# cs/1970/jrc21970A0720_01-cs.xml.gz
# fi/1970/jrc21970A0720_01-fi.xml.gz


(src)="3"> k Dohodě o výrobcích hodinářského průmyslu mezi Evropským hospodářským společenstvím a jeho členskými státy a Švýcarskou konfederací [ 1 ]
(trg)="2"> SOPIMUS " Euroopan talousyhteisön sekä sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välistä kelloteollisuuden tuotteita koskevaa sopimusta " ( 1 ) täydentävä

(src)="4"> EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ
(trg)="3"> EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO ja

(src)="6"> ŠVÝCARSKÁ SPOLKOVÁ RADA
(src)="7"> na straně druhé ,
(trg)="4"> SVEITSIN LIITTONEUVOSTO , jotka

(src)="8"> VZHLEDEM K TOMU , ŽE dne 30. června 1967 byla v Ženevě podepsána Dohoda o výrobcích hodinářského průmyslu mezi Evropským hospodářským společenstvím a jeho členskými státy a Švýcarskou konfederací ;
(trg)="5"> KATSOVAT , että Euroopan talousyhteisön sekä sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välinen kelloteollisuuden tuotteita koskeva sopimus allekirjoitettiin Genevessä 30 päivänä kesäkuuta 1967 ,

(src)="9"> VZHLEDEM K TOMU , ŽE pro řádné fungování této dohody je nezbytné , aby byla přijata doplňující ustanovení ;
(trg)="6"> KATSOVAT , että tämän järjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi olisi annettava täydentäviä määräyksiä ,

(src)="10"> VZHLEDEM K TOMU , ŽE používání označení " švýcarské " pro hodinky se řídí nařízením Švýcarské spolkové rady ze dne 23. prosince 1971 ;
(trg)="7"> OTTAVAT HUOMIOON 23 päivänä joulukuuta 1971 tehdyn Sveitsin liittoneuvoston päätöksen , jossa määrätään kuvauksen " sveitsiläinen " käytöstä kellojen osalta ,

(src)="11"> VZHLEDEM K TOMU , ŽE v hodinářském průmyslu existuje úzká spolupráce mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskem ;
(trg)="8"> OTTAVAT HUOMIOON kelloteollisuuden läheisen yhteistyön Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin välillä , ja

(src)="12"> BEROUCE V ÚVAHU zrušení racionalizačních grantů sjednaných ze strany Ebauches SA a ASUAG současně se vstupem této dohody v platnost a souběžné zrušení kvóty uvedené v bodu B 3 b ) výše uvedené Dohody ,
(trg)="9"> OTTAVAT HUOMIOON tämän sopimuksen voimaantulon kanssa samanaikaisesti Ebauches SA : n ja ASUAG : n myöntämän rationalisointipalkkion poistamisen ja kyseisen sopimuksen B 3 b kohdassa tarkoitetun kiintiön samanaikaisen lakkauttamisen ,

(src)="13"> SE DOHODLY takto :
(trg)="10"> OVAT SOPINEET SEURAAVAA :

(src)="14"> Článek 1
(trg)="11"> 1 artikla

(src)="15"> Snížení celních sazeb uvedená v článcích 1 a 5 Dohody ze dne 30. června 1967 vstupují v platnost současně s touto dohodou .
(trg)="12"> Tullinalennukset , joista määrätään 30 päivänä kesäkuuta 1967 tehdyn sopimuksen 1 ja 5 artiklassa , tulevat voimaan samaan aikaan kuin tämä sopimus .

(src)="16"> Článek 2
(trg)="13"> 2 artikla

(src)="17.0"> Aby hodinky se strojkem švýcarské výroby , pokud jde nejméně o 50 % hodnoty všech částí a součástí , včetně nákladů na montáž , mohly být považovány za švýcarské podle čl .
(src)="17.1"> 2 odst .
(src)="17.2"> 2 , písm. b ) nařízení Švýcarské spolkové rady ze dne 23. prosince 1971 , kterým se řídí označení " švýcarské " pro hodinky , zavádí se postup pro vydávání osvědčení mezi Švýcarskem a Společenstvím v souladu s těmito pravidly :
(trg)="14"> Jotta kelloa , jonka koneisto on sveitsiläistä tekoa vähintään 50 prosentin osalta kaikkien perusosien arvosta , mukaan lukien kokoamiskustannukset , voitaisiin 23 päivänä joulukuuta 1971 tehdyn Sveitsin liittoneuvoston päätöksen , jossa määrätään kuvauksen " sveitsiläinen " käytöstä kellojen osalta , 2 artiklan 2 b kohdan mukaan pitää sveitsiläisenä , olisi vahvistettava Sveitsin ja yhteisön välinen varmentamismenettely seuraavien sääntöjen mukaan :

