# da/1970/jrc21970A0720_01-da.xml.gz
# fr/1970/jrc21970A0720_01-fr.xml.gz


(src)="2"> TILLÆGSAFTALE til aftalen vedrørende urmagervarer mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Schweiz på den anden side
(trg)="2"> ACCORD COMPLÉMENTAIRE à l' «accord concernant les produits horlogers entre la Communauté économique européenne ainsi que ses États membres et la Confédération suisse »

(src)="3"> RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
(trg)="3"> LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ,

(src)="4"> DET SCHWEIZISKE FORBUNDSRÅD
(trg)="5"> LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ,

(src)="5"> er -
(src)="6"> ud fra følgende betragtninger :
(trg)="6"> d' autre part ,

(src)="7"> EN AFTALE vedrørende urmagervarer mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Schweiz på den anden side er blevet underskrevet den 30. juni 1967 i Genève ;
(trg)="7"> CONSIDÉRANT qu' un accord concernant les produits horlogers entre la Communauté économique européenne ainsi que ses États membres et la Confédération suisse a été signé à Genève le 30 juin 1967 ;

(src)="8"> FOR AT DENNE AFTALE kan fungere tilfredsstillende , er det nødvendigt , at der træffes yderligere foranstaltninger ;
(trg)="8"> CONSIDÉRANT qu' il importe pour le bon fonctionnement de cet accord de prendre des dispositions complémentaires ;

(src)="9"> DET SCHWEIZISKE FORBUNDSRÅD har udsendt en ordonnance af 23. december 1971 om fastlæggelse af brugen af navnet » schweizer- « for så vidt angår ure ;
(trg)="9"> CONSIDÉRANT l' ordonnance du Conseil fédéral suisse , du 23 décembre 1971 , réglant l' utilisation du nom « Suisse » pour les montres ;

(src)="10"> DER BESTÅR et snævert industrielt samarbejde inden for området ure mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Schweiz ; og
(trg)="10"> CONSIDÉRATION l' étroite coopération industrielle dans le domaine horloger entre la Communauté économique européenne et la Suisse ;

(src)="11"> I ERKENDELSE AF , at samtidig med at denne aftale træder i kraft , ophæves de af Ebauches SA og ASUAG ydede rationaliseringspræmier , såvel som det i punkt B 3b i ovennævnte aftale omhandlede kontingent -
(src)="12"> ( 1 ) Aftalen er kun affattet på fransk .
(trg)="11"> PRENANT ACTE de la suppression , en même temps que l' entrée en vigueur du présent accord , des primes de rationalisation accordées par Ébauches SA et l' ASUAG et de l' abolition simultanée du contingent visé au point B 3 b ) de l' accord précité ,

(src)="13"> BLEVET ENIGE OM FØLGENDE :
(src)="14"> Artikel 1
(trg)="12"> ( 1)L'accord n' a été rédigé qu' en langue française .

(src)="15"> De tarifnedsættelser , som er fastlagt i artikel 1 og 5 i aftalen af 30. juni 1967 , træder i kraft samtidig med denne tillægsaftale .
(trg)="14"> Article premier
(trg)="15"> Les réductions tarifaires prévues aux articles 1er et 5 de l' accord du 30 juin 1967 entrent en vigueur en
(trg)="16"> même temps que le présent accord .

(src)="16"> Artikel 2
(trg)="17"> Article 2

(src)="17"> For at et ur , hvis værk er af mindst 50 % schweizisk fabrikat for så vidt angår værdien af alle bestanddelene , inklusive samlingsomkostningerne , i medfør af artikel 2 , afsnit 2b ) i Det schweiziske Forbundsråds ordonnance af 23. december 1971 om fastlæggelse af brugen af navnet » schweizer- « for så vidt angår ure , kan bære betegnelsen » schweizerur « , er der indført en attestationsprocedure mellem Schweiz og Fællesskabet efter følgende regler :
(trg)="18"> Afin que soit considérée comme suisse une montre dont le mouvement est de fabrication suisse pour 50 % au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives y compris le coût de l' assemblage en vertu de l' article 2 alinéa 2 b ) de l' ordonnance du Conseil fédéral suisse , du 23 décembre 1971 , réglant l' utilisation du nom « Suisse » pour les montres , une procédure de certification est établie entre la Suisse et la Communauté selon les règles suivantes :

(src)="18.0"> 1 .
(trg)="19.0"> 1.

