# da/1970/jrc21970A0720_01-da.xml.gz
# fi/1970/jrc21970A0720_01-fi.xml.gz


(src)="2"> TILLÆGSAFTALE til aftalen vedrørende urmagervarer mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Schweiz på den anden side
(trg)="2"> SOPIMUS " Euroopan talousyhteisön sekä sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välistä kelloteollisuuden tuotteita koskevaa sopimusta " ( 1 ) täydentävä

(src)="3"> RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
(trg)="3"> EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO ja

(src)="5"> er -
(src)="6"> ud fra følgende betragtninger :
(trg)="4"> SVEITSIN LIITTONEUVOSTO , jotka

(src)="7"> EN AFTALE vedrørende urmagervarer mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Schweiz på den anden side er blevet underskrevet den 30. juni 1967 i Genève ;
(trg)="5"> KATSOVAT , että Euroopan talousyhteisön sekä sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välinen kelloteollisuuden tuotteita koskeva sopimus allekirjoitettiin Genevessä 30 päivänä kesäkuuta 1967 ,

(src)="8"> FOR AT DENNE AFTALE kan fungere tilfredsstillende , er det nødvendigt , at der træffes yderligere foranstaltninger ;
(trg)="6"> KATSOVAT , että tämän järjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi olisi annettava täydentäviä määräyksiä ,

(src)="9"> DET SCHWEIZISKE FORBUNDSRÅD har udsendt en ordonnance af 23. december 1971 om fastlæggelse af brugen af navnet » schweizer- « for så vidt angår ure ;
(trg)="7"> OTTAVAT HUOMIOON 23 päivänä joulukuuta 1971 tehdyn Sveitsin liittoneuvoston päätöksen , jossa määrätään kuvauksen " sveitsiläinen " käytöstä kellojen osalta ,

(src)="10"> DER BESTÅR et snævert industrielt samarbejde inden for området ure mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Schweiz ; og
(trg)="8"> OTTAVAT HUOMIOON kelloteollisuuden läheisen yhteistyön Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin välillä , ja

(src)="11"> I ERKENDELSE AF , at samtidig med at denne aftale træder i kraft , ophæves de af Ebauches SA og ASUAG ydede rationaliseringspræmier , såvel som det i punkt B 3b i ovennævnte aftale omhandlede kontingent -
(src)="12"> ( 1 ) Aftalen er kun affattet på fransk .
(trg)="9"> OTTAVAT HUOMIOON tämän sopimuksen voimaantulon kanssa samanaikaisesti Ebauches SA : n ja ASUAG : n myöntämän rationalisointipalkkion poistamisen ja kyseisen sopimuksen B 3 b kohdassa tarkoitetun kiintiön samanaikaisen lakkauttamisen ,

(src)="13"> BLEVET ENIGE OM FØLGENDE :
(trg)="10"> OVAT SOPINEET SEURAAVAA :

(src)="14"> Artikel 1
(trg)="11"> 1 artikla

(src)="15"> De tarifnedsættelser , som er fastlagt i artikel 1 og 5 i aftalen af 30. juni 1967 , træder i kraft samtidig med denne tillægsaftale .
(trg)="12"> Tullinalennukset , joista määrätään 30 päivänä kesäkuuta 1967 tehdyn sopimuksen 1 ja 5 artiklassa , tulevat voimaan samaan aikaan kuin tämä sopimus .

(src)="16"> Artikel 2
(trg)="13"> 2 artikla

(src)="17"> For at et ur , hvis værk er af mindst 50 % schweizisk fabrikat for så vidt angår værdien af alle bestanddelene , inklusive samlingsomkostningerne , i medfør af artikel 2 , afsnit 2b ) i Det schweiziske Forbundsråds ordonnance af 23. december 1971 om fastlæggelse af brugen af navnet » schweizer- « for så vidt angår ure , kan bære betegnelsen » schweizerur « , er der indført en attestationsprocedure mellem Schweiz og Fællesskabet efter følgende regler :
(trg)="14"> Jotta kelloa , jonka koneisto on sveitsiläistä tekoa vähintään 50 prosentin osalta kaikkien perusosien arvosta , mukaan lukien kokoamiskustannukset , voitaisiin 23 päivänä joulukuuta 1971 tehdyn Sveitsin liittoneuvoston päätöksen , jossa määrätään kuvauksen " sveitsiläinen " käytöstä kellojen osalta , 2 artiklan 2 b kohdan mukaan pitää sveitsiläisenä , olisi vahvistettava Sveitsin ja yhteisön välinen varmentamismenettely seuraavien sääntöjen mukaan :

(src)="18.0"> 1 .
(trg)="15.0"> 1 .

