# cs/2002/jrc22002D0163-cs.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0163-ro.xml.gz


(src)="2"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
(trg)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE

(src)="3.0"> č .
(trg)="3.0"> nr .

(src)="3.1"> 163 / 2002
(trg)="3.1"> 163 / 2002

(src)="4"> ze dne 6. prosince 2002 ,
(trg)="4"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> kterým se mění příloha II ( Technické předpisy , normy , zkoušení a certifikace ) Dohody o EHP
(trg)="5"> de modificare a anexei II ( Regulamente tehnice , norme , testare şi certificare ) la Acordul SEE

(src)="6"> SMÍŠENÝ VÝBOR EHP ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru ( dále jen " Dohoda " ) , a zejména s ohledem na článek 98 této dohody ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="8"> vzhledem k těmto důvodům :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="9.0"> ( 1 ) Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č .
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa II la acord a fost modificată de Decizia Comitetului mixt al SEE nr .

(src)="9.1"> 13 / 2001 ze dne 23. února 2001 [ 1 ] .
(trg)="9.1"> 13 / 2001 din 23 februarie 20011 .

(src)="10"> ( 2 ) Dvacátá šestá směrnice Komise 2002 / 34 / ES ze dne 15. dubna 2002 , kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II , III a VII směrnice Rady 76 / 768 / EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků [ 2 ] , by měla být začleněna do Dohody ,
(trg)="10"> ( 2 ) A douăzeci şi şasea Directivă a Comisiei 2002 / 34 / CE din 15 aprilie 2002 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II , III şi VII la Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice2 trebuie integrată în acord ,

(src)="11"> ROZHODL TAKTO :
(trg)="11"> DECIDE :

(src)="12"> Článek 1
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="13"> V bodě 1 ( směrnice Rady 76 / 768 / EHS ) kapitoly XVI přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka , která zní :
(trg)="13.0"> La pct .
(trg)="13.1"> 1 ( Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE ) din capitolul XVI din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuţă :

(src)="14.0"> " — 32002 L 0034 : dvacáté šesté směrnice Komise 2002 / 34 / ES ze dne 15. dubna 2002 ( Úř. věst .
(src)="14.1"> L 102 , 18.4.2002 , s .
(trg)="14.0"> " - 32002 L 0034 : a 26-a Directivă a Comisiei 2002 / 34 / CE din 15 aprilie 2002 ( JO L 102 , 18.04.2002 , p .

(src)="14.2"> 19 ) "
(trg)="14.1"> 19 ) . "

(src)="15"> .
(src)="16"> Článek 2
(trg)="15"> Articolul 2

(src)="17"> Znění směrnice 2002 / 34 / ES v islandském a norském jazyce , která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství , jsou platná .
(trg)="16"> Textul Directivei 2002 / 34 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicat în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="18"> Článek 3
(trg)="17"> Articolul 3

(src)="19.0"> Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 7. prosince 2002 za předpokladu , že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl .
(trg)="18.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 cu condiţia ca toate notificările prevăzute la art .

(src)="19.1"> 103 odst .
(trg)="18.1"> 103 alin .

(src)="19.2"> 1 Dohody [ 3 ] .
(trg)="18.2"> ( 1 ) din acord să fi fost înaintate Comitetului mixt al SEE * .

(src)="20"> Článek 4
(trg)="19"> Articolul 4

(src)="21"> Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie .
(trg)="20"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , precum şi în suplimentul SEE al acestuia .

# cs/2002/jrc22002D0172-cs.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0172-ro.xml.gz


(src)="3.0"> č .
(trg)="2.0"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE NR .

(src)="3.1"> 172 / 2002
(trg)="2.1"> 172 / 2002

(src)="4"> ze dne 6. prosince 2002 ,
(trg)="3"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> kterým se mění příloha XVIII ( Zdraví a bezpečnost při práci , pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy ) Dohody o EHP
(trg)="4"> de modificare a anexei XVIII ( sănătate şi securitate la locul de muncă , dreptul muncii şi egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi ) la Acordul SEE

(src)="6"> SMÍŠENÝ VÝBOR EHP ,
(trg)="5"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru ( dále jen " Dohoda " ) , a zejména s ohledem na článek 98 této dohody ,
(trg)="6.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(trg)="6.1"> 98 ,

(src)="8"> vzhledem k těmto důvodům :
(trg)="7"> întrucât :

(src)="9.0"> ( 1 ) Příloha XVIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č .
(trg)="8.0"> ( 1 ) anexa XVIII la acord a fost modificată prin Decizia Comitetului mixt al SEE nr .

