# cs/1959/jrc21959A1006_01-cs.xml.gz
# el/1959/jrc21959A1006_01-el.xml.gz


(src)="2"> Dohoda Mezi Evropským Společenstvímpro Atomovou Energii ( Euratom ) A Vládou Kanady O Spolupráci V Oblasti Mírového Využití Atomové Energie
(trg)="2"> ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΥΡΑΤΟΜ ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(src)="3"> PREAMBULE
(src)="4"> Evropské společenství pro atomovou energii ( Euratom ) zastoupené Komisí ( dále jen " Komise " ) a vláda Kanady ,
(trg)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΥΡΑΤΟΜ ) , ΕΝΕΡΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ( ΕΦΕΞΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ « Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ » ) , ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ

(src)="5"> MAJÍCE NA MYSLI , že Evropské společenství pro atomovou energii ( Euratom ) bylo založeno Belgickým královstvím , Spolkovou republikou Německo , Francouzskou republikou , Italskou republikou , Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím Římskými smlouvami podepsanými dne 25. března 1957 s cílem přispět vytvořením podmínek nezbytných pro rychlé vybudování a růst jaderného průmyslu ke zvýšení životní úrovně v členských státech a k rozvoji vztahů s ostatními zeměmi ;
(trg)="4"> Εκτιμώντας :
(trg)="5"> ότι το Βασίλειο του Βελγίου , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιταλική Δημοκρατία , το Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο της Ολλανδίας ίδρυσαν , με τη συνθήκη που υπεγράφη στη Ρώμη την 25η Μαρτίου 1957 την Κοινότητα προκειμένου να συμβάλει διά της δημιουργίας των αναγκαίων προϋποθέσεων στην ταχεία ίδρυση και ανάπτυξη των πυρηνικών βιομηχανιών , στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου εντός των κρατών μελών και στην ανάπτυξη των συναλλαγών με τις άλλες χώρες

(src)="6"> MAJÍCE NA MYSLI , že Společenství a vláda Kanady vyjádřily společné přání úzce spolupracovat v oblasti mírového využití atomové energie ;
(trg)="6"> ότι η Κοινότης και η Κυβέρνηση του Καναδά εξεδήλωσαν την κοινή τους επιθυμία να καθιερωθεί μία συνεργασία στον τομέα της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας

(src)="7"> S PŘÁNÍM vzájemně spolupracovat za účelem podpory a rozšíření rozvoje mírového využití atomové energie , které může přispět k prosperitě a blahobytu v Kanadě a ve Společenství ;
(trg)="7"> Επιθυμώντας :
(trg)="8"> να συνεργασθούν μεταξύ τους προκειμένου να προωθήσουν και να αυξήσουν τη συμβολή που η ανάπτυξη της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας μπορεί να επιφέρει στην ευημερία εντός της Κοινότητος και στον Καναδά

(src)="8"> S VĚDOMÍM zejména toho , že spolupráce při zavedení společného programu výzkumu a vývoje by byla k jejich vzájemného prospěchu ;
(trg)="9"> Αναγνωρίζοντας κυρίως , ότι θα ήταν προς το συμφέρον τους , να συνεργασθούν υιοθετώντας ένα κοινό πρόγραμμα ερεύνης και αναπτύξεως

(src)="9"> MAJÍCE NA MYSLI , že ujednání předpokládající spolupráci v oblasti mírového využití atomové energie povedou k plodné výměně zkušeností , otevírají novou éru vzájemně prospěšného jednání a zároveň posilují solidaritu v rámci Evropy i přes Atlantický oceán ,
(trg)="10"> Εκτιμώντας ότι μία συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας θα ήταν δυνατό να δημιουργήσει την απαρχή μιας καρποφόρου ανταλλαγής εμπειριών , να παράσχει δυνατότητες για αμοιβαίες επωφελείς δραστηριότητες και να ενισχύσει την αλληλεγγύη στην Ευρώπη και πέραν του Ατλαντικού ,

(src)="10"> SE DOHODLI takto :
(trg)="11"> ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ τα ακόλουθα :

(src)="11"> Článek I
(trg)="12"> ρθρο Ι

(src)="12.0"> 1 .
(trg)="13.0"> 1 .