(src)="18.1"> Emner til urværker , der er fremstillet i Fællesskabet , og som er anført i listen i bilaget til aftalen , samt regulatorer og andre bestanddele til urværker fremstillet i Fællesskabet og emnedele af schweizisk eller fællesskabsfabrikat betragtes som værende af en kvalitet svarende til emner og dele af schweizisk fabrikat med lignende tekniske egenskaber .
(trg)="15.1"> Yhteisössä valmistettuja kellokoneistoja , joiden luettelo on sopimuksen liitteenä , esikoneistoja sekä säätöosia ja muita yhteisössä valmistettuja kellojen koneistojen perusosia , jotka kuuluvat Sveitsissä tai yhteisössä valmistettuihin esikoneistoihin , pidetään laadultaan sveitsiläistä tekoa olevia esikoneistoja ja osia vastaavina ja samat tekniset ominaisuudet omaavina .

(src)="18.2"> Det er indforstået , at ure og urværker , som er samlet af disse emner og dele , skal opfylde de krav , der stilles af det officielletekniske tilsyn i Schweiz .
(trg)="15.2"> On otettava huomioon , että näiden esikoneistoista ja osista koottujen kellojen ja kellokoneistojen on täytettävä Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen vaatimukset .

(src)="19.0"> 2 .
(trg)="16.0"> 2 .

(src)="19.1"> Listen over de i stk. 1 i denne artikel nævnte emner , der er fremstillet i Fællesskabet , vil regelmæssigt blive ájourført efter følgende retningslinjer :
(trg)="16.1"> Yhteisössä valmistettujen esikoneistojen luettelo , josta määrätään tämän artiklan 1 kohdassa , on säännöllisesti saatettava ajan tasalle seuraavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan :

(src)="20.0"> a ) Anmodning om optagelse på listen af nye emnekalibre rettes til la Chambre suisse de l ' horlogerie af Fællesskabets urmagerorganisationer eller enhver emnefabrikant , der er etableret inden for Fællesskabet .
(trg)="17.0"> a ) Yhteisön kelloteollisuusjärjestöjen tai muiden yhteisössä toimivien esikoneistojen valmistajien hakemus uudenmallisten esikoneistojen lisäämisestä luetteloon on osoitettava " Chambre suisse de l 'horlogerielle " .

(src)="20.1"> Anmodningen ledsages af et datablad for emnestørrelserne .
(trg)="17.1"> Hakemukseen on liitettävä tekninen osa , jossa kuvaillaan esikoneiston malli .

(src)="20.2"> La Chambre suisse de l ' horlogerie indfører omgående den eller de nye størrelser på den omtalte liste .
(trg)="17.2"> " Chambre suisse de l 'horlogerie " lisää viipymättä uuden tai uudet mallit kyseiseen luetteloon .

(src)="21.0"> I tilfælde af , at der anmodes om optagelse af en emnekaliber , som allerede har været benyttet i Schweiz , og som har haft vanskeligheder med at opfylde de krav , der stilles af det officielle tekniske tilsyn i Schweiz , kan la Chambre suisse de l ' horlogerie anfægte optagelsen .
(trg)="18.0"> Mikäli luetteloon lisäämistä haetaan esikoneiston mallin osalta , joka on jo ollut käytössä Sveitsissä ja joka on jo ollut läpi Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen , " Chambre suisse de l 'horlogerie " voi kiistää luetteloon lisäämisen .

(src)="21.1"> I så fald kan ansøgeren gøre brug af den procedure , som er fastsat i stk. 3 i denne artikel .
(trg)="18.1"> Tässä tapauksessa hakija voi vedota tämän artiklan 3 kohdassa määrättyyn menettelyyn .