(src)="9.1"> 89 / 2002 ze dne 25. června 2002 [ 1 ] .
(trg)="8.1"> 89 / 2002 din 25 iunie 20021 .

(src)="10"> ( 2 ) Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2002 / 14 / ESze dne 11. března 2002 , kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství [ 2 ] by měla být začleněna do Dohody ,
(trg)="9"> ( 2 ) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002 / 14 / CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană2 trebuie integrată în acord .

(src)="11"> ROZHODL TAKTO :
(trg)="10"> DECIDE :

(src)="12"> Článek 1
(trg)="11"> Articolul 1

(src)="13"> V příloze XVIII Dohody se za bod 32e ( směrnice Rady 2001 / 86 / ES ) vkládá nový bod , který zní :
(trg)="12.0"> După pct .
(trg)="12.1"> 32e ( Directiva Consiliului 2001 / 86 / CE ) din anexa XVIII la acord se inserează următorul punct :

(src)="14.0"> " 32f .
(trg)="13.0"> " 32f .

(src)="14.1"> 32002 L 0014 : směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2002 / 14 / ESze dne 11. března 2002 , kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci
(trg)="13.1"> 32002 L 0014 : Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002 / 14 / CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană ( JO L 80 , 23.3.2002 , p .
(trg)="13.2"> 29 ) . "

# cs/2002/jrc22002D0173-cs.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0173-ro.xml.gz


(src)="2"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
(trg)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE

(src)="3.0"> č .
(trg)="3.0"> nr .

(src)="3.1"> 173 / 2002
(trg)="3.1"> 173 / 2002

(src)="4"> ze dne 6. prosince 2002 ,
(trg)="4"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> kterým se mění příloha XX ( Životní prostředí ) Dohody o EHP
(trg)="5"> de modificare a anexei XX ( Mediu ) la Acordul SEE

(src)="6"> SMÍŠENÝ VÝBOR EHP ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru ( dále jen " Dohoda " ) , a zejména s ohledem na článek 98 této dohody ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " Acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="8"> vzhledem k těmto důvodům :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="9.0"> ( 1 ) Příloha XX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č .
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa XX la Acord a fost modificată de Decizia Comitetului Mixt al SEE nr .

(src)="9.1"> 149 / 2002 ze dne 8. listopadu 2002 [ 1 ] .
(trg)="9.1"> 149 / 2002 din 8 noiembrie 20021 .

(src)="10"> ( 2 ) Rozhodnutí Komise 2002 / 371 / ES ze dne 15. května 2002 , kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním výrobkům a kterým se mění rozhodnutí 1999 / 178 / ES [ 2 ] , by mělo být začleněno do Dohody ,
(trg)="10"> ( 2 ) Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare produselor textile şi de modificare a Deciziei 1999 / 178 / CE2 trebuie încorporată în Acord ,

(src)="11"> ROZHODL TAKTO :
(trg)="11"> DECIDE :

(src)="12"> Článek 1
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="13"> Příloha XX Dohody se mění takto :
(trg)="13"> Anexa XX la Acord se modifică după cum urmează .

(src)="14.0"> 1 .
(trg)="14.0"> ( 1 ) Pct .

(src)="14.1"> Dosavadní bod 2en se označuje jako bod 2ena .
(trg)="14.1"> 2en devine pct .
(trg)="14.2"> 2ena .

(src)="15.0"> 2 .
(trg)="15.0"> ( 2 ) La pct .

(src)="15.1"> V bodě 2ena ( rozhodnutí Komise 1999 / 178 / ES ) se doplňuje nová odrážka , která zní :
(trg)="15.1"> 2ena se adaugă următoarea liniuţă ( Decizia Comisiei 1999 / 178 / CE ) :

(src)="16.0"> " — 32002 D 0371 : rozhodnutí Komise 2002 / 371 / ES ze dne 15. května 2002 ( Úř. věst .
(src)="16.1"> L 133 , 18.5.2002 , s .
(trg)="16.0"> " - 32002 D 0371 : Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 ( JO L 133 , 18.05.2002 , p .

(src)="16.2"> 29 ) . "
(trg)="16.1"> 29 ) . "

(src)="17.0"> 3 .
(trg)="17.0"> ( 3 ) După pct .