(src)="18.0"> 1 .
(trg)="15.0"> 1 .

(src)="18.1"> Polotovary hodinkových strojků , vyrobené ve Společenství a uvedené v seznamu v příloze této dohody , a seřizovací ústrojí a jiné základní součásti hodinkových strojků , vyrobené ve Společenství a doplňující polotovary hodinkových strojků vyrobené ve Švýcarsku nebo ve Společenství , se považují svou kvalitou za rovnocenné polotovarům a součástem švýcarské výroby se srovnatelnými technickými vlastnostmi .
(trg)="15.1"> Yhteisössä valmistettuja kellokoneistoja , joiden luettelo on sopimuksen liitteenä , esikoneistoja sekä säätöosia ja muita yhteisössä valmistettuja kellojen koneistojen perusosia , jotka kuuluvat Sveitsissä tai yhteisössä valmistettuihin esikoneistoihin , pidetään laadultaan sveitsiläistä tekoa olevia esikoneistoja ja osia vastaavina ja samat tekniset ominaisuudet omaavina .

(src)="18.2"> Rozumí se , že hodinky a hodinkové strojky sestavené z těchto polotovarů a součástí musejí vyhovovat požadavkům zákonem stanovené technické kontroly ve Švýcarsku .
(trg)="15.2"> On otettava huomioon , että näiden esikoneistoista ja osista koottujen kellojen ja kellokoneistojen on täytettävä Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen vaatimukset .

(src)="19.0"> 2 .
(trg)="16.0"> 2 .

(src)="19.1"> Seznam polotovarů hodinových strojků vyrobených ve Společenství uvedený v odstavci 1 tohoto článku se pravidelně aktualizuje tímto způsobem :
(trg)="16.1"> Yhteisössä valmistettujen esikoneistojen luettelo , josta määrätään tämän artiklan 1 kohdassa , on säännöllisesti saatettava ajan tasalle seuraavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan :

(src)="20.0"> a ) Žádosti o zápis nových kalibrů polotovarů do tohoto seznamu zasílají Švýcarské hodinářské komoře sdružení výrobců hodin a hodinek ve Společenství nebo výrobci polotovarů hodinových strojků usazení ve Společenství .
(trg)="17.0"> a ) Yhteisön kelloteollisuusjärjestöjen tai muiden yhteisössä toimivien esikoneistojen valmistajien hakemus uudenmallisten esikoneistojen lisäämisestä luetteloon on osoitettava " Chambre suisse de l 'horlogerielle " .

(src)="20.1"> Žádosti doprovází technický popis kalibrů polotovarů hodinových strojků .
(trg)="17.1"> Hakemukseen on liitettävä tekninen osa , jossa kuvaillaan esikoneiston malli .

(src)="20.2"> Švýcarská hodinářská komora nový kalibr nebo nové kalibry bezodkladně zapisuje do uvedeného seznamu .
(trg)="17.2"> " Chambre suisse de l 'horlogerie " lisää viipymättä uuden tai uudet mallit kyseiseen luetteloon .

(src)="21.0"> Pokud by byl požadován zápis kalibru polotovarů , který se již ve Švýcarsku používal a neprošel ve Švýcarsku zákonem stanovenou kontrolou , Švýcarská hodinářská komora může zápis zamítnout .
(trg)="18.0"> Mikäli luetteloon lisäämistä haetaan esikoneiston mallin osalta , joka on jo ollut käytössä Sveitsissä ja joka on jo ollut läpi Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen , " Chambre suisse de l 'horlogerie " voi kiistää luetteloon lisäämisen .

