# bg/1959/jrc21959A1006_01-bg.xml.gz
# lv/1959/jrc21959A1006_01-lv.xml.gz


(src)="2"> СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ ( ЕВРАТОМ ) И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КАНАДА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ
(trg)="2"> Nolīgums Starp Kanādas Valdību Un Eiropas Atomenerģijas Kopienu Par Sadarbību Atomenerģijas Izmantošanā Miermīlīgiem Mērķiem

(src)="3"> ПРЕАМБЮЛ
(trg)="3"> PREAMBULA

(src)="4"> Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , действаща посредством своята Комисия ( по-долу наричана за краткост " Комисията " ) и Правителството на Канада ,
(trg)="4"> Eiropas Atomenerģijas kopiena ( Euratom ) , kuru pārstāv tās Komisija ( še turpmāk " Komisija " ) un Kanādas valdība ,

(src)="5"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че с договора подписан в Рим на 25 март 1957 г . от Кралство Белгия , Федерална република Германия , Република Франция , Република Италия , Великото Херцогство Люксембург и Кралство Холандия , създадоха Общността с цел да допринесат , посредством установяването на необходимите условия за бързо изграждане и развитие на ядрената промишленост , за повишаването на жизнения стандарт в държавите-членки и за развитието на търговията с другите страни ;
(trg)="5"> TĀ KĀ , parakstot līgumu Romā 1957. gada 25. martā , Beļģijas Karaliste , Vācijas Federatīvā Republika , Francijas Republika , Itālijas Republika , Luksemburgas Lielhercogiste un Nīderlandes Karaliste nodibina Kopienu , lai , ieviešot tos nosacījumus , kas nepieciešami kodolrūpniecības izveidei un tās ātrai attīstībai , veicinātu dzīves līmeņa paaugstināšanos dalībvalstīs un attīstītu tirdzniecību ar citām valstīm ;

(src)="6"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че Общността и правителството на Канада изразиха взаимно желание за установяване на тясно сътрудничество в областта на използването на атомната енергия за мирни цели ;
(trg)="6"> TĀ KĀ Kopiena un Kanādas valdība ir paudušas kopēju vēlmi panākt ciešu sadarbību atomenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem ;

(src)="7"> КАТО ИЗРАЗЯВАТ ЖЕЛАНИЕ да си сътрудничат , за да осъществяват и увеличават приноса , който развитието на използването на атомната енергия за мирни цели позволява да бъде използван за повишаване на добруването и благосъстоянието на страните от Общността и на Канада ;
(trg)="7"> VĒLĒDAMĀS sadarboties savā starpā , lai veicinātu un palielinātu ieguldījumu , ko atomenerģijas miermīlīgas izmantošanas attīstība var sniegt labklājībai un pārticībai Kopienā un Kanādā ;

(src)="8"> КАТО ПРИЗНАВАТ по-специално , че би било в техен интерес да си сътрудничат при изработването на обща програма за научни изследвания и разработки ;
(trg)="8"> ATZĪSTOT , ka pušu interesēs īpaši būtiski būtu sadarboties kopīgas pētniecības un attīstības programmas izveidē ;

(src)="9"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че едно споразумение за установяване на сътрудничество в областта на използването на атомната енергия за мирни цели би положило началото на ползотворен обмен на опит , би създало възможности за взаимноизгодни дейности и би засилило солидарността в Европа , а оттам и на атлантическата солидарност .
(trg)="9"> TĀ KĀ nolīgums , ar kuru tiek sākta sadarbība atomenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem , aizsāktu vērtīgu pieredzes apmaiņu , dotu iespēju īstenot savstarpēji izdevīgas darbības un nostiprinātu solidaritāti Eiropā un otrpus Atlantijas Okeānam ;

(src)="10"> СЕ ДОГОВОРИХА за следното :
(trg)="10"> IR VIENOJUŠĀS par turpmāko .

