# de/2011_04_28_arabische-welt-royales-hochzeitsfieber-liegt-in-der-luft_.xml.gz
# km/2011_04_103_.xml.gz


# de/2013_01_09_anschuldigungen-gegen-vergewaltigungsopfer-in-kambodscha_.xml.gz
# km/2013_01_281_.xml.gz


(src)="2.2"> Diese Zahlen könnten in Wirklichkeit sogar noch deutlich höher liegen , da nicht alle Vergewaltigungsfälle angezeigt werden .
(trg)="2.2"> តួលេខ ​ ទាំង ​ នេះ ​ អាច ​ មាន ​ ចំនួន ​ ខ្ពស់ ​ ជាងនេះ ដោយសារតែករណីរំលោភសេពសន្ថវៈ គឺ ​ មាន ​ ការ ​ រាយការណ៍ ​ តិច ​ ជាង ​ អ្វី ​ ដែល ​ កើត ​ មាន ​ ជាក់ ​ ស្តែង ​ ​ ក្នុង ​ ប្រទេស ​ កម្ពុជា ។

(src)="4.2"> Bild von sithi
(trg)="3.2"> មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ( ម .

(src)="5.3"> Es war schon 21 Uhr als sie vergewaltigt wurde .
(trg)="5.3"> ពេល ​ ដែល ​ ​ ករណី ​ ​ រំលោភ ​ នេះ ​ កើត ​ ​ ឡើង ​ គឺ ​ ម៉ោង ៩យប់ទៅហើយ ។

(src)="5.4"> Sie hätte sich zu so später Zeit nicht mehr draußen aufhalten sollen .
(trg)="5.4"> នាង ​ មិន ​ គួរ ​ ចេញ ​ ក្រៅ ​ ផ្ទះ ​ យប់ ​ ដល់ ​ ថ្នាក់ ​ ហ្នឹង ​ ទេ ​ ។

(src)="5.8"> Der Staatssekretär im Ministerium für Frauen hat laut eines Berichts eine Demonstration von mehr als 100 Menschen unterstützt , die sich dafür aussprach , dass sich kambodschanische Frauen weniger aufreizend kleiden :
(trg)="5.7"> ឧទាហរណ៍ រដ្ឋ ​ លេខាធិការ ​ នៃ ​ ក្រសួង ​ កិច្ចការ ​ នារី ត្រូវ ​ បាន ​ រាយការណ៍ ​ ថា គាំទ្រ នូវ ​ ការ ​ ដង្ហែ ​ ក្បួនជា ​ ​ ​ សាធារណៈ ​ របស់ ​ មនុស្ស ​ ប្រហែល ​ ជា ​ ច្រើន ​ ជាង ១០០ ​ នាក់ ដែល ​ ចេញ ​ មក ​ ជំរុញ ​ ឲ្យ ​ ស្រ្តី ​ ខ្មែរ ​ ស្លៀក ​ ពាក់ ​ ឲ្យ ​ បាន ​ សម ​ រម្យ ៖

(src)="6.8"> Eine weitere diskriminierende Äußerung in diesem Zusammenhang ist der Vorschlag des Gouverneurs von Phnom Penh im Jahre 2009 .
(trg)="6.6"> ជំនឿ ​ របស់ ​ គាត់ ​ គឺ ​ ថា ស្រ្តីវ័យក្មេងគឺនឹងមានវត្តមាននៅតាមក្លឹប ការ៉ាអូខេ ឬ ​ កន្លែង ​ កំសាន្ត ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ ដែល ​ មាន ​ តែ ​ មនុស្ស ​ ពេញ ​ វ័យ ​ ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូល ។

(src)="6.9"> Er schlug vor , Mädchen unter 16 Jahren zu verbieten , nach 21 Uhr alleine das Haus zu verlassen .
(trg)="6.7"> គាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា សំណើ ​ នេះ ​ គឺ ​ មាន ​ គោល ​ បំណង ​ លើក ​ កម្ពស់ ​ នូវ ​ សីលធម៌ ​ ដ៏ ​ ល្អ ​ ​ ក្នុង ​ សង្គម ។

(src)="6.10"> Hinter seinem Vorschlag steckt die Annahme , dass sich junge Mädchen oft in Clubs , Karaoke Bars und anderen Vergnügungsstätten aufhalten , in denen ausschließlich Erwachsenen der Zutritt gewährt werden sollte .
(trg)="6.8"> ប៉ុន្តែ សំណើ ​ ​ នេះ ​ ​ ត្រូវ ​ ​ បាន ​ រិះគន់ ​ ដោយ ​ បុគ្គល ​ ជាច្ ​ រើន ដែល ​ និយាយ ​ ថា ​ អាជ្ញាធរ ​ គួរ ​ តែ ​ ផ្តោត ​ លើ ​ ការ ​ ពង្រឹង ​ ការ ​ អនុវត្តន៍ ​ ច្បាប់ ជា ​ ជាង ​ ​ ស្ដី ​ បន្ទោស ​ ​ មក ​ ​ លើ ​ ជន ​ រង ​ គ្រោះ ។

