# da/1970/jrc21970A0720_01-da.xml.gz
# lv/1970/jrc21970A0720_01-lv.xml.gz


(src)="2"> TILLÆGSAFTALE til aftalen vedrørende urmagervarer mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Schweiz på den anden side
(trg)="2"> Papildnolīgums Eiropas ekonomikas kopienas , tās dalībvalstu un šveices Konfederācijas Nolīgumam par pulksteņu nozares produktiem [ 1 ]

(src)="3"> RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
(trg)="3"> EIROPAS KOPIENU PADOME ,

(src)="4"> DET SCHWEIZISKE FORBUNDSRÅD
(trg)="4"> no vienas puses , un

(src)="5"> er -
(src)="6"> ud fra følgende betragtninger :
(trg)="5"> ŠVEICES KONFEDERĀCIJAS FEDERĀLĀ PADOME ,

(src)="7"> EN AFTALE vedrørende urmagervarer mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Schweiz på den anden side er blevet underskrevet den 30. juni 1967 i Genève ;
(trg)="6"> no otras puses ,
(trg)="7"> TĀ KĀ 1967. gada 30. jūnijā Ženēvā ir parakstīts Eiropas Ekonomikas kopienas , tās dalībvalstu un Šveices Konfederācijas Nolīgums par pulksteņu nozares produktiem ;

(src)="8"> FOR AT DENNE AFTALE kan fungere tilfredsstillende , er det nødvendigt , at der træffes yderligere foranstaltninger ;
(trg)="8"> TĀ KĀ , lai minētais nolīgums pareizi darbotos , ir jāpieņem papildu noteikumi ;

(src)="9"> DET SCHWEIZISKE FORBUNDSRÅD har udsendt en ordonnance af 23. december 1971 om fastlæggelse af brugen af navnet » schweizer- « for så vidt angår ure ;
(trg)="9"> TĀ KĀ apraksta " Šveices " izmantošanu attiecībā uz pulksteņiem reglamentē ar Šveices Konfederācijas Federālās padomes 1971. gada 23. decembra rīkojumu ;

(src)="10"> DER BESTÅR et snævert industrielt samarbejde inden for området ure mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Schweiz ; og
(trg)="10"> TĀ KĀ starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveici ir cieša sadarbība pulksteņu nozarē ;

(src)="11"> I ERKENDELSE AF , at samtidig med at denne aftale træder i kraft , ophæves de af Ebauches SA og ASUAG ydede rationaliseringspræmier , såvel som det i punkt B 3b i ovennævnte aftale omhandlede kontingent -
(src)="12"> ( 1 ) Aftalen er kun affattet på fransk .
(trg)="11"> ŅEMOT VĒRĀ racionalizācijas atvieglojumu atcelšanu , ko piešķīrušas Ebauches SA un ASUAG , un vienlaicīgu iepriekšminētā nolīguma B punkta 3. apakšpunkta b ) daļā minēto kvotu atcelšanu , šim nolīgumam stājoties spēkā ,

(src)="13"> BLEVET ENIGE OM FØLGENDE :
(trg)="12"> IR VIENOJUŠĀS .

(src)="14"> Artikel 1
(trg)="13"> 1. pants

(src)="15"> De tarifnedsættelser , som er fastlagt i artikel 1 og 5 i aftalen af 30. juni 1967 , træder i kraft samtidig med denne tillægsaftale .
(trg)="14"> Tarifu samazinājums , kas noteikts 1967. gada 30. jūnija Nolīguma 1. un 5. pantā , stājas spēkā vienlaikus ar šo nolīgumu .

