# bg/1959/jrc21959A1006_01-bg.xml.gz
# el/1959/jrc21959A1006_01-el.xml.gz


(src)="2"> СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ ( ЕВРАТОМ ) И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КАНАДА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ
(src)="3"> ПРЕАМБЮЛ
(trg)="2"> ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΥΡΑΤΟΜ ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(src)="4"> Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , действаща посредством своята Комисия ( по-долу наричана за краткост " Комисията " ) и Правителството на Канада ,
(trg)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΥΡΑΤΟΜ ) , ΕΝΕΡΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ( ΕΦΕΞΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ « Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ » ) , ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
(trg)="4"> Εκτιμώντας :

(src)="5"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че с договора подписан в Рим на 25 март 1957 г . от Кралство Белгия , Федерална република Германия , Република Франция , Република Италия , Великото Херцогство Люксембург и Кралство Холандия , създадоха Общността с цел да допринесат , посредством установяването на необходимите условия за бързо изграждане и развитие на ядрената промишленост , за повишаването на жизнения стандарт в държавите-членки и за развитието на търговията с другите страни ;
(trg)="5"> ότι το Βασίλειο του Βελγίου , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιταλική Δημοκρατία , το Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο της Ολλανδίας ίδρυσαν , με τη συνθήκη που υπεγράφη στη Ρώμη την 25η Μαρτίου 1957 την Κοινότητα προκειμένου να συμβάλει διά της δημιουργίας των αναγκαίων προϋποθέσεων στην ταχεία ίδρυση και ανάπτυξη των πυρηνικών βιομηχανιών , στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου εντός των κρατών μελών και στην ανάπτυξη των συναλλαγών με τις άλλες χώρες

(src)="6"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че Общността и правителството на Канада изразиха взаимно желание за установяване на тясно сътрудничество в областта на използването на атомната енергия за мирни цели ;
(trg)="6"> ότι η Κοινότης και η Κυβέρνηση του Καναδά εξεδήλωσαν την κοινή τους επιθυμία να καθιερωθεί μία συνεργασία στον τομέα της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας
(trg)="7"> Επιθυμώντας :

(src)="7"> КАТО ИЗРАЗЯВАТ ЖЕЛАНИЕ да си сътрудничат , за да осъществяват и увеличават приноса , който развитието на използването на атомната енергия за мирни цели позволява да бъде използван за повишаване на добруването и благосъстоянието на страните от Общността и на Канада ;
(trg)="8"> να συνεργασθούν μεταξύ τους προκειμένου να προωθήσουν και να αυξήσουν τη συμβολή που η ανάπτυξη της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας μπορεί να επιφέρει στην ευημερία εντός της Κοινότητος και στον Καναδά

(src)="8"> КАТО ПРИЗНАВАТ по-специално , че би било в техен интерес да си сътрудничат при изработването на обща програма за научни изследвания и разработки ;
(trg)="9"> Αναγνωρίζοντας κυρίως , ότι θα ήταν προς το συμφέρον τους , να συνεργασθούν υιοθετώντας ένα κοινό πρόγραμμα ερεύνης και αναπτύξεως

(src)="9"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че едно споразумение за установяване на сътрудничество в областта на използването на атомната енергия за мирни цели би положило началото на ползотворен обмен на опит , би създало възможности за взаимноизгодни дейности и би засилило солидарността в Европа , а оттам и на атлантическата солидарност .
(trg)="10"> Εκτιμώντας ότι μία συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας θα ήταν δυνατό να δημιουργήσει την απαρχή μιας καρποφόρου ανταλλαγής εμπειριών , να παράσχει δυνατότητες για αμοιβαίες επωφελείς δραστηριότητες και να ενισχύσει την αλληλεγγύη στην Ευρώπη και πέραν του Ατλαντικού ,

(src)="10"> СЕ ДОГОВОРИХА за следното :
(trg)="11"> ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ τα ακόλουθα :
(trg)="12"> ρθρο Ι

(src)="11"> Член 1
(trg)="13.0"> 1 .

(src)="12.0"> 1.
(src)="12.1"> Сътрудничеството , което е предмет на настоящото споразумение , се отнася до използването на атомната енергия за мирни цели и обхваща следните области :
(trg)="13.1"> Η συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία αφορά την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας και εκτείνεται στους κατωτέρω τομείς :

(src)="13"> ( а ) Предоставянето на научни знания , по-специално свързани с :
(trg)="14"> α ) την ανακοίνωση γνώσεων , ιδίως όσον αφορά :

(src)="14"> ( i ) научните изследвания и разработки ,
(trg)="15"> i ) την έρευνα και την ανάπτυξη ,

(src)="15"> ( ii ) въпросите , свързани с хигиена и безопасност ,
(trg)="16"> ii ) τα θέματα υγιεινής και ασφαλείας ,