(src)="22"> b ) Tilbagekaldelse af en emnekaliber , som er opført på listen , meddeles la Chambre suisse de l ' horlogerie af Fællesskabets urmagerorganisationer eller af den fabrikant , som tidligere havde anmodet om optagelsen .
(trg)="19"> b ) Yhteisön kelloteollisuusjärjestöjen tai valmistajien , jotka ovat aikaisemmin hakeneet luetteloon lisäämistä , on ilmoitettava luettelossa ilmoitettujen esikoneistojen mallin poistamisesta " Chambre suisse de l 'horlogerielle " .

(src)="23.0"> c ) I tilfælde af at kravene fra det officielle tekniske tilsyn i Schweiz ikke kan opfyldes , anmoder la Chambre suisse de l ' horlogerie om , at den pågældende på listen opførte størrelse slettes , og giver meddelelse herom til den interesserede part .
(trg)="20.0"> c ) Mikäli Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen vaatimuksia ei täytetä , " Chambre suisse de l 'horlogerie " voi hakea luettelossa ilmoitettujen kyseisten esikoneiston mallien poistamista ja se ilmoittaa tästä hakemuksesta asianomaiselle osapuolelle .

(src)="23.1"> I tilfælde af uoverensstemmelse kan den interesserede part gøre brug af den i stk. 3 i denne artikel fastsatte procedure inden for en frist på to måneder .
(trg)="20.1"> Ristiriitatilanteessa asianomainen osapuoli voi vedota tämän artiklan 3 kohdassa määrättyyn menettelyyn kahden kuukauden kuluessa .

(src)="24"> d ) Enhver anmodning om ændringer i listen ifølge ovenstående litra a ) , b ) , og c ) meddeles omgående til Den blandede Kommission af la Chambre suisse de l ' horlogerie .
(trg)="21"> d ) " Chambre suisse de l 'horlogerien " on ilmoitettava kaikki a , b ja c kohdan mukaisia luettelon muutoksia koskevat hakemukset viipymättä sekakomissiolle .

(src)="25.0"> 3 .
(trg)="22.0"> 3 .

(src)="25.1"> I tilfælde af anfægtelse af kvalitetslighed , forelægges problement omgående for den i artikel 9 i aftalen af 30. juni 1967 oprettede blandede Kommission af én af parterne .
(trg)="22.1"> Mikäli laadun vastaavuudesta tulee kiista , jokainen asianomainen osapuoli voi kutsua 30 päivänä kesäkuuta 1967 tehdyn sopimuksen 9 artiklassa määrätyn sekakomission koolle viipymättä .

(src)="26"> Af egen drift anmoder den af parterne , som først tager initiativet hertil , om en fælles sagkyndig erklæring fra » institut pour le contróle officiel de la qualité dans l ' industrie horlogère suisse « ( instituttet for den schweiziske urindustris officielle kvalitetskontrol ) og et tilsvarende kompetent Fællesskabsinstitut , udpeget af den interesserede part inden for Fællesskabet .
(trg)="23"> Ensimmäisenä niin päättävä osapuoli voi hakea omasta aloitteestaan Sveitsin kelloteollisuuden virallisen laadunvalvontalaitoksen ja yhteisön asianomaisen osapuolen nimeämän yhteisön vastaavan pätevän laitoksen yhteistä asiantuntijalausuntoa .

(src)="27"> Disse institutter har en frist på 3 måneder til at udarbejde den begærede sagkyndige erklæring .
(trg)="24"> Laitoksilla on kolme kuukautta aikaa antaa vaadittu lausunto .

(src)="28"> Med henblik på denne sagkyndige undersøgelse , enes institutterne om at udtage 2 partier ure eller urværker , der er tilstrækkeligt repræsentative , og som principielt højst omfatter 50 ure eller 50 urværker , det ene hos en schweizisk virksomhed , og det andet hos en virksomhed inden for Fællesskabet .
(trg)="25"> Tämän lausunnon antamiseksi laitokset sopivat keskenään kahden riittävän edustavan koe-erän ottamisesta kelloista tai kellokoneistoista , joissa kummassakaan ei ole yli 50 kelloa tai koneistoa , yhden sveitsiläisestä ja toisen yhteisön yrityksestä .

(src)="29"> Når en undersøgelse af disse to partier har fundet sted , ifølge normerne ved det officielle tekniske tilsyn i Schweiz , sammenligner institutterne deres resultater og udarbejder til forelæggelse for Den blandede Kommission en fælles rapport , som indeholder deres konklusioner og eventuelle forslag .
(trg)="26"> Näiden erien tarkastamisen jälkeen Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen standardien mukaan laitokset vertaavat tuloksiaan ja laativat yhteisen kertomuksen sekakomissiolle johtopäätöksineen ja ehdotuksineen .

