# cs/1959/jrc21959A1006_01-cs.xml.gz
# lt/1959/jrc21959A1006_01-lt.xml.gz


(src)="2"> Dohoda Mezi Evropským Společenstvímpro Atomovou Energii ( Euratom ) A Vládou Kanady O Spolupráci V Oblasti Mírového Využití Atomové Energie
(trg)="2"> Kanados Vyriausybės Ir Europos Atominės Energijos Bendrijos ( Euratomo ) susitarimas dėl bendra darbiavimo taikaus atominės energijos naudojimo srityje

(src)="3"> PREAMBULE
(trg)="3"> PREAMBULĖ

(src)="4"> Evropské společenství pro atomovou energii ( Euratom ) zastoupené Komisí ( dále jen " Komise " ) a vláda Kanady ,
(trg)="4"> Kanados Vyriausybė ir Europos atominės energijos bendrija ( Euratomas ) , veikianti per savo Komisiją ( toliau – Komisija ) ;

(src)="5"> MAJÍCE NA MYSLI , že Evropské společenství pro atomovou energii ( Euratom ) bylo založeno Belgickým královstvím , Spolkovou republikou Německo , Francouzskou republikou , Italskou republikou , Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím Římskými smlouvami podepsanými dne 25. března 1957 s cílem přispět vytvořením podmínek nezbytných pro rychlé vybudování a růst jaderného průmyslu ke zvýšení životní úrovně v členských státech a k rozvoji vztahů s ostatními zeměmi ;
(trg)="5.0"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Belgijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Prancūzijos Respublika , Italijos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ir Nyderlandų Karalystė 1957 m. kovo 25 d .
(trg)="5.1"> Romoje pasirašyta sutartimi įsteigė Bendriją , siekdamos prisidėti prie gerėjančio gyvenimo lygio valstybėse narėse ir plėsti mainus su kitomis šalimis ir taip sudaryti spartaus branduolinės pramonės formavimo ir augimo sąlygas ;

(src)="6"> MAJÍCE NA MYSLI , že Společenství a vláda Kanady vyjádřily společné přání úzce spolupracovat v oblasti mírového využití atomové energie ;
(trg)="6"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Kanados Vyriausybė ir Bendrija išreiškė bendrą norą plėtoti glaudų bendradarbiavimą taikaus atominės energijos naudojimo srityje ;

(src)="7"> S PŘÁNÍM vzájemně spolupracovat za účelem podpory a rozšíření rozvoje mírového využití atomové energie , které může přispět k prosperitě a blahobytu v Kanadě a ve Společenství ;
(trg)="7"> NORĖDAMOS bendradarbiauti viena su kita , kad skatintų ir didintų taikaus atominės energijos naudojimo indėlį į Kanados ir Bendrijos gerovę ir klestėjimą ;

(src)="8"> S VĚDOMÍM zejména toho , že spolupráce při zavedení společného programu výzkumu a vývoje by byla k jejich vzájemného prospěchu ;
(trg)="8"> PRIPAŽINDAMOS , kad abiem Šalims būtų ypač naudinga bendradarbiauti pagal bendrą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programą ;

(src)="9"> MAJÍCE NA MYSLI , že ujednání předpokládající spolupráci v oblasti mírového využití atomové energie povedou k plodné výměně zkušeností , otevírají novou éru vzájemně prospěšného jednání a zároveň posilují solidaritu v rámci Evropy i přes Atlantický oceán ,
(trg)="9"> MANYDAMOS , kad numatyta bendradarbiavimo taikaus atominės energijos naudojimo srityje tvarka paskatins vaisingus patirties mainus , sudarys abiem Šalims naudingos veiklos galimybių ir sustiprins solidarumą Europoje ir už Atlanto ,

(src)="10"> SE DOHODLI takto :
(trg)="10"> SUSITARĖ :

(src)="11"> Článek I
(trg)="11"> I straipsnis

(src)="12.0"> 1 .
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="12.1"> Spolupráce předpokládaná touto dohodou se vztahuje na mírové využití atomové energie a zahrnuje
(trg)="12.1"> Šiame Susitarime numatytas bendradarbiavimas susijęs su taikiu atominės energijos naudojimu ir apima

