# bg/1959/jrc21959A1006_01-bg.xml.gz
# mt/1959/jrc21959A1006_01-mt.xml.gz


(src)="2"> СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ ( ЕВРАТОМ ) И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КАНАДА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ
(trg)="2"> Ftehim ta ' Koperazzjoni Bejn il-Komunità Ewropea gĦall-Enerġija Atomika ( Euratom ) u l-gvern tal-Kanada li jirregola l-qasam ta ' l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika

(src)="3"> ПРЕАМБЮЛ
(trg)="3"> PREAMBOLU

(src)="4"> Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , действаща посредством своята Комисия ( по-долу наричана за краткост " Комисията " ) и Правителството на Канада ,
(trg)="4"> Il-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika ( Euratom ) , rappreżentata mill-Kummisjoni tagħha ( li f 'dan id-dokument sa tissejjah il-Kummisjoni ) u l-Gvern tal-Kanada ;

(src)="5"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че с договора подписан в Рим на 25 март 1957 г . от Кралство Белгия , Федерална република Германия , Република Франция , Република Италия , Великото Херцогство Люксембург и Кралство Холандия , създадоха Общността с цел да допринесат , посредством установяването на необходимите условия за бързо изграждане и развитие на ядрената промишленост , за повишаването на жизнения стандарт в държавите-членки и за развитието на търговията с другите страни ;
(trg)="5"> Billi , bit-Trattat iffirmat f 'Ruma fil-25 ta ' Marzu ta ' l-1957 , ir-Renju tal-Belġju , ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja , ir-Repubblika Franċiża , ir-Repubblika Taljana , il-Grandukat tal-Lussemburgu u r-Renju ta ' l-Olanda , kienu ħolqu l-Komunità bil-għan li tikkontribbwixxi , billi toħroġ il-permessi meħtieġa , għall-formazzjoni u l-iżvilupp mgħaġġel ta ' l-industrija nukleari , biex tgħolli il-livell tal-għajxien fl-Istati Membri u biex tiżżviluppa skambji mal-pajjiżi l-oħra ;

(src)="6"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че Общността и правителството на Канада изразиха взаимно желание за установяване на тясно сътрудничество в областта на използването на атомната енергия за мирни цели ;
(trg)="6"> Billi l-Komunità u l-Gvern tal-Kanada esprimew ix-xewqa reċiproka li jissieħbu f 'koperazzjoni stretta fil-qasam tal-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika ;

(src)="7"> КАТО ИЗРАЗЯВАТ ЖЕЛАНИЕ да си сътрудничат , за да осъществяват и увеличават приноса , който развитието на използването на атомната енергия за мирни цели позволява да бъде използван за повишаване на добруването и благосъстоянието на страните от Общността и на Канада ;
(trg)="7"> Billi hu ttamat li kollaborazzjoni reċiproka bil-għan li tippromwovi u tkabbar il-kontribut li l-iżvilupp ta ' l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika jista ' jikkontribwixxi għall-ġid u l-prosperità tal-Komunità u tal-Kanada ;

(src)="8"> КАТО ПРИЗНАВАТ по-специално , че би било в техен интерес да си сътрудничат при изработването на обща програма за научни изследвания и разработки ;
(trg)="8"> Billi b 'mod partikolari l-ħolqien ta ' programm komuni ta ' riċerka u ta ' żvilupp ikun ta ' vantaġġ għaż-żewġ naħat ;

(src)="9"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че едно споразумение за установяване на сътрудничество в областта на използването на атомната енергия за мирни цели би положило началото на ползотворен обмен на опит , би създало възможности за взаимноизгодни дейности и би засилило солидарността в Европа , а оттам и на атлантическата солидарност .
(trg)="9"> Billi ftehim maħsub biex jistabbilixxi koperazzjoni fil-qasam ta ' l-użu paċifiku tal-enerġija atomika jagħti bidu għal tibdil sfiq ta ' esperjenzi , jiftaħ toroq għal attivitajiet vantaġġjużi għaż-żewġ naħat u jsaħħaħ is-solidarjetà fl-Ewropa u lil hinn mill-Atlantiku ;

(src)="10"> СЕ ДОГОВОРИХА за следното :
(trg)="10"> FTEHMU dan li ġej :

(src)="11"> Член 1
(trg)="11"> Artikolu 1

(src)="12.0"> 1.
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="12.1"> Сътрудничеството , което е предмет на настоящото споразумение , се отнася до използването на атомната енергия за мирни цели и обхваща следните области :
(trg)="12.1"> Il-koperazzjoni maħsuba mill-Ftehim preżenti jirrigwarda l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika u huwa estiż għal dawn is-setturi :

(src)="13"> ( а ) Предоставянето на научни знания , по-специално свързани с :
(trg)="13"> ( a ) il-kommunikiazzjoni ta ' nozzjonijiet , li jinkludu ukoll dawk li jirrigwardjaw :

(src)="14"> ( i ) научните изследвания и разработки ,
(trg)="14"> ( i ) ir-riċerka u l-iżvilupp ;

