# da/2013_08_6158.xml.gz
# km/2013_12_457_.xml.gz


(src)="2.1"> En Muslimsk kvinde og en Hindu-kvinde i Bangladesh er blevet arresteret for at gifte sig med hinanden .
(trg)="6.1"> ប៉ុន្តែ ​ មនុស្ស ​ ជា ​ ច្រើនស្វាគមន៍ ​ ចំពោះ ​ ការ ​ រៀប ​ ការ ​ រវាង ​ មនុស្ស ​ ភេទ ​ ដូចគ្នា ​ នៅ ​ ប្រទេស ​ បង់ក្លាដេស ​ នេះ ។

(src)="5.1"> Love om homoseksualitet forskellige steder i verden .
(trg)="6.2"> កូឡាម រ៉ាបានី សរសេរ ​ នៅ ​ លើ ​ ទំព័រហ្វេសប៊ុក ​ របស់ខ្លួនថា ៖

(src)="5.4"> Tak til Wikimedia Commons .
(trg)="6.9"> អបអរសាទរ ​ ចំពោះ ​ ភាពក្លាហាន ​ របស់ ​ ពួកគេ .

(src)="7.6"> Hvis en mand kan elske en kvinde , hvorfor kan en kvinde så ikke elske en kvinde ?
(trg)="6.17"> ប្រសិន ​ បើ ​ បុរស ​ អាចស្រលាញ់ស្រ្តីបាន ចុះ ​ ហេតុអ្វី ​ ស្រ្តីមិន ​ អា ​ ចស្រលាញ់ ​ ស្រ្តី ​ ?

(src)="7.7"> Men mange kan ikke acceptere ægteskabet .
(trg)="6.18"> ប៉ុន្តែ ​ មាន ​ មនុស្ស ​ ជា ​ ច្រើនដែលមិន ​ អាច ​ ទទួល ​ យក ​ ការ ​ រៀប ​ ការ ​ នេះបាន ។

(src)="8.3"> Dette er den vestlige kulturs dominans 😀
(trg)="7.2"> ការ ​ រៀប ​ ការ ​ រវាង ​ ស្រ្តី ​ ២នាក់ !

(src)="8.4"> Nogle er gået længere .
(trg)="7.4"> co / aX2o5V2D5R តើ ​ មាន ​ អ្វី ​ ទៀត ​ ដែល ​ យើង ​ នឹង ​ បាន ​ ឃើញ ​ ទៀត ។

(src)="8.6"> Efter nyheden om ægteskabet mellem disse to kvinder var kommet ud , beskyldte " Ulama Masayekh Sanghati Parishad " , en organisation bestående af muslimske gejstelige , Dr. Yunus for at promovere homo-ægteskaber i Bangladesh og krævede , at han blev arresteret og straffet .
(trg)="7.7"> កាលពីឆ្នាំ ​ មុន បណ្ឌិត ម៉ូហាមែត យូណូស សេដ្ឋកិច្ចវិទូ និង ​ ជា ​ ជ័យលាភីរង្វាន់ ​ ​ ណូបែល ពីប្រទេស ​ បង់ក្លាដេស និងជ័យលាភី ​ រង្វាន់ណូបែល ​ សន្តិភាព ​ ៣ នាក់ ​ ផ្សេង ​ ទៀត ​ បាន ​ ចេញ ​ សេចក្ដី ​ ថ្លែងការណ៍ ​ ដែល ​ ពួកគេ អំពាវនាវឲ្យ ​ ធ្វើ ​ ឲ្យស្របច្បាប់ ​ នៃ ​ ទំនាក់ទំនង ​ ភេទដូចគ្នា ។

(src)="8.7"> De har agiteret for , at han skal boykottes socialt , og de har annonceret et program for en besættelse af hans forskningscenter Yunus Center .
(trg)="7.9"> ពួកគេ ​ បាន ​ អំពាវនាវឲ្យ ​ សង្គម ​ ធ្វើ ​ ពិហិកា ​ ចំពោះ ​ រូប ​ លោក ​ និង ​ ប្រកាស ​ ពី ​ កម្មវិធី ​ ​ ដើម្បី ​ ដណ្ដើមកាន់កាប់ មជ្ឈមណ្ឌល យូណូស ។

(src)="9.1"> Andre har udvist tolerance .
(trg)="8.1"> មានអ្នកខ្លះ ​ បង្ហាញពីការ ​ យល់ ​ ចិត្ត ។

(src)="9.2"> En kommentator ved navn Notun kommenterer på et blogindlæg af Kanij på Bangla-blogging platformen Somewhereinblog.net , der dækkede nyheden :
(trg)="8.2"> អ្នក ​ ផ្ដល់ ​ មតិ ​ ម្នាក់ ​ ឈ្មោះ ណូទន់ បាន ​ និយាយ នៅ ​ លើ ​ អត្ថបទ ​ ប្លុក កានីជ នៅ ​ លើ ​ វេទិកា ​ ស្ដីពី ​ ប្លុក Somewhereinblog .

