# cs/1970/jrc21970A0720_01-cs.xml.gz
# da/1970/jrc21970A0720_01-da.xml.gz


(src)="3"> k Dohodě o výrobcích hodinářského průmyslu mezi Evropským hospodářským společenstvím a jeho členskými státy a Švýcarskou konfederací [ 1 ]
(trg)="2"> TILLÆGSAFTALE til aftalen vedrørende urmagervarer mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Schweiz på den anden side

(src)="4"> EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ
(trg)="3"> RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

(src)="5"> na jedné straně a
(trg)="4"> DET SCHWEIZISKE FORBUNDSRÅD

(src)="6"> ŠVÝCARSKÁ SPOLKOVÁ RADA
(trg)="5"> er -

(src)="7"> na straně druhé ,
(trg)="6"> ud fra følgende betragtninger :

(src)="8"> VZHLEDEM K TOMU , ŽE dne 30. června 1967 byla v Ženevě podepsána Dohoda o výrobcích hodinářského průmyslu mezi Evropským hospodářským společenstvím a jeho členskými státy a Švýcarskou konfederací ;
(trg)="7"> EN AFTALE vedrørende urmagervarer mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Schweiz på den anden side er blevet underskrevet den 30. juni 1967 i Genève ;

(src)="9"> VZHLEDEM K TOMU , ŽE pro řádné fungování této dohody je nezbytné , aby byla přijata doplňující ustanovení ;
(trg)="8"> FOR AT DENNE AFTALE kan fungere tilfredsstillende , er det nødvendigt , at der træffes yderligere foranstaltninger ;

(src)="10"> VZHLEDEM K TOMU , ŽE používání označení " švýcarské " pro hodinky se řídí nařízením Švýcarské spolkové rady ze dne 23. prosince 1971 ;
(trg)="9"> DET SCHWEIZISKE FORBUNDSRÅD har udsendt en ordonnance af 23. december 1971 om fastlæggelse af brugen af navnet » schweizer- « for så vidt angår ure ;

(src)="11"> VZHLEDEM K TOMU , ŽE v hodinářském průmyslu existuje úzká spolupráce mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskem ;
(trg)="10"> DER BESTÅR et snævert industrielt samarbejde inden for området ure mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Schweiz ; og

(src)="12"> BEROUCE V ÚVAHU zrušení racionalizačních grantů sjednaných ze strany Ebauches SA a ASUAG současně se vstupem této dohody v platnost a souběžné zrušení kvóty uvedené v bodu B 3 b ) výše uvedené Dohody ,
(trg)="11"> I ERKENDELSE AF , at samtidig med at denne aftale træder i kraft , ophæves de af Ebauches SA og ASUAG ydede rationaliseringspræmier , såvel som det i punkt B 3b i ovennævnte aftale omhandlede kontingent -
(trg)="12"> ( 1 ) Aftalen er kun affattet på fransk .

(src)="13"> SE DOHODLY takto :
(trg)="13"> BLEVET ENIGE OM FØLGENDE :

(src)="14"> Článek 1
(trg)="14"> Artikel 1

(src)="15"> Snížení celních sazeb uvedená v článcích 1 a 5 Dohody ze dne 30. června 1967 vstupují v platnost současně s touto dohodou .
(trg)="15"> De tarifnedsættelser , som er fastlagt i artikel 1 og 5 i aftalen af 30. juni 1967 , træder i kraft samtidig med denne tillægsaftale .