(src)="15"> ( ii ) въпросите , свързани с хигиена и безопасност ,
(trg)="15"> ( ii ) il-problemi tas-Saħħa u s-Sigurtà :

(src)="16"> ( iii ) оборудване , съоръжения и устройства ( включително предоставяне на планове , чертежи и спецификации ) и
(trg)="16"> ( iii ) l-attrezzaturi , l-istallazzjonijiet u l-makkinarji ( inkluż il-forniment ta ' proġetti , disinni u speċifikazzjonijiet ) ; u

(src)="17"> ( iv ) използването на оборудване , съоръжения , устройства и материали ;
(trg)="17"> ( iv ) l-użu ta ' attrezzaturi , stallazzjonijiet , makkinarju u materjal ;

(src)="18"> ( б ) Доставка на материали ;
(trg)="18"> ( b ) il-forniment ta ' materjali ;

(src)="19"> ( в ) Получаване на оборудване и устройства ;
(trg)="19"> ( ċ ) il-kisba ta ' attrezzaturi u makkinarji ;

(src)="20"> ( г ) Използване на патентни права ;
(trg)="20"> ( d ) l-użu tad-dirittijiet tal-liċenzi ;

(src)="21"> ( д ) Достъп до оборудване и съоръжения и възможност за тяхното използване .
(trg)="21"> ( e ) l-aċċess għall-attrezzaturi u l-istallazzjonijiet u l-kapaċità għall-użu tagħhom .

(src)="22.0"> 2.
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="22.1"> Сътрудничеството , предвидено в настоящото споразумение , ще се прилага при договорените условия и в съответствие със законите и нормативната уредба , както и съгласно предписанията , прилагани относно лицензиония режим , който е в сила в Общността и в Канада .
(trg)="22.1"> Il-koperazzjoni prevista minn dan il-Ftehim ser tiġi attwata bil-kondizzjoni li taderixxi u tikkonforma mal-ligijiet u regolamenti kif ukoll tad-disposizzjonijiet applikabili fir-rigward ta ' liċenzi , fis-seħħ fil-Komunità u fil-Kanada .

(src)="23.0"> 3.
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="23.1"> Всяка една от договарящите се страни се задължава по отношение на другата да следи разпоредбите на настоящия договор да бъдат приемани и спазвани , що се отнася до Общността , съгласно разпоредбите на горецитирания договор , от всички надлежно оторизирани по силата на настоящото споразумение лица , които са се установили в нея , а що се отнася до Канада , от всички правителствени предприятия и от всички лица , влизащи в рамките на нейната юрисдикция .
(trg)="23.1"> Kull wieħed mill-Partijiet Kontrattanti għandu jimpenja ruħhu biex jiżgura li d-disposizzjonijiet ta ' dan il-Ftehim ikunu aċċettati u osservati , min-naħa tal-Komunità , b 'konformità mad-disposizzionijiet fit-Trattat imsemmi , mill-persuni kollha li joqogħdu fil-Komunità u debitament awtorizzati skond dan il-Ftehim , u , min-naħa tal-Kanada , mill-azjendi kollha tal-gvern u mill-persuni kollha li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħha .

(src)="24"> Член II
(trg)="24"> Artikolu II

(src)="25"> Без да се ограничава общият обхват на разпоредбите на член 1 , сътрудничеството , предвидено в настоящото споразумение , трябва да включва обща програма за научни изследвания и разработки относно типа ядрен реактор , работещ с естествен уран и със забавител под формата на тежка вода .
(trg)="25"> Mingħajr preġudizzju għad-disposizionijiet ġenerali ta ' l-Artikolu I , il-koperazzjoni prevista f 'dan il-Ftehim għandha twassal għal programm kommuni ta ' riċerka u żvilupp fil-qasam tar-reatturi nukleari ta ' l-uranju naturali , moderati bl-ilma tqil .

(src)="26"> Член III
(trg)="26"> Artikolu III

(src)="27"> 1. ( а ) Договарящите се страни могат да предоставят една на друга , както и на лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , или на лицата които са се установили в Общността , знанията с които разполагат и са свързани с въпроси от областта на приложение на настоящото споразумение .
(trg)="27"> 1 . ( a ) Kull Parti Kontrattanti tista ' tqiegħed għad-dispożizzjoni ta ' l-oħra u għad-dispożizzjoni tal-persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizjoni tal-Kanada jew dawk li joqogħdu fil-Komunità in-nozzjonijiet li tiddisponi minnhom fl-oqsma li jidħlu fl-ambitu ta ' l-applikazzjoni ta ' dan il-Ftehim .

(src)="28"> ( б ) Предоставянето на научни знания , получени от трети страни , при условия , които забраняват такова предоставяне , се изключва от приложението на настоящото споразумение .
(trg)="28"> ( b ) Il-Komunikazzjoni ta ' tagħrif miksub minn imkejjen oħra bil-kondizzjoni li ma jiġux trassmessi lil oħrajn hija eskluża mill-ambitu ta ' dan il-Ftehim .

(src)="29"> ( в ) Знанията , които една от договарящите се страни предоставя и за които счита , че имат търговска стойност , ще се предоставят само при условия , които се определят от споменатата договоряща се страна .
(trg)="29"> ( ċ ) It-tagħrif kunsidrat ta ' valur kummerċjali min-naħa tal-Parti Kontrattanti li tkun qegħeda tfornihom jkunu kommunikati biss skond il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-immsemmija Parti kontrattanti .

(src)="30"> 2. ( а ) Договарящите се страни трябва да насърчават и улесняват обмена на научни знания между лицата , които са се установили в Общността , от една страна , и лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , от друга страна , по въпросите , които са от областта на приложение на настоящото споразумение .
(trg)="30"> 2 . ( a ) Il-Partijiet kontrattanti għandhom jinkoraġġixxu u jaġevolaw it-tibdil ta ' tagħrif li għandu x 'jaqsam ma ' suġġetti inklużi fl-ambitu ta ' dan il-Ftehim , bejn persuni li joqogħdu fil-Komunità min-naħa , u persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kanada min-naħa l-oħra .

(src)="31"> ( б ) Знанията , правата над които се притежават изцяло от такива лица , могат да бъдат предоставяни единствено със съгласието на тези лица и при определените от тях условия .
(trg)="31"> ( b ) It-tagħrif li jappartjeni għal persuni partikolari jistgħu jiġu kommunikati biss bil-kunsens tagħhom u bil-kondizzjonijiet li jistabbilixxu huma stess .

(src)="32"> Член IV
(trg)="32"> Artikolu IV

(src)="33"> 1. ( а ) Всяка една от договарящите се страни трябва да преотстъпи или да накара да бъдат преотстъпени на другата страна или на лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада или са се установили в рамките на Общността , при условия , които ще бъдат договорени допълнително , лицензии или сублицензии по патенти , които са собственост на едната или другата договаряща се страна , или по които едната или другата страна има право да преотстъпи лицензии или сублицензии , по въпроси от областта на приложение на настоящото споразумение .
(trg)="33"> 1 . ( a ) Kull waħda mill-Partijiet kontrattanti għandha tagħti jew tipprokura l-konċessjoni ta ' liċenzi jew sub-liċenzi fuq privattivi industrijali , li huma propjetà ta ' waħda mill-Partijiet Kontrattanti jew li fil-konfront tagħhom parti waħda jew l-oħra jkollha d-dritt li ċċedi liċenzi jew sub-liċenzi u li jirrigwardaw suġġetti li jaqgħu fl-ambitu ta ' dan il-Ftehim , lill-parti l-oħra jew lil persuni soġġetti għall-ġurisdizzjoni tal-Gvern tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità , skond kondizzjonijiet li dwarhom irid jintlaħaq ftehim .

(src)="34"> ( б ) Преотстъпването на лицензии или сублицензии по патенти или на лицензии , получени от трети страни , при условия , които забраняват такова преотстъпване , се изключва от приложението на настоящото споразумение .
(trg)="34"> ( b ) Il-konċessjoni ta ' liċenzi jew sub-liċenzi għal patenti jew liċenzi miksuba minn terzi persuni b 'kondizzjonijiet li ma jippermettux it-tali konċessjoni hija eskluża mill-ambitu ta ' dan il-Ftehim .

(src)="35"> 2. ( а ) По въпросите , свързани с областта на приложение на настоящото споразумение , договарящите се страни трябва да насърчават и улесняват преотстъпването на лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , или на лицата , които са се установили в рамките на Общността , на лицензии по патенти , които съответно са собственост на лица , които са се установили в рамките на Общността или на лица , които са под юрисдикцията на правителството на Канада .
(trg)="35"> 2 . ( a ) Il-Partijiet Kontrattanti għandhom jinkoraġġixxu u jaġevolaw il-konċessjoni lil persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità ta ' liċenzi ta ' privattivi industrijali li jirrigwardaw oqsma li jaqgħu taħt l-ambitu ta ' dan il-Ftehim u li rispettivament huma proprjetà ta ' persuni stabiliti fil-Komunità jew sottoposti għall-ġurisdizzjoni tal-Kanada .

(src)="36"> ( б ) Лицензиите или сублицензиите по патенти или лицензиите , правата по които са владение на такива лица , могат да бъдат преотстъпвани само със съгласието на тези лица и при условията , които са определени от тях .
(trg)="36"> ( b ) Il-Liċenzi jew sub-licenzi ta ' privattivi industijali jew liċenzi li jappartjenu għal dawn il-persuni għandhom jkunu konċessi biss bil-kunsens tagħhom u skond il-kondizzjonijiet li jistabbilixxu huma stess .

