# km/2010_12_66_.xml.gz
# zhs/2010_11_25_6802_.xml.gz


(src)="1.1"> កម្ពុជា ​ ៖ សោកនាដកម្ម ​ ក្នុង ​ ពេល ​ បុណ្យ ​ អ៊ុំ ​ ទូក ​ អកអំបុក និង ​ សំពះព្រះខែ
(trg)="1.1"> 柬埔寨 : 送水节推挤致死事件

(src)="1.2"> មាន ​ មនុស្ស ​ ជាង ​ ៣៤០ ​ នាក់ ​ ស្លាប់ ​ និង ​ យ៉ាង ​ តិច ​ ណាស់ ​ ៥៥០នាក់ ​ រងគ្រោះ ​ ថ្នាក់ ​ ដោយសារ ​ ​ ​ ​ ហេតុចលាចល ​ នៅ ​ លើ ​ ស្ពាន ​ ដែល ​ ភ្ពាប់ ​ ពីភ្នំពេញ ​ ទៅ ​ កោះពេជ្រ ​ ​ ពេល ​ ពីរ ​ បី ​ ម៉ោង ​ ក្រោយ ​ ក្នុង ​ ថ្ងៃទីបី ​ នៃ ​ ពិធីបុណ្យ ​ អ៊ុំ ​ ទូក ​ ​ អកអំបុក សំពះព្រះខែ ​ ក្នុង ​ ប្រទេស ​ កម្ពុជា ​ ។
(trg)="1.2"> 柬埔寨送水节最后一天的最后一刻 ,
(trg)="1.3"> 在连接钻石岛与金边市的桥梁上 ,

(src)="3.1"> .
(trg)="3.1"> .

(src)="3.2"> .
(trg)="3.2"> .

(src)="3.3"> .
(trg)="3.3"> .

(src)="6.2"> .
(trg)="4.3"> .

(src)="6.3"> .
(trg)="4.4"> .

(src)="8.1"> - ​ ហ្វូង ​ មនុស្ស ​ ភ្ញាក់ ​ ផ្អើល ​ ពី ​ ការ ​ ឆក់ ​ ខ្សែ ​ ភ្លើង ​ និង ​ ធ្វើ ​ ឲ្យ ​ កើត ​ មាន ​ ចលាចល ​ មនុស្ស ​ ជា ​ ច្រើន ​ រអិល ​ ឬ ​ ត្រូវ ​ បាន ​ គេរុញ ហើយ ​ ដួល ​ ត្រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ជាន់ ​
(trg)="6.3"> 他们都是因为触碰桥梁两的金属护栏 。

(src)="10.1"> - អ្នក ​ ដែល ​ ចង់ ​ ដឹង ​ ថា ​ មាន ​ រឿង ​ អ្វី ​ កើត ​ ឡើង ​ ក៏ ​ ជំរុញ ​ គ្នា ​ ចូល ​ មក ​ ទាំង ​ សង ​ ខាង ​ ផ្លូវ ​ ។
(trg)="9.1"> - 人们为了逃离 ,

(src)="12.2"> .
(trg)="12.6"> .

(src)="12.3"> .
(trg)="12.7"> .

(src)="12.6"> .
(trg)="3.2"> .

(src)="13.1"> The Sreisaat Adventures in Cambodia ក៏បាន ​ ឭពី ​ ថា ​ មាន ​ “ ព្រឹត្តិការណ៍ ​ ” ​ មួយ ​ ចំនួន ​ ដែល ​ នាំ ​ ឲ្យ ​ កើត ​ មាន ​ ភាពចលាចល ។
(trg)="14.1"> 今天早上金边一片阴郁 。

(src)="14.1"> ​ ថ្ងៃ ​ នេះ ​ យើង ​ ងើប ​ ឡើង ​ ព្រម ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ ភាព ​ ស្រងូតស្រងាត់ ​ នៅ ​ ទីក្រុងភ្នំពេញុ ។
(trg)="15.2"> 送水节理应一片欢乐 ,

(src)="15.1"> ប្រទេស ​ ទាំង ​ មូល ​ កំពុង ​ តែ ​ កាន់ ​ ទុក្ខ ​ ឲ្យ ​ ជនរងគ្រោះ ​ រាប់រយ ​ នាក់ ​ ដែល ​ បាន ​ ស្លាប់ ​ ក្នុង ​ ពេល ​ ចលាចល ​ ដែល ​ កើត ​ មាន ​ នាយ ​ ប់ ​ ថ្ងៃច័ន្ទ ​ ។
(trg)="16.1"> 人们不太清楚推挤究竟如何发生 ,

(src)="17.1"> តើវា ​ ជាព្រឹត្តិការណ៍ ​ អ្វី ​ ?
(trg)="16.2"> 据朋友的Facebook讯息所言 ,

(src)="17.4"> មិន ​ គួរឲ្យ ​ កើត ​ សោះ ។
(trg)="16.8"> 永远 。

(src)="17.5"> LTO Cambodia មិនចង់ ស្តីបន្ទោស ​ អ្នកណា ​ នោះ ​ ទេ ​ ពី ​ អ្វី ​ ដែល ​ បាន ​ កើត ​ ឡើង ​ កាល ​ ពី ​ ថ្ងៃ ​ ច័ន្ទ ​ ។
(trg)="17.1"> 我希望自己能说出重大言论 ,

(src)="18.1"> ខ្ញុំ ​ សង្ឍឹម ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ នឹង ​ មាន ​ ពាក្យ ​ មួយ ​ ចំនួន ​ និយាយ ​ ។
(trg)="17.2"> 我希望自己能提出真知灼见 ,

(src)="18.2"> ​ ខ្ញុំ ​ សង្ឍឹម ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ នឹង ​ មាន ​ ការ ​ យល់ ​ ឃើញ ​ ល្អ ​ ដើម្បី ​ ប្រាប់ ​ ចែក ​ រំលែក ​ ។
(trg)="17.3"> 我希望能说一切如何发生 。

(src)="18.3"> ​ ខ្ញុំ ​ សង្ឃឹម ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ នឹង ​ អាច ​ និយាយ ​ ពី ​ មូលហេតុ ​ ដែល ​ ធ្វើ ​ ឲ្យ ​ កើត ​ មាន ​ រឿង ​ ទាំង ​ នេះ ​ ឡើង ។
(trg)="17.4"> 我希望能针对某人或某件事 ,

(src)="18.4"> ខ្ញុំ ​ សង្ឃឹម ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ អាចនិយាយ ​ ប្រឆាំង ​ នឹង ​ នរណាម្នាក់ ​ ឬ ​ ក៏ ​ អ្វី ​ ម្យ៉ាង ​ ។
(trg)="17.5"> 我希望能全部归咎于他人 ,

(src)="18.5"> ខ្ញុំ ​ សង្ឍឹម ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ អាច ​ ទម្លាក់ ​ រឿង ​ ទាំង ​ នេះ ​ លើ ​ នរណា ​ ម្នាក់ ​ បាន ​ ។
(trg)="17.7"> 就算一点点也好 ,

(src)="18.7"> ​ ប៉ុន្តែ ​ ត្រង់ ​ ចំណុច ​ នេះ យើង ​ មិន ​ ទាន់ ​ ដឹង ​ ច្បាស់ ​ នៅ ​ ឡើយ ​ តេ ​ ថា ​ មាន ​ អ្វី ​ កើតឡើង ​ ឬ ​ កើត ​ ដោយ ​ សារ ​ អ្វី ​ ។
(trg)="17.8"> 但此刻我们不知道事件情况与原因 ,

(src)="18.13"> ក្បួន ​ នឹង ​ ត្រូវ ​ ប្រារព្ធ ​ ឡើង ​ ក្នុង ​ អាទិត្យ ​ នេះ ​ ហើយ ​ នឹង ​ មាន ​ លេខ ​ ទូរស័ព្ទ ​ ទាក់ទង ​ បន្ទាន់ ​ សម្រាប់ ​ អ្នក ​ ដែល ​ ចង់ ​ ជួយ ​ ជន ​ រង ​ គ្រោះ ​ ។
(trg)="17.9"> 在场民众的的种种指控对我们而言 ,

(src)="20.1"> ក្បួនដង្ហែ ​ ពិធី ​ កាន់ទុក្ខ ​ នឹង ​ ប្រារព្ធ ​ ឡើង ​ នៅ ​ ថ្ងៃ ​ ទី ​ 25 ខែ ​ វិច្ឆិកា ​ ចេញ ​ ពី ​ វិមានឯករាជ្យ ​ ទៅ ​ កោះពេជ្រ ​ ចាប់ ​ ផ្តើម ​ នៅ ​ ម៉ោង ​ 5 .
(trg)="17.10"> 或许在此刻只是自私 、 不公平与有害 。

(src)="20.2"> 00 ​ ល្ងាច ​ ។
(trg)="18.5"> E.

(src)="20.6"> អ្នកអាន ​ New Mandala ម្នាក់ ​ ទាយ ​ ប៉ុន្មាន ​ ថ្ងៃ ​ មុន ​ ថា ​ សោកនាដកម្មប្រហែល ​ ជា ​ ​ នឹង ​ កើត ​ ឡើង ​ លើ ​ ស្ពាន ​ ។
(trg)="18.16"> 让我觉得若群众涌现 ,

(src)="20.7"> ពេល ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ ឆ្លង ​ ស្ពាន ​ , គាប ​ ក្នុង ​ ហ្វូង ​ មនុស្ស ​ ដែល ​ ជា ​ ក្រុមគ្រួសារ ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ និង ​ យុវជន ​ ខ្មែរ ​ , ខ្ញុំ ​ ដូច ​ ជា ​ មាន ​ អារម្មណ៍ ​ ថា ​ កូន ​ ក្មេង ​ ដែល ​ នៅ ​ ក្បែរ ​ ជើង ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ ច្បាស់ ​ ជា ​ ត្រូវ ​ គេ ​ ជាន់ ​ ប្រសិន ​ បើ ​ ហ្វូង ​ មនុស្ស ​ នៅ ​ តែបន្ត ។
(trg)="18.17"> 我脚边的孩子可能会被压扁 ;
(trg)="18.18"> 我发现摊贩挡住部分出入口时 ,
(trg)="18.19"> 我愤怒地咒他们 ,

(src)="20.8"> ​ ​ ពេល ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ ឃើញ ​ អ្នក ​ រុញ ​ រទេះ ​ បិទ ​ ផ្លូវ ​ ចេញ ​ បន្តិច ​ ខ្ញុំ ​ មាន ​ អារម្មណ៍ ​ ខឹង ​ និង ​ ជេរ ​ ពួក ​ គេ ​ ប៉ុន្តែ ​ អ្វីដែល ​ ខ្ញុំ ​ ធ្វើ ​ បាន ​ ល្អ ​ បំផុត ​ គឺ ​ ព្យាយាម ​ រុញ ​ អ្នក ​ រុញ ​ រទេះ ​ ទៅ ​ ម្ខាង ​ ។
(trg)="18.20"> 但也只能强迫最严重的小贩将摊子移到旁边 ,

(src)="20.9"> វាដូចជា ​ នៅ ​ ក្នុង ​ ស្ថានភាព ​ អស់ ​ សង្ឃឹម ​ ។
(trg)="18.22"> 桥梁太窄 ,

(src)="20.10"> ស្ពាន ​ គឺតូច ​ ណាស់ ​ សម្រាប់ ​ ហ្វូង ​ មនុស្ស ​ ទាំង ​ នោះ ។
(src)="20.11"> ​
(trg)="18.23"> 无法容纳太多民众 。

(src)="21.1"> គឺ ​ ជា ​ ថ្ងៃ ​ ដ៏ ​ អាក្រក់ ​ បំផុត ​ សម្រាប់ប្រជាជន ​ កម្ពុជា ​ ។
(trg)="19.1"> 这对柬埔寨是悲伤的一天 ,

(src)="21.6"> រូបភាព ​ នៃ ​ សោកនាដកម្ម ​ អាច ​ មើល ​ បាន ​ តាមរយៈ KI Media និង ​ នៅ ​ លើ ​ Facebook .
(trg)="19.7"> 柬埔寨政府表示 ,

# km/2011_05_118_.xml.gz
# zhs/2011_04_07_8541_.xml.gz


(src)="2.2"> ការផ្លាស់ប្តូរនេះបែរជាបង្កើនជាតិអំបិល និងធ្វើបក្សីជាច្រើនមិនអាចនៅក្បែរបាន ។
(trg)="3.3"> 导致流入厄米亚湖的水量大减 ,

(src)="5.3"> ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗគ្នាដូចជា តេហេរ៉ង់ ( Tehran ) និង ស៊ីរ៉ាស ( Shiraz ) គួរតែគាំទ្រនូវចលនានេះដែលជាសញ្ញានៃសាមគ្គីភាព ។
(trg)="6.4"> 其他城市的伊朗民众应声援与支持这项活动 。

(src)="6.1"> បឹងអើមៀ មាន កោះចំនួន១០២ ហើយបឹងដែលធំលំដាប់ទីពីរគឺ កាប៊ូឌី ( Kaboudi ) ។
(trg)="6.8"> 却遭到安全人员镇压 ,

(src)="6.2"> នេះជាកន្លែងបញ្ចុះសពនៃ Hulagu Khan ចៅរបស់ Genghis Khan ដែលជាអធិរាជនៃចក្រភពម៉ុងហ្គោលី ។
(trg)="7.2"> 其中Kaboudi为第二大岛 ,

(src)="6.5"> com .
(trg)="8.1"> 校对 : Soup

# km/2011_04_103_.xml.gz
# zhs/2011_04_29_8810_.xml.gz


(src)="1.1"> ពិភពអារ៉ាប់ ៖ ជំងឺ ​ ​ ព្រះរាជ ​ ពិធី ​ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ​ ​ សាយភាយ ​
(trg)="2.2"> 中东地区许多民众也很关心 ,

(src)="3.1"> មកពី ​ សហព័ន្ធ ​ អារ៉ាប់ ​ អេមីរាត អេម៉ាន អ អេជ ( Eman R H ) មានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ​ ទាក់ទិននឹង ​ ព្រះរាជពិធី ​ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ​ ។
(src)="3.2"> នាង បាន ​ ​ សរសេរ ​ ថា ​ :
(trg)="3.3"> 我感染了皇室婚礼热 ,

(src)="3.4"> វាពិត ​ ជាការ ​ ល្អ ​ ប្រសិន ​ បើ ​ ខ្ញុំ ​ នៅ ​ ទីក្រុង ​ ឡុងដ៍ ​ ពេល ​ នេះ ​
(trg)="3.4"> 真希望自己此刻在伦敦 。

(src)="3.5"> គឺម ប្ររធឺថុន ​ ( Kym Brotherton ) ប្រកាស ​ ថា ​ :
(trg)="3.5"> Kym Brotherton宣布 :

(src)="3.7"> និង ​ មកពី ​ អាប៊ូ ដាប៊ី ជិតៗ ​ សហព័ន្ធអារ៉ាប់ ​ អេមីរ៉ាត សាយម៉ា បេន សាឡេះ ( Shaima Bent Saleh ) បន្ថែម ​ ថា ​ :
(trg)="3.7"> 来自阿布扎比的Shaima Bent Saleh提到 :

(src)="3.10"> !
(trg)="3.11"> 天啊 !

(src)="3.12"> ម្តាយ ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ ក៏ ​ មានការរំភើប ​ ខ្លំាងណាស់ ​ ដែរ ​ ទាក់ទង ​ នឹង ​ ព្រះរាជអាពាហ៍ពិពាហ៍ ​ របស់ ​ ព្រះអង្គម្ចាស់ ​ ​ William ( វីល្លៀម ​ ) ។
(trg)="3.13"> 我妈对于威廉王子大婚很兴奋 。

(src)="3.14"> .
(trg)="3.23"> .

(src)="4.4"> .
(trg)="3.24"> .

(src)="4.5"> .
(trg)="3.28"> .

(src)="4.6"> .
(trg)="3.29"> .

(src)="4.7"> តើ ​ មានរឿង ​ អី ​ កើត ​ ឡើង ​ ទៅ ​ អ្នក ​ ទាំងអស់ ​ គ្នា ?
(trg)="3.30"> 这是怎么回事 ?

(src)="4.10"> ខ្ញុំ ​ យកចិត្ត ​ ទុកដាក់ ​ នឹង ​ ព្រះរាជពិធី ​ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ​ ស្មើ ​ នឹង ​ ខ្ញុំ ​ យកចិត្ត ​ ទុកដាក់ ​ ចំពោះ ​ ​ កីឡា ​ cricket ( ពាក្យ ​ គន្លឹះ ​ : គឺគ្មាន ​ ទាល់ ​ តែ ​ សោះ )
(trg)="3.34"> ( 意即 : 毫不在乎 )
(trg)="3.35"> 埃及的Mohamed El Gohary有句话吸引我的目光 ,

# km/2011_04_99_.xml.gz
# zhs/2011_05_13_8993_.xml.gz


(src)="1.1"> កម្ពុជា ​ : ចម្រៀង ​ ទាក់ ​ ទង ​ នឹង ​ ហ្វេសប៊ុក ( Facebook )
(trg)="1.5"> 但是在柬埔寨 ,

(src)="1.3"> ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពូជា Facebook នៅមិនទាន់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការគម្រាមចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេ ។
(trg)="2.4"> 并透过Facebook与柬埔寨人民及网友互动 。

(src)="3.1"> ឧស្សាហកម្មចម្រៀងសម័យបានផលិតចម្រៀងមួយចំនួនទាក់ទងនឹង Facebook .
(trg)="4.5"> 表示很惊讶 。

(src)="4.1"> ខាងក្រោមនេះគឺជាចម្រៀងដែលត្រូវបាន uploaded លើ YouTube ( ជាភាសាខ្មែរទាំងអស់ ) :
(trg)="7.2"> Khmerbird也觉得很意外 ,

(src)="5.2"> ក្នុងអត្ថបទរបស់គេ ' ឥទ្ធិពលនៃ Facebook ត្រូវបានសរសេរក្នុងបទចម្រៀងខ្មែរ ' គេសរសេរថា :
(trg)="7.4"> 说Facebook破坏了人与人之间的关系 。

(src)="5.3"> ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចពេលដែលបានលឺចម្រៀងទាំងនេះ ប៉ុន្តែមើលទៅវាគឺជាការពិត ។
(trg)="7.7"> 但歌词描述的也算是贴切 。

(src)="5.4"> គេបានច្រៀងថាចាប់តាំងពីមាន Facebook សង្សាររបស់គេក៏មិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់លើគេដូចជាកាលពីមុន ។
(trg)="7.12"> 他觉得自己彻彻底底被抛弃了 。

(src)="5.5"> គាត់មានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានបោះបង់ ។
(trg)="7.15"> 根据socialbakers .

(src)="5.6"> សង្សាររបស់គេចំណាយពេលវេលាដើម្បីទាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតតាមរយៈ Facebook ។
(trg)="7.17"> 柬埔寨的Facebook用户只有250,000位 ,

(src)="5.7"> ចំណុចនេះវាប្រាកដណាស់ថានឹងអាចបណ្តាលឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទំនាក់ទំនងគូស្នហ៍ ។
(trg)="7.20"> 但由于政治人物都公开加入Facebook ,

(src)="5.8"> នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកលេង Facebook ត្រឹមតែ 250,000 នាក់ គឺនៅក្នុងអត្រា 1 .
(trg)="7.22"> 意外帮Facebook宣传 ,

# km/2012_09_199_.xml.gz
# zhs/2012_09_07_11436_.xml.gz


(src)="3.1"> ខាង ​ ក្រោម ​ នេះ ​ គឺជា ​ ​ ​ ​ ការ ​ បក ​ ប្រែ ​ ​ ​ ​ សេចក្ដី ​ ថ្លែង ​ ការណ៍ ​ របស់ ​ ក្រុមបញ្ញវន្ត ​ ( តាមរយៈ inmediahk .
(trg)="3.11"> 政府的卑鄙我们看到了 ,

(src)="3.2"> net 's Facebook page ) :
(trg)="4.4"> 他说道 :

(src)="4.1"> សេចក្ដី ​ ថ្លែងការណ៍ ​ របស់ ​ ​ ​ ក្រុម ​ បញ្ញវន្ដ តាម ​ រយៈ ​ ហ្វេសប៊ុគ ។
(trg)="7.1"> 在开学日后 ,

# km/2012_10_223_.xml.gz
# zhs/2012_10_11_11676_.xml.gz


(src)="1.1"> វៀតណាម ​ ៖ រដ្ឋាភិបាល ​ ​ ផ្តន្ទាទោស ​ ​ អ្នក ​ សរសេរ ​ ប្លុក ​ ​ បីនាក់ដែល ​ មាន ​ " ​ មតិប្រឆាំងៗ " ដាក់ ​ ពន្ធនាគារ ​
(trg)="1.3"> 理由是违反越南刑法第88条 ,

(src)="1.3"> ក្រៅពីទទួលរងទោសជាប់ពន្ធនាគារហើយ អ្នកទាំងបីក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេផងដែរ ។
(trg)="1.6"> 三名博客也将遭受软禁 。

(src)="3.3"> ការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបានបញ្ជាក់បន្ថែមដល់ការភ័យខ្លាចដ៏គួរឲ្យអាក្រក់បំផុត ដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានសម្រេចចិត្តយកអ្នកសរសេរប្លុកទាំងបីនាក់នេះ ដើម្បីជាឧទហរណ៍បំបិទមាត់អ្នកដទៃ ។
(trg)="4.1"> 这些惊人的刑期证实了我们最害怕的一件事 : 越南政府杀鸡儆猴 ,

(src)="3.4"> ការផ្ផ្តន្ទាទោសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនូវស្ថានភាពសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសវៀតណាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ និងដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ ។
(trg)="4.12"> 如果政治人物认为自己的话被扭曲 ,

(src)="3.9"> ព្យួរក្បាលរបស់អ្នកក្នុងភាពអៀនខ្មាស់ ហើយអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋល្អរបស់ប្រទេសវៀតណាមអាចនិយាយការពិតពីសេរីភាពផងទៅ !
(trg)="4.18"> 要求释放被囚禁的博客的海报 。

(src)="3.10"> ត្រូវតែដោះលែង ម៉ារៀ តា ហ្វុង តាន !
(trg)="5.1"> 在越南 ,

(src)="3.11"> រូបភាពទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់សេរីភាពសម្រាប់អ្នកសរសេរប្លុកដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ ។
(trg)="5.2"> 打击持反对言论的博客似乎越来越激烈 。

(src)="3.12"> រូបថតពីហ្វេសប៊ុករបស់ មេ ណាំម
(trg)="5.3"> 早先 ,

(src)="4.1"> ហាក់ដូចជាមានការបង្រ្កាបកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមកលើអ្នកសរសេរប្លុកដែលមានសំឡេងប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ។
(trg)="5.4"> 总理 Nguyen Tan Dung 的办公室发表声明 ,

(src)="6.2"> ប្លុក របស់ ប៊ៀន ដុង ( Bien Dong ) គឺគ្រាន់តែនិយាយអំពីជម្លោះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូង រវាងប្រទេសចិន និងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីន ។
(trg)="5.8"> 以及维护越南被中国侵占的海岛的主权 :

(src)="6.3"> រូបភាព និងវីដេអូដែលបង្ហាញក្រុមបាតុករជនជាតិវៀតណាម ឬជនជាតិហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយរដ្ឋាភិបាល ។
(trg)="6.3"> Quan Lam Bao的博客于2012年7月启用 ,

(src)="6.8"> ។
(trg)="6.15"> 这周 ,

# km/2012_12_250_.xml.gz
# zhs/2012_12_23_11948_.xml.gz


(src)="1.3"> រូប ​ ភាព ​ រង្វង់ ​ ពណ៌ ​ ក្រហម ​ គឺ ​ ជា ​ តំបន់ ​ ហាម ​ ឃាត់ ​ មិន ​ ឲ្យ ​ មាន ​ ហាង ​ អ៊ីន ​ ធើ ​ ណែត ប៉ុន្តែ ​ តំបន់ ​ ដែល ​ ហាម ​ ឃាត់ ​ នេះ ​ ស្ទើរ ​ តែ គ្រប ​ ដណ្តប់ ​ ទូទំាង ​ ក្រុង ​ ភ្នំពេញ ។
(trg)="1.5"> 公告内亦同时禁止18岁以下男女进入网咖 ,

(src)="1.4"> ( ដូច្នេះ ​ សារាចរ ​ នេះ ​ នឹង ​ នាំ ​ ឲ្យ ​ ហាងអ៊ីនធើណែត ​ ស្ទើរ ​ តែ ​ ទាំង ​ អស់ ​ នៅភ្នំពេញ ​ ត្រូវ ​ ​ បិទ ​ ទ្វារ ។
(trg)="2.2"> 政府才发布另一纸公告 ,

(src)="2.1"> ដំណឹង ​ នេះ ​ បាន ​ ធ្វើ ​ ឲ្យ ក្រុម ​ អ្នក ​ សរសេរ ​ ប្លុក ​ ( bloggers ) កម្ពុជា ​ មាន ​ ការ ​ ភ្ញាក់ ​ ផ្អើល ​ យ៉ាង ​ ខ្លាំង ។
(trg)="4.2"> Tharum Bun在美国之声博客里写道 ,

(src)="2.2"> លោក ប៊ុន ថារម្យ ​ បាន ​ រាយការណ៍ ​ ក្នុង ​ វិទ្យុ ​ ​ ​ ​ សំឡេង ​ សហរដ្ឋ ​ អាមេរិក ​ ថា ​ នៅ ​ ទីបំផុត ​ រាជ ​ រដ្ឋាភិបាល ​ ថ្មី ​ នេះ ​ នឹង ​ រំលាយ ហាង ​ អ៊ីនធើណែត ​ ក្នុង ​ ក្រុង ​ ភំ្នពេញ ​ ទាំង ​ អស់ ។
(trg)="5.1"> 公告亦提到一份用语不明的文件里 ,

(src)="3.1"> សារាចរ ​ នេះ ​ ក៏ ​ មិន ​ បាន ​ សរសេរ ​ ជា ​ លាយ ​ លក្ខណ៍ ​ អក្សរ ​ ឲ្យ ​ បាន ​ ច្បាស់ ​ លាស់ ​ អំពី ​ ថា ​ តើ ​ មនុស្ស ​ ទាំង ​ អស់ ​ គួរ ​ ឈប់លេងហ្គេមអ៊ីនធើណែត ។
(trg)="6.1"> 17岁博客Tep Sovichet为首都地区学生 ,

(src)="4.2"> ទោះ ​ បី ​ ជា ​ យ៉ាង ​ ណា ​ ក៏ ​ ដោយ គាត់ ​ ក៏ ​ នៅ ​ តែ ​ គាំទ្រ ​ សារាចរ ​ នេះ ​ ។
(trg)="6.9"> 公告内指称 ,

(src)="4.5"> យោង ​ ទៅ ​ តាម ​ សារាចរ ​ នេះ ​ ម្ចាស់ ​ ហាង ​ អ៊ីនធើណេត ​ ទាំងអស់ ​ ទូទាំង ​ ប្រទេស ​ ត្រូវ ​ ​ តម្រូវ ​ ​ ឲ្យ ​ ​ ចុះ ​ កិច្ច ​ សន្យា ​ ជាមួយ ​ ​ ក្រសួង ។
(trg)="7.2"> 我完全支持这份公告背后的用意 ,

(src)="5.1"> ខេមរបក្សី ( Khmerbird ) គឺជា អ្នក ​ សរសេរប្លុក ​ ជនជាតិ ​ ខ្មែរ បានសរសេរលើ ​ ប្លុក ​ រប់ស ​ លោក ​ ​ ថា ៖
(trg)="7.5"> 新规定若实施 ,

(src)="5.2"> ខ្ញុំ ​ ពិត ​ ជា ​ គាំទ្រ ​ គំនិត ​ នៃ ​ សារាចរ ​ នេះ ។
(trg)="7.7"> 公告内载明 ,

(src)="5.4"> ម្យ៉ាង ​ វិញ ​ ទៀត ​ ប្រសិន ​ បើ ​ អនុវត្ត ​ តាម ​ សារាចរ ​ នេះ ​ មែនហាង ​ អ៊ីនធើណែត ​ ស្ទើរ ​ តែ ​ ទាំង ​ អស់ ​ នៅ ​ ​ ​ ជុំ ​ វិញ ​ ភ្នំពេញ ​ នឹង ​ ត្រូវ ​ បាន ​ បិទ ។
(trg)="8.4"> 这张公告究竟会对柬埔寨产生多大影响 ,

(src)="6.1"> ហ្វេន គ្រីនវូត ( Faine Greenwood ) ជាអ្នកសរសេរ ​ ប្លុក ​ ​ ដ៏ ​ ចំណាន ​ មួយ ​ រូប ​ និង ​ ជា ​ អ្នក ​ កាសែត ​ សេរី ​ ក្នុង ​ ​ តំបន់ ​ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ​ បាន ​ សរសេរ ក្នុងប្លុក ​ របស់ ​ នាង ​ អំពីបម្រាម ​ មិន ​ ឲ្យ ​ ​ មាន ​ ហាងអ៊ីនធើណែត កាលពីថ្ងៃ ១៨ ខែធ្នូ ថា ​ ៖
(trg)="8.8"> 柬埔寨政府正打算限缩国内相对自由的網絡领域 ,

(src)="6.2"> វា ​ ហាក់ ​ ដូច ​ ជា ​ មិន ​ ច្បាស់ ​ សោះ ​ អំពី ថា ​ តើ ​ សារាចរ ​ នៅ ​ ក្នុង ​ ប្រទេស ​ កម្ពុជា ​ ពិត ​ ជា ​ មាន ឥទ្ធិពល ​ ប៉ុណ្ណា ​ នៅ ​ ឡើយ ​ នោះ ​ ទេ ឬ ​ ក៏ ​ សារាចរ ​ អាច ​ ក្លាយ ​ ជា ​ ច្បាប់ ​ ឬ ​ ​ អត់ ។
(trg)="9.3"> 要胁迫柬埔寨平价又普及的網絡使用场所关门 ,

(src)="6.5"> ” ។
(trg)="9.7"> 校对者 : Ameli

# km/2013_01_281_.xml.gz
# zhs/2013_05_18_12522_.xml.gz


(src)="1.1"> ​ ការ ​ បន្ទោស ​ មក ​ លើ ​ ​ ​ ជន ​ រង ​ គ្រោះ ​ នៃ ​ អំពើ ​ រំលោភ ​ សេពសន្ថវៈ ​ នៅ ​ ​ កម្ពុជា ​
(trg)="1.1"> 柬埔寨强暴受害者遭到谴责

(src)="1.2"> ប្រសិនបើមានការបញ្ចេញកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លា និងការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ដែលជាប្រតិកម្មតបនឹងការស្លាប់របស់ស្រ្តីវ័យក្មេង ដែលជាជនរងគ្រោះនៃ ការរំលោភសេពសន្ថវៈជាក្រុម អ្វីដែលផ្ទុយនឹងនោះគឺ ស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែល ​ ហាក់ ​ ដូច ​ ជា ​ មិន ​ សូវ ​ មាន ​ ការ ​ ប្រឆាំង ​ តវ៉ា ​ ជា ​ សាធារណៈ ​ ក្នុង ​ ករណី ​ រំលោភ ​ សេព ​ សន្ថវៈ ​ ទាំង ​ នេះ ​ នោះ ​ ទេ ​ ។
(trg)="2.1"> 即使柬埔寨人权和发展协会 ( ADHOC ) 在报告中指出 ,
(trg)="2.2"> 2011年和2012年分别有467起与320起登记有案的强暴案件 ,

(src)="2.2"> តួលេខ ​ ទាំង ​ នេះ ​ អាច ​ មាន ​ ចំនួន ​ ខ្ពស់ ​ ជាងនេះ ដោយសារតែករណីរំលោភសេពសន្ថវៈ គឺ ​ មាន ​ ការ ​ រាយការណ៍ ​ តិច ​ ជាង ​ អ្វី ​ ដែល ​ កើត ​ មាន ​ ជាក់ ​ ស្តែង ​ ​ ក្នុង ​ ប្រទេស ​ កម្ពុជា ។
(trg)="3.4"> 柬埔寨人权中心 ( CCHR ) 认为 ,

(src)="3.3"> ស .
(trg)="7.3"> 校对者 : Ameli

(src)="4.2"> រូបភាពពីសិទ្ធិ
(trg)="5.13"> 例如 ,

(src)="5.1"> អ្វី ​ ​ ដែល ​ អាក្រក់ ​ ជាង ​ នោះ ​ ទៅ ​ ទៀត ​ គឺ ​ មន្រ្តី ​ អនុវត្ត ​ ច្បាប់ ​ មួយ ​ ចំនួន ​ បាន ​ ចោទ ​ ប្រកាន់ ​ មក ​ លើ ​ ជន ​ រង ​ គ្រោះ ​ នៃ ​ អំពើ ​ រំលោភ ​ សេព ​ សន្ថវៈ ​ ទៅ ​ វិញ ​ ​ ។
(trg)="5.20"> Mech Dara和Denise Hruby在 《 柬埔寨日报 》 中 ,