(src)="13"> a ) poskytování informací , mimo jiné o :
(trg)="13"> a ) informacijos teikimą , ypač susijusios su :

(src)="14"> i ) výzkumu a vývoji ,
(trg)="14"> i ) moksliniais tyrimais ir taikomąja veikla ;

(src)="15"> ii ) otázkách zdraví a bezpečnosti ,
(trg)="15"> ii ) higienos ir saugos problemomis ;

(src)="16"> iii ) zařízeních , závodech a přístrojích ( včetně poskytování plánů , nákresů a specifikací ) ,
(trg)="16"> iii ) įranga , priemonėmis ir įrenginiais ( taip pat ir projektų , brėžinių ir specifikacijų teikimu ) ir

(src)="17"> iv ) využití zařízení , závodů , přístrojů a materiálu ;
(trg)="17"> iv ) įrangos , priemonių , įrenginių ir medžiagos naudojimu ;

(src)="18"> b ) dodávkách materiálu ;
(trg)="18"> b ) medžiagos teikimą ;

(src)="19"> c ) obstarávání zařízení a přístrojů ;
(trg)="19"> c ) viešuosius įrangos ir įrenginių pirkimus ;

(src)="20"> d ) využívání patentových práv ;
(trg)="20"> d ) patentinių teisių naudojimą ;

(src)="21"> e ) přístup k zařízení a závodům a jejich využití .
(trg)="21"> e ) galimybę naudotis įranga ir priemonėmis .

(src)="22.0"> 2 .
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="22.1"> Spolupráce upravená touto dohodou bude probíhat podle smluvených podmínek a v souladu s platným právním řádem a jinými předpisy o licencích , které platí ve Společenství a v Kanadě .
(trg)="22.1"> Šiame Susitarime numatytas bendradarbiavimas vykdomas sutartomis sąlygomis ir vadovaujantis galiojančiais įstatymais , reglamentais bei kitais Kanadoje ir Bendrijoje galiojančiais licenciniais reikalavimais .

(src)="23.0"> 3 .
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="23.1"> Každá smluvní strana zodpovídá druhé straně za to , že tato dohoda bude uznávaná a respektovaná , a to pokud jde o Společenství , podle výše uvedené smlouvy všemi osobami v rámci Společenství , kterým bylo uděleno oprávnění podle této dohody , a pokud jde o Kanadu , všemi státními podniky a osobami , které podléhají její pravomoci .
(trg)="23.1"> Šalys viena kitai įsipareigoja pasirūpinti , kad šio Susitarimo nuostatas priimtų ir jų laikytųsi visos Kanados valstybės įmonės ir visi jos jurisdikcijai priklausantys asmenys , taip pat pagal anksčiau minėtos Romos sutarties nuostatas – visi Bendrijai priklausantys asmenys , kuriems pagal šį Susitarimą buvo išduoti leidimai .

(src)="24"> Článek II
(trg)="24"> II straipsnis

(src)="25"> Aniž je dotčena obecná působnost článku I , by spolupráce předpokládaná touto dohodou měla zahrnovat společný program výzkumu a vývoje typu jaderného reaktoru zpracovávajícího přírodní uran a moderovaného těžkou vodou .
(trg)="25"> Neribojant I straipsnio bendro pobūdžio , šiame Susitarime numatytas bendradarbiavimas apims bendrą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programą , susijusią su branduoliniais reaktoriais , kuriuose kaip kuras naudojamas gamtinis uranas , o kaip lėtiklis naudojamas sunkusis vanduo .

(src)="26"> Článek III
(trg)="26"> III straipsnis

(src)="27"> 1. a ) Smluvní strany mohou sobě navzájem a osobám v rámci Společenství nebo osobám , které podléhají pravomoci vlády Kanady , poskytovat údaje , které mají k dispozici a které se týkají otázek upravených touto dohodou .
(trg)="27"> 1. a ) Susitariančiosios Šalys gali teikti viena kitai ir Bendrijos bei Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims savo turimą informaciją , susijusią su reikalais , numatytais šiame Susitarime .