(src)="16"> ( iii ) оборудване , съоръжения и устройства ( включително предоставяне на планове , чертежи и спецификации ) и
(trg)="17"> iii ) τους εξοπλισμούς , τις εγκαταστάσεις , και τα μηχανικά συστήματα ( συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων , σχεδιαγραμμάτων και προδιαγραφών ) , και

(src)="17"> ( iv ) използването на оборудване , съоръжения , устройства и материали ;
(trg)="18"> iv ) τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού , εγκαταστάσεων , μηχανικών συστημάτων και υλικών

(src)="18"> ( б ) Доставка на материали ;
(trg)="19"> β ) την προμήθεια υλικών

(src)="19"> ( в ) Получаване на оборудване и устройства ;
(trg)="20"> γ ) την απόκτηση εξοπλισμού και μηχανικών συστημάτων

(src)="20"> ( г ) Използване на патентни права ;
(trg)="21"> δ ) τη χρήση των δικαιωμάτων επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

(src)="21"> ( д ) Достъп до оборудване и съоръжения и възможност за тяхното използване .
(trg)="22"> ε ) την πρόσβαση στους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις και τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεώς τους .

(src)="22.0"> 2.
(trg)="23.0"> 2 .

(src)="22.1"> Сътрудничеството , предвидено в настоящото споразумение , ще се прилага при договорените условия и в съответствие със законите и нормативната уредба , както и съгласно предписанията , прилагани относно лицензиония режим , който е в сила в Общността и в Канада .
(trg)="23.1"> Η συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία θα εφαρμοσθεί υπό τους όρους που θα συμφωνηθούν και σύμφωνα με τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις , καθώς και με τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στον τομέα των αδειών , που ισχύουν εντός της Κοινότητος και στον Καναδά .

(src)="23.0"> 3.
(trg)="24.0"> 3 .

(src)="23.1"> Всяка една от договарящите се страни се задължава по отношение на другата да следи разпоредбите на настоящия договор да бъдат приемани и спазвани , що се отнася до Общността , съгласно разпоредбите на горецитирания договор , от всички надлежно оторизирани по силата на настоящото споразумение лица , които са се установили в нея , а що се отнася до Канада , от всички правителствени предприятия и от всички лица , влизащи в рамките на нейната юрисдикция .
(trg)="24.1"> Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει έναντι του άλλου να επιβλέπει την αποδοχή και το σεβασμό των διατάξεων της παρούσης συμφωνίας , όσον αφορά την Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης συμφωνίας , από όλα τα πρόσωπα τα εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος δεόντως εξουσιοδοτημένα δυνάμει της παρούσης συμφωνίας και , όσον αφορά τον Καναδά , από όλες τις κρατικές επιχειρήσεις και από όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του .

(src)="24"> Член II
(trg)="25"> ρθρο ΙΙ

(src)="25"> Без да се ограничава общият обхват на разпоредбите на член 1 , сътрудничеството , предвидено в настоящото споразумение , трябва да включва обща програма за научни изследвания и разработки относно типа ядрен реактор , работещ с естествен уран и със забавител под формата на тежка вода .
(trg)="26"> Η προβλεπομένη , στην παρούσα συνεργασία , συμφωνία θα συνίσταται σε ένα κοινό πρόγραμμα ερεύνης και αναπτύξεως σχετικής με τον τύπο πυρηνικού αντιδραστήρος που χρησιμοποιεί σαν καύσιμο φυσικό ουράνιο και σαν επιβραδυντικό υλικό , βαρύ ύδωρ , χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς του άρθρου Ι .

(src)="26"> Член III
(trg)="27"> ρθρο ΙΙΙ

(src)="27"> 1. ( а ) Договарящите се страни могат да предоставят една на друга , както и на лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , или на лицата които са се установили в Общността , знанията с които разполагат и са свързани с въпроси от областта на приложение на настоящото споразумение .
(trg)="28"> 1. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα δύνανται να θέτουν αμοιβαίως στη διάθεσή τους καθώς επίσης και στη διάθεση προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , τις γνώσεις που διαθέτουν σε θέματα που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας

(src)="28"> ( б ) Предоставянето на научни знания , получени от трети страни , при условия , които забраняват такова предоставяне , се изключва от приложението на настоящото споразумение .
(trg)="29"> β ) Η ανακοίνωση των γνώσεων που έχουν ληφθεί από τρίτους , υπό όρους που απαγορεύουν μια τέτοια ανακοίνωση , εξαιρείται της εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας

(src)="29"> ( в ) Знанията , които една от договарящите се страни предоставя и за които счита , че имат търговска стойност , ще се предоставят само при условия , които се определят от споменатата договоряща се страна .
(trg)="30"> γ ) Οι γνώσεις οι οποίες έχουν εμπορική αξία σύμφωνα με τη γνώμη του συμβαλλομένου μέρους που τις παρέχει , θα ανακοινώνονται μόνον υπό τους όρους , που θα καθορίσει αυτό το συμβαλλόμενο μέρος .

(src)="30"> 2. ( а ) Договарящите се страни трябва да насърчават и улесняват обмена на научни знания между лицата , които са се установили в Общността , от една страна , и лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , от друга страна , по въпросите , които са от областта на приложение на настоящото споразумение .
(trg)="31"> 2. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τις ανταλλαγές των γνώσεων των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας αφενός μεταξύ των προσώπων των εγκατεστημένων εντός της Κοινότητος , και αφετέρου μεταξύ των προσώπων που υπάγονται στη διακιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά

(src)="31"> ( б ) Знанията , правата над които се притежават изцяло от такива лица , могат да бъдат предоставяни единствено със съгласието на тези лица и при определените от тях условия .
(trg)="32"> β ) Οι γνώσεις , οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στα πρόσωπα αυτά θα ανακοινώνονται μόνο με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και υπό τους όρους που θα καθορισθούν από αυτά .

(src)="32"> Член IV
(trg)="33"> ρθρο IV

(src)="33"> 1. ( а ) Всяка една от договарящите се страни трябва да преотстъпи или да накара да бъдат преотстъпени на другата страна или на лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада или са се установили в рамките на Общността , при условия , които ще бъдат договорени допълнително , лицензии или сублицензии по патенти , които са собственост на едната или другата договаряща се страна , или по които едната или другата страна има право да преотстъпи лицензии или сублицензии , по въпроси от областта на приложение на настоящото споразумение .
(trg)="34"> 1. α ) Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα χορηγεί απευθείας ή μέσω τρίτων στο άλλο μέρος ή στα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , υπό όρους που θα συμφωνηθούν , άδειες ή περαιτέρω άδειες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν κατά κυριότητα στο ένα ή στο άλλο από τα συμβαλλόμενα μέρη ή για τα οποία το ένα ή το άλλο από τα συμβαλλόμενα μέρη , έχει δικαίωμα να χορηγεί άδειες ή περαιτέρω άδειες το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας

(src)="34"> ( б ) Преотстъпването на лицензии или сублицензии по патенти или на лицензии , получени от трети страни , при условия , които забраняват такова преотстъпване , се изключва от приложението на настоящото споразумение .
(trg)="35"> β ) Η χορήγηση αδειών ή περαιτέρω αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή αδειών που έχουν ληφθεί από τρίτους υπό όρους που απαγορεύουν μία τέτοια ανακοίνωση , εξαιρείται της εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας

(src)="35"> 2. ( а ) По въпросите , свързани с областта на приложение на настоящото споразумение , договарящите се страни трябва да насърчават и улесняват преотстъпването на лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , или на лицата , които са се установили в рамките на Общността , на лицензии по патенти , които съответно са собственост на лица , които са се установили в рамките на Общността или на лица , които са под юрисдикцията на правителството на Канада .
(trg)="36"> 2. α ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τη χορήγηση , σε πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , αδειών εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν κατά κυριότητα σε πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά , αντιστοίχως , και των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης συμφωνίας

(src)="36"> ( б ) Лицензиите или сублицензиите по патенти или лицензиите , правата по които са владение на такива лица , могат да бъдат преотстъпвани само със съгласието на тези лица и при условията , които са определени от тях .
(trg)="37"> β ) Οι άδειες ή περαιτέρω άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή οι άδειες τις οποίες έχουν στην κατοχή τους τα πρόσωπα αυτά χορηγούνται μόνο με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και υπό όρους που καθορίζονται από αυτά .

(src)="37"> Член V
(trg)="38"> ρθρο V

(src)="38.0"> 1.
(trg)="39.0"> 1 .

(src)="38.1"> В рамките на възможното договарящите се страни трябва да си предоставят взаимно или да предоставят на лица , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , или са се установили в рамките на Общността , технически съвети , като това става или чрез предоставяне на разположение на експерти , или по всякакъв друг начин , които бъде договорен .
(trg)="39.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν κατά το δυνατόν αμοιβαία ή θα παρέχουν στα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , συμβουλές τεχνικού περιεχομένου είτε με τη διάθεση εμπειριγνωμόνων είτε με οιονδήποτε άλλο τρόπο θα συμφωνήσουν .

(src)="39.0"> 2.
(trg)="40.0"> 2 .

(src)="39.1"> Всяка от договарящите се страни трябва да осигурява в рамките на възможното в своите собствени училища или учебни заведения , и ще спомага да бъде осигурявано на други места в Общността или в Канада обучение на студентите и стажантите , които са препоръчани от другата страна , в областите , свързани с използването на атомната енергия за мирни цели .
(trg)="40.1"> Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα εξασφαλίσει , κατά το δυνατό , στους φοιτητές και στους πρακτικά ασκουμένους που έχουν υποδεχθεί από το άλλο μέρος , και θα φροντίσει να εξασφαλισθεί οπουδήποτε στην Κοινότητα ή στον Καναδά , εκπαίδευση στους τομείς που συνδέονται με την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας στις σχολές του ή στις εγκαταστάσεις του .

(src)="40"> Член VI
(trg)="41"> ρθρο VI

(src)="41"> Договарящите се страни се споразумяват , че ако има общо или специално разрешение на Комисията , в случаите , когато то е изисквано според договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , или от правителството на Канада , могат да бъдат доставяни или получавани изходни суровини и специални ядрени суровини в рамките на настоящото споразумение , при търговски условия или според всеки друг договорен начин , от Агенцията за снабдяване на Общността , от правителствените предприятия на Канада или от лица , които са се установили в Общността или са под юрисдикцията на правителството на Канада .
(trg)="42"> Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι , διά γενικής ή ειδικής αδείας της Επιτροπής , στις περιπτώσεις που ορίζονται από τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) ή της Κυβερνήσεως του Καναδά θα γίνεται προμήθεια ή αποδοχή αρχικών υλικών ή ειδικών πυρηνικών υλικών στο πλαίσιο της παρούσης συμφωνίας υπό όρους εμπορικούς ή καθοιονδήποτε άλλο τρόπο που θα συμφωνηθεί από τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Κοινότητος , από τις επιχειρήσεις του Καναδά ή από τα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος ή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά .

(src)="42"> Член VII
(trg)="43"> ρθρο VII

(src)="43"> Договарящите се страни трябва да подпомагат в рамките на възможното лицата , които се намират под юрисдикцията на правителството на Канада или са се установили в рамките на Общността , да се снабдяват с реактори за научни изследвания и за добиване на мощност и да им осигуряват помощ при проектиране , изработване и експлоатация на такива реактори .
(trg)="44"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βοηθούν κατά το δυνατό τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος προκειμένου να προμηθευθούν αντιδραστήρες ερεύνης και ισχύος καθώς επίσης και να τύχουν βοηθείας κατά τον προγραμματισμό , την κατασκευή και τη λειτουργία των αντιδραστήρων αυτών .

(src)="44"> Член VIIІ
(trg)="45"> ρθρο VIII

(src)="45"> Договарящите се страни трябва да си оказват взаимна помощ в рамките на възможното , за придобиването от едната или от другата от договарящите се страни или от лицата , които са под юрисдикцията на правителството на Канада или на лицата , които са се установили в рамките на Общността , на суровини , оборудване и други компоненти , необходими за научно-изследователската работа , разработването и производството в областта на атомната енергия в Канада или Общността .
(trg)="46"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα βοηθούνται αμοιβαία και κατά το δυνατό προκειμένου το ένα ή το άλλο των συμβαλλομένων μερών ή τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά ή είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητος , να αποκτήσουν υλικά , εξοπλισμό και άλλα απαραίτητα μέσα για τις έρευνες , την ανάπτυξη και την παραγωγή σχετικά με την ατομική ενέργεια στον Καναδά ή εντός της Κοινότητος .

(src)="46"> Член ІХ
(trg)="47"> ρθρο IX

(src)="47.0"> 1.
(trg)="48.0"> 1 .

(src)="47.1"> Общността и правителството на Канада поемат задължението , че получените по силата на това споразумение суровини или оборудване , както и изходните суровини или специалните ядрени материали , производни на всяка суровина или оборудване , получено по този начин , ще бъдат използвани единствено за целите на развитието и разработването на използването на атомната енергия за невоенни цели ; и че за тази цел никаква суровина и оборудване , получени по силата на това споразумение , както и никаква изходна суровина или специален ядрен материал , производни на всяка суровина или оборудване , получено по този начин , няма да бъдат предоставяни на неоторизирани лица или на такива , които са извън техния контрол , освен в случаите на предварително писмено разрешение , издадено съответно от правителството на Канада или от Общността .
(trg)="48.1"> Η Κοινότης και η Κυβέρνηση του Καναδά υποχρεούνται να εξασφαλίσουν , ότι τα υλικά ή οι εξοπλισμοί που απεκτήθησαν δυνάμει της παρούσης συμφωνίας , καθώς επίσης και τα αρχικά υλικά ή ειδικά πυρηνικά υλικά που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση υλικών ή εξοπλισμού που απεκτήθησαν κατ ’ αυτό τον τρόπο , θα χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό και μόνο της παραγωγής και της αναπτύξεως της ειρηνικής χρησιμοποιήσεως της ατομικής ενεργείας και όχι για στρατιωτικούς σκοπούς και ως εκ τούτου υλικά ή εξοπλισμός που απεκτήθησαν καθώς και αρχικά υλικά ή ειδικά πυρηνικά υλικά που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση των υλικών ή των εξοπλισμών που απεκτήθησαν κατ ’ αυτό τον τρόπο δεν θα μεταβιβάζονται σε πρόσωπα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα ή που ευρίσκονται εκτός του ελέγχου τους , εκτός αν υπάρχει προηγουμένη γραπτή άδεια της Κυβερνήσεως του Καναδά ή της Κοινότητος αντιστοίχως .

(src)="48.0"> 2.
(trg)="49.0"> 2 .

(src)="48.1"> Продължаването на сътрудничеството , предвидено в настоящото споразумение , ще зависи от прилагането , по смисъла на параграф 1 на настоящия член и от убедеността за това на двете страни , на системата за контрол , създадена от Общността по силата на договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , както и от мерките , които взема канадското правителство , свързани с отчитане на използването на суровините или оборудването .
(trg)="49.1"> Η συνέχιση της προβλεπομένης στην παρούσα συμφωνία συνεργασίας θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και προς ικανοποίηση των δύο μερών , του συστήματος ελέγχου διασφαλίσεων που έχει καθιερωθεί από την Κοινότητα δυνάμει της συνθήκης , περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) καθώς και από τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση του Καναδά προκειμένου να ελέγχεται η χρησιμοποίηση των υλικών ή εξοπλισμών .

(src)="49.0"> 3.
(trg)="50.0"> 3 .

(src)="49.1"> За нуждите на настоящото споразумение ще се провеждат консултации и взаимни посещения между двете договарящи се страни , за да може всяка една от тях да се увери , че системата за контрол на Общността и мерките , които взема канадското правителство , свързани с отчитане използването на суровините и оборудването , са достатъчни и ефикасни .
(trg)="50.1"> Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις και αμοιβαίες επισκέψεις , για να βεβαιώνονται αμφότεροι , ότι το σύστημα ελέγχου διασφαλίσεων της Κοινότητος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση του Καναδά προκειμένου να ελέγχεται κατά πόσο η χρησιμοποίηση των υλικών ή των εξοπλισμών , είναι , σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσης συμφωνίας , ικανοποιητικά και αποτελεσματικά .

(src)="49.2"> За прилагането на тези системи , договарящите се страни са съгласни да провеждат консултации и обмен на опит с Международната агенция по атомна енергия с цел изграждането на система , която да бъде достатъчно съвместима със системата на Международната агенция по атомна енергия .
(trg)="50.2"> Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι διατεθειμένα , για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών να προβούν σε διαβουλεύσεις και ανταλλαγές εμπειριών με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας προκειμένου να καθιερώσουν σύστημα που θα είναι σύμφωνο με το σύστημα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας .

(src)="50.0"> 4.
(trg)="51.0"> 4 .

(src)="50.1"> Като признават значението на Международната агенция по атомна енергия , Общността и канадското правителство ще извършват периодични консултации , за да се определи дали по отношение на контрола съществуват области , в които би могло да се поиска техническа помощ от тази Агенция .
(trg)="51.1"> Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας , η Κοινότης και Κυβέρνηση του Καναδά θα συνέρχονται περιοδικά προκειμένου να διαπιστώνουν όσον αφορά τον έλεγχο διασφαλίσεων την ύπαρξη τομέων για τους οποίους θα είναι δυνατό να ζητηθεί από τον Οργανισμό τεχνική βοήθεια .

(src)="51"> Член X
(trg)="52"> ρθρο X

(src)="52.0"> 1.
(trg)="53.0"> 1 .

(src)="52.1"> Освен ако разпоредбите не предвиждат друго , прилагането или използването на всяка информация ( включително планове , чертежи и спецификации ) , както и на всякакви материали , оборудване и устройства , които са обменени или прехвърлени между договарящите се страни по силата на настоящото споразумение , се извършва при поемане на отговорност от страна на договарящата страна-бенефициент , като другата договаряща се страна не гарантира по никакъв начин достоверността или целостта на тази информация , нито степента , в която тази информация , материали , оборудване или устройства отговарят на определена специална употреба или приложение .
(trg)="53.1"> Εκτός αντιθέτων διατάξεων , η εφαρμογή ή η χρησιμοποίηση πάσης πληροφορίας ( συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων , σχεδιαγραμμάτων και προδιαγραφών ) καθώς και όλων των υλικών , των εξοπλισμών και των μηχανικών συστημάτων που έχουν ανταλλαγεί ή μεταβιβασθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δυνάμει της παρούσης συμφωνίας , θα πραγματοποιείται με ευθύνη του συμβαλλομένου δικαιούχου μέρους , το άλλο δε συμβαλλόμενο μέρος δεν θα παρέχει καμία εγγύηση για την ορθότητα ή πληρότητα των πληροφοριών ούτε για το κατά πόσον οι πληροφορίες αυτές , τα υλικά , οι εξοπλισμοί ή τα μηχανικά συστήματα είναι κατάλληλα για ορισμένη χρήση ή ιδιαίτερη εφαρμογή .

(src)="53.0"> 2.
(trg)="54.0"> 2 .

(src)="53.1"> Договарящите се страни признават , че осъществяването на целите на настоящото споразумение изисква вземането на съответни мерки по отношение на поемането на гражданска отговорност .
(trg)="54.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η πραγματοποίηση των στόχων της παρούσης συμφωνίας απαιτεί κατάλληλα μέτρα στον τομέα της αστικής ευθύνης .

(src)="53.2"> Договарящите се страни ще си сътрудничат за изработване и приемане във възможно най-кратък срок на общи взаимно приемливи разпоредби по отношение на гражданската отговорност .
(trg)="54.2"> Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργασθούν για να επεξεργασθούν και υιοθετήσουν το συντομότερο δυνατό γενικές διατάξεις που θα ικανοποιούν αμφότερα τα μέρη στον τομέα της αστικής ευθύνης .

(src)="53.3"> В случай на забавяне при приемането на такива общи разпоредби , договарящите се страни ще извършат консултации за приемане специално изготвени взаимно приемливи разпоредби , позволяващи извършването на специални транзакции .
(trg)="54.3"> Σε περίπτωση που η υιοθέτηση αυτών των γενικών διατάξεων καθυστερήσει , τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεννοηθούν προκειμένου να θεσπίσουν διατάξεις ad hoc που θα ικανοποιούν αμφότερα τα μέρη , και θα επιτρέπουν την πραγματοποίηση ιδιαιτέρων συναλλαγών .

(src)="54"> Член ХІ
(trg)="55"> ρθρο XI

(src)="55.0"> 1.
(trg)="56.0"> 1 .

(src)="55.1"> Член 106 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) , подписан в Рим на 25 март 1957 г . , предвижда държавите-членки , които преди влизането в сила на този договор са сключили с трети страни споразумения за сътрудничество в областта на атомната енергия , да предприемат съвместно с Комисията необходимите преговори с тези трети страни , с цел Комисията да поеме във възможно най-голяма степен правата и задълженията , произтичащи от тези споразумения .
(trg)="56.1"> Το άρθρο 106 της υπογραφείσης στη Ρώμη , την 25η Μαρτίου 1957 , συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) , προβλέπει ότι τα κράτη μέλη , τα οποία προ της ενάρξεως της ισχύος της συνθήκης αυτής θα έχουν συνάψει με τρίτα κράτη συμφωνίες οι οποίες αποσκοπούν σε συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενεργείας , θα υποχρεούνται να διεξάγουν από κοινού με την Επιτροπή τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις με τα τρίτα αυτά κράτη , προκειμένου η Κοινότης να αναλάβει κατά το δυνατό τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες αυτές .

(src)="56.0"> 2.
(trg)="57.0"> 2 .

(src)="56.1"> Правителството на Канада е готово да предприеме такива преговори по всяко споразумение , по което то е страна .
(trg)="57.1"> Η Κυβέρνηση του Καναδά είναι διατεθειμένη να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για κάθε συμφωνία στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος .

(src)="57"> Член ХІІ
(trg)="58"> ρθρο XII

(src)="58"> Договарящите се страни потвърждават отново своя общ интерес да развиват използването на атомната енергия за мирни цели с посредничеството на Международната агенция по атомна енергия и изразяват своето становище , че тази агенция и нейните членове би трябвало да се възползват от резултатите от тяхното сътрудничество .
(trg)="59"> Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν το κοινό τους ενδιαφέρον προκειμένου να προωθήσουν την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενεργείας μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας και πιστεύουν ότι ο Οργανισμός αυτός και τα μέλη του θα πρέπει να επωφεληθούν των αποτελεσμάτων της συνεργασίας τους .

(src)="59"> Член ХІІІ
(trg)="60"> ρθρο XIII

(src)="60.0"> 1.
(trg)="61.0"> 1 .

(src)="60.1"> По искане на едната или другата от договарящите се страни , техни представители трябва да се събират периодично за извършване на консултации по проблеми , възникнали при прилагането на настоящото споразумение , за контрол над неговото функциониране и за разглеждане на други мерки за сътрудничество , които се добавят към мерките , предвидени в настоящото споразумение .
(trg)="61.1"> Κατ ’ αίτηση του ενός ή του άλλου των συμβαλλομένων μερών θα συνέρχονται περιοδικά οι εκπρόσωποί τους προκειμένου να ενημερώνονται για τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσης συμφωνίας , να επιβλέπουν τη λειτουργία της και να εξετάζουν άλλες δυνατότητες συνεργασίας που προστίθενται στις δυνατότητες που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία .

(src)="61.0"> 2.
(trg)="62.0"> 2 .

(src)="61.1"> Договарящите се страни ще могат по взаимно съгласие да канят други страни да участват в общата програма , отбелязана в член ІІ .
(trg)="62.1"> Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται με κοινή συμφωνία να προσκαλούν άλλες χώρες να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙ .

(src)="62"> Член ХІV
(trg)="63"> ρθρο XIV

(src)="63"> За целите на настоящото споразумение и при положение , че не е направено различно уточнение :
(trg)="64"> Κατά την έννοια της παρούσης συμφωνίας και εφόσον δεν έχει ορισθεί άλλως :

(src)="64"> ( а ) Терминът " договарящи се страни " означава Европейската общност за атомна енергия ( Евратом ) от една страна , и правителството на Канада и правителствените предприятия на Канада , определени в параграф ( b ) на настоящото споразумение , от друга страна ;
(trg)="65"> α ) με τον όρο « συμβαλλόμενα μέρη » νοείται αφενός η Ευρωπαϊκή Κοινότης Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) και αφετέρου η Κυβέρνηση του Καναδά και οι κρατικές επιχειρήσεις του Καναδά που ορίζονται στην παράγραφο β ) του παρόντος άρθρου

(src)="65"> ( б ) Терминът " правителствени предприятия на Канада " означава " Atomic Energy of Canada Limited " и " Eldorado Mining and Refining Limited " и всички други предприятия , които са под юрисдикцията на правителството на Канада , и относно които договарящите се страни могат да се споразумеят ;
(trg)="66"> β ) με τον όρο « κρατικές επιχειρήσεις του Καναδά » νοείται η « Atomic Energy of Canada Limited » και η « Eldorado Mining and Refining Limited » και όλες οι επιχειρήσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυβερνήσεως του Καναδά , για τις οποίες θα συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη

(src)="66"> ( в ) Терминът " лице " означава всяко физическо лице , сдружение ( фирма , компания , дружество ) , асоциация , институция или публично предприятие и всяко друго публично или частно юридическо лице , но този термин не се прилага за договарящите се страни , определени в параграф ( а ) на настоящия член ;
(trg)="67"> γ ) με τον όρο « πρόσωπο » νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο , εταιρεία ( επιχείρηση , εταιρεία , « partnership » ) , ένωση , φορέας ή δημόσια επιχείρηση καθώς επίσης οιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου , αλλά δεν περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη που ορίζονται υπό α ) του παρόντος άρθρου

(src)="67"> ( г ) Терминът " оборудване " означава главните части или главните съставни елементи на машини или съоръжения , които са особено пригодни за използване в проекти свързани с атомната енергия ;
(trg)="68"> δ ) με τον όρο « εξοπλισμός » νοούνται τα σημαντικότερα τμήματα ή τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων καταλλήλων για τη χρησιμοποίησή τους σε σχέδια που αφορούν την ατομική ενέργεια

(src)="68"> ( д ) Терминът " материал " означава всяка изходна суровина , всякакъв специален ядрен материал , тежка вода , графит с качество за използване в ядрен реактор , както и всяко друго вещество , което поради своята природа или своята чистота , е особено пригодно за използване в ядрени реактори ;
(trg)="69"> ε ) με τον όρο « υλικό » νοείται κάθε αρχικό υλικό , κάθε ειδικό πυρηνικό υλικό , το βαρύ ύδωρ , ο γραφίτης με πυρηνική ιδιότητα καθώς επίσης και κάθε άλλη ουσία , η οποία είναι λόγω της φύσεώς της και λόγω της καθαρότητός της ιδιαίτερα κατάλληλη για τη χρησιμοποίησή της σε πυρηνικούς αντιδραστήρες

(src)="69"> ( е ) Терминът " изходна суровина " означава урана , който се среща в природата , съдържащ смес от изотопи ; обеднения уран във вид на изотоп 235 , тория ; някои от горецитираните материали под формата на метал , сплав , химическо съединение или концентрат ; всеки друг материал , който съдържа един или няколко от горецитираните материали в определена степен на концентрация , определена от договарящите се страни , и всеки друг материал , определен като такъв от договарящите се страни ;
(trg)="70"> στ ) με τον όρο « αρχικό υλικό » νοείται το ουράνιο , που περιέχει το μίγμα ισοτόπων που ευρίσκεται στη φύση το ουράνιο , η περιεκτικότητα του οποίου σε ισότοπο 235 είναι περιορισμένη , το θόριο , ένα οιοδήποτε από τα προαναφερθέντα υλικά υπό μορφή ορυκτού , κράματος , χημικής συνθέσεως ή συμπυκνώματος , κάθε άλλο υλικό που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα υλικά σε ποσοστό πυκνότητος που προσδιορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε άλλο υλικό που καθορίζεται ως τοιούτο από τα συμβαλλόμενα μέρη

(src)="70"> ( ж ) Терминът " специален ядрен материал " означава плутоний ; уран-233 ; уран-235 ; обогатен уран във вид на изотопи 233 или 235 ; всяко вещество , което съдържа един или няколко от горецитираните материали , и всяко друго вещество , посочено като такова от договарящите се страни ; въпреки това терминът " специален ядрен материал " не се прилага към " изходните суровини " ;
(trg)="71.0"> ζ ) με τον όρο « ειδικό πυρηνικό υλικό » νοείται το πλουτώνιο , το ουράνιο - 235 , το ουράνιο - 233 , το εμπλουτισμένο με ισότοπα 233 ή 235 ουράνιο , κάθε ουσία που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα υλικά και κάθε άλλη ουσία που προσδιορίζεται ως τοιαύτη από τα συμβαλλόμενα μέρη .
(trg)="71.1"> Πάντως ο όρος « ειδικό πυρηνικό υλικό » δεν περιλαμβάνει τα « αρχικά υλικά »

(src)="71"> ( з ) Терминът " производен " означава получен при една или няколко последователни или непоследователни операции ;
(trg)="72"> η ) ο όρος « προερχόμενο » σημαίνει προερχόμενο από μία ή περισσότερες διαδικασίες , διαδοχικές ή μη

(src)="72"> ( и ) Терминът " в Общността " означава териториите , на които договорът за създаване на Европейската Общност за атомна енергия ( Евратом ) се прилага или ще се прилага .
(trg)="73"> θ ) ο όρος « εντός της Κοινότητος » σημαίνει επί των εδαφών επί των οποίων εφαρμόζεται ή θα εφαρμόζεται η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας ( Ευρατόμ ) .

(src)="73"> Член ХV
(trg)="74"> ρθρο XV

(src)="74.0"> 1.
(trg)="75.0"> 1 .

(src)="74.1"> Настоящото споразумение влиза в сила чрез размяна на ноти за това между Общността и правителството на Канада(1 ) .
(trg)="75.1"> Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ δι ’ ανταλλαγής σχετικών ανακοινώσεων μεταξύ της Κοινότητος και της Κυβερνήσεως του Καναδά ( 1 ) .

(src)="75.0"> 2.
(trg)="76"> ( 1 ) Ετέθη σε ισχύ την 18η Νοεμβρίου 1959 .

(src)="75.1"> То ще остане в сила за срок от десет години , и след този период , до изтичането на предизвестие от шест месеца , направено с тази цел от Общността или от правителството на Канада , освен когато такова предизвестие е направено шест месеца преди изтичането на горепосочения период от десет години .
(trg)="77.0"> 2 .
(trg)="77.1"> Η συμφωνία θα ισχύει για περίοδο δέκα ετών , και μεταγενέστερα μέχρι την εκπνοή προειδοποιήσεως έξι μηνών που θα ανακοινώνεται προς το σκοπό αυτό από την Κοινότητα ή από την Κυβέρνηση του Καναδά , εκτός αν τέτοια προειδοποίηση ανακοινωθεί έξι μήνες προ της εκπνοής της περιόδου των δέκα ετών .

(src)="76"> В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО , долуподписаните , надлежно упълномощени за целта съответно от Общността и правителството на Канада , полагат подписите си под настоящото споразумение .
(trg)="78"> Σε πιστοποίηση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι εκπρόσωποι δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι αντιστοίχως από την Επιτροπή και την Κυβέρνηση του Καναδά , υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία και επέθεσαν τις σφραγίδες τους .

# bg/1972/jrc21972A0722_04-bg.xml.gz
# el/1972/jrc21972A0722_04-el.xml.gz


(src)="3"> относно валидността по отношение на Княжество Лихтенщайн на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 година
(trg)="2"> ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ περί της ισχύος στο Πριγκηπάτο του Λιχτενστάϊν της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972

(src)="4"> ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ ,
(trg)="3"> Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ,

(src)="5"> КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ,
(trg)="4"> Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ,

(src)="6"> КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН ,
(trg)="5"> ΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ,

(src)="7.0"> като имат предвид , че съгласно Договора от 29 март 1923 г .
(src)="7.1"> Княжество Лихтенщайн и Швейцария образуват митнически съюз и че този договор не прави валидни по отношение на Княжество Лихтенщайн всички разпоредби на споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария , подписано на 22 юли 1972 г . ;
(trg)="6"> Εκτιμώντας :
(trg)="7"> ότι το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν αποτελεί μαζί με την Ελβετία τελωνειακή ένωση , σύμφωνα με τη συνθήκη της 29ης Μαρτίου 1923 , και ότι η συνθήκη αυτή δεν προσδίδει , όσον αφορά το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν , ισχύ σε όλες τις διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας , η οποία υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 1972

(src)="8"> като имат предвид , че Княжество Лихтенщайн изрази желание всички разпоредби на настоящото споразумение да се отнасят и за него ,
(trg)="8"> ότι το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν εξέφρασε την επιθυμία να ισχύσουν όλες οι διατάξεις της συμφωνίας αυτής έναντι αυτού ,