(src)="11"> Член 1
(trg)="11"> I pants

(src)="12.0"> 1.
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="12.1"> Сътрудничеството , което е предмет на настоящото споразумение , се отнася до използването на атомната енергия за мирни цели и обхваща следните области :
(trg)="12.1"> Šajā nolīgumā paredzētā sadarbība attiecas uz atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem un aptver šādas jomas :

(src)="13"> ( а ) Предоставянето на научни знания , по-специално свързани с :
(trg)="13"> a ) informācijas sniegšana , jo īpaši attiecībā uz :

(src)="14"> ( i ) научните изследвания и разработки ,
(trg)="14"> i ) pētniecību un attīstību ;

(src)="15"> ( ii ) въпросите , свързани с хигиена и безопасност ,
(trg)="15"> ii ) veselības un drošības jautājumiem ;

(src)="16"> ( iii ) оборудване , съоръжения и устройства ( включително предоставяне на планове , чертежи и спецификации ) и
(trg)="16"> iii ) aprīkojumu , iekārtām un ierīcēm ( tostarp plānu , rasējumu un specifikāciju piegādi ) ;

(src)="17"> ( iv ) използването на оборудване , съоръжения , устройства и материали ;
(trg)="17"> iv ) aprīkojuma , iekārtu , ierīču un materiālu izmantošanu ;

(src)="18"> ( б ) Доставка на материали ;
(trg)="18"> b ) materiālu piegāde ;

(src)="19"> ( в ) Получаване на оборудване и устройства ;
(trg)="19"> c ) aprīkojuma un ierīču sagāde ;

(src)="20"> ( г ) Използване на патентни права ;
(trg)="20"> d ) patenttiesību izmantošana ;

(src)="21"> ( д ) Достъп до оборудване и съоръжения и възможност за тяхното използване .
(trg)="21"> e ) piekļuve aprīkojumam un iekārtām un iespēja to izmantot .

(src)="22.0"> 2.
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="22.1"> Сътрудничеството , предвидено в настоящото споразумение , ще се прилага при договорените условия и в съответствие със законите и нормативната уредба , както и съгласно предписанията , прилагани относно лицензиония режим , който е в сила в Общността и в Канада .
(trg)="22.1"> Šajā nolīgumā paredzēto sadarbību īsteno atbilstoši nosacījumiem , par kuriem vienojas , un normatīvajiem aktiem , kā arī Kopienā un Kanādā spēkā esošajiem noteikumiem , ko piemēro atļaujām .

(src)="23.0"> 3.
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="23.1"> Всяка една от договарящите се страни се задължава по отношение на другата да следи разпоредбите на настоящия договор да бъдат приемани и спазвани , що се отнася до Общността , съгласно разпоредбите на горецитирания договор , от всички надлежно оторизирани по силата на настоящото споразумение лица , които са се установили в нея , а що се отнася до Канада , от всички правителствени предприятия и от всички лица , влизащи в рамките на нейната юрисдикция .
(trg)="23.1"> Katra Līgumslēdzēja puse attiecībā pret otru apņemas nodrošināt šā nolīguma ievērošanu ; attiecībā uz Kopienu – lai atbilstoši iepriekš minētā līguma noteikumiem šā nolīguma noteikumus atzītu un ievērotu visas personas , kas saskaņā ar šo nolīgumu ir attiecīgi pilnvarotas Kopienā , un attiecībā uz Kanādu – lai šā nolīguma noteikumus atzītu un ievērotu visi valsts uzņēmumi un Kanādas jurisdikcijā esošās personas .

(src)="24"> Член II
(trg)="24"> II pants

(src)="25"> Без да се ограничава общият обхват на разпоредбите на член 1 , сътрудничеството , предвидено в настоящото споразумение , трябва да включва обща програма за научни изследвания и разработки относно типа ядрен реактор , работещ с естествен уран и със забавител под формата на тежка вода .
(trg)="25"> Neierobežojot pirmā panta vispārēju piemērošanu , šajā nolīgumā paredzētā sadarbība ietver kopīgu pētniecības un attīstības programmu attiecībā uz kodolreaktora tipu ar dabīgā urāna degvielu un smagā ūdens palēninātāju .

(src)="26"> Член III
(trg)="26"> III pants

(src)="27"> 1. ( а ) Договарящите се страни могат да предоставят една на друга , както и на лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , или на лицата които са се установили в Общността , знанията с които разполагат и са свързани с въпроси от областта на приложение на настоящото споразумение .
(trg)="27"> 1. a ) Līgumslēdzējas puses var nodot viena otras rīcībā , kā arī to personu rīcībā , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , visu to rīcībā esošo informāciju par jautājumiem , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="28"> ( б ) Предоставянето на научни знания , получени от трети страни , при условия , които забраняват такова предоставяне , се изключва от приложението на настоящото споразумение .
(trg)="28"> b ) Šā nolīguma piemērošana neparedz tādas informācijas sniegšanu , kas saņemta no trešās personas , ja trešā persona tajā ir ieinteresēta .