(src)="12.1"> Spolupráce předpokládaná touto dohodou se vztahuje na mírové využití atomové energie a zahrnuje
(trg)="13.1"> Η συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία αφορά την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας και εκτείνεται στους κατωτέρω τομείς :

(src)="13"> a ) poskytování informací , mimo jiné o :
(trg)="14"> α ) την ανακοίνωση γνώσεων , ιδίως όσον αφορά :

(src)="14"> i ) výzkumu a vývoji ,
(trg)="15"> i ) την έρευνα και την ανάπτυξη ,

(src)="15"> ii ) otázkách zdraví a bezpečnosti ,
(trg)="16"> ii ) τα θέματα υγιεινής και ασφαλείας ,

(src)="16"> iii ) zařízeních , závodech a přístrojích ( včetně poskytování plánů , nákresů a specifikací ) ,
(trg)="17"> iii ) τους εξοπλισμούς , τις εγκαταστάσεις , και τα μηχανικά συστήματα ( συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων , σχεδιαγραμμάτων και προδιαγραφών ) , και

(src)="17"> iv ) využití zařízení , závodů , přístrojů a materiálu ;
(trg)="18"> iv ) τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού , εγκαταστάσεων , μηχανικών συστημάτων και υλικών

(src)="18"> b ) dodávkách materiálu ;
(trg)="19"> β ) την προμήθεια υλικών

(src)="19"> c ) obstarávání zařízení a přístrojů ;
(trg)="20"> γ ) την απόκτηση εξοπλισμού και μηχανικών συστημάτων

(src)="20"> d ) využívání patentových práv ;
(trg)="21"> δ ) τη χρήση των δικαιωμάτων επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

(src)="21"> e ) přístup k zařízení a závodům a jejich využití .
(trg)="22"> ε ) την πρόσβαση στους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις και τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεώς τους .

(src)="22.0"> 2 .
(trg)="23.0"> 2 .

(src)="22.1"> Spolupráce upravená touto dohodou bude probíhat podle smluvených podmínek a v souladu s platným právním řádem a jinými předpisy o licencích , které platí ve Společenství a v Kanadě .
(trg)="23.1"> Η συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία θα εφαρμοσθεί υπό τους όρους που θα συμφωνηθούν και σύμφωνα με τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις , καθώς και με τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στον τομέα των αδειών , που ισχύουν εντός της Κοινότητος και στον Καναδά .

(src)="23.0"> 3 .
(trg)="24.0"> 3 .

(src)="23.1"> Každá smluvní strana zodpovídá druhé straně za to , že tato dohoda bude uznávaná a respektovaná , a to pokud jde o Společenství , podle výše uvedené smlouvy všemi osobami v rámci Společenství , kterým bylo uděleno oprávnění podle této dohody , a pokud jde o Kanadu , všemi státními podniky a osobami , které podléhají její pravomoci .
(trg)="24.1"> Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει έναντι του άλλου να επιβλέπει την αποδοχή και το σεβασμό των διατάξεων της παρούσης συμφωνίας , όσον αφορά την Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης συμφωνίας , από όλα τα πρόσωπα τα εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος δεόντως εξουσιοδοτημένα δυνάμει της παρούσης συμφωνίας και , όσον αφορά τον Καναδά , από όλες τις κρατικές επιχειρήσεις και από όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του .

(src)="24"> Článek II
(trg)="25"> ρθρο ΙΙ

(src)="25"> Aniž je dotčena obecná působnost článku I , by spolupráce předpokládaná touto dohodou měla zahrnovat společný program výzkumu a vývoje typu jaderného reaktoru zpracovávajícího přírodní uran a moderovaného těžkou vodou .
(trg)="26"> Η προβλεπομένη , στην παρούσα συνεργασία , συμφωνία θα συνίσταται σε ένα κοινό πρόγραμμα ερεύνης και αναπτύξεως σχετικής με τον τύπο πυρηνικού αντιδραστήρος που χρησιμοποιεί σαν καύσιμο φυσικό ουράνιο και σαν επιβραδυντικό υλικό , βαρύ ύδωρ , χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς του άρθρου Ι .

(src)="26"> Článek III
(trg)="27"> ρθρο ΙΙΙ

(src)="27"> 1. a ) Smluvní strany mohou sobě navzájem a osobám v rámci Společenství nebo osobám , které podléhají pravomoci vlády Kanady , poskytovat údaje , které mají k dispozici a které se týkají otázek upravených touto dohodou .
(trg)="28"> 1. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα δύνανται να θέτουν αμοιβαίως στη διάθεσή τους καθώς επίσης και στη διάθεση προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , τις γνώσεις που διαθέτουν σε θέματα που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας

(src)="28"> b ) Poskytování informací získaných od třetích stran za podmínek , které takové poskytování zakazují , se z této dohody vylučuje .
(trg)="29"> β ) Η ανακοίνωση των γνώσεων που έχουν ληφθεί από τρίτους , υπό όρους που απαγορεύουν μια τέτοια ανακοίνωση , εξαιρείται της εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας

(src)="29"> c ) Údaje , které mají podle výkladu poskytující smluvní strany obchodní hodnotu , se poskytnou pouze za podmínek stanovených poskytující smluvní stranou .
(trg)="30"> γ ) Οι γνώσεις οι οποίες έχουν εμπορική αξία σύμφωνα με τη γνώμη του συμβαλλομένου μέρους που τις παρέχει , θα ανακοινώνονται μόνον υπό τους όρους , που θα καθορίσει αυτό το συμβαλλόμενο μέρος .

