# bg/1959/jrc21959A1006_01-bg.xml.gz
# it/1959/jrc21959A1006_01-it.xml.gz


(src)="2"> СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ ( ЕВРАТОМ ) И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КАНАДА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ
(trg)="2"> ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA ( EURATOM ) ED IL GOVERNO DEL CANADÀ NEL CAMPO DEGLI USI PACIFICI DELL'ENERGIA ATOMICA

(src)="3"> ПРЕАМБЮЛ
(trg)="3"> PREAMBOLO

(src)="4"> Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , действаща посредством своята Комисия ( по-долу наричана за краткост " Комисията " ) и Правителството на Канада ,
(trg)="4"> La Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , rappresentata dalla sua Commissione ( qui appresso denominata « la Commissione » ) e il Governo del Canada ;

(src)="5"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че с договора подписан в Рим на 25 март 1957 г . от Кралство Белгия , Федерална република Германия , Република Франция , Република Италия , Великото Херцогство Люксембург и Кралство Холандия , създадоха Общността с цел да допринесат , посредством установяването на необходимите условия за бързо изграждане и развитие на ядрената промишленост , за повишаването на жизнения стандарт в държавите-членки и за развитието на търговията с другите страни ;
(trg)="5"> CONSIDERANDO che , con il Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 , il Regno del Belgio , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica francese , la Repubblica italiana , il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno istituito la Comunità al fine di contribuire , creando le premesse necessarie alla formazione e al rapido sviluppo delle industrie nucleari , all' elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi ;

(src)="6"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че Общността и правителството на Канада изразиха взаимно желание за установяване на тясно сътрудничество в областта на използването на атомната енергия за мирни цели ;
(trg)="6"> CONSIDERANDO che la Comunità e il Governo del Canada espresso il reciproco desiderio di addivenire ad una stretta cooperazione nel campo degli usi pacifici dell' energia atomica ;

(src)="7"> КАТО ИЗРАЗЯВАТ ЖЕЛАНИЕ да си сътрудничат , за да осъществяват и увеличават приноса , който развитието на използването на атомната енергия за мирни цели позволява да бъде използван за повишаване на добруването и благосъстоянието на страните от Общността и на Канада ;
(trg)="7"> AUSPICANDO una reciproca collaborazione al fine di promuovere e di ampliare il contributo che lo sviluppo degli usi pacifici dell' energia atomica può arrecare al benessere ed alla prosperità della Comunità e del Canada ;

(src)="8"> КАТО ПРИЗНАВАТ по-специално , че би било в техен интерес да си сътрудничат при изработването на обща програма за научни изследвания и разработки ;
(trg)="8"> RICONOSCENDO in particolare che sarebbe loro reciproco vantaggio cooperare con lo stabilire un programma comune di ricerche e di sviluppo ;

(src)="9"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че едно споразумение за установяване на сътрудничество в областта на използването на атомната енергия за мирни цели би положило началото на ползотворен обмен на опит , би създало възможности за взаимноизгодни дейности и би засилило солидарността в Европа , а оттам и на атлантическата солидарност .
(trg)="9"> CONSIDERANDO che un accordo inteso a stabilire una cooperazione nel campo degli usi pacifici dell' energia atomica darebbe inizio ad un proficuo scambio di esperienze , aprirebbe la via ad attività reciprocamente vantaggiose e rafforzerebbe la solidarietà in Europa e attraverso l' Atlantico ;

(src)="10"> СЕ ДОГОВОРИХА за следното :
(trg)="10"> HANNO CONCORDATO quanto segue :

(src)="11"> Член 1
(trg)="11"> Articolo I

(src)="12.0"> 1.
(trg)="12.0"> 1.