(src)="28"> b ) Poskytování informací získaných od třetích stran za podmínek , které takové poskytování zakazují , se z této dohody vylučuje .
(trg)="28"> b ) Informacijos , gautos iš trečiųjų šalių , sąlygomis , draudžiančiomis ją teikti , teikimas nėra šio Susitarimo dalykas .

(src)="29"> c ) Údaje , které mají podle výkladu poskytující smluvní strany obchodní hodnotu , se poskytnou pouze za podmínek stanovených poskytující smluvní stranou .
(trg)="29"> c ) Jeigu informaciją teikianti Susitariančioji Šalis mano , kad ta informacija turi komercinę vertę , ji teikiama tik minėtos Susitariančiosios Šalies nustatytomis sąlygomis .

(src)="30"> 2. a ) Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat výměnu informací týkajících se otázek upravených touto dohodou mezi osobami v rámci Společenství na jedné straně a mezi osobami , které podléhají pravomoci vlády Kanady , na straně druhé .
(trg)="30"> 2. a ) Susitariančiosios Šalys skatina ir sudaro sąlygas informacijos apie dalykus , numatytus šiame Susitarime , mainams tarp Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausančių ir Bendrijos asmenų .

(src)="31"> b ) Údaje , které jsou ve vlastnictví těchto osob , se poskytnou pouze se souhlasem těchto osob a za jimi stanovených podmínek .
(trg)="31"> b ) Tokiems asmenims priklausanti informacija teikiama tik jų sutikimu ir jų nustatytomis sąlygomis .

(src)="32"> Článek IV
(trg)="32"> IV straipsnis

(src)="33"> 1. a ) Smluvní strany poskytnou nebo umožní poskytnout sobě navzájem nebo osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady za smluvených podmínek licence nebo sublicence na patenty , které buďto smluvní strana vlastní nebo na které má jedna nebo druhá strana právo poskytovat licence nebo sublicence , co se týče otázek upravených touto dohodou .
(trg)="33"> 1. a ) Susitariančiosios Šalys sutartomis sąlygomis išduoda arba padeda gauti viena kitai arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims licencijas ar sublicencijas pagal patentus , priklausančius bet kuriai Susitariančiajai Šaliai , arba tiems asmenims , kuriems bet kuri iš jų turi teisę išduoti licencijas ar sublicencijas , susijusias su šiame Susitarime numatytais reikalais .

(src)="34"> b ) Poskytování licencí nebo sublicencí na patenty nebo licence získané od jakékoli třetí strany za podmínek , které toto poskytování vylučují , se z této dohody vylučuje .
(trg)="34"> b ) Licencijų ar sublicencijų išdavimas pagal patentus arba pagal licencijas gautas iš trečiųjų šalių , sąlygomis , kurios tai draudžia , nėra šio Susitarimo dalykas .

(src)="35"> 2. a ) Smluvní strany budou podporovat a napomáhat poskytování licencí na patenty v oblastech upravených touto dohodou , které vlastní osoby podléhající pravomoci vlády Kanady nebo osoby v rámci Společenství , osobám v rámci Společenství případně osobám , které podléhají pravomoci vlády Kanady .
(trg)="35"> 2. a ) Susitariančiosios Šalys sutartomis sąlygomis išduoda arba padeda gauti viena kitai arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims licencijas , susijusias su šiame Susitarime numatytais reikalais , pagal patentus , kurie priklauso Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems arba Bendrijos asmenims .

(src)="36"> b ) Licence nebo sublicence na patenty nebo licence , které tyto osoby vlastní , se poskytují pouze se souhlasem těchto osob a za podmínek jimi stanovených .
(trg)="36"> b ) Licencijos ar sublicencijos , išduodamos pagal patentus arba licencijas , priklausančias tokiems asmenims , gali būti išduotos tik jų sutikimu ir jų nustatytomis sąlygomis .

(src)="37"> Článek V
(trg)="37"> V straipsnis

(src)="38.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="38.1"> Smluvní strany budou sobě navzájem nebo osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady poskytovat v rámci svých možností technické poradenství prostřednictvím přidělení odborníků nebo jinou dohodnutou formou .
(trg)="38.1"> Susitariančiosios Šalys , kiek leidžia jų galimybės , teikia viena kitai arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims technines konsultacijas per ekspertų komandiruotes ar kitais sutartais būdais .