(src)="18.1"> Emner til urværker , der er fremstillet i Fællesskabet , og som er anført i listen i bilaget til aftalen , samt regulatorer og andre bestanddele til urværker fremstillet i Fællesskabet og emnedele af schweizisk eller fællesskabsfabrikat betragtes som værende af en kvalitet svarende til emner og dele af schweizisk fabrikat med lignende tekniske egenskaber .
(trg)="19.1"> Les ébauches de mouvements de montres fabriquées dans la Communauté dont la liste figure en annexe à l' accord , ainsi que les parties réglantes et autres pièces constitutives de mouvements de montres fabriquées dans la Communauté et complémentaires des ébauches de fabrication suisse ou communautaire , sont considérées de qualité équivalente à celle des ébauches et pièces de fabrication suisse ayant des caractéristiques techniques comparables .

(src)="18.2"> Det er indforstået , at ure og urværker , som er samlet af disse emner og dele , skal opfylde de krav , der stilles af det officielletekniske tilsyn i Schweiz .
(trg)="19.2"> Il est entendu que les montres et mouvements de montres assemblés à partir de ces ébauches et pièces doivent satisfaire aux exigences du contrôle technique légal en Suisse .

(src)="19.0"> 2 .
(trg)="20.0"> 2.

(src)="19.1"> Listen over de i stk. 1 i denne artikel nævnte emner , der er fremstillet i Fællesskabet , vil regelmæssigt blive ájourført efter følgende retningslinjer :
(trg)="20.1"> La liste des ébauches fabriquées dans la Communauté , prévue au paragraphe 1 du présent article , sera régulièrement mise à jour selon les modalités suivantes :

(src)="20.0"> a ) Anmodning om optagelse på listen af nye emnekalibre rettes til la Chambre suisse de l ' horlogerie af Fællesskabets urmagerorganisationer eller enhver emnefabrikant , der er etableret inden for Fællesskabet .
(trg)="21.0"> a ) La demande d' inscription de nouveaux calibres d' ébauches sur la liste est adressée à la Chambre suisse de l' horlogerie par les organisations horlogères de la Communauté ou tout fabricant d' ébauches établi dans la Communauté .

(src)="20.1"> Anmodningen ledsages af et datablad for emnestørrelserne .
(trg)="21.1"> La requête est accompagnée d' une fiche technique décrivant le calibre d' ébauches .

(src)="20.2"> La Chambre suisse de l ' horlogerie indfører omgående den eller de nye størrelser på den omtalte liste .
(trg)="21.2"> La chambre suisse de l' horlogerie inscrit sans délai le ou les nouveaux calibres sur ladite liste .

(src)="21.0"> I tilfælde af , at der anmodes om optagelse af en emnekaliber , som allerede har været benyttet i Schweiz , og som har haft vanskeligheder med at opfylde de krav , der stilles af det officielle tekniske tilsyn i Schweiz , kan la Chambre suisse de l ' horlogerie anfægte optagelsen .
(trg)="21.3"> Dans les cas où l' inscription serait demandée pour un calibre d' ébauches ayant déjà été utilisé en Suisse et ayant subi des échecs au contrôle technique légal en Suisse , la Chambre suisse de l' horlogerie peut contester l' inscription .

(src)="21.1"> I så fald kan ansøgeren gøre brug af den procedure , som er fastsat i stk. 3 i denne artikel .
(trg)="21.4"> Dans cette éventualité , le requérant peut recourir à la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article .

