# bg/1959/jrc21959A1006_01-bg.xml.gz
# et/1959/jrc21959A1006_01-et.xml.gz


(src)="2"> СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ ( ЕВРАТОМ ) И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КАНАДА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ
(trg)="2"> Kanada valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) vaheline koostöökokkulepe tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise kohta

(src)="3"> ПРЕАМБЮЛ
(trg)="3"> PREAMBUL

(src)="4"> Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , действаща посредством своята Комисия ( по-долу наричана за краткост " Комисията " ) и Правителството на Канада ,
(trg)="4"> Kanada valitsus ja Euroopa Aatomienergiaühendus ( Euratom ) , kes tegutsevad oma komisjoni ( edaspidi " komisjon " ) kaudu ,

(src)="5"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че с договора подписан в Рим на 25 март 1957 г . от Кралство Белгия , Федерална република Германия , Република Франция , Република Италия , Великото Херцогство Люксембург и Кралство Холандия , създадоха Общността с цел да допринесат , посредством установяването на необходимите условия за бързо изграждане и развитие на ядрената промишленост , за повишаването на жизнения стандарт в държавите-членки и за развитието на търговията с другите страни ;
(trg)="5"> ARVESTADES , et Belgia Kuningriik , Saksamaa Liitvabariik , Prantsuse Vabariik , Itaalia Vabariik , Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Madalmaade Kuningriik moodustasid 25. märtsil 1957 Roomas allakirjutatud lepinguga ühenduse , mille eesmärk on kaasa aidata elatustaseme tõstmisele liikmesriikides ja suhete arendamisele teiste riikidega , luues tuumatööstuse kiireks tekkeks ja arenguks vajalikud tingimused ,

(src)="6"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че Общността и правителството на Канада изразиха взаимно желание за установяване на тясно сътрудничество в областта на използването на атомната енергия за мирни цели ;
(trg)="6"> ARVESTADES , et Kanada valitsus ja ühendus on väljendanud soovi teha tihedat koostööd , et arendada aatomienergia rahuotstarbelist kasutamist ,

(src)="7"> КАТО ИЗРАЗЯВАТ ЖЕЛАНИЕ да си сътрудничат , за да осъществяват и увеличават приноса , който развитието на използването на атомната енергия за мирни цели позволява да бъде използван за повишаване на добруването и благосъстоянието на страните от Общността и на Канада ;
(trg)="7"> SOOVIDES teha omavahel koostööd , et edendada ja suurendada tuumaenergia rahuotstarbel kasutamise võimalikku osakaalu jõukuse ja heaolu tagamisel Kanadas ja ühenduse piires ,

(src)="8"> КАТО ПРИЗНАВАТ по-специално , че би било в техен интерес да си сътрудничат при изработването на обща програма за научни изследвания и разработки ;
(trg)="8"> TUNNISTADES eelkõige , et koostöö ühiste uurimis- ja arendusprogrammide loomisel oleks mõlemale kasulik ,

(src)="9"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че едно споразумение за установяване на сътрудничество в областта на използването на атомната енергия за мирни цели би положило началото на ползотворен обмен на опит , би създало възможности за взаимноизгодни дейности и би засилило солидарността в Европа , а оттам и на атлантическата солидарност .
(trg)="9"> ARVESTADES , et aatomienergia rahuotstarbelise kasutamise alast koostööd sätestav kokkulepe algatab viljaka kogemustevahetuse , loob vastastikku kasuliku tegevuse võimalusi ning tugevdab solidaarsust Euroopas ja üle Atlandi ookeani ,

(src)="10"> СЕ ДОГОВОРИХА за следното :
(trg)="10"> ON KOKKU LEPPINUD järgmises :

(src)="11"> Член 1
(trg)="11"> artikkel I

(src)="12.0"> 1.
(trg)="12.0"> 1.

(src)="12.1"> Сътрудничеството , което е предмет на настоящото споразумение , се отнася до използването на атомната енергия за мирни цели и обхваща следните области :
(trg)="12.1"> Käesoleva kokkuleppe kohaselt kavandatav koostöö hõlmab tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist ning sisaldab

(src)="13"> ( а ) Предоставянето на научни знания , по-специално свързани с :
(trg)="13"> a ) teabe esitamist , kaasa arvatud järgmistes valdkondades :

(src)="14"> ( i ) научните изследвания и разработки ,
(trg)="14"> i ) uurimis- ja arendustegevus ,

(src)="15"> ( ii ) въпросите , свързани с хигиена и безопасност ,
(trg)="15"> ii ) tervishoiu- ja ohutusküsimused ,

(src)="16"> ( iii ) оборудване , съоръжения и устройства ( включително предоставяне на планове , чертежи и спецификации ) и
(trg)="16"> iii ) tuumaseadmed , rajatised ja seadised ( sealhulgas projektide , jooniste ja spetsifikatsioonidega varustamine ) ning

(src)="17"> ( iv ) използването на оборудване , съоръжения , устройства и материали ;
(trg)="17"> iv ) tuumaseadmete , rajatiste , seadiste ja materjali kasutusviisid ;

(src)="18"> ( б ) Доставка на материали ;
(trg)="18"> b ) materjalitarneid ;

(src)="19"> ( в ) Получаване на оборудване и устройства ;
(trg)="19"> c ) tuumaseadmete ja seadiste hankimist ;

(src)="20"> ( г ) Използване на патентни права ;
(trg)="20"> d ) patendiõiguste kasutamist ;

(src)="21"> ( д ) Достъп до оборудване и съоръжения и възможност за тяхното използване .
(trg)="21"> e ) juurdepääsu tuumaseadmetele ja rajatistele ning nende kasutamist .

(src)="22.0"> 2.
(trg)="22.0"> 2.

(src)="22.1"> Сътрудничеството , предвидено в настоящото споразумение , ще се прилага при договорените условия и в съответствие със законите и нормативната уредба , както и съгласно предписанията , прилагани относно лицензиония режим , който е в сила в Общността и в Канада .
(trg)="22.1"> Käesoleva kokkuleppega ettenähtud koostöö toimub kokkulepitud tingimustel ning kohaldatavate õigusnormide ning Kanadas ja ühenduse piires kehtivate muude litsentsimisnõuete kohaselt .

(src)="23.0"> 3.
(trg)="23.0"> 3.

(src)="23.1"> Всяка една от договарящите се страни се задължава по отношение на другата да следи разпоредбите на настоящия договор да бъдат приемани и спазвани , що се отнася до Общността , съгласно разпоредбите на горецитирания договор , от всички надлежно оторизирани по силата на настоящото споразумение лица , които са се установили в нея , а що се отнася до Канада , от всички правителствени предприятия и от всички лица , влизащи в рамките на нейната юрисдикция .
(trg)="23.1"> Kumbki lepinguosaline kannab vastutust tagamaks , et kõik Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvad riiklikud ettevõtted ja isikud ning eespool nimetatud asutamislepinguga ettenähtud korras kõik käesoleva kokkuleppe alusel tegevusloa saanud isikud ühenduse piires aktsepteerivad ja täidavad käesoleva kokkuleppe sätteid .

(src)="24"> Член II
(trg)="24"> artikkel II

(src)="25"> Без да се ограничава общият обхват на разпоредбите на член 1 , сътрудничеството , предвидено в настоящото споразумение , трябва да включва обща програма за научни изследвания и разработки относно типа ядрен реактор , работещ с естествен уран и със забавител под формата на тежка вода .
(trg)="25"> Ilma et see piiraks I artikli üldosa kohaldamist , sisaldab käesoleva kokkuleppega ettenähtud koostöö ühist uurimis- ja arendusprogrammi , mis on seotud looduslikul uraanil töötava raskevee-tüüpi tuumareaktoriga .

(src)="26"> Член III
(trg)="26"> artikkel III

(src)="27"> 1. ( а ) Договарящите се страни могат да предоставят една на друга , както и на лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , или на лицата които са се установили в Общността , знанията с които разполагат и са свързани с въпроси от областта на приложение на настоящото споразумение .
(trg)="27"> 1. a ) Lepinguosalised võivad teha üksteisele ja ühenduse piires asuvatele või isikutele Kanada valitsuse jurisdiktsiooni all kättesaadavaks nende käsutuses oleva teabe käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes .

(src)="28"> ( б ) Предоставянето на научни знания , получени от трети страни , при условия , които забраняват такова предоставяне , се изключва от приложението на настоящото споразумение .
(trg)="28"> b ) Ükskõik milliselt kolmandalt isikult saadud teabeesitus sellist esitamist tõkestavatel tingimustel jäetakse käesoleva kokkuleppe kohaldamisalast välja .