(src)="21.1"> V tomto případě se může žadatel uchýlit k postupu uvedenému v odstavci 3 tohoto článku .
(trg)="18.1"> Tässä tapauksessa hakija voi vedota tämän artiklan 3 kohdassa määrättyyn menettelyyn .

(src)="22"> b ) Odnětí kalibrů polotovarů hodinových strojků zapsaných na seznamu sdělují Švýcarské hodinářské komoře sdružení výrobců hodin a hodinek ve Společenství nebo výrobci , kteří předtím žádali o zápis těchto kalibrů do seznamu .
(trg)="19"> b ) Yhteisön kelloteollisuusjärjestöjen tai valmistajien , jotka ovat aikaisemmin hakeneet luetteloon lisäämistä , on ilmoitettava luettelossa ilmoitettujen esikoneistojen mallin poistamisesta " Chambre suisse de l 'horlogerielle " .

(src)="23.0"> c ) Pokud by nebyly splněny požadavky zákonem stanovené technické kontroly , Švýcarská hodinářská komora může žádat , aby příslušné kalibry polotovarů hodinových strojků byly vyškrtnuty ze seznamu , a tento záměr oznamuje příslušné straně .
(trg)="20.0"> c ) Mikäli Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen vaatimuksia ei täytetä , " Chambre suisse de l 'horlogerie " voi hakea luettelossa ilmoitettujen kyseisten esikoneiston mallien poistamista ja se ilmoittaa tästä hakemuksesta asianomaiselle osapuolelle .

(src)="23.1"> V případě neshody se příslušná strana může do dvou měsíců uchýlit k postupu uvedenému v odstavci 3 tohoto článku .
(trg)="20.1"> Ristiriitatilanteessa asianomainen osapuoli voi vedota tämän artiklan 3 kohdassa määrättyyn menettelyyn kahden kuukauden kuluessa .

(src)="24"> d ) Všechny žádosti o změnu tohoto seznamu podle výše uvedených pododstavců a ) , b ) a c ) Švýcarská hodinářská komora bez prodlení oznamuje Smíšenému výboru .
(trg)="21"> d ) " Chambre suisse de l 'horlogerien " on ilmoitettava kaikki a , b ja c kohdan mukaisia luettelon muutoksia koskevat hakemukset viipymättä sekakomissiolle .

(src)="25.0"> 3 .
(trg)="22.0"> 3 .

(src)="25.1"> V případě sporu o rovnocennost kvality kterákoli zúčastněná strana záležitost okamžitě předloží Smíšenému výboru zřízenému podle článku 9 dohody ze dne 30. června 1967 .
(trg)="22.1"> Mikäli laadun vastaavuudesta tulee kiista , jokainen asianomainen osapuoli voi kutsua 30 päivänä kesäkuuta 1967 tehdyn sopimuksen 9 artiklassa määrätyn sekakomission koolle viipymättä .

(src)="26"> První strana , která se tak rozhodne , ze své vlastní iniciativy požádá o společné odborné stanovisko institutu pro oficiální kontrolu kvality ve švýcarském hodinářském průmyslu a odpovídajícího kvalifikovaného institutu ve Společenství , navrženého zúčastněnou stranou Společenství .
(trg)="23"> Ensimmäisenä niin päättävä osapuoli voi hakea omasta aloitteestaan Sveitsin kelloteollisuuden virallisen laadunvalvontalaitoksen ja yhteisön asianomaisen osapuolen nimeämän yhteisön vastaavan pätevän laitoksen yhteistä asiantuntijalausuntoa .

(src)="27"> Instituty mají tříměsíční lhůtu na předložení požadovaného odborného stanoviska .
(trg)="24"> Laitoksilla on kolme kuukautta aikaa antaa vaadittu lausunto .

(src)="28"> Za účelem předložení tohoto odborného stanoviska se instituty mezi sebou dohodnou na odběru dvou dostatečně reprezentativních sérií hodinek nebo hodinových strojků , z nichž každá obsahuje nejvýše 50 hodinek nebo hodinových strojků , přičemž jedna bude ze švýcarského podniku a druhá z podniku Společenství .
(trg)="25"> Tämän lausunnon antamiseksi laitokset sopivat keskenään kahden riittävän edustavan koe-erän ottamisesta kelloista tai kellokoneistoista , joissa kummassakaan ei ole yli 50 kelloa tai koneistoa , yhden sveitsiläisestä ja toisen yhteisön yrityksestä .

(src)="29"> Po vyzkoušení těchto sérií v souladu se zákonnými standardy technické kontroly platnými ve Švýcarsku instituty porovnají své výsledky a společně vypracují zprávu pro smíšený výbor , obsahující jejich závěry a případné návrhy .
(trg)="26"> Näiden erien tarkastamisen jälkeen Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen standardien mukaan laitokset vertaavat tuloksiaan ja laativat yhteisen kertomuksen sekakomissiolle johtopäätöksineen ja ehdotuksineen .

(src)="30"> Smíšený výbor tuto zprávu posoudí na svém nejbližším zasedání .
(trg)="27"> Sekakomissio käsittelee tätä kertomusta seuraavassa kokouksessaan .

(src)="31"> Článek 3
(trg)="28"> 3 artikla

(src)="32"> Dohoda a seznam v příloze se zveřejňují v úředních věstnících smluvních stran a příslušná obchodní sdružení je oznamují výrobcům hodin a hodinek .
(trg)="29"> Sopimus sekä sen liitteenä oleva luettelo julkaistaan sopimuspuolten virallisissa lehdissä ja asianomaiset ammatilliset järjestöt ilmoittavat niistä kelloteollisuuden valmistajille .

(src)="33"> Změny seznamu v příloze se zveřejňují a oznamují stejným způsobem .
(trg)="30"> Sama julkaisu ja ilmoittaminen pätee liitteenä olevaan luetteloon tehtyihin muutoksiin .

(src)="34.0"> Nejméně každé tři roky počínaje vstupem Dohody v platnost Smíšený výbor seznam aktualizuje , aby zohlednil všechny zápisy nebo výmazy které v něm byly v dané době provedeny .
(trg)="31.0"> Vähintään joka kolmas vuosi sopimuksen voimaantulosta alkaen sekakomissio tarkastaa luettelon ottaakseen huomioon sillä välin tapahtuneet luetteloon lisäämiset ja siitä poistamiset .

(src)="34.1"> Nový seznam se zveřejňuje a oznamuje stejným způsobem .
(trg)="31.1"> Sama julkaisu ja ilmoittaminen pätee näin tarkastettuun luetteloon .

(src)="35"> Jakékoli další informace je možno získat od příslušných obchodních sdružení .
(trg)="32"> Asianomaisilta ammattijärjestöiltä voidaan pyytää lisätietoja .

(src)="36"> Článek 4
(trg)="33"> 4 artikla

(src)="37"> Kterákoli smluvní strana může dohodu vypovědět oznámením s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou .
(trg)="34"> Jokainen sopimuspuoli voi sanoa sopimuksen irti 12 kuukauden irtisanomisajalla .

(src)="38"> Článek 5
(trg)="35"> 5 artikla

(src)="39"> Dohodu smluvní strany uzavírají a ratifikují v souladu s jejich vlastními postupy .
(trg)="36"> Sopimuspuolet tekevät ja ratifioivat sopimuksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti .

(src)="40"> Dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1973 za předpokladu , že k tomuto dni si smluvní strany vymění své ratifikační listiny .
(trg)="37"> Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973 sillä edellytyksellä , että sopimuspuolet ovat vaihtaneet ratifiointiasiakirjat ennen tätä päivämäärää .

(src)="41"> Pokud by ratifikační listiny byly vyměněny mezi 1. lednem a 30. listopadem 1973 , dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po této výměně .
(trg)="38"> Mikäli ratifiointiasiakirjojen vaihtaminen tapahtuu 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän marraskuuta 1973 välisenä aikana , sopimus tulee voimaan tätä vaihtamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä .

(src)="42"> [ 1 ] Dohoda je sepsána pouze ve francouzském jazyce .
(trg)="39"> ( 1 ) Sopimus on laadittu ainoastaan ranskankielellä .