(src)="12.1"> Сътрудничеството , което е предмет на настоящото споразумение , се отнася до използването на атомната енергия за мирни цели и обхваща следните области :
(trg)="12.1"> La cooperazione contemplata dal presente Accordo riguarda gli usi pacifici dell' energia atomica e si estende ai seguenti settori :

(src)="13"> ( а ) Предоставянето на научни знания , по-специално свързани с :
(trg)="13"> ( a ) la comunicazione di cognizioni , ivi incluse quelle riguardanti :

(src)="14"> ( i ) научните изследвания и разработки ,
(trg)="14"> ( i ) la ricerca e lo sviluppo ;

(src)="15"> ( ii ) въпросите , свързани с хигиена и безопасност ,
(trg)="15"> ( ii ) i problemi sanitari e di sicurezza ;

(src)="16"> ( iii ) оборудване , съоръжения и устройства ( включително предоставяне на планове , чертежи и спецификации ) и
(trg)="16"> ( iii ) le attrezzature , le installazioni e i congegni ( ivi compresa la fornitura di progetti , disegni e specifiche ) ; e

(src)="17"> ( iv ) използването на оборудване , съоръжения , устройства и материали ;
(trg)="17"> ( iv ) l' utilizzazione di attrezzature , installazioni , congegni e materiali ;

(src)="18"> ( б ) Доставка на материали ;
(trg)="18"> ( b ) la fornitura di materiali ;

(src)="19"> ( в ) Получаване на оборудване и устройства ;
(trg)="19"> ( c ) l' ottenimento di attrezzature e di congegni ;

(src)="20"> ( г ) Използване на патентни права ;
(trg)="20"> ( d ) l' utilizzazione dei diritti di brevetto ;

(src)="21"> ( д ) Достъп до оборудване и съоръжения и възможност за тяхното използване .
(trg)="21"> ( e ) l' accesso alle attrezzature e alle installazioni e la facoltà di utilizzarle .

(src)="22.0"> 2.
(trg)="22.0"> 2.

(src)="22.1"> Сътрудничеството , предвидено в настоящото споразумение , ще се прилага при договорените условия и в съответствие със законите и нормативната уредба , както и съгласно предписанията , прилагани относно лицензиония режим , който е в сила в Общността и в Канада .
(trg)="22.1"> La cooperazione prevista dal presente Accordo sarà attuata a condizioni da convenirsi e in conformità delle leggi e dei regolamenti nonché delle disposizioni applicabili in materia di licenze , in vigore nella Comunità e nel Canada .

(src)="23.0"> 3.
(trg)="23.0"> 3.

(src)="23.1"> Всяка една от договарящите се страни се задължава по отношение на другата да следи разпоредбите на настоящия договор да бъдат приемани и спазвани , що се отнася до Общността , съгласно разпоредбите на горецитирания договор , от всички надлежно оторизирани по силата на настоящото споразумение лица , които са се установили в нея , а що се отнася до Канада , от всички правителствени предприятия и от всички лица , влизащи в рамките на нейната юрисдикция .
(trg)="23.1"> Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna verso l' altra ad assicurare che le disposizioni del presente Accordo siano accettate e osservate , per quanto riguarda la Comunità , conformemente alle disposizioni del predetto Trattato , da tutte le persone stabilite nella Comunità e debitamente autorizzate in base al presente Accordo , e , per quanto riguarda il Canada , da tutte le imprese governative e da tutte le persone sottoposte alla sua giurisdizione .

(src)="24"> Член II
(trg)="24"> Articolo II

(src)="25"> Без да се ограничава общият обхват на разпоредбите на член 1 , сътрудничеството , предвидено в настоящото споразумение , трябва да включва обща програма за научни изследвания и разработки относно типа ядрен реактор , работещ с естествен уран и със забавител под формата на тежка вода .
(trg)="25"> Senza pregiudizio delle disposizioni generali dell' articolo I , la cooperazione prevista nel presente Accordo comporterà un programma comune di ricerca e di sviluppo nel campo dei reattori nucleari ad uranio naturale , moderati ad acqua pesante .

(src)="26"> Член III
(trg)="26"> Articolo III

(src)="27"> 1. ( а ) Договарящите се страни могат да предоставят една на друга , както и на лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , или на лицата които са се установили в Общността , знанията с които разполагат и са свързани с въпроси от областта на приложение на настоящото споразумение .
(trg)="27"> 1. ( a ) Ciascuna Parte contraente potrà mettera a disposizione dell' altra e a disposizione delle persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o di quelle stabilite nella Comunità le cognizioni di cui dispone nelle materie che rientrino nell' ambito di applicazione del presente Accordo .

(src)="28"> ( б ) Предоставянето на научни знания , получени от трети страни , при условия , които забраняват такова предоставяне , се изключва от приложението на настоящото споразумение .
(trg)="28"> ( b ) La comunicazione di cognizioni ottenute da terzi a condizione di non trasmetterle ad altri è esclusa dall' ambito del presente Accordo .

