# en/2009_07_09_usa-one-step-closer-to-lifting-hiv-travel-ban_.xml.gz
# fil/2009_07_estados-unidos-nalalapit-sa-isang-hakbang-para-alisin-ang-kaukulang-paglalakbay-kung-may-hiv_.xml.gz


(src)="1.1"> USA : One Step Closer to Lifting HIV Travel Ban · Global Voices
(trg)="1.1"> Estados Unidos : Nalalapit Na sa Isang Hakbang Para Alisin ang Kaukulang Paglalakbay Kung May HIV

(src)="1.2"> Last week the U.S. government initiated the final steps required to lift long-standing travel and immigration restrictions imposed on HIV-positive foreigners .
(trg)="1.2"> Noong huling linggo , ang gobyerno ng Estados Unidos ay nagpasimula ng hakbang para alisin ang pagpapalakbay at paghihigpit ng imigrasyon na pinataw sa mga dayuhang may HIV .

(src)="2.1"> Under the current ban HIV-positive foreigners , whether they 're tourists or business travelers , can 't enter the U.S. , though in exceptional cases a waiver can be granted .
(trg)="2.1"> Sa kasalukuyang pagbawal ng mga dayuhan na may HIV , kahit sila pa ay mga turista o mga mangangalakal , hindi sila makapasok sa Estados Unidos , bagaman maliban na lamang sa mga kaso na ipinagkaloob ng paubaya .

(src)="2.2"> The policy , which has been in place for more than 15 years , also prevents immigrants with HIV from becoming legal permanent residents .
(trg)="2.2"> Ang patakaran , na inilapat humigit na sa labing-limang taon , ay pumipigil sa mga imigranteng may HIV para maging mga legal na permanenteng residente .

(src)="2.3"> This is because the U.S. Department of Health and Human Services ( HHS ) includes HIV as one of the " communicable diseases of public health significance " that bar people from entering the U.S. But last week the HHS issued proposed regulations that would remove HIV from this communicable diseases list .
(trg)="2.3"> Ang dahilan para dito ay ang pagsama ng Departamento ng Pangkalusugan at Pantaong Serbisyo ng Estados Unidos sa HIV bilang isa sa mga “ sakit na makakahawa na makabuluhan sa pampublikong kalusugan . ” na iyong makapigil sa mga taong nais makapasok sa Estados Unidos .
(trg)="2.4"> Pero noong huling linggo , ang Departamento ng Pangkalusugan at Pantaong Serbisyo ay nagpasa ng panukalang regulasyon para mapaalis ang HIV sa listahan ng nakahahawng sakit .

(src)="3.1"> Many activists and bloggers are applauding the move , since it kicks off the process to repeal the ban .
(trg)="3.1"> Maraming aktibista at manunulat sa Internet ang natuwa sa panukalang ito , dahil ito ay makasimula sa proseso na mapawalang-bisa ang pagbabawal .

(src)="3.2"> For instance , Erin , blogging on an aspiring midwife , says :
(trg)="3.2"> Halimbawa , si Erin , sa panunulat sa isang naghahangad na komadrona , ay nagsasabi :

(src)="3.3"> " It took until 2009 , but the government finally overturned one of the most blatantly discriminate laws legislated in the past twenty years . "
(trg)="3.3"> “ Tinagal hanggang sa 2009 , pero napatumba sa wakas ng gobyerno ang pinakahalatang diskriminasyon sa batas na inakda sa nakaraang dalawampung taon . ”

(src)="3.4"> While various countries around the world have some travel or immigration restrictions on those with HIV , the U.S. is one of a few countries with such a restrictive policy on simply entering the country .
(trg)="3.4"> Habang mga iba ’ t ibang bansa sa mundo ay may sariling paghihigpit sa paglalakbay o imigrasyon ukol sa mga taong may HIV , and Estados Unidos ay isa sa mga ilang bansa na may patakaran sa paghihigpit sa simpleng pagpasok sa bansa .

(src)="3.5"> The blog DYM SUM elaborates :
(trg)="3.5"> Ang blog na DYM SUM ay tumutukoy na :

(src)="3.6"> " An interesting side note : only a dozen countries in the world , besides the United States , still have an HIV travel ban in place .
(trg)="3.6"> “ Isang nakakawiling karagdagang tala : ilan lamang sa dosenang bansa sa mundo , maliban sa Estados Unidos , ay maykaroong paghigpit sa paglalakbay ng mga taong may HIV .