(src)="30"> Den blandede Kommission behandler denne rapport ved det førstkommende møde .
(trg)="27"> Sekakomissio käsittelee tätä kertomusta seuraavassa kokouksessaan .

(src)="31"> Artikel 3
(trg)="28"> 3 artikla

(src)="32"> Aftalen samt den liste , der findes som bilag dertil , offentliggøres i de kontraherende parters officielle tidender og meddeles urfabrikanterne gennem de pågældende faglige organisationer .
(trg)="29"> Sopimus sekä sen liitteenä oleva luettelo julkaistaan sopimuspuolten virallisissa lehdissä ja asianomaiset ammatilliset järjestöt ilmoittavat niistä kelloteollisuuden valmistajille .

(src)="33"> Ændringer i listen i bilaget offentliggøres og meddeles på samme måde .
(trg)="30"> Sama julkaisu ja ilmoittaminen pätee liitteenä olevaan luetteloon tehtyihin muutoksiin .

(src)="34.0"> Mindst hvert tredje år efter aftalens ikrafttræden foretager Den blandede Kommission en omarbejdelse af listen med henblik på de indførelser og sletninger , der er foretaget i mellemtiden .
(trg)="31.0"> Vähintään joka kolmas vuosi sopimuksen voimaantulosta alkaen sekakomissio tarkastaa luettelon ottaakseen huomioon sillä välin tapahtuneet luetteloon lisäämiset ja siitä poistamiset .

(src)="34.1"> Den omarbejdede liste offentliggøres og meddeles på samme måde som den oprindelige liste .
(trg)="31.1"> Sama julkaisu ja ilmoittaminen pätee näin tarkastettuun luetteloon .

(src)="35"> Alle yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til de pågældende faglige organisationer .
(trg)="32"> Asianomaisilta ammattijärjestöiltä voidaan pyytää lisätietoja .

(src)="36"> Artikel 4
(trg)="33"> 4 artikla

(src)="37"> Aftalen kan opsiges af hver af de kontraherede parter med et varsel på 12 måneder .
(trg)="34"> Jokainen sopimuspuoli voi sanoa sopimuksen irti 12 kuukauden irtisanomisajalla .

(src)="38"> Artikel 5
(trg)="35"> 5 artikla

(src)="39"> Aftalen indgås og ratificeres af de kontraherende parter i henhold til deres egne fremgangsmåder herfor .
(trg)="36"> Sopimuspuolet tekevät ja ratifioivat sopimuksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti .

(src)="40"> Aftalen træder i kraft den 1. januar 1973 under forudsætning af , at de kontraherende parters ratifikationsdokumenter er blevet udvekslet inden denne dato .
(trg)="37"> Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973 sillä edellytyksellä , että sopimuspuolet ovat vaihtaneet ratifiointiasiakirjat ennen tätä päivämäärää .

(src)="41"> I tilfælde af , at udvekslingen af ratifikationsdokumenterne finder sted mellem den 1. januar og den 30. november 1973 , træder aftalen i kraft den første dag i den anden måned efter denne udveksling .
(trg)="38"> Mikäli ratifiointiasiakirjojen vaihtaminen tapahtuu 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän marraskuuta 1973 välisenä aikana , sopimus tulee voimaan tätä vaihtamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä .

# da/1972/jrc21972A0722_03-da.xml.gz
# fi/1972/jrc21972A0722_03-fi.xml.gz


(src)="4"> mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Schweiz
(trg)="2"> Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen SOPIMUS

(src)="5"> DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB
(trg)="3"> EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ

(src)="6"> paa den ene side
(trg)="4"> yhdeltä puolen , ja

(src)="7"> SCHWEIZ
(trg)="5"> SVEITSIN VALALIITTO

(src)="8"> paa den anden side
(src)="9"> har
(trg)="6"> toiselta puolen , jotka

(src)="10"> I OENSKET OM , i anledning af udvidelsen af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , at befaeste og udbygge de eksisterende oekonomiske forbindelser mellem Faellesskabet og Schweiz , og , under hensyntagen til rimelige konkurrencevilkaar , at sikre en harmonisk udvikling af deres handel i den hensigt at bidrage til Europas opbygning ,
(trg)="7"> HALUAVAT lujittaa ja laajentaa Euroopan talousyhteisön laajetessa yhteisön ja Sveitsin välisiä olemassa olevia taloudellisia suhteita ja noudattaen kohtuullisia kilpailun edellytyksiä varmistaa niiden välisen kaupan sopusointuisen kehittymisen edistääkseen osaltaan Euroopan rakentamistyötä ,

(src)="11"> MED DET FORSAET gradvis et fjerne hindringerne for hovedparten af deres samhandel , i overensstemmelse med bestemmelserne i Den almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel vedroerende oprettelsen af frihandelsomraader ,
(trg)="8"> OVAT PÄÄTTÄNEET tässä tarkoituksessa poistaa asteittain esteet keskinäisen kaupankäyntinsä oleellisesta osasta tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen vapaakauppa-alueiden perustamista koskevien määräysten mukaisesti , ja

(src)="12"> IDET DE ERKLAERER SIG REDE TIL , under hensyntagen til alle relevante faktorer og navnlig udviklingen inden for Faellesskabet , at undersoege mulighederne for at udvikle og uddybe deres forbindelser , saafremt det skulle vise sig formaalstjenligt , at begge parter kunne have oekonomisk interesse i at udstraekke disse til omraader , der ikke omfattes af denne overenskomst ,
(trg)="9"> ILMOITTAVAT olevansa valmiit tarkastelemaan minkä tahansa arviointiperusteen , erityisesti yhteisön kehityksen , kannalta mahdollisuutta kehittää ja syventää suhteitaan , jos näiden suhteiden laajentaminen alueille , jotka eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan , vaikuttaisi hyödylliseltä maiden kansantalouden etujen kannalta ,

(src)="13"> VEDTAGET , til virkeliggoerelse af disse maalsaetninger , og i betragtning af , at ingen bestemmelse i denne overenskomst kan fortolkes saaledes , at de kontraherende parter fritages for de forpligtelser , som paahviler dem ved andre internationale overenskomster ,
(trg)="10"> OVAT PÄÄTTÄNEET pyrkiäkseen näihin tavoitteisiin ja katsoen , että tämän sopimuksen mitään määräystä ei voida tulkita siten , että se vapauttaisi sopimuspuolet niiden kansainvälisiin sopimuksiin perustuvista velvoitteista ,

(src)="14"> AT INDGAA DENNE OVERENSKOMST :
(trg)="11"> TEHDÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN :

(src)="15"> Artikel 1
(trg)="12"> 1 artikla

(src)="16"> Denne overenskomst tager sigte paa :
(trg)="13"> Tämän sopimuksen tarkoituksena on :

(src)="17"> a ) gennem udbygning af den gensidige samhandel at begunstige den harmoniske udvikling af de oekonomiske forbindelser mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Schweiz og saaledes fremme vaeksten i det oekonomiske liv , forbedre leve - og arbejdsvilkaar og begunstige produktivitetsforoegelse og finansiel stabilitet i Faellesskabet og i Schweiz ,
(trg)="14"> a ) edistää keskinäisen kauppavaihdon laajentamisella Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisten taloudellisten suhteiden sopusointuista kehitystä ja edistää siten Sveitsissä ja yhteisössä taloudellisen toiminnan ripeätä kehitystä , elin- ja työllisyysolojen paranemista , tuottavuuden kasvua ja vakaata rahataloutta ,

(src)="18"> b ) at sikre samhandelen mellem de kontraherende parter rimelige konkurrencevilkaar ,
(trg)="15"> b ) varmistaa sopimuspuolten välisessä kaupankäynnissä kohtuulliset kilpailun edellytykset ,

(src)="19"> c ) ved afskaffelse af hindringerne for samhandelen , saaledes at bidrage til en harmonisk udvikling og udvidelse af verdenshandelen .
(trg)="16"> c ) siten osaltaan edistää , kaupan esteitä poistamalla , maailmankaupan sopusointuista kehitystä ja kasvua .