(src)="29"> ( в ) Знанията , които една от договарящите се страни предоставя и за които счита , че имат търговска стойност , ще се предоставят само при условия , които се определят от споменатата договоряща се страна .
(trg)="29"> ( c ) Le cognizioni considerate di valore commeciale dalla Parte contraente che le fornisce saranno comunicate soltanto alle condizioni fissate da detta Parte contraente .

(src)="30"> 2. ( а ) Договарящите се страни трябва да насърчават и улесняват обмена на научни знания между лицата , които са се установили в Общността , от една страна , и лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , от друга страна , по въпросите , които са от областта на приложение на настоящото споразумение .
(trg)="30"> 2. ( a ) Le Parti contraenti incoraggeranno e agevoleranno lo scambio di cognizioni riguardanti materie comprese nell' ambito del presente Accordo tra persone stabilite nella Comunità , da una parte , e persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada , dall' altra .

(src)="31"> ( б ) Знанията , правата над които се притежават изцяло от такива лица , могат да бъдат предоставяни единствено със съгласието на тези лица и при определените от тях условия .
(trg)="31"> ( b ) Le cognizioni di cui dette persone siano proprietarie saranno comunicate soltanto con il consenso delle stesse e alle condizioni da esse fissate .

(src)="32"> Член IV
(trg)="32"> Articolo IV

(src)="33"> 1. ( а ) Всяка една от договарящите се страни трябва да преотстъпи или да накара да бъдат преотстъпени на другата страна или на лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада или са се установили в рамките на Общността , при условия , които ще бъдат договорени допълнително , лицензии или сублицензии по патенти , които са собственост на едната или другата договаряща се страна , или по които едната или другата страна има право да преотстъпи лицензии или сублицензии , по въпроси от областта на приложение на настоящото споразумение .
(trg)="33"> 1. ( a ) Ciascuna delle Parti contraenti concederà o farà concedere all' altra o a persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità , a condizioni da concordarsi , licenze o sublicenze su brevetti di proprietà di una delle Parti contraenti o nei confronti dei quali l' una o altra ha il diritto di concedere licenze o sublicenze e riguardanti materie che rientrano nell' ambito del presente Accordo .

(src)="34"> ( б ) Преотстъпването на лицензии или сублицензии по патенти или на лицензии , получени от трети страни , при условия , които забраняват такова преотстъпване , се изключва от приложението на настоящото споразумение .
(trg)="34"> ( b ) La concessione di licenze o di sublicenze su brevetti o licenze ottenuti da terzi a condizioni che non consentano tale concessione è esclusa dall' ambito del presente Accordo .

(src)="35"> 2. ( а ) По въпросите , свързани с областта на приложение на настоящото споразумение , договарящите се страни трябва да насърчават и улесняват преотстъпването на лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , или на лицата , които са се установили в рамките на Общността , на лицензии по патенти , които съответно са собственост на лица , които са се установили в рамките на Общността или на лица , които са под юрисдикцията на правителството на Канада .
(trg)="35"> 2. ( a ) Le Parti contraenti incoraggeranno e agevoleranno la concessione a persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità di licenze su brevetti riguardanti materie che rientrino nell' ambito del presente Accordo e che siano di proprietà rispettivamente di persone stabilite nella Comunità o sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada .

(src)="36"> ( б ) Лицензиите или сублицензиите по патенти или лицензиите , правата по които са владение на такива лица , могат да бъдат преотстъпвани само със съгласието на тези лица и при условията , които са определени от тях .
(trg)="36"> ( b ) Le Licenze o sublicenze su brevetti o licenze appartenenti a dette persone saranno concesse soltanto con il loro consenso e alle condizioni da esse fissate .

(src)="37"> Член V
(trg)="37"> Articolo V

(src)="38.0"> 1.
(trg)="38.0"> 1.

(src)="38.1"> В рамките на възможното договарящите се страни трябва да си предоставят взаимно или да предоставят на лица , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , или са се установили в рамките на Общността , технически съвети , като това става или чрез предоставяне на разположение на експерти , или по всякакъв друг начин , които бъде договорен .
(trg)="38.1"> Nella misura del possibile , le Parti contraenti si forniranno reciprocamente o forniranno a persone sottoposte alla giurisdizionedel Governo del Canada o stabilite nella Comunità consulenza tecnica con l' ausilio di esperti o in qualsiasi altra forma che potrà essere concordata .

(src)="39.0"> 2.
(trg)="39.0"> 2.

(src)="39.1"> Всяка от договарящите се страни трябва да осигурява в рамките на възможното в своите собствени училища или учебни заведения , и ще спомага да бъде осигурявано на други места в Общността или в Канада обучение на студентите и стажантите , които са препоръчани от другата страна , в областите , свързани с използването на атомната енергия за мирни цели .
(trg)="39.1"> Nei limiti del possibile , ciascuna Parte contraente assicurerà nelle proprie scuole e installazioni a studenti e a tirocinanti , segnalati dall' altra Parte , una formazione nei settori riguardanti gli usi pacifici dell' energia atomica e si adopererà a che tale formazione sia assicurata altrove nell' ambito della Comunità o in Canada .

(src)="40"> Член VI
(trg)="40"> Articolo VI

(src)="41"> Договарящите се страни се споразумяват , че ако има общо или специално разрешение на Комисията , в случаите , когато то е изисквано според договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , или от правителството на Канада , могат да бъдат доставяни или получавани изходни суровини и специални ядрени суровини в рамките на настоящото споразумение , при търговски условия или според всеки друг договорен начин , от Агенцията за снабдяване на Общността , от правителствените предприятия на Канада или от лица , които са се установили в Общността или са под юрисдикцията на правителството на Канада .
(trg)="41"> Le Parti contraenti convengono che , previa generale o specifica autorizzazione della Commissione , quando ciò sia richiesto dal Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , o del Governo del Canada , materiale-fonte e materiali nucleari speciali potranno essere forniti o ricevuti nell' ambito del presente Accordo , a condizioni commerciali o nel modo altrimenti concordato , dall' Agenzia di Approvvigionamento della Comunità , dalle imprese governative del Canada o da persone stabilite nella Comunità o sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada .

(src)="42"> Член VII
(trg)="42"> Articolo VII

(src)="43"> Договарящите се страни трябва да подпомагат в рамките на възможното лицата , които се намират под юрисдикцията на правителството на Канада или са се установили в рамките на Общността , да се снабдяват с реактори за научни изследвания и за добиване на мощност и да им осигуряват помощ при проектиране , изработване и експлоатация на такива реактори .
(trg)="43"> Le Parti contraenti aiuteranno , nella misura del possibile , le persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità a procurarsi reattori di ricerca e di potenza e ad ottenere assistenza nella progettazione , nella costruzione , e nell' esercizio di tali reattori .

(src)="44"> Член VIIІ
(trg)="44"> Articolo VIII

(src)="45"> Договарящите се страни трябва да си оказват взаимна помощ в рамките на възможното , за придобиването от едната или от другата от договарящите се страни или от лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада или на лицата , които са се установили в рамките на Общността , на суровини , оборудване и други компоненти , необходими за научно-изследователската работа , разработването и производството в областта на атомната енергия в Канада или Общността .
(trg)="45"> Le Parti contraenti , nella misura del possibile , si forniranno reciproca assistenza perché ciascuna di esse o persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità ottengano materiali , attrezzature ed ogni altro elemento necessario per la ricerca , lo sviluppo e la produzione nel campo dell' energia atomica nel Canada o nell' ambito della Comunità .

(src)="46"> Член ІХ
(trg)="46"> Articolo IX

(src)="47.0"> 1.
(trg)="47.0"> 1.

(src)="47.1"> Общността и правителството на Канада поемат задължението , че получените по силата на това споразумение суровини или оборудване , както и изходните суровини или специалните ядрени материали , производни на всяка суровина или оборудване , получено по този начин , ще бъдат използвани единствено за целите на развитието и разработването на използването на атомната енергия за невоенни цели ; и че за тази цел никаква суровина и оборудване , получени по силата на това споразумение , както и никаква изходна суровина или специален ядрен материал , производни на всяка суровина или оборудване , получено по този начин , няма да бъдат предоставяни на неоторизирани лица или на такива , които са извън техния контрол , освен в случаите на предварително писмено разрешение , издадено съответно от правителството на Канада или от Общността .
(trg)="47.1"> La Comunità ed il Governo del Canada si impegnano ad assicurare che i materiali o le attrezzature ottenute in base al presente Accordo e i materiali-fonte o i materiali nucleari speciali derivati dall' utilizzazione di qualsiasi materiale o attrezzatura così ottenuta saranno impiegati unicamente per promuovere e sviluppare gli usi pacifici dell' energia atomica e non per scopi militari e che , a tal fine , nessun materiale o attrezzatura ottenuti in base al presente Accordo nè alcun materiale-fonte o materiale nucleare speciale derivato dall' utilizzazione di qualsiasi materiale o attrezzatura così ottenuti siano trasferiti a persone non autorizzate o non sottoposte al suo controllo , salvo previa autorizzazione scritta del Governo del Canada o della Comunità , rispettivamente .

(src)="48.0"> 2.
(trg)="48.0"> 2.

(src)="48.1"> Продължаването на сътрудничеството , предвидено в настоящото споразумение , ще зависи от прилагането , по смисъла на параграф 1 на настоящия член и от убедеността за това на двете страни , на системата за контрол , създадена от Общността по силата на договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , както и от мерките , които взема канадското правителство , свързани с отчитане на използването на суровините или оборудването .
(trg)="48.1"> L' ulteriore attuazione della cooperazione prevista dal presente Accordo sarà condizionata alla reciproca soddisfacente applicazione , ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo , del sistema di controllo stabilito dalla Comunità in conformità del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) e dei provvedimenti presi dal Governo del Canada allo scopo di rendere conto dell' utilizzazione dei materiali o delle attrezzature .

(src)="49.0"> 3.
(trg)="49.0"> 3.

(src)="49.1"> За нуждите на настоящото споразумение ще се провеждат консултации и взаимни посещения между двете договарящи се страни , за да може всяка една от тях да се увери , че системата за контрол на Общността и мерките , които взема канадското правителство , свързани с отчитане използването на суровините и оборудването , са достатъчни и ефикасни .
(trg)="49.1"> Consultazioni e scambi di visite avranno luogo fra le Parti contraenti per assicurare entrambe che il sistema di controllo della Comunità ed i provvedimenti presi dal Governo del Canada allo scopo di rendere conto della utilizzazione di materiali o di attrezzature siano soddisfacenti ed efficaci ai fini del presente Accordo .

(src)="49.2"> За прилагането на тези системи , договарящите се страни са съгласни да провеждат консултации и обмен на опит с Международната агенция по атомна енергия с цел изграждането на система , която да бъде достатъчно съвместима със системата на Международната агенция по атомна енергия .
(trg)="49.2"> Per l' applicazione di detti sistemi di controllo , le Parti contraenti sono disposte a procedere a consultazioni e scambi di esperienze con l' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica allo scopo di stabilire un sistema che sia ragionevolmente compatibile con quello dell' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica .

(src)="50.0"> 4.
(trg)="50.0"> 4.

(src)="50.1"> Като признават значението на Международната агенция по атомна енергия , Общността и канадското правителство ще извършват периодични консултации , за да се определи дали по отношение на контрола съществуват области , в които би могло да се поиска техническа помощ от тази Агенция .
(trg)="50.1"> Riconoscendo l' importanza dell' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica , la Comunità e il Governo del Canada si consulteranno , di tanto in tanto , allo scopo di stabilire se esistano , in materia di controllo , settori nei quali possa essere richiesta l' assistenza tecnica di tale Agenzia .

(src)="51"> Член X
(trg)="51"> Articolo X

(src)="52.0"> 1.
(trg)="52.0"> 1.

(src)="52.1"> Освен ако разпоредбите не предвиждат друго , прилагането или използването на всяка информация ( включително планове , чертежи и спецификации ) , както и на всякакви материали , оборудване и устройства , които са обменени или прехвърлени между договарящите се страни по силата на настоящото споразумение , се извършва при поемане на отговорност от страна на договарящата страна-бенефициент , като другата договаряща се страна не гарантира по никакъв начин достоверността или целостта на тази информация , нито степента , в която тази информация , материали , оборудване или устройства отговарят на определена специална употреба или приложение .
(trg)="52.1"> Salvo disposizione contraria , l' applicazione o l' utilizzazione di qualsiasi informazione ( ivi compresi i progetti , i disegni e le specifiche ) e di qualsiasi materiale , attrezzatura o congegno , scambiati o trasferiti tra le Parti contraenti in virtù del presente Accordo , si farà sotto la responsabilità della Parte contraente che li avrà ricevuti .
(trg)="52.2"> L' altra Parte contraente non dovrà essere tenuta garante dell' esattezza o completezza di tali informazioni , nè dell' idoneità di tali informazioni , materiali , attrezzature o congegni per qualsiasi particolare applicazione o utilizzazione .

(src)="53.0"> 2.
(trg)="53.0"> 2.

(src)="53.1"> Договарящите се страни признават , че осъществяването на целите на настоящото споразумение изисква вземането на съответни мерки по отношение на поемането на гражданска отговорност .
(trg)="53.1"> Le Parti contraenti riconoscono che il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo richiede provvedimenti adeguati in materia di responsabilità civile .

(src)="53.2"> Договарящите се страни ще си сътрудничат за изработване и приемане във възможно най-кратък срок на общи взаимно приемливи разпоредби по отношение на гражданската отговорност .
(trg)="53.2"> Le Parti contraenti coopereranno al fine di elaborare e fare adottare , al più presto possibile , disposizioni generali reciprocamente soddisfacenti in materia di responsabilità civile .

(src)="53.3"> В случай на забавяне при приемането на такива общи разпоредби , договарящите се страни ще извършат консултации за приемане специално изготвени взаимно приемливи разпоредби , позволяващи извършването на специални транзакции .
(trg)="53.3"> In caso di ritardo nella adozione di dette disposizioni generali , le Parti contraenti si consulteranno al fine di adottare disposizioni « ad hoc » che siano di reciproca soddisfazione e consentano di raggiungere accordi particolari .

(src)="54"> Член ХІ
(trg)="54"> Articolo XI

(src)="55.0"> 1.
(trg)="55.0"> 1.

(src)="55.1"> Член 106 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , подписан в Рим на 25 март 1957 г . , предвижда държавите-членки , които преди влизането в сила на този договор са сключили с трети страни споразумения за сътрудничество в областта на атомната енергия , да предприемат съвместно с Комисията необходимите преговори с тези трети страни , с цел Комисията да поеме във възможно най-голяма степен правата и задълженията , произтичащи от тези споразумения .
(trg)="55.1"> L' articolo 106 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , firmato a Roma il 25 marzo 1957 , stabilisce che gli Stati membri , i quali anteriormente all' entrata in vigore del Trattato abbiano concluso accordi con Stati terzi per una cooperazione nel campo dell' energia nucleare , sono tenuti ad avviare , congiuntamente alla Commissione , le trattative necessarie con questi Stati terzi al fine di ottenere , nella misura del possibile , la assunzione da parte della Comunità dei diritti e obblighi derivanti da detti accordi .

(src)="56.0"> 2.
(trg)="56.0"> 2.

(src)="56.1"> Правителството на Канада е готово да предприеме такива преговори по всяко споразумение , по което то е страна .
(trg)="56.1"> Il Governo del Canada è disposto ad avviare tali trattative per quanto riguarda qualsiasi accordo in cui esso è parte .

(src)="57"> Член ХІІ
(trg)="57"> Articolo XII

(src)="58"> Договарящите се страни потвърждават отново своя общ интерес да развиват използването на атомната енергия за мирни цели с посредничеството на Международната агенция по атомна енергия и изразяват своето становище , че тази агенция и нейните членове би трябвало да се възползват от резултатите от тяхното сътрудничество .
(trg)="58"> Le Parti contraente riaffermano il loro comune interesse a promuovere gli usi pacifici dell' energia atomica per il tramite dell' Agenzia Internazionale dell' Energia Atomica e intendono che detta Agenzia e i suoi membri beneficino dei risultati della loro cooperazione .

(src)="59"> Член ХІІІ
(trg)="59"> Articolo XIII

(src)="60.0"> 1.
(trg)="60.0"> 1.