(src)="3.7"> They are Iraq , China , Saudi Arabia , Libya , Sudan , Qatar , Brunei , Oman , Moldova , Russia , Armenia , and South Korea .
(trg)="3.7"> Ilan sa ito ay ang Iraq , Tsina , Saudi Arabya , Libya , Sudan , Qatar , Brunei , Oman , Moldoba , Rusya , Armenya at Timog Korea .

(src)="3.8"> If you need to , read that list a second time , and think about what ’ s wrong there . "
(trg)="3.8"> Kung kailangan , basahin mo ang listahan nang ikalawang beses , at pag-isipan mo kung ano ang mali doon . ”

(src)="3.9"> In response to the news , bloggers have been sharing their experiences of trying to get into the U.S. or strategies they 've heard can circumvent the travel ban .
(trg)="3.9"> Sa pagtugon sa balita , ang mga manunulat sa Internet ay nagbahagi ng kanilang mga karanasang subuking makapasok sa Estados Unidos o mga estratehiya na narinig daw nila na makadaya sa pagpipigil sa paglalakbay .

(src)="3.10"> For example , The Evolution of Jeremiah , a blog from Canada , says :
(trg)="3.10"> Halimbawa , ang Ebolusyon ni Jeremiah , isang panulat galing sa Canada , nagsasabi na :

(src)="3.11"> " I never had a problem getting into the United States .
(trg)="3.11"> “ Hindi ako nagkaroon ng problema sa pagpasok sa Estados Unidos .

(src)="3.12"> Nobody asked me , and nobody needed to know .
(trg)="3.12"> Walang taong nagtanong sa akin , at walang taong kailingan maka-alam .

(src)="3.13"> This will be good news to travelers world wide .
(trg)="3.13"> Ito ay mabuting balita sa mga maglalakbay sa mundo .

(src)="3.14"> Hopefully this will come into effect sooner than later . "
(trg)="3.14"> Sana ito ay dumating sa bisa sa lalong madaling panahon . ”

(src)="3.15"> Bobito , commenting on a blog post on Queerty , explains other strategies that those with HIV have used :
(trg)="3.15"> Si Bobito , sa pagkomento sa panulat sa Queerty , nagpapaliwanag sa iba pang mga estratehiya na nagamit na ng ibang may HIV :

(src)="4.1"> " From what I 've been told , if they find the antiviral medications in a traveler 's luggage , they do not let the person leave the airport .
(trg)="3.16"> “ Sa pagka-alam ko , kung sila ay makahanap ng mga anti-viral na gamot sa dala-dalahan ng lumalakbay , ayaw nila paalisin ang tao sa paliparan .

(src)="4.2"> There are ways to avoid this situation , such as mailing one 's meds to a friend in America before you fly , and I think there are some HIV support organizations that provide some help in this , too .
(trg)="3.17"> May mga paraan para iwasan ito , katulad ng pagpadala sa koreo ng mga gamot sa isang kaibigan sa Amerika bago lumipad , at sa palagay ko may mga organisasyon sa HIV na nag-susuporta at nagbibigay ng tulong din .

(src)="4.3"> I also read that , if they do a random luggage search and find antiviral meds , then they stamp HIV + into the traveller 's passport , making all future attempts to travel into countries that ban HIV + visitors impossible , but I don 't remember where I read . "
(trg)="3.18"> Nabasa ko rin na , kung sila ay gumawa ng isang paghahanap at may makitang mga gamot na antiviral , lalagyan nila ng HIV + ang pasaporte ng maglalakbay , isang hakbang na makaparatang imposible sa lahat ng mga hinaharap na paglalakbay sa mga bansang nagpapapigil sa HIV + , pero hindo ko matandaan kung saan ko ito nabasa . ”

(src)="4.4"> A report released in June by Human Rights Watch describes how these policies can have health consequences on HIV-positive migrants .
(trg)="3.19"> Isang ulat na binahagi noong Hunyo ng Human Rights Watch ay naglalarawan kung paano magkaroon ng kahihihatnan ang mga patakarang ito sa mga migranteng may HIV .

(src)="4.5"> The blog Empowerment for HIV Positive Migrants and Spouses , based in Malaysia , also discusses how these restrictions can be detrimental to those with HIV .
(trg)="3.20"> Ang panulat ng Empowerment for HIV Positive Migrants and Spouses , na matatagpuan sa Malaysia , ay nag-uulat din kung paano naging mapanganib ang mga patakarang ito sa mga taong may HIV .