(src)="16"> Článek 2
(trg)="16"> Artikel 2

(src)="17.0"> Aby hodinky se strojkem švýcarské výroby , pokud jde nejméně o 50 % hodnoty všech částí a součástí , včetně nákladů na montáž , mohly být považovány za švýcarské podle čl .
(src)="17.1"> 2 odst .
(src)="17.2"> 2 , písm. b ) nařízení Švýcarské spolkové rady ze dne 23. prosince 1971 , kterým se řídí označení " švýcarské " pro hodinky , zavádí se postup pro vydávání osvědčení mezi Švýcarskem a Společenstvím v souladu s těmito pravidly :
(trg)="17"> For at et ur , hvis værk er af mindst 50 % schweizisk fabrikat for så vidt angår værdien af alle bestanddelene , inklusive samlingsomkostningerne , i medfør af artikel 2 , afsnit 2b ) i Det schweiziske Forbundsråds ordonnance af 23. december 1971 om fastlæggelse af brugen af navnet » schweizer- « for så vidt angår ure , kan bære betegnelsen » schweizerur « , er der indført en attestationsprocedure mellem Schweiz og Fællesskabet efter følgende regler :

(src)="18.0"> 1 .
(trg)="18.0"> 1 .

(src)="18.1"> Polotovary hodinkových strojků , vyrobené ve Společenství a uvedené v seznamu v příloze této dohody , a seřizovací ústrojí a jiné základní součásti hodinkových strojků , vyrobené ve Společenství a doplňující polotovary hodinkových strojků vyrobené ve Švýcarsku nebo ve Společenství , se považují svou kvalitou za rovnocenné polotovarům a součástem švýcarské výroby se srovnatelnými technickými vlastnostmi .
(trg)="18.1"> Emner til urværker , der er fremstillet i Fællesskabet , og som er anført i listen i bilaget til aftalen , samt regulatorer og andre bestanddele til urværker fremstillet i Fællesskabet og emnedele af schweizisk eller fællesskabsfabrikat betragtes som værende af en kvalitet svarende til emner og dele af schweizisk fabrikat med lignende tekniske egenskaber .

(src)="18.2"> Rozumí se , že hodinky a hodinkové strojky sestavené z těchto polotovarů a součástí musejí vyhovovat požadavkům zákonem stanovené technické kontroly ve Švýcarsku .
(trg)="18.2"> Det er indforstået , at ure og urværker , som er samlet af disse emner og dele , skal opfylde de krav , der stilles af det officielletekniske tilsyn i Schweiz .

(src)="19.0"> 2 .
(trg)="19.0"> 2 .

(src)="19.1"> Seznam polotovarů hodinových strojků vyrobených ve Společenství uvedený v odstavci 1 tohoto článku se pravidelně aktualizuje tímto způsobem :
(trg)="19.1"> Listen over de i stk. 1 i denne artikel nævnte emner , der er fremstillet i Fællesskabet , vil regelmæssigt blive ájourført efter følgende retningslinjer :

(src)="20.0"> a ) Žádosti o zápis nových kalibrů polotovarů do tohoto seznamu zasílají Švýcarské hodinářské komoře sdružení výrobců hodin a hodinek ve Společenství nebo výrobci polotovarů hodinových strojků usazení ve Společenství .
(trg)="20.0"> a ) Anmodning om optagelse på listen af nye emnekalibre rettes til la Chambre suisse de l ' horlogerie af Fællesskabets urmagerorganisationer eller enhver emnefabrikant , der er etableret inden for Fællesskabet .

(src)="20.1"> Žádosti doprovází technický popis kalibrů polotovarů hodinových strojků .
(trg)="20.1"> Anmodningen ledsages af et datablad for emnestørrelserne .

(src)="20.2"> Švýcarská hodinářská komora nový kalibr nebo nové kalibry bezodkladně zapisuje do uvedeného seznamu .
(trg)="20.2"> La Chambre suisse de l ' horlogerie indfører omgående den eller de nye størrelser på den omtalte liste .

(src)="21.0"> Pokud by byl požadován zápis kalibru polotovarů , který se již ve Švýcarsku používal a neprošel ve Švýcarsku zákonem stanovenou kontrolou , Švýcarská hodinářská komora může zápis zamítnout .
(trg)="21.0"> I tilfælde af , at der anmodes om optagelse af en emnekaliber , som allerede har været benyttet i Schweiz , og som har haft vanskeligheder med at opfylde de krav , der stilles af det officielle tekniske tilsyn i Schweiz , kan la Chambre suisse de l ' horlogerie anfægte optagelsen .