(src)="22"> b ) Tilbagekaldelse af en emnekaliber , som er opført på listen , meddeles la Chambre suisse de l ' horlogerie af Fællesskabets urmagerorganisationer eller af den fabrikant , som tidligere havde anmodet om optagelsen .
(trg)="22"> b ) Le retrait de calibres d' ébauches figurant sur la liste est communiqué à la Chambre suisse de l' horlogerie par les organisations horlogères communautaires ou par le fabricant qui en avait antérieurement demandé l' inscription .

(src)="23.0"> c ) I tilfælde af at kravene fra det officielle tekniske tilsyn i Schweiz ikke kan opfyldes , anmoder la Chambre suisse de l ' horlogerie om , at den pågældende på listen opførte størrelse slettes , og giver meddelelse herom til den interesserede part .
(trg)="23.0"> c ) Dans le cas où les exigences du contrôle technique légal en Suisse ne seraient pas satisfaites , la Chambre suisse de l' horlogerie peut demander la radiation des calibres d' ébauches concernés figurant sur la liste et notifie cette demande à la partie intéressée .

(src)="23.1"> I tilfælde af uoverensstemmelse kan den interesserede part gøre brug af den i stk. 3 i denne artikel fastsatte procedure inden for en frist på to måneder .
(trg)="23.1"> En cas de désaccord , la partie intéressée peut recourir à la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article dans un délai de deux mois .

(src)="24"> d ) Enhver anmodning om ændringer i listen ifølge ovenstående litra a ) , b ) , og c ) meddeles omgående til Den blandede Kommission af la Chambre suisse de l ' horlogerie .
(trg)="24"> d ) Toute demande portant sur la modification de la liste selon les lettres a ) , b ) et c ) ci-dessus est notifiée sans délai à la commission mixte par la Chambre suisse de l' horlogerie .

(src)="25.0"> 3 .
(trg)="25.0"> 3.

(src)="25.1"> I tilfælde af anfægtelse af kvalitetslighed , forelægges problement omgående for den i artikel 9 i aftalen af 30. juni 1967 oprettede blandede Kommission af én af parterne .
(trg)="25.1"> En cas de contestation de l' équivalence de la qualité , la commission mixte prévue à l' article 9 de l' accord du 30 juin 1967 est saisie sans délai par toute partie intéressée .

(src)="26"> Af egen drift anmoder den af parterne , som først tager initiativet hertil , om en fælles sagkyndig erklæring fra » institut pour le contróle officiel de la qualité dans l ' industrie horlogère suisse « ( instituttet for den schweiziske urindustris officielle kvalitetskontrol ) og et tilsvarende kompetent Fællesskabsinstitut , udpeget af den interesserede part inden for Fællesskabet .
(trg)="26"> De sa propre initiative , la partie la plus diligente demande une expertise conjointe à l' Institut pour le contrôle officiel de la qualité dans l' industrie horlogère suisse et à un institut correspondant qualifié de la Communauté désigné par la partie intéressée de la Communauté .

(src)="27"> Disse institutter har en frist på 3 måneder til at udarbejde den begærede sagkyndige erklæring .
(trg)="27"> Les instituts disposent d' un délai de trois mois pour procéder à l' expertise requise .

(src)="28"> Med henblik på denne sagkyndige undersøgelse , enes institutterne om at udtage 2 partier ure eller urværker , der er tilstrækkeligt repræsentative , og som principielt højst omfatter 50 ure eller 50 urværker , det ene hos en schweizisk virksomhed , og det andet hos en virksomhed inden for Fællesskabet .
(src)="29"> Når en undersøgelse af disse to partier har fundet sted , ifølge normerne ved det officielle tekniske tilsyn i Schweiz , sammenligner institutterne deres resultater og udarbejder til forelæggelse for Den blandede Kommission en fælles rapport , som indeholder deres konklusioner og eventuelle forslag .
(trg)="28"> En vue de cette expertise , les instituts s' entendent pour prélever deux lots de montres ou de mouvements de montres suffisamment représentatifs et ne dépassant pas , en principe , chacun , 50 montres ou mouvements , l' un dans une entreprise suisse , l' autre dans une entreprise communautaire . contrôle technique légal en Suisse , les instituts comparent leurs résultats et établissent à l' intention de la commission mixte un rapport commun avec leurs conclusions et avec leurs propositions éventuelles .