(src)="4.6"> It states :
(trg)="3.21"> Ito ay nagsasaad na :

(src)="5.1"> " Misconception and prejudice on HIV due to lack of information still caused stigmatisation on PLHIV .
(trg)="4.1"> “ Mga maling akala at palagay ukol sa HIV are marahil sa kakulangan ng impormasyong dulot pa ng madungis na pananaw sa PLHIV .

(src)="5.2"> There is a trend for PLHIV who travels to countries with restrictions to stop their treatment to avoid entry ban .
(trg)="4.2"> May namamagitang lakad para sa mga PLHIV na lumalakbay sa mga bansang may paghihigpit para pigilan ang kanilang paggamot para iwasan ang pagpigil sa pagpasok .

(src)="5.3"> This step caused resistance to the treatment … … All countries have to remember that all UN member states were signed on to the International Health Regulations which does not single out any diseases , including HIV .
(trg)="4.3"> Ang itong hakbang ay nagdulot ng pagpigil sa paggamot ... ... Dapat tandaan ng mga bansa na lahat na estadong miyembro ng UN ay naglakda sa International Health Regulations na hindi dapat mamili ng anumang sakit , kabilang ang HIV .

(src)="5.4"> This regulation must be the baseline of advocacy for treatment provision in the country .
(trg)="4.4"> Ang itong reuglasyon ay basehan para sa pagkakaloob ng paggamot sa bansa .

(src)="5.5"> Influential countries such as USA and China should take on the leadership on this regard and be a good role model for other countries when they actually eliminate the restrictions . "
(trg)="4.5"> Mga makapangyarihang bansa katulad ng Estados Unidos at Tsina ay dapat mamuno sa itong bagay at maging mabuting halimbawa para sa ibang bansa kapag inalis nila ang mga paghihigpit . “

(src)="5.6"> Now that the HHS has posted their proposed regulations , there will be a 45 day public comment period that ends on August 17 .
(trg)="4.6"> Ngayon na ang HHS ay naglathala ng kanilang iminungkahing regulasyon , may 45 na araw para sa komento ng publiko na wawakas sa ika-17 ng Agosto .

(src)="5.7"> If the regulations are adopted after the comment period , they will then need to be implemented .
(trg)="4.7"> Kung ang mga regulasyon ay iaakma pagkatapos ng panahon para sa mga komento , ito ay maipasatupad na .

(src)="5.8"> The final timeline for implementation isn 't currently known , but some activists hope for something by the end of the year .
(trg)="4.8"> Ang huling takdang panahon para sa pagsatupad ay hindi pa matiyak sa kasalukuyan , pero ang ibang mga aktibista ay nagbabasakali sa katapusan ng taon .

(src)="5.9"> The blog DYM SUM says everyone will benefit if the ban is repealed and the new regulations implemented .
(trg)="4.9"> Ang panulat ng DYM SUM ay nagsasabi na makabenepisyo ang lahat kung ang pagpipigil ay mapawalang-bisa at makabagong regulasyon ay maisapatupad .

(src)="6.1"> " This has been a lesser issue of contention in some parts of the GLBTQ community , but – without question – is equally important to other matters that need to be addressed .
(trg)="4.10"> “ Ito ay naging isang higit na maliit na isyu sa ibang bahagi ng komunidad ng GLBTO , pero - walang kaduda-duda - ay ang mas mahalagang usapan na dapat tukuyin .

(src)="6.2"> Of course , it goes without saying that lifting the HIV travel ban affects not only the GLBTQ community , but the entire world as well . "
(trg)="4.11"> Syempre , ito lamang ay nagsasabi na ang pagbawi ng pagpipigil sa paglalakbay ay nakakaapekto di lamang sa komunidad ng GLBTQ , kundi sa buong mundo rin . "

(src)="6.3"> Photo of Standing Airplane by Steven Fernandez on Flickr .
(trg)="4.12"> Ang larawan ng Nakatayong Eroplano ay kagandahang-loob ni Steven Fernandez sa Flickr .

# en/2009_07_20_india-chasing-a-solar-eclipse_.xml.gz
# fil/2009_07_indya-paghabol-sa-laho-ng-araw_.xml.gz


(src)="1.1"> India : Chasing a solar eclipse · Global Voices
(trg)="1.1"> Indya : Paghabol sa Laho ng Araw

(src)="1.2"> On July 22 , we are about to witness the longest solar eclipse of the 21st century .
(trg)="1.2"> Sa ika-22 ng Hulyo , masaksihan natin ang pinakahabang laho sa ika-21 siglo .

(src)="1.3"> The eclipse will be visible between 5.20am to 7.40am , from within a narrow corridor spanning half the Earth .
(trg)="1.3"> Ang laho ay makikita sa pagitan ng 5 : 20 ng umaga hanggang 7 : 40 ng umaga , mula sa loob ng isang makitid na pasilyo na dumadangkal sa daigdig .

(src)="2.1"> In India , the path of the eclipse will cover the cities of Surat , Indore , Bhopal , Varanasi and Patna .
(trg)="2.1"> Sa Indya , ang landas ng laho ay babalat sa mga siyudad ng Surat , Indore , Bhopal , Varanasi at Patna .

(src)="4.1"> Image courtesy NASA
(trg)="3.1"> imahe kagandahang-loob ng NASA

(src)="5.1"> There is a huge amount of excitement in the country regarding this eclipse .
(trg)="4.1"> May malaking galak na nangyayari sa bansa tunghol sa laho .

(src)="5.2"> Though Earthquakeforcasting says that eclipses in India are generally of interest to 4 segments of people - namely astronomers , astrologers , religious people and astro-tourists , it appears that most Indians will readily fit into atleast one of the above categories .
(trg)="4.2"> Bagama 't nagsasabi ang Earthquakeforcasting na ang laho sa India ay karaniwang makawiwili sa bawat 4 na tao - katulad ng mga taong naalam sa siyensya ng planeta , mga bituin o kalawakan , mga may-alam sa astrolohiya , mga relihiyosong tao at mga turistang mahilig sa kalawakan , lumalabas na ang mga Indyano ay bumabagay sa isa sa mga nasabing kategoriya .

(src)="6.1"> For Hindus , an eclipse is not only an astronomical event .
(trg)="5.1"> Para sa mga Hindu , ang laho ay hindi lamang isang kalawakang pangyayari .

(src)="6.2"> It is deeply intertwined with religion and cultural beliefs ; there are many myths associated with the eclipse .
(trg)="5.2"> Ito ay umiikot sa mga relihiyoso at kultural na paniniwala ; may maraming mga gawa-gawa rin na kaugnay sa laho .

(src)="6.3"> Astronomy India Blog tries to debunk a few of them here .
(trg)="5.3"> Nais ng Astronomy India Blog na ilantad ang ilan sa mga gawa-gawa dito .

(src)="7.1"> And talking of eclipse chasing , tour operators are also getting innumerable requests for chartering flights to observe this event from above the clouds .
(src)="7.2"> In fact , as DesPardes India points out , a special eclipse flight is indeed being organised to offer this priviledge for a price of INR 75,000 ( approx .
(trg)="6.1"> At sa pakikipag-usap sa paghabol ng laho , ang mga operator na naglilibot ng mga turista ay may natatanggap na maraming hiling sa pag-uupa ng eroplano para lang

(src)="7.3"> USD 1560 ) - cost of a window seat on this 3hour long flight from Delhi .
(trg)="7.2"> Sa katunayan , nagsabi ang DesPardes India na ang isang espesyal na byahe ay nagaganap para ialok ang itong pribilhiyo sa presyong INR 75,000 ( humigit-kumulang sa 1560 dolyares ) - ang halaga ng isang upuang malapit sa bintana na tatlong oras na byahe mula sa Delhi .

(src)="8.1"> Religious minded Hindus will gather at places of pilgrimage such as Varanasi , Kurukshetra ( Haryana ) etc . , to take a dip in the river .
(trg)="8.1"> Ang mga relihiyosong Hindu ay magtitipon para sa paglalakbay sa mga banal na lugar katulad ng Varanasi , Kurukshetra ( Haryana ) at iba pa , para lamang ilubog ang sarili sa ilog .

(src)="8.2"> The district administration of Haryana are expecting more than 10 lakh pilgrims and are also offering insurance cover to pilgrims to guard against any possible mishaps .
(trg)="8.2"> Ang distritong administrasyon ng Haryana ay nag-aantay ng higit sa isang milyong manglalakbay at nag-aalok pa ng katibayan o seguro sa mga peregrino para ingatan ang mga sarili sa mga posibleng kapamahakan .

