sa medzičasom do zoznamu zaradili alebo sa z neho vymazali .

(src)="34.1"> Den omarbejdede liste offentliggøres og meddeles på samme måde som den oprindelige liste .
(trg)="34.1"> Pri uverejňovaní a oznamovaní nového zoznamu sa postupuje rovnakým spôsobom .

(src)="35"> Alle yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til de pågældende faglige organisationer .
(trg)="35"> Akékoľvek ďalšie informácie možno získať od dotknutých obchodných združení .

(src)="36"> Artikel 4
(trg)="36"> Článok 4

(src)="37"> Aftalen kan opsiges af hver af de kontraherede parter med et varsel på 12 måneder .
(trg)="37"> Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať v lehote 12 mesiacov .

(src)="38"> Artikel 5
(trg)="38"> Článok 5

(src)="39"> Aftalen indgås og ratificeres af de kontraherende parter i henhold til deres egne fremgangsmåder herfor .
(trg)="39"> Zmluvné strany dohodu uzavrú a ratifikujú v súlade so svojimi vlastnými postupmi .

(src)="40"> Aftalen træder i kraft den 1. januar 1973 under forudsætning af , at de kontraherende parters ratifikationsdokumenter er blevet udvekslet inden denne dato .
(trg)="40"> Dohoda nadobúda platnosť dňa 1. januára 1973 za predpokladu , že zmluvné strany si do tohto dňa vymenia svoje ratifikačné listiny .

(src)="41"> I tilfælde af , at udvekslingen af ratifikationsdokumenterne finder sted mellem den 1. januar og den 30. november 1973 , træder aftalen i kraft den første dag i den anden måned efter denne udveksling .
(trg)="41"> V prípade , že k výmene ratifikačných listín dôjde v období medzi 1. januárom a 30. novembrom 1973 , dohoda nadobúda platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúcom po uskutočnení tejto výmeny .
(trg)="42"> [ 1 ] Dohoda sa vypracovala len vo francúzskom jazyku .
(trg)="43"> --------------------------------------------------

# da/1972/jrc21972A0722_03-da.xml.gz
# sk/1972/jrc21972A0722_03-sk.xml.gz


(src)="2"> + + + +
(trg)="2"> Dohoda

(src)="4"> mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Schweiz
(trg)="3"> medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom
(trg)="4"> a Švajčiarskou konfederáciou

(src)="5"> DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB
(trg)="5"> EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO ,

(src)="6"> paa den ene side
(trg)="6"> na jednej strane a

(src)="7"> SCHWEIZ
(trg)="7"> ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA ,

(src)="8"> paa den anden side
(trg)="8"> na strane druhej ,

(src)="9"> har
(src)="10"> I OENSKET OM , i anledning af udvidelsen af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , at befaeste og udbygge de eksisterende oekonomiske forbindelser mellem Faellesskabet og Schweiz , og , under hensyntagen til rimelige konkurrencevilkaar , at sikre en harmonisk udvikling af deres handel i den hensigt at bidrage til Europas opbygning ,
(trg)="9"> SO ŽELANÍM , ABY sa konsolidovali a pri rozšírení Európskeho hospodárskeho spoločenstva rozšírili hospodárske vzťahy , ktoré existujú medzi spoločenstvom a Švajčiarskom , a aby sa zabezpečil harmonický rozvoj ich obchodu s náležitým zohľadnením podmienok zdravej hospodárskej súťaže , aby sa tak prispelo ku práci na budovaní Európy ,

(src)="11"> MED DET FORSAET gradvis et fjerne hindringerne for hovedparten af deres samhandel , i overensstemmelse med bestemmelserne i Den almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel vedroerende oprettelsen af frihandelsomraader ,
(trg)="10"> ROZHODNUTÉ za týmto účelom postupne odstraňovať v podstate všetky prekážky , ktoré stoja v ceste ich obchodu , podľa tých ustanovení Všeobecnej dohody o clách a obchode , ktoré sa týkajú vytvárania oblastí voľného obchodu ,