# de/2013_03_25_einblick-in-die-indigene-universitat-venezuelas_.xml.gz
# km/2013_03_423_.xml.gz


(src)="1.2"> Wie ist es , Student an der Indigenen Universität Venezuelas zu sein ?
(trg)="1.1"> ការ ​ ក្រលេក ​ មើល ​ ទៅ ​ ក្នុង ​ ​ សាកលវិទ្យាល័យ ​ ​ ​ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ នៅ វេណេស៊ុយអេឡា

(src)="2.2"> Durch Zugang zur Satellitenverbindung der Universität , bereitgestellt durch das staatliche Programm Infocentros , nutzen die Studenten das Internet und veröffentlichen Bilder von ihren Aktivitäten , Einrichtungen und der wunderbaren Natur , die den 2.000 Hektar großen Campus im Bundesstaat Bolívar umgibt .
(trg)="2.1"> និស្សិត ​ ទាំង ​ បី ​ នាក់ ​ នេះ ​ ​ គឺ ​ ជា ​ ​ ករណីសិក្សា ​ នៃ ​ សាកល ​ វិទ្យាល័យ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ដែល ​ បង្កើត ​ ឡើង ​ ជាពិសេស ដើម្បី ​ ​ ​ ​ ​ ផ្ដល់ ​ ​ ​ ចំណេះដឹង ​ ​ ក្នុង ​ ទម្រង់ ​ នៃ ​ ការ ​ សិក្សា ​ ​ បែប ​ អន្តរវប្បធម៌ ​ និង ​ ​ ​ ការ ​ ពិសោធន៍ ​ ​ ​ ទៅ ​ កាន់ ​ ​ សិស្ស ​ ​ មក ​ ពី ​ ​ សហគមន៍ ​ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ នៃ ​ ប្រទេស ​ វេណេស៊ុយអេឡា ។

(src)="3.1"> Um mehr über die Universität und den Workshop im Februar 2013 zu erfahren , lest bitte den Beitrag auf Global Voices .
(trg)="3.1"> ដើម្បី ​ អាន ​ បន្ថែម ​ ទាក់ ​ ទង ​ នឹង ​ ​ សាកលវិទ្យាល័យ ​ និង ​ ​ សិក្ខាសាលា ​ ដែល ​ ​ ​ បាន ​ ​ ប្រារព្ធ ​ ឡើង ​ ក្នុង ​ ខែ ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ ​ សូមអាន អត្ថបទ ​ នៅ ​ លើ ​ វែបសាយ ​ ​ រ៉ាយស៊ីង វ៉យស៍ ។

(src)="4.2"> Klick auf das Bild um das Originalfoto zu sehen .
(trg)="4.2"> ​ ​ សូម ​ ចុច ​ លើ ​ រូបថត ​ ដើម្បី ​ ​ មើល ​ រូប ​ ថត ​ ដើម ។

(src)="5.1"> Die " Churuata " , eine typische hüttenartige Struktur , wo die Studenten sich zu Versammlungen und anderen Gruppenaktivitäten treffen .
(trg)="5.1"> អាគារ ​ ដែល ​ មានរាង ​ ដូចជា ​ ខ្ទម ដែលហៅ ​ ថា " ​ ឈូ ​ រួតា ( churuata ) " ដែល ​ ​ និស្សិត ​ ប្រមូល ​ ផ្តុំ ​ ​ សម្រាប់ ​ កិច្ច ​ ប្រជុំ ​ និង ​ ​ សកម្មភាព ​ ក្រុម ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ ។

(src)="5.2"> Foto von Akaneto .
(trg)="6.2"> ថត ​ ដោយ ​ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។

(src)="7.1"> Symbole , die zur Markierung während traditionellen Aktivitäten und Gemeinschaftsarbeiten dienen .
(trg)="7.1"> សញ្ញា ​ ដែល ​ ត្រូវ ​ បាន ​ ប្រើ ​ ក្នុង ​ ​ សកម្មភាព ​ ​ ​ ​ បែប ​ ប្រពៃណី ​ ​ និង ​ ក្នុង ​ អំឡុង ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ការងារ ​ សង្គម ។