(src)="30"> Den blandede Kommission behandler denne rapport ved det førstkommende møde .
(trg)="29"> La commission mixte se saisit de ce rapport
(trg)="30"> dès la réunion suivante .

(src)="31"> Artikel 3
(trg)="31"> Article 3

(src)="32"> Aftalen samt den liste , der findes som bilag dertil , offentliggøres i de kontraherende parters officielle tidender og meddeles urfabrikanterne gennem de pågældende faglige organisationer .
(trg)="32"> Cette liste y annexée sont publiés dans les journaux officiels des parties contractantes et communiqués aux fabricants d' horlogerie par les organisations professionnelles intéressées .

(src)="33"> Ændringer i listen i bilaget offentliggøres og meddeles på samme måde .
(trg)="33"> Les modifications de la liste annexée font l' objet des mêmes publications et communications .

(src)="34.0"> Mindst hvert tredje år efter aftalens ikrafttræden foretager Den blandede Kommission en omarbejdelse af listen med henblik på de indførelser og sletninger , der er foretaget i mellemtiden .
(trg)="34.0"> Tous les trois ans au moins , à compter de l' entrée en vigueur de l' accord , la commission mixte procède à la refonte de la liste pour tenir compte des inscriptions et radiations intervenues entre-temps .

(src)="34.1"> Den omarbejdede liste offentliggøres og meddeles på samme måde som den oprindelige liste .
(trg)="34.1"> La liste ainsi refondue fait l' objet des mêmes publications et communications .

(src)="35"> Alle yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til de pågældende faglige organisationer .
(trg)="35"> Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des organisations professionnelles intéressées .

(src)="36"> Artikel 4
(trg)="36"> Article 4

(src)="37"> Aftalen kan opsiges af hver af de kontraherede parter med et varsel på 12 måneder .
(trg)="37"> L' accord peut être dénoncé par chaque partie contractante moyennant un préavis de douze mois .

(src)="38"> Artikel 5
(trg)="38"> Article 5

(src)="39"> Aftalen indgås og ratificeres af de kontraherende parter i henhold til deres egne fremgangsmåder herfor .
(trg)="39"> L' accord sera conclu et ratifié par les parties contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives .

(src)="40"> Aftalen træder i kraft den 1. januar 1973 under forudsætning af , at de kontraherende parters ratifikationsdokumenter er blevet udvekslet inden denne dato .
(trg)="40"> Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1973 à condition que les instruments de ratification des parties contractantes aient été échangés avant cette date .

(src)="41"> I tilfælde af , at udvekslingen af ratifikationsdokumenterne finder sted mellem den 1. januar og den 30. november 1973 , træder aftalen i kraft den første dag i den anden måned efter denne udveksling .
(trg)="41"> Au cas où l' échange des instruments de ratification a lieu entre le 1er janvier et le 30 novembre 1973 , l' accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cet échange .