(src)="37"> Член V
(trg)="37"> Artikolu V

(src)="38.0"> 1.
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="38.1"> В рамките на възможното договарящите се страни трябва да си предоставят взаимно или да предоставят на лица , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , или са се установили в рамките на Общността , технически съвети , като това става или чрез предоставяне на разположение на експерти , или по всякакъв друг начин , които бъде договорен .
(trg)="38.1"> Fejn hu possibli , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jipprovdu lil xulxin jew lil persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Gvern tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità , konsulenza teknika bil-għajnuna ta ' esperti jew fi kwalunkwe forma oħra si li tista ' tiġi mifthema .

(src)="39.0"> 2.
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="39.1"> Всяка от договарящите се страни трябва да осигурява в рамките на възможното в своите собствени училища или учебни заведения , и ще спомага да бъде осигурявано на други места в Общността или в Канада обучение на студентите и стажантите , които са препоръчани от другата страна , в областите , свързани с използването на атомната енергия за мирни цели .
(trg)="39.1"> Fejn hu possibli , kull waħda mill-Partijiet Kontrattanti għandha tiżgura li fl-iskejjel u fl-istallazzjonijiet tagħha , l-istudenti u l-aprendisti , magħżulin mill-parti l-oħra , ikollhom formazzjoni fis-setturi li jirrigwardaw l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika u għandha tagħmel sforz biex din il-formazzjoni tkun assigurata f 'partijiet oħra fl-ambitu tal-Komunità jew fil-Kanada .

(src)="40"> Член VI
(trg)="40"> Artikolu VI

(src)="41"> Договарящите се страни се споразумяват , че ако има общо или специално разрешение на Комисията , в случаите , когато то е изисквано според договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , или от правителството на Канада , могат да бъдат доставяни или получавани изходни суровини и специални ядрени суровини в рамките на настоящото споразумение , при търговски условия или според всеки друг договорен начин , от Агенцията за снабдяване на Общността , от правителствените предприятия на Канада или от лица , които са се установили в Общността или са под юрисдикцията на правителството на Канада .
(trg)="41"> Il-Partijiet Kontrattanti jaqblu li , permezz ta ' awtorizzazzjoni ġenerali jew speċifika tal-Kummissjoni , meta dan jiġi mitlub mit-Trattat li jikkosttitwixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika ( Euratom ) , jew mill-Gvern tal-Kanada , materjal li jikkostittwixxi sors u materjali nuklejari speċjali jistgħu jiġu pprovduti jew riċevuti fl-ambitu ta ' dan il-Ftehim , skond kondizzjonijiet kummerċjali jew b 'xi tip ieħor ta ' ftehim , mill-Agenzija ta ' Approvviġonament tal-Komunità , mill-azjendi tal-Gvern tal-Kanada jew minn persuni stabiliti fil-Komunità jew li jaqgħu taħt il-ġurisdizjoni tal-Gvern tal-Kanada .

(src)="42"> Член VII
(trg)="42"> Artikolu VII

(src)="43"> Договарящите се страни трябва да подпомагат в рамките на възможното лицата , които се намират под юрисдикцията на правителството на Канада или са се установили в рамките на Общността , да се снабдяват с реактори за научни изследвания и за добиване на мощност и да им осигуряват помощ при проектиране , изработване и експлоатация на такива реактори .
(trg)="43"> Fejn hu possibli , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jgħinu lill-persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizjoni tal-Gvern tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità biex jiksbu reatturi għar-riċerka u reatturi ta ' potenza u biex jiksbu għajnuna fil-proġettazzjoni , fil-bini , u fit-tħaddim ta ' dawn ir-reatturi .

(src)="44"> Член VIIІ
(trg)="44"> Artikolu VIII

(src)="45"> Договарящите се страни трябва да си оказват взаимна помощ в рамките на възможното , за придобиването от едната или от другата от договарящите се страни или от лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада или на лицата , които са се установили в рамките на Общността , на суровини , оборудване и други компоненти , необходими за научно-изследователската работа , разработването и производството в областта на атомната енергия в Канада или Общността .
(trg)="45"> Fejn hu possibli , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jipprovdu għajnuna reċiproka biex kull waħda minnhom jew biex persuni li jaqgħu taħt il-gurisdizzjoni tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità jiksbu materjali , attrezzaturi u kull element ieħor meħtieġ għar-ricerka , l-izvilupp u l-produzjoni fil-qasam ta ' l-enerġija atomika fil-Kanada u fl-ambitu tal-Komunità .

