# km/2010_12_66_.xml.gz
# nl/2010_11_cambodja-paniek-tijdens-waterfestival-leidt-tot-ramp_.xml.gz


(src)="3.1"> .
(trg)="18.10"> Het leek een hopeloze situatie .

(src)="6.3"> .
(trg)="18.10"> Het leek een hopeloze situatie .

(src)="12.5"> .
(trg)="18.10"> Het leek een hopeloze situatie .

(src)="18.2"> ​ ខ្ញុំ ​ សង្ឍឹម ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ នឹង ​ មាន ​ ការ ​ យល់ ​ ឃើញ ​ ល្អ ​ ដើម្បី ​ ប្រាប់ ​ ចែក ​ រំលែក ​ ។
(trg)="9.1"> - Mensen begonnen van de brug af in de rivier te springen om aan de menigte te ontkomen .

(src)="18.3"> ​ ខ្ញុំ ​ សង្ឃឹម ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ នឹង ​ អាច ​ និយាយ ​ ពី ​ មូលហេតុ ​ ដែល ​ ធ្វើ ​ ឲ្យ ​ កើត ​ មាន ​ រឿង ​ ទាំង ​ នេះ ​ ឡើង ។
(trg)="12.1"> - Op ongeveer hetzelfde moment werden de tl-buizen op de brug uitgeschakeld , evenals de meeste straatlantaarns aan de oostelijke kant van het eiland .

(src)="18.4"> ខ្ញុំ ​ សង្ឃឹម ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ អាចនិយាយ ​ ប្រឆាំង ​ នឹង ​ នរណាម្នាក់ ​ ឬ ​ ក៏ ​ អ្វី ​ ម្យ៉ាង ​ ។
(trg)="15.2"> Het waren de laatste uren van de laatste dag van wat een vrolijke viering van het waterfestival had moeten worden .

(src)="18.5"> ខ្ញុំ ​ សង្ឍឹម ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ អាច ​ ទម្លាក់ ​ រឿង ​ ទាំង ​ នេះ ​ លើ ​ នរណា ​ ម្នាក់ ​ បាន ​ ។
(trg)="16.2"> We hopen dat een onderzoek antwoord kan geven op de vraag welke gebeurtenis dit was .

(src)="18.7"> ​ ប៉ុន្តែ ​ ត្រង់ ​ ចំណុច ​ នេះ យើង ​ មិន ​ ទាន់ ​ ដឹង ​ ច្បាស់ ​ នៅ ​ ឡើយ ​ តេ ​ ថា ​ មាន ​ អ្វី ​ កើតឡើង ​ ឬ ​ កើត ​ ដោយ ​ សារ ​ អ្វី ​ ។
(trg)="16.3"> Ik hoop van harte dat de schuldigen zullen worden gestraft en dat hier iets van wordt geleerd , zodat zoiets niet meer gebeurt .

(src)="20.6"> អ្នកអាន ​ New Mandala ម្នាក់ ​ ទាយ ​ ប៉ុន្មាន ​ ថ្ងៃ ​ មុន ​ ថា ​ សោកនាដកម្មប្រហែល ​ ជា ​ ​ នឹង ​ កើត ​ ឡើង ​ លើ ​ ស្ពាន ​ ។
(trg)="17.6"> Op de een of andere manier lijkt het alsof dat zou helpen tegen het verdriet over deze ramp , al is het maar een beetje .

(src)="20.7"> ពេល ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ ឆ្លង ​ ស្ពាន ​ , គាប ​ ក្នុង ​ ហ្វូង ​ មនុស្ស ​ ដែល ​ ជា ​ ក្រុមគ្រួសារ ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ និង ​ យុវជន ​ ខ្មែរ ​ , ខ្ញុំ ​ ដូច ​ ជា ​ មាន ​ អារម្មណ៍ ​ ថា ​ កូន ​ ក្មេង ​ ដែល ​ នៅ ​ ក្បែរ ​ ជើង ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ ច្បាស់ ​ ជា ​ ត្រូវ ​ គេ ​ ជាន់ ​ ប្រសិន ​ បើ ​ ហ្វូង ​ មនុស្ស ​ នៅ ​ តែបន្ត ។
(trg)="18.2"> Giften , die zullen worden verdeeld onder de slachtoffers en hun families , kunnen aan vertegenwoordigers van de 10 universiteiten * in Phnom Penh worden gegeven en deze zullen worden overgedragen aan H.E. Seang Sophondy , die verantwoordelijk is voor het comité voor slachtoffers van de ramp .

(src)="20.10"> ស្ពាន ​ គឺតូច ​ ណាស់ ​ សម្រាប់ ​ ហ្វូង ​ មនុស្ស ​ ទាំង ​ នោះ ។
(src)="20.11"> ​
(trg)="18.5"> Gemeentehuis van Phnom Penh : 016-866159 / 012-520520 / 016-78888 .

(src)="20.13"> ​
(src)="21.1"> គឺ ​ ជា ​ ថ្ងៃ ​ ដ៏ ​ អាក្រក់ ​ បំផុត ​ សម្រាប់ប្រជាជន ​ កម្ពុជា ​ ។
(trg)="18.6"> Ministerie van Sociale Zaken : 012-910000 / 099-860453 .

(src)="21.3"> .
(trg)="18.10"> Het leek een hopeloze situatie .

# km/2011_04_103_.xml.gz
# nl/2011_04_arabische-wereld-spanning-rond-koninklijk-huwelijk-stijgt_.xml.gz


# km/2012_10_223_.xml.gz
# nl/2012_10_vietnam-regering-zet-drie-dissidente-bloggers-gevangen_.xml.gz


(src)="2.2"> ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសភ្លាមៗមកលើការផ្តន្ទាទោសនេះ ។
(trg)="2.2"> Mensenrechtengroepen veroordeelden het vonnis meteen .

(src)="3.1"> អ្នកសរសេរប្លុកដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសគឺ ឌៀវ ខាយ ( Dieu Cay ) អាញ់បាក ( AnhBaSG ) និង តា ហ្វុង តាន ( Ta Phong Tan ) ។
(trg)="3.1"> De veroordeelde bloggers Dieu Cay , AnhBaSG en Ta Phong Tan .

(src)="3.2"> រួបថតរបស់ ដាន ឡាំម ប៉ាវ ( Dan Lam Bao )
(trg)="3.2"> Foto via Dan Lam Bao

(src)="3.6"> ក្រៅពីការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនអ្នកសរសេរប្លុកកាន់សាសនាកាតូលិក ម៉ារៀ តា ហ្វុង តាន ភាពបន្តបន្ទាប់នៃការបកប្រែអត្ថបទ បានប៉ះពាល់ដល់ការរំលោភបំពានអំណាចនៅប្រទេសវៀតណាម ៖
(trg)="5.4"> Wat een schande brengen het machtsmisbruik en de laffe angst voor vrije meningsuiting aan het Vietnamese volk !

(src)="3.10"> ត្រូវតែដោះលែង ម៉ារៀ តា ហ្វុង តាន !
(trg)="5.7"> Laat Maria Ta Phong Tan vrij !

(src)="3.11"> រូបភាពទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់សេរីភាពសម្រាប់អ្នកសរសេរប្លុកដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ ។
(trg)="6.1"> Het lijkt erop dat er steeds harder wordt opgetreden tegen oppositiebloggers in Vietnam .

(src)="6.7"> អ្នកសរសេរប្លុកទាំងបី ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងសប្ដាហ៍នេះ ម្នាក់ត្រូវជាប់ ១២ឆ្នាំ ប៉ុន្តែមានអ្នកសរសេរប្លុកជាច្រើនទៀតនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពល្អៗរបស់ខ្លួន .
(trg)="6.2"> Eerder kwam het kantoor van premier Nguyen Tan Dung met een verklaring waarin drie blogs bekritiseerd werden omdat ze tegen de regering zouden zijn .

# km/2013_04_444_.xml.gz
# nl/2013_04_ondanks-de-verboden-zijn-de-oeigoeren-van-china-trots-op-hun-identiteit_.xml.gz


(src)="2.1"> ទោះ ​ ជា ​ យ៉ាង ​ ណា ​ ក៏ដោយ ​ ចំណុច ​ នេះ ​ ​ ​ ចាក ​ ឆ្ងាយ ​ ពី ​ ការ ​ ពិតខ្លាំងណាស់ ។
(trg)="1.3"> Zo wordt een schijnvertoning opgevoerd van geveinsde trots op diversiteit in China .

(src)="3.1"> រូប ​ ភាព ​ ដែល ​ រាលដាល ​
(trg)="2.1"> Maar dat ligt heel ver van de waarheid .

(src)="5.1"> រូប ​ ថត ​ ដែល ​ រាលដាល ​ ​ ​ ​ បាន ​ ចែកចាយ ​ លើ ​ ប្រព័ន្ធ ​ អ៊ីនធើណែត ​ ​ កាល ​ ពី ​ ថ្ងៃទី ​ ៥ ខែ ​ មីនា ។
(trg)="2.2"> Dit werd pasgeleden nog duidelijk in Urumqi-stad in het noordwesten van China in de regio Xinjiang met een Moslim-meerderheid .

(src)="5.3"> net .
(trg)="3.1"> Succesplaatje

(src)="7.2"> រូប ​ ថត ​ ពី uighurbiz .
(trg)="5.2"> Foto van Uighurbiz.net.

(src)="7.3"> net
(trg)="7.2"> Foto van uighurbiz.net

(src)="8.1"> ទោះ ​ បី ​ ជាយ៉ាង ​ ណា ​ ក៏ ​ ដោយ រូប ​ ភាព ​ បង្ហោះ ​ ដោយ ​ ​ ​ ​ ពលរដ្ឋ ​ អ៊ីនធើណែត ​ បង្ហាញ ​ ថា ​ ​ នេះ ​ មិន ​ មែន ​ ជា ​ ហេតុការណ៍ ​ តែ ​ មួយ ​ នោះទេ ។
(trg)="8.1"> Maar de foto ' s die door netizens zijn geüpload laten zien dat dit geen op zichzelf staand incident is .

(src)="9.2"> ឧទាហរណ៍ ​ ស៊ូ ការ៉ា ( @ 佐克拉 ) បង្ហោះ ​ ​ រូប ​ ថត ​ សម្គាល់ ​ ខ្លួន ​ ​ កាល ​ ពី ​ ថ្ងៃទី ​ ៦ ខែ ​ មីនា ហើយ ​ រៀប ​ រាប់ ​ ថា :
(trg)="9.1"> Een paar jonge Oeigoeren hebben foto ' s van zichzelf in traditionele kleding geüpload om op die manier op te komen voor hun culturele rechten .

(src)="9.6"> ពេល ​ នេះ ​ ខ្ញុំ ​ ពាក់ ​ ថាជីយ៉ា ​ របស់ខ្ញុំ ​ ​ មិនមែន ​ ដើម្បី ​ ធ្វើ ​ ត្រាប់ ​ នរណា ​ ​ នោះទេ ។
(trg)="9.3"> Het dragen van de gebedsmuts is een droom voor iedere Oeigoer want het vertegenwoordigt onze etniciteit en symboliseert onze cultuur .

(src)="9.8"> ខ្ញុំ ​ ស្រលាញ់ ​ ថាជីយ៉ា ហើយ ​ ខ្ញុំ ​ និយាយ ​ ជំនួស ​ មុខ ​ ឲ្យ ​ អៃហឺ ​ ​ និង ​ ស៊ីងជាំង ។
(trg)="9.8"> Ik hou van de gebedsmuts en ik spreek voor Oeigoer en Xinjiang .

(src)="9.10"> Rainer Su : ខ្ញុំ ​ ជា ​ ជនជាតិ ​ ចិនហាន ​ ប៉ុន្តែ ​ ​ ខ្ញុំ ​ គាំទ្រ ​ អ្នក ​ ។
(trg)="9.13"> Liang Ji 98 : Je bent mooi , van binnen en van buiten .

(src)="9.12"> នេះ ​ ជា ​ ការ ​ រំលោភ ​ លើ ​ ​ ភាព ​ ជា ​ មនុស្ស ​ ។
(trg)="9.15"> De Oeigoerse beschaving is zo rijk .

(src)="9.15"> ​ អារយ្យធម៌ ​ របស់ ​ អៃហឺ ​ គឺ ​ សម្បូរ ​ សប្បាយណាស់ ​ ។
(trg)="9.16"> Kopieer de Han-Chinezen niet en geef je cultuur niet op .

(src)="9.18"> គាំទ្រ !
(trg)="9.18"> Steun !

(src)="9.19"> នេះ ​ ជា ​ ​ សម្លៀកបំពាក់ ​ ប្រពែណី និង ​ វប្បធម៌ ​ របស់ ​ អ្នក ។
(trg)="9.21"> Geen individu of organisatie kan ingrijpen in de cultuur van een volk .

(src)="9.24"> Anostaf បាន ​ ដក ​ ស្រង់ ​ សម្ដី ​ របស់ ​ Ilham Tohti នៅ ​ ថ្ងៃទី ៧ ខែ ​ មីនា :
(trg)="9.23"> Anostaf citeerde op 7 maart de opmerking van Ilham Tohti :

(src)="9.25"> បញ្ញវន្ត ​ អៃហឺ ​ ឈ្មោះ ​ អ៊ីហាម តូទី ( Ilham Tohti ) ដែល ​ បាន ​ ​ ​ តស៊ូ ​ មតិ ​ ​ ដើម្បី ​ សិទ្ធិ ​ របស់ ​ អៃហឺ បាន ​ និយាយ ​ ថា : " នេះ ​ មិនមែន ​ ជា ​ ហេតុការណ៍ ​ តែ ​ មួយ ​ នោះទេ ។
(trg)="9.26"> Door het incident worden we er weer aan herinnerd dat de bescherming van onze etnische cultuur en identiteit het meest urgente probleem is voor Oeigoeren . "

(src)="9.39"> ប្រជាពលរដ្ឋ ​ អៃហឺ ​ មិន ​ សប្បាយ ​ ចិត្ត ​ នោះទេ ។
(trg)="9.29"> We zouden het niet moeten accepteren dat onze mensenrechten op deze manier worden vertrapt .

(src)="10.1"> ​ ​ សម្រាប់ព័ត៌មាន ​ ស្ដីពី ​ ប្រវត្តិ ​ ​ ​ របស់ ​ អៃហឺ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ ឥស្លាម ​ នៅ ​ ចិន សូមអាន ​ អត្ថបទ ​ នេះ ។
(trg)="9.35"> Maar het conflict bestempelen als gebaseerd op " geruchten " en afkomstig van " groeperingen van buiten " zal het niet doen ophouden te bestaan .

# km/2013_10_474_.xml.gz
# nl/2013_10_jouw-mening-telt-blog-action-day-over-mensenrechten_.xml.gz


(src)="1.1"> បង្ហាញ ​ ពី ​ ខ្លួន ​ អ្នក ៖ ទិវា ​ សកម្មភាព ​ ប្លុក ស្ដីពី ​ សិទ្ធិ ​ មនុស្ស !
(trg)="1.2"> Een foto voor de Dag van de Mensenrechten .

(src)="1.2"> រូប ​ ថត ​ ស្ដីពីទិវា ​ សិទ្ធិ ​ មនុស្ស ​ ថត ​ ដោយ Catching .
(trg)="2.2"> Het thema van dit jaar is mensenrechten en de datum is 16 oktober .

(src)="2.2"> ប្រធាន ​ បទ ​ សម្រាប់ ​ ឆ្នាំ ​ នេះ ​ គឺ សិទ្ធិ ​ មនុស្ស ហើយ ​ ទិវា ​ នេះគឺ ​ នៅ ​ ថ្ងៃទី ​ ១៦ ខែ ​ តុលា ។
(trg)="4.1"> Op het moment van dit schrijven hebben 1.377 blogs uit 114 landen zich aangemeld om mee te doen aan Blog Action Day 2013 .

(src)="4.4"> ​
(trg)="5.2"> Wordt vervolgd !