# da/1972/jrc21972A0722_03-da.xml.gz
# fr/1972/jrc21972A0722_03-fr.xml.gz


(src)="4"> mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Schweiz
(trg)="2"> ACCORD entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse

(src)="5"> DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB
(trg)="3"> LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ,

(src)="6"> paa den ene side
(trg)="4"> d' une part ,

(src)="7"> SCHWEIZ
(trg)="5"> LA CONFÉDÉRATION SUISSE ,

(src)="8"> paa den anden side
(trg)="6"> d' autre part ,

(src)="9"> har
(src)="10"> I OENSKET OM , i anledning af udvidelsen af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , at befaeste og udbygge de eksisterende oekonomiske forbindelser mellem Faellesskabet og Schweiz , og , under hensyntagen til rimelige konkurrencevilkaar , at sikre en harmonisk udvikling af deres handel i den hensigt at bidrage til Europas opbygning ,
(trg)="7"> DÉSIREUSES de consolider et d' étendre , à l' occasion de l' élargissement de la Communauté économique européenne , les relations économiques existant entre la Communauté et la Suisse et d' assurer , dans le respect de conditions équitables de concurrence , le développement harmonieux de leur commerce dans le but de contribuer à l' oeuvre de la construction européenne ,

(src)="11"> MED DET FORSAET gradvis et fjerne hindringerne for hovedparten af deres samhandel , i overensstemmelse med bestemmelserne i Den almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel vedroerende oprettelsen af frihandelsomraader ,
(trg)="8"> RÉSOLUES à cet effet à éliminer progressivement les obstacles pour l' essentiel de leurs échanges , en conformité avec les dispositions de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce concernant l' établissement de zones de libre-échange ,

(src)="12"> IDET DE ERKLAERER SIG REDE TIL , under hensyntagen til alle relevante faktorer og navnlig udviklingen inden for Faellesskabet , at undersoege mulighederne for at udvikle og uddybe deres forbindelser , saafremt det skulle vise sig formaalstjenligt , at begge parter kunne have oekonomisk interesse i at udstraekke disse til omraader , der ikke omfattes af denne overenskomst ,
(trg)="9"> SE DÉCLARANT prêtes à examiner , en fonction de tout élément d' appréciation et notamment de l' évolution de la Communauté , la possibilité de développer et d' approfondir leurs relations , lorsqu' il apparaîtrait utile dans l' intérêt de leurs économies de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord ,

(src)="13"> VEDTAGET , til virkeliggoerelse af disse maalsaetninger , og i betragtning af , at ingen bestemmelse i denne overenskomst kan fortolkes saaledes , at de kontraherende parter fritages for de forpligtelser , som paahviler dem ved andre internationale overenskomster ,
(trg)="10"> ONT DÉCIDÉ , dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu' aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d' autres accords internationaux ,

(src)="14"> AT INDGAA DENNE OVERENSKOMST :
(trg)="11"> DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD :

(src)="15"> Artikel 1
(trg)="12"> Article premier

(src)="16"> Denne overenskomst tager sigte paa :
(trg)="13"> Le présent accord vise :

(src)="17"> a ) gennem udbygning af den gensidige samhandel at begunstige den harmoniske udvikling af de oekonomiske forbindelser mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Schweiz og saaledes fremme vaeksten i det oekonomiske liv , forbedre leve - og arbejdsvilkaar og begunstige produktivitetsforoegelse og finansiel stabilitet i Faellesskabet og i Schweiz ,
(trg)="14"> a ) à promouvoir , par l' expansion des échanges commerciaux réciproques , le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse et à favoriser ainsi , dans la Communauté et en Suisse , l' essor de l' activité économique , 'amélioration des conditions de vie et des conditions d' emploi , l' accroissement de la productivité et la stabilité financière ,

(src)="18"> b ) at sikre samhandelen mellem de kontraherende parter rimelige konkurrencevilkaar ,
(trg)="15"> b ) à assurer aux échanges entre les parties contractantes des conditions équitables de concurrence ,

(src)="19"> c ) ved afskaffelse af hindringerne for samhandelen , saaledes at bidrage til en harmonisk udvikling og udvidelse af verdenshandelen .
(trg)="16"> c ) à contribuer ainsi , par l' élimination d' obstacles aux échanges , au développement harmonieux et à l' expansion du commerce mondial .

