# cs/1959/jrc21959A1006_01-cs.xml.gz
# sk/1959/jrc21959A1006_01-sk.xml.gz


(src)="2"> Dohoda Mezi Evropským Společenstvímpro Atomovou Energii ( Euratom ) A Vládou Kanady O Spolupráci V Oblasti Mírového Využití Atomové Energie
(trg)="2"> Dohoda medzi vládou kanady a európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri mierovom využívaní atómovej energie

(src)="3"> PREAMBULE
(trg)="3"> PREAMBULA

(src)="4"> Evropské společenství pro atomovou energii ( Euratom ) zastoupené Komisí ( dále jen " Komise " ) a vláda Kanady ,
(trg)="4"> Vláda Kanady a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ( Euratom ) , konajúc prostredníctvom svojej komisie ( ďalej len " komisia " ) ;

(src)="5"> MAJÍCE NA MYSLI , že Evropské společenství pro atomovou energii ( Euratom ) bylo založeno Belgickým královstvím , Spolkovou republikou Německo , Francouzskou republikou , Italskou republikou , Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím Římskými smlouvami podepsanými dne 25. března 1957 s cílem přispět vytvořením podmínek nezbytných pro rychlé vybudování a růst jaderného průmyslu ke zvýšení životní úrovně v členských státech a k rozvoji vztahů s ostatními zeměmi ;
(trg)="5"> BERÚC DO ÚVAHY , že spoločenstvo bolo založené Belgickým kráľovstvom , Spolkovou republikou Nemecko , Francúzskou republikou , Talianskou republikou , Luxemburským veľkovojvodstvom a Holandským kráľovstvom v zmluve podpísanej v Ríme dňa 25. marca 1957 s cieľom prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne v členských štátoch a k rozvíjaniu výmen s inými krajinami vytváraním podmienok nevyhnutných na rýchle budovanie a rozvoj jadrových odvetví ;

(src)="6"> MAJÍCE NA MYSLI , že Společenství a vláda Kanady vyjádřily společné přání úzce spolupracovat v oblasti mírového využití atomové energie ;
(trg)="6"> BERÚC DO ÚVAHY , že vláda Kanady a spoločenstvo vyjadrili svoju vzájomnú túžbu po rozvoji úzkej spolupráce pri mierovom využívaní atómovej energie ;

(src)="7"> S PŘÁNÍM vzájemně spolupracovat za účelem podpory a rozšíření rozvoje mírového využití atomové energie , které může přispět k prosperitě a blahobytu v Kanadě a ve Společenství ;
(trg)="7"> ŽELAJÚC SI spolupracovať navzájom s cieľom podporovať a zvyšovať príspevok , ktorý môže urobiť rozvíjanie mierového využívania atómovej energie pre blahobyt a prosperitu v Kanade a v štátoch spoločenstva ;

(src)="8"> S VĚDOMÍM zejména toho , že spolupráce při zavedení společného programu výzkumu a vývoje by byla k jejich vzájemného prospěchu ;
(trg)="8"> UVEDOMUJÚC SI najmä , že spolupráca vytvorením spoločného výskumného a vývojového programu by im priniesla vzájomný prospech ;

(src)="9"> MAJÍCE NA MYSLI , že ujednání předpokládající spolupráci v oblasti mírového využití atomové energie povedou k plodné výměně zkušeností , otevírají novou éru vzájemně prospěšného jednání a zároveň posilují solidaritu v rámci Evropy i přes Atlantický oceán ,
(trg)="9"> BERÚC DO ÚVAHY , že dohoda zabezpečujúca spoluprácu pri mierovom využívaní atómovej energie by iniciovala plodnú výmenu skúseností , poskytne príležitosti na vzájomne prospešnú činnosť a upevní solidaritu v rámci Európy a v atlantickom priestore ,

(src)="10"> SE DOHODLI takto :
(trg)="10"> DOHODLI SA takto :

(src)="11"> Článek I
(trg)="11"> Článok I

(src)="12.0"> 1 .
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="12.1"> Spolupráce předpokládaná touto dohodou se vztahuje na mírové využití atomové energie a zahrnuje
(trg)="12.1"> Spolupráca , ktorá je cieľom tejto dohody , sa týka mierového využívania atómovej energie a zahŕňa