(src)="20"> Artikel 2
(trg)="17"> 2 artikla

(src)="21"> Overenskomsten anvendes paa varer , der har oprindelse i Faellesskabet og i Schweiz :
(trg)="18"> Sopimusta sovelletaan yhteisöstä ja Sveitsistä peräisin oleviin tuotteisiin ,

(src)="22"> i ) som henhoerer under kapitel 25 - 99 i Bruxellesnomenklaturen , bortset fra de varer , der er naevnt i bilag I ;
(trg)="19"> i ) jotka kuuluvat Brysselin nimikkeistön 25-99 ryhmään , lukuun ottamatta liitteessä I lueteltuja tuotteita ;

(src)="23.0"> ii ) som er anfoert i protokol nr .
(src)="23.1"> 2 , under hensyntagen til de naermere bestemmelser , der er fastsat heri .
(trg)="20"> ii ) jotka sisältyvät pöytäkirjaan N : o 2 , ottaen huomioon siinä määrätyt yksityiskohtaiset erityissäännöt .

(src)="24"> Artikel 3
(trg)="21"> 3 artikla

(src)="25.0"> 1 .
(trg)="22.0"> 1 .

(src)="25.1"> Ingen ny importtold indfoeres i samhandelen mellem Faellesskabet og Schweiz .
(trg)="22.1"> Uusia tuontitulleja ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa .

(src)="26.0"> 2 .
(trg)="23.0"> 2 .

(src)="26.1"> Importtolden afskaffes gradvis i foelgende tempo :
(trg)="23.1"> Tuontitullit poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti :

(src)="27"> - 1 . april 1973 nedsaettes alle toldsatser til 80 % af basistolden ;
(trg)="24"> - 1 päivänä huhtikuuta 1973 jokainen tulli alennetaan 80 prosenttiin perustullista ;

(src)="28"> - de oevrige fire nedsaettelser , paa hver 20 % , gennemfoeres :
(trg)="25"> - muut neljä 20 prosentin alennusta tehdään :

(src)="29"> 1 . januar 1974 ,
(trg)="26"> 1 päivänä tammikuuta 1974 ,

(src)="30"> 1 . januar 1975 ,
(trg)="27"> 1 päivänä tammikuuta 1975 ,

(src)="31"> 1 . januar 1976 ,
(trg)="28"> 1 päivänä tammikuuta 1976 ,

(src)="32"> 1 . juli 1977 .
(trg)="29"> 1 päivänä heinäkuuta 1977 .

(src)="33"> Artikel 4
(trg)="30"> 4 artikla

(src)="34.0"> 1 .
(trg)="31.0"> 1 .

(src)="34.1"> Bestemmelserne om den gradvise afskaffelse af importtold finder ogsaa anvendelse paa finanstold .
(trg)="31.1"> Tuontitullien asteittaista poistamista koskevia määräyksiä on myös sovellettava fiskaalisiin tulleihin .

(src)="35"> De kontraherende parter kan erstatte en finanstold eller det fiskale element i en told med en intern afgift .
(trg)="32"> Sopimuspuolet voivat korvata fiskaalisen tullin tai tullin fiskaalisen osan sisäisellä verolla .

(src)="36.0"> 2 .
(trg)="33.0"> 2 .

(src)="36.1"> Danmark , Irland , Norge og Det forenede Kongerige kan indtil 1 . januar 1976 opretholde en finanstold eller det fiskale element i en told , saafremt artikel 38 i " Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af Traktaterne " , der er opstillet og vedtaget under konference mellem De europaeiske Faellesskaber og kongeriget Danmark , Irland , kongeriget Norge og Det forenede Kongerige Storbritanien og Nordirland , anvendes .
(trg)="33.1"> Tanska , Irlanti , Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat ylläpitää 1 päivään tammikuuta 1976 fiskaalista tullia tai tullin fiskaalista osaa soveltaessaan Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan , Irlannin , Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn , liittymisehtoja ja perustamissopimusten mukautuksia koskevan asiakirjan 38 artiklaa .

(src)="37.0"> 3 .
(trg)="34.0"> 3 .

(src)="37.1"> Dog kan Schweiz under iagttagelse af betingelserne i artikel 18 midlertidigt opretholde den afgift , der svarer til det fiskale element i importtolden for de varer , der er anfoert i bilag 2 .
(trg)="34.1"> Sveitsi voi 18 artiklassa määrätyin edellytyksin väliaikaisesti ylläpitää liitteeseen II sisältyvien tuotteiden tuontitullin fiskaalista osaa vastaavia tulleja .