(src)="29"> ( в ) Знанията , които една от договарящите се страни предоставя и за които счита , че имат търговска стойност , ще се предоставят само при условия , които се определят от споменатата договоряща се страна .
(trg)="29"> c ) Teavet esitava lepinguosalise arvates kaubandusliku väärtusega teave esitatakse ainult kõnealuse lepinguosalise poolt kindlaksmääratud tingimustel .

(src)="30"> 2. ( а ) Договарящите се страни трябва да насърчават и улесняват обмена на научни знания между лицата , които са се установили в Общността , от една страна , и лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , от друга страна , по въпросите , които са от областта на приложение на настоящото споразумение .
(trg)="30"> 2. a ) Lepinguosalised ergutavad ja soodustavad teabevahetust ühelt poolt Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvate isikute ja teiselt poolt ühenduse piires asuvate isikute vahel käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes .

(src)="31"> ( б ) Знанията , правата над които се притежават изцяло от такива лица , могат да бъдат предоставяни единствено със съгласието на тези лица и при определените от тях условия .
(trg)="31"> b ) Nende isikute käsutuses olev teave esitatakse ainult kõnealuste isikute poolt kindlaksmääratud tingimustel .

(src)="32"> Член IV
(trg)="32"> artikkel IV

(src)="33"> 1. ( а ) Всяка една от договарящите се страни трябва да преотстъпи или да накара да бъдат преотстъпени на другата страна или на лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада или са се установили в рамките на Общността , при условия , които ще бъдат договорени допълнително , лицензии или сублицензии по патенти , които са собственост на едната или другата договаряща се страна , или по които едната или другата страна има право да преотстъпи лицензии или сублицензии , по въпроси от областта на приложение на настоящото споразумение .
(trg)="33"> 1. a ) Lepinguosalised annavad või lasevad anda omavahel kokkulepitavate tingimuste kohaselt üksteisele või ühenduse piires asuvatele või Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele litsentse või all-litsentse kummagi lepinguosalise patentide alusel või vastavalt kummagi õigusele anda litsentse või all-litsentse käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes .

(src)="34"> ( б ) Преотстъпването на лицензии или сублицензии по патенти или на лицензии , получени от трети страни , при условия , които забраняват такова преотстъпване , се изключва от приложението на настоящото споразумение .
(trg)="34"> b ) Litsentside või all-litsentside andmine ükskõik millistelt kolmandatelt isikutelt saadud patentide või litsentside alusel sellist andmist tõkestavatel tingimustel jäetakse käesoleva kokkuleppe kohaldamisalast välja .

(src)="35"> 2. ( а ) По въпросите , свързани с областта на приложение на настоящото споразумение , договарящите се страни трябва да насърчават и улесняват преотстъпването на лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , или на лицата , които са се установили в рамките на Общността , на лицензии по патенти , които съответно са собственост на лица , които са се установили в рамките на Общността или на лица , които са под юрисдикцията на правителството на Канада .
(trg)="35"> 2. a ) Lepinguosalised ergutavad ja soodustavad litsentside andmist ühenduse piires asuvatele või Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes patentide alusel , mille omanikud on vastavalt Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad või ühenduses asuvad isikud .

(src)="36"> ( б ) Лицензиите или сублицензиите по патенти или лицензиите , правата по които са владение на такива лица , могат да бъдат преотстъпвани само със съгласието на тези лица и при условията , които са определени от тях .
(trg)="36"> b ) Litsentsid või all-litsentsid sellistele isikutele kuuluvate patentide või litsentside alusel antakse ainult kõnealuste isikute nõusolekul ja nende poolt kindlaksmääratud tingimustel .

(src)="37"> Член V
(trg)="37"> artikkel V

(src)="38.0"> 1.
(trg)="38.0"> 1.

(src)="38.1"> В рамките на възможното договарящите се страни трябва да си предоставят взаимно или да предоставят на лица , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , или са се установили в рамките на Общността , технически съвети , като това става или чрез предоставяне на разположение на експерти , или по всякакъв друг начин , които бъде договорен .
(trg)="38.1"> Lepinguosalised annavad niivõrd , kui see on võimalik üksteisele või ühenduse piires asuvatele või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele tehnilist nõu ekspertide lähetamise teel või mõnel muul viisil , milles lepinguosalised võivad kokku leppida .

(src)="39.0"> 2.
(trg)="39.0"> 2.

(src)="39.1"> Всяка от договарящите се страни трябва да осигурява в рамките на възможното в своите собствени училища или учебни заведения , и ще спомага да бъде осигурявано на други места в Общността или в Канада обучение на студентите и стажантите , които са препоръчани от другата страна , в областите , свързани с използването на атомната енергия за мирни цели .
(trg)="39.1"> Lepinguosalised korraldavad võimaluse korral üksteise poolt soovitatud üliõpilastele ja koolitatavatele isikutele tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise alast väljaõpet oma koolides või rajatistes ning aitavad väljaõpet saada mujal Kanadas või ühenduse piires .

(src)="40"> Член VI
(trg)="40"> artikkel VI

(src)="41"> Договарящите се страни се споразумяват , че ако има общо или специално разрешение на Комисията , в случаите , когато то е изисквано според договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , или от правителството на Канада , могат да бъдат доставяни или получавани изходни суровини и специални ядрени суровини в рамките на настоящото споразумение , при търговски условия или според всеки друг договорен начин , от Агенцията за снабдяване на Общността , от правителствените предприятия на Канада или от лица , които са се установили в Общността или са под юрисдикцията на правителството на Канада .
(trg)="41"> Lepinguosalised lepivad kokku , et kui see on vajalik Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) asutamislepingu kohaselt , võivad Kanada valitsuse või komisjoni üld- või eriloa alusel Kanada riiklikud ettevõtted , ühenduse tarneagentuur või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad või ühenduse piires asuvad isikud käesoleva kokkuleppe kohaselt tarnida või vastu võtta lähtematerjali ja lõhustuvat erimaterjali kaubanduslikel või muudel kokkulepitud tingimustel .

(src)="42"> Член VII
(trg)="42"> artikkel VII

(src)="43"> Договарящите се страни трябва да подпомагат в рамките на възможното лицата , които се намират под юрисдикцията на правителството на Канада или са се установили в рамките на Общността , да се снабдяват с реактори за научни изследвания и за добиване на мощност и да им осигуряват помощ при проектиране , изработване и експлоатация на такива реактори .
(trg)="43"> Lepinguosalised aitavad niivõrd , kui see on võimalik ühenduse piires asuvatel või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvatel isikutel omandada uurimisotstarbelisi ja energiatootmisreaktoreid ning saada abi selliste reaktorite projekteerimisel , ehitamisel ja käitamisel .

(src)="44"> Член VIIІ
(trg)="44"> artikkel VIII

(src)="45"> Договарящите се страни трябва да си оказват взаимна помощ в рамките на възможното , за придобиването от едната или от другата от договарящите се страни или от лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада или на лицата , които са се установили в рамките на Общността , на суровини , оборудване и други компоненти , необходими за научно-изследователската работа , разработването и производството в областта на атомната енергия в Канада или Общността .
(trg)="45"> Lepinguosalised abistavad üksteist võimaluse korral seoses hangetega , mis kumbki lepinguosaline või ühenduse piires asuvad või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad isikud teevad materjali , tuumaseadmete ja muude vahendite saamiseks , mis on vajalikud tuumaenergia-alasteks uuringuteks , arendustööks ja tootmiseks ühenduses või Kanadas .

(src)="46"> Член ІХ
(trg)="46"> artikkel IX

(src)="47.0"> 1.
(trg)="47.0"> 1.

(src)="47.1"> Общността и правителството на Канада поемат задължението , че получените по силата на това споразумение суровини или оборудване , както и изходните суровини или специалните ядрени материали , производни на всяка суровина или оборудване , получено по този начин , ще бъдат използвани единствено за целите на развитието и разработването на използването на атомната енергия за невоенни цели ; и че за тази цел никаква суровина и оборудване , получени по силата на това споразумение , както и никаква изходна суровина или специален ядрен материал , производни на всяка суровина или оборудване , получено по този начин , няма да бъдат предоставяни на неоторизирани лица или на такива , които са извън техния контрол , освен в случаите на предварително писмено разрешение , издадено съответно от правителството на Канада или от Общността .
(trg)="47.1"> Nii Kanada valitsus kui ühendus kohustuvad käesoleva kokkuleppe kohaselt saadud materjali või tuumaseadmeid ning ükskõik millistest kõnealusel viisil omandatud materjalidest või tuumaseadmetest tulenevat lähtematerjali või lõhustuvat erimaterjali kasutama mitte sõjalisel eesmärgil , vaid ainuüksi tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise edendamiseks ja arendamiseks ning ei anna seetõttu käesoleva kokkuleppe kohaselt omandatud materjali või tuumaseadmeid ega ükskõik millistest sel viisil omandatud materjalidest või tuumaseadmetest tulenevat lähtematerjali või lõhustuvat erimaterjali üle tegevusloata isikutele või isikutele , kes ei ole sellega seotud , kui ühendus või Kanada valitsus ei ole selleks oma kirjalikku nõusolekut andnud .

(src)="48.0"> 2.
(trg)="48.0"> 2.

(src)="48.1"> Продължаването на сътрудничеството , предвидено в настоящото споразумение , ще зависи от прилагането , по смисъла на параграф 1 на настоящия член и от убедеността за това на двете страни , на системата за контрол , създадена от Общността по силата на договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , както и от мерките , които взема канадското правителство , свързани с отчитане на използването на суровините или оборудването .
(trg)="48.1"> Käesoleva kokkuleppe kohaselt kavandatud koostöö jätkumine oleneb sellest , kuivõrd vastastikku rahuldaval viisil on käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel rakendatud kaitsemeetmete ja kontrollisüsteem , mis ühendus on kehtestanud Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) asutamislepinguga sätestatud korras , ning meetmete kohaselt , mis Kanada valitsus on kehtestanud arvestuse pidamiseks materjali ja tuumaseadmete kasutamise üle .

(src)="49.0"> 3.
(trg)="49.0"> 3.

(src)="49.1"> За нуждите на настоящото споразумение ще се провеждат консултации и взаимни посещения между двете договарящи се страни , за да може всяка една от тях да се увери , че системата за контрол на Общността и мерките , които взема канадското правителство , свързани с отчитане използването на суровините и оборудването , са достатъчни и ефикасни .
(trg)="49.1"> Lepinguosaliste vahel toimuvad konsultatsioonid ja visiidid , mis kinnitavad mõlemale poolele , et ühenduse kaitsemeetmed ja kontrollisüsteem ning Kanada valitsuse kehtestatud meetmed arvepidamiseks materjali või tuumaseadmete kasutamise üle on käesoleva kokkuleppe kohaldamisel rahuldavad ja tõhusad .

(src)="49.2"> За прилагането на тези системи , договарящите се страни са съгласни да провеждат консултации и обмен на опит с Международната агенция по атомна енергия с цел изграждането на система , която да бъде достатъчно съвместима със системата на Международната агенция по атомна енергия .
(trg)="49.2"> Lepinguosalised on kõnealuste süsteemide rakendamisel valmis nõu pidama ning kogemusi vahetama Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuriga , et luua Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri süsteemile nõuetekohaselt vastav süsteem .

(src)="50.0"> 4.
(trg)="50.0"> 4.

(src)="50.1"> Като признават значението на Международната агенция по атомна енергия , Общността и канадското правителство ще извършват периодични консултации , за да се определи дали по отношение на контрола съществуват области , в които би могло да се поиска техническа помощ от тази Агенция .
(trg)="50.1"> Tunnistades Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri tähtsust , peavad Kanada valitsus ja ühendus aeg-ajalt nõu , et välja selgitada kõik kaitsemeetmete ja kontrolli vastutusalad , mille puhul võiks kõnesolevalt agentuurilt abi taotleda .

(src)="51"> Член X
(trg)="51"> artikkel X

(src)="52.0"> 1.
(trg)="52.0"> 1.

(src)="52.1"> Освен ако разпоредбите не предвиждат друго , прилагането или използването на всяка информация ( включително планове , чертежи и спецификации ) , както и на всякакви материали , оборудване и устройства , които са обменени или прехвърлени между договарящите се страни по силата на настоящото споразумение , се извършва при поемане на отговорност от страна на договарящата страна-бенефициент , като другата договаряща се страна не гарантира по никакъв начин достоверността или целостта на тази информация , нито степента , в която тази информация , материали , оборудване или устройства отговарят на определена специална употреба или приложение .
(trg)="52.1"> Lepinguosaliste vahel käesoleva kokkuleppe kohaselt vahetatud või edasi antud igasuguse teabe ( seal hulgas projektid , joonised ja spetsifikatsioonid ) ning materjali , tuumaseadmete ja seadiste rakendamise või kasutamise eest vastutab vastuvõttev lepinguosaline , kusjuures teine lepinguosaline ei taga teabe õigsust või terviklikkust ega sellise teabe , materjali , tuumaseadmete või seadiste sobivust ükskõik millisel konkreetsel kasutamisel või rakendamisel , kui ei ole kokku lepitud teisiti .

(src)="53.0"> 2.
(trg)="53.0"> 2.

(src)="53.1"> Договарящите се страни признават , че осъществяването на целите на настоящото споразумение изисква вземането на съответни мерки по отношение на поемането на гражданска отговорност .
(trg)="53.1"> Lepinguosalised tunnistavad , et käesoleva kokkuleppe eesmärkide täitmiseks on vaja kolmanda isiku vastutusega seotud nõuetekohaseid meetmeid .

(src)="53.2"> Договарящите се страни ще си сътрудничат за изработване и приемане във възможно най-кратък срок на общи взаимно приемливи разпоредби по отношение на гражданската отговорност .
(trg)="53.2"> Lepinguosalised teevad koostööd , et võimalikult kiiresti välja töötada kolmanda isiku vastutusega seotud vastastikku rahuldavad kokkulepped ja tagada nende vastuvõtmine .

(src)="53.3"> В случай на забавяне при приемането на такива общи разпоредби , договарящите се страни ще извършат консултации за приемане специално изготвени взаимно приемливи разпоредби , позволяващи извършването на специални транзакции .
(trg)="53.3"> Kui üldiste kokkulepete sõlmimine viibib , peavad lepinguosalised nõu , et sõlmida vastastikku rahuldavad ajutised kokkulepped konkreetsete tehingute edendamiseks .

(src)="54"> Член ХІ
(trg)="54"> artikkel XI

(src)="55.0"> 1.
(trg)="55.0"> 1.

(src)="55.1"> Член 106 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , подписан в Рим на 25 март 1957 г . , предвижда държавите-членки , които преди влизането в сила на този договор са сключили с трети страни споразумения за сътрудничество в областта на атомната енергия , да предприемат съвместно с Комисията необходимите преговори с тези трети страни , с цел Комисията да поеме във възможно най-голяма степен правата и задълженията , произтичащи от тези споразумения .
(trg)="55.1"> Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) 25. märtsil 1957. aastal Roomas alla kirjutatud asutamislepingu artikliga 106 sätestatakse , et liikmesriigid , kes on enne kõnealuse lepingu jõustumiskuupäeva sõlminud kolmandate riikidega koostöökokkuleppeid tuumaenergia valdkonnas , alustavad koos komisjoniga läbirääkimisi kõnesolevate kolmandate riikidega , et võimaldada ühendusel nii ulatuslikult kui võimalik kasutusele võtta sellistest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused .

(src)="56.0"> 2.
(trg)="56.0"> 2.

(src)="56.1"> Правителството на Канада е готово да предприеме такива преговори по всяко споразумение , по което то е страна .
(trg)="56.1"> Kanada valitsus on valmis alustama läbirääkimisi seoses iga kokkuleppega , milles ta osaleb .

(src)="57"> Член ХІІ
(trg)="57"> artikkel XII

(src)="58"> Договарящите се страни потвърждават отново своя общ интерес да развиват използването на атомната енергия за мирни цели с посредничеството на Международната агенция по атомна енергия и изразяват своето становище , че тази агенция и нейните членове би трябвало да се възползват от резултатите от тяхното сътрудничество .
(trg)="58"> Lepinguosalised rõhutavad veel kord ühist huvi soodustada tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri kaudu ning eeldavad , et koostöötulemused toovad kasu kõnealusele agentuurile ja selle liikmetele .

(src)="59"> Член ХІІІ
(trg)="59"> artikkel XIII

(src)="60.0"> 1.
(trg)="60.0"> 1.

(src)="60.1"> По искане на едната или другата от договарящите се страни , техни представители трябва да се събират периодично за извършване на консултации по проблеми , възникнали при прилагането на настоящото споразумение , за контрол над неговото функциониране и за разглеждане на други мерки за сътрудничество , които се добавят към мерките , предвидени в настоящото споразумение .
(trg)="60.1"> Emma-kumma lepinguosalise taotluse korral kohtuvad lepinguosaliste esindajad aeg-ajalt , et pidada nõu küsimustes , mis kerkivad esile seoses käesoleva kokkuleppe kohaldamisega , et kontrollida selle toimimist ning arutada käesoleva kokkuleppega sätestatud täiendavaid koostöökokkuleppeid .

(src)="61.0"> 2.
(trg)="61.0"> 2.

(src)="61.1"> Договарящите се страни ще могат по взаимно съгласие да канят други страни да участват в общата програма , отбелязана в член ІІ .
(trg)="61.1"> Lepinguosalised võivad vastastikusel nõusolekul kutsuda teisi riike osalema II artiklis mainitud ühisprogrammis .

(src)="62"> Член ХІV
(trg)="62"> artikkel XIV

(src)="63"> За целите на настоящото споразумение и при положение , че не е направено различно уточнение :
(trg)="63"> Käesolevas kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid , kui selles ei ole sätestatud teisiti :

(src)="64"> ( а ) Терминът " договарящи се страни " означава Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) от една страна , и правителството на Канада и правителствените предприятия на Канада , определени в параграф ( b ) на настоящото споразумение , от друга страна ;
(trg)="64"> a ) lepinguosalised – Kanada valitsus ja Kanada riiklikud ettevõtted , nagu on määratletud käesoleva artikli lõikes b ühelt poolt ning määratlenud Euroopa Aatomienergiaühendus ( Euratom ) teiselt poolt ;

(src)="65"> ( б ) Терминът " правителствени предприятия на Канада " означава " Atomic Energy of Canada Limited " и " Eldorado Mining and Refining Limited " и всички други предприятия , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , и относно които договарящите се страни могат да се споразумеят ;
(trg)="65"> b ) Kanada riiklikud ettevõtted – Atomic Energy of Kanada Limited ja Eldorado Mining and Refining Limited ning teised taolised Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad ettevõtted , milles lepinguosalised võivad kokku leppida ;

(src)="66"> ( в ) Терминът " лице " означава всяко физическо лице , сдружение ( фирма , компания , дружество ) , асоциация , институция или публично предприятие и всяко друго публично или частно юридическо лице , но този термин не се прилага за договарящите се страни , определени в параграф ( а ) на настоящия член ;
(trg)="66.0"> c ) isikud – üksikisikud , ettevõtted , äriühingud , täisühingud , liidud , valitsusasutused või riiklikud ettevõtted ning muud eraõiguslikud või riiklikud üksused .
(trg)="66.1"> Mõiste " isikud " ei hõlma lepinguosalisi , nagu on määratletud käesoleva artikli lõikes a ;

(src)="67"> ( г ) Терминът " оборудване " означава главните части или главните съставни елементи на машини или съоръжения , които са особено пригодни за използване в проекти свързани с атомната енергия ;
(trg)="67"> d ) seadmestik – seadmed või tuumajaam või nende põhikomponendid , mis sobivad spetsiaalselt kasutamiseks tuumaenergiaprojektides ;

(src)="68"> ( д ) Терминът " материал " означава всяка изходна суровина , всякакъв специален ядрен материал , тежка вода , графит с качество за използване в ядрен реактор , както и всяко друго вещество , което поради своята природа или своята чистота , е особено пригодно за използване в ядрени реактори ;
(trg)="68"> e ) materjal – lähtematerjal , lõhustuv erimaterjal , raske vesi , tuumatehnoloogilise puhtuseastmega grafiit ja ükskõik millised muud ained , mis oma laadi või puhtuseastme tõttu on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks tuumareaktorites ;

(src)="69"> ( е ) Терминът " изходна суровина " означава урана , който се среща в природата , съдържащ смес от изотопи ; обеднения уран във вид на изотоп 235 , тория ; някои от горецитираните материали под формата на метал , сплав , химическо съединение или концентрат ; всеки друг материал , който съдържа един или няколко от горецитираните материали в определена степен на концентрация , определена от договарящите се страни , и всеки друг материал , определен като такъв от договарящите се страни ;
(trg)="69"> f ) lähtematerjal – looduses esinev isotoopide segu sisaldav uraan , kahandatud isotoobi 235 sisaldusega uraan , toorium , ükskõik milline eespool nimetatud aine metalli , sulami , keemilise ühendi või kontsentraadi mis tahes kujul , ükskõik milline muu materjal , mis sisaldab üht või mitut eespool nimetatud ainet kontsentratsioonis , nagu lepinguosalised võivad olla kokku leppinud ning muu selline materjal , milles lepinguosalised võivad kokku leppida ;