(src)="16"> Artikel 2
(trg)="15"> 2. pants

(src)="17"> For at et ur , hvis værk er af mindst 50 % schweizisk fabrikat for så vidt angår værdien af alle bestanddelene , inklusive samlingsomkostningerne , i medfør af artikel 2 , afsnit 2b ) i Det schweiziske Forbundsråds ordonnance af 23. december 1971 om fastlæggelse af brugen af navnet » schweizer- « for så vidt angår ure , kan bære betegnelsen » schweizerur « , er der indført en attestationsprocedure mellem Schweiz og Fællesskabet efter følgende regler :
(trg)="16"> Lai par Šveices pulksteni varētu uzskatīt pulksteni ar Šveicē ražoto pulksteņmehānismu , kas attiecas uz ne mazāk kā 50 % no visu sastāvdaļu vērtības , ieskaitot montāžas izmaksas , atbilstīgi 2. panta 2. punkta b ) apakšpunktam Šveices Konfederācijas Federālās padomes 1971. gada 23. decembra rīkojumā , ar ko reglamentē apraksta " Šveices " izmantošanu attiecībā uz pulksteņiem , starp Šveici un Kopienu izveido sertificēšanas procedūru saskaņā ar šādiem noteikumiem .

(src)="18.0"> 1 .
(trg)="17.0"> 1 .

(src)="18.1"> Emner til urværker , der er fremstillet i Fællesskabet , og som er anført i listen i bilaget til aftalen , samt regulatorer og andre bestanddele til urværker fremstillet i Fællesskabet og emnedele af schweizisk eller fællesskabsfabrikat betragtes som værende af en kvalitet svarende til emner og dele af schweizisk fabrikat med lignende tekniske egenskaber .
(trg)="17.1"> Kopienā ražotās pulksteņmehānismu sagataves , kas uzskaitītās šā nolīguma pielikumā , kā arī Kopienā ražotie regulēšanas mehānismi un citas pulksteņmehānisma sastāvdaļas , ar ko komplektē Šveicē vai Kopienā ražotos pulksteņmehānismus , uzskata par līdzvērtīgām pēc kvalitātes Šveicē ražotajiem pulksteņmehānismiem un daļām ar pielīdzināmiem tehniskajiem parametriem .

(src)="18.2"> Det er indforstået , at ure og urværker , som er samlet af disse emner og dele , skal opfylde de krav , der stilles af det officielletekniske tilsyn i Schweiz .
(trg)="17.2"> Pieņem , ka pulksteņiem un pulksteņmehānismiem , kas samontēti no šiem pulksteņmehānismiem un daļām , ir jāatbilst likumā noteiktajām kontrolprasībām Šveicē .

(src)="19.0"> 2 .
(trg)="18.0"> 2 .

(src)="19.1"> Listen over de i stk. 1 i denne artikel nævnte emner , der er fremstillet i Fællesskabet , vil regelmæssigt blive ájourført efter følgende retningslinjer :
(trg)="18.1"> Kopienā ražoto pulksteņmehānismu sarakstu , kas norādīts šā panta 1. punktā , regulāri atjaunina šādā veidā :

(src)="20.0"> a ) Anmodning om optagelse på listen af nye emnekalibre rettes til la Chambre suisse de l ' horlogerie af Fællesskabets urmagerorganisationer eller enhver emnefabrikant , der er etableret inden for Fællesskabet .
(trg)="19.0"> a ) pieteikumus par jaunu pulksteņmehānismu kalibru ierakstīšanu sarakstā pulksteņu ražotāju apvienības Kopienā vai jebkurš Kopienā dibinātais pulksteņmehānismu ražotājs nosūta Šveices pulksteņu nozares palātai Chambre suisse de l 'horlogerie .

(src)="20.1"> Anmodningen ledsages af et datablad for emnestørrelserne .
(trg)="19.1"> Pieteikumiem pievieno pulksteņmehānismu kalibra tehnisko aprakstu .

(src)="20.2"> La Chambre suisse de l ' horlogerie indfører omgående den eller de nye størrelser på den omtalte liste .
(trg)="19.2"> Chambre suisse de l 'horlogerie tūlīt ieraksta jaunu kalibru vai jaunus kalibrus iepriekšminētajā sarakstā .