(src)="39.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="39.1"> Každá smluvní strana podle možnosti umožní ve svých vlastních vzdělávacích zařízeních vzdělávání v příslušných oblastech mírového využití atomové energie studentům a praktikantům doporučeným druhou stranou nebo bude nápomocná , pokud jde o další možnosti vzdělávání v rámci Společenství nebo v Kanadě .
(trg)="39.1"> Susitariančiosios Šalys , kai tik gali , suteikia galimybę mokytis savo mokymo įstaigose ar įmonėse bet kur Kanados ar Bendrijos teritorijoje kitos Šalies rekomenduotiems studentams ar praktikantams taikaus atominės energijos naudojimo srityje .

(src)="40"> Článek VI
(trg)="40"> VI straipsnis

(src)="41"> Smluvní strany se dohodly , že pokud to vyžaduje Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) nebo vláda Kanady , mohou na základě všeobecného nebo zvláštního oprávnění Komise Zásobovací agentura Společenství , kanadské státní podniky nebo osoby podléhající pravomoci vlády Kanady , nebo osoby v rámci Společenství dodávat nebo přijímat výchozí materiály a zvláštní štěpné materiály v rámci této dohody podle obchodních podmínek nebo jiným dohodnutým způsobem .
(trg)="41"> Susitariančiosios Šalys susitaria , kad Kanados Vyriausybei arba , kai to reikalauja Europos atominės energetikos bendrijos ( Euratomo ) steigimo sutartis , – Komisijai išdavus bendro pobūdžio ar specifinį leidimą pagal šį Susitarimą , komercinėmis sąlygomis arba kitaip susitarus žaliavą ir specialiąją branduolinę medžiagą gali tiekti ir gauti Kanados valstybės įmonės , Euratomo tiekimo agentūra ir Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantys ar Bendrijos asmenys .

(src)="42"> Článek VII
(trg)="42"> VII straipsnis

(src)="43"> Smluvní strany jsou v rámci svých možností nápomocné osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady při pořizování výzkumných a energetických reaktorů a v obstarávání pomoci při plánování , výstavbě a provozu těchto reaktorů .
(trg)="43"> Susitariančiosios Šalys , kiek leidžia jų galimybės , padeda Bendrijos ir Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausantiems asmenims vykdyti mokslinius tyrimus , susijusius su energijos reaktoriais , ir suteikia pagalbą projektuojant , konstruojant ir eksploatuojant tokius reaktorius .

(src)="44"> Článek VIII
(trg)="44"> VIII straipsnis

(src)="45"> Smluvní strany jsou v rámci svých možností nápomocné sobě navzájem , osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady při obstarávání materiálu , zařízení a dalších náležitostí pro výzkum , vývoj a výrobu atomové energie ve Společenství a v Kanadě .
(trg)="45"> Susitariančiosios Šalys , kiek leidžia jų galimybės , padeda viena kitai per viešuosius pirkimus , vykdomus kurios nors Susitariančiosios Šalies arba Bendrijos ar Kanados Vyriausybės jurisdikcijai priklausančių asmenų , įsigyti medžiagos , įrangos ir kitų reikmenų , reikalingų Bendrijoje ar Kanadoje plėtojant atominės energetikos mokslinius tyrimus , taikomąją veiklą ir gamybą .

(src)="46"> Článek IX
(trg)="46"> IX straipsnis

(src)="47.0"> 1 .
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="47.1"> Společenství a vláda Kanady se zároveň zavazují , že materiál nebo zařízení získané podle této dohody a výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály získané při jejich využití se využijí výlučně k podpoře a rozvoji mírového využití atomové energie a nikoli pro vojenské účely ; dále se zavazují , že žádný materiál nebo zařízení získané podle této dohody nebo výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály získané při jejich využití se nepřevedou za tímto účelem na neoprávněné osoby nebo mimo jejich kontrolu , s výjimkou případů předchozího písemného souhlasu Společenství nebo vlády Kanady .
(trg)="47.1"> Kanados Vyriausybė ir Bendrija pasižada , kad pagal šį Susitarimą įgyta medžiaga ar įranga ir žaliava ar specialioji branduolinė medžiaga , gauta naudojantis tokiu būdu įgyta medžiaga ar įranga , bus naudojama tik skatinant ir plėtojant taikų atominės energijos naudojimą , o ne kariniams tikslams ; todėl pagal šį Susitarimą įgyta medžiaga ar įranga ir žaliava ar specialioji branduolinė medžiaga , gauta naudojantis tokiu būdu įgyta medžiaga ar įranga , neperduodama pašaliniams asmenims ir neperžengia šio Susitarimo kontrolės ribų , išskyrus atvejus , dėl kurių Bendrija ar Kanados Vyriausybė iš anksto pateikia raštišką sutikimą .

(src)="48.0"> 2 .
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="48.1"> Pokračování spolupráce předpokládané současnou dohodu se podmiňuje oboustranně vyhovujícím uplatňováním systému dozoru pro účely odstavce 1 tohoto článku , který zavedlo Společenství v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) , a pro účely opatření přijatých vládou Kanady za účelem kontroly užívání materiálu nebo zařízení .
(trg)="48.1"> Tolesnis bendradarbiavimas , numatytas Šiame Susitarime , priklauso nuo to , ar įgyvendinant šio straipsnio 1 dalį yra taikoma abiem Šalims tinkama apsaugos ir kontrolės sistema , Bendrijos įvesta pagal Europos atominės energijos bendrijos ( Euratomo ) steigimo sutartį , ir Kanados Vyriausybės įvestos priemonės , skirtos medžiagos ar įrangos panaudojimo apskaitai .

(src)="49.0"> 3 .
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="49.1"> Mezi smluvními stranami budou probíhat konzultace a vzájemné návštěvy za účelem oboustranného zajištění , že systém dozoru Společenství a kontroly a opatření přijatá vládou Kanady za účelem kontroly užívání materiálu nebo zařízení jsou dostatečné a účinné pro účely současné dohody .
(trg)="49.1"> Susitariančiosios Šalys konsultuojasi ir pasikeičia vizitais , kad užtikrintų , jog Bendrijos apsaugos ir kontrolės sistema ir Kanados Vyriausybės įvestos medžiagų ar įrangos panaudojimo apskaitos priemonės įgyvendinant šį Susitarimą yra pakankamai veiksmingos .

(src)="49.2"> Smluvní strany jsou připraveny při zavádění těchto systémů konzultovat Mezinárodní agenturu pro atomovou energii a předávat si s ní zkušenosti s cílem zavedení systému , který by byl přiměřeně slučitelný s jejím systémem .
(trg)="49.2"> Įvesdamos šias sistemas Susitariančiosios Šalys yra pasirengusios konsultuotis ir keistis patirtimi su Tarptautine atominės energijos agentūra , kad jų sistemos būtų suderinamos su Tarptautinės atominės energijos agentūros sistema .

(src)="50.0"> 4 .
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="50.1"> Vláda Kanady a Společenství uznávají význam Mezinárodní agentury pro atomovou energii a čas od času se budou vzájemně konzultovat , aby rozhodli , zda existují oblasti zodpovědnosti , pokud jde o opatření v oblasti dozoru , u kterých by mohla být tato agentura požádána o technickou pomoc .
(trg)="50.1"> Pripažindamos Tarptautinės atominės energijos agentūros svarbą , Kanados Vyriausybė ir Bendrija kartais konsultuojasi , kad nustatytų , ar yra kokių nors su kontorole susijusių atsakomybės sričių , kuriose ši Agentūra galėtų padėti .

(src)="51"> Článek X
(trg)="51"> X straipsnis

(src)="52.0"> 1 .
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="52.1"> Pokud není dohodnuto jinak , za použití nebo využití jakýchkoli údajů ( včetně plánů , nákresů a specifikací ) a jakéhokoli materiálu , zařízení a přístrojů , které si smluvní strany mezi sebou vyměňují nebo převádějí v rámci této dohody , odpovídá smluvní strana , která je získala , přičemž druhá smluvní strana neručí za přesnost nebo úplnost těchto údajů , ani za přiměřenost těchto údajů , materiálu , zařízení a přístrojů k jakémukoli zvláštnímu využití nebo uplatnění .
(trg)="52.1"> Jeigu nesusitarta kitaip , už bet kokios informacijos ( taip pat projektų , brėžinių ir specifikacijų ) ir bet kokios medžiagos , įrangos ir įrenginių , kuriais Susitariančiosios Šalys apsikeitė ar perdavė viena kitai pagal šį Susitarimą , taikymą ar naudojimą yra atsakinga juos gavusi Susitariančioji Šalis ; kita Susitariančioji Šalis negarantuoja nei tokios informacijos tikslumo ar išsamumo , nei tokios informacijos , medžiagos , įrangos ir įrenginių tinkamumo kokiems nors konkretiems tikslams .

(src)="53.0"> 2 .
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="53.1"> Smluvní strany uznávají , že pro splnění cílů této dohody jsou nezbytná přiměřená opatření s ohledem na závazky vůči třetím stranám .
(trg)="53.1"> Susitariančiosios Šalys pripažįsta , kad įgyvendinant šio Susitarimo tikslus būtina imtis atitinkamų priemonių dėl asmeninės atsakomybės .

(src)="53.2"> Smluvní strany budou spolupracovat na co nejrychlejším přijetí a rozvoji oboustranně vyhovující obecné úpravy týkající se závazků vůči třetím stranám .
(trg)="53.2"> Susitariančiosios Šalys bendradarbiaudamos užtikrina , kad kuo anksčiau bus nustatyta ir priimta abiem Šalims tinkama bendra tvarka asmeninės atsakomybės atžvilgiu .

(src)="53.3"> Pokud se přijetí této obecné úpravy opozdí , smluvní strany se budou vzájemně konzultovat za účelem přijetí oboustranně vyhovující příslušné úpravy pro podporu zvláštních transakcí .
(trg)="53.3"> Jeigu delsiama susitarti dėl tokios bendros tvarkos , Susitariančiosios Šalys konsultuojasi , kad susitartų dėl abipusiškai tenkinančios ad hoc tvarkos ir galėtų tęsti tam tikras operacijas .

(src)="54"> Článek XI
(trg)="54"> XI straipsnis

(src)="55.0"> 1 .
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="55.1"> Článek 106 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) , která byla podepsána v Římě dne 25. března 1957 , stanoví , že členské státy , které před dnem vstupu této smlouvy v platnost uzavřely dohody s třetími státy o spolupráci v oblasti jaderné energie , jsou povinny zahájit společně s Komisí jednání s těmito třetími státy nezbytná k tomu , aby Společenství mohlo pokud možno převzít práva a povinnosti vyplývající z těchto dohod .
(trg)="55.1"> 1957 m. kovo 25 d .
(trg)="55.2"> Romoje pasirašytos sutarties , kuria buvo įsteigta Europos atominės energijos bendrija ( Euratomas ) , 106 straipsnyje numatyta , kad valstybės narės , kurios prieš šios sutarties įsigaliojimą sudarė susitarimus su trečiosiomis šalimis dėl bendradarbiavimo branduolinės energijos srityje , kartu su Komisija pradeda būtinas derybas su tomis trečiosiomis šalimis , kad Bendrija , kiek leidžia jos galimybės , galėtų perimti tuose susitarimuose numatytas teises ir įsipareigojimus .

(src)="56.0"> 2 .
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="56.1"> Vláda Kanady je připravena zahájit odpovídající jednání , pokud jde o jakékoli dohody , jejichž smluvní stranou je .
(trg)="56.1"> Kanados Vyriausybė pasirengusi tokias derybas , susijusias su bet kokiais susitarimais , pradėti , kai ji yra šių susitarimų viena iš šalių .

(src)="57"> Článek XII
(trg)="57"> XII straipsnis

(src)="58"> Smluvní strany potvrzují společný zájem na podpoře mírového využití atomové energie prostřednictvím Mezinárodní agentury pro atomovou energii a jsou toho názoru , že výsledky jejich spolupráce by měly být prospěšné pro tuto agenturu i pro její členy .
(trg)="58"> Susitariančiosios Šalys dar kartą patvirtina abipusį suinteresuotumą skatinti taikų atominės energijos naudojimą , tarpininkaujant Tarptautinei atominės energijos agentūrai ir siekia , kad jų bendradarbiavimo rezultatai būtų naudingi šiai Agentūrai ir jos narėms .

(src)="59"> Článek XIII
(trg)="59"> XIII straipsnis

(src)="60.0"> 1 .
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="60.1"> Na žádost jedné ze smluvních stran se čas od času sejdou zástupci smluvních stran , aby vzájemně projednali otázky vyplývající z provádění současné dohody , aby dohlíželi nad jejím prováděním a aby projednali další otázky spolupráce vedle ustanovení o spolupráci obsažených v této dohodě .
(trg)="60.1"> Bet kurios Susitariančiosios Šalies prašymu Susitariančiųjų Šalių atstovai kartais susitinka konsultuotis dėl reikalų , susijusių su šio Susitarimo taikymu , stebėti jo vykdymą ir aptarti bendradarbiavimo tvarką , be tos , kuri numatyta šiame Susitarime .

(src)="61.0"> 2 .
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="61.1"> Smluvní strany mohou po vzájemném souhlasu vyzvat další země , aby se zúčastnily společného programu uvedeného v článku II .
(trg)="61.1"> Susitariančiosios Šalys gali bendru sutikimu pakviesti kitas šalis dalyvauti II straipsnyje minėtoje bendrojoje programoje .

(src)="62"> Článek XIV
(trg)="62"> XIV straipsnis

(src)="63"> Nestanoví-li tato dohoda jinak , pro účely této dohody se rozumí :
(trg)="63"> Šiame Susitarime , nebent būtų numatyta kitaip :

(src)="64"> a ) " smluvními stranami " vláda Kanady a kanadské státní podniky definované v odstavci b ) tohoto článku na jedné straně a Evropské společenství pro atomovou energii ( Euratom ) na straně druhé ;
(trg)="64"> a ) Susitariančiosios Šalys – tai Kanados Vyriausybė bei šio straipsnio b dalyje nurodytos Kanados valstybės įmonės ir Europos atominės energijos bendrija ( Euratomas ) ;

(src)="65"> b ) " kanadskými státními podniky " " Atomic Energy of Canada Limited " a " Eldorado Mining and Refining Limited " a další podniky , podléhající pravomoci vlády Kanady , které mohou smluvní strany vzájemně určit ;
(trg)="65"> b ) Kanados valstybės įmonės – tai Kanados atominės energijos bendrovė ir Eldorado kasybos ir perdirbimo bendrovė , taip pat kitos tokios įmonės , priklausančios Kanados Vyriausybės jurisdikcijai , dėl kurių Susitariančiosios Šalys gali susitarti ;

(src)="66"> c ) " osobami " fyzické osoby , společnosti ( kapitálové společnosti , veřejné obchodní společnosti ) , sdružení , vládní orgány nebo veřejnoprávní instituce a jiné subjekty , soukromé nebo státní , avšak nikoli smluvní strany definované v odstavci a ) tohoto článku ;
(trg)="66"> c ) asmenys – tai individai , firmos , korporacijos , bendrovės , bendrijos , asociacijos , valstybės institucijos ar valstybės korporacijos ir kiti privatūs ar valstybiniai ūkio subjektai ; tačiau sąvoka " asmuo " neapima šios straipsnio a dalyje apibrėžtų Susitariančiųjų Šalių ;

(src)="67"> d ) " zařízením " části strojů nebo závodů nebo jejich důležité součástky , vhodné zejména pro využití v projektech týkajících se atomové energie ;
(trg)="67"> d ) įranga – tai mašinos , įrenginiai ar jų svarbiausios dalys , ypač tinkami naudoti atominės energetikos projektuose ;

(src)="68"> e ) " materiálem " výchozí materiály , zvláštní štěpné materiály , těžká voda , grafit nukleární čistoty a kterýkoli z materiálů , který je z důvodu své povahy nebo čistoty zvláště vhodný pro využití v jaderných reaktorech ;
(trg)="68"> e ) medžiaga – tai žaliava , specialioji branduolinė medžiaga , sunkusis vanduo , branduolinės kokybės grafitas ir bet kuri kita medžiaga , dėl savo pobūdžio ar grynumo tinkama naudoti branduoliniuose reaktoriuose ;

(src)="69"> f ) " výchozími materiály " uran zahrnující směs izotopů vyskytující se v přírodě ; uran ochuzený o izotop 235 ; thorium ; veškeré výše uvedené materiály ve formě kovu , slitiny , chemické sloučeniny nebo koncentrátu ; veškerý jiný materiál obsahující jednu nebo více z výše uvedených látek v koncentraci , kterou mezi sebou určí smluvní strany ; a jakákoli další látka , kterou mezi sebou dohodnou smluvní strany ;
(trg)="69"> f ) žaliava – tai uranas , kurį sudaro gamtinės kilmės izotopų mišinys ; nuskurdintasis uranas , kuriame sumažintas 235 izotopas ; toris ; bet kuri pirmiau minėta medžiaga metalo lydinio , cheminio junginio ar koncentrato pavidalu ; bet kuri kita medžiaga , turinti vieną ar keletą iš pirmiau minėtų medžiagų , dėl kurių koncentracijos Susitariančiosios Šalys susitars ; ir kitos tokios medžiagos , dėl kurių susitars Susitariančiosios Šalys ;

(src)="70"> g ) " zvláštním štěpným materiálem " plutonium ; uran-233 , uran-235 ; uran obohacený izotopem 233 nebo 235 ; každý materiál obsahující jeden nebo více výše uvedených materiálů ; jakákoliv další látka , kterou mezi sebou dohodnou smluvní strany ; výraz " zvláštní štěpný materiál " však nezahrnuje " výchozí materiál " ;
(trg)="70"> g ) specialioji branduolinė medžiaga – tai plutonis ; uranas 233 ; uranas 235 ; uranas , prisodrintas 233 ar 235 izotopų ; bet kuri medžiaga , turinti vienos iš pirmiau minėtų medžiagų ; ir bet kurios kitos medžiagos , dėl kurių susitars Susitariančiosios Šalys ; tačiau sąvoka " specialioji branduolinė medžiaga " neapima " žaliavos " sąvokos ;

(src)="71"> h ) " získaným " získaný jedním nebo více pracovními postupy , ať už následovaly po sobě nebo nikoli ;
(trg)="71"> h ) gautas – įgytas vykdant vieną ar keletą procesų , nebūtinai einančių vienas po kito ;

(src)="72"> i ) výrazem " v rámci Společenství " území , na která se vztahuje nebo bude vztahovat Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) .
(trg)="72"> i ) Bendrijoje – teritorijose , kurioms galioja ar galios Europos atominės energijos bendrijos ( Euratomo ) steigimo sutartis .

(src)="73"> Článek XV
(trg)="73"> XV straipsnis

(src)="74.0"> 1 .
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="74.1"> Tato dohoda vstupuje v platnost dnem výměny příslušných nót mezi Společenstvím a vládou Kanady [ 1 ] .
(trg)="74.1"> Šis Susitarimas įsigalioja Kanados Vyriausybei ir Bendrijai pasikeitus tam tikslui skirtais raštais [ 1 ] .

(src)="75.0"> 2 .
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="75.1"> Pokud nebylo o ukončení požádáno šest měsíců před uplynutím deseti let , platí dohoda po období deseti let , a poté tak dlouho , dokud Společenství nebo vláda Kanady nevypoví tuto dohodu písemným oznámením druhé straně s šestiměsíční lhůtou .
(trg)="75.1"> Jis galioja dešimt metų ir dar šešis mėnesius po to , kai Kanados Vyriausybė ar Bendrija praneša apie jo nutraukimą , nebent apie tai būtų pranešta likus šešiems mėnesiams iki minėto dešimties metų laikotarpio pabaigos .

(src)="76"> NA DŮKAZ ČEHOŽ zástupci , zplnomocnění k tomu Komisí , podepsali tuto dohodu a připojili k ní své pečeti
(trg)="77.0"> Pasirašyta Briuselyje 1959 m. spalio 6 d. anglų , italų , olandų , prancūzų ir vokiečių kalbomis .
(trg)="77.1"> Visi penki tekstai yra autentiški .