(src)="30"> 2. a ) Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat výměnu informací týkajících se otázek upravených touto dohodou mezi osobami v rámci Společenství na jedné straně a mezi osobami , které podléhají pravomoci vlády Kanady , na straně druhé .
(trg)="31"> 2. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τις ανταλλαγές των γνώσεων των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας αφενός μεταξύ των προσώπων των εγκατεστημένων εντός της Κοινότητος , και αφετέρου μεταξύ των προσώπων που υπάγονται στη διακιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά

(src)="31"> b ) Údaje , které jsou ve vlastnictví těchto osob , se poskytnou pouze se souhlasem těchto osob a za jimi stanovených podmínek .
(trg)="32"> β ) Οι γνώσεις , οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στα πρόσωπα αυτά θα ανακοινώνονται μόνο με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και υπό τους όρους που θα καθορισθούν από αυτά .

(src)="32"> Článek IV
(trg)="33"> ρθρο IV

(src)="33"> 1. a ) Smluvní strany poskytnou nebo umožní poskytnout sobě navzájem nebo osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady za smluvených podmínek licence nebo sublicence na patenty , které buďto smluvní strana vlastní nebo na které má jedna nebo druhá strana právo poskytovat licence nebo sublicence , co se týče otázek upravených touto dohodou .
(trg)="34"> 1. α ) Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα χορηγεί απευθείας ή μέσω τρίτων στο άλλο μέρος ή στα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , υπό όρους που θα συμφωνηθούν , άδειες ή περαιτέρω άδειες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν κατά κυριότητα στο ένα ή στο άλλο από τα συμβαλλόμενα μέρη ή για τα οποία το ένα ή το άλλο από τα συμβαλλόμενα μέρη , έχει δικαίωμα να χορηγεί άδειες ή περαιτέρω άδειες το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας

(src)="34"> b ) Poskytování licencí nebo sublicencí na patenty nebo licence získané od jakékoli třetí strany za podmínek , které toto poskytování vylučují , se z této dohody vylučuje .
(trg)="35"> β ) Η χορήγηση αδειών ή περαιτέρω αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή αδειών που έχουν ληφθεί από τρίτους υπό όρους που απαγορεύουν μία τέτοια ανακοίνωση , εξαιρείται της εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας

(src)="35"> 2. a ) Smluvní strany budou podporovat a napomáhat poskytování licencí na patenty v oblastech upravených touto dohodou , které vlastní osoby podléhající pravomoci vlády Kanady nebo osoby v rámci Společenství , osobám v rámci Společenství případně osobám , které podléhají pravomoci vlády Kanady .
(trg)="36"> 2. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τη χορήγηση , σε πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν κατά κυριότητα σε πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά , αντιστοίχως , και των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας

(src)="36"> b ) Licence nebo sublicence na patenty nebo licence , které tyto osoby vlastní , se poskytují pouze se souhlasem těchto osob a za podmínek jimi stanovených .
(trg)="37"> β ) Οι άδειες ή περαιτέρω άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή οι άδειες τις οποίες έχουν στην κατοχή τους τα πρόσωπα αυτά χορηγούνται μόνο με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και υπό όρους που καθορίζονται από αυτά .

(src)="37"> Článek V
(trg)="38"> ρθρο V

(src)="38.0"> 1 .
(trg)="39.0"> 1 .

(src)="38.1"> Smluvní strany budou sobě navzájem nebo osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady poskytovat v rámci svých možností technické poradenství prostřednictvím přidělení odborníků nebo jinou dohodnutou formou .
(trg)="39.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν κατά το δυνατόν αμοιβαία ή θα παρέχουν στα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , συμβουλές τεχνικού περιεχομένου είτε με τη διάθεση εμπειριγνωμόνων είτε με οιονδήποτε άλλο τρόπο θα συμφωνήσουν .

(src)="39.0"> 2 .
(trg)="40.0"> 2 .

(src)="39.1"> Každá smluvní strana podle možnosti umožní ve svých vlastních vzdělávacích zařízeních vzdělávání v příslušných oblastech mírového využití atomové energie studentům a praktikantům doporučeným druhou stranou nebo bude nápomocná , pokud jde o další možnosti vzdělávání v rámci Společenství nebo v Kanadě .
(trg)="40.1"> Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα εξασφαλίσει , κατά το δυνατό , στους φοιτητές και στους πρακτικά ασκουμένους που έχουν υποδεχθεί από το άλλο μέρος , και θα φροντίσει να εξασφαλισθεί οπουδήποτε στην Κοινότητα ή στον Καναδά , εκπαίδευση στους τομείς που συνδέονται με την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας στις σχολές του ή στις εγκαταστάσεις του .