(src)="21.0"> I tilfælde af , at der anmodes om optagelse af en emnekaliber , som allerede har været benyttet i Schweiz , og som har haft vanskeligheder med at opfylde de krav , der stilles af det officielle tekniske tilsyn i Schweiz , kan la Chambre suisse de l ' horlogerie anfægte optagelsen .
(trg)="20.0"> Ja ir lūgts ierakstīt tādu pulksteņmehānismu kalibru , kas Šveicē jau ir izmantots , bet kas nav izturējis likumā paredzēto kontroli Šveicē , Chambre suisse de l 'horlogerie var apstrīdēt šo ierakstu .

(src)="21.1"> I så fald kan ansøgeren gøre brug af den procedure , som er fastsat i stk. 3 i denne artikel .
(trg)="20.1"> Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs var izmantot šā panta 3. punktā paredzēto procedūru ;

(src)="22"> b ) Tilbagekaldelse af en emnekaliber , som er opført på listen , meddeles la Chambre suisse de l ' horlogerie af Fællesskabets urmagerorganisationer eller af den fabrikant , som tidligere havde anmodet om optagelsen .
(trg)="21"> b ) par sarakstā iekļauto pulksteņmehānismu kalibru atsaukšanu pulksteņu ražotāju apvienības Kopienā vai tas ražotājs , kas iepriekš pieprasījis kalibra ierakstīšanu sarakstā , ziņo Šveices pulksteņu nozares palātai Chambre suisse de l 'horlogerie ;

(src)="23.0"> c ) I tilfælde af at kravene fra det officielle tekniske tilsyn i Schweiz ikke kan opfyldes , anmoder la Chambre suisse de l ' horlogerie om , at den pågældende på listen opførte størrelse slettes , og giver meddelelse herom til den interesserede part .
(trg)="22.0"> c ) ja nav izpildītas likumā noteiktās kontrolprasības Šveicē , Chambre suisse de l 'horlogerie var lūgt , lai attiecīgos pulksteņmehānismu kalibrus svītrotu no saraksta , un ziņo par šo lūgumu attiecīgajai pusei .

(src)="23.1"> I tilfælde af uoverensstemmelse kan den interesserede part gøre brug af den i stk. 3 i denne artikel fastsatte procedure inden for en frist på to måneder .
(trg)="22.1"> Ja rodas domstarpības , attiecīgā puse divos mēnešos var izmantot šā panta 3. punktā paredzēto procedūru ;

(src)="24"> d ) Enhver anmodning om ændringer i listen ifølge ovenstående litra a ) , b ) , og c ) meddeles omgående til Den blandede Kommission af la Chambre suisse de l ' horlogerie .
(trg)="23"> d ) par visiem pieteikumiem par saraksta grozījumiem saskaņā ar a ) , b ) un c ) apakšpunktiem Chambre suisse de l 'horlogerie tūlīt ziņo Apvienotajai komitejai .

(src)="25.0"> 3 .
(trg)="24.0"> 3 .

(src)="25.1"> I tilfælde af anfægtelse af kvalitetslighed , forelægges problement omgående for den i artikel 9 i aftalen af 30. juni 1967 oprettede blandede Kommission af én af parterne .
(trg)="24.1"> Ja rodas domstarpības par kvalitātes līdzvērtību , jebkura ieinteresētā persona lietu tūlīt nodod Apvienotajai komitejai , kas paredzēta 1967. gada 30. jūnija Nolīguma 9. pantā .

(src)="26"> Af egen drift anmoder den af parterne , som først tager initiativet hertil , om en fælles sagkyndig erklæring fra » institut pour le contróle officiel de la qualité dans l ' industrie horlogère suisse « ( instituttet for den schweiziske urindustris officielle kvalitetskontrol ) og et tilsvarende kompetent Fællesskabsinstitut , udpeget af den interesserede part inden for Fællesskabet .
(trg)="25"> Puse , kas pirmā to nolemj , pēc savas iniciatīvas lūdz apvienoto ekspertu atzinumu valsts kvalitātes kontroles institūtā Šveices pulksteņu nozarē un atbilstošā kvalificētā institūtā Kopienā , ko izvirzījusi Kopienas ieinteresētā persona .