# cs/1972/jrc21972A0722_03-cs.xml.gz
# fi/1972/jrc21972A0722_03-fi.xml.gz


(src)="4"> a Švýcarskou konfederací
(trg)="2"> Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen SOPIMUS

(src)="5"> EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ
(trg)="3"> EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ

(src)="6"> na jedné straně a
(trg)="4"> yhdeltä puolen , ja

(src)="7"> ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE
(trg)="5"> SVEITSIN VALALIITTO

(src)="8"> na straně druhé ,
(trg)="6"> toiselta puolen , jotka

(src)="9"> PŘEJÍCE SI upevnit a rozšířit , v důsledku rozšíření Evropského hospodářského společenství , hospodářské vztahy mezi Společenstvím a Švýcarskem a zajistit s náležitým ohledem na poctivé podmínky hospodářské soutěže harmonický rozvoj obchodu mezi stranami jako příspěvek k budování Evropy ,
(trg)="7"> HALUAVAT lujittaa ja laajentaa Euroopan talousyhteisön laajetessa yhteisön ja Sveitsin välisiä olemassa olevia taloudellisia suhteita ja noudattaen kohtuullisia kilpailun edellytyksiä varmistaa niiden välisen kaupan sopusointuisen kehittymisen edistääkseen osaltaan Euroopan rakentamistyötä ,

(src)="10"> ODHODLÁNY za tímto účelem postupně omezit překážky obchodu v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu s ohledem na budování oblastí volného obchodu ,
(trg)="8"> OVAT PÄÄTTÄNEET tässä tarkoituksessa poistaa asteittain esteet keskinäisen kaupankäyntinsä oleellisesta osasta tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen vapaakauppa-alueiden perustamista koskevien määräysten mukaisesti , ja

(src)="11"> VYHLAŠUJÍCE svoji připravenost zvážit na základě všech souvisejících hledisek , a zejména s ohledem na vývoj ve Společenství , možnost rozvoje a prohlubování vzájemných vztahů , bude-li v zájmu jejich ekonomik užitečné rozšířit je do oblastí , na které se tato dohoda nevztahuje ,
(trg)="9"> ILMOITTAVAT olevansa valmiit tarkastelemaan minkä tahansa arviointiperusteen , erityisesti yhteisön kehityksen , kannalta mahdollisuutta kehittää ja syventää suhteitaan , jos näiden suhteiden laajentaminen alueille , jotka eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan , vaikuttaisi hyödylliseltä maiden kansantalouden etujen kannalta ,

(src)="12"> SE ROZHODLY vzhledem k dosažení těchto cílů a s uvážením skutečnosti , že žádná ustanovení této dohody nelze vykládat jako zproštění závazků smluvních stran , které přijaly na základě jiných mezinárodních dohod ,
(trg)="10"> OVAT PÄÄTTÄNEET pyrkiäkseen näihin tavoitteisiin ja katsoen , että tämän sopimuksen mitään määräystä ei voida tulkita siten , että se vapauttaisi sopimuspuolet niiden kansainvälisiin sopimuksiin perustuvista velvoitteista ,

(src)="13"> UZAVŘÍT TUTO DOHODU :
(trg)="11"> TEHDÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN :

(src)="14"> Článek 1
(trg)="12"> 1 artikla

(src)="15"> Cílem této dohody je
(trg)="13"> Tämän sopimuksen tarkoituksena on :

(src)="16"> a ) podporovat rozšířením vzájemného obchodu harmonický rozvoj hospodářských vztahů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací a přispívat tak ke zvyšování hospodářské činnosti , zlepšování životních podmínek a podmínek zaměstnanosti , růstu produktivity a finanční stabilitě ve Společenství a ve Švýcarsku ,
(trg)="14"> a ) edistää keskinäisen kauppavaihdon laajentamisella Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisten taloudellisten suhteiden sopusointuista kehitystä ja edistää siten Sveitsissä ja yhteisössä taloudellisen toiminnan ripeätä kehitystä , elin- ja työllisyysolojen paranemista , tuottavuuden kasvua ja vakaata rahataloutta ,

(src)="17"> b ) zajistit poctivé podmínky hospodářské soutěže při obchodu mezi smluvními stranami ,
(trg)="15"> b ) varmistaa sopimuspuolten välisessä kaupankäynnissä kohtuulliset kilpailun edellytykset ,

(src)="18"> c ) přispět odstraněním obchodních překážek k harmonickému rozvoji a rozšíření světového obchodu .
(trg)="16"> c ) siten osaltaan edistää , kaupan esteitä poistamalla , maailmankaupan sopusointuista kehitystä ja kasvua .

(src)="19"> Článek 2
(trg)="17"> 2 artikla

(src)="20"> Tato dohoda se použije na produkty pocházející ze Společenství a ze Švýcarska
(trg)="18"> Sopimusta sovelletaan yhteisöstä ja Sveitsistä peräisin oleviin tuotteisiin ,

(src)="21"> i ) kapitol 25 až 99 Bruselské nomenklatury s výjimkou produktů uvedených v příloze I ,
(trg)="19"> i ) jotka kuuluvat Brysselin nimikkeistön 25-99 ryhmään , lukuun ottamatta liitteessä I lueteltuja tuotteita ;

(src)="22.0"> ii ) uvedené v protokolu č .
(src)="22.1"> 2 s patřičným ohledem na tento protokol .
(trg)="20"> ii ) jotka sisältyvät pöytäkirjaan N : o 2 , ottaen huomioon siinä määrätyt yksityiskohtaiset erityissäännöt .

(src)="23"> Článek 3
(trg)="21"> 3 artikla

(src)="24.0"> 1 .
(trg)="22.0"> 1 .

(src)="24.1"> V obchodu mezi Společenstvím a Švýcarskem se nezavedou žádná nová dovozní cla .
(trg)="22.1"> Uusia tuontitulleja ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa .

(src)="25.0"> 2 .
(trg)="23.0"> 2 .

(src)="25.1"> Dovozní cla se postupně zruší podle tohoto časového plánu :
(trg)="23.1"> Tuontitullit poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti :

(src)="26"> a ) dnem 1. dubna 1973 se všechna cla snižují na 80 % základního cla ,
(trg)="24"> - 1 päivänä huhtikuuta 1973 jokainen tulli alennetaan 80 prosenttiin perustullista ;

(src)="27"> b ) další čtyři snížení cel , vždy o 20 % , se provedou
(trg)="25"> - muut neljä 20 prosentin alennusta tehdään :

(src)="28"> 1. ledna 1974 ,
(trg)="26"> 1 päivänä tammikuuta 1974 ,

(src)="29"> 1. ledna 1975 ,
(trg)="27"> 1 päivänä tammikuuta 1975 ,

(src)="30"> 1. ledna 1976 ,
(trg)="28"> 1 päivänä tammikuuta 1976 ,

(src)="31"> 1. července 1977 .
(trg)="29"> 1 päivänä heinäkuuta 1977 .

(src)="32"> Článek 4
(trg)="30"> 4 artikla

(src)="33.0"> 1 .
(trg)="31.0"> 1 .

(src)="33.1"> Ustanovení o postupném zrušení dovozních cel platí rovněž pro cla fiskální povahy .
(trg)="31.1"> Tuontitullien asteittaista poistamista koskevia määräyksiä on myös sovellettava fiskaalisiin tulleihin .

(src)="34"> Smluvní strany mohou clo fiskální povahy nebo fiskální prvek cla nahradit vnitřní daní .
(trg)="32"> Sopimuspuolet voivat korvata fiskaalisen tullin tai tullin fiskaalisen osan sisäisellä verolla .

(src)="35.0"> 2 .
(trg)="33.0"> 2 .

(src)="35.1"> Dánsko , Irsko , Norsko a Spojené království mohou ponechat clo fiskální povahy nebo fiskální prvek cla do 1. ledna 1976 při použití článku 38 aktu o podmínkách přistoupení a úpravách Smluv , vypracovaného a přijatého na konferenci mezi Evropskými společenstvími a Dánským královstvím , Irskem , Norským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska .
(trg)="33.1"> Tanska , Irlanti , Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat ylläpitää 1 päivään tammikuuta 1976 fiskaalista tullia tai tullin fiskaalista osaa soveltaessaan Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan , Irlannin , Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn , liittymisehtoja ja perustamissopimusten mukautuksia koskevan asiakirjan 38 artiklaa .

(src)="36.0"> 3 .
(trg)="34.0"> 3 .

(src)="36.1"> Při dodržení podmínek článku 18 může Švýcarsko dočasně ponechat cla odpovídající fiskálnímu prvku dovozního cla na produkty uvedené v příloze II .
(trg)="34.1"> Sveitsi voi 18 artiklassa määrätyin edellytyksin väliaikaisesti ylläpitää liitteeseen II sisältyvien tuotteiden tuontitullin fiskaalista osaa vastaavia tulleja .

(src)="37"> Smíšený výbor zřízený článkem 29 přezkoumá , zda jsou splněny podmínky stanovené v předchozím pododstavci , zejména pokud došlo ke změně v množství fiskálních prvků .
(trg)="35.0"> Tämän sopimuksen 29 artiklan mukainen sekakomitea tutkii , täyttyvätkö edellisessä alakohdassa asetetut edellytykset , erityisesti jos fiskaalista osaa muutetaan .

(src)="38"> Smíšený výbor přezkoumá situaci s ohledem na možnost přeměny takových cel na vnitřní poplatky před 1. lednem 1980 nebo před jiným dnem , které může podle okolností stanovit .
(trg)="35.1"> Sekakomitea tarkastelee tilannetta tällaisten tullien muuntamiseksi sisäisiksi maksuiksi ennen 1 päivää tammikuuta 1980 tai ennen jotakin muuta sekakomitean olosuhteiden mukaisesti asettamaa päivämäärää .

(src)="39"> Článek 5
(trg)="36"> 5 artikla

(src)="40.0"> 1 .
(trg)="37.0"> 1 .

(src)="40.1"> Základním clem , na které se vztahují postupná snižování stanovená v článku 3 a v protokolu č .
(src)="40.2"> 1 , je pro všechny produkty clo skutečně používané dne 1. ledna 1972 .
(trg)="37.1"> Jokaisen tuotteen perustulli , josta 3 artiklassa ja pöytäkirjassa N : o 1 edellytetyt perättäiset alennukset lasketaan , on 1 päivänä tammikuuta 1972 tosiasiallisesti sovellettu tulli .

(src)="41.0"> 2 .
(trg)="38.0"> 2 .

(src)="41.1"> Pokud po 1. lednu 1972 dojde ke snížením celních sazeb plynoucím z dohod uzavřených na základě obchodní konference konané v Ženevě v letech 1964 až 1967 , nahradí takto snížená cla základní cla uvedená v odstavci 1 .
(trg)="38.1"> Jos Geneven kauppaneuvottelukonferenssin ( 1964-1967 ) päättyessä tehdyistä tullisopimuksista johtuvia tullinalennuksia sovelletaan 1 päivän tammikuuta 1972 jälkeen , näin alennetuilla tulleilla korvataan 1 kohdassa tarkoitetut perustullit .

(src)="42.0"> 3 .
(trg)="39.0"> 3 .

(src)="42.1"> Snížená cla vypočtená podle článku 3 a protokolu č .
(src)="42.2"> 1 se používají zaokrouhlená na jedno desetinné místo .
(trg)="39.1"> Edellä 3 artiklan ja pöytäkirjan N : o 1 mukaisesti laskettuja alennettuja tulleja sovelletaan pyöristämällä ne ensimmäiseen desimaaliin .

(src)="43.0"> S výhradou použití čl .
(src)="43.1"> 39 odst .
(src)="43.2"> 5 aktu o podmínkách přistoupení a úpravách Smluv , vypracovaného a přijatého na konferenci mezi Evropskými společenstvími a Dánským královstvím , Irskem , Norským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska , ze strany Společenství , pokud jde o zvláštní cla nebo zvláštní část smíšených cel v irském celním sazebníku , použijí se tento článek a protokol č .
(src)="43.3"> 1 se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa .
(trg)="40"> Jollei muuta johdu siitä , että yhteisö soveltaa Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan , Irlannin , Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn liittymisehtoja ja perustamissopimusten mukautuksia koskevan asiakirjan 39 artiklan 5 kohtaa , sovelletaan 3 artiklaa ja pöytäkirjaa N : o 1 Irlannin tullitariffin paljoustulleihin ja vaihtoehtoisten tullien paljoustulliosaan pyöristämällä ne neljänteen desimaaliin .

(src)="44"> Článek 6
(trg)="41"> 6 artikla