(src)="40"> Článek VI
(trg)="41"> ρθρο VI

(src)="41"> Smluvní strany se dohodly , že pokud to vyžaduje Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) nebo vláda Kanady , mohou na základě všeobecného nebo zvláštního oprávnění Komise Zásobovací agentura Společenství , kanadské státní podniky nebo osoby podléhající pravomoci vlády Kanady , nebo osoby v rámci Společenství dodávat nebo přijímat výchozí materiály a zvláštní štěpné materiály v rámci této dohody podle obchodních podmínek nebo jiným dohodnutým způsobem .
(trg)="42"> Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι , διά γενικής ή ειδικής αδείας της Επιτροπής , στις περιπτώσεις που ορίζονται από τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) ή της Κυβερνήσεως του Καναδά θα γίνεται προμήθεια ή αποδοχή αρχικών υλικών ή ειδικών πυρηνικών υλικών στο πλαίσιο της παρούσης συμφωνίας υπό όρους εμπορικούς ή καθοιονδήποτε άλλο τρόπο που θα συμφωνηθεί από τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Κοινότητος , από τις επιχειρήσεις του Καναδά ή από τα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά .

(src)="42"> Článek VII
(trg)="43"> ρθρο VII

(src)="43"> Smluvní strany jsou v rámci svých možností nápomocné osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady při pořizování výzkumných a energetických reaktorů a v obstarávání pomoci při plánování , výstavbě a provozu těchto reaktorů .
(trg)="44"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βοηθούν κατά το δυνατό τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος προκειμένου να προμηθευθούν αντιδραστήρες ερεύνης και ισχύος καθώς επίσης και να τύχουν βοηθείας κατά τον προγραμματισμό , την κατασκευή και τη λειτουργία των αντιδραστήρων αυτών .

(src)="44"> Článek VIII
(trg)="45"> ρθρο VIII

(src)="45"> Smluvní strany jsou v rámci svých možností nápomocné sobě navzájem , osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady při obstarávání materiálu , zařízení a dalších náležitostí pro výzkum , vývoj a výrobu atomové energie ve Společenství a v Kanadě .
(trg)="46"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βοηθούνται αμοιβαία και κατά το δυνατό προκειμένου το ένα ή το άλλο των συμβαλλομένων μερών ή τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , να αποκτήσουν υλικά , εξοπλισμό και άλλα απαραίτητα μέσα για τις έρευνες , την ανάπτυξη και την παραγωγή σχετικά με την ατομική ενέργεια στον Καναδά ή εντός της Κοινότητος .

(src)="46"> Článek IX
(trg)="47"> ρθρο IX

(src)="47.0"> 1 .
(trg)="48.0"> 1 .

(src)="47.1"> Společenství a vláda Kanady se zároveň zavazují , že materiál nebo zařízení získané podle této dohody a výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály získané při jejich využití se využijí výlučně k podpoře a rozvoji mírového využití atomové energie a nikoli pro vojenské účely ; dále se zavazují , že žádný materiál nebo zařízení získané podle této dohody nebo výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály získané při jejich využití se nepřevedou za tímto účelem na neoprávněné osoby nebo mimo jejich kontrolu , s výjimkou případů předchozího písemného souhlasu Společenství nebo vlády Kanady .
(trg)="48.1"> Η Κοινότης και η Κυβέρνηση του Καναδά υποχρεούνται να εξασφαλίσουν , ότι τα υλικά ή οι εξοπλισμοί που απεκτήθησαν δυνάμει της παρούσης συμφωνίας , καθώς επίσης και τα αρχικά υλικά ή ειδικά πυρηνικά υλικά που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση υλικών ή εξοπλισμού που απεκτήθησαν κατ ’ αυτό τον τρόπο , θα χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό και μόνο της παραγωγής και της αναπτύξεως της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας και όχι για στρατιωτικούς σκοπούς και ως εκ τούτου υλικά ή εξοπλισμός που απεκτήθησαν καθώς και αρχικά υλικά ή ειδικά πυρηνικά υλικά που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση των υλικών ή των εξοπλισμών που απεκτήθησαν κατ ’ αυτό τον τρόπο δεν θα μεταβιβάζονται σε πρόσωπα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα ή που ευρίσκονται εκτός του ελέγχου τους , εκτός αν υπάρχει προηγουμένη γραπτή άδεια της Κυβερνήσεως του Καναδά ή της Κοινότητος αντιστοίχως .