(src)="46"> Член ІХ
(trg)="46"> Artikolu IX

(src)="47.0"> 1.
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="47.1"> Общността и правителството на Канада поемат задължението , че получените по силата на това споразумение суровини или оборудване , както и изходните суровини или специалните ядрени материали , производни на всяка суровина или оборудване , получено по този начин , ще бъдат използвани единствено за целите на развитието и разработването на използването на атомната енергия за невоенни цели ; и че за тази цел никаква суровина и оборудване , получени по силата на това споразумение , както и никаква изходна суровина или специален ядрен материал , производни на всяка суровина или оборудване , получено по този начин , няма да бъдат предоставяни на неоторизирани лица или на такива , които са извън техния контрол , освен в случаите на предварително писмено разрешение , издадено съответно от правителството на Канада или от Общността .
(trg)="47.1"> Il-Komunità u l-Gvern tal-Kanada jimpenjaw ruħhom biex jiżguraw li l-materjali jew l-attrezzaturi miksuba skond dan il-Ftehim u l-materjali li jikkostitwixxu sors jew il-materjali nukleari speċjali miksuba mill-użu ta ' kwalunkwe material jew attrezzatura miksuba b 'dan il-mod , jiġu użati biss biex jippromwovu u jiżviluppaw l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika u mhux għal skopijiet militari u li , għal dan il-għan , l-ebda materjal jew attrezzatura miksuba skond dan il-Ftehim u l-ebda materjal li jikkostitwixxi sors jew materjal nuklejari speċjali miksub mill-użu ta ' kwalunkwe materjal jew attrezzatura miksub b 'dan il-mod ma ' jiġu trasferiti lil persuni mhux awtorizzati jew li ma jaqgħux taħt il-kontroll tiegħu , jekk mhux bl-awtorizzazzjoni miktuba tal-Gvern tal-Kanada jew tal-Kommunita ' rispettivament .

(src)="48.0"> 2.
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="48.1"> Продължаването на сътрудничеството , предвидено в настоящото споразумение , ще зависи от прилагането , по смисъла на параграф 1 на настоящия член и от убедеността за това на двете страни , на системата за контрол , създадена от Общността по силата на договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , както и от мерките , които взема канадското правителство , свързани с отчитане на използването на суровините или оборудването .
(trg)="48.1"> L-attwazzjoni ulterjuri tal-koperazzjoni maħsuba minn dan il-Ftehim sa tkun kondizzjonata għall-applikazzjoni sodifacenti għaż-żewġ naħat , skond il-paragrafu 1 ta ' dan l-artikolu , tas-sistema ta ' kontroll stabbilita mill-Kommunità b 'konformità mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika ( Euratom ) u l-provvedimenti meħuda mill-Gvern tal-Kanada bil-għan li jingħata kont ta ' l-użu tal-materjali jew attrezzaturi .

(src)="49.0"> 3.
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="49.1"> За нуждите на настоящото споразумение ще се провеждат консултации и взаимни посещения между двете договарящи се страни , за да може всяка една от тях да се увери , че системата за контрол на Общността и мерките , които взема канадското правителство , свързани с отчитане използването на суровините и оборудването , са достатъчни и ефикасни .
(trg)="49.1"> Għandhom isiru konsultazzjonijiet u żjajjar bejn il-Partijiet Kontrattanti biex ikun żgurat miż-żewġ naħat li s-sistema ta ' kontroll tal-Komunità u l-provvedimenti meħuda mill-Gvern tal-Kanada bil-għan li jingħata kont ta ' l-użu ta ' materjali jew ta ' attrezzaturi , huma sodisfaċenti u effikaċi skond l-għanijiet ta ' dan il-Ftehim .

(src)="49.2"> За прилагането на тези системи , договарящите се страни са съгласни да провеждат консултации и обмен на опит с Международната агенция по атомна енергия с цел изграждането на система , която да бъде достатъчно съвместима със системата на Международната агенция по атомна енергия .
(trg)="49.2"> Għall-applikazzjoni ta ' dawn is-sistemi ta ' kontrol , il-Partijiet Kontrattanti huma disposti li jieħdu sehem f 'konsultazzjonijiet u bdil ta ' esperienzi ma ' l-Aġenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika bil-għan li jistabbilixxu sistema li tkun kompatibbli kemm jista ' jkun ma ' dik ta ' l-Aġenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika .

(src)="50.0"> 4.
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="50.1"> Като признават значението на Международната агенция по атомна енергия , Общността и канадското правителство ще извършват периодични консултации , за да се определи дали по отношение на контрола съществуват области , в които би могло да се поиска техническа помощ от тази Агенция .
(trg)="50.1"> B 'għarfien ta ' l-importanza ta ' l-Agenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika , il-Komunità u l-Gvern tal-Kanada għandhom jikkonsultaw lil xulxin minn żmien għal żmien , biex jaraw jekk hemmx xi oqsma fejn jidħlu kontrolli li fihom tista ' tintalab il-għajnuna teknika ta ' din l-Agenzija .