(src)="7.2"> Sie können auch als Schutz gegen böse Geister benutzt werden .
(trg)="7.2"> សញ្ញា ​ នេះ ​ ក៏ ​ អាច ​ ត្រូវ ​ បាន ​ ប្រើប្រាស់ ​ ​ ​ ​ សម្រាប់ ​ ការពារ ​ ពី ​ ព្រលឹង ​ អាក្រក់ ​ ផងដែរ ។

(src)="8.1"> Vorbereitung einer Mahlzeit am Fluss , der durch den UIV Campus fließt .
(trg)="8.1"> ការ ​ រៀប ​ ចំធ្វើ ​ ម្ហូប ​ ​ ​ ​ នៅ ​ ក្បែរ ​ ​ មាត់ ​ ស្តឹង ​ ​ ដែល ​ ហូរ ​ ​ កាត់ ​ ទីធ្លា ​ ​ ​ ​ សាកល ​ វិទ្យាល័យ ។

(src)="8.2"> Foto on Akaneto
(trg)="8.2"> ថត ​ ដោយ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។

(src)="9.1"> Typischer Backfisch von den Studenten prepariert .
(trg)="9.1"> ត្រីចៀន ​ បែប ​ សាមញ្ញ ​ សម្រាប់ ​ និស្សិត ​ ។

(src)="9.2"> Foto von Kuranicha .
(trg)="10.2"> ថត ​ ដោយ គូរ៉ានីចា ( Kuranicha ) ។

(src)="11.1"> Porträt von Jedewanadi aus der einheimischen Gemeinde Ye'kwana .
(trg)="11.1"> រូបថតនៃ ​ ​ ជេដេវ៉ានឌី ( Jedewanadi ) មក ​ ពី ​ សហគមន៍ ​ ជនជាតិដើម ​ ភាគតិច ​ ​ យេក្វាណា ( Ye 'kwana ) ។

# de/2013_03_20_durch-das-objektiv-der-studenten-der-indigenen-universitat-venezuelas_.xml.gz
# km/2013_03_426_.xml.gz


(src)="1.1"> Durch das Objektiv der Studenten der Indigenen Universität Venezuelas
(trg)="1.1"> តាមរយៈកញ្ចក់ ​ ​ ​ របស់និស្សិត ​ នៃ ​ សាកល ​ វិទ្យាល័យ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ នៃ ​ វេណេស៊ុយអេឡា

(src)="1.3"> Aus einer der landesweit verteilten einheimischen Gemeinden stammend , kommen die Studenten per Boot , Bus oder auch zu Fuß , um das Semester zu starten .
(trg)="1.3"> មក ​ ពី ​ ​ សហគមន៍ ​ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ មួយ ​ ​ ​ ​ ក្នុងប្រទេស និស្សិត ​ ​ ​ ​ នឹងធ្វើ ​ ដំណើរ ​ ដោយ ​ ​ ​ ទូក ​ ឡានក្រុង ​ ឬ ​ អ្នក ​ ខ្លះ ​ ទៀត ​ ​ ​ ​ គឺដើរ ​ ថ្មើរ ​ ជើង ​ ​ ​ ​ ដើម្បី ​ ចាប់ ​ ផ្តើម ​ ឆមាស ​ ថ្មី ។

(src)="1.4"> Sie reizt die innovative Lernmethode , in der Rücksicht auf den speziellen Kontext und die Umstände , in denen die einheimischen Gemeinden leben , genommen wird .
(trg)="1.4"> ពួកគេ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ត្រូវ ​ បានទាក់ទាញ ​ ដោយ ​ ​ ​ ​ វិធី ​ រៀនសូត្រ ​ បែប ​ ច្នៃប្រឌិត ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ដែល ​ ពិចារណា ​ ជា ​ ពិសេស ​ ស្ដីពី ​ បរិបទ ​ ដែលសហគមន៍ ​ ជនជាតិដើម ​ ភាគតិច ​ កំពុង ​ រស់ ​ នៅ ។

(src)="1.7"> Wir erhalten und bestärken die Indigenen und bringen interkulturelle und experimentelle Ausbilding hervor .
(trg)="1.8"> ទីធ្លានេះ ​ មានទំហំ ២០០០ហិចតា ​ នៃព្រៃឈើ និង ​ សាវ៉ាណា មានទីតាំង ​ នៅ ​ ក្នុង ​ តាកា នៅ ​ រដ្ឋ ​ បូលីវ៉ា ។

(src)="2.1"> Ein Fluss , der durch den UIV Campus fliesst .
(trg)="2.1"> ទន្លេ ​ ហូរ ​ ឆ្លង ​ កាត់ ​ ​ ​ ទីធ្លា ​ ​ របស់ ​ សាកលវិទ្យាល័យ ។