(src)="38"> Den blandede Komité , som er naevnt i artikel 29 , efterproever betingelserne for anvendelse i det foregaaende afsnit , navnlig i tilfaelde af aendring i stoerrelsen af det fiskale element .
(trg)="35.0"> Tämän sopimuksen 29 artiklan mukainen sekakomitea tutkii , täyttyvätkö edellisessä alakohdassa asetetut edellytykset , erityisesti jos fiskaalista osaa muutetaan .

(src)="39"> Den undersoeger situationen med henblik paa omdannelse af denne told til interne afgifter foer 1 . januar 1980 eller foer ethvert andet tidspunkt , som den under hensyn til omstaendighederne er foranlediget til at fastsaette .
(trg)="35.1"> Sekakomitea tarkastelee tilannetta tällaisten tullien muuntamiseksi sisäisiksi maksuiksi ennen 1 päivää tammikuuta 1980 tai ennen jotakin muuta sekakomitean olosuhteiden mukaisesti asettamaa päivämäärää .

(src)="40"> Artikel 5
(trg)="36"> 5 artikla

(src)="41.0"> 1 .
(trg)="37.0"> 1 .

(src)="41.1"> For enhver vare udgoer basistolden , ud fra hvilken den gradvise nedsaettelse , der er fastsat i artikel 3 og i protokol nr .
(src)="41.2"> 1 skal foretages , den told , der faktisk blev anvendt 1 . januar 1972 .
(trg)="37.1"> Jokaisen tuotteen perustulli , josta 3 artiklassa ja pöytäkirjassa N : o 1 edellytetyt perättäiset alennukset lasketaan , on 1 päivänä tammikuuta 1972 tosiasiallisesti sovellettu tulli .

(src)="42.0"> 2 .
(trg)="38.0"> 2 .

(src)="42.1"> Saafremt efter 1 .
(src)="42.2"> Januar 1972 toldnedsaettelser bliver anvendelige som foelge af de ved handelskonferencen i Genève ( 1964 - 1967 ) indgaaede toldaftaler , erstatter de saaledes nedsatte toldsatser den basistold , der omhandles i stykke 1 .
(trg)="38.1"> Jos Geneven kauppaneuvottelukonferenssin ( 1964-1967 ) päättyessä tehdyistä tullisopimuksista johtuvia tullinalennuksia sovelletaan 1 päivän tammikuuta 1972 jälkeen , näin alennetuilla tulleilla korvataan 1 kohdassa tarkoitetut perustullit .

(src)="43.0"> 3 .
(trg)="39.0"> 3 .

(src)="43.1"> De nedsatte toldsatser beregnes i overensstemmelse med artikel 3 og protokol nr .
(src)="43.2"> 1 og anvendes ved afrunding af foerste decimal .
(trg)="39.1"> Edellä 3 artiklan ja pöytäkirjan N : o 1 mukaisesti laskettuja alennettuja tulleja sovelletaan pyöristämällä ne ensimmäiseen desimaaliin .

(src)="44.0"> Med forbehold af den anvendelse , Faellesskabet vil goere af artikel 39 , stk .
(src)="44.1"> 5 , i " Akt vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af Traktaterne " , der er opstillet og vedtaget under konferencen mellem De europaeiske Faellesskabet og kongeriget Danmark , Irland , kongeriget Norge og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , anvendes med hensyn til de specifikke toldsatser eller den specifikke del af de blandede toldsatser i den irske toldtarif , artikel 3 og protokol nr .
(src)="44.2"> 1 ved afrunding af fjerde decimal .
(trg)="40"> Jollei muuta johdu siitä , että yhteisö soveltaa Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan , Irlannin , Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn liittymisehtoja ja perustamissopimusten mukautuksia koskevan asiakirjan 39 artiklan 5 kohtaa , sovelletaan 3 artiklaa ja pöytäkirjaa N : o 1 Irlannin tullitariffin paljoustulleihin ja vaihtoehtoisten tullien paljoustulliosaan pyöristämällä ne neljänteen desimaaliin .

(src)="45"> Artikel 6
(trg)="41"> 6 artikla

(src)="46.0"> 1 .
(trg)="42.0"> 1 .

(src)="46.1"> Ingen ny afgift med tilsvarende virkning som importtold indfoeres i samhandelen mellem Faellesskabet og Schweiz .
(trg)="42.1"> Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavia uusia maksuja ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa .