# cs/1959/jrc21959A1006_01-cs.xml.gz
# de/1959/jrc21959A1006_01-de.xml.gz


(src)="2"> Dohoda Mezi Evropským Společenstvímpro Atomovou Energii ( Euratom ) A Vládou Kanady O Spolupráci V Oblasti Mírového Využití Atomové Energie
(trg)="3"> ABKOMMEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN ATOMGEMEINSCHAFT ( EURATOM ) UND DER REGIERUNG VON KANADA ÜBER ZUSAMMENARBEIT BEI DER FRIEDLICHEN NUTZUNG DER ATOMENERGIE

(src)="3"> PREAMBULE
(trg)="4"> PRÄAMBEL

(src)="4"> Evropské společenství pro atomovou energii ( Euratom ) zastoupené Komisí ( dále jen " Komise " ) a vláda Kanady ,
(trg)="5"> Die Europäische Atomgemeinschaft ( Euratom ) , vertreten durch ihre Kommission ( im folgenden als " die Kommission " bezeichnet ) , und die Regierung von Kanada -

(src)="5"> MAJÍCE NA MYSLI , že Evropské společenství pro atomovou energii ( Euratom ) bylo založeno Belgickým královstvím , Spolkovou republikou Německo , Francouzskou republikou , Italskou republikou , Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím Římskými smlouvami podepsanými dne 25. března 1957 s cílem přispět vytvořením podmínek nezbytných pro rychlé vybudování a růst jaderného průmyslu ke zvýšení životní úrovně v členských státech a k rozvoji vztahů s ostatními zeměmi ;
(trg)="6.0"> IN DER ERWAEGUNG , daß das Königreich Belgien , die Bundesrepublik Deutschland , die Französische Republik , die Italienische Republik , das Großherzogtum Luxemburg und das Königreich der Niederlande durch den am 25 .
(trg)="6.1"> März 1957 in Rom unterzeichneten Vertrag die Gemeinschaft mit dem Ziele gegründet haben , durch die Schaffung der für die schnelle Bildung und Entwicklung von Kernindustrien erforderlichen Voraussetzungen zur Hebung der Lebenshaltung in den Mitgliedstaaten und zur Entwicklung der Beziehungen mit anderen Ländern beizutragen ;

(src)="6"> MAJÍCE NA MYSLI , že Společenství a vláda Kanady vyjádřily společné přání úzce spolupracovat v oblasti mírového využití atomové energie ;
(trg)="7"> IN DER ERWAEGUNG , daß die Gemeinschaft und die Regierung von Kanada ihren beiderseitigen Wunsch nach enger Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie zum Ausdruck gebracht haben ;

(src)="7"> S PŘÁNÍM vzájemně spolupracovat za účelem podpory a rozšíření rozvoje mírového využití atomové energie , které může přispět k prosperitě a blahobytu v Kanadě a ve Společenství ;
(trg)="8"> IN DEM WUNSCH , in gegenseitiger Zusammenarbeit den Beitrag , den die Entwicklung der friedlichen Nutzung der Atomenergie zum Wohlstand und zum Gedeihen innerhalb der Gemeinschaft und in Kanada liefern kann , zu fördern und zu steigern ;

(src)="8"> S VĚDOMÍM zejména toho , že spolupráce při zavedení společného programu výzkumu a vývoje by byla k jejich vzájemného prospěchu ;
(trg)="9"> IN DER ERKENNTNIS insbesondere , daß es zu ihrem beiderseitigen Vorteil wäre , durch Aufstellung eines gemeinsamen Forschungs - und Entwicklungsprogramms zusammenzuarbeiten ;

(src)="9"> MAJÍCE NA MYSLI , že ujednání předpokládající spolupráci v oblasti mírového využití atomové energie povedou k plodné výměně zkušeností , otevírají novou éru vzájemně prospěšného jednání a zároveň posilují solidaritu v rámci Evropy i přes Atlantický oceán ,
(trg)="10"> IN DER ERWAEGUNG , daß eine Vereinbarung über Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie einen fruchtbaren Erfahrungsaustausch einleiten , Möglichkeiten für gegenseitig nutzbringendes Handeln eröffnen und die innerhalb Europas bestehende und über den Atlantik reichende Solidarität stärken würde -

(src)="10"> SE DOHODLI takto :
(trg)="11"> SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN :

(src)="11"> Článek I
(trg)="12"> Artikel I

(src)="12.0"> 1 .
(trg)="13.0"> 1 .

(src)="12.1"> Spolupráce předpokládaná touto dohodou se vztahuje na mírové využití atomové energie a zahrnuje
(trg)="13.1"> Die mit diesem Abkommen angestrebte Zusammenarbeit erstreckt sich auf die friedliche Nutzung der Atomenergie und umfasst

(src)="13"> a ) poskytování informací , mimo jiné o :
(trg)="14"> ( a ) die Lieferung von Informationen , unter anderem über

(src)="14"> i ) výzkumu a vývoji ,
(trg)="15"> ( i ) Forschung und Entwicklung ,

(src)="15"> ii ) otázkách zdraví a bezpečnosti ,
(trg)="16"> ( ii ) Gesundheits - und Sicherheitsprobleme ,

(src)="16"> iii ) zařízeních , závodech a přístrojích ( včetně poskytování plánů , nákresů a specifikací ) ,
(trg)="17"> ( iii ) Ausrüstungen , Anlagen und Vorrichtungen ( einschließlich der Lieferung von Plänen , Zeichnungen und Spezifikationen ) und

(src)="17"> iv ) využití zařízení , závodů , přístrojů a materiálu ;
(trg)="18"> ( iv ) die Verwendung von Ausrüstungen , Anlagen , Vorrichtungen und Material ;

(src)="18"> b ) dodávkách materiálu ;
(trg)="19"> ( b ) die Lieferung von Material ;

(src)="19"> c ) obstarávání zařízení a přístrojů ;
(trg)="20"> ( c ) die Beschaffung von Ausrüstungen und Vorrichtungen ;

(src)="20"> d ) využívání patentových práv ;
(trg)="21"> ( d ) die Nutzung von Patentrechten ;

(src)="21"> e ) přístup k zařízení a závodům a jejich využití .
(trg)="22"> ( e ) den Zugang zu und die Nutzung von Ausrüstungen und Anlagen .

(src)="22.0"> 2 .
(trg)="23.0"> 2 .

(src)="22.1"> Spolupráce upravená touto dohodou bude probíhat podle smluvených podmínek a v souladu s platným právním řádem a jinými předpisy o licencích , které platí ve Společenství a v Kanadě .
(trg)="23.1"> Die in diesem Abkommen vorgesehene Zusammenarbeit erfolgt zu noch zu vereinbarenden Bedingungen gemäß den innerhalb der Gemeinschaft und in Kanada geltenden einschlägigen Rechts - , Verwaltungs - und Genehmigungsvorschriften .

(src)="23.0"> 3 .
(trg)="24.0"> 3 .

(src)="23.1"> Každá smluvní strana zodpovídá druhé straně za to , že tato dohoda bude uznávaná a respektovaná , a to pokud jde o Společenství , podle výše uvedené smlouvy všemi osobami v rámci Společenství , kterým bylo uděleno oprávnění podle této dohody , a pokud jde o Kanadu , všemi státními podniky a osobami , které podléhají její pravomoci .
(trg)="24.1"> Jede Vertragspartei ist der anderen gegenüber dafür verantwortlich , daß dieses Abkommen , soweit es die Gemeinschaft betrifft , gemäß dem obengenannten Vertrag von allen Personen innerhalb der Gemeinschaft , denen gemäß diesem Abkommen eine Genehmigung erteilt worden ist , und soweit es Kanada betrifft , von allen staatlichen Unternehmen und allen Personen , die seiner Hoheitsgewalt unterstehen , anerkannt und eingehalten wird .

(src)="24"> Článek II
(trg)="25"> Artikel II

(src)="25"> Aniž je dotčena obecná působnost článku I , by spolupráce předpokládaná touto dohodou měla zahrnovat společný program výzkumu a vývoje typu jaderného reaktoru zpracovávajícího přírodní uran a moderovaného těžkou vodou .
(trg)="26"> Unbeschadet der allgemeinen Geltung des Artikels I soll die in diesem Abkommen vorgesehene Zusammenarbeit ein gemeinsames Forschungs - und Entwicklungsprogramm für den mit natürlichem Uran betriebenen und mit schwerem Wasser moderierten Kernreaktortyp umfassen .

(src)="26"> Článek III
(trg)="27"> Artikel III

(src)="27"> 1. a ) Smluvní strany mohou sobě navzájem a osobám v rámci Společenství nebo osobám , které podléhají pravomoci vlády Kanady , poskytovat údaje , které mají k dispozici a které se týkají otázek upravených touto dohodou .
(trg)="28"> 1 . ( a ) Die Vertragsparteien können ihnen zur Verfügung stehende Informationen , deren Gegenstand zu dem Anwendungsbereich dieses Abkommens gehört , einander sowie Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada bzw . innerhalb der Gemeinschaft überlassen .

(src)="28"> b ) Poskytování informací získaných od třetích stran za podmínek , které takové poskytování zakazují , se z této dohody vylučuje .
(trg)="29"> ( b ) Ausgenommen vom Anwendungsbereich dieses Abkommens ist die Lieferung von Informationen , die Dritte zu Bedingungen zur Verfügung gestellt haben , die eine derartige Lieferung ausschließen .

(src)="29"> c ) Údaje , které mají podle výkladu poskytující smluvní strany obchodní hodnotu , se poskytnou pouze za podmínek stanovených poskytující smluvní stranou .
(trg)="30"> ( c ) Informationen , die nach Auffassung der liefernden Vertragspartei Handelswert besitzen , werden nur zu den von dieser Partei festgelegten Bedingungen gelief * t .

(src)="30"> 2. a ) Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat výměnu informací týkajících se otázek upravených touto dohodou mezi osobami v rámci Společenství na jedné straně a mezi osobami , které podléhají pravomoci vlády Kanady , na straně druhé .
(trg)="31"> 2 . ( a ) Die Vertragsparteien fördern und erleichtern den Austausch von Informationen , deren Gegenstand zu dem Anwendungsbereich dieses Abkommens gehört , zwischen Personen innerhalb der Gemeinschaft einerseits und Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada andererseits .

(src)="31"> b ) Údaje , které jsou ve vlastnictví těchto osob , se poskytnou pouze se souhlasem těchto osob a za jimi stanovených podmínek .
(trg)="32"> ( b ) Informationen , die Eigentum solcher Personen sind , werden nur mit Zustimmung dieser Personen und zu den von ihnen festgelegten Bedingungen geliefert .

(src)="32"> Článek IV
(trg)="33"> Artikel IV

(src)="33"> 1. a ) Smluvní strany poskytnou nebo umožní poskytnout sobě navzájem nebo osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady za smluvených podmínek licence nebo sublicence na patenty , které buďto smluvní strana vlastní nebo na které má jedna nebo druhá strana právo poskytovat licence nebo sublicence , co se týče otázek upravených touto dohodou .
(trg)="34"> 1 . ( a ) Die Vertragsparteien werden einander oder Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada oder innerhalb der Gemeinschaft auf Patente , deren Gegenstand zu dem Anwendungsbereich dieses Abkommens gehört und deren Inhaber eine der Vertragsparteien ist oder für die eine der Vertragsparteien das Recht zur Gewährung von Lizenzen oder Unterlizenzen besitzt , Lizenzen oder Unterlizenzen zu noch zu vereinbarenden Bedingungen erteilen oder erteilen lassen .

(src)="34"> b ) Poskytování licencí nebo sublicencí na patenty nebo licence získané od jakékoli třetí strany za podmínek , které toto poskytování vylučují , se z této dohody vylučuje .
(trg)="35"> ( b ) Ausgenommen vom Anwendungsbereich dieses Abkommens ist die Gewährung von Lizenzen oder Unterlizenzen auf Patente oder Lizenzen , die Dritte zu Bedingungen erteilt haben , die eine solche Gewährung von Lizenzen oder Unterlizenzen ausschließen .

(src)="35"> 2. a ) Smluvní strany budou podporovat a napomáhat poskytování licencí na patenty v oblastech upravených touto dohodou , které vlastní osoby podléhající pravomoci vlády Kanady nebo osoby v rámci Společenství , osobám v rámci Společenství případně osobám , které podléhají pravomoci vlády Kanady .
(trg)="36"> 2 . ( a ) Die Vertragsparteien werden sich dafür einsetzen und dabei behilflich sein , daß Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada oder innerhalb der Gemeinschaft Lizenzen auf Patente erteilt werden , deren Gegenstand zu dem Anwendungsbereich dieses Abkommens gehört und deren Inhaber Personen innerhalb der Gemeinschaft bzw . unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada sind .

(src)="36"> b ) Licence nebo sublicence na patenty nebo licence , které tyto osoby vlastní , se poskytují pouze se souhlasem těchto osob a za podmínek jimi stanovených .
(trg)="37"> ( b ) Lizenzen oder Unterlizenzen auf Patente oder Lizenzen , deren Inhaber solche Personen sind , werden nur mit Zustimmung dieser Personen und zu den von ihnen festgelegten Bedingungen gewährt .

(src)="37"> Článek V
(trg)="38"> Artikel V

(src)="38.0"> 1 .
(trg)="39.0"> 1 .

(src)="38.1"> Smluvní strany budou sobě navzájem nebo osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady poskytovat v rámci svých možností technické poradenství prostřednictvím přidělení odborníků nebo jinou dohodnutou formou .
(trg)="39.1"> Die Vertragsparteien werden einander oder Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada bzw . innerhalb der Gemeinschaft in dem ihnen möglichen Ausmaß durch Abstellung von Sachverständigen oder in anderer noch zu vereinbarender Weise technische Beratung zugänglich machen .

(src)="39.0"> 2 .
(trg)="40.0"> 2 .

(src)="39.1"> Každá smluvní strana podle možnosti umožní ve svých vlastních vzdělávacích zařízeních vzdělávání v příslušných oblastech mírového využití atomové energie studentům a praktikantům doporučeným druhou stranou nebo bude nápomocná , pokud jde o další možnosti vzdělávání v rámci Společenství nebo v Kanadě .
(trg)="40.1"> Jede Vertragspartei stellt , soweit möglich , in ihren eigenen Lehranstalten oder sonstigen Einrichtungen den von der anderen Vertragspartei empfohlenen Studierenden und Praktikanten Ausbildungsmöglichkeiten in den mit der friedlichen Nutzung der Atomenergie zusammenhängenden Fächern zur Verfügung , oder sie hilft , solche Möglichkeiten anderweitig innerhalb der Gemeinschaft oder in Kanada zu eröffnen .

(src)="40"> Článek VI
(trg)="41"> Artikel VI

(src)="41"> Smluvní strany se dohodly , že pokud to vyžaduje Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) nebo vláda Kanady , mohou na základě všeobecného nebo zvláštního oprávnění Komise Zásobovací agentura Společenství , kanadské státní podniky nebo osoby podléhající pravomoci vlády Kanady , nebo osoby v rámci Společenství dodávat nebo přijímat výchozí materiály a zvláštní štěpné materiály v rámci této dohody podle obchodních podmínek nebo jiným dohodnutým způsobem .
(trg)="42"> Die Vertragsparteien vereinbaren , daß die Versorgungsagentur der Gemeinschaft , die staatlichen Unternehmen Kanadas oder Personen innerhalb der Gemeinschaft oder unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada mit allgemeiner oder besonderer Genehmigung der Kommission - sofern es der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft ( Euratom ) vorschreibt - oder der Regierung von Kanada im Rahmen dieses Abkommens Ausgangsmaterial und besonderes Kernmaterial zu geschäftlichen Bedingungen oder nach sonstiger Vereinbarung liefern oder in Empfang nehmen können .

(src)="42"> Článek VII
(trg)="43"> Artikel VII

(src)="43"> Smluvní strany jsou v rámci svých možností nápomocné osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady při pořizování výzkumných a energetických reaktorů a v obstarávání pomoci při plánování , výstavbě a provozu těchto reaktorů .
(trg)="44"> Die Vertragsparteien helfen in dem ihnen möglichen Ausmaß Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada oder innerhalb der Gemeinschaft , Forschungs - und Leistungsreaktoren zu beziehen sowie bei der Planung , dem Bau und dem Betrieb solcher Reaktoren Unterstützung zu erhalten .

(src)="44"> Článek VIII
(trg)="45"> Artikel VIII

(src)="45"> Smluvní strany jsou v rámci svých možností nápomocné sobě navzájem , osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady při obstarávání materiálu , zařízení a dalších náležitostí pro výzkum , vývoj a výrobu atomové energie ve Společenství a v Kanadě .
(trg)="46"> Die Vertragsparteien helfen einander in dem ihnen möglichen Ausmaß bei der Beschaffung von Material , Ausrüstungen und sonstigem Bedarf für die Forschung , Entwicklung und Erzeugung auf dem Gebiet der Atomenergie in Kanada oder innerhalb der Gemeinschaft , gleichviel ob die Beschaffung von einer Vertragspartei oder von Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada oder innerhalb der Gemeinschaft vorgenommen wird .

(src)="46"> Článek IX
(trg)="47"> Artikel IX

(src)="47.0"> 1 .
(trg)="48.0"> 1 .

(src)="47.1"> Společenství a vláda Kanady se zároveň zavazují , že materiál nebo zařízení získané podle této dohody a výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály získané při jejich využití se využijí výlučně k podpoře a rozvoji mírového využití atomové energie a nikoli pro vojenské účely ; dále se zavazují , že žádný materiál nebo zařízení získané podle této dohody nebo výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály získané při jejich využití se nepřevedou za tímto účelem na neoprávněné osoby nebo mimo jejich kontrolu , s výjimkou případů předchozího písemného souhlasu Společenství nebo vlády Kanady .
(trg)="48.1"> Die Gemeinschaft und die Regierung von Kanada verpflichten sich sicherzustellen , daß die auf Grund dieses Abkommens erworbenen Materialien oder Ausrüstungen sowie die bei ihrer Verwendung gewonnenen Ausgangs - oder besonderen Kernmaterialien nicht für militärische Zwecke , sondern ausschließlich dazu benutzt werden , die friedliche Nutzung der Atomenergie zu fördern und zu entwickeln , und daß im Hinblick hierauf die auf Grund dieses Abkommens erworbenen Materialien oder Ausrüstungen sowie die bei ihrer Verwendung gewonnenen Ausgangs - oder besonderen Kernmaterialien weder an nicht bevollmächtigte Personen noch in Orte ausserhalb ihres Überwachungsbereichs übertragen werden , es sei denn , daß die Regierung von Kanada oder die Gemeinschaft vorher ihre schriftliche Zustimmung gegeben hat .

(src)="48.0"> 2 .
(trg)="49.0"> 2 .

(src)="48.1"> Pokračování spolupráce předpokládané současnou dohodu se podmiňuje oboustranně vyhovujícím uplatňováním systému dozoru pro účely odstavce 1 tohoto článku , který zavedlo Společenství v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) , a pro účely opatření přijatých vládou Kanady za účelem kontroly užívání materiálu nebo zařízení .
(trg)="49.1"> Die Fortsetzung der in diesem Abkommen in Aussicht genommenen Zusammenarbeit hängt davon ab , daß das von der Gemeinschaft auf Grund des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft ( Euratom ) geschaffene Überwachungssystem und die von der Regierung von Kanada getroffenen Maßnahmen betreffend den Nachweis der Verwendung von Material oder Ausrüstung in beiderseits befriedigender Weise im Sinne des Absatzes 1 angewandt werden .

(src)="49.0"> 3 .
(trg)="50.0"> 3 .

(src)="49.1"> Mezi smluvními stranami budou probíhat konzultace a vzájemné návštěvy za účelem oboustranného zajištění , že systém dozoru Společenství a kontroly a opatření přijatá vládou Kanady za účelem kontroly užívání materiálu nebo zařízení jsou dostatečné a účinné pro účely současné dohody .
(trg)="50.1"> Zwischen den Vertragsparteien finden Konsultationen und gegenseitige Besuche statt , um beiden zu gewährleisten , daß das Überwachungssystem der Gemeinschaft und die von der Regierung von Kanada getroffenen Maßnahmen betreffend den Nachweis der Verwendung von Material oder Ausrüstungen im Sinne dieses Abkommens befriedigend und wirksam sind .

(src)="49.2"> Smluvní strany jsou připraveny při zavádění těchto systémů konzultovat Mezinárodní agenturu pro atomovou energii a předávat si s ní zkušenosti s cílem zavedení systému , který by byl přiměřeně slučitelný s jejím systémem .
(trg)="50.2"> Die Vertragsparteien sind bereit , bei der Anwendung dieser Systeme zwecks Errichtung eines Systems , das in angemessener Weise mit dem der Internationalen Atomenergie-Organisation vereinbar ist , mit dieser in Konsultationen und einen Erfahrungsaustausch einzutreten .

(src)="50.0"> 4 .
(trg)="51.0"> 4 .

(src)="50.1"> Vláda Kanady a Společenství uznávají význam Mezinárodní agentury pro atomovou energii a čas od času se budou vzájemně konzultovat , aby rozhodli , zda existují oblasti zodpovědnosti , pokud jde o opatření v oblasti dozoru , u kterých by mohla být tato agentura požádána o technickou pomoc .
(trg)="51.1"> In Erkenntnis der Bedeutung der Internationalen Atomenergie-Organisation konsultieren die Gemeinschaft und die Regierung von Kanada einander von Zeit zu Zeit darüber , ob es im Hinblick auf die Überwachung Verantwortungsbereiche gibt , in denen diese Organisation um Unterstützung gebeten werden könnte .

(src)="51"> Článek X
(trg)="52"> Artikel X

(src)="52.0"> 1 .
(trg)="53.0"> 1 .