(src)="10.2"> CC BY-NC-ND
(trg)="9.3"> CC BY-NC-ND

(src)="11.1"> Blogger og jurastuderende Rayhan Rashid mener , at dette særlige eksempel fra Bangladesh er vigtigt af fire grunde :
(trg)="10.1"> អ្នកសរសេរ ​ ប្លុក និង ​ ជា ​ សិស្សផ្នែកច្បាប់ រ៉េយហាន់ រ៉ាស៊ីដ បាន ​ ផ្ដល់ ​ យោបល់ ​ ថាឧទាហរណ៍ ​ ដ៏ ​ ប្លែក ​ នេះ ​ គឺមានសារៈសំខាន់ចំនួន ៤ ចំណុច ៖

(src)="11.3"> De to kvinder er fra forskellige religioner , den ene fra en minoritetsgruppe .
(trg)="10.2"> ក្នុង ​ សង្គមដែល ​ មានបុរស ​ ជា ​ អ្នកគ្រប់គ្រង ដែល ​ តម្រូវ ​ ការ ​ របស់ស្រ្តី ​ ត្រូវបាន ​ ព្រងើយ ​ កន្តើយ ​ ប៉ុន្តែ ​ បុរស ​ ទាំង ​ នោះ ​ ចាត់ ​ ទុក ​ ចំណង់ ​ ចំណូលចិត្ត ​ របស់ពួកគេ ​ សំខាន់ជាង ។

(src)="11.4"> Men dette udfordrede ikke deres forhold .
(trg)="10.3"> អ្នកទាំង ២ មាន ​ សាសនាខុសគ្នា ម្នាក់ ​ មកពី ​ ក្រុម ​ ភាគតិច ។

(src)="11.5"> I et religiøst konservativt samfund har de udvist et maksimalt mod for homoseksuelle ægteskaber og for deres valg .
(trg)="10.4"> ប៉ុន្តែ ​ ពួកគេ ​ មិន ​ ចាត់ ​ ទុក ​ ថា ​ នេះ ​ ជា ​ បញ្ហា ​ ចំពោះ ​ ទំនាក់ទំនង ​ របស់ពួកគេ ​ នោះទេ ។

(src)="11.6"> De har ikke givet køb på deres forhold eller deres samvittighed , selvom de ved , at homoseksualitet er ulovligt i landet .
(trg)="10.5"> ក្នុងសង្គម ​ អភិរក្ស ​ សាសនា ​ ពួកគេ ​ បាន ​ បង្ហាញពីភាពក្លាហាន ​ យ៉ាង ​ មុះមុត ដើម្បី ​ ការ ​ រៀប ​ ការ ​ ជាមួយ ​ ភេទ ​ ដូចគ្នា និង ​ ជា ​ ជម្រើស ​ របស់ពួកគេ ។

(src)="12.4"> Tetul Hujur prædiker , at piger ikke skal blandes med drenge , hvordan vil dette pige-blandes-med-pige blive anset ?
(trg)="11.4"> អ្នកផលិត ​ ខ្សែភាពយន្ត ​ ដ៏ ​ ល្បី ​ ឈ្មោះ ​ ម៉ុតស្តូហ្វា សាវ៉រ ហ្វារូគី ​ លើក ​ ឡើង ​ បែប ​ នេះ ​ ក្នុង ​ Facebook ៖

(src)="12.8"> Shaugat Ali Sagor skrev :
(trg)="11.7"> ខ្ញុំ ​ នឹង ​ ចាំ ​ មើល ​ ភាគបន្ត ​ ទៀត !

(src)="12.10"> De har også ret til privatliv som borgere i landet .
(trg)="11.13"> តើពួកគេនឹង ​ មាន ​ ឆន្ទៈ ​ ក្នុង ​ ការ ​ គោរព ​ ឯកជនភាព ​ របស់ ​ ដែរ ​ ឬ ​ ទេ ?

(src)="12.11"> Ikke ?
(trg)="11.15"> តើត្រូវទេ ?

(src)="12.14"> Er de i stand til at bo i dette samfund efter denne nyhed ?
(trg)="11.18"> តើ ​ ពួកគេ ​ នឺង ​ អាច ​ រស់ ​ នៅ ​ ក្នុងសង្គម ​ បានដែរ ​ ឬទេ ​ បន្ទាប់ពី ​ ព័ត៌មានទាំង ​ នេះ ?

(src)="12.15"> Har nogen journalist ret til at slå en borger ihjel ?
(trg)="11.19"> តើ ​ មាន ​ អ្នកសារព័ត៌មាន ​ ណា ​ មួយ ដែល ​ មានសិទ្ធិ ​ សម្លាប់ ​ ពលរដ្ឋ ​ ខ្លួន ​ ?

(src)="12.16"> Boys of Bangladesh , en LGBT-gruppe , giver på deres Facebookside en opdatering angående de to kvinder :
(trg)="11.20"> ក្រុម ​ បុរសនៃ ​ ​ ក្រុម ​ អ្នក ​ ស្រលាញ់ ​ ភេទ ​ ដូចគ្នា ​ នៅ ​ ប្រទេស ​ បង់ក្លាដេស ​ ប្រាប់ពី ​ ព័ត៌មានថ្មី ​ ទាក់ទង ​ នឹង ​ ស្រ្តី ​ ទាំង ​ នោះ ​ នៅ ​ លើ ​ ទំព័រ ​ ហ្វេសប៊ុក ​ របស់ ​ ពួកគេ ៖

(src)="12.17"> OPDATERING angående : Som I sikkert allerede ved , er nu i varetægt og er blevet sendt tilbage til sin familie. er blevet arresteret for bortførelse og menneskehandel .
(trg)="11.21"> ព័ត៌មានថ្មីៗ ​ ស្ដីពីស្រ្តីទាំងពីរ ៖ ដូចដែល ​ អ្នក ​ បានដឹង ​ ហើយថា គឺកំពុង ​ តែ ​ នៅ ​ ជាប់ពន្ធនាគារ ​ ហើយ ត្រូវ ​ បានប្រគល់ ​ ទៅ ​ ឲ្យ ​ ក្រុមគ្រួសារ ​ របស់នាង ​ វិញ ។

(src)="12.18"> Vores umiddelbare anliggende er beskyttelsen af de to kvinder .
(trg)="11.22"> ត្រូវបានចាប់ ​ ខ្លួន ​ ពី ​ បទ ​ ចាប់ពង្រត់ និង ​ ជួញដូរមនុស្ស ​ ។