(src)="60.1"> По искане на едната или другата от договарящите се страни , техни представители трябва да се събират периодично за извършване на консултации по проблеми , възникнали при прилагането на настоящото споразумение , за контрол над неговото функциониране и за разглеждане на други мерки за сътрудничество , които се добавят към мерките , предвидени в настоящото споразумение .
(trg)="60.1"> Su richiesta di ciascuna delle Parti contraenti , rappresentanti di esse si riuniranno , di tanto in tanto , per consultarsi reciprocamente sui problemi derivanti dall' applicazione del presente Accordo , per controllarne l' attuazione e per esaminare ulteriori forme di cooperazione che potessero aggiungersi a quelle previste nel presente Accordo .

(src)="61.0"> 2.
(trg)="61.0"> 2.

(src)="61.1"> Договарящите се страни ще могат по взаимно съгласие да канят други страни да участват в общата програма , отбелязана в член ІІ .
(trg)="61.1"> Le Parti contraenti potranno invitare , di comune accordo , altri Paesi a partecipare al programma comune di cui all' articolo II .

(src)="62"> Член ХІV
(trg)="62"> Articolo XIV

(src)="63"> За целите на настоящото споразумение и при положение , че не е направено различно уточнение :
(trg)="63"> Ai fini del presente Accordo , ed a meno che non sia diversamente precisato :

(src)="64"> ( а ) Терминът " договарящи се страни " означава Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) от една страна , и правителството на Канада и правителствените предприятия на Канада , определени в параграф ( b ) на настоящото споразумение , от друга страна ;
(trg)="64"> ( a ) il termine « Parti contraenti » indica la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) , da una parte , e il Governo del Canada e le imprese governative del Canada definite nel paragrafo ( b ) del presente articolo , dall' altra ;

(src)="65"> ( б ) Терминът " правителствени предприятия на Канада " означава " Atomic Energy of Canada Limited " и " Eldorado Mining and Refining Limited " и всички други предприятия , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , и относно които договарящите се страни могат да се споразумеят ;
(trg)="65"> ( b ) il termine « imprese governative del Canada » indica l' «Atomic Energy of Canada Limited » e la « Eldorado Mining and Refining Limited » e ogni altra impresa sottoposta alla giurisdizione del Governo del Canada che le Parti contraenti convengano di considerare tale ;

(src)="66"> ( в ) Терминът " лице " означава всяко физическо лице , сдружение ( фирма , компания , дружество ) , асоциация , институция или публично предприятие и всяко друго публично или частно юридическо лице , но този термин не се прилага за договарящите се страни , определени в параграф ( а ) на настоящия член ;
(trg)="66"> ( c ) il termine « persone » comprende qualunque persone fisica , società ( ditta , compagnia , « partnership » ) , associazione , ente o impresa governativa e ogni altra persona giuridica pubblica o privata , ma non comprende le Parti contraenti come definite nel paragrafo ( a ) del presente articolo ;

(src)="67"> ( г ) Терминът " оборудване " означава главните части или главните съставни елементи на машини или съоръжения , които са особено пригодни за използване в проекти свързани с атомната енергия ;
(trg)="67"> ( d ) il termine « attrezzatura » indica le parti principali o gli elementi essenziali di macchine o impianti particolarmente atti ad essere utilizzati in progetti relativi all' energia atomica ;

(src)="68"> ( д ) Терминът " материал " означава всяка изходна суровина , всякакъв специален ядрен материал , тежка вода , графит с качество за използване в ядрен реактор , както и всяко друго вещество , което поради своята природа или своята чистота , е особено пригодно за използване в ядрени реактори ;
(trg)="68"> ( e ) il termine « materiale » indica : materiale-fonte , materiale nucleare speciale , acqua pesante , grafite di qualità nucleare e qualsiasi altra sostanza che , per la sua natura o purezza , sia particolarmente adatta ad essere usata nei reattori nucleari .

(src)="69"> ( е ) Терминът " изходна суровина " означава урана , който се среща в природата , съдържащ смес от изотопи ; обеднения уран във вид на изотоп 235 , тория ; някои от горецитираните материали под формата на метал , сплав , химическо съединение или концентрат ; всеки друг материал , който съдържа един или няколко от горецитираните материали в определена степен на концентрация , определена от договарящите се страни , и всеки друг материал , определен като такъв от договарящите се страни ;
(trg)="69"> ( f ) il termine « materiale-fonte » indica : uranio contenente la miscela di isotopi che si trova in natura ; uranio impoverito nell' isotopo 235 ; torio ; uno qualsiasi dei predetti materiali sotto forma di metallo , lega , composto chimico o concentrato ; qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei predetti al grado di concentrazione che sarà concordato fra le Parti contraenti ; qualsiasi altro materiale designato come tale dalle Parti contraenti ;

(src)="70"> ( ж ) Терминът " специален ядрен материал " означава плутоний ; уран-233 ; уран-235 ; обогатен уран във вид на изотопи 233 или 235 ; всяко вещество , което съдържа един или няколко от горецитираните материали , и всяко друго вещество , посочено като такова от договарящите се страни ; въпреки това терминът " специален ядрен материал " не се прилага към " изходните суровини " ;
(trg)="70"> ( g ) il termine « materiale nucleare speciale » indica : plutonio ; uranio 233 ; uranio 235 ; uranio arricchito negli isotopi 233 e 235 ; qualsiasi sostanza contenente uno o più dei predetti e qualsiasi altra sostanza designata come tale dalle Parti contraenti ; tuttavia il termine « materiale nucleare speciale » non comprende il « materiale-fonte » ;

(src)="71"> ( з ) Терминът " производен " означава получен при една или няколко последователни или непоследователни операции ;
(trg)="71"> ( h ) il termine « derivato » significa derivato da uno o più procedimenti , successivi o meno ;

(src)="72"> ( и ) Терминът " в Общността " означава териториите , на които договорът за създаване на Европейската Общност за атомна енергия ( Евратом ) се прилага или ще се прилага .
(trg)="72"> ( i ) il termine « nella Comunità » significa : nell' ambito dei territori ai quali si applica e si applicherà il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell' Energia Atomica ( Euratom ) .

(src)="73"> Член ХV
(trg)="73"> Articolo XV

(src)="74.0"> 1.
(trg)="74.0"> 1.

(src)="74.1"> Настоящото споразумение влиза в сила чрез размяна на ноти за това между Общността и правителството на Канада(1 ) .
(trg)="74.1"> Il presente Accordo entrerà in vigore mediante uno scambio di note intese a tal fine tra la Comunità e il Governo del Canada ( 1 ) .

(src)="75.0"> 2.
(trg)="75.0"> 2.

(src)="75.1"> То ще остане в сила за срок от десет години , и след този период , до изтичането на предизвестие от шест месеца , направено с тази цел от Общността или от правителството на Канада , освен когато такова предизвестие е направено шест месеца преди изтичането на горепосочения период от десет години .
(trg)="75.1"> L' Accordo resterà in vigore per un periodo di dieci anni e ulteriormente fino alla scadenza di un periodo di preavviso di sei mesi da notificarsi a tal fine dalla Comunità o dal Governo del Canada , a meno che detta notifica non sia stata inviata sei mesi prima dello scadere del suddetto periodo di dieci anni .

(src)="76"> В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО , долуподписаните , надлежно упълномощени за целта съответно от Общността и правителството на Канада , полагат подписите си под настоящото споразумение .
(trg)="76"> IN FEDE DI CHE i sottoscritti , debitamente autorizzati a tale scopo rispettivamente dalla Commissione e dal Governo del Canada , hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli .

# bg/1959/jrc21959A1006_02-bg.xml.gz
# it/1959/jrc21959A1006_02-it.xml.gz


(src)="2"> РАЗМЯНА НА ПИСМА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КАНАДА И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ ( ЕВРАТОМ )
(trg)="2"> SCAMBIO DI LETTERE FRA IL GOVERNO DEL CANADA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA ( EURATOM )

(src)="3"> № 1
(trg)="3"> N.1

(src)="4"> Г-н S. D. PIERCE до Г-н E. HIRSCH
(trg)="4.0"> Lettera del sig .
(trg)="4.1"> S. D. Pierce al sig .
(trg)="4.2"> E. Hirsch ( Traduzione )

(src)="5"> Брюксел , 6 октомври 1959 г .
(trg)="5"> Bruxelles , 6 ottobre 1959

(src)="6"> Господин Председател ,
(trg)="6"> « Signor Presidente ,