(src)="21.1"> V tomto případě se může žadatel uchýlit k postupu uvedenému v odstavci 3 tohoto článku .
(trg)="21.1"> I så fald kan ansøgeren gøre brug af den procedure , som er fastsat i stk. 3 i denne artikel .

(src)="22"> b ) Odnětí kalibrů polotovarů hodinových strojků zapsaných na seznamu sdělují Švýcarské hodinářské komoře sdružení výrobců hodin a hodinek ve Společenství nebo výrobci , kteří předtím žádali o zápis těchto kalibrů do seznamu .
(trg)="22"> b ) Tilbagekaldelse af en emnekaliber , som er opført på listen , meddeles la Chambre suisse de l ' horlogerie af Fællesskabets urmagerorganisationer eller af den fabrikant , som tidligere havde anmodet om optagelsen .

(src)="23.0"> c ) Pokud by nebyly splněny požadavky zákonem stanovené technické kontroly , Švýcarská hodinářská komora může žádat , aby příslušné kalibry polotovarů hodinových strojků byly vyškrtnuty ze seznamu , a tento záměr oznamuje příslušné straně .
(trg)="23.0"> c ) I tilfælde af at kravene fra det officielle tekniske tilsyn i Schweiz ikke kan opfyldes , anmoder la Chambre suisse de l ' horlogerie om , at den pågældende på listen opførte størrelse slettes , og giver meddelelse herom til den interesserede part .

(src)="23.1"> V případě neshody se příslušná strana může do dvou měsíců uchýlit k postupu uvedenému v odstavci 3 tohoto článku .
(trg)="23.1"> I tilfælde af uoverensstemmelse kan den interesserede part gøre brug af den i stk. 3 i denne artikel fastsatte procedure inden for en frist på to måneder .

(src)="24"> d ) Všechny žádosti o změnu tohoto seznamu podle výše uvedených pododstavců a ) , b ) a c ) Švýcarská hodinářská komora bez prodlení oznamuje Smíšenému výboru .
(trg)="24"> d ) Enhver anmodning om ændringer i listen ifølge ovenstående litra a ) , b ) , og c ) meddeles omgående til Den blandede Kommission af la Chambre suisse de l ' horlogerie .

(src)="25.0"> 3 .
(trg)="25.0"> 3 .

(src)="25.1"> V případě sporu o rovnocennost kvality kterákoli zúčastněná strana záležitost okamžitě předloží Smíšenému výboru zřízenému podle článku 9 dohody ze dne 30. června 1967 .
(trg)="25.1"> I tilfælde af anfægtelse af kvalitetslighed , forelægges problement omgående for den i artikel 9 i aftalen af 30. juni 1967 oprettede blandede Kommission af én af parterne .

(src)="26"> První strana , která se tak rozhodne , ze své vlastní iniciativy požádá o společné odborné stanovisko institutu pro oficiální kontrolu kvality ve švýcarském hodinářském průmyslu a odpovídajícího kvalifikovaného institutu ve Společenství , navrženého zúčastněnou stranou Společenství .
(trg)="26"> Af egen drift anmoder den af parterne , som først tager initiativet hertil , om en fælles sagkyndig erklæring fra » institut pour le contróle officiel de la qualité dans l ' industrie horlogère suisse « ( instituttet for den schweiziske urindustris officielle kvalitetskontrol ) og et tilsvarende kompetent Fællesskabsinstitut , udpeget af den interesserede part inden for Fællesskabet .

(src)="27"> Instituty mají tříměsíční lhůtu na předložení požadovaného odborného stanoviska .
(trg)="27"> Disse institutter har en frist på 3 måneder til at udarbejde den begærede sagkyndige erklæring .