(src)="52.1"> Pokud není dohodnuto jinak , za použití nebo využití jakýchkoli údajů ( včetně plánů , nákresů a specifikací ) a jakéhokoli materiálu , zařízení a přístrojů , které si smluvní strany mezi sebou vyměňují nebo převádějí v rámci této dohody , odpovídá smluvní strana , která je získala , přičemž druhá smluvní strana neručí za přesnost nebo úplnost těchto údajů , ani za přiměřenost těchto údajů , materiálu , zařízení a přístrojů k jakémukoli zvláštnímu využití nebo uplatnění .
(trg)="53.1"> Soweit nichts anderes vereinbart wird , erfolgt die Verwendung oder Verwertung aller Informationen ( einschließlich der Pläne , Zeichnungen und Spezifikationen ) und aller Materialien , Ausrüstungen und Vorrichtungen , die auf Grund dieses Abkommens zwischen den Vertragsparteien ausgetauscht oder übertragen werden , auf Verantwortung der sie empfangenden Vertragspartei , und die andere Vertragspartei übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen oder die Eignung dieser Informationen , Materialien , Ausrüstungen und Vorrichtungen für eine bestimmte Verwendung oder Anwendung .

(src)="53.0"> 2 .
(trg)="54.0"> 2 .

(src)="53.1"> Smluvní strany uznávají , že pro splnění cílů této dohody jsou nezbytná přiměřená opatření s ohledem na závazky vůči třetím stranám .
(trg)="54.1"> Die Vertragsparteien erkennen an , daß die Verwirklichung der Ziele dieses Abkommens angemessene Maßnahmen bezueglich der Haftung gegenüber Dritten erfordert .

(src)="53.2"> Smluvní strany budou spolupracovat na co nejrychlejším přijetí a rozvoji oboustranně vyhovující obecné úpravy týkající se závazků vůči třetím stranám .
(trg)="54.2"> Die Vertragsparteien werden zusammenarbeiten , um hinsichtlich der Haftung gegenüber Dritten beiderseits befriedigende allgemeine Abmachungen vorzubereiten und deren Annahme zum frühestmöglichen Zeitpunkt sicherzustellen .

(src)="53.3"> Pokud se přijetí této obecné úpravy opozdí , smluvní strany se budou vzájemně konzultovat za účelem přijetí oboustranně vyhovující příslušné úpravy pro podporu zvláštních transakcí .
(trg)="54.3"> Ergeben sich bei dem Abschluß solcher Vereinbarungen irgendwelche Verzögerungen , so konsultieren die Vertragsparteien einander , um zur Ermöglichung einzelner Transaktionen beiderseitig befriedigende Ad-hoc-Abmachungen zu treffen .

(src)="54"> Článek XI
(trg)="55"> Artikel XI

(src)="55.0"> 1 .
(trg)="56.0"> 1 .

(src)="55.1"> Článek 106 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) , která byla podepsána v Římě dne 25. března 1957 , stanoví , že členské státy , které před dnem vstupu této smlouvy v platnost uzavřely dohody s třetími státy o spolupráci v oblasti jaderné energie , jsou povinny zahájit společně s Komisí jednání s těmito třetími státy nezbytná k tomu , aby Společenství mohlo pokud možno převzít práva a povinnosti vyplývající z těchto dohod .
(trg)="56.1"> Nach Artikel 106 des am 25 .
(trg)="56.2"> März 1957 in Rom unterzeichneten Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft ( Euratom ) sind Mitgliedstaaten , die vor Inkrafttreten des Vertrages Abkommen mit dritten Staaten über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kernenergie geschlossen haben , verpflichtet , gemeinsam mit der Kommission Verhandlungen mit diesen dritten Staaten zu führen , damit die Gemeinschaft soweit wie möglich die Rechte und Pflichten aus den Abkommen übernimmt .

(src)="56.0"> 2 .
(trg)="57.0"> 2 .

(src)="56.1"> Vláda Kanady je připravena zahájit odpovídající jednání , pokud jde o jakékoli dohody , jejichž smluvní stranou je .
(trg)="57.1"> Die Regierung von Kanada ist bereit , in bezug auf jedes derartige Abkommen , dessen Vertragspartei sie ist , in entsprechende Verhandlungen einzutreten .

(src)="57"> Článek XII
(trg)="58"> Artikel XII

(src)="58"> Smluvní strany potvrzují společný zájem na podpoře mírového využití atomové energie prostřednictvím Mezinárodní agentury pro atomovou energii a jsou toho názoru , že výsledky jejich spolupráce by měly být prospěšné pro tuto agenturu i pro její členy .
(trg)="59"> Die Vertragsparteien bekräftigen erneut ihr gemeinsames Interesse an der Förderung der friedlichen Nutzung der Atomenergie durch die Internationale Atomenergie-Organisation und sind der Auffassung , daß die Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit dieser Organisation und ihren Mitgliedern zugute kommen sollen .

(src)="59"> Článek XIII
(trg)="60"> Artikel XIII

(src)="60.0"> 1 .
(trg)="61.0"> 1 .