(src)="13"> a ) poskytování informací , mimo jiné o :
(trg)="13"> a ) poskytovanie informácií , a to aj týkajúcich sa :

(src)="14"> i ) výzkumu a vývoji ,
(trg)="14"> i ) výskumu a vývoja ;

(src)="15"> ii ) otázkách zdraví a bezpečnosti ,
(trg)="15"> ii ) problémov zdravia a bezpečnosti ;

(src)="16"> iii ) zařízeních , závodech a přístrojích ( včetně poskytování plánů , nákresů a specifikací ) ,
(trg)="16"> iii ) vybavenia , zariadení a prístrojov ( vrátane poskytovania projektov , výkresov a technických podmienok ) , a

(src)="17"> iv ) využití zařízení , závodů , přístrojů a materiálu ;
(trg)="17"> iv ) používania vybavenia , zariadení , prístrojov a materiálu ;

(src)="18"> b ) dodávkách materiálu ;
(trg)="18"> b ) dodávky materiálu ;

(src)="19"> c ) obstarávání zařízení a přístrojů ;
(trg)="19"> c ) obstarávania vybavenia a prístrojov ;

(src)="20"> d ) využívání patentových práv ;
(trg)="20"> d ) používania patentových práv ;

(src)="21"> e ) přístup k zařízení a závodům a jejich využití .
(trg)="21"> e ) prístupu k vybaveniu a zariadeniam a ich využívania .

(src)="22.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="22.1"> Spolupráce upravená touto dohodou bude probíhat podle smluvených podmínek a v souladu s platným právním řádem a jinými předpisy o licencích , které platí ve Společenství a v Kanadě .
(trg)="22.1"> Spolupráca stanovená v tejto dohode sa uskutočňuje za podmienok , ktoré budú dohodnuté v súlade s príslušnými zákonmi , predpismi a inými licenčnými požiadavkami platnými v Kanade a v štátoch spoločenstva .

(src)="23.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="23.1"> Každá smluvní strana zodpovídá druhé straně za to , že tato dohoda bude uznávaná a respektovaná , a to pokud jde o Společenství , podle výše uvedené smlouvy všemi osobami v rámci Společenství , kterým bylo uděleno oprávnění podle této dohody , a pokud jde o Kanadu , všemi státními podniky a osobami , které podléhají její pravomoci .
(trg)="23.1"> Každá zmluvná strana je zodpovedná voči druhej zmluvnej strane za to , že zabezpečí , aby ustanovenia tejto dohody boli akceptované a dodržiavané na strane Kanady všetkými jej vládnymi podnikmi a všetkými osobami spadajúcimi pod jej jurisdikciu a na strane spoločenstva , v súlade s ustanoveniami horeuvedenej zmluvy , všetkými osobami v štátoch spoločenstva , ktorým bolo udelené oprávnenie na základe tejto dohody .

(src)="24"> Článek II
(trg)="24"> Článok II

(src)="25"> Aniž je dotčena obecná působnost článku I , by spolupráce předpokládaná touto dohodou měla zahrnovat společný program výzkumu a vývoje typu jaderného reaktoru zpracovávajícího přírodní uran a moderovaného těžkou vodou .
(trg)="25"> Bez obmedzenia všeobecnej platnosti článku I spolupráca predpokladaná v tejto dohode bude zahŕňať spoločný program výskumu a vývoja spojený s ťažkovodným reaktorom s prírodným uránom .

(src)="26"> Článek III
(trg)="26"> Článok III

(src)="27"> 1. a ) Smluvní strany mohou sobě navzájem a osobám v rámci Společenství nebo osobám , které podléhají pravomoci vlády Kanady , poskytovat údaje , které mají k dispozici a které se týkají otázek upravených touto dohodou .
(trg)="27"> 1. a ) Zmluvné strany sprístupnia navzájom i osobám v rámci spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády informácie , ktoré majú k dispozícii .

(src)="28"> b ) Poskytování informací získaných od třetích stran za podmínek , které takové poskytování zakazují , se z této dohody vylučuje .
(trg)="28"> b ) Poskytovanie informácií získaných od niektorej tretej strany za podmienok brániacich takému poskytovaniu je vylúčené z rámca tejto dohody .

