<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<document>
  <URL>https://eo.globalvoices.org/2013/11/593</URL>
  <TITLE>
<s id="1.1">
 <w id="w1.1.1">Filmeto</w> 
 <w id="w1.1.2">malkaŝas</w> 
 <w id="w1.1.3">luksan</w> 
 <w id="w1.1.4">vivostilon</w> 
 <w id="w1.1.5">de</w> 
 <w id="w1.1.6">monaĥoj</w> 
 <w id="w1.1.7">en</w> 
 <w id="w1.1.8">Tajlando</w>
</s></TITLE>
<s id="1.2">
 <w id="w1.2.1">TRADUKA</w> 
 <w id="w1.2.2">NOTO</w>
 <w id="w1.2.3">:</w> 
 <w id="w1.2.4">Ĉi-suba</w> 
 <w id="w1.2.5">filmeto</w> 
 <w id="w1.2.6">montras</w> 
 <w id="w1.2.7">diskuton</w> 
 <w id="w1.2.8">pri</w> 
 <w id="w1.2.9">tiu</w> 
 <w id="w1.2.10">ago</w> 
 <w id="w1.2.11">de</w> 
 <w id="w1.2.12">la</w> 
 <w id="w1.2.13">monaĥoj</w>
 <w id="w1.2.14">.</w>
</s><P id="1"></P>
  <P id="2">
<s id="3.1">
 <w id="w3.1.1">Reviziita</w> 
 <w id="w3.1.2">de</w> 
 <w id="w3.1.3">Vastalto</w>
</s><AUTHOR name="Mong Palatino" />
    <TRANSLATOR name="Adamo" />
  </P>
</document>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<document>
  <URL>https://eo.globalvoices.org/2014/03/1222</URL>
  <TITLE>
<s id="1.1">
 <w id="w1.1.1">Raso</w> 
 <w id="w1.1.2">kiel</w> 
 <w id="w1.1.3">politika</w> 
 <w id="w1.1.4">armilo</w> 
 <w id="w1.1.5">en</w> 
 <w id="w1.1.6">Karibio</w>
</s></TITLE>
  <QUOTE>
<s id="1.2">
 <w id="w1.2.1">El</w> 
 <w id="w1.2.2">ĉiuj</w> 
 <w id="w1.2.3">ofendaj</w> 
 <w id="w1.2.4">–</w> 
 <w id="w1.2.5">kaj</w> 
 <w id="w1.2.6">malinteligentaj</w> 
 <w id="w1.2.7">–</w> 
 <w id="w1.2.8">diraĵoj</w> 
 <w id="w1.2.9">faritaj</w> 
 <w id="w1.2.10">en</w> 
 <w id="w1.2.11">la</w> 
 <w id="w1.2.12">politiko</w> 
 <w id="w1.2.13">de</w> 
 <w id="w1.2.14">la</w> 
 <w id="w1.2.15">post-sendependa</w> 
 <w id="w1.2.16">Karibio</w>
 <w id="w1.2.17">,</w> 
 <w id="w1.2.18">la</w> 
 <w id="w1.2.19">aserto</w>
 <w id="w1.2.20">,</w> 
 <w id="w1.2.21">ke</w> 
 <w id="w1.2.22">D-ro</w> 
 <w id="w1.2.23">Keith</w> 
 <w id="w1.2.24">Rowley</w>
 <w id="w1.2.25">,</w> 
 <w id="w1.2.26">la</w> 
 <w id="w1.2.27">gvidanto</w> 
 <w id="w1.2.28">de</w> 
 <w id="w1.2.29">la</w> 
 <w id="w1.2.30">opozicio</w> 
 <w id="w1.2.31">en</w> 
 <w id="w1.2.32">Trinidado</w> 
 <w id="w1.2.33">kaj</w> 
 <w id="w1.2.34">Tobago</w>
 <w id="w1.2.35">,</w> 
 <w id="w1.2.36">estas</w> 
 <w id="w1.2.37">'</w>
 <w id="w1.2.38">tro</w> 
 <w id="w1.2.39">nigra</w>
 <w id="w1.2.40">'</w> 
 <w id="w1.2.41">por</w> 
 <w id="w1.2.42">esti</w> 
 <w id="w1.2.43">ĉefministro</w>
 <w id="w1.2.44">,</w> 
 <w id="w1.2.45">devas</w> 
 <w id="w1.2.46">esti</w> 
 <w id="w1.2.47">taksita</w>