(src)="28"> Za účelem předložení tohoto odborného stanoviska se instituty mezi sebou dohodnou na odběru dvou dostatečně reprezentativních sérií hodinek nebo hodinových strojků , z nichž každá obsahuje nejvýše 50 hodinek nebo hodinových strojků , přičemž jedna bude ze švýcarského podniku a druhá z podniku Společenství .
(trg)="28"> Med henblik på denne sagkyndige undersøgelse , enes institutterne om at udtage 2 partier ure eller urværker , der er tilstrækkeligt repræsentative , og som principielt højst omfatter 50 ure eller 50 urværker , det ene hos en schweizisk virksomhed , og det andet hos en virksomhed inden for Fællesskabet .

(src)="29"> Po vyzkoušení těchto sérií v souladu se zákonnými standardy technické kontroly platnými ve Švýcarsku instituty porovnají své výsledky a společně vypracují zprávu pro smíšený výbor , obsahující jejich závěry a případné návrhy .
(trg)="29"> Når en undersøgelse af disse to partier har fundet sted , ifølge normerne ved det officielle tekniske tilsyn i Schweiz , sammenligner institutterne deres resultater og udarbejder til forelæggelse for Den blandede Kommission en fælles rapport , som indeholder deres konklusioner og eventuelle forslag .

(src)="30"> Smíšený výbor tuto zprávu posoudí na svém nejbližším zasedání .
(trg)="30"> Den blandede Kommission behandler denne rapport ved det førstkommende møde .

(src)="31"> Článek 3
(trg)="31"> Artikel 3

(src)="32"> Dohoda a seznam v příloze se zveřejňují v úředních věstnících smluvních stran a příslušná obchodní sdružení je oznamují výrobcům hodin a hodinek .
(trg)="32"> Aftalen samt den liste , der findes som bilag dertil , offentliggøres i de kontraherende parters officielle tidender og meddeles urfabrikanterne gennem de pågældende faglige organisationer .

(src)="33"> Změny seznamu v příloze se zveřejňují a oznamují stejným způsobem .
(trg)="33"> Ændringer i listen i bilaget offentliggøres og meddeles på samme måde .

(src)="34.0"> Nejméně každé tři roky počínaje vstupem Dohody v platnost Smíšený výbor seznam aktualizuje , aby zohlednil všechny zápisy nebo výmazy které v něm byly v dané době provedeny .
(trg)="34.0"> Mindst hvert tredje år efter aftalens ikrafttræden foretager Den blandede Kommission en omarbejdelse af listen med henblik på de indførelser og sletninger , der er foretaget i mellemtiden .

(src)="34.1"> Nový seznam se zveřejňuje a oznamuje stejným způsobem .
(trg)="34.1"> Den omarbejdede liste offentliggøres og meddeles på samme måde som den oprindelige liste .

(src)="35"> Jakékoli další informace je možno získat od příslušných obchodních sdružení .
(trg)="35"> Alle yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til de pågældende faglige organisationer .

(src)="36"> Článek 4
(trg)="36"> Artikel 4

(src)="37"> Kterákoli smluvní strana může dohodu vypovědět oznámením s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou .
(trg)="37"> Aftalen kan opsiges af hver af de kontraherede parter med et varsel på 12 måneder .

(src)="38"> Článek 5
(trg)="38"> Artikel 5

(src)="39"> Dohodu smluvní strany uzavírají a ratifikují v souladu s jejich vlastními postupy .
(trg)="39"> Aftalen indgås og ratificeres af de kontraherende parter i henhold til deres egne fremgangsmåder herfor .

(src)="40"> Dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1973 za předpokladu , že k tomuto dni si smluvní strany vymění své ratifikační listiny .
(trg)="40"> Aftalen træder i kraft den 1. januar 1973 under forudsætning af , at de kontraherende parters ratifikationsdokumenter er blevet udvekslet inden denne dato .

(src)="41"> Pokud by ratifikační listiny byly vyměněny mezi 1. lednem a 30. listopadem 1973 , dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po této výměně .
(src)="42"> [ 1 ] Dohoda je sepsána pouze ve francouzském jazyce .
(trg)="41"> I tilfælde af , at udvekslingen af ratifikationsdokumenterne finder sted mellem den 1. januar og den 30. november 1973 , træder aftalen i kraft den første dag i den anden måned efter denne udveksling .

# cs/1972/jrc21972A0722_03-cs.xml.gz
# da/1972/jrc21972A0722_03-da.xml.gz


(src)="2"> Dohoda
(trg)="2"> + + + +

(src)="3"> mezi Evropským hospodářským společenstvím
(src)="4"> a Švýcarskou konfederací
(trg)="4"> mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Schweiz

(src)="5"> EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ
(trg)="5"> DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB

(src)="6"> na jedné straně a
(trg)="6"> paa den ene side

(src)="7"> ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE
(trg)="7"> SCHWEIZ

(src)="8"> na straně druhé ,
(trg)="8"> paa den anden side

(src)="9"> PŘEJÍCE SI upevnit a rozšířit , v důsledku rozšíření Evropského hospodářského společenství , hospodářské vztahy mezi Společenstvím a Švýcarskem a zajistit s náležitým ohledem na poctivé podmínky hospodářské soutěže harmonický rozvoj obchodu mezi stranami jako příspěvek k budování Evropy ,
(trg)="9"> har
(trg)="10"> I OENSKET OM , i anledning af udvidelsen af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , at befaeste og udbygge de eksisterende oekonomiske forbindelser mellem Faellesskabet og Schweiz , og , under hensyntagen til rimelige konkurrencevilkaar , at sikre en harmonisk udvikling af deres handel i den hensigt at bidrage til Europas opbygning ,

(src)="10"> ODHODLÁNY za tímto účelem postupně omezit překážky obchodu v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu s ohledem na budování oblastí volného obchodu ,
(trg)="11"> MED DET FORSAET gradvis et fjerne hindringerne for hovedparten af deres samhandel , i overensstemmelse med bestemmelserne i Den almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel vedroerende oprettelsen af frihandelsomraader ,

(src)="11"> VYHLAŠUJÍCE svoji připravenost zvážit na základě všech souvisejících hledisek , a zejména s ohledem na vývoj ve Společenství , možnost rozvoje a prohlubování vzájemných vztahů , bude-li v zájmu jejich ekonomik užitečné rozšířit je do oblastí , na které se tato dohoda nevztahuje ,
(trg)="12"> IDET DE ERKLAERER SIG REDE TIL , under hensyntagen til alle relevante faktorer og navnlig udviklingen inden for Faellesskabet , at undersoege mulighederne for at udvikle og uddybe deres forbindelser , saafremt det skulle vise sig formaalstjenligt , at begge parter kunne have oekonomisk interesse i at udstraekke disse til omraader , der ikke omfattes af denne overenskomst ,

(src)="12"> SE ROZHODLY vzhledem k dosažení těchto cílů a s uvážením skutečnosti , že žádná ustanovení této dohody nelze vykládat jako zproštění závazků smluvních stran , které přijaly na základě jiných mezinárodních dohod ,
(trg)="13"> VEDTAGET , til virkeliggoerelse af disse maalsaetninger , og i betragtning af , at ingen bestemmelse i denne overenskomst kan fortolkes saaledes , at de kontraherende parter fritages for de forpligtelser , som paahviler dem ved andre internationale overenskomster ,

(src)="13"> UZAVŘÍT TUTO DOHODU :
(trg)="14"> AT INDGAA DENNE OVERENSKOMST :

(src)="14"> Článek 1
(trg)="15"> Artikel 1

(src)="15"> Cílem této dohody je
(trg)="16"> Denne overenskomst tager sigte paa :

(src)="16"> a ) podporovat rozšířením vzájemného obchodu harmonický rozvoj hospodářských vztahů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací a přispívat tak ke zvyšování hospodářské činnosti , zlepšování životních podmínek a podmínek zaměstnanosti , růstu produktivity a finanční stabilitě ve Společenství a ve Švýcarsku ,
(trg)="17"> a ) gennem udbygning af den gensidige samhandel at begunstige den harmoniske udvikling af de oekonomiske forbindelser mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Schweiz og saaledes fremme vaeksten i det oekonomiske liv , forbedre leve - og arbejdsvilkaar og begunstige produktivitetsforoegelse og finansiel stabilitet i Faellesskabet og i Schweiz ,

(src)="17"> b ) zajistit poctivé podmínky hospodářské soutěže při obchodu mezi smluvními stranami ,
(trg)="18"> b ) at sikre samhandelen mellem de kontraherende parter rimelige konkurrencevilkaar ,

(src)="18"> c ) přispět odstraněním obchodních překážek k harmonickému rozvoji a rozšíření světového obchodu .
(trg)="19"> c ) ved afskaffelse af hindringerne for samhandelen , saaledes at bidrage til en harmonisk udvikling og udvidelse af verdenshandelen .

(src)="19"> Článek 2
(trg)="20"> Artikel 2

(src)="20"> Tato dohoda se použije na produkty pocházející ze Společenství a ze Švýcarska
(trg)="21"> Overenskomsten anvendes paa varer , der har oprindelse i Faellesskabet og i Schweiz :

(src)="21"> i ) kapitol 25 až 99 Bruselské nomenklatury s výjimkou produktů uvedených v příloze I ,
(trg)="22"> i ) som henhoerer under kapitel 25 - 99 i Bruxellesnomenklaturen , bortset fra de varer , der er naevnt i bilag I ;

(src)="22.0"> ii ) uvedené v protokolu č .
(trg)="23.0"> ii ) som er anfoert i protokol nr .

(src)="22.1"> 2 s patřičným ohledem na tento protokol .
(trg)="23.1"> 2 , under hensyntagen til de naermere bestemmelser , der er fastsat heri .

(src)="23"> Článek 3
(trg)="24"> Artikel 3

(src)="24.0"> 1 .
(trg)="25.0"> 1 .

(src)="24.1"> V obchodu mezi Společenstvím a Švýcarskem se nezavedou žádná nová dovozní cla .
(trg)="25.1"> Ingen ny importtold indfoeres i samhandelen mellem Faellesskabet og Schweiz .

(src)="25.0"> 2 .
(trg)="26.0"> 2 .

(src)="25.1"> Dovozní cla se postupně zruší podle tohoto časového plánu :
(trg)="26.1"> Importtolden afskaffes gradvis i foelgende tempo :

(src)="26"> a ) dnem 1. dubna 1973 se všechna cla snižují na 80 % základního cla ,
(trg)="27"> - 1 . april 1973 nedsaettes alle toldsatser til 80 % af basistolden ;

(src)="27"> b ) další čtyři snížení cel , vždy o 20 % , se provedou
(trg)="28"> - de oevrige fire nedsaettelser , paa hver 20 % , gennemfoeres :

(src)="28"> 1. ledna 1974 ,
(trg)="29"> 1 . januar 1974 ,

(src)="29"> 1. ledna 1975 ,
(trg)="30"> 1 . januar 1975 ,

(src)="30"> 1. ledna 1976 ,
(trg)="31"> 1 . januar 1976 ,

(src)="31"> 1. července 1977 .
(trg)="32"> 1 . juli 1977 .

(src)="32"> Článek 4
(trg)="33"> Artikel 4

(src)="33.0"> 1 .
(trg)="34.0"> 1 .

(src)="33.1"> Ustanovení o postupném zrušení dovozních cel platí rovněž pro cla fiskální povahy .
(trg)="34.1"> Bestemmelserne om den gradvise afskaffelse af importtold finder ogsaa anvendelse paa finanstold .