(src)="51"> Член X
(trg)="51"> Artikolu X

(src)="52.0"> 1.
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="52.1"> Освен ако разпоредбите не предвиждат друго , прилагането или използването на всяка информация ( включително планове , чертежи и спецификации ) , както и на всякакви материали , оборудване и устройства , които са обменени или прехвърлени между договарящите се страни по силата на настоящото споразумение , се извършва при поемане на отговорност от страна на договарящата страна-бенефициент , като другата договаряща се страна не гарантира по никакъв начин достоверността или целостта на тази информация , нито степента , в която тази информация , материали , оборудване или устройства отговарят на определена специална употреба или приложение .
(trg)="52.1"> Sakemm m 'hemmx dispożizzjoni kuntrarja , l-applikazzjoni jew l-użu ta ' kwalunkwe tagħrif ( inklużi wkoll il-proġetti , id-disinni u l-ispeċifikazzjonijiet ) u ta ' kwalunkwe materjal , attrezzatura jew makkinarju , mibdula jew ttrasferiti bejn il-Partijiet Kontrattanti permezz ta ' dan il-Ftehim , għandha ssir taħt ir-responsabilità tal-Parti Kontrattanti li tkun irrċievithom .
(trg)="52.2"> Il-Parti Kontrattanti l-oħra m 'għandhiex tinżamm responsabbli ta ' l-eżattezza jew kompletezza ta ' dan it-tagħrif u lanqas ta ' kemm hu xieraq dan it-tagħrif , materjali , attrezzaturi jew makkinarju għal kwalunkwe applikazzjoni jew użu partikolari .

(src)="53.0"> 2.
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="53.1"> Договарящите се страни признават , че осъществяването на целите на настоящото споразумение изисква вземането на съответни мерки по отношение на поемането на гражданска отговорност .
(trg)="53.1"> Il-Partijiet Kontrattanti jirrikonnoxxu li biex jintlaħqu l-għanijiet ta ' dan il-Ftehim hemm bżonn ta ' dispożizzjonijiet xierqa fejn tidħol ir-responsabiltà ċivili .

(src)="53.2"> Договарящите се страни ще си сътрудничат за изработване и приемане във възможно най-кратък срок на общи взаимно приемливи разпоредби по отношение на гражданската отговорност .
(trg)="53.2"> Il-Partijiet Kontrattanti għandhom jgħinu lil xulxin bil-għan li jelaboraw u jaddottaw , kemm jista ' jkun malajr , dispożizzjonijiet ġenerali li jaqblu magħhom it-tnejn fejn tidħol responsabiltà civili .

(src)="53.3"> В случай на забавяне при приемането на такива общи разпоредби , договарящите се страни ще извършат консултации за приемане специално изготвени взаимно приемливи разпоредби , позволяващи извършването на специални транзакции .
(trg)="53.3"> Fil-każ ta ' dewmien fl-addozzjoni ta ' dawn id-dispożizzjonijiet ġenerali , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jikkonsultaw lil xulxin bil-għan li jaddottaw dispożizzjonijiet ad hoc li jkunu jkunu jaqblu magħhom iż-żewġ naħat u li jippermettu li jintlaħaq ftehim dwar aspetti partikolari .

(src)="54"> Член ХІ
(trg)="54"> Artikolu XI

(src)="55.0"> 1.
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="55.1"> Член 106 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , подписан в Рим на 25 март 1957 г . , предвижда държавите-членки , които преди влизането в сила на този договор са сключили с трети страни споразумения за сътрудничество в областта на атомната енергия , да предприемат съвместно с Комисията необходимите преговори с тези трети страни , с цел Комисията да поеме във възможно най-голяма степен правата и задълженията , произтичащи от тези споразумения .
(trg)="55.1"> L-Artikolu 106 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta ' l-Enerġija Atomika ( Euratom ) , iffirmat f 'Ruma fil-25 ta ' Marzu ta ' l-1957 , jistabbilixxi li l-Istati Membri , li qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat kienu ikkonkludew ftehim ma ' Stati terzi għal koperazzjoni fil-qasam ta ' l-enerġija nuklejari , għandhom id-dover li jibdew , flimkien mal-Kumissjoni , it-trattativi meħtieġa ma ' dawn l-Istati terzi bil-għan li jiksbu , sa fejn hu possibbli , l-applikazzjoni minn naħa tal-Komunità tal-jeddijiet u tad-dmirijiet marbuta ma ' kull ftehim .

(src)="56.0"> 2.
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="56.1"> Правителството на Канада е готово да предприеме такива преговори по всяко споразумение , по което то е страна .
(trg)="56.1"> Il-Gvern tal-Kanada huwa dispost li jibda trattattivi bħal dawn fejn jidħol kull ftehim li hu jagħmel parti minnu .

(src)="57"> Член ХІІ
(trg)="57"> Artikolu XII

(src)="58"> Договарящите се страни потвърждават отново своя общ интерес да развиват използването на атомната енергия за мирни цели с посредничеството на Международната агенция по атомна енергия и изразяват своето становище , че тази агенция и нейните членове би трябвало да се възползват от резултатите от тяхното сътрудничество .
(trg)="58"> Il-Partijiet kontrattanti jerġgħu jistqarru l-interess komuni tagħhom biex jippromwovu l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika fi ħdan l-Aġenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika u għandhom il-ħsieb li din l-Aġenzija u l-membri tagħha jibbenefikaw mir-riżultati tal-koperazzjoni ta ' bejniethom .