(src)="29"> c ) Údaje , které mají podle výkladu poskytující smluvní strany obchodní hodnotu , se poskytnou pouze za podmínek stanovených poskytující smluvní stranou .
(trg)="29"> c ) Informácie , o ktorých poskytujúca zmluvná strana usúdi , že majú komerčnú hodnotu , sa poskytujú len za podmienok , ktoré určí zmienená zmluvná strana .

(src)="30"> 2. a ) Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat výměnu informací týkajících se otázek upravených touto dohodou mezi osobami v rámci Společenství na jedné straně a mezi osobami , které podléhají pravomoci vlády Kanady , na straně druhé .
(trg)="30"> 2. a ) Zmluvné strany podporujú a uľahčujú výmenu informácií medzi osobami pod jurisdikciou kanadskej vlády , na jednej strane , a osobami v štátoch spoločenstva , na strane druhej , o záležitostiach spadajúcich do rámca tejto dohody .

(src)="31"> b ) Údaje , které jsou ve vlastnictví těchto osob , se poskytnou pouze se souhlasem těchto osob a za jimi stanovených podmínek .
(trg)="31"> b ) Informácie , ktoré vlastnia tieto osoby , sa poskytujú len so súhlasom týchto osôb a za nimi určených podmienok .

(src)="32"> Článek IV
(trg)="32"> Článok IV

(src)="33"> 1. a ) Smluvní strany poskytnou nebo umožní poskytnout sobě navzájem nebo osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady za smluvených podmínek licence nebo sublicence na patenty , které buďto smluvní strana vlastní nebo na které má jedna nebo druhá strana právo poskytovat licence nebo sublicence , co se týče otázek upravených touto dohodou .
(trg)="33"> 1. a ) Zmluvné strany udeľujú alebo zabezpečia , aby sa udeľovali , navzájom alebo osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády za podmienok , ktoré budú dohodnuté , licencie alebo sublicencie na základe patentov , ktoré vlastní niektorá zo zmluvných strán alebo v súvislosti s ktorými má niektorá z nich právo udeľovať licencie alebo sublicencie na záležitosti v rámci tejto dohody .

(src)="34"> b ) Poskytování licencí nebo sublicencí na patenty nebo licence získané od jakékoli třetí strany za podmínek , které toto poskytování vylučují , se z této dohody vylučuje .
(trg)="34"> b ) Udeľovanie licencií alebo sublicencií na základe patentov alebo licencií získaných od niektorej tretej strany za podmienok , ktoré bránia takémuto udeľovaniu , je vylúčené z rámca tejto dohody .

(src)="35"> 2. a ) Smluvní strany budou podporovat a napomáhat poskytování licencí na patenty v oblastech upravených touto dohodou , které vlastní osoby podléhající pravomoci vlády Kanady nebo osoby v rámci Společenství , osobám v rámci Společenství případně osobám , které podléhají pravomoci vlády Kanady .
(trg)="35"> 2. a ) Zmluvné strany podporujú a uľahčujú udeľovanie licencií osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády na záležitosti spadajúce do rámca tejto dohody na základe patentov , ktoré vlastnia osoby spadajúce pod jurisdikciu kanadskej vlády , resp. v rámci spoločenstva .

(src)="36"> b ) Licence nebo sublicence na patenty nebo licence , které tyto osoby vlastní , se poskytují pouze se souhlasem těchto osob a za podmínek jimi stanovených .
(trg)="36"> b ) Licencie alebo sublicencie na základe patentov alebo licencií , ktoré vlastnia tieto osoby , sa udeľujú len so súhlasom týchto osôb a za nimi určených podmienok .

(src)="37"> Článek V
(trg)="37"> Článok V

(src)="38.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="38.1"> Smluvní strany budou sobě navzájem nebo osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady poskytovat v rámci svých možností technické poradenství prostřednictvím přidělení odborníků nebo jinou dohodnutou formou .
(trg)="38.1"> Zmluvné strany poskytujú v realizovateľnom rozsahu technické rady navzájom jedna druhej alebo osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády dočasným preradením expertov alebo nejakým iným dohodnutým spôsobom .