(src)="48.0"> 2 .
(trg)="49.0"> 2 .

(src)="48.1"> Pokračování spolupráce předpokládané současnou dohodu se podmiňuje oboustranně vyhovujícím uplatňováním systému dozoru pro účely odstavce 1 tohoto článku , který zavedlo Společenství v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) , a pro účely opatření přijatých vládou Kanady za účelem kontroly užívání materiálu nebo zařízení .
(trg)="49.1"> Η συνέχιση της προβλεπομένης στην παρούσα συμφωνία συνεργασίας θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και προς ικανοποίηση των δύο μερών , του συστήματος ελέγχου διασφαλίσεων που έχει καθιερωθεί από την Κοινότητα δυνάμει της συνθήκης , περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) καθώς και από τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση του Καναδά προκειμένου να ελέγχεται η χρησιμοποίηση των υλικών ή εξοπλισμών .

(src)="49.0"> 3 .
(trg)="50.0"> 3 .

(src)="49.1"> Mezi smluvními stranami budou probíhat konzultace a vzájemné návštěvy za účelem oboustranného zajištění , že systém dozoru Společenství a kontroly a opatření přijatá vládou Kanady za účelem kontroly užívání materiálu nebo zařízení jsou dostatečné a účinné pro účely současné dohody .
(trg)="50.1"> Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις και αμοιβαίες επισκέψεις , για να βεβαιώνονται αμφότεροι , ότι το σύστημα ελέγχου διασφαλίσεων της Κοινότητος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση του Καναδά προκειμένου να ελέγχεται κατά πόσο η χρησιμοποίηση των υλικών ή των εξοπλισμών , είναι , σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσης συμφωνίας , ικανοποιητικά και αποτελεσματικά .

(src)="49.2"> Smluvní strany jsou připraveny při zavádění těchto systémů konzultovat Mezinárodní agenturu pro atomovou energii a předávat si s ní zkušenosti s cílem zavedení systému , který by byl přiměřeně slučitelný s jejím systémem .
(trg)="50.2"> Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι διατεθειμένα , για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών να προβούν σε διαβουλεύσεις και ανταλλαγές εμπειριών με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας προκειμένου να καθιερώσουν σύστημα που θα είναι σύμφωνο με το σύστημα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας .

(src)="50.0"> 4 .
(trg)="51.0"> 4 .

(src)="50.1"> Vláda Kanady a Společenství uznávají význam Mezinárodní agentury pro atomovou energii a čas od času se budou vzájemně konzultovat , aby rozhodli , zda existují oblasti zodpovědnosti , pokud jde o opatření v oblasti dozoru , u kterých by mohla být tato agentura požádána o technickou pomoc .
(trg)="51.1"> Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας , η Κοινότης και Κυβέρνηση του Καναδά θα συνέρχονται περιοδικά προκειμένου να διαπιστώνουν όσον αφορά τον έλεγχο διασφαλίσεων την ύπαρξη τομέων για τους οποίους θα είναι δυνατό να ζητηθεί από τον Οργανισμό τεχνική βοήθεια .

(src)="51"> Článek X
(trg)="52"> ρθρο X

(src)="52.0"> 1 .
(trg)="53.0"> 1 .

(src)="52.1"> Pokud není dohodnuto jinak , za použití nebo využití jakýchkoli údajů ( včetně plánů , nákresů a specifikací ) a jakéhokoli materiálu , zařízení a přístrojů , které si smluvní strany mezi sebou vyměňují nebo převádějí v rámci této dohody , odpovídá smluvní strana , která je získala , přičemž druhá smluvní strana neručí za přesnost nebo úplnost těchto údajů , ani za přiměřenost těchto údajů , materiálu , zařízení a přístrojů k jakémukoli zvláštnímu využití nebo uplatnění .
(trg)="53.1"> Εκτός αντιθέτων διατάξεων , η εφαρμογή ή η χρησιμοποίηση πάσης πληροφορίας ( συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων , σχεδιαγραμμάτων και προδιαγραφών ) καθώς και όλων των υλικών , των εξοπλισμών και των μηχανικών συστημάτων που έχουν ανταλλαγεί ή μεταβιβασθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δυνάμει της παρούσης συμφωνίας , θα πραγματοποιείται με ευθύνη του συμβαλλομένου δικαιούχου μέρους , το άλλο δε συμβαλλόμενο μέρος δεν θα παρέχει καμία εγγύηση για την ορθότητα ή πληρότητα των πληροφοριών ούτε για το κατά πόσον οι πληροφορίες αυτές , τα υλικά , οι εξοπλισμοί ή τα μηχανικά συστήματα είναι κατάλληλα για ορισμένη χρήση ή ιδιαίτερη εφαρμογή .

(src)="53.0"> 2 .
(trg)="54.0"> 2 .

(src)="53.1"> Smluvní strany uznávají , že pro splnění cílů této dohody jsou nezbytná přiměřená opatření s ohledem na závazky vůči třetím stranám .
(trg)="54.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η πραγματοποίηση των στόχων της παρούσης συμφωνίας απαιτεί κατάλληλα μέτρα στον τομέα της αστικής ευθύνης .

(src)="53.2"> Smluvní strany budou spolupracovat na co nejrychlejším přijetí a rozvoji oboustranně vyhovující obecné úpravy týkající se závazků vůči třetím stranám .
(trg)="54.2"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργασθούν για να επεξεργασθούν και υιοθετήσουν το συντομότερο δυνατό γενικές διατάξεις που θα ικανοποιούν αμφότερα τα μέρη στον τομέα της αστικής ευθύνης .

(src)="53.3"> Pokud se přijetí této obecné úpravy opozdí , smluvní strany se budou vzájemně konzultovat za účelem přijetí oboustranně vyhovující příslušné úpravy pro podporu zvláštních transakcí .
(trg)="54.3"> Σε περίπτωση που η υιοθέτηση αυτών των γενικών διατάξεων καθυστερήσει , τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεννοηθούν προκειμένου να θεσπίσουν διατάξεις ad hoc που θα ικανοποιούν αμφότερα τα μέρη , και θα επιτρέπουν την πραγματοποίηση ιδιαιτέρων συναλλαγών .

(src)="54"> Článek XI
(trg)="55"> ρθρο XI

(src)="55.0"> 1 .
(trg)="56.0"> 1 .

(src)="55.1"> Článek 106 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) , která byla podepsána v Římě dne 25. března 1957 , stanoví , že členské státy , které před dnem vstupu této smlouvy v platnost uzavřely dohody s třetími státy o spolupráci v oblasti jaderné energie , jsou povinny zahájit společně s Komisí jednání s těmito třetími státy nezbytná k tomu , aby Společenství mohlo pokud možno převzít práva a povinnosti vyplývající z těchto dohod .
(trg)="56.1"> Το άρθρο 106 της υπογραφείσης στη Ρώμη , την 25η Μαρτίου 1957 , συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) , προβλέπει ότι τα κράτη μέλη , τα οποία προ της ενάρξεως της ισχύος της συνθήκης αυτής θα έχουν συνάψει με τρίτα κράτη συμφωνίες οι οποίες αποσκοπούν σε συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενεργείας , θα υποχρεούνται να διεξάγουν από κοινού με την Επιτροπή τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις με τα τρίτα αυτά κράτη , προκειμένου η Κοινότης να αναλάβει κατά το δυνατό τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες αυτές .

(src)="56.0"> 2 .
(trg)="57.0"> 2 .

(src)="56.1"> Vláda Kanady je připravena zahájit odpovídající jednání , pokud jde o jakékoli dohody , jejichž smluvní stranou je .
(trg)="57.1"> Η Κυβέρνηση του Καναδά είναι διατεθειμένη να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για κάθε συμφωνία στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος .

(src)="57"> Článek XII
(trg)="58"> ρθρο XII

(src)="58"> Smluvní strany potvrzují společný zájem na podpoře mírového využití atomové energie prostřednictvím Mezinárodní agentury pro atomovou energii a jsou toho názoru , že výsledky jejich spolupráce by měly být prospěšné pro tuto agenturu i pro její členy .
(trg)="59"> Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν το κοινό τους ενδιαφέρον προκειμένου να προωθήσουν την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας και πιστεύουν ότι ο Οργανισμός αυτός και τα μέλη του θα πρέπει να επωφεληθούν των αποτελεσμάτων της συνεργασίας τους .

(src)="59"> Článek XIII
(trg)="60"> ρθρο XIII

(src)="60.0"> 1 .
(trg)="61.0"> 1 .

(src)="60.1"> Na žádost jedné ze smluvních stran se čas od času sejdou zástupci smluvních stran , aby vzájemně projednali otázky vyplývající z provádění současné dohody , aby dohlíželi nad jejím prováděním a aby projednali další otázky spolupráce vedle ustanovení o spolupráci obsažených v této dohodě .
(trg)="61.1"> Κατ ’ αίτηση του ενός ή του άλλου των συμβαλλομένων μερών θα συνέρχονται περιοδικά οι εκπρόσωποί τους προκειμένου να ενημερώνονται για τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσης συμφωνίας , να επιβλέπουν τη λειτουργία της και να εξετάζουν άλλες δυνατότητες συνεργασίας που προστίθενται στις δυνατότητες που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία .

(src)="61.0"> 2 .
(trg)="62.0"> 2 .