(src)="60.1"> Na žádost jedné ze smluvních stran se čas od času sejdou zástupci smluvních stran , aby vzájemně projednali otázky vyplývající z provádění současné dohody , aby dohlíželi nad jejím prováděním a aby projednali další otázky spolupráce vedle ustanovení o spolupráci obsažených v této dohodě .
(trg)="61.1"> Auf Ersuchen einer der beiden Vertragsparteien werden Vertreter der Vertragsparteien von Zeit zu Zeit zusammentreten , um in Fragen , die sich aus der Anwendung dieses Abkommens ergeben , miteinander Konsultationen zu führen , die Durchführung des Abkommens zu überwachen und weitere Abmachungen über Zusammenarbeit zusätzlich zu den in diesem Abkommen enthaltenen zu erörtern .

(src)="61.0"> 2 .
(trg)="62.0"> 2 .

(src)="61.1"> Smluvní strany mohou po vzájemném souhlasu vyzvat další země , aby se zúčastnily společného programu uvedeného v článku II .
(trg)="62.1"> Die Vertragsparteien können mit beiderseitigem Einverständnis andere Länder zur Mitarbeit an dem in Artikel II genannten gemeinsamen Programm auffordern .

(src)="62"> Článek XIV
(trg)="63"> Artikel XIV

(src)="63"> Nestanoví-li tato dohoda jinak , pro účely této dohody se rozumí :
(trg)="64"> Für dieses Abkommen gelten , soweit darin nichts anderes bestimmt ist , folgende Begriffsbestimmungen :

(src)="64"> a ) " smluvními stranami " vláda Kanady a kanadské státní podniky definované v odstavci b ) tohoto článku na jedné straně a Evropské společenství pro atomovou energii ( Euratom ) na straně druhé ;
(trg)="65"> ( a ) " Vertragsparteien " bedeutet die Europäische Atomgemeinschaft ( Euratom ) einerseits und die Regierung von Kanada sowie die staatlichen Unternehmen Kanadas im Sinne des Buchstaben ( b ) dieses Artikels andererseits ;

(src)="65"> b ) " kanadskými státními podniky " " Atomic Energy of Canada Limited " a " Eldorado Mining and Refining Limited " a další podniky , podléhající pravomoci vlády Kanady , které mohou smluvní strany vzájemně určit ;
(trg)="66"> ( b ) " staatliche Unternehmen Kanadas " bedeutet " Atomic Energy of Canada Limited " und " Eldorado Mining and Refining Limited " sowie diejenigen sonstigen Unternehmen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada , die gegebenenfalls von den Vertragsparteien einvernehmlich bestimmt werden ;

(src)="66"> c ) " osobami " fyzické osoby , společnosti ( kapitálové společnosti , veřejné obchodní společnosti ) , sdružení , vládní orgány nebo veřejnoprávní instituce a jiné subjekty , soukromé nebo státní , avšak nikoli smluvní strany definované v odstavci a ) tohoto článku ;
(trg)="67"> ( c ) " Personen " bedeutet natürliche Personen , Gesellschaften ( Kapitalgesellschaften , Personengesellschaften ) , Vereinigungen , staatliche Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie andere öffentliche oder private Einrichtungen , jedoch nicht die Vertragsparteien im Sinne des Buchstaben ( a ) dieses Artikels ;

(src)="67"> d ) " zařízením " části strojů nebo závodů nebo jejich důležité součástky , vhodné zejména pro využití v projektech týkajících se atomové energie ;
(trg)="68"> ( d ) " Ausrüstungen " bedeutet wichtigere Maschinen oder Werksteile oder wichtigere Bestandteile derselben , soweit sie zur Verwendung bei Atomenergievorhaben besonders geeignet sind ;

(src)="68"> e ) " materiálem " výchozí materiály , zvláštní štěpné materiály , těžká voda , grafit nukleární čistoty a kterýkoli z materiálů , který je z důvodu své povahy nebo čistoty zvláště vhodný pro využití v jaderných reaktorech ;
(trg)="69"> ( e ) " Material " bedeutet Ausgangsmaterial , besonderes Kernmaterial , schweres Wasser , Reaktorgraphit sowie jeden anderen Stoff , der wegen seiner Art oder Reinheit zur Verwendung in Kernreaktoren besonders geeignet ist ;