(src)="39.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="39.1"> Každá smluvní strana podle možnosti umožní ve svých vlastních vzdělávacích zařízeních vzdělávání v příslušných oblastech mírového využití atomové energie studentům a praktikantům doporučeným druhou stranou nebo bude nápomocná , pokud jde o další možnosti vzdělávání v rámci Společenství nebo v Kanadě .
(trg)="39.1"> Každá zmluvná strana poskytuje všade , kde je to možné , vo svojich školách alebo zariadeniach , školenie z predmetov relevantných pre mierové využívanie atómovej energie , alebo pomáha absolvovať takéto školenie kdekoľvek v Kanade alebo v štátoch spoločenstva , pre študentov a obsluhy odporúčaných druhou zmluvnou stranou .

(src)="40"> Článek VI
(trg)="40"> Článok VI

(src)="41"> Smluvní strany se dohodly , že pokud to vyžaduje Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) nebo vláda Kanady , mohou na základě všeobecného nebo zvláštního oprávnění Komise Zásobovací agentura Společenství , kanadské státní podniky nebo osoby podléhající pravomoci vlády Kanady , nebo osoby v rámci Společenství dodávat nebo přijímat výchozí materiály a zvláštní štěpné materiály v rámci této dohody podle obchodních podmínek nebo jiným dohodnutým způsobem .
(trg)="41"> Zmluvné strany súhlasia s tým , že na základe všeobecného alebo osobitného splnomocnenia kanadskej vlády alebo komisie , ak to vyžaduje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) , východiskový materiál alebo osobitný jadrový materiál môže byť dodávaný alebo preberaný na základe tejto dohody za obchodných podmienok alebo , ak sa štátne podniky Kanady dohodli inak , Dodávateľskou agentúrou spoločenstva alebo osobami pod jurisdikciou kanadskej vlády alebo v rámci spoločenstva .

(src)="42"> Článek VII
(trg)="42"> Článok VII

(src)="43"> Smluvní strany jsou v rámci svých možností nápomocné osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady při pořizování výzkumných a energetických reaktorů a v obstarávání pomoci při plánování , výstavbě a provozu těchto reaktorů .
(trg)="43"> Zmluvné strany v realizovateľnom rozsahu pomáhajú osobám v štátoch spoločenstva alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády pri nadobúdaní výskumných a energetických reaktorov a pri získavaní pomoci na projektovaní , výstavbe a prevádzkovaní týchto reaktorov .

(src)="44"> Článek VIII
(trg)="44"> Článok VIII

(src)="45"> Smluvní strany jsou v rámci svých možností nápomocné sobě navzájem , osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady při obstarávání materiálu , zařízení a dalších náležitostí pro výzkum , vývoj a výrobu atomové energie ve Společenství a v Kanadě .
(trg)="45"> Zmluvné strany v realizovateľnom rozsahu pomáhajú jedna druhej pri obstarávaní jednou zo zmluvných strán alebo osobami v spoločenstve alebo pod jurisdikciou kanadskej vlády materiálu , vybavenia a iných náležitostí pre výskum , vývoj a výrobu v oblasti atómovej energie v štátoch spoločenstva alebo v Kanade .

(src)="46"> Článek IX
(trg)="46"> Článok IX

(src)="47.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="47.1"> Společenství a vláda Kanady se zároveň zavazují , že materiál nebo zařízení získané podle této dohody a výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály získané při jejich využití se využijí výlučně k podpoře a rozvoji mírového využití atomové energie a nikoli pro vojenské účely ; dále se zavazují , že žádný materiál nebo zařízení získané podle této dohody nebo výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály získané při jejich využití se nepřevedou za tímto účelem na neoprávněné osoby nebo mimo jejich kontrolu , s výjimkou případů předchozího písemného souhlasu Společenství nebo vlády Kanady .
(trg)="47.1"> Vláda Kanady a spoločenstvo sa zaväzujú , že materiál alebo vybavenie nadobudnuté na základe tejto dohody , ako aj zdrojový materiál a špeciálny jadrový materiál získaný z používania ľubovoľného takto získaného materiálu alebo vybavenia , sa bude využívať výlučne na podporu a rozvoj mierového využívania atómovej energie a nie na vojenské účely ; a že v tejto súvislosti nijaký materiál alebo vybavenie nadobudnuté na základe tejto dohody , ako aj východiskový materiál a osobitný jadrový materiál získaný z používania ľubovoľného takto získaného materiálu alebo vybavenia , nebude prevedený neoprávneným osobám alebo mimo kontroly kanadskej vlády alebo spoločenstva , s výnimkou prípadov predchádzajúceho písomného súhlasu spoločenstva , resp. kanadskej vlády .