(src)="70"> ( ж ) Терминът " специален ядрен материал " означава плутоний ; уран-233 ; уран-235 ; обогатен уран във вид на изотопи 233 или 235 ; всяко вещество , което съдържа един или няколко от горецитираните материали , и всяко друго вещество , посочено като такова от договарящите се страни ; въпреки това терминът " специален ядрен материал " не се прилага към " изходните суровини " ;
(trg)="70"> g ) lõhustuv erimaterjal – plutoonium , uraan-233 , uraan-235 , uraaniisotoobiga U233 või U235 rikastatud uraan , mis tahes muu aine , mis sisaldab üht või mitut eespool nimetatud ainet ning muu selline materjal , milles lepinguosalised võivad kokku leppida , kuid mõiste " lõhustuv erimaterjal " ei sisalda mõistet " lähtematerjal " ;

(src)="71"> ( з ) Терминът " производен " означава получен при една или няколко последователни или непоследователни операции ;
(trg)="71"> h ) saadud – ühe või mitme katkematu või katkestustega protsessi tulemusena saadud ;

(src)="72"> ( и ) Терминът " в Общността " означава териториите , на които договорът за създаване на Европейската Общност за атомна енергия ( Евратом ) се прилага или ще се прилага .
(trg)="72"> i ) ühenduse piires – territooriumil , mille suhtes kohaldatakse või hakatakse kohaldama Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) asutamislepingut .

(src)="73"> Член ХV
(trg)="73"> artikkel XV

(src)="74.0"> 1.
(trg)="74.0"> 1.

(src)="74.1"> Настоящото споразумение влиза в сила чрез размяна на ноти за това между Общността и правителството на Канада(1 ) .
(trg)="74.1"> Käesolev kokkulepe jõustatakse sellega seotud teadetevahetuse teel Kanada valitsuse ja ühenduse vahel .
(trg)="74.2"> [ 1 ]

(src)="75.0"> 2.
(trg)="75.0"> 2.

(src)="75.1"> То ще остане в сила за срок от десет години , и след този период , до изтичането на предизвестие от шест месеца , направено с тази цел от Общността или от правителството на Канада , освен когато такова предизвестие е направено шест месеца преди изтичането на горепосочения период от десет години .
(trg)="75.1"> Kokkulepe kehtib kümme aastat ning seejärel kuus kuud pärast Kanada valitsuse või ühenduse esitatud lõpetamisteadet , kui sellist teadet ei ole esitatud kuus kuud enne kõnealuse kümneaastase tähtaja möödumist .
(trg)="76"> SELLE KINNITUSEKS on Kanada valitsuse ja komisjoni poolt selleks nõuetekohaselt volitatud esindajad käesolevale kokkuleppele alla kirjutanud ja oma pitseriga kinnitanud .

(src)="76"> В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО , долуподписаните , надлежно упълномощени за целта съответно от Общността и правителството на Канада , полагат подписите си под настоящото споразумение .
(trg)="77"> Koostatud Brüsselis , kuuendal oktoobril tuhande üheksasaja viiekümne üheksandal aastal viies eksemplaris hollandi , inglise , itaalia , prantsuse ja saksa keeles , kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed .
(trg)="78"> Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) nimel
(trg)="79"> E. Hirsch
(trg)="80"> E. Medi
(trg)="81"> P. De Groote
(trg)="82"> H. Krekeler
(trg)="83"> E. M. J. A. Sassen
(trg)="84"> Kanada valitsuse nimel
(trg)="85"> S. D. Pierce
(trg)="86"> [ 1 ] Jõustus 18. novembril 1959.
(trg)="87"> --------------------------------------------------

# bg/1959/jrc21959A1006_02-bg.xml.gz
# et/1959/jrc21959A1006_02-et.xml.gz


(src)="2"> РАЗМЯНА НА ПИСМА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КАНАДА И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ ( ЕВРАТОМ )
(trg)="2"> Kanada valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) kirjavahetus

(src)="3"> № 1
(trg)="3"> Nr 1

(src)="4"> Г-н S. D. PIERCE до Г-н E. HIRSCH
(trg)="4"> Hr S. D. Pierce hr E. Hirsch'ile

(src)="5"> Брюксел , 6 октомври 1959 г .
(trg)="5"> Brüssel , 6. oktoober 1959

(src)="6"> Господин Председател ,
(trg)="6"> Hr eesistuja ,