(src)="61.1"> Smluvní strany mohou po vzájemném souhlasu vyzvat další země , aby se zúčastnily společného programu uvedeného v článku II .
(trg)="62.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται με κοινή συμφωνία να προσκαλούν άλλες χώρες να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙ .

(src)="62"> Článek XIV
(trg)="63"> ρθρο XIV

(src)="63"> Nestanoví-li tato dohoda jinak , pro účely této dohody se rozumí :
(trg)="64"> Κατά την έννοια της παρούσης συμφωνίας και εφόσον δεν έχει ορισθεί άλλως :

(src)="64"> a ) " smluvními stranami " vláda Kanady a kanadské státní podniky definované v odstavci b ) tohoto článku na jedné straně a Evropské společenství pro atomovou energii ( Euratom ) na straně druhé ;
(trg)="65"> α ) με τον όρο « συμβαλλόμενα μέρη » νοείται αφενός η Ευρωπαϊκή Κοινότης Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) και αφετέρου η Κυβέρνηση του Καναδά και οι κρατικές επιχειρήσεις του Καναδά που ορίζονται στην παράγραφο β ) του παρόντος άρθρου

(src)="65"> b ) " kanadskými státními podniky " " Atomic Energy of Canada Limited " a " Eldorado Mining and Refining Limited " a další podniky , podléhající pravomoci vlády Kanady , které mohou smluvní strany vzájemně určit ;
(trg)="66"> β ) με τον όρο « κρατικές επιχειρήσεις του Καναδά » νοείται η « Atomic Energy of Canada Limited » και η « Eldorado Mining and Refining Limited » και όλες οι επιχειρήσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά , για τις οποίες θα συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη

(src)="66"> c ) " osobami " fyzické osoby , společnosti ( kapitálové společnosti , veřejné obchodní společnosti ) , sdružení , vládní orgány nebo veřejnoprávní instituce a jiné subjekty , soukromé nebo státní , avšak nikoli smluvní strany definované v odstavci a ) tohoto článku ;
(trg)="67"> γ ) με τον όρο « πρόσωπο » νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο , εταιρεία ( επιχείρηση , εταιρεία , « partnership » ) , ένωση , φορέας ή δημόσια επιχείρηση καθώς επίσης οιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου , αλλά δεν περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη που ορίζονται υπό α ) του παρόντος άρθρου

(src)="67"> d ) " zařízením " části strojů nebo závodů nebo jejich důležité součástky , vhodné zejména pro využití v projektech týkajících se atomové energie ;
(trg)="68"> δ ) με τον όρο « εξοπλισμός » νοούνται τα σημαντικότερα τμήματα ή τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων καταλλήλων για τη χρησιμοποίησή τους σε σχέδια που αφορούν την ατομική ενέργεια

(src)="68"> e ) " materiálem " výchozí materiály , zvláštní štěpné materiály , těžká voda , grafit nukleární čistoty a kterýkoli z materiálů , který je z důvodu své povahy nebo čistoty zvláště vhodný pro využití v jaderných reaktorech ;
(trg)="69"> ε ) με τον όρο « υλικό » νοείται κάθε αρχικό υλικό , κάθε ειδικό πυρηνικό υλικό , το βαρύ ύδωρ , ο γραφίτης με πυρηνική ιδιότητα καθώς επίσης και κάθε άλλη ουσία , η οποία είναι λόγω της φύσεώς της και λόγω της καθαρότητός της ιδιαίτερα κατάλληλη για τη χρησιμοποίησή της σε πυρηνικούς αντιδραστήρες

(src)="69"> f ) " výchozími materiály " uran zahrnující směs izotopů vyskytující se v přírodě ; uran ochuzený o izotop 235 ; thorium ; veškeré výše uvedené materiály ve formě kovu , slitiny , chemické sloučeniny nebo koncentrátu ; veškerý jiný materiál obsahující jednu nebo více z výše uvedených látek v koncentraci , kterou mezi sebou určí smluvní strany ; a jakákoli další látka , kterou mezi sebou dohodnou smluvní strany ;
(trg)="70"> στ ) με τον όρο « αρχικό υλικό » νοείται το ουράνιο , που περιέχει το μίγμα ισοτόπων που ευρίσκεται στη φύση το ουράνιο , η περιεκτικότητα του οποίου σε ισότοπο 235 είναι περιορισμένη , το θόριο , ένα οιοδήποτε από τα προαναφερθέντα υλικά υπό μορφή ορυκτού , κράματος , χημικής συνθέσεως ή συμπυκνώματος , κάθε άλλο υλικό που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα υλικά σε ποσοστό πυκνότητος που προσδιορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε άλλο υλικό που καθορίζεται ως τοιούτο από τα συμβαλλόμενα μέρη