(src)="48.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="48.1"> Pokračování spolupráce předpokládané současnou dohodu se podmiňuje oboustranně vyhovujícím uplatňováním systému dozoru pro účely odstavce 1 tohoto článku , který zavedlo Společenství v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) , a pro účely opatření přijatých vládou Kanady za účelem kontroly užívání materiálu nebo zařízení .
(trg)="48.1"> Pokračovanie spolupráce predpokladanej v tejto dohode je podmienené vzájomne vyhovujúcim uplatňovaním , na účely odseku 1 tohto článku , systému záruk a kontrol ustanovených spoločenstvom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) a opatrení na odpočet využívania materiálu alebo zariadenia stanovených kanadskou vládou .

(src)="49.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="49.1"> Mezi smluvními stranami budou probíhat konzultace a vzájemné návštěvy za účelem oboustranného zajištění , že systém dozoru Společenství a kontroly a opatření přijatá vládou Kanady za účelem kontroly užívání materiálu nebo zařízení jsou dostatečné a účinné pro účely současné dohody .
(trg)="49.1"> Konzultácie a výmeny návštev medzi zmluvnými stranami sa uskutočňujú s cieľom vzájomne sa ubezpečiť o tom , že systémy záruk a kontrolných mechanizmov spoločenstva a opatrenia na odpočet využívania materiálu alebo zariadení stanovené kanadskou vládou sú vyhovujúce a efektívne na účely tejto dohody .

(src)="49.2"> Smluvní strany jsou připraveny při zavádění těchto systémů konzultovat Mezinárodní agenturu pro atomovou energii a předávat si s ní zkušenosti s cílem zavedení systému , který by byl přiměřeně slučitelný s jejím systémem .
(trg)="49.2"> Pri implementácii týchto systémov sú zmluvné strany pripravené konzultovať a vymieňať si skúsenosti s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu s cieľom ustanoviť systém dostatočne kompatibilný so systémom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu .

(src)="50.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="50.1"> Vláda Kanady a Společenství uznávají význam Mezinárodní agentury pro atomovou energii a čas od času se budou vzájemně konzultovat , aby rozhodli , zda existují oblasti zodpovědnosti , pokud jde o opatření v oblasti dozoru , u kterých by mohla být tato agentura požádána o technickou pomoc .
(trg)="50.1"> Uvedomujúc si dôležitosť Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu , kanadská vláda a spoločenstvo priebežne konzultujú , aby zistili , či existujú nejaké oblasti zodpovednosti v súvislosti so zárukami a kontrolnými mechanizmami , v ktorých by mohli požiadať túto agentúru o pomoc .

(src)="51"> Článek X
(trg)="51"> Článok X

(src)="52.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="52.1"> Pokud není dohodnuto jinak , za použití nebo využití jakýchkoli údajů ( včetně plánů , nákresů a specifikací ) a jakéhokoli materiálu , zařízení a přístrojů , které si smluvní strany mezi sebou vyměňují nebo převádějí v rámci této dohody , odpovídá smluvní strana , která je získala , přičemž druhá smluvní strana neručí za přesnost nebo úplnost těchto údajů , ani za přiměřenost těchto údajů , materiálu , zařízení a přístrojů k jakémukoli zvláštnímu využití nebo uplatnění .
(trg)="52.1"> Okrem prípadov , keď bolo dohodnuté inak , za uplatňovanie alebo využívanie akýchkoľvek informácií ( vrátane projektov , výkresov a technických podmienok ) a ľubovoľného materiálu , zariadení a prístrojov , ktoré si zmluvné strany navzájom vymenili alebo previedli , zodpovedá zmluvná strana , ktorá ich obdržala , a druhá zmluvná strana neručí za presnosť alebo úplnosť takýchto informácií , ani za adekvátnosť takýchto informácií , materiálu , vybavenia a prístrojov pre každé konkrétne použitie alebo uplatnenie .