(src)="9.1"> If you are one of the lucky people going to view this rare celestial event , these moments of magic on July 22nd , please remember to take adequate eye safety measures .
(trg)="9.1"> Kung ikaw ay isa sa mga masuwerteng makapunta para mamasdan ang pambihirang pangkalawakang pangyayaring ito , ang mga sandaling mahiya ng ika-22 ng Hulyo , pakitandaan na kumuha ng sapat na kaligtasan para sa mga mata .

(src)="10.1"> Happy viewing !
(trg)="10.1"> Maligayang Pagtanaw !

# en/2009_07_01_global-voices-translation-exchange-takes-off_.xml.gz
# fil/2009_07_pagsasalinwikang-pagpapalit-ng-pandaigdigang-boses-sinimulan_.xml.gz


(src)="1.2"> Ever wonder how to build and maintain open language corpora ?
(trg)="1.2"> Kailan man nagtaka ka kung paano gumawa at pangalagaan ang pangangatawan ng lenguaheng hayag ?

(src)="1.3"> Design a translation memory tool to more efficiently translate large amounts of text across multiple languages ?
(trg)="1.3"> Magtangkang lumikha ng isang kasangkapang maka-alaala ng pagsasalinwika ?

(src)="1.4"> Crowdsource translations of everything from a haiku to an involved literary text ?
(trg)="1.4"> Pagbahagi ng mga pagsasalinwika ng kahit anong bagay mula sa haiku hanggang sa nasasangkot na mga pampanitikang nilalaman ?

(src)="1.5"> Ever thought about how to translate video or audio content on the fly ?
(trg)="1.5"> Kailan man naisip mo kung paano isalin ang isang bidyo o laman ng audyo nang madalian ?

(src)="1.6"> If you did , you might have been at Open Translation Tools in Amsterdam last week .
(trg)="1.6"> Kung naisagawa mo , lamang nandoon ka sa Open Translation Tools sa Amsterdam ng huling linggo .

(src)="1.7"> For a group of Global Voices translators , authors , and staff these are vital questions ; we met there to discuss and launch our latest project , investigating how we might design and support an online translation exchange community .
(trg)="1.7"> Para sa isang grupo ng mga tagapagsalin ng Pangdaigdigang Boses , mga autor , at mga kasapi , ang mga ito ay mga mahalagang tanong ; nagtagpo kami doon para pag-usapan at ilunsad ang aming bagong proyekto , pagsisyasat kung paano tangkaing ilikha at suportahan ang online na komunidad ng pagsasalinwikang pagpalit .

(src)="2.1"> We spent three days working with the OTT09 crowd discussing open translation , together with technologists , translators , and content providers .
(trg)="2.1"> Namalagi kami doon ng tatlong araw katrabaho ang lipon ng mga tao sa OTT09 upang pag-usapan ang hayag na pagsasalinwika , kasama ang mga kasapi ng teknolohiya , at nagbibigay ng nilalaman ukol sa hayag na pagsasalinwika .

(src)="2.2"> See Ethan Zuckerman 's summary article for details , delve into the OTT09 wiki for notes on the sessions , or read the brand-new FLOSS manual on open translation tools , that was authored during a five-day " book sprint " that took place after the conference .
(trg)="2.2"> Tukuyin ang kabuuan ng artikulo ni Ethan Zucherman , humukay sa mga sulat ng OTT09 wiki ukol sa mga sesyon , o kaya basahin ang bagong aklat ng FLOSS tungkol sa mga kasangkapan ng hayag na pagsasalinwika , na kinathang madalian sa loob ng limang araw na ginanap pagkatapos ng pagpupulong .

(src)="2.3"> We followed OTT09 with another two days brainstorming - defining the questions and agenda for the translation exchange research .
(trg)="2.3"> Sinundan namin ang OTT09 ng karagdagang dalawang araw para sa malinaw na pag-iisip - pangatuwiranan ang mga tanong at talan ng pag-u-usapan para sa pananaliksik ng pagsasalinwikang pagpalit .

(src)="3.1"> OTT09 group photo , tired but happy , image courtesy of itzpapalotl
(trg)="3.1"> Letrato ng Grupong OTT09 , pagod pero masaya , kagandahang-loob ni itzpapalot !