(src)="27"> Disse institutter har en frist på 3 måneder til at udarbejde den begærede sagkyndige erklæring .
(trg)="26"> Institūti trīs mēnešu laikā sniedz pieprasīto ekspertu atzinumu .

(src)="28"> Med henblik på denne sagkyndige undersøgelse , enes institutterne om at udtage 2 partier ure eller urværker , der er tilstrækkeligt repræsentative , og som principielt højst omfatter 50 ure eller 50 urværker , det ene hos en schweizisk virksomhed , og det andet hos en virksomhed inden for Fællesskabet .
(trg)="27"> Lai sniegtu šo ekspertu atzinumu , institūti vienojas savā starpā pieņemt divas pietiekami reprezentatīvas pulksteņu vai pulksteņmehānismu partijas , no kurām katrā parasti ir vairāk kā 50 pulksteņu vai pulksteņmehānismu , – vienu Šveices uzņēmumā , otru – Kopienas uzņēmumā .

(src)="29"> Når en undersøgelse af disse to partier har fundet sted , ifølge normerne ved det officielle tekniske tilsyn i Schweiz , sammenligner institutterne deres resultater og udarbejder til forelæggelse for Den blandede Kommission en fælles rapport , som indeholder deres konklusioner og eventuelle forslag .
(trg)="28"> Pēc šo partiju testēšanas saskaņā ar tehniskajiem kontroles standartiem , kas noteikti ar likumu Šveicē , institūti salīdzina savus rezultātus un kopīgi sagatavo ziņojumu Apvienotajai komitejai , kurā iekļauj savus slēdzienus un jebkurus priekšlikumus , kas tiem var rasties .

(src)="30"> Den blandede Kommission behandler denne rapport ved det førstkommende møde .
(trg)="29"> Apvienotā komiteja izskata šo ziņojumu savā nākamajā sanāksmē .

(src)="31"> Artikel 3
(trg)="30"> 3. pants

(src)="32"> Aftalen samt den liste , der findes som bilag dertil , offentliggøres i de kontraherende parters officielle tidender og meddeles urfabrikanterne gennem de pågældende faglige organisationer .
(trg)="31"> Nolīgumu un tam pievienoto sarakstu publicē Līgumslēdzēju pušu oficiālajos vēstnešos , un attiecīgās aroda apvienības ziņo par tiem pulksteņu ražotājiem .

(src)="33"> Ændringer i listen i bilaget offentliggøres og meddeles på samme måde .
(trg)="32"> Grozījumus pievienotajā sarakstā publicē un paziņo tādā pašā veidā .

(src)="34.0"> Mindst hvert tredje år efter aftalens ikrafttræden foretager Den blandede Kommission en omarbejdelse af listen med henblik på de indførelser og sletninger , der er foretaget i mellemtiden .
(trg)="33.0"> Vismaz reizi trijos gados , sākot no šā nolīguma stāšanās spēkā , Apvienotā komiteja pārskata sarakstu , lai ņemtu vērā visus posteņus , kas pa to laiku ir ierakstīti vai svītroti no saraksta .

(src)="34.1"> Den omarbejdede liste offentliggøres og meddeles på samme måde som den oprindelige liste .
(trg)="33.1"> Jauno sarakstu publicē un paziņo tādā pašā veidā .

(src)="35"> Alle yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til de pågældende faglige organisationer .
(trg)="34"> Jebkādu papildu informāciju var iegūt no attiecīgajām aroda apvienībām .

(src)="36"> Artikel 4
(trg)="35"> 4. pants

(src)="37"> Aftalen kan opsiges af hver af de kontraherede parter med et varsel på 12 måneder .
(trg)="36"> Jebkura Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo nolīgumu , ziņojot par to 12 mēnešus iepriekš .

(src)="38"> Artikel 5
(trg)="37"> 5. pants

(src)="39"> Aftalen indgås og ratificeres af de kontraherende parter i henhold til deres egne fremgangsmåder herfor .
(trg)="38"> Šo nolīgumu Līgumslēdzējas puses slēdz vai ratificē saskaņā ar savām procedūrām .

(src)="40"> Aftalen træder i kraft den 1. januar 1973 under forudsætning af , at de kontraherende parters ratifikationsdokumenter er blevet udvekslet inden denne dato .
(trg)="39"> Šis nolīgums stājas spēkā 1973. gada 1. janvārī , ja līdz šim datumam Līgumslēdzējas puses ir apmainījušās ar saviem ratifikācijas instrumentiem .

(src)="41"> I tilfælde af , at udvekslingen af ratifikationsdokumenterne finder sted mellem den 1. januar og den 30. november 1973 , træder aftalen i kraft den første dag i den anden måned efter denne udveksling .
(trg)="40"> Ja ar ratifikācijas instrumentiem apmainās laika posmā no 1973. gada 1. janvāra līdz 30. novembrim , tad nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc minētās apmaiņas .
(trg)="41"> [ 1 ] Nolīgums ir sagatavots tikai franču valodā .

# da/1972/jrc21972A0722_03-da.xml.gz
# lv/1972/jrc21972A0722_03-lv.xml.gz


(src)="3"> OVERENSKOMST
(trg)="2"> Nolīgums

(src)="4"> mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Schweiz
(trg)="3"> starp Eiropas Ekonomikas kopienu
(trg)="4"> un Šveices Konfederāciju

(src)="5"> DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB
(trg)="5"> EIROPAS EKONOMIKAS KOPIENA ,

(src)="6"> paa den ene side
(trg)="6"> no vienas puses , un

(src)="7"> SCHWEIZ
(trg)="7"> ŠVEICES KONFEDERĀCIJA ,

(src)="8"> paa den anden side
(trg)="8"> no otras puses ,

(src)="9"> har
(src)="10"> I OENSKET OM , i anledning af udvidelsen af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , at befaeste og udbygge de eksisterende oekonomiske forbindelser mellem Faellesskabet og Schweiz , og , under hensyntagen til rimelige konkurrencevilkaar , at sikre en harmonisk udvikling af deres handel i den hensigt at bidrage til Europas opbygning ,
(trg)="9"> VĒLOTIES pēc Eiropas Ekonomikas kopienas paplašināšanās nostiprināt un paplašināt starp Kopienu un Šveici pastāvošās ekonomiskās attiecības un , ievērojot godīgas konkurences apstākļus , nodrošināt savstarpējas tirdzniecības saskaņotu attīstību , lai veicinātu Eiropas izveides darbu ;

(src)="11"> MED DET FORSAET gradvis et fjerne hindringerne for hovedparten af deres samhandel , i overensstemmelse med bestemmelserne i Den almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel vedroerende oprettelsen af frihandelsomraader ,
(trg)="10"> NOLĒMUŠAS šajā nolūkā pakāpeniski likvidēt šķēršļus faktiski visai savstarpējai tirdzniecībai , saskaņā ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību noteikumiem , kas attiecas uz brīvās tirdzniecības zonu izveidošanu ;

(src)="12"> IDET DE ERKLAERER SIG REDE TIL , under hensyntagen til alle relevante faktorer og navnlig udviklingen inden for Faellesskabet , at undersoege mulighederne for at udvikle og uddybe deres forbindelser , saafremt det skulle vise sig formaalstjenligt , at begge parter kunne have oekonomisk interesse i at udstraekke disse til omraader , der ikke omfattes af denne overenskomst ,
(trg)="11"> APLIECINOT gatavību izskatīt , ievērojot visus būtiskos faktorus , un jo īpaši attīstību Kopienā , iespēju attīstīt un padziļināt to attiecības , ietverot jomas , uz kurām neattiecas šis nolīgums un kurās Pušu ekonomikas interesēs varētu būt lietderīgi tās paplašināt ;

(src)="13"> VEDTAGET , til virkeliggoerelse af disse maalsaetninger , og i betragtning af , at ingen bestemmelse i denne overenskomst kan fortolkes saaledes , at de kontraherende parter fritages for de forpligtelser , som paahviler dem ved andre internationale overenskomster ,
(trg)="12"> IR NOLĒMUŠAS , izpildot šos mērķus un ņemot vērā , ka neviens šā nolīguma noteikumus nevar iztulkot tādā veidā , kas Līgumslēdzējas puses atbrīvo no saistībām , kuras tām uzliktas saskaņā ar citiem starptautiskajiem nolīgumiem ,

(src)="14"> AT INDGAA DENNE OVERENSKOMST :
(trg)="13"> NOSLĒGT ŠO NOLĪGUMU .

(src)="15"> Artikel 1
(trg)="14"> 1. pants

(src)="16"> Denne overenskomst tager sigte paa :
(trg)="15"> Šā nolīguma mērķis ir :

(src)="17"> a ) gennem udbygning af den gensidige samhandel at begunstige den harmoniske udvikling af de oekonomiske forbindelser mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Schweiz og saaledes fremme vaeksten i det oekonomiske liv , forbedre leve - og arbejdsvilkaar og begunstige produktivitetsforoegelse og finansiel stabilitet i Faellesskabet og i Schweiz ,
(trg)="16"> a ) savstarpējas tirdzniecības paplašināšanas ceļā veicināt Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas ekonomisko attiecību saskaņotu attīstību , kā arī tādā veidā sekmēt saimniecisko darbību , dzīves un darba apstākļu uzlabošanos , paaugstinātu produktivitāti un finanšu stabilitāti Kopienā un Šveicē ;

(src)="18"> b ) at sikre samhandelen mellem de kontraherende parter rimelige konkurrencevilkaar ,
(trg)="17"> b ) nodrošināt godīgas konkurences apstākļus tirdzniecībā starp Līgumslēdzējām pusēm ;

(src)="19"> c ) ved afskaffelse af hindringerne for samhandelen , saaledes at bidrage til en harmonisk udvikling og udvidelse af verdenshandelen .
(trg)="18"> c ) šādā veidā veicināt pasaules tirdzniecības saskaņotu attīstību un paplašināšanu , novēršot tirdzniecības šķēršļus .

(src)="20"> Artikel 2
(trg)="19"> 2. pants

(src)="21"> Overenskomsten anvendes paa varer , der har oprindelse i Faellesskabet og i Schweiz :
(trg)="20"> Šo nolīgumu piemēro Kopienas vai Šveices izcelsmes izstrādājumiem ,

(src)="22"> i ) som henhoerer under kapitel 25 - 99 i Bruxellesnomenklaturen , bortset fra de varer , der er naevnt i bilag I ;
(trg)="21"> i ) kas iekļauti Briseles nomenklatūras 25. līdz 99. nodaļā , izņemot I pielikumā minētos izstrādājumus ;

(src)="23.0"> ii ) som er anfoert i protokol nr .
(src)="23.1"> 2 , under hensyntagen til de naermere bestemmelser , der er fastsat heri .
(trg)="22"> ii ) kas minēti 2. protokolā , ievērojot šajā protokolā paredzētos noteikumus .

(src)="24"> Artikel 3
(trg)="23"> 3. pants

(src)="25.0"> 1 .
(trg)="24.0"> 1 .

(src)="25.1"> Ingen ny importtold indfoeres i samhandelen mellem Faellesskabet og Schweiz .
(trg)="24.1"> Tirdzniecībā starp Kopienu un Šveici neievieš jaunus ievedmuitas nodokļus .

(src)="26.0"> 2 .
(trg)="25.0"> 2 .

(src)="26.1"> Importtolden afskaffes gradvis i foelgende tempo :
(trg)="25.1"> Ievedmuitas nodokļus pakāpeniski atceļ saskaņā ar šādu grafiku :

(src)="27"> - 1 . april 1973 nedsaettes alle toldsatser til 80 % af basistolden ;
(trg)="26"> a ) 1973. gada 1. aprīlī visus nodokļus samazina līdz 80 % no pamatnodokļa ;

(src)="28"> - de oevrige fire nedsaettelser , paa hver 20 % , gennemfoeres :
(trg)="27"> b ) turpmākus četrus samazinājumus ik 20 % apmērā veic :

(src)="29"> 1 . januar 1974 ,
(trg)="28"> 1974. gada 1. janvārī ,

(src)="30"> 1 . januar 1975 ,
(trg)="29"> 1975. gada 1. janvārī ,

(src)="31"> 1 . januar 1976 ,
(trg)="30"> 1976. gada 1. janvārī ,

(src)="32"> 1 . juli 1977 .
(trg)="31"> 1977. gada 1. jūlijā .

(src)="33"> Artikel 4
(trg)="32"> 4. pants

(src)="34.0"> 1 .
(trg)="33.0"> 1 .

(src)="34.1"> Bestemmelserne om den gradvise afskaffelse af importtold finder ogsaa anvendelse paa finanstold .
(trg)="33.1"> Noteikumi par ievedmuitas nodokļu pakāpenisku atcelšanu attiecas arī uz fiskālajiem muitas nodokļiem .

(src)="35"> De kontraherende parter kan erstatte en finanstold eller det fiskale element i en told med en intern afgift .
(trg)="34"> Līgumslēdzējas puses fiskālo muitas nodokli vai muitas nodokļa fiskālo elementu var aizstāt ar iekšējo nodokli .

(src)="36.0"> 2 .
(trg)="35.0"> 2 .

(src)="36.1"> Danmark , Irland , Norge og Det forenede Kongerige kan indtil 1 . januar 1976 opretholde en finanstold eller det fiskale element i en told , saafremt artikel 38 i " Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af Traktaterne " , der er opstillet og vedtaget under konference mellem De europaeiske Faellesskaber og kongeriget Danmark , Irland , kongeriget Norge og Det forenede Kongerige Storbritanien og Nordirland , anvendes .
(trg)="35.1"> Apvienotā Karaliste , Dānija , Īrija un Norvēģija var saglabāt fiskālo muitas nodokli vai muitas nodokļa fiskālo elementu līdz 1976. gada 1. janvārim gadījumā , ja tiek īstenots 38. pants " Aktā par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu korekcijām " , kas sastādīts un pieņemts Dānijas Karalistes , Īrijas , Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un Norvēģijas Karalistes konferencē .

(src)="37.0"> 3 .
(trg)="36.0"> 3 .

(src)="37.1"> Dog kan Schweiz under iagttagelse af betingelserne i artikel 18 midlertidigt opretholde den afgift , der svarer til det fiskale element i importtolden for de varer , der er anfoert i bilag 2 .
(trg)="36.1"> Šveice uz laiku var saglabāt nodokļus , kas atbilst tādu ievedmuitas nodokļu fiskālajam elementam , ko piemēro II pielikumā minētajiem izstrādājumiem , ja tā ievēro 18. panta nosacījumus .

(src)="38"> Den blandede Komité , som er naevnt i artikel 29 , efterproever betingelserne for anvendelse i det foregaaende afsnit , navnlig i tilfaelde af aendring i stoerrelsen af det fiskale element .
(trg)="37"> Nolīguma 29. pantā paredzētā Apvienotā komiteja pārbauda atbilstību iepriekšējā daļā izklāstītajiem nosacījumiem , jo īpaši , ja mainīts fiskālā elementa apmērs .

(src)="39"> Den undersoeger situationen med henblik paa omdannelse af denne told til interne afgifter foer 1 . januar 1980 eller foer ethvert andet tidspunkt , som den under hensyn til omstaendighederne er foranlediget til at fastsaette .
(trg)="38"> Apvienotā komiteja pārbauda stāvokli attiecībā uz šādu nodokļu pārveidošanu par iekšējiem nodokļiem līdz 1980. gada 1. janvārim vai jebkuram citam datumam , ko tā varētu noteikt , ievērojot apstākļus .

(src)="40"> Artikel 5
(trg)="39"> 5. pants

(src)="41.0"> 1 .
(trg)="40.0"> 1 .

(src)="41.1"> For enhver vare udgoer basistolden , ud fra hvilken den gradvise nedsaettelse , der er fastsat i artikel 3 og i protokol nr .
(src)="41.2"> 1 skal foretages , den told , der faktisk blev anvendt 1 . januar 1972 .
(trg)="40.1"> Pamatnodoklis , kam piemēro 3. pantā un 1. protokolā paredzētos secīgos samazinājumus , ir tas nodoklis , kas katram izstrādājumam faktiski piemērots 1972. gada 1. janvārī .

(src)="42.0"> 2 .
(trg)="41.0"> 2 .

(src)="42.1"> Saafremt efter 1 .
(src)="42.2"> Januar 1972 toldnedsaettelser bliver anvendelige som foelge af de ved handelskonferencen i Genève ( 1964 - 1967 ) indgaaede toldaftaler , erstatter de saaledes nedsatte toldsatser den basistold , der omhandles i stykke 1 .
(trg)="41.1"> Ja pēc 1972. gada 1. janvāra sāk piemērot nodokļu samazinājumus , kuri izriet no vienošanās par tarifiem , kas noslēgtas Tirdzniecības konferences rezultātā , kura notika Ženēvā no 1964. līdz 1967. gadam , šādi samazinātie nodokļi aizstāj pamatnodokļus , kas minēti 1. punktā .

(src)="43.0"> 3 .
(trg)="42.0"> 3 .

(src)="43.1"> De nedsatte toldsatser beregnes i overensstemmelse med artikel 3 og protokol nr .
(src)="43.2"> 1 og anvendes ved afrunding af foerste decimal .
(trg)="42.1"> Saskaņā ar 3. pantu un 1. protokolu aprēķinātos samazinātos nodokļus piemēro , noapaļojot līdz pirmajam ciparam aiz komata .

(src)="44.0"> Med forbehold af den anvendelse , Faellesskabet vil goere af artikel 39 , stk .
(src)="44.1"> 5 , i " Akt vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af Traktaterne " , der er opstillet og vedtaget under konferencen mellem De europaeiske Faellesskabet og kongeriget Danmark , Irland , kongeriget Norge og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , anvendes med hensyn til de specifikke toldsatser eller den specifikke del af de blandede toldsatser i den irske toldtarif , artikel 3 og protokol nr .
(src)="44.2"> 1 ved afrunding af fjerde decimal .
(trg)="43"> Ja attiecībā uz Īrijas muitas tarifa specifiskajiem nodokļiem vai jaukto nodokļu specifiskajām daļām Kopiena piemēro 39. panta 5. punktu " Aktā par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu korekcijām " , kas sastādīts un pieņemts Dānijas Karalistes , Īrijas , Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un Norvēģijas Karalistes konferencē , piemēro 3. pantu un 1. protokolu , noapaļojot līdz pirmajam ciparam aiz komata .

(src)="45"> Artikel 6
(trg)="44"> 6. pants

(src)="46.0"> 1 .
(trg)="45.0"> 1 .