(src)="53.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="53.1"> Smluvní strany uznávají , že pro splnění cílů této dohody jsou nezbytná přiměřená opatření s ohledem na závazky vůči třetím stranám .
(trg)="53.1"> Zmluvné strany si uvedomujú , že na splnenie cieľov tejto dohody sú nevyhnutné adekvátne opatrenia v súvislosti so zodpovednosťou tretej strany .

(src)="53.2"> Smluvní strany budou spolupracovat na co nejrychlejším přijetí a rozvoji oboustranně vyhovující obecné úpravy týkající se závazků vůči třetím stranám .
(trg)="53.2"> Zmluvné strany budú spolupracovať na vypracovaní a zabezpečení prijatia vzájomne vyhovujúcich rámcových dohôd v súvislosti so zodpovednosťou tretej strany v čo možno najkratšom čase .

(src)="53.3"> Pokud se přijetí této obecné úpravy opozdí , smluvní strany se budou vzájemně konzultovat za účelem přijetí oboustranně vyhovující příslušné úpravy pro podporu zvláštních transakcí .
(trg)="53.3"> Ak dôjde k oneskoreniu pri uzatváraní týchto rámcových dohôd , zmluvné strany budú konzultovať s cieľom uzavrieť vzájomne vyhovujúce ad hoc dohody na podporenie špecifických transakcií .

(src)="54"> Článek XI
(trg)="54"> Článok XI

(src)="55.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="55.1"> Článek 106 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) , která byla podepsána v Římě dne 25. března 1957 , stanoví , že členské státy , které před dnem vstupu této smlouvy v platnost uzavřely dohody s třetími státy o spolupráci v oblasti jaderné energie , jsou povinny zahájit společně s Komisí jednání s těmito třetími státy nezbytná k tomu , aby Společenství mohlo pokud možno převzít práva a povinnosti vyplývající z těchto dohod .
(trg)="55.1"> Článok 106 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( Euratomu ) podpísanej v Ríme dňa 25. marca 1957 stanovuje , že členské štáty , ktoré pred dátumom vstupu tejto zmluvy do platnosti uzatvorili s tretími krajinami dohody o spolupráci v oblasti jadrovej energie , začnú spoločne s komisiou nevyhnutné rokovania s tretími krajinami s cieľom dosiahnuť , pokiaľ to bude možné , aby práva a povinnosti vyplývajúce z týchto dohôd prevzalo spoločenstvo .

(src)="56.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="56.1"> Vláda Kanady je připravena zahájit odpovídající jednání , pokud jde o jakékoli dohody , jejichž smluvní stranou je .
(trg)="56.1"> Kanadská vláda je pripravená zapojiť sa do takýchto rokovaní súvisiacich s ľubovoľnou dohodou , ktorej účastníčkou je Kanada .

(src)="57"> Článek XII
(trg)="57"> Článok XII

(src)="58"> Smluvní strany potvrzují společný zájem na podpoře mírového využití atomové energie prostřednictvím Mezinárodní agentury pro atomovou energii a jsou toho názoru , že výsledky jejich spolupráce by měly být prospěšné pro tuto agenturu i pro její členy .
(trg)="58"> Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú svoj spoločný záujem na presadzovaní mierového využívania atómovej energie prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a želajú si , aby výsledky ich spolupráce priniesli úžitok tejto agentúre a jej členom .

(src)="59"> Článek XIII
(trg)="59"> Článok XIII

(src)="60.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="60.1"> Na žádost jedné ze smluvních stran se čas od času sejdou zástupci smluvních stran , aby vzájemně projednali otázky vyplývající z provádění současné dohody , aby dohlíželi nad jejím prováděním a aby projednali další otázky spolupráce vedle ustanovení o spolupráci obsažených v této dohodě .
(trg)="60.1"> Na žiadosť niektorej zo zmluvných strán sa predstavitelia zmluvných strán priebežne stretávajú , aby vzájomne konzultovali o záležitostiach vyplývajúcich z uplatňovania tejto dohody , kontrolovali jej vykonávanie a prediskutovali dohody o spolupráci dodatočné k stanoveným v tejto dohode .