(src)="4.1"> Perhaps the most exciting part of launching a new project is the opportunity to work with new colleagues , and to run the research we 've found some very talented people with diverse and complementary skills .
(trg)="4.1"> Marahil ang pinakatuwang parte ng paglunsad ng bagong proyekto ay ang opurtunidad na makatrabaho ang mga bagong kasama , at sa pamamahala ng pananaliksik ay nakatuklas kami ng mga matalinong tao na may naiiba at libreng kakayahan na pwede nilang maibahagi .

(src)="4.2"> We 're very happy to welcome Marc Herman into the GV community as the program manager for the project .
(trg)="4.2"> Kami ay natutuwa na salubungin si Marc Herman sa komunidad ng GV bilang programang mandeyer para sa proyekto .

(src)="4.3"> Marc comes to us with a long history as a freelance writer , author , and editor , speaker of Bahasa Indonesian , Spanish , and student of Catalan .
(trg)="4.3"> Dumating si Marc sa atin kasama ang mahabang kasaysayan bilang isang pagsasariling manunulat , autor , at editor , tagapagsalita ng Bahasa Indonesia , Espanyol , at estudyante ng Catalan .

(src)="4.4"> His most recent post is as foreign editor for True / Slant .
(trg)="4.4"> Kailan lamang naging banyagang editor sya para sa True / Slant .

(src)="4.5"> He will be working to include diverse perspectives into how GV might approach the exchange .
(trg)="4.5"> Siya ay magtratrabaho upang isama ang iba 't ibang palagay kung paano malapitan ng GV ang itong pagpapalit .

(src)="4.6"> His area of research will focus on the demand side questions - who might need the services of a translation exchange ?
(trg)="4.6"> Ang lawak ng kanyang pananaliksik ay sa pokus ng pangangailangan ng dakong tanong - kung sino ang may nangangailangan ng pagsasalinwikang pagpapalit ?

(src)="4.7"> How might users find content they want ?
(trg)="4.7"> Paano mahanap ng mga manggagamit ang nais nilang matukoy na nilalaman ?

(src)="4.8"> How might they contribute content for translation ?
(trg)="4.8"> Paano sila maka-ambag ng kalipunan para sa pagsasalinwika ?

(src)="4.9"> How do identify audiences who need consistent flows of content from other languages ?
(trg)="4.9"> Paano kilalanin ang madla na nangangailangan ng mapagkakati-walaang takbo ng nilalaman sa iba 't ibang wika ?

(src)="5.1"> Marc will be joined in the research by two people already active in the Global Voices community , Bernardo Parrella and Leonard Chien .
(trg)="5.1"> Makasama ni Marc sa pananaliksik ang dalawang tao na naging aktibo na sa komunidad ng Pandaigdigang Boses , sina Bernardo Parrella at Leonard Chien .

(src)="5.2"> Bernardo is currently the Lingua Italian editor , as well as an accomplished translator of numerous books from English to Italian , with a focus on technology , new media , and social change .
(trg)="5.2"> Si Bernardo ay kasalukuyang editor sa Lenguaheng Italya , at isa ring mahusay na tagapagsalin ng maraming aklat sa Ingles para sa wikang Italya , na may pokus sa teknolohiya , makabagong media , at pagbabago sa panlipunan ?

(src)="5.3"> He has considerable experience with online translation tools and technology as well as with translation communities , and will drive research on appropriate technology platforms , possible technology partners , and imagining a helpful and welcoming online environment for participating translators .
(trg)="5.3"> May maraming karanasan din sa mga online na kasangkapan sa pagsasalinwika at sa teknolohiya pati na rin sa mga komunidad ng pagsasalinwika , at makapagtakbo ng pananaliksik na angkop sa plataporma para sa teknolohiya , mga posibleng kasama sa teknolohiya , at ipalagay mo na may maidulot na tulong at may mapupuntahang online na lugar para lamang sa mga nakisaling tagapagsalin .

(src)="5.4"> Leonard is a co-director of Lingua , GV 's translation community , which currently translates GV content into over 15 languages .
(trg)="5.4"> Si Leonard ay isa sa mga direktor ng Lingua , ang komunidad ng pagsasalinwika ng GV , na kasalukuyang nagsasalin ng nilalaman ng GV sa higit sa labing-limang lenguahe .

(src)="5.5"> Leonard will work on community aspects of an exchange , as well as putting his love of statistics and analysis to good use .
(trg)="5.5"> Si Leonard ang mangangasiwa sa aspektong komunidad ng pagpapalit , pati na rin ang paggamit ng kanyang hilig sa estadistika at pamumuna sa mabuting gawa .

(src)="6.1"> Marc , Bernardo , and Leonard will co-author a blog to serve as the hub for ideas , discussions , notes , musings , and article drafts .
(trg)="6.1"> Sina Marc , Bernardo at Leonard ay mag-aakda ng isang blog na maglilingkod bilang sentral ng mga ideya , mga pag-uusapan , mga tala , mga pagwawari-wari , at mga balangkas ng artikulo .

(src)="6.2"> The blog may lead to a more formal research paper , but the process of how ideas for an exchange become elaborated , and broad participation in its creation are crucial to creating a project that has inclusion and community as core values .
(trg)="6.2"> Ang blog na ito ay makapanguna nga para pa sa isang pormal na pananaliksik , pero ang proseso kung paano maging maliwanag ang pagpapalit ng mga ideya , at malawakang partisipasyon sa paggawa nito ay mahalaga sa paglikha ng proyekto na pinangangahulugan ang pagsasama at komunidad .

(src)="6.3"> The Global Voices wiki is the current home for brainstorming on the exchange .
(trg)="6.3"> Ang wiki ng Pandaigdigang Boses ay ang kasalukuyang tahanan ng lahat ng mga pananaw sa itong pagpapalit .

(src)="6.4"> That site won 't go away , and we will be pulling the best of content on the wiki into the blog .
(trg)="6.4"> Ang lokasyong iyon ay hindi lamang madaling mawala , at babatakin namin ang pinakamahusay na nilalaman sa wiki para ilagay sa blog .

(src)="7.1"> If you 're interested in the exchange and wondering how to engage , the simplest way is to post a comment on the blog .
(trg)="7.1"> Kung ikaw ay interesado sa itong pagpapalit o nagtataka kung paano ka makasali , ang pinaka simpleng gawin mo ay maglagay ng iyong komento sa blog .

(src)="7.2"> There you 'll also find our research agenda , updates , opportunities to contribute , and preliminary findings , as well as occasional photos of our favorite animals , people and objects , such as Marc 's dog Paio , who is in the running to become the exchange mascot . ( go to project blog to see image ! )
(trg)="7.2"> Doon mahanap mo rin ang talan ng aming pananaliksik , mga bagong sulat , oportunidad para maka-ambag , at pangunahing paghahanap , pati na paminsan-minsan mga letrato ng aming paboritong hayop , tao o bagay , katulad ng aso ni Marc na si Paio , na kasalukuyang tumatakbo bilang maskot . ( pumunta sa proyektong blog para makita ang imahen ! )

# en/2009_07_14_paraguay-as-the-h1n1-virus-spreads_.xml.gz
# fil/2009_08_paraguay-samantalang-kumakalat-ang-h1n1-virus_.xml.gz


(src)="1.1"> Paraguay : As the H1N1 Virus Spreads · Global Voices
(trg)="1.1"> Paraguay : Samantalang Kumakalat ang H1N1 Virus

(src)="1.2"> Not getting caught in the traffic jam of España Avenue on a weekday at 2 p.m. is a daunting task .
(trg)="1.2"> Ang hindi pagka-ipit sa buhul buhul na trapiko sa lansangan ng Espana alas 2 : 00 ng hapon sa isang araw ay isang napakalaking gawain .

(src)="1.3"> That is why seeing the street almost deserted nowadays is stunning for most Paraguayans .
(trg)="1.3"> Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit nakakagulantang pagmasdan para sa kabuohang populasyon ng mga taga Paraguay ang mga kalye ngayon na halos walang tao .

(src)="1.4"> “ I ’ ve never seen something quite like this before , everybody is paranoid now , ” says blogger Nora Vega , who commutes to downtown Asunción every day .
(trg)="1.4"> " Ngayon lng ako nakakita ng isang bagay tulad nito , nakakagulat , parang hindi mapakali , " sabi ng isang manunulat na si Nora Vega , na bumabyahe araw araw sa bayan ng Asuncion .

(src)="1.5"> What is keeping Paraguayans inside their houses is the fast spread of H1N1 virus , which has already claimed three lives and infected hundreds of citizens .
(trg)="1.5"> Ang isa sa mga dahilan kung bakit mas gusto ng mga taga-Paraguay na manatili nalang sa loob ng kanilang bahay ay ang mabilis na paglaganap ng H1N1 Virus , na kumitil ng tatlong buhay at nagkalat sa ibang mamamayan .

(src)="2.1"> Last week the National Congress declared a national health emergency for 90 days and granted an extra 99 billion guaranies ( about 20 million dollars ) to the health ministry to deal with the swine flu epidemic .
(trg)="2.1"> Noong isang linggo ang Pambansang Kongreso ay nagpahayag ng 90 na araw para sa pambansang pang-emergency sa kalusugan at nagpalabas ng 99 bilyong garantiya ( mahigit 20 milyon dolyar ) sa tagapangasiwa ng kalusugan para ipatupad sa epidemia ng swine flu .

(src)="3.1"> The government is now analyzing the possibility of extending the two-week winter break for schools to prevent more children from getting the virus .
(trg)="3.1"> Tinitignan ngayon ng gobyerno ang posibilidad ng pagpapatupad na pahaba-in ang dalawang linggo na bakasyon sa taglamig sa mga paaralan upang mapigilan ang paglaganap ng maraming virus sa mga mag-aaral .

(src)="3.2"> The city hall closed several public buildings and theaters for ten days .
(trg)="3.2"> Ipinasara ng lungsod ang maraming pampublikong gusali at maging ang mga sinehan ng sampung araw .

(src)="3.3"> The action was taken despite Health Minister Esperanza Martinez s statements ’ , who warned that this type of measures were not effective to stop the spread of the virus in countries such as Mexico and the United States .
(trg)="3.3"> Ang hakbang na ito ay ipapatupad kahit na nagbitiw ng pahayag ang Ministro ng kalusugan na si Esperanza Martinez na nagpaalala na ang hakbang na ito ay hindi epektibo para mapuksa ang paglaganap ng virus sa mga bansa kagaya ng Mexico at Estados Unidos .

(src)="4.1"> Although the health ministry has only confirmed three deaths officially , it is suspected that at least 15 other deaths are related to the virus .
(trg)="4.1"> Bagamat ang Kawani ng Pangkalusugan ay ng nagpatunay lamang ng 3 opisyal na pagkamatay , mayroong mga hinala na 15 pang kaso ng pagkamatay ay dahil na rin sa virus .

(src)="4.2"> So far 114 cases of infections are official , but there are about 700 other suspicious cases .
(trg)="4.2"> Sa ngayon , mayroon nang opisyal na tala ng 114 na kaso , ngunit 700 sa mga ito ay posibleng hinala pa lamang .

(src)="4.3"> One of the reasons why these cases cannot be confirmed is because of the shortage of materials to perform the analysis .
(trg)="4.3"> Ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga kaso na ito ay hindi pa ma kumpirma ay dahil sa kakulangan ng mga kagamitan para sa pagsusuri .

(src)="5.1"> Other major concern is the scarcity of antibiotics , especially in the private sector .
(trg)="5.1"> Ang ibang malaking pagkabahala ay ang kakulangan ng mga gamot , lalo na sa pribadong sector .

(src)="5.2"> Journalist and blogger Mabel Rehnfeldt on her blog El Dedo en la Llaga shares the frustration of having two daughters infected with the virus :
(trg)="5.2"> Ang manunulat at blogger na si Mabel Rehnfeldt ay nag sabi sa kanyang blog El Dedo en la Llaga binahagi ang kanyang kalungkutan sa pagkaroon ng dalawang anak na babae na nagkasakit dahilan ng virus .

# en/2009_08_31_usa-mexico-astronaut-jose-hernandez-twittering-from-space_.xml.gz
# fil/2009_09_estados-unidos-mehiko-astronaut-jose-hernandez-gumagamit-ng-twitter-mula-sa-panlabas-na-kalawakan-ng-mundo_.xml.gz


(src)="1.1"> USA , Mexico : Astronaut José Hernández Twittering from Space · Global Voices
(trg)="1.1"> Estados Unidos , Mehiko : Astronaut Jose Hernandez Gumagamit ng Twitter Mula sa Panlabas na Kalawakan ng Mundo

(src)="1.2"> Astronaut José Hernández is currently orbiting the Earth as part of a Space Shuttle mission to the International Space Station , and he is twittering while he is on the 13-day mission .
(trg)="1.2"> Ang astronaut na si Jose Hernandez ay kasalukuyang nag-aaligid sa mundo bilang bahagi ng isang pangkalawakang misyon sa Internasyonal na Pangkalawakang Istasyong , at sya ay gumagamit ng Twitter habang siya ay nasa labing-tatlong araw ng misyon .