(src)="59"> Член ХІІІ
(trg)="59"> Artikolu XIII

(src)="60.0"> 1.
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="60.1"> По искане на едната или другата от договарящите се страни , техни представители трябва да се събират периодично за извършване на консултации по проблеми , възникнали при прилагането на настоящото споразумение , за контрол над неговото функциониране и за разглеждане на други мерки за сътрудничество , които се добавят към мерките , предвидени в настоящото споразумение .
(trg)="60.1"> Fuq talba ta ' kull waħda mill-Partijiet Kontratanti , għandhom jiltaqgħu rappreżentanti tagħhom , minn żmien għal żmien , biex jikkonsultaw lil xulxin fuq problemi li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta ' dan il-Ftehim , biex jikkontrollaw it-twetttiq tiegħu u biex jeżaminaw modi oħra ta ' koperazzjoni li jistgħu jiżdiedu ma ' dawk imsemmija f 'dan il-Ftehim .

(src)="61.0"> 2.
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="61.1"> Договарящите се страни ще могат по взаимно съгласие да канят други страни да участват в общата програма , отбелязана в член ІІ .
(trg)="61.1"> Il-Partijiet Kontrattanti jkunu jistgħu jistiednu , bi ftehim komuni , pajjiżi oħrajn biex jieħdu sehem fil-programm komuni imsemmi fl-Artikolu II .

(src)="62"> Член ХІV
(trg)="62"> Artikolu XIV

(src)="63"> За целите на настоящото споразумение и при положение , че не е направено различно уточнение :
(trg)="63"> Għall-għanijiet ta ' dan il-Ftehim , u sakemm ma jkunx hemm xi stqarrija differenti :

(src)="64"> ( а ) Терминът " договарящи се страни " означава Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) от една страна , и правителството на Канада и правителствените предприятия на Канада , определени в параграф ( b ) на настоящото споразумение , от друга страна ;
(trg)="64"> ( a ) it-terminu " Partijiet Kontrattanti " jfisser il-Komunità Ewropea ta ' l-Enerġija Atomika ( Euratom ) min-naħa , u l-Gvern tal-Kanada u l-azjendi tal-gvern tal-Kanada definiti fil-paragrafu ( b ) ta ' dan l-artikolu , min-naħa l-oħra ;

(src)="65"> ( б ) Терминът " правителствени предприятия на Канада " означава " Atomic Energy of Canada Limited " и " Eldorado Mining and Refining Limited " и всички други предприятия , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , и относно които договарящите се страни могат да се споразумеят ;
(trg)="65"> ( b ) it-terminu " azjendi tal-gvern tal-Kanada " jindika l- " Atomic Energy of Kanada Limited " u l- " Eldorado Mining and Refining Limited " u kull azjenda oħra li taqa ' taħt il-ġurisdizjoni tal-Gvern tal-Kanada li l-Partijiet Kontrattanti jaqblu li jikkunsidraw bħala tali ;

(src)="66"> ( в ) Терминът " лице " означава всяко физическо лице , сдружение ( фирма , компания , дружество ) , асоциация , институция или публично предприятие и всяко друго публично или частно юридическо лице , но този термин не се прилага за договарящите се страни , определени в параграф ( а ) на настоящия член ;
(trg)="66"> ( ċ ) it-terminu " persuni " jinkludi kull persuna fiżika , soċjetà ( ditta , kumpanija , " partnership " ) , assoċjazzjoni , entità jew azjendi governattivi u kull persuna ġuridika pubblika jew privata oħra , imma ma jinkludix il-Partijiet kontrattanti kif definiti fil-paragrafu ( a ) ta ' dan l-artikolu ;

(src)="67"> ( г ) Терминът " оборудване " означава главните части или главните съставни елементи на машини или съоръжения , които са особено пригодни за използване в проекти свързани с атомната енергия ;
(trg)="67"> ( d ) it-terminu " attrezzatura " jfisser il-partijiet prinċipali jew l-elementi essenzali ta ' magni jew impjanti li huma partikolarment indikati biex jintużaw fi proġetti li għandhom x 'jaqsmu ma ' l-enerġija atomika ;

(src)="68"> ( д ) Терминът " материал " означава всяка изходна суровина , всякакъв специален ядрен материал , тежка вода , графит с качество за използване в ядрен реактор , както и всяко друго вещество , което поради своята природа или своята чистота , е особено пригодно за използване в ядрени реактори ;
(trg)="68"> ( e ) it-terminu " materjal " ifisser : materjal li jikkostitwixxi sors , materjal nuklejari specjali , ilma tqil , graffit ta ' kwalità nukleari u kull sustanza oħra li , min-natura jew is-safa tagħha , hija partikolarment adatta biex tintuża fir-reatturi nukleari .