(src)="29"> ( в ) Знанията , които една от договарящите се страни предоставя и за които счита , че имат търговска стойност , ще се предоставят само при условия , които се определят от споменатата договоряща се страна .
(trg)="29"> c ) Informācija , kuru Līgumslēdzēja puse , kas to piegādā , uzskata par tirgus vērtību , tiek sniegta tikai ar nosacījumiem , kurus izvirza šī Līgumslēdzēja puse .

(src)="30"> 2. ( а ) Договарящите се страни трябва да насърчават и улесняват обмена на научни знания между лицата , които са се установили в Общността , от една страна , и лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , от друга страна , по въпросите , които са от областта на приложение на настоящото споразумение .
(trg)="30"> 2. a ) Līgumslēdzējas puses veicina un atvieglo informācijas apmaiņu starp Kopienā reģistrētajām personām , no vienas puses , un personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā , no otras puses , jautājumos , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="31"> ( б ) Знанията , правата над които се притежават изцяло от такива лица , могат да бъдат предоставяни единствено със съгласието на тези лица и при определените от тях условия .
(trg)="31"> b ) Šādu personu rīcībā esošās zināšanas var sniegt tikai ar šo personu piekrišanu un to izvirzītajiem nosacījumiem .

(src)="32"> Член IV
(trg)="32"> IV pants

(src)="33"> 1. ( а ) Всяка една от договарящите се страни трябва да преотстъпи или да накара да бъдат преотстъпени на другата страна или на лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада или са се установили в рамките на Общността , при условия , които ще бъдат договорени допълнително , лицензии или сублицензии по патенти , които са собственост на едната или другата договаряща се страна , или по които едната или другата страна има право да преотстъпи лицензии или сублицензии , по въпроси от областта на приложение на настоящото споразумение .
(trg)="33"> 1. a ) Katra Līgumslēdzēja puse atbilstoši nosacījumiem , par kuriem vienojas , piešķirs vai liks piešķirt otrai pusei vai personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , licences vai apakšlicences , kas ir vienas vai otras Līgumslēdzējas puses īpašums vai uz kuru pamata vienai vai otrai pusei ir tiesības piešķirt licenci vai apakšlicenci jautājumos , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="34"> ( б ) Преотстъпването на лицензии или сублицензии по патенти или на лицензии , получени от трети страни , при условия , които забраняват такова преотстъпване , се изключва от приложението на настоящото споразумение .
(trg)="34"> b ) Šo nolīgumu nepiemēro patentu licenču vai apakšlicenču piešķiršanai vai tādu licenču piešķiršanai , kuras izsniegusi trešā persona , ja šāda piešķiršana aizliegta saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem .

(src)="35"> 2. ( а ) По въпросите , свързани с областта на приложение на настоящото споразумение , договарящите се страни трябва да насърчават и улесняват преотстъпването на лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , или на лицата , които са се установили в рамките на Общността , на лицензии по патенти , които съответно са собственост на лица , които са се установили в рамките на Общността или на лица , които са под юрисдикцията на правителството на Канада .
(trg)="35"> 2. a ) Līgumslēdzējas puses veicina un atvieglo procesu , saskaņā ar kuru Kanādas valdības jurisdikcijā esošajām personām vai Kopienā reģistrētajām personām tiek piešķirtas to patentu licences , kas pieder personām , kuras , attiecīgi , ir reģistrētas Kopienā vai atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā , jautājumos , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="36"> ( б ) Лицензиите или сублицензиите по патенти или лицензиите , правата по които са владение на такива лица , могат да бъдат преотстъпвани само със съгласието на тези лица и при условията , които са определени от тях .
(trg)="36"> b ) Patentu licences un apakšlicences vai licences , kas atrodas šādu personu īpašumā , tiks piešķirtas tikai ar šo personu piekrišanu un atbilstoši šo personu izvirzītajiem nosacījumiem .

(src)="37"> Член V
(trg)="37"> V pants

(src)="38.0"> 1.
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="38.1"> В рамките на възможното договарящите се страни трябва да си предоставят взаимно или да предоставят на лица , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , или са се установили в рамките на Общността , технически съвети , като това става или чрез предоставяне на разположение на експерти , или по всякакъв друг начин , които бъде договорен .
(trg)="38.1"> Tik lielā mērā , cik tas iespējams , Līgumslēdzējas puses viena otrai vai arī personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , nodrošina tehniskās konsultācijas , gan norīkojot ekspertus , gan vienojoties par citiem tehniskās palīdzības veidiem .

(src)="39.0"> 2.
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="39.1"> Всяка от договарящите се страни трябва да осигурява в рамките на възможното в своите собствени училища или учебни заведения , и ще спомага да бъде осигурявано на други места в Общността или в Канада обучение на студентите и стажантите , които са препоръчани от другата страна , в областите , свързани с използването на атомната енергия за мирни цели .
(trg)="39.1"> Katra Līgumslēdzējā puse tik lielā mērā , cik tas iespējams , savās mācību iestādēs vai citās iestādēs nodrošina un palīdz nodrošināt to , lai gan Kopienā , gan Kanādā studentiem un praktikantiem , kurus ieteikusi otra puse , būtu pieejama apmācība jomās , kas saistītas ar atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem .

(src)="40"> Член VI
(trg)="40"> VI pants

(src)="41"> Договарящите се страни се споразумяват , че ако има общо или специално разрешение на Комисията , в случаите , когато то е изисквано според договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , или от правителството на Канада , могат да бъдат доставяни или получавани изходни суровини и специални ядрени суровини в рамките на настоящото споразумение , при търговски условия или според всеки друг договорен начин , от Агенцията за снабдяване на Общността , от правителствените предприятия на Канада или от лица , които са се установили в Общността или са под юрисдикцията на правителството на Канада .
(trg)="41"> Līgumslēdzējas puses vienojas par to , ka ar Komisijas vispārēju un īpašu atļauju gadījumos , kurus paredz Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līgums , vai ar Kanādas valdības palīdzību saskaņā ar šo nolīgumu Kopienas Sagādes aģentūra , Kanādas valsts uzņēmumi vai personas , kas reģistrētas Kopienā vai kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā , var piegādāt vai saņemt izejmateriālus un īpašus kodolmateriālus atbilstoši nosacījumiem vai citiem faktoriem , par kuriem vienojas .

(src)="42"> Член VII
(trg)="42"> VII pants

(src)="43"> Договарящите се страни трябва да подпомагат в рамките на възможното лицата , които се намират под юрисдикцията на правителството на Канада или са се установили в рамките на Общността , да се снабдяват с реактори за научни изследвания и за добиване на мощност и да им осигуряват помощ при проектиране , изработване и експлоатация на такива реактори .
(trg)="43"> Līgumslēdzējas puses tik lielā mērā , cik tas iespējams , palīdz personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , izveidot pētniecības reaktorus un reaktorus enerģijas ražošanas nolūkos , kā arī nodrošināt palīdzību šādu reaktoru projektēšanā , celtniecībā un ekspluatācija .

(src)="44"> Член VIIІ
(trg)="44"> VIII pants

(src)="45"> Договарящите се страни трябва да си оказват взаимна помощ в рамките на възможното , за придобиването от едната или от другата от договарящите се страни или от лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада или на лицата , които са се установили в рамките на Общността , на суровини , оборудване и други компоненти , необходими за научно-изследователската работа , разработването и производството в областта на атомната енергия в Канада или Общността .
(trg)="45"> Līgumslēdzējas puses tik lielā mērā , cik tas iespējams , sniedz viena otrai palīdzību , lai viena vai otra no Līgumslēdzējām pusēm vai arī personas , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , varētu iegādāties materiālus , aprīkojumu un citus līdzekļus , kas nepieciešami pētniecības , attīstības un ražošanas darbiem saistībā ar atomenerģiju Kanādā un Kopienā .

(src)="46"> Член ІХ
(trg)="46"> IX pants

(src)="47.0"> 1.
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="47.1"> Общността и правителството на Канада поемат задължението , че получените по силата на това споразумение суровини или оборудване , както и изходните суровини или специалните ядрени материали , производни на всяка суровина или оборудване , получено по този начин , ще бъдат използвани единствено за целите на развитието и разработването на използването на атомната енергия за невоенни цели ; и че за тази цел никаква суровина и оборудване , получени по силата на това споразумение , както и никаква изходна суровина или специален ядрен материал , производни на всяка суровина или оборудване , получено по този начин , няма да бъдат предоставяни на неоторизирани лица или на такива , които са извън техния контрол , освен в случаите на предварително писмено разрешение , издадено съответно от правителството на Канада или от Общността .
(trg)="47.1"> Gan Kopiena , gan Kanādas valdība apņemas nodrošināt , lai pamatojoties uz šo nolīgumu iegādātie materiāli vai aprīkojums , kā arī to izmantošanas rezultātā iegūtie izejmateriāli vai īpašie kodolmateriāli tiktu izmantoti , vienīgi lai veicinātu un attīstītu atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem nevis militāriem mērķiem ; tāpēc nekādi materiāli vai aprīkojums , kas iegūti , pamatojoties uz šo nolīgumu , ne arī to izmantošanas rezultātā iegūtie izejmateriāli vai īpašie kodolmateriāli netiks nodoti nepilnvarotām personām vai arī personām , kas atrodas ārpus to pārraudzības jomas , ja vien par to nebūs saņemta iepriekšēja rakstiska Kanādas valdības vai , attiecīgi , Kopienas atļauja .

(src)="48.0"> 2.
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="48.1"> Продължаването на сътрудничеството , предвидено в настоящото споразумение , ще зависи от прилагането , по смисъла на параграф 1 на настоящия член и от убедеността за това на двете страни , на системата за контрол , създадена от Общността по силата на договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , както и от мерките , които взема канадското правителство , свързани с отчитане на използването на суровините или оборудването .
(trg)="48.1"> Šajā nolīgumā paredzētās sadarbības turpināšana ir atkarīga no tā , kā , ievērojot šā panta 1. punktu un abu pušu intereses , Kopiena piemēro saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līgumu izveidoto kontroles sistēmu , kā arī no tā , kā Kanādas valdība piemēro pasākumus , lai apzinātu materiālu vai aprīkojuma izmantošanu .

(src)="49.0"> 3.
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="49.1"> За нуждите на настоящото споразумение ще се провеждат консултации и взаимни посещения между двете договарящи се страни , за да може всяка една от тях да се увери , че системата за контрол на Общността и мерките , които взема канадското правителство , свързани с отчитане използването на суровините и оборудването , са достатъчни и ефикасни .
(trg)="49.1"> Starp abām Līgumslēdzējām pusēm notiek konsultācijas un abpusējas vizītes , tādējādi savstarpēji nodrošinot , ka Kopienas kontroles sistēma un Kanādas valdības veiktie pasākumi , lai apzinātu materiālu un aprīkojuma izmantošanu , šā nolīguma nolūkos ir pietiekami un efektīvi .

(src)="49.2"> За прилагането на тези системи , договарящите се страни са съгласни да провеждат консултации и обмен на опит с Международната агенция по атомна енергия с цел изграждането на система , която да бъде достатъчно съвместима със системата на Международната агенция по атомна енергия .
(trg)="49.2"> Īstenojot šo sistēmu , Līgumslēdzējas puses ir gatavas uzsākt konsultācijas un pieredzes apmaiņu ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru , lai izveidotu sistēmu , kas būtu atbilstīgi savietojama ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras sistēmu .

(src)="50.0"> 4.
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="50.1"> Като признават значението на Международната агенция по атомна енергия , Общността и канадското правителство ще извършват периодични консултации , за да се определи дали по отношение на контрола съществуват области , в които би могло да се поиска техническа помощ от тази Агенция .
(trg)="50.1"> Atzīstot Starptautiskās atomenerģijas aģentūras nozīmību , Kopiena un Kanādas valdība laiku pa laikam savstarpēji konsultējas , lai konstatētu , vai saistībā ar kontroli ir jomas , kurās būtu jālūdz Aģentūras tehniskā palīdzība .

(src)="51"> Член X
(trg)="51"> X pants

(src)="52.0"> 1.
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="52.1"> Освен ако разпоредбите не предвиждат друго , прилагането или използването на всяка информация ( включително планове , чертежи и спецификации ) , както и на всякакви материали , оборудване и устройства , които са обменени или прехвърлени между договарящите се страни по силата на настоящото споразумение , се извършва при поемане на отговорност от страна на договарящата страна-бенефициент , като другата договаряща се страна не гарантира по никакъв начин достоверността или целостта на тази информация , нито степента , в която тази информация , материали , оборудване или устройства отговарят на определена специална употреба или приложение .
(trg)="52.1"> Par jebkuras informācijas piemērošanu un izmantošanu ( tostarp plāniem , rasējumiem un specifikācijām ) , kā arī par visiem materiāliem , aprīkojumu un visām ierīcēm , ar kurām saskaņā ar šo nolīgumu Līgumslēdzējas puses ir apmainījušās vai kuras tās nodevušas viena otras rīcībā , ja nav noteikts pretēji , atbild saņēmēja Līgumslēdzēja Puse , otra Līgumslēdzēja Puse negarantē šīs informācijas pareizību un pilnīgumu , kā arī to , kā šī informācija , materiāli , aprīkojums vai ierīces tiek piemērotas vai izmantotas .

(src)="53.0"> 2.
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="53.1"> Договарящите се страни признават , че осъществяването на целите на настоящото споразумение изисква вземането на съответни мерки по отношение на поемането на гражданска отговорност .
(trg)="53.1"> Līgumslēdzējas puses atzīst , ka šā nolīguma mērķu īstenošanai ir nepieciešami pasākumi civiltiesiskās atbildības jomā .

(src)="53.2"> Договарящите се страни ще си сътрудничат за изработване и приемане във възможно най-кратък срок на общи взаимно приемливи разпоредби по отношение на гражданската отговорност .
(trg)="53.2"> Līgumslēdzējas puses sadarbojas , lai civiltiesiskās atbildības jautājumā tiktu izstrādāti abpusēji pieņemami vispārējie noteikumi un lai panāktu , ka tie pēc iespējas ātrāk tiktu pieņemti .

(src)="53.3"> В случай на забавяне при приемането на такива общи разпоредби , договарящите се страни ще извършат консултации за приемане специално изготвени взаимно приемливи разпоредби , позволяващи извършването на специални транзакции .
(trg)="53.3"> Ja šādu vispārējo noteikumu pieņemšana kavējas , Līgumslēdzējas puses apspriežas , lai pieņemtu abpusēji pieņemamus ad hoc noteikumus , kas ļautu turpināt konkrētos darījumus .

(src)="54"> Член ХІ
(trg)="54"> XI pants

(src)="55.0"> 1.
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="55.1"> Член 106 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , подписан в Рим на 25 март 1957 г . , предвижда държавите-членки , които преди влизането в сила на този договор са сключили с трети страни споразумения за сътрудничество в областта на атомната енергия , да предприемат съвместно с Комисията необходимите преговори с тези трети страни , с цел Комисията да поеме във възможно най-голяма степен правата и задълженията , произтичащи от тези споразумения .
(trg)="55.1"> Romā 1957. gada 25. martā parakstītā Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līguma 106. pants paredz , ka tām dalībvalstīm , kas pirms minētā līguma stāšanās spēkā būs noslēgušas ar trešajām valstīm nolīgumus , kas paredz sadarbību kodolenerģijas jomā , būs kopā ar Komisiju jāuzsāk nepieciešamās sarunas ar trešajām valstīm , lai tik lielā mērā , cik iespējams , panāktu , ka Kopiena pārņem no šiem nolīgumiem izrietošās tiesības un pienākumus .

(src)="56.0"> 2.
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="56.1"> Правителството на Канада е готово да предприеме такива преговори по всяко споразумение , по което то е страна .
(trg)="56.1"> Kanādas valdība ir gatava uzsākt šādas sarunas attiecībā uz visiem šādiem nolīgumiem , kuros tā ir viena no pusēm .

(src)="57"> Член ХІІ
(trg)="57"> XII pants

(src)="58"> Договарящите се страни потвърждават отново своя общ интерес да развиват използването на атомната енергия за мирни цели с посредничеството на Международната агенция по атомна енергия и изразяват своето становище , че тази агенция и нейните членове би трябвало да се възползват от резултатите от тяхното сътрудничество .
(trg)="58"> Līgumslēdzējas puses atkārtoti apstiprina savu kopīgo ieinteresētību veicināt atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem , izmantojot Starptautiskās atomenerģijas aģentūras starpniecību , un uzskata , ka šai aģentūrai un tās locekļiem to sadarbības rezultāti nāktu par labu .

(src)="59"> Член ХІІІ
(trg)="59"> XIII pants

(src)="60.0"> 1.
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="60.1"> По искане на едната или другата от договарящите се страни , техни представители трябва да се събират периодично за извършване на консултации по проблеми , възникнали при прилагането на настоящото споразумение , за контрол над неговото функциониране и за разглеждане на други мерки за сътрудничество , които се добавят към мерките , предвидени в настоящото споразумение .
(trg)="60.1"> Pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas puses lūguma laiku pa laikam notiek pušu pārstāvju tikšanās , lai apspriestos par problēmām , kas izriet no šā nolīguma piemērošanas , lai pārraudzītu nolīguma darbību un lai izvērtētu citus sadarbības pasākumus , kas ieviesti papildus šajā nolīgumā paredzētajiem pasākumiem .