(src)="20"> Artikel 2
(trg)="17"> Article 2

(src)="21"> Overenskomsten anvendes paa varer , der har oprindelse i Faellesskabet og i Schweiz :
(trg)="18"> L' accord s' applique aux produits originaires de la Communauté et de la Suisse :

(src)="22"> i ) som henhoerer under kapitel 25 - 99 i Bruxellesnomenklaturen , bortset fra de varer , der er naevnt i bilag I ;
(trg)="19"> i ) relevant des chapitres 25 à 99 de la Nomenclature de Bruxelles , à l' exclusion des produits énumérés à l' annexe I ;

(src)="23.0"> ii ) som er anfoert i protokol nr .
(src)="23.1"> 2 , under hensyntagen til de naermere bestemmelser , der er fastsat heri .
(trg)="20"> ii ) figurant au protocole nº 2 , compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier .

(src)="24"> Artikel 3
(trg)="21"> Article 3

(src)="25.0"> 1 .
(trg)="22.0"> 1.

(src)="25.1"> Ingen ny importtold indfoeres i samhandelen mellem Faellesskabet og Schweiz .
(trg)="22.1"> Aucun nouveau droit de douane à l' importation n' est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Suisse .

(src)="26.0"> 2 .
(trg)="23.0"> 2.

(src)="26.1"> Importtolden afskaffes gradvis i foelgende tempo :
(trg)="23.1"> Les droits de douane à l' importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant :

(src)="27"> - 1 . april 1973 nedsaettes alle toldsatser til 80 % af basistolden ;
(trg)="24"> - le 1er avril 1973 chaque droit est ramené à 80 % du droit de base ;

(src)="28"> - de oevrige fire nedsaettelser , paa hver 20 % , gennemfoeres :
(trg)="25"> - les quatre autres réductions , de 20 % chacune , sont effectuées :

(src)="29"> 1 . januar 1974 ,
(trg)="26"> le 1er janvier 1974 ,

(src)="30"> 1 . januar 1975 ,
(trg)="27"> le 1er janvier 1975 ,

(src)="31"> 1 . januar 1976 ,
(trg)="28"> le 1er janvier 1976 ,

(src)="32"> 1 . juli 1977 .
(trg)="29"> le 1er juillet 1977.

(src)="33"> Artikel 4
(trg)="30"> Article 4

(src)="34.0"> 1 .
(trg)="31.0"> 1.

(src)="34.1"> Bestemmelserne om den gradvise afskaffelse af importtold finder ogsaa anvendelse paa finanstold .
(trg)="31.1"> Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l' importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal .

(src)="35"> De kontraherende parter kan erstatte en finanstold eller det fiskale element i en told med en intern afgift .
(trg)="32"> Les parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l' élément fiscal d' un droit de douane par une taxe intérieure .

(src)="36.0"> 2 .
(trg)="33.0"> 2.

(src)="36.1"> Danmark , Irland , Norge og Det forenede Kongerige kan indtil 1 . januar 1976 opretholde en finanstold eller det fiskale element i en told , saafremt artikel 38 i " Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af Traktaterne " , der er opstillet og vedtaget under konference mellem De europaeiske Faellesskaber og kongeriget Danmark , Irland , kongeriget Norge og Det forenede Kongerige Storbritanien og Nordirland , anvendes .
(trg)="33.1"> Le Danemark , l' Irlande , la Norvège et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu' au 1er janvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l' élément fiscal d' un droit de douane en cas d' application de l' article 38 de l' «Acte relatif aux conditions d' adhésion et aux adaptations des traités » , établi et arrêté au sein de la conférence entre les Communautés européennes et le royaume de Danemark , l' Irlande , le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord .

(src)="37.0"> 3 .
(trg)="34.0"> 3.

(src)="37.1"> Dog kan Schweiz under iagttagelse af betingelserne i artikel 18 midlertidigt opretholde den afgift , der svarer til det fiskale element i importtolden for de varer , der er anfoert i bilag 2 .
(trg)="34.1"> La Suisse peut maintenir temporairement , en respectant les conditions de l' article 18 , des droits correspondant à l' élément fiscal contenu dans les droits de douane à l' importation pour les produits figurant à l' annexe II .

