# bg/1970/jrc21970A0720_01-bg.xml.gz
# en/1970/jrc21970A0720_01-en.xml.gz


(src)="2"> ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
(src)="3"> към Споразумението между Европейската икономическа общност и нейните държави-членки и Конфедерация Швейцария1 относно часовникарските изделия
(trg)="2"> ADDITIONAL AGREEMENT to the Agreement concerning products of the clock and watch industry between the European Economic Community and its Member States and the Swiss Confederation

(src)="4"> СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ,
(trg)="3"> THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ,

(src)="5"> от една страна ,
(trg)="4"> of the one part , and

(src)="6"> ФЕДЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ШВЕЙЦАРИЯ ,
(trg)="5"> THE SWISS FEDERAL COUNCIL ,

(src)="7"> от друга страна ,
(trg)="6"> of the other part ,

(src)="8"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че на 30 юни 1967 г . в Женева бе подписано споразумение между Европейската икономическа общност и нейните държави-членки и Конфедерация Швейцария относно часовникарските изделия ;
(trg)="7"> WHEREAS an Agreement concerning products of the clock and watch industry between the European Economic Community and its Member States and the Swiss Confederation was signed in Geneva on 30 June 1967 ;

(src)="9"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че за правилното действие на това споразумение е необходимо да се приемат допълнителни разпоредби ;
(trg)="8"> WHEREAS it is necessary for the proper functioning of that Agreement to adopt additional provisions ;

(src)="10"> КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД , че указът на Федералния съвет на Швейцария от 23 декември 1971 г . , урежда използването на наименованието " швейцарски " за часовниците ;
(trg)="9"> WHEREAS the ordinance of the Swiss Federal Council of 23 December 1971 governs the use of the description " Swiss " for watches ;

(src)="11"> КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД , в областта на часовникарството има тясно промишлено сътрудничество между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария има ;
(trg)="10"> WHEREAS close cooperation exists in the clock and watch industry between the European Economic Community and Switzerland ;

(src)="12"> КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ премахването , едновременно с влизането в сила на настоящото споразумение , на премиите за рационализации , отпускани от фирмите Ébauches SA и ASUAG ( Société Générale de l'Horlogerie Suisse SA ) и едновременното отменяне на квотата , визирана във буква B , 3 , б ) от цитираното споразумение ,
(trg)="11"> TAKING NOTE of the abolition , at the same time as this Agreement comes into force , of the rationalization grants accorded by Ebauches SA and ASUAG and of the simultaneous abolition of the quota referred to in point B 3 ( b ) of the abovementioned Agreement ,
(trg)="12"> ( 1 ) The Agreement has been drawn up in the French language only .

(src)="13"> СЕ ДОГОВОРИХА за следното :
(trg)="13"> HAVE AGREED as follows :

(src)="14"> Член 1
(trg)="14"> Article 1

(src)="15"> Тарифните намаления , предвидени в член 1 и член 5 от Споразумението от 30 юни 1967 г . , влизат в сила едновременно с настоящото споразумение .
(trg)="15"> The tariff reductions specified in Articles 1 and 5 of the Agreement of 30 June 1967 shall enter into force at the same time as this Agreement .

(src)="16"> Член 2
(trg)="16"> Article 2

(src)="17"> За да бъде считан за швейцарски даден часовник , чийто ходов механизъм , т . е . най-малко 50 % от стойността на всичките му съставни части , включително стойността на операцията по сглобяване , е швейцарско производство , съгласно член 2 , параграф 2 , б ) от указа на Федералния съвет на Швейцария от 23 декември 1971 г . , уреждащ използването на наименованието " швейцарски " при часовниците , между Швейцария и Общността се въвежда процедура по сертифициране в съответствие със следните правила :
(trg)="17"> In order that a watch with a movement of Swiss manufacture as regards not less than 50 % of the value of all the constituent parts including the cost of assembly by virtue of Article 2 ( 2 ) ( b ) of the ordinance of the Swiss Federal Council of 23 December 1971 governing the use of the description " Swiss " for watches can be considered to be Swiss , a certification procedure shall be established between Switzerland and the Community in accordance with the following rules :

(src)="18.0"> 1.
(trg)="18.0"> 1 .

(src)="18.1"> Наборите от несглобени и некомплектовани компоненти на ходови механизми за часовници , произведени в Общността , списъкът на които фигурира като приложение към споразумението , както и регулиращите части и другите съставни части за ходови механизми на часовници , произведени в Общността , които допълват наборите от несглобени и некомплектовани компоненти на ходови механизми , произведени в Швейцария или в Общността , се считат , че са със същото качество , като наборите от несглобени и некомплектовани компоненти на ходови механизми и частите швейцарско производство , които имат сравними технически характеристики .
(trg)="18.1"> Rough watch movements manufactured in the Community and listed in the Annex to the Agreement , and the regulating organs and other constituent watch-movement parts manufactured in the Community and complementary to rough movements of Swiss or Community manufacture , shall be considered to be equivalent in quality to rough movements and parts of Swiss manufacture with comparable technical characteristics .

(src)="18.2"> Приема се , че часовниците и ходовите механизми за часовници , сглобени от тези набори и части , трябва да отговарят на изискванията на предвидения от законодателството техническия контрол на Швейцария .
(trg)="18.2"> It shall be understood that watches and watch movements assembled from these rough movements and parts must satisfy the statutory technical control requirements in Switzerland .

(src)="19.0"> 2.
(trg)="19.0"> 2 .

(src)="19.1"> Списъкът на наборите от несглобени и некомплектовани компоненти на ходови механизми за часовници произведени в Общността , предвиден в параграф 1 на настоящия член , трябва да се актуализира редовно при спазване на следните правила :
(trg)="19.1"> The list specified in paragraph 1 of this Article of rough movements manufactured in the Community shall be brought up to date regularly in the following manner :

(src)="20.0"> а ) Искането за вписване в списъка на нови калибри от набори несглобени и некомплектовани компоненти на ходови механизми се отправя до Швейцарската часовникарска камара от часовникарските организации на Общността или от всеки производител на такива набори , който се е установил в Общността .
(src)="20.1"> Молбата се придружава от технически фиш с описание на калибъра на набора .
(trg)="20.0"> ( a ) Applications for new calibres of rough movements to be entered on the list shall be sent to the Chambre suisse de l 'horlogerie by the associations of clock and watch makers in the Community or any manufacturer of rough movements established in the Community. applications shall be accompanied by a technical description of the calibre of the rough movements .

(src)="20.2"> Швейцарската часовникарска камара вписва незабавно новия(ите ) калибър(и ) в горепосочения списък .
(trg)="20.1"> The Chambre suisse de l 'horlogerie shall enter the new calibre or calibres on the said list forthwith .

(src)="20.3"> В случаите когато заявката за вписване се отнася до калибър от набори от несглобени и некомплектовани компоненти на ходови механизми , които вече са били използвани в Швейцария , но не са преминали успешно предвидения от закона технически контрол в Швейцария , Швейцарската часовникарска камара може да оспори вписването .
(trg)="21.0"> Should the entry be requested for a calibre of rough movements which has already been used in Switzerland and has failed to pass the statutory control in Switzerland , the Chambre suisse de l 'horlogerie may contest the entry .

(src)="20.4"> При това положение заявителят на искането може да прибегне до прилагане на процедурата , установена в член 3 от настоящия член .
(trg)="21.1"> In this event , the applicant may resort to the procedure provided for in paragraph 3 of this Article .

(src)="21"> б ) Изтеглянето на калибри от набори от несглобени и некомплектовани компоненти на ходови механизми , които фигурират в списъка , се съобщава на Швейцарската часовникарска камара от часовникарските организации на Общността или от производителя , който е подал искане за тяхното вписване през по-ранен период .
(trg)="22"> ( b ) The withdrawal of calibres of rough movements appearing on the list shall be communicated to the Chambre suisse de l 'horlogerie by the associations of the clock and watch makers in the Community or by the manufacturer who had previously applied for the calibre to be entered on the list .

(src)="22.0"> в ) В случай че не са удовлетворени изискванията на предвидения от законодателството технически контрол на Швейцария , Швейцарската часовникарска камара може да поиска изключване на въпросните калибри от набори от списъка и информира за това свое искане заинтересованата страна .
(trg)="23.0"> ( c ) Should the statutory technical-control requirements in Switzerland not be satisfied , the Chambre suisse d 'horlogerie may request that the calibres of rough movements concerned be struck off the list and shall notify the party concerned of this request .

(src)="22.1"> В случай на несъгласие , заинтересованата може да прибегне до прилагане на процедурата , предвидена в член 3 на настоящия член в срок до два месеца .
(trg)="23.1"> In the event of a disagreement , the party concerned may , within two months , resort to the procedure provided for in paragraph 3 of this Article .

(src)="23"> г ) Всяко искане , отнасящо се до изменение и допълнение на списъка съгласно горепосочените букви а ) , б ) и в ) , се изпраща незабавно на Съвместния комитет от Швейцарската часовникарска камара .
(trg)="24"> ( d ) All applications for amendments to the list , in accordance with subparagraphs ( a ) , ( b ) and ( c ) above , shall be notified to the Joint Committee by the Chambre suisse de l 'horlogerie forthwith .

(src)="24.0"> 3.
(trg)="25.0"> 3 .

(src)="24.1"> В случай на оспорване на съответствието на качеството , Съвместният комитет , предвиден в член 9 на Споразумението от 30 юни 1967 г . , се сезира незабавно от всяка заинтересована страна .
(trg)="25.1"> In the event of a dispute about the equivalence of quality , the matter shall be referred forthwith by any interested party to the Joint Committee provided for in Article 9 of the Agreement of 30 June 1967 .

(src)="25"> По своя собствена инициатива страната която първа започва процедурата , иска извършване на съвместна експертиза от страна на Института за официален контрол на качеството в швейцарската часовникарска промишленост , и от един съответстващ на него квалифициран институт от Общността , посочен от заинтересованата страна от Общността .
(trg)="26"> The first party so to decide shall , on its own initiative , seek a joint expert opinion from the institute for official quality control in the Swiss clock and watch industry and a corresponding qualified institute in the Community nominated by the Community interested party .

(src)="26"> Институтите разполагат със срок от три месеца за извършването на исканата експертиза .
(trg)="27"> The institutes shall have three months in which to give the expert opinion requested .

(src)="27.0"> За целите на тази експертиза институтите се договарят за вземат две партиди часовници или ходови механизми за часовници , които са представителни в достатъчна степен , като всяка от тях не надхвърля по принцип 50 броя часовници или ходови механизми , едната от швейцарско предприятие , а другата от предприятие на Общността .
(trg)="28"> For the purposes of giving this expert opinion , the institutes shall agree between themselves to take two sufficiently representative batches of watches or watch movements , each normally containing not more than 50 watches or watch movements , one in a Swiss enterprise , the other in a Community enterprise .

(src)="27.1"> След извършването на проверка на тези партиди в съответствие със стандартите на предвидения от законодателството технически контрол на Швейцария , институтите сравняват своите резултати и съставят съвместен доклад за Съвместния комитет , в които вписват своите заключения и евентуалните си предложения .
(trg)="29"> After testing these batches in accordance with the technical control standards statutory in Switzerland , the institutes shall compare their results and shall jointly draw up a report for the Joint Committee containing their conclusions and any proposals they may have .

(src)="28"> Съвместния комитет се сезира за този доклад още на следващото си заседание .
(trg)="30"> The Joint Committee shall consider this report at its following meeting .

(src)="29"> Член 3
(trg)="31"> Article 3

(src)="30"> Споразумението и приложения към него списък се обнародват в държавния вестник на всяка от договарящите страни и се съобщават на производителите на часовници от заинтересованите професионални организации .
(trg)="32"> The Agreement and the annexed list shall be published in the official journals of the contracting parties and shall be communicated to the watch and clock manufacturers by the trade associations concerned .

(src)="31"> Измененията и допълненията на приложения списък се обнародват и съобщават по същия начин .
(trg)="33"> Changes in the annexed list shall be published and communicated in the same manner .

(src)="32.0"> Най-малко веднъж на всеки три години от влизането в сила на споразумението , Съвместният комитет актуализира списъка , като взема предвид извършените междувременно вписвания и отписвания .
(trg)="34.0"> Every three years at least , beginning from the entry into force of the Agreement , the Joint Committee shall review the list to take into account any items which have in the meantime been entered on or struck off the list .

(src)="32.1"> Така преработеният списък се обнародва и съобщава по същия начин .
(trg)="34.1"> The new list shall be published and communicated in the same manner .

(src)="33"> Допълнителна информация може да бъде получени от заинтересованите професионални организации .
(trg)="35"> Any further information can be obtained from the trade associations concerned .

(src)="34"> Член 4
(trg)="36"> Article 4

(src)="35"> Споразумението може да бъде денонсирано от всяка една от договарящите страни чрез предизвестие от дванадесет месеца .
(trg)="37"> Either Contracting Party may denounce the Agreement by giving 12 months 'notice .

(src)="36"> Член 5
(trg)="38"> Article 5

(src)="37"> Споразумението се сключва и ратифицира от договарящите страни съгласно конституционните процедури на всяка една от тях .
(trg)="39"> The Agreement shall be concluded and ratified by the Contracting Parties in accordance with their own procedures .

(src)="38"> Настоящото споразумение влиза в сила на 1 януари 1973 г . , при условие че ратификационните документи на договарящите страни са били разменени преди тази дата .
(trg)="40"> The Agreement shall enter into force on 1 January 1973 provided that the Contracting Parties have exchanged their instruments of ratification by that date .

(src)="39"> В случай че размяната на ратификационните документи се извърши между 1 януари и 30 ноември 1973 г . , договорът влиза в сила на първия ден от втория месец след датата на тази размяна .
(trg)="41"> Should the instruments of ratification be exchanged between 1 January and 30 November 1973 , the Agreement shall enter into force on the first day of the second month following that exchange .

# bg/1972/jrc21972A0722_03-bg.xml.gz
# en/1972/jrc21972A0722_03-en.xml.gz


(src)="2"> СПОРАЗУМЕНИЕ
(trg)="2"> + + + +
(trg)="3"> AGREEMENT

(src)="3"> между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария
(trg)="4"> BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION

(src)="4"> ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ ,
(trg)="5"> THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY ,

(src)="5"> от една страна , и
(trg)="6"> OF THE ONE PART , AND

(src)="6"> КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ,
(trg)="7"> THE SWISS CONFEDERATION ,

(src)="7"> от друга страна ,
(trg)="8"> OF THE OTHER PART ,

(src)="8"> ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕ , във връзка с разширяването на Европейската икономическа общност , да укрепват и разширяват съществуващите икономически отношения между Общността и Швейцария и да осигурят , при спазване на справедливи условия на конкуренция , хармоничното развитие на търговските отношения между тях , с цел да допринесат за изграждането на общия европейски дом ,
(trg)="9"> DESIRING TO CONSOLIDATE AND TO EXTEND , UPON THE ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY , THE ECONOMIC RELATIONS EXISTING BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND AND TO ENSURE , WITH DUE REGARD FOR FAIR CONDITIONS OF COMPETITION , THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF THEIR COMMERCE FOR THE PURPOSE OF CONTRIBUTING TO THE WORK OF CONSTRUCTING EUROPE ,

(src)="9"> РЕШЕНИ , за постигането на тази цел , да премахнат постепенно пречките пред по-голямата част от техния търговски обмен , в съответствие с разпоредбите на Общото споразумение за митата и търговията , свързани с изграждането на зони за свободна търговия ,
(trg)="10"> RESOLVED TO THIS END TO ELIMINATE PROGRESSIVELY THE OBSTACLES TO SUBSTANTIALLY ALL THEIR TRADE , IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF FREE TRADE AREAS ,

(src)="10"> КАТО ЗАЯВЯВАТ , че са готови да разглеждат в зависимост от всеки значим фактор и по-специално в зависимост от развитието на Общността , възможността за развиване и задълбочаване на техните отношения , и когато се окаже полезно и в интерес на техните икономики , да ги разширяват , като включват области , които не са предмет на настоящото споразумение ,
(trg)="11"> DECLARING THEIR READINESS TO EXAMINE , IN THE LIGHT OF ANY RELEVANT FACTOR , AND IN PARTICULAR OF DEVELOPMENTS IN THE COMMUNITY , THE POSSIBILITY OF DEVELOPING AND DEEPENING THEIR RELATIONS WHERE IT WOULD APPEAR TO BE USEFUL IN THE INTERESTS OF THEIR ECONOMIES TO EXTEND THEM TO FIELDS NOT COVERED BY THIS AGREEMENT ,

(src)="11"> РЕШИХА за постигането на тези цели и като считат , че нито една разпоредба от настоящото споразумение не може да бъде тълкувана като освобождаваща договарящите се страни от задълженията , които те са поели по силата на други международни споразумения ,
(trg)="12"> HAVE DECIDED , IN PURSUIT OF THESE OBJECTIVES AND CONSIDERING THAT NO PROVISION OF THIS AGREEMENT MAY BE INTERPRETED AS EXEMPTING THE CONTRACTING PARTIES FROM THE OBLIGATIONS WHICH ARE INCUMBENT UPON THEM UNDER OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS ,

(src)="12"> ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ :
(trg)="13"> TO CONCLUDE THIS AGREEMENT :

(src)="13"> Член 1
(trg)="14"> ARTICLE 1

(src)="14"> Настоящото споразумение има за цел :
(trg)="15"> THE AIM OF THIS AGREEMENT IS :

(src)="15"> а ) да подпомага , чрез разширяване на взаимния търговски обмен , хармоничното развитие на икономическите отношения между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария , и по този начин да спомага за икономическия подем , подобряването на условията на живот и на труд , увеличаването на производителността и на финансовата стабилност в Общността и в Швейцария ,
(trg)="16"> ( A ) TO PROMOTE THROUGH THE EXPANSION OF RECIPROCAL TRADE THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION AND THUS TO FOSTER IN THE COMMUNITY AND IN SWITZERLAND THE ADVANCE OF ECONOMIC ACTIVITY , THE IMPROVEMENT OF LIVING AND EMPLOYMENT CONDITIONS , AND INCREASED PRODUCTIVITY AND FINANCIAL STABILITY ,

(src)="16"> б ) да осигурява справедливи условия на конкуренция в областта на търговията между договарящите се страни ,
(trg)="17"> ( B ) TO PROVIDE FAIR CONDITIONS OF COMPETITION FOR TRADE BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES ,

(src)="17"> в ) да допринася , чрез премахването на пречките в областта на търговията , за хармоничното развитие и за разширяването на световната търговия .
(trg)="18"> ( C ) TO CONTRIBUTE IN THIS WAY , BY THE REMOVAL OF BARRIERS TO TRADE , TO THE HARMONIOUS DEVELOPMENT AND EXPANSION OF WORLD TRADE .

(src)="18"> Член 2
(trg)="19"> ARTICLE 2

(src)="19"> Споразумението се прилага спрямо продуктите с произход от Общността и от Швейцария , :
(trg)="20"> THE AGREEMENT SHALL APPLY TO PRODUCTS ORIGINATING IN THE COMMUNITY OR SWITZERLAND :

(src)="20"> ( i ) попадащи в глави 25 - 99 от Брюкселската номенклатура , с изключение на продуктите , изброени в Приложение І ;
(trg)="21"> ( I ) WHICH FALL WITHIN CHAPTERS 25 TO 99 OF THE BRUSSELS NOMENCLATURE EXCLUDING THE PRODUCTS LISTED IN ANNEX I ;

(src)="21"> ( ii ) уточнени в Протокол № 2 , като се отчитат предвидените в него специални изисквания .
(trg)="22"> ( II ) WHICH ARE SPECIFIED IN PROTOCOL NO 2 , WITH DUE REGARD TO THE ARRANGEMENTS PROVIDED FOR IN THAT PROTOCOL .

(src)="22"> Член 3
(trg)="23"> ARTICLE 3

(src)="23.0"> 1.
(trg)="24.0"> 1 .

(src)="23.1"> При търговския обмен между Общността и Швейцария не могат да се въвеждат никакви нови мита при вноса .
(trg)="24.1"> NO NEW CUSTOMS DUTY ON IMPORTS SHALL BE INTRODUCED IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND .

(src)="24.0"> 2.
(trg)="25.0"> 2 .

(src)="24.1"> Вносните мита се премахват постепенно при съблюдаване на следния график :
(trg)="25.1"> CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS SHALL BE PROGRESSIVELY ABOLISHED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING TIMETABLE :

(src)="25"> а ) на 1 април 1973 г . всяко мито се намалява до 80 % от базовото мито ;
(trg)="26"> ( A ) ON 1 APRIL 1973 EACH DUTY SHALL BE REDUCED TO 80 % OF THE BASIC DUTY ;

(src)="26"> б ) останалите четири намаления , всяко от които е в размер от 20 % , се извършват :
(trg)="27"> ( B ) FOUR FURTHER REDUCTIONS OF 20 % EACH SHALL BE MADE ON :

(src)="27"> на 1 януари 1974 г . ,
(trg)="28"> 1 JANUARY 1974 ,

(src)="28"> на 1 януари 1975 г . ,
(trg)="29"> 1 JANUARY 1975 ,

(src)="29"> на 1 януари 1976 г . ,
(trg)="30"> 1 JANUARY 1976 ,

(src)="30"> на 1 юли 1977 г .
(trg)="31"> 1 JULY 1977 .

(src)="31"> Член 4
(trg)="32"> ARTICLE 4

(src)="32.0"> 1.
(trg)="33.0"> 1 .

(src)="32.1"> Разпоредбите за постепенното премахване на вносните мита се прилагат също и към митата с фискален характер .
(trg)="33.1"> THE PROVISIONS CONCERNING THE PROGRESSIVE ABOLITION OF CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS SHALL ALSO APPLY TO CUSTOMS DUTIES OF A FISCAL NATURE .

(src)="33"> Договарящите се страни могат да заменят определено мито с фискален характер или фискалния компонент на определено мито с вътрешна такса .
(trg)="34"> THE CONTRACTING PARTIES MAY REPLACE A CUSTOMS DUTY OF A FISCAL NATURE OR THE FISCAL ELEMENT OF A CUSTOMS DUTY BY AN INTERNAL TAX .

(src)="34.0"> 2.
(trg)="35.0"> 2 .

(src)="34.1"> Дания , Ирландия , Норвегия и Обединеното кралство могат да продължат прилагането до 1 януари 1976 г . на определено мито с фискален характер или на фискалния компонент на определено мито в случай на прилагане на член 38 от " Акта относно условията за присъединяване и промените в договорите " , изготвен и приет в рамките на конференцията между Европейските общности и Кралство Дания , Ирландия , Кралство Норвегия и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия .
(trg)="35.1"> DENMARK , IRELAND , NORWAY AND THE UNITED KINGDOM MAY RETAIN UNTIL 1 JANUARY 1976 A CUSTOMS DUTY OF A FISCAL NATURE OR THE FISCAL ELEMENT OF A CUSTOMS DUTY IN THE EVENT OF IMPLEMENTATION OF ARTICLE 38 OF THE " ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES " DRAWN UP AND ADOPTED WITHIN THE CONFERENCE BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE KINGDOM OF DENMARK , IRELAND , THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND .

(src)="35.0"> 3.
(trg)="36.0"> 3 .

(src)="35.1"> Швейцария може , при спазване на условията на член 18 , да продължи временно прилагането на определени мита , които съответстват на фискалния компонент , съдържащ се в митата , налагани при внос на продуктите от Приложение ІІ .
(trg)="36.1"> SWITZERLAND MAY RETAIN TEMPORARILY , WHILE OBSERVING THE CONDITIONS OF ARTICLE 18 , DUTIES CORRESPONDING TO THE FISCAL ELEMENT CONTAINED IN CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS OF PRODUCTS SPECIFIED IN ANNEX II .

(src)="36"> Съвместният комитет , предвиден в член 29 , проверява дали се спазват условията на прилагане на предходната алинея , по-специално в случай на промяна на сумата на фискалния компонент .
(trg)="37"> THE JOINT COMMITTEE PROVIDED FOR IN ARTICLE 29 SHALL EXAMINE WHETHER THE CONDITIONS SET OUT IN THE PRECEDING SUBPARAGRAPH ARE BEING MET , PARTICULARLY WHERE A CHANGE HAS BEEN MADE IN THE AMOUNT OF THE FISCAL ELEMENT .

(src)="37"> Съвместният комитет прави преглед на положението с цел трансформирането на тези мита във вътрешни такси преди 1 януари 1980 г . или преди всяка друга дата , която той би бил принуден да определи , имайки предвид обстоятелствата .
(trg)="38"> THE JOINT COMMITTEE SHALL EXAMINE THE POSITION WITH A VIEW TO THE CONVERSION OF SUCH DUTIES INTO INTERNAL CHARGES BEFORE 1 JANUARY 1980 OR BEFORE ANY OTHER DATE WHICH IT MIGHT DETERMINE IN THE LIGHT OF CIRCUMSTANCES .

(src)="38"> Член 5
(trg)="39"> ARTICLE 5

(src)="39.0"> 1.
(trg)="40.0"> 1 .

(src)="39.1"> За всеки продукт базовото мито , към което трябва да се прилагат последователните намаления , предвидени в член 3 и в Протокол № 1 , е митото , което действително се прилага към 1 януари 1972 г .
(trg)="40.1"> THE BASIC DUTY TO WHICH THE SUCCESSIVE REDUCTIONS PROVIDED FOR IN ARTICLE 3 AND IN PROTOCOL NO 1 ARE TO BE APPLIED SHALL , FOR EACH PRODUCT , BE THE DUTY ACTUALLY APPLIED ON 1 JANUARY 1972 .

(src)="40.0"> 2.
(trg)="41.0"> 2 .

(src)="40.1"> Ако след 1 януари 1972 г . намаленията на митата , извършени по силата на тарифните споразумения , сключени на конференцията по въпросите на търговскията в Женева ( 1964 -1967 г . ) станат приложими , намалените по този начин мита ще заменят базовите мита , посочени в параграф 1.
(trg)="41.1"> IF , AFTER 1 JANUARY 1972 , ANY TARIFF REDUCTIONS RESULTING FROM THE TARIFF AGREEMENTS CONCLUDED AS A RESULT OF THE TRADE CONFERENCE HELD IN GENEVA FROM 1964 TO 1967 BECOME APPLICABLE , SUCH REDUCED DUTIES SHALL REPLACE THE BASIC DUTIES REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 .

(src)="41.0"> 3.
(trg)="42.0"> 3 .

(src)="41.1"> Намалените мита , изчислени в съответствие с член 3 и Протокол № 1 , се прилагат със закръгляне до първия десетичен знак .
(trg)="42.1"> THE REDUCED DUTIES CALCULATED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 3 AND PROTOCOL NO 1 SHALL BE APPLIED ROUNDED TO THE FIRST DECIMAL PLACE .

(src)="42"> Като се има предвид прилагането от Общността , на член 39 , параграф 5 от " Акта относно условията за присъединяване и промените в договорите " относно специалните мита или специалната част на смесените мита от митническата тарифа на Ирландия , който бе изготвен и приет в рамките на конференцията между Европейските общности и Кралство Дания , Ирландия , Кралство Норвегия и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия , член 3 и Протокол № 1 ще се прилагат със закръгляне до четвъртия десетичен знак .
(trg)="43"> SUBJECT TO THE APPLICATION BY THE COMMUNITY OF ARTICLE 39 ( 5 ) OF THE " ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES " DRAWN UP AND ADOPTED WITHIN THE CONFERENCE BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE KINGDOM OF DENMARK , IRELAND , THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND , AS REGARDS THE SPECIFIC DUTIES OR THE SPECIFIC PART OF THE MIXED DUTIES IN THE IRISH CUSTOMS TARIFF , ARTICLE 3 AND PROTOCOL NO 1 SHALL BE APPLIED , WITH ROUNDING TO THE FOURTH DECIMAL PLACE .

(src)="43"> Член 6
(trg)="44"> ARTICLE 6

(src)="44.0"> 1.
(trg)="45.0"> 1 .

(src)="44.1"> При търговския обмен между Общността и Швейцария не трябва да се въвежда никаква нова такса с равностоен ефект на вносните мита .
(trg)="45.1"> NO NEW CHARGE HAVING AN EFFECT EQUIVALENT TO A CUSTOMS DUTY ON IMPORTS SHALL BE INTRODUCED IN TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND SWITZERLAND .

(src)="45.0"> 2.
(trg)="46.0"> 2 .