(src)="61.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="61.1"> Smluvní strany mohou po vzájemném souhlasu vyzvat další země , aby se zúčastnily společného programu uvedeného v článku II .
(trg)="61.1"> Zmluvné strany môžu na základe vzájomného súhlasu vyzvať iné krajiny , aby sa zúčastnili na spoločnom programe zmienenom v článku II .

(src)="62"> Článek XIV
(trg)="62"> Článok XIV

(src)="63"> Nestanoví-li tato dohoda jinak , pro účely této dohody se rozumí :
(trg)="63"> Na účely tejto dohody , pokiaľ nej nie je určené inak ,

(src)="64"> a ) " smluvními stranami " vláda Kanady a kanadské státní podniky definované v odstavci b ) tohoto článku na jedné straně a Evropské společenství pro atomovou energii ( Euratom ) na straně druhé ;
(trg)="64"> a ) pojem " zmluvné strany " znamená kanadskú vládu a kanadské štátne podniky definované v odseku b ) tohto článku , na jednej strane , a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu ( Euratom ) , na strane druhej ;

(src)="65"> b ) " kanadskými státními podniky " " Atomic Energy of Canada Limited " a " Eldorado Mining and Refining Limited " a další podniky , podléhající pravomoci vlády Kanady , které mohou smluvní strany vzájemně určit ;
(trg)="65"> b ) pojem " kanadské štátne podniky " znamená Atomic Energy of Canada Limited a Eldorado Mining and Refining Limited , ako aj ďalšie podniky spadajúce pod jurisdikciu kanadskej vlády , na ktorých sa dohodnú zmluvné strany ;

(src)="66"> c ) " osobami " fyzické osoby , společnosti ( kapitálové společnosti , veřejné obchodní společnosti ) , sdružení , vládní orgány nebo veřejnoprávní instituce a jiné subjekty , soukromé nebo státní , avšak nikoli smluvní strany definované v odstavci a ) tohoto článku ;
(trg)="66"> c ) pojem " osoby " znamená jednotlivcov , firmy , korporácie , spoločnosti , verejné obchodné spoločnosti , združenia , vládne úrady alebo štátne korporácie a iné subjekty , súkromné alebo štátne ; pojem " osoby " však nezahŕňa zmluvné strany , ako sú definované v odseku a ) tohto článku ;

(src)="67"> d ) " zařízením " části strojů nebo závodů nebo jejich důležité součástky , vhodné zejména pro využití v projektech týkajících se atomové energie ;
(trg)="67"> d ) pojem " zariadenie " znamená položky strojného zariadenia alebo závod alebo ich hlavné komponenty , obzvlášť vhodné na použitie v projektoch atómovej energie ;

(src)="68"> e ) " materiálem " výchozí materiály , zvláštní štěpné materiály , těžká voda , grafit nukleární čistoty a kterýkoli z materiálů , který je z důvodu své povahy nebo čistoty zvláště vhodný pro využití v jaderných reaktorech ;
(trg)="68"> e ) pojem " materiál " znamená východiskový materiál , osobitný jadrový materiál , ťažkú vodu , grafit jadrovej kvality a všetky ďalšie látky , ktoré sú pre svoj charakter alebo svoju čistotu špeciálne vhodné na použitie v jadrových reaktoroch ;

(src)="69"> f ) " výchozími materiály " uran zahrnující směs izotopů vyskytující se v přírodě ; uran ochuzený o izotop 235 ; thorium ; veškeré výše uvedené materiály ve formě kovu , slitiny , chemické sloučeniny nebo koncentrátu ; veškerý jiný materiál obsahující jednu nebo více z výše uvedených látek v koncentraci , kterou mezi sebou určí smluvní strany ; a jakákoli další látka , kterou mezi sebou dohodnou smluvní strany ;
(trg)="69"> f ) pojem " východiskový materiál " znamená urán obsahujúci zmes izotopov vyskytujúcu sa v prírode ; urán ochudobnený o izotop 235 ; tórium ; ktorýkoľvek z horeuvedených vo forme kovu , zliatiny , chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu ; akýkoľvek iný materiál obsahujúci jeden alebo viac z horeuvedených v koncentrácii odsúhlasenej medzi zmluvnými stranami ; a každý iný materiál odsúhlasený medzi zmluvnými stranami ;