(src)="38"> Den blandede Komité , som er naevnt i artikel 29 , efterproever betingelserne for anvendelse i det foregaaende afsnit , navnlig i tilfaelde af aendring i stoerrelsen af det fiskale element .
(trg)="35"> Le comité mixte prévu à l' article 29 vérifie les conditions d' application de l' alinéa précédent , notamment en cas de modification du montant de l' élément fiscal .

(src)="39"> Den undersoeger situationen med henblik paa omdannelse af denne told til interne afgifter foer 1 . januar 1980 eller foer ethvert andet tidspunkt , som den under hensyn til omstaendighederne er foranlediget til at fastsaette .
(trg)="36"> Il examine la situation en vue de la transformation de ces droits en taxes internes avant le 1er janvier 1980 ou avant toute autre date qu' il serait amené à déterminer compte tenu des circonstances .

(src)="40"> Artikel 5
(trg)="37"> Article 5

(src)="41.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1.

(src)="41.1"> For enhver vare udgoer basistolden , ud fra hvilken den gradvise nedsaettelse , der er fastsat i artikel 3 og i protokol nr .
(src)="41.2"> 1 skal foretages , den told , der faktisk blev anvendt 1 . januar 1972 .
(trg)="38.1"> Pour chaque produit , le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l' article 3 et au effectivement appliqué le 1er janvier 1972.

(src)="42.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2.

(src)="42.1"> Saafremt efter 1 .
(src)="42.2"> Januar 1972 toldnedsaettelser bliver anvendelige som foelge af de ved handelskonferencen i Genève ( 1964 - 1967 ) indgaaede toldaftaler , erstatter de saaledes nedsatte toldsatser den basistold , der omhandles i stykke 1 .
(trg)="39.1"> Si , après le 1er janvier 1972 , des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l' issue de la conférence de négociations commerciales de Genève ( 1964/ 1967 ) deviennent applicables , les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au paragraphe 1.

(src)="43.0"> 3 .
(trg)="40.0"> 3.

(src)="43.1"> De nedsatte toldsatser beregnes i overensstemmelse med artikel 3 og protokol nr .
(src)="43.2"> 1 og anvendes ved afrunding af foerste decimal .
(trg)="40.1"> Les droits réduits calculés conformément à l' article 3 et au protocole nº 1 sont appliqués en arrondissant à la première décimale .

(src)="44.0"> Med forbehold af den anvendelse , Faellesskabet vil goere af artikel 39 , stk .
(src)="44.1"> 5 , i " Akt vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af Traktaterne " , der er opstillet og vedtaget under konferencen mellem De europaeiske Faellesskabet og kongeriget Danmark , Irland , kongeriget Norge og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , anvendes med hensyn til de specifikke toldsatser eller den specifikke del af de blandede toldsatser i den irske toldtarif , artikel 3 og protokol nr .
(src)="44.2"> 1 ved afrunding af fjerde decimal .
(trg)="41"> Sous réserve de l' application à donner par la Communauté à l' article 39 paragraphe 5 de l' «Acte relatif aux conditions d' adhésion et aux adaptations destraités » , établi et arrêté au sein de la conférence entreles Communautés européennes et le royaume de Danemark , l' Irlande , le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord , pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais , l' article 3 et le protocole nº 1 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale .

(src)="45"> Artikel 6
(trg)="42"> Article 6

(src)="46.0"> 1 .
(trg)="43.0"> 1.

(src)="46.1"> Ingen ny afgift med tilsvarende virkning som importtold indfoeres i samhandelen mellem Faellesskabet og Schweiz .
(trg)="43.1"> Aucune nouvelle taxe d' effet équivalant à des droits de douane à l' importation n' est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse .

(src)="47.0"> 2 .
(trg)="44.0"> 2.