(src)="12"> IDET DE ERKLAERER SIG REDE TIL , under hensyntagen til alle relevante faktorer og navnlig udviklingen inden for Faellesskabet , at undersoege mulighederne for at udvikle og uddybe deres forbindelser , saafremt det skulle vise sig formaalstjenligt , at begge parter kunne have oekonomisk interesse i at udstraekke disse til omraader , der ikke omfattes af denne overenskomst ,
(trg)="11"> VYHLASUJÚC , že sú pripravené vo svetle akýchkoľvek príslušných faktorov a najmä vo svetle vývoja v spoločenstve , možnosť rozvinutia a prehĺbenia svojich vzťahov tam , kde sa to ukáže ako užitočné vo svetle záujmov ich hospodárstiev , preskúmať možnosť rozšírenia tejto dohody na oblasti , ktoré táto dohoda nepokrýva ,

(src)="13"> VEDTAGET , til virkeliggoerelse af disse maalsaetninger , og i betragtning af , at ingen bestemmelse i denne overenskomst kan fortolkes saaledes , at de kontraherende parter fritages for de forpligtelser , som paahviler dem ved andre internationale overenskomster ,
(trg)="12"> SA ROZHODLI , presadzujúc tieto ciele a mysliac to tak , že nijaké ustanovenie tejto dohody sa nesmie vykladať tak , akoby oslobodzovali zmluvné strany od povinností , ktoré im môžu ukladať iné medzinárodné dohody ,

(src)="14"> AT INDGAA DENNE OVERENSKOMST :
(trg)="13"> UZAVRIEŤ TÚTO DOHODU :

(src)="15"> Artikel 1
(trg)="14"> Článok 1

(src)="16"> Denne overenskomst tager sigte paa :
(trg)="15"> Cieľom tejto dohody je :

(src)="17"> a ) gennem udbygning af den gensidige samhandel at begunstige den harmoniske udvikling af de oekonomiske forbindelser mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Schweiz og saaledes fremme vaeksten i det oekonomiske liv , forbedre leve - og arbejdsvilkaar og begunstige produktivitetsforoegelse og finansiel stabilitet i Faellesskabet og i Schweiz ,
(trg)="16"> a ) rozširovaním vzájomného obchodu podporovať harmonický rozvoj hospodárskych vzťahov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou a takto v spoločenstve i vo Švajčiarsku podporovať napredovanie hospodárskej činnosti , zlepšenie životných podmienok , zamestnanosti , ako aj zvýšenie produktivity a finančnej stability ,

(src)="18"> b ) at sikre samhandelen mellem de kontraherende parter rimelige konkurrencevilkaar ,
(trg)="17"> b ) vytvoriť spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže medzi zmluvnými stranami ,

(src)="19"> c ) ved afskaffelse af hindringerne for samhandelen , saaledes at bidrage til en harmonisk udvikling og udvidelse af verdenshandelen .
(trg)="18"> c ) prispieť touto cestou odstránením prekážok obchodu k harmonickému rozvoju a rozširovaniu svetového obchodu .

(src)="20"> Artikel 2
(trg)="19"> Článok 2

(src)="21"> Overenskomsten anvendes paa varer , der har oprindelse i Faellesskabet og i Schweiz :
(trg)="20"> Táto dohoda sa uplatňuje na výrobky s pôvodom v spoločenstve alebo vo Švajčiarsku :

(src)="22"> i ) som henhoerer under kapitel 25 - 99 i Bruxellesnomenklaturen , bortset fra de varer , der er naevnt i bilag I ;
(trg)="21"> i ) ktoré spadajú pod kapitoly 25 až 99 Bruselskej nomenklatúry , okrem výrobkov uvedených v zozname v prílohe I ;

(src)="23.0"> ii ) som er anfoert i protokol nr .
(src)="23.1"> 2 , under hensyntagen til de naermere bestemmelser , der er fastsat heri .
(trg)="22"> ii ) ktoré sú uvedené v Protokole 2 , pričom sa náležito zohľadnia ustanovenia , zakotvené v tomto protokole .

(src)="24"> Artikel 3
(trg)="23"> Článok 3

(src)="25.0"> 1 .
(trg)="24.0"> 1 .

(src)="25.1"> Ingen ny importtold indfoeres i samhandelen mellem Faellesskabet og Schweiz .
(trg)="24.1"> V obchode medzi spoločenstvom a Švajčiarskom sa nezavedú nijaké nové dovozné clá .

(src)="26.0"> 2 .
(trg)="25.0"> 2 .

(src)="26.1"> Importtolden afskaffes gradvis i foelgende tempo :
(trg)="25.1"> Dovozné clá sa budú postupne rušiť podľa nasledujúceho harmonogramu :

(src)="27"> - 1 . april 1973 nedsaettes alle toldsatser til 80 % af basistolden ;
(trg)="26"> a ) dňa 1. apríla 1973 sa každé clo obmedzí na 80 % základného cla ;

(src)="28"> - de oevrige fire nedsaettelser , paa hver 20 % , gennemfoeres :
(trg)="27"> b ) štyri ďalšie zníženia o 20 % sa urobia v týchto dňoch :

(src)="29"> 1 . januar 1974 ,
(trg)="28"> 1. januára 1974 ,

(src)="30"> 1 . januar 1975 ,
(trg)="29"> 1. januára 1975 ,

(src)="31"> 1 . januar 1976 ,
(trg)="30"> 1. januára 1976 ,

(src)="32"> 1 . juli 1977 .
(trg)="31"> 1. júla 1977 .

(src)="33"> Artikel 4
(trg)="32"> Článok 4

(src)="34.0"> 1 .
(trg)="33.0"> 1 .

(src)="34.1"> Bestemmelserne om den gradvise afskaffelse af importtold finder ogsaa anvendelse paa finanstold .
(trg)="33.1"> Ustanovenia , týkajúce sa postupného zrušenie dovozných ciel sa uplatnia aj na clá fiskálnej povahy .

(src)="35"> De kontraherende parter kan erstatte en finanstold eller det fiskale element i en told med en intern afgift .
(trg)="34"> Zmluvné strany môžu nahradiť clá fiskálnej povahy alebo fiskálny prvok ciel vnútornou daňou .

(src)="36.0"> 2 .
(trg)="35.0"> 2 .

(src)="36.1"> Danmark , Irland , Norge og Det forenede Kongerige kan indtil 1 . januar 1976 opretholde en finanstold eller det fiskale element i en told , saafremt artikel 38 i " Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af Traktaterne " , der er opstillet og vedtaget under konference mellem De europaeiske Faellesskaber og kongeriget Danmark , Irland , kongeriget Norge og Det forenede Kongerige Storbritanien og Nordirland , anvendes .
(trg)="35.1"> Dánsko , Írsko , Nórsko a Spojené kráľovstvo môžu si do 1. januára 1976 ponechať clo fiskálnej povahy alebo fiskálny prvok cla v prípade zavedenia článku 38 aktu " Akt , týkajúci sa podmienok pristupovania k zmluvám a upravovania zmlúv " , ktorý spísala a prijala konferencia medzi Európskymi spoločenstvami a Dánskym kráľovstvom , Írskom , Nórskym kráľovstvom , Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska .

(src)="37.0"> 3 .
(trg)="36.0"> 3 .

(src)="37.1"> Dog kan Schweiz under iagttagelse af betingelserne i artikel 18 midlertidigt opretholde den afgift , der svarer til det fiskale element i importtolden for de varer , der er anfoert i bilag 2 .
(trg)="36.1"> Švajčiarsko môže dočasne ponechať clá , zodpovedajúce fiskálnemu prvku dovozných ciel výrobkov , uvedených v prílohe II , pri čom však bude rešpektovať podmienky , uvedené v článku 18 .

(src)="38"> Den blandede Komité , som er naevnt i artikel 29 , efterproever betingelserne for anvendelse i det foregaaende afsnit , navnlig i tilfaelde af aendring i stoerrelsen af det fiskale element .
(trg)="37"> Spoločný výbor , ustanovený v článku 29 , preskúma , či sa dodržiavajú podmienky , stanovené v predchádzajúcom pododseku , najmä či sa zmenila výška fiskálneho prvku .

(src)="39"> Den undersoeger situationen med henblik paa omdannelse af denne told til interne afgifter foer 1 . januar 1980 eller foer ethvert andet tidspunkt , som den under hensyn til omstaendighederne er foranlediget til at fastsaette .
(trg)="38"> Spoločný výbor preskúma túto pozíciu s ohľadom na prevod takýchto ciel na vnútorné poplatky pred 1. januárom 1980 alebo pred ktorýmkoľvek iným dňom , ktorý môže určiť podľa okolností .

(src)="40"> Artikel 5
(trg)="39"> Článok 5

(src)="41.0"> 1 .
(trg)="40.0"> 1 .

(src)="41.1"> For enhver vare udgoer basistolden , ud fra hvilken den gradvise nedsaettelse , der er fastsat i artikel 3 og i protokol nr .
(src)="41.2"> 1 skal foretages , den told , der faktisk blev anvendt 1 . januar 1972 .
(trg)="40.1"> Základným clom , na ktoré sa uplatní séria obmedzení ustanovená v článku 3 a v protokole 1 , bude pre každý výrobok clo , ktoré sa skutočne uplatňovalo 1. januára 1972 .

(src)="42.0"> 2 .
(trg)="41.0"> 2 .

(src)="42.1"> Saafremt efter 1 .
(src)="42.2"> Januar 1972 toldnedsaettelser bliver anvendelige som foelge af de ved handelskonferencen i Genève ( 1964 - 1967 ) indgaaede toldaftaler , erstatter de saaledes nedsatte toldsatser den basistold , der omhandles i stykke 1 .
(trg)="41.1"> Ak sa po 1. januári 1972 stane uplatniteľným akékoľvek obmedzenie sadzieb , vyplývajúce z dohôd o sadzbách , uzavretých v dôsledku Obchodnej konferencie v Ženeve v rokoch 1964 až 1967 , základné clá uvedené v odseku 1 , sa nahradia týmito zníženými clami .

(src)="43.0"> 3 .
(trg)="42.0"> 3 .

(src)="43.1"> De nedsatte toldsatser beregnes i overensstemmelse med artikel 3 og protokol nr .
(src)="43.2"> 1 og anvendes ved afrunding af foerste decimal .
(trg)="42.1"> Znížené clá vypočítané podľa článku 3 a podľa protokolu 1 , sa uplatnia zaokrúhlené na prvé desatinné miesto .

(src)="44.0"> Med forbehold af den anvendelse , Faellesskabet vil goere af artikel 39 , stk .
(src)="44.1"> 5 , i " Akt vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af Traktaterne " , der er opstillet og vedtaget under konferencen mellem De europaeiske Faellesskabet og kongeriget Danmark , Irland , kongeriget Norge og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , anvendes med hensyn til de specifikke toldsatser eller den specifikke del af de blandede toldsatser i den irske toldtarif , artikel 3 og protokol nr .
(src)="44.2"> 1 ved afrunding af fjerde decimal .
(trg)="43"> Ak spoločenstvo uplatní článok 39 ods . 5 aktu " Akt , týkajúci sa podmienok pristupovania k zmluvám a upravovania zmlúv " , ktorý spísala a prijala konferencia medzi Európskymi spoločenstvami a Dánskym kráľovstvom , Írskom , Nórskym kráľovstvom , Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska , potom pokiaľ ide o osobitné clá alebo o osobitnú časť zmiešaných ciel v írskom colnom sadzobníku , potom sa článok 3 a protokol 1 uplatnia zaokrúhlené na štvrté desatinné miesto .

(src)="45"> Artikel 6
(trg)="44"> Článok 6