(src)="70"> g ) " zvláštním štěpným materiálem " plutonium ; uran-233 , uran-235 ; uran obohacený izotopem 233 nebo 235 ; každý materiál obsahující jeden nebo více výše uvedených materiálů ; jakákoliv další látka , kterou mezi sebou dohodnou smluvní strany ; výraz " zvláštní štěpný materiál " však nezahrnuje " výchozí materiál " ;
(trg)="70"> g ) pojem " osobitný jadrový materiál " znamená plutónium ; urán 233 ; urán 235 ; urán obohatený izotopmi 233 alebo 235 ; akúkoľvek látku obsahujúcu jednu alebo viac z horeuvedených ; a každú inú látku odsúhlasenú medzi zmluvnými stranami ; pojem " osobitný jadrový materiál " však nezahŕňa " východiskový materiál " ;

(src)="71"> h ) " získaným " získaný jedním nebo více pracovními postupy , ať už následovaly po sobě nebo nikoli ;
(trg)="71"> h ) pojem " získaný " znamená získaný jedným alebo viac procesmi , tak po sebe idúcimi , ako aj inými ;

(src)="72"> i ) výrazem " v rámci Společenství " území , na která se vztahuje nebo bude vztahovat Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) .
(trg)="72"> i ) pojem " v štátoch spoločenstva " znamená na územiach , na ktoré sa vzťahuje alebo sa bude vzťahovať Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu .

(src)="73"> Článek XV
(trg)="73"> Článok XV

(src)="74.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="74.1"> Tato dohoda vstupuje v platnost dnem výměny příslušných nót mezi Společenstvím a vládou Kanady [ 1 ] .
(trg)="74.1"> Táto dohoda sa uvedie do platnosti výmenou príslušných nót medzi kanadskou vládou a spoločenstvom [ 1 ] .

(src)="75.0"> 2 .
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="75.1"> Pokud nebylo o ukončení požádáno šest měsíců před uplynutím deseti let , platí dohoda po období deseti let , a poté tak dlouho , dokud Společenství nebo vláda Kanady nevypoví tuto dohodu písemným oznámením druhé straně s šestiměsíční lhůtou .
(trg)="75.1"> Zostáva v platnosti po dobu desiatich rokov a následne do šiestich mesiacov po jej vypovedaní buď kanadskou vládou , alebo spoločenstvom , pokiaľ takáto výpoveď nebola podaná šesť mesiacov pred vypršaním zmieneného desaťročného obdobia .

(src)="76"> NA DŮKAZ ČEHOŽ zástupci , zplnomocnění k tomu Komisí , podepsali tuto dohodu a připojili k ní své pečeti
(trg)="76"> NA DÔKAZ UVEDENÉHO , podpísaní , na tento účel riadne splnomocnení vládou Kanady a spoločenstvom podpísali túto dohodu a pripojili k nej svoje pečiatky .

# cs/1970/jrc21970A0720_01-cs.xml.gz
# sk/1970/jrc21970A0720_01-sk.xml.gz


(src)="2"> Dodatková dohoda
(trg)="2"> Dodatková dohoda

(src)="3"> k Dohodě o výrobcích hodinářského průmyslu mezi Evropským hospodářským společenstvím a jeho členskými státy a Švýcarskou konfederací [ 1 ]
(trg)="3"> k Dohode o výrobkoch hodinárskeho priemyslu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou [ 1 ]

(src)="4"> EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ
(trg)="4"> RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

(src)="5"> na jedné straně a
(trg)="5"> na jednej strane a

(src)="6"> ŠVÝCARSKÁ SPOLKOVÁ RADA
(trg)="6"> ŠVAJČIARSKA FEDERÁLNA RADA