(src)="70"> g ) " zvláštním štěpným materiálem " plutonium ; uran-233 , uran-235 ; uran obohacený izotopem 233 nebo 235 ; každý materiál obsahující jeden nebo více výše uvedených materiálů ; jakákoliv další látka , kterou mezi sebou dohodnou smluvní strany ; výraz " zvláštní štěpný materiál " však nezahrnuje " výchozí materiál " ;
(trg)="71.0"> ζ ) με τον όρο « ειδικό πυρηνικό υλικό » νοείται το πλουτώνιο , το ουράνιο - 235 , το ουράνιο - 233 , το εμπλουτισμένο με ισότοπα 233 ή 235 ουράνιο , κάθε ουσία που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα υλικά και κάθε άλλη ουσία που προσδιορίζεται ως τοιαύτη από τα συμβαλλόμενα μέρη .
(trg)="71.1"> Πάντως ο όρος « ειδικό πυρηνικό υλικό » δεν περιλαμβάνει τα « αρχικά υλικά »

(src)="71"> h ) " získaným " získaný jedním nebo více pracovními postupy , ať už následovaly po sobě nebo nikoli ;
(trg)="72"> η ) ο όρος « προερχόμενο » σημαίνει προερχόμενο από μία ή περισσότερες διαδικασίες , διαδοχικές ή μη

(src)="72"> i ) výrazem " v rámci Společenství " území , na která se vztahuje nebo bude vztahovat Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) .
(trg)="73"> θ ) ο όρος « εντός της Κοινότητος » σημαίνει επί των εδαφών επί των οποίων εφαρμόζεται ή θα εφαρμόζεται η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) .

(src)="73"> Článek XV
(trg)="74"> ρθρο XV

(src)="74.0"> 1 .
(trg)="75.0"> 1 .

(src)="74.1"> Tato dohoda vstupuje v platnost dnem výměny příslušných nót mezi Společenstvím a vládou Kanady [ 1 ] .
(trg)="75.1"> Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ δι ’ ανταλλαγής σχετικών ανακοινώσεων μεταξύ της Κοινότητος και της Κυβερνήσεως του Καναδά ( 1 ) .

(src)="75.0"> 2 .
(trg)="76"> ( 1 ) Ετέθη σε ισχύ την 18η Νοεμβρίου 1959 .

(src)="75.1"> Pokud nebylo o ukončení požádáno šest měsíců před uplynutím deseti let , platí dohoda po období deseti let , a poté tak dlouho , dokud Společenství nebo vláda Kanady nevypoví tuto dohodu písemným oznámením druhé straně s šestiměsíční lhůtou .
(trg)="77.0"> 2 .
(trg)="77.1"> Η συμφωνία θα ισχύει για περίοδο δέκα ετών , και μεταγενέστερα μέχρι την εκπνοή προειδοποιήσεως έξι μηνών που θα ανακοινώνεται προς το σκοπό αυτό από την Κοινότητα ή από την Κυβέρνηση του Καναδά , εκτός αν τέτοια προειδοποίηση ανακοινωθεί έξι μήνες προ της εκπνοής της περιόδου των δέκα ετών .

(src)="76"> NA DŮKAZ ČEHOŽ zástupci , zplnomocnění k tomu Komisí , podepsali tuto dohodu a připojili k ní své pečeti
(trg)="78"> Σε πιστοποίηση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι εκπρόσωποι δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι αντιστοίχως από την Επιτροπή και την Κυβέρνηση του Καναδά , υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία και επέθεσαν τις σφραγίδες τους .

# cs/1972/jrc21972A0722_04-cs.xml.gz
# el/1972/jrc21972A0722_04-el.xml.gz


(src)="3"> o platnosti Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 pro Lichtenštejnské knížectví
(trg)="2"> ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ περί της ισχύος στο Πριγκηπάτο του Λιχτενστάϊν της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972

(src)="4"> EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ ,
(trg)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ,

(src)="5"> ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE ,
(trg)="4"> Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ,

(src)="6"> LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ ,
(trg)="5"> ΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ,

(src)="7"> vzhledem k tomu , že smlouvou ze dne 29. března 1923 vytvářejí Lichtenštejnské knížectví a Švýcarská konfederace celní unii a že tato smlouva nepřiznává platnost pro Lichtenštejnské knížectví všem ustanovením Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací podepsanou dne 22. července 1972 ;
(trg)="6"> Εκτιμώντας :
(trg)="7"> ότι το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν αποτελεί μαζί με την Ελβετία τελωνειακή ένωση , σύμφωνα με τη συνθήκη της 29ης Μαρτίου 1923 , και ότι η συνθήκη αυτή δεν προσδίδει , όσον αφορά το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν , ισχύ σε όλες τις διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας , η οποία υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 1972