(src)="61.0"> 2.
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="61.1"> Договарящите се страни ще могат по взаимно съгласие да канят други страни да участват в общата програма , отбелязана в член ІІ .
(trg)="61.1"> Līgumslēdzējas puses , savstarpēji vienojoties , var aicināt citas valstis pievienoties II pantā minētajai kopīgajai programmai .

(src)="62"> Член ХІV
(trg)="62"> XIV pants

(src)="63"> За целите на настоящото споразумение и при положение , че не е направено различно уточнение :
(trg)="63"> Šajā nolīgumā un līdz turpmākiem precizējumiem :

(src)="64"> ( а ) Терминът " договарящи се страни " означава Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) от една страна , и правителството на Канада и правителствените предприятия на Канада , определени в параграф ( b ) на настоящото споразумение , от друга страна ;
(trg)="64"> a ) " Līgumslēdzējas puses " ir Eiropas Atomenerģijas kopiena ( Euratom ) , no vienas puses , un Kanādas valdība un Kanādas valsts uzņēmumi , kas noteikti šā panta b ) punktā , no otras puses ;

(src)="65"> ( б ) Терминът " правителствени предприятия на Канада " означава " Atomic Energy of Canada Limited " и " Eldorado Mining and Refining Limited " и всички други предприятия , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , и относно които договарящите се страни могат да се споразумеят ;
(trg)="65"> b ) " Kanādas valsts uzņēmumi " ir " Atomic Energy of Canada Limited " un " Eldorado Mining and Refining Limited " , un visi pārējie uzņēmumi , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā un par kurām Līgumslēdzējas puses vienojas ;

(src)="66"> ( в ) Терминът " лице " означава всяко физическо лице , сдружение ( фирма , компания , дружество ) , асоциация , институция или публично предприятие и всяко друго публично или частно юридическо лице , но този термин не се прилага за договарящите се страни , определени в параграф ( а ) на настоящия член ;
(trg)="66"> c ) " personas " ir visas fiziskās personas , sabiedrības ( uzņēmējsabiedrības , personālsabiedrības ) , apvienības , valsts iestādes vai uzņēmumi un citas juridiskas personas vai privātpersonas , bet nav Līgumslēdzējas puses , kas definētas šā panta a ) punktā ;

(src)="67"> ( г ) Терминът " оборудване " означава главните части или главните съставни елементи на машини или съоръжения , които са особено пригодни за използване в проекти свързани с атомната енергия ;
(trg)="67"> d ) " aprīkojums " ir mašīnu vai iekārtu galvenās daļas vai sastāvdaļas , kas ir īpaši piemērotas izmantošanai ar atomenerģiju saistītos projektos ;

(src)="68"> ( д ) Терминът " материал " означава всяка изходна суровина , всякакъв специален ядрен материал , тежка вода , графит с качество за използване в ядрен реактор , както и всяко друго вещество , което поради своята природа или своята чистота , е особено пригодно за използване в ядрени реактори ;
(trg)="68"> e ) " materiāli " ir visi izejmateriāli , īpašie kodolmateriāli , smagais ūdens , reaktora grafīts , kā arī jebkura cita viela , kas savu īpašību vai tīrības dēļ ir īpaši piemērota izmantošanai kodolreaktoros ;

(src)="69"> ( е ) Терминът " изходна суровина " означава урана , който се среща в природата , съдържащ смес от изотопи ; обеднения уран във вид на изотоп 235 , тория ; някои от горецитираните материали под формата на метал , сплав , химическо съединение или концентрат ; всеки друг материал , който съдържа един или няколко от горецитираните материали в определена степен на концентрация , определена от договарящите се страни , и всеки друг материал , определен като такъв от договарящите се страни ;
(trg)="69"> f ) " izejmateriāls " ir urāns , kas sastāv no dabā sastopamu izotopu maisījuma ; ar 235. izotopu noplicināts urāns ; torijs ; visas iepriekš minētās vielas metāla , sakausējumu , ķīmisku savienojumu vai koncentrātu formā ; jebkurš cits materiāls , kas sastāv no vienas vai vairākām iepriekšminētām vielām ar tādu koncentrācijas pakāpi , par kuru ir vienojušās Līgumslēdzējas puses , un jebkurš cits materiāls , kuru Līgumslēdzējas puses uzskata par izejmateriālu ;