(src)="2.2"> Foto von Wadaana .
(trg)="2.2"> ថត ​ ដោយ ​ វ៉ាដាណា ​ ។

(src)="3.1"> Zusätzlich nehmen Studenten an einer Vielzahl von Klassen teil , die sich von Indigenenrecht , Geschichte and Sprache , bis zu Kursen in Weltansicht und Spiritualität ihrer Kulturen erstrecken .
(trg)="3.1"> បន្ថែម ​ ពី ​ លើ ​ នោះ និស្សិត ​ អាច ​ ចូលរួម ​ ក្នុង ​ ​ ថ្នាក់ ​ រៀន ​ ​ ​ ចម្រុះ ​ ​ មុខ ​ វិជ្ជា ​ មានទាំង សិទ្ធិ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគតិច ប្រវត្តិ និង ​ ភាសា និង ​ មេរៀន ​ ​ ទាក់ ​ ទង ​ នឹង ​ ​ ទស្សនៈ ​ ​ បែប ​ ​ លោកធាតុ និង ​ ព្រលឹង ​ ​ ចំពោះ ​ វប្បធម៌ ​ របស់ ​ ពួក ​ គេ ។

(src)="4.1"> Aus einer der landesweit geschätzten 35-45 einheimischen Gemeinden stammend , kommen Studenten unter anderen aus Pemón , Warao , Ye´kwana , Yukpa .
(trg)="4.1"> មកពី ​ ​ សហគមន៍ ​ មួយ ​ ក្នុង ​ ចំណោម សហគមន៍ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគតិច ​ ​ ចំនួន ៣៥ - ៤៥ នៅ ​ ទូទាំង ​ ប្រទេស ​ និស្សិត ​ ​ ដែល ​ មក ​ ពីសហគមន៍ ​ ​ ​ ដូចជា ​ ពែរម៉ុន , វ៉ារៅ ​ , យេក្វាណា ​ , យុកប៉ា , និង ​ ដទៃ ​ ទៀត ។

(src)="5.1"> Open-air-Diskussionen .
(trg)="5.1"> កិច្ច ​ ពិភាក្សា ​ ​ ​ ​ ​ ​ បើក ​ ចំហរ ។

(src)="5.2"> Foto von Luis Carlos Díaz , verwendet unter einer Creative Commons Lizenz .
(trg)="5.2"> ថត ​ ដោយ លូស កាឡូស ដាយអាស និង ​ ត្រូវ ​ បានដាក់ ​ ឲ្យ ​ ប្រើ ​ ក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណ ​ ចែករំលែក ​ ​ ដោយ ​ ការ ​ ​ ​ ​ បញ្ជាក់ ​ ពី ​ ប្រភព ។

(src)="6.2"> Es machen jedoch immer mehr Studenten von dem " InfoCentro " auf dem Campus Gebrauch und werden im Netz aktiv .
(trg)="6.2"> ទោះ ​ បីជា ​ យ៉ាង ​ ណា ​ ក៏ ​ ដោយ ​ និស្សិត ​ ជាច្រើន ​ ​ ​ ​ គឺ ​ មាន ​ ភាព ​ សកម្ម ​ នៅ ​ លើ ​ ប្រព័ន្ធ ​ អ៊ីនធើណែត ​ ដោយ ​ ទាញ ​ ផល ​ ប្រយោជន៍ ​ ពី អ៊ីនហ្វូសិនត្រូស ( InfoCentro ) ដែល ​ មានទីតាំង ​ លើ ​ ទីធ្លា ​ សាកលវិទ្យាល័យ ។

(src)="8.2"> Der Hauptzweck des Besuchs war die Förderung der Studenten , ihre Kenntnisse in Bürgermedien so zu stärken , dass sie selbst eine Quelle für andere Studenten , die das Internet regelmässig nutzen , sein können .
(trg)="8.2"> គោលបំណង ​ ចម្បង ​ នៃ ​ ​ ការ ​ ធ្វើ ​ ទស្សនកិច្ច ​ នេះ ​ ​ គឺ ​ ដើម្បី ​ គាំទ្រ ​ ​ និស្សិត ​ ដើម្បី ​ ​ ពង្រឹង ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ជំនាញ ​ សារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យ ​ ឡើង ​ ទៅ ​ ដល់ ​ កម្រិត ​ ​ ដែល ​ ពួក ​ គេ ​ អាច ​ ​ ក្លាយជា ​ ​ ធនធាន ​ សម្រាប់ ​ ​ និស្សិត ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ ដែល ​ ប្រើប្រាស់ ​ អ៊ីនធើណែត ​ ​ ​ ញឹកញាប់ ។

(src)="9.1"> Als wichtigstes Werkzeug wurde den Studenten die Anwendung digitaler Fotografie gelehrt .
(trg)="9.1"> ឧបករណ៍ ​ ចម្បង ​ ​ ក្នុង ​ ការបង្រៀន ​ ​ ទៅ ​ កាន់ ​ និស្សិត ​ ​ គឺ ​ ការ ​ ប្រើប្រាស់ ​ នៃ ​ រូបថត ​ ឌីជីថល ។

(src)="9.3"> Die drei Studenten Wadaana Lisander , Kuranicha und Akaneto sind in der Kommunikationsabteilung der Universität tätig .
(trg)="9.3"> និស្សិត ​ ទាំង ​ បីនាក់ ​ មានដូចជា ៖ វ៉ាដាណា លីសាន់ឌ័រ គូរ៉ានីចា និង ​ អាកានេតូ ​ ​ ដែល ​ រៀន ​ ក្នុង ​ ផ្នែក ​ ​ ​ ការ ​ អប់រំដើម្បី ​ ទំនាក់ ​ ទំនង ​ នៅក្នុង ​ ​ ​ សាកលវិទ្យាល័យ ។

(src)="10.1"> UIV Studenten , die an dem Workshop teilnahmen .
(trg)="10.1"> និស្សិត ​ មក ​ ពី ​ សាកលវិទ្យាល័យ ​ ​ ជនជាតិដើមភាគតិច ​ នៃ ​ វេណេស៊ុយអេឡា ចូលរួម ​ ក្នុង ​ សិក្ខា ​ សាលា ។

(src)="11.2"> Während der Woche haben sie sich eine der digitalen Kameras der Universität ausgeliehen und schossen Bilder von ihren Dörfern , Gemeinschaftsarbeiten , Mahlzeiten und der schönen Natur , die den Campus umgibt .
(trg)="11.2"> ក្នុងអំឡុង ​ ​ នៃ ​ សប្ដាហ៍ ​ ពួកគេ ​ អាច ​ ខ្ចី ​ ​ ​ កាមេរ៉ា ​ ឌីជីថល ​ របស់ ​ សាកលវិទ្យាល័យ ​ និង ​ ​ ថតយករូបភាព ​ នៃ ​ ភូមិ ​ ​ របស់ ​ គេ ​ ការងារ ​ សហគមន៍ ​ អាហារ និង ​ ​ ​ ​ ធម្មជាតិ ​ ដ៏ស្រស់ស្អាត ​ ​ នៅ ​ ជុំវិញ ​ ទីធ្លាសាកលវិទ្យាល័យ ។

(src)="12.2"> Geplant ist , diese Arbeit fortzuführen , und dass die drei Studenten eine aktivere Rolle in der Hilfeleistung einnehmen , damit auch andere Studenten das Internet nutzen können , um über dieses einmalige Bildungserlebnis in Venezuela zu berichten .
(trg)="12.2"> ផែនការ ​ នោះ ​ គឺ បន្ត ​ ការងារ ​ ទាំង ​ អស់ ​ នេះ ​ និង ​ ​ ​ ដែល ​ និស្សិត ​ ទាំង ​ បី ​ ​ អាច ​ ដើរ ​ តួរ ​ ​ យ៉ាងសកម្ម ​ ក្នុង ​ ការ ​ ​ ជួយ ​ ​ និស្សិត ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ ដែល ​ អាចប្រើប្រាស់ ​ អ៊ីនធើណែត ​ ដើម្បី ​ ចែក ​ រំលែក ​ ព័ត៌មាន ​ ​ ​ ​ អំពី ​ ​ ​ បទពិសោធន៍ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ការអប់រំ ​ ដ៏ ​ ពិសេស ​ នេះ ​ ​ នៅ ​ ក្នុង ​ ប្រទេស ​ វេណេស៊ុយអេឡា ។

(src)="13.1"> Update : Mehr Beispiele der Fotografien der Studenten findet ihr unter diesem Foto Beitrag auf Global Voices .
(trg)="13.1"> បន្ទាន់សម័យ ៖ ដើម្បី ​ ​ ​ ​ មើល ​ ​ ​ ​ ឧទាហរណ៍ ​ នៃ ​ ​ រូបថត ​ របស់ ​ ក្រុមនិស្សិត ​ សូម ​ ចូលទៅ ​ កាន់ អត្ថបទ ​ រូបថ ​ ត ​ នៅ ​ លើ ​ ក្លូប៊ល វ៉យស៍ ។