(src)="69"> ( е ) Терминът " изходна суровина " означава урана , който се среща в природата , съдържащ смес от изотопи ; обеднения уран във вид на изотоп 235 , тория ; някои от горецитираните материали под формата на метал , сплав , химическо съединение или концентрат ; всеки друг материал , който съдържа един или няколко от горецитираните материали в определена степен на концентрация , определена от договарящите се страни , и всеки друг материал , определен като такъв от договарящите се страни ;
(trg)="69"> ( f ) it-terminu " materjal li jikkosstitwixxi sors " ifisser : uranju li fih taħlita ta ' isotopi li jinsab fin-natura ; uranju nieqes mill-isotopu 235 ; thorium ; kull wiehed mill-imsemmija materjali f 'forma ta ' metall , lega , kompost kimiku u konċentrat ; kull materjal ieħor li fih wieħed jew aktar mill-materjali msemmija fi grad ta ' konċentrazzjoni li jrid jintlaħaq ftehim dwarha bejn il-Partijiet Kontrattanti ; kull materjal ieħor imfisser bħala tali mill-Partijiet Kontrattanti ;

(src)="70"> ( ж ) Терминът " специален ядрен материал " означава плутоний ; уран-233 ; уран-235 ; обогатен уран във вид на изотопи 233 или 235 ; всяко вещество , което съдържа един или няколко от горецитираните материали , и всяко друго вещество , посочено като такова от договарящите се страни ; въпреки това терминът " специален ядрен материал " не се прилага към " изходните суровини " ;
(trg)="70"> ( g ) it-terminu " materjal nuklejari speċjali " jfisser : plutonju ; uranju 233 ; uranju 235 ; uranju b 'konċentrazzjoni għolja ta ' l-isotopi 233 e 235 ; kull sustanza li fiha wieħed jew aktar minn dawn is-sustanzi u kull sustanza oħra imfissra bħala tali mill-Partijiet kontrattanti ; madanakollu it-terminu " materjal nuklejari speċjali " ma jinkludix " materjal li jikkostittwixxi sors " ;

(src)="71"> ( з ) Терминът " производен " означава получен при една или няколко последователни или непоследователни операции ;
(trg)="71"> ( h ) it-terminu " miksub " ifisser miksub minn proċediment wieħed jew aktar , wara xulxin jew le ;

(src)="72"> ( и ) Терминът " в Общността " означава териториите , на които договорът за създаване на Европейската Общност за атомна енергия ( Евратом ) се прилага или ще се прилага .
(trg)="72"> ( i ) it-terminu " fil-Komunità " jfisser : fl-ambitu tat-territorji li fihom japplika jew sa japplika it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta ' l-Enerġija Atomika ( Euratom ) .

(src)="73"> Член ХV
(trg)="73"> Artikolu XV

(src)="74.0"> 1.
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="74.1"> Настоящото споразумение влиза в сила чрез размяна на ноти за това между Общността и правителството на Канада(1 ) .
(trg)="74.1"> Dan il-Ftehim jidħol fis-seħħ permezz ta ' bdil ta ' noti maħsuba għal dan il-għan bejn il-Komunità u l-Gvern tal-Kanada [ 1 ] .

(src)="75.0"> 2.
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="75.1"> То ще остане в сила за срок от десет години , и след този период , до изтичането на предизвестие от шест месеца , направено с тази цел от Общността или от правителството на Канада , освен когато такова предизвестие е направено шест месеца преди изтичането на горепосочения период от десет години .
(trg)="75.1"> Il-Ftehim jibqa ' fis-seħħ għal perjodu ta ' għaxar snin u aktar sa l-iskadenza ta ' perjodu notifikat minn qabel ta ' sitt xhur , mogħti għal dan il-għan mill-Komunità jew mill-Gvern tal-Kanada , sakemm in-notifika msemmija ma tkunx diġà ntbagħtet sitt xhur qabel it-tmiem ta ' l-imsemmi perjodu ta ' għaxar snin .

(src)="76"> В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО , долуподписаните , надлежно упълномощени за целта съответно от Общността и правителството на Канада , полагат подписите си под настоящото споразумение .
(trg)="76"> B 'RISPETT LEJN DAN , dawk hawn taħt iffirmati , awtorizzati kif suppost għal dan il-għan mill-Kummissjoni u mill-Gvern tal-Kanada rispettivament , iffirmaw dan il-Ftehim u qegħdu s-siġilli tagħhom .

# bg/1959/jrc21959A1006_02-bg.xml.gz
# mt/1959/jrc21959A1006_02-mt.xml.gz


(src)="2"> РАЗМЯНА НА ПИСМА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КАНАДА И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ ( ЕВРАТОМ )
(trg)="2"> Skambju ta ' ittri bejn il-gvern tal-Kanada u l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika ( Euratom )

(src)="3"> № 1
(trg)="3.0"> Nru .
(trg)="3.1"> 1

(src)="4"> Г-н S. D. PIERCE до Г-н E. HIRSCH
(trg)="4"> Ittra tas-Sur S. D. Pierce lis-Sur E. Hirsch ( Traduzzjoni )

(src)="5"> Брюксел , 6 октомври 1959 г .
(trg)="5"> Brussel , 6 ta ' Ottubru 1959

(src)="6"> Господин Председател ,
(trg)="6"> " Sur President ,