(src)="34"> Smluvní strany mohou clo fiskální povahy nebo fiskální prvek cla nahradit vnitřní daní .
(trg)="35"> De kontraherende parter kan erstatte en finanstold eller det fiskale element i en told med en intern afgift .

(src)="35.0"> 2 .
(trg)="36.0"> 2 .

(src)="35.1"> Dánsko , Irsko , Norsko a Spojené království mohou ponechat clo fiskální povahy nebo fiskální prvek cla do 1. ledna 1976 při použití článku 38 aktu o podmínkách přistoupení a úpravách Smluv , vypracovaného a přijatého na konferenci mezi Evropskými společenstvími a Dánským královstvím , Irskem , Norským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska .
(trg)="36.1"> Danmark , Irland , Norge og Det forenede Kongerige kan indtil 1 . januar 1976 opretholde en finanstold eller det fiskale element i en told , saafremt artikel 38 i " Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af Traktaterne " , der er opstillet og vedtaget under konference mellem De europaeiske Faellesskaber og kongeriget Danmark , Irland , kongeriget Norge og Det forenede Kongerige Storbritanien og Nordirland , anvendes .

(src)="36.0"> 3 .
(trg)="37.0"> 3 .

(src)="36.1"> Při dodržení podmínek článku 18 může Švýcarsko dočasně ponechat cla odpovídající fiskálnímu prvku dovozního cla na produkty uvedené v příloze II .
(trg)="37.1"> Dog kan Schweiz under iagttagelse af betingelserne i artikel 18 midlertidigt opretholde den afgift , der svarer til det fiskale element i importtolden for de varer , der er anfoert i bilag 2 .

(src)="37"> Smíšený výbor zřízený článkem 29 přezkoumá , zda jsou splněny podmínky stanovené v předchozím pododstavci , zejména pokud došlo ke změně v množství fiskálních prvků .
(trg)="38"> Den blandede Komité , som er naevnt i artikel 29 , efterproever betingelserne for anvendelse i det foregaaende afsnit , navnlig i tilfaelde af aendring i stoerrelsen af det fiskale element .

(src)="38"> Smíšený výbor přezkoumá situaci s ohledem na možnost přeměny takových cel na vnitřní poplatky před 1. lednem 1980 nebo před jiným dnem , které může podle okolností stanovit .
(trg)="39"> Den undersoeger situationen med henblik paa omdannelse af denne told til interne afgifter foer 1 . januar 1980 eller foer ethvert andet tidspunkt , som den under hensyn til omstaendighederne er foranlediget til at fastsaette .

(src)="39"> Článek 5
(trg)="40"> Artikel 5

(src)="40.0"> 1 .
(trg)="41.0"> 1 .

(src)="40.1"> Základním clem , na které se vztahují postupná snižování stanovená v článku 3 a v protokolu č .
(trg)="41.1"> For enhver vare udgoer basistolden , ud fra hvilken den gradvise nedsaettelse , der er fastsat i artikel 3 og i protokol nr .

(src)="40.2"> 1 , je pro všechny produkty clo skutečně používané dne 1. ledna 1972 .
(trg)="41.2"> 1 skal foretages , den told , der faktisk blev anvendt 1 . januar 1972 .

(src)="41.0"> 2 .
(trg)="42.0"> 2 .

(src)="41.1"> Pokud po 1. lednu 1972 dojde ke snížením celních sazeb plynoucím z dohod uzavřených na základě obchodní konference konané v Ženevě v letech 1964 až 1967 , nahradí takto snížená cla základní cla uvedená v odstavci 1 .
(trg)="42.1"> Saafremt efter 1 .
(trg)="42.2"> Januar 1972 toldnedsaettelser bliver anvendelige som foelge af de ved handelskonferencen i Genève ( 1964 - 1967 ) indgaaede toldaftaler , erstatter de saaledes nedsatte toldsatser den basistold , der omhandles i stykke 1 .

(src)="42.0"> 3 .
(trg)="43.0"> 3 .