(src)="70"> ( ж ) Терминът " специален ядрен материал " означава плутоний ; уран-233 ; уран-235 ; обогатен уран във вид на изотопи 233 или 235 ; всяко вещество , което съдържа един или няколко от горецитираните материали , и всяко друго вещество , посочено като такова от договарящите се страни ; въпреки това терминът " специален ядрен материал " не се прилага към " изходните суровини " ;
(trg)="70"> g ) " īpašais kodolmateriāls " ir plutonijs ; urāns-233 ; urāns-235 ; ar 233. un 235. izotopu bagātināts urāns ; ikviena viela , kas sastāv no vienas vai vairākām iepriekšminētajām vielām , un jebkura cita viela , kuru Līgumslēdzējas puses uzskata par īpašu kodolmateriālu ; katrā gadījumā , termins " īpašais kodolmateriāls " neattiecas uz " izejmateriāliem " ;

(src)="71"> ( з ) Терминът " производен " означава получен при една или няколко последователни или непоследователни операции ;
(trg)="71"> h ) " iegūts " ir tāds , kas iegūts vienas vai vairāku operāciju rezultātā , neatkarīgi no tā , vai šīs operācijas ir bijušas secīgas vai ne ;

(src)="72"> ( и ) Терминът " в Общността " означава териториите , на които договорът за създаване на Европейската Общност за атомна енергия ( Евратом ) се прилага или ще се прилага .
(trg)="72"> i ) termins " Kopienā " nozīmē tās teritorijas , kurās piemēro vai kurās tiks piemērots Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līgums .

(src)="73"> Член ХV
(trg)="73"> XV pants

(src)="74.0"> 1.
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="74.1"> Настоящото споразумение влиза в сила чрез размяна на ноти за това между Общността и правителството на Канада(1 ) .
(trg)="74.1"> Šis nolīgums stājas spēkā , Kopienai un Kanādas valdībai attiecīgi apmainoties ar notām [ 1 ] .

(src)="75.0"> 2.
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="75.1"> То ще остане в сила за срок от десет години , и след този период , до изтичането на предизвестие от шест месеца , направено с тази цел от Общността или от правителството на Канада , освен когато такова предизвестие е направено шест месеца преди изтичането на горепосочения период от десет години .
(trg)="75.1"> Nolīgums paliek spēkā desmit gadus un pēc tam - līdz brīdim , kad beidzas termiņš sešu mēnešu brīdinājumam , ko šajā sakarā ir izteikusi Kopiena vai Kanādas valdība , ja vien šis brīdinājums nav izteikts sešus mēnešus pirms iepriekš minētā desmit gadu laika posma beigām .

(src)="76"> В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО , долуподписаните , надлежно упълномощени за целта съответно от Общността и правителството на Канада , полагат подписите си под настоящото споразумение .
(trg)="76"> TO APLIECINOT , Komisijas un Kanādas valdības attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu un to apzīmogojušas .
(trg)="77"> Briselē 1959. gada 6. oktobrī , vācu , angļu , franču , itāļu un holandiešu valodā ; visi pieci teksti ir vienlīdz autentiski .
(trg)="78"> Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) vārdā —
(trg)="79"> E. Hirsch
(trg)="80"> E. Medi
(trg)="81"> P. De Grotte
(trg)="82"> H Krekeler
(trg)="83"> E. M J. A. Sassen
(trg)="84"> Kanādas valdības vārdā —
(trg)="85"> S. D. Pierce
(trg)="86"> [ 1 ] Stājies spēkā 1959. gada 18. novembrī .
(trg)="87"> --------------------------------------------------

# bg/1959/jrc21959A1006_02-bg.xml.gz
# lv/1959/jrc21959A1006_02-lv.xml.gz


(src)="2"> РАЗМЯНА НА ПИСМА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КАНАДА И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ ( ЕВРАТОМ )
(trg)="2"> Vēstuļu Apmaiņa Starp Kanādas Valdību Un Eiropas Atomenerģijas Kopienu ( EURATOM )

(src)="3"> № 1
(trg)="3"> Nr. 1

(src)="4"> Г-н S. D. PIERCE до Г-н E. HIRSCH
(trg)="4"> S. D. Pīrsa kungs E. Hirša kungam

(src)="5"> Брюксел , 6 октомври 1959 г .
(trg)="5"> Briselē , 1959. gada 6. oktobrī

(src)="6"> Господин Председател ,
(trg)="6"> Priekšsēdētāja kungs !