(src)="69"> f ) " výchozími materiály " uran zahrnující směs izotopů vyskytující se v přírodě ; uran ochuzený o izotop 235 ; thorium ; veškeré výše uvedené materiály ve formě kovu , slitiny , chemické sloučeniny nebo koncentrátu ; veškerý jiný materiál obsahující jednu nebo více z výše uvedených látek v koncentraci , kterou mezi sebou určí smluvní strany ; a jakákoli další látka , kterou mezi sebou dohodnou smluvní strany ;
(trg)="70"> ( f ) " Ausgangsmaterial " bedeutet Uran , das die in der Natur auftretende Isotopenmischung enthält ; an dem Isotop 235 abgereichertes Uran ; Thorium ; jeden der genannten Stoffe als Metall , Legierung , chemische Verbindung oder Konzentrat ; alles sonstige Material , das einen oder mehrere der erwähnten Stoffe in einer gegebenenfalls zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Konzentration enthält ; ferner alle sonstigen von den Vertragsparteien einvernehmlich bestimmten Stoffe ;

(src)="70"> g ) " zvláštním štěpným materiálem " plutonium ; uran-233 , uran-235 ; uran obohacený izotopem 233 nebo 235 ; každý materiál obsahující jeden nebo více výše uvedených materiálů ; jakákoliv další látka , kterou mezi sebou dohodnou smluvní strany ; výraz " zvláštní štěpný materiál " však nezahrnuje " výchozí materiál " ;
(trg)="71"> ( g ) " besonderes Kernmaterial " bedeutet Plutonium ; Uran 233 , Uran 235 ; mit den Isotopen 233 oder 235 angereichertes Uran ; jede Substanz , die einen oder mehrere der vorerwähnten Stoffe enthält ; ferner alle sonstigen von den Vertragsparteien einvernehmlich bestimmten Stoffe ; der Ausdruck " besonderes Kernmaterial " schließt jedoch " Ausgangsmaterial " nicht ein ;

(src)="71"> h ) " získaným " získaný jedním nebo více pracovními postupy , ať už následovaly po sobě nebo nikoli ;
(trg)="72"> ( h ) " gewonnen " bedeutet in einem oder mehreren Arbeitsgängen gewonnen , gleichviel ob diese aufeinander folgen oder nicht ;

(src)="72"> i ) výrazem " v rámci Společenství " území , na která se vztahuje nebo bude vztahovat Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( Euratom ) .
(trg)="73"> ( i ) " innerhalb der Gemeinschaft " bedeutet innerhalb der Hoheitsgebiete , auf die der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft ( Euratom ) jetzt oder künftig Anwendung findet .

(src)="73"> Článek XV
(trg)="74"> Artikel XV

(src)="74.0"> 1 .
(trg)="75.0"> 1 .

(src)="74.1"> Tato dohoda vstupuje v platnost dnem výměny příslušných nót mezi Společenstvím a vládou Kanady [ 1 ] .
(trg)="75.1"> Dieses Abkommen wird durch einen entsprechenden Notenwechsel zwischen der Gemeinschaft und der Regierung von Kanada in Kraft gesetzt ( 1 ) .

(src)="75.0"> 2 .
(trg)="76.0"> 2 .

(src)="75.1"> Pokud nebylo o ukončení požádáno šest měsíců před uplynutím deseti let , platí dohoda po období deseti let , a poté tak dlouho , dokud Společenství nebo vláda Kanady nevypoví tuto dohodu písemným oznámením druhé straně s šestiměsíční lhůtou .
(src)="76"> NA DŮKAZ ČEHOŽ zástupci , zplnomocnění k tomu Komisí , podepsali tuto dohodu a připojili k ní své pečeti
(trg)="76.1"> Es gilt für einen Zeitraum von zehn Jahren und danach so lange , bis die Gemeinschaft oder die Regierung von Kanada es mit einer Frist von sechs Monaten kündigt , es sei denn , daß die Kündigung bereits sechs Monate vor Ablauf des genannten Zeitabschnitts von zehn Jahren erfolgt ist .

# cs/1959/jrc21959A1006_02-cs.xml.gz
# de/1959/jrc21959A1006_02-de.xml.gz


# cs/1970/jrc21970A0720_01-cs.xml.gz
# de/1970/jrc21970A0720_01-de.xml.gz


(src)="3"> k Dohodě o výrobcích hodinářského průmyslu mezi Evropským hospodářským společenstvím a jeho členskými státy a Švýcarskou konfederací [ 1 ]
(trg)="2"> ZUSATZABKOMMEN zum Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sowie deren Mitgliedstaaten und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Uhrmacherwaren

(src)="4"> EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ
(trg)="3"> DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

(src)="5"> na jedné straně a
(trg)="4"> einerseits ,

(src)="6"> ŠVÝCARSKÁ SPOLKOVÁ RADA
(trg)="5"> DER SCHWEIZERISCHE BUNDESRAT