(src)="17.1"> Za bod 2em ( rozhodnutí Komise 98 / 634 / ES ) se vkládá nový bod , který zní :
(trg)="17.1"> 2em se adaugă următorul punct ( Decizia Comisiei 98 / 634 / CE ) :

(src)="18.0"> " 2en .
(trg)="18.0"> " 2en .

(src)="18.1"> 32002 D 0371 : rozhodnutí Komise 2002 / 371 / ES ze dne 15. května 2002 , kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním výrobkům a kterým se mění rozhodnutí 1999 / 178 / ES ( Úř. věst .
(src)="18.2"> L 133 , 18.5.2002 , s .
(trg)="18.1"> 32002 D 0371 : Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare produselor textile şi de modificare a Deciziei 1999 / 178 / CE ( JO L 133 , 18.05.2002 , p .

(src)="18.3"> 29 ) . "
(trg)="18.2"> 29 ) " .

(src)="19.0"> 4 .
(trg)="19.0"> ( 4 ) Pct .

(src)="19.1"> Bod 2ena se zrušuje ode dne 31. května 2003 .
(trg)="19.1"> 2ena se elimină de la 31 mai 2003 .

(src)="20"> Článek 2
(trg)="20"> Articolul 2

(src)="21"> Znění rozhodnutí 2002 / 371 / ES v islandském a norském jazyce , která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství , jsou platná .
(trg)="21"> Textul Deciziei 2002 / 371 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicate în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="22"> Článek 3
(trg)="22"> Articolul 3

(src)="23.0"> Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 7. prosince 2002 za předpokladu , že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl .
(trg)="23.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările să fi fost comunicate Comitetului Mixt al SEE  , în conformitate cu art .

(src)="23.1"> 103 odst .
(trg)="23.1"> 103 alin .

(src)="23.2"> 1 Dohody [ 3 ] .
(trg)="23.2"> ( 1 ) din Acord .

(src)="24"> Článek 4
(trg)="24"> Articolul 4

(src)="25"> Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie .
(trg)="25"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE şi în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

# cs/2002/jrc22002D0174-cs.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0174-ro.xml.gz


(src)="2"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
(trg)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE

(src)="3.0"> č .
(trg)="3.0"> nr .

(src)="3.1"> 174 / 2002
(trg)="3.1"> 174 / 2002

(src)="4"> ze dne 6. prosince 2002 ,
(trg)="4"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> kterým se mění příloha XX ( Životní prostředí ) Dohody o EHP
(trg)="5"> de modificare a anexei XX ( Mediu ) la Acordul SEE

(src)="6"> SMÍŠENÝ VÝBOR EHP ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru ( dále jen " Dohoda " ) , a zejména s ohledem na článek 98 této dohody ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " Acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="8"> vzhledem k těmto důvodům :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="9.0"> ( 1 ) Příloha XX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č .
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa XX la Acord a fost modificată de Decizia Comitetului Mixt al SEE nr .

(src)="9.1"> 149 / 2002 ze dne 8. listopadu 2002 [ 1 ] .
(trg)="9.1"> 149 / 2002 din 8 noiembrie 20021 .

(src)="10"> ( 2 ) Rozhodnutí Komise 2002 / 272 / ES ze dne 25. března 2002 , kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství tvrdým podlahovým krytinám [ 2 ] , by mělo být začleněno do Dohody ,
(trg)="10"> ( 2 ) Decizia Comisiei 2002 / 272 / CE din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare pentru pardoseli rigide2 trebuie încorporată în Acord ,

(src)="11"> ROZHODL TAKTO :
(trg)="11"> DECID :

(src)="12"> Článek 1
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="13"> V příloze XX Dohody se za bod 2eu ( rozhodnutí Komise 2002 / 255 / ES ) vkládá nový bod , který zní :
(trg)="13.0"> După pct .
(trg)="13.1"> 2eu se inserează următorul punct ( Decizia Comisiei 2002 / 255 / CE ) din anexa XX la Acord :

(src)="14.0"> " 2ev .
(trg)="14.0"> " 2ev .

(src)="14.1"> 32002 D 0272 : rozhodnutí Komise 2002 / 272 / ES ze dne 25. března 2002 , kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství tvrdým podlahovým krytinám ( Úř. věst .
(src)="14.2"> L 94 , 11.4.2002 , s .
(trg)="14.1"> 32002 D 0272 : Decizia Comisiei 2002 / 272 / CE din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare pentru pardoseli rigide ( JO L 94 , 11.04.2002 , p .

(src)="14.3"> 13 ) . "
(trg)="14.2"> 13 ) . "