# bg/ep-07-01-15-003.xml.gz
# sv/ep-07-01-15-003.xml.gz


(src)="1"> Състав на Парламента : вж . протоколи
(trg)="1"> Parlamentets sammansättning : se protokollet

# bg/ep-07-01-15-005.xml.gz
# sv/ep-07-01-15-005.xml.gz


(src)="1"> Одобряване на протокола от предишното заседание : вж протоколите
(trg)="1"> Justering av protokollet från föregående sammanträde : se protokollet

# bg/ep-07-01-15-006.xml.gz
# sv/ep-07-01-15-006.xml.gz


(src)="1"> Състав на Парламента : вж . протоколи
(trg)="1"> Parlamentets sammansättning : se protokollet

# bg/ep-07-01-15-007.xml.gz
# sv/ep-07-01-15-007.xml.gz


(src)="1"> Проверка на пълномощията : вж . протоколи
(trg)="1"> Valprövning : se protokollet

# bg/ep-07-01-15-010.xml.gz
# sv/ep-07-01-15-010.xml.gz


(src)="1"> Внасяне на документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Inkomna dokument : se protokollet

# bg/ep-07-01-15-011.xml.gz
# sv/ep-07-01-15-011.xml.gz


(src)="1"> Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации ( внасяне ) : вж . протокола
(trg)="1"> Skriftliga förklaringar och frågor för muntligt besvarande ( inkomna dokument ) : se protokollet

# bg/ep-07-01-15-012.xml.gz
# sv/ep-07-01-15-012.xml.gz


(src)="1"> Петиции : вж . протоколи
(trg)="1"> Framställningar : se protokollet

# bg/ep-07-01-15-013.xml.gz
# sv/ep-07-01-15-013.xml.gz


(src)="1"> Предаване на текстове на споразумения от Съвета : вж . протоколи
(trg)="1"> Avtalstexter översända av rådet : se protokollet

# bg/ep-07-01-15-014.xml.gz
# sv/ep-07-01-15-014.xml.gz


(src)="1"> Действия , предприети вследствие резолюции на Парламента : вж . протокола
(trg)="1"> Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner : se protokollet

# bg/ep-07-01-15-015.xml.gz
# sv/ep-07-01-15-015.xml.gz


(src)="1"> Дневен ред на следващото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Föredragningslista för nästa sammanträde : se protokollet

# bg/ep-07-01-15-016.xml.gz
# sv/ep-07-01-15-016.xml.gz


(src)="1"> Закриване на заседанието
(trg)="1"> Avslutande av sammanträdet

(src)="2"> ( Se levanta la sesión a las 19.45 horas )
(trg)="2"> ( Sammanträdet avslutades kl. 19.45 . )

# bg/ep-07-01-16-004.xml.gz
# sv/ep-07-01-16-004.xml.gz


(src)="1"> Избор на заместник-председатели на Европейския парламент ( срок за депозиране на кандидатури ) : вж . протокола
(trg)="1"> Val av vice talmän ( tidsfrist för inlämning av nomineringar ) : se protokollet

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 12.40 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wiederaufgenommen ) .
(trg)="2"> ( Sammanträdet avbröts kl. 12.40 och återupptogs kl. 15.00 . )

# bg/ep-07-01-16-006.xml.gz
# sv/ep-07-01-16-006.xml.gz


(src)="1"> Избор на квестори на Европейския парламент ( срок за депозиране на кандидатури ) : вж . протокола
(trg)="1"> Val av kvestorer ( tidsfrist för inlämning ) : se protokollet

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 15.25 Uhr unterbrochen und um 18.00 Uhr wiederaufgenommen ) .
(trg)="2"> ( Sammanträdet avbröts kl. 15.25 och återupptogs kl. 18.00 . )

# bg/ep-07-01-16-009.xml.gz
# sv/ep-07-01-16-009.xml.gz


(src)="1"> Дневен ред на следващото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Föredragningslista för nästa sammanträde : se protokollet

# bg/ep-07-01-16-010.xml.gz
# sv/ep-07-01-16-010.xml.gz


(src)="1"> Закриване на заседанието
(trg)="1"> Avslutande av sammanträdet

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 18.15 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( Sammanträdet avslutades kl. 18.15 . )

# bg/ep-07-01-17-001.xml.gz
# sv/ep-07-01-17-001.xml.gz


(src)="1"> Откриване на заседанието
(trg)="1"> Öppnande av sammanträdet

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 9.35 Uhr eröffnet . )
(trg)="2"> ( Sammanträdet öppnades kl. 9.35 . )

# bg/ep-07-01-17-002.xml.gz
# sv/ep-07-01-17-002.xml.gz


(src)="1"> Внасяне на документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Inkomna dokument : se protokollet

# bg/ep-07-01-17-004.xml.gz
# sv/ep-07-01-17-004.xml.gz


(src)="1"> Одобряване на протокола от предишното заседание : вж протоколите
(trg)="1"> Justering av protokollet från föregående sammanträde : se protokollet

# bg/ep-07-01-17-005.xml.gz
# sv/ep-07-01-17-005.xml.gz


(src)="1"> Състав на Парламента : вж . протоколи
(trg)="1"> Parlamentets sammansättning : se protokollet

# bg/ep-07-01-17-010.xml.gz
# sv/ep-07-01-17-010.xml.gz


(src)="1"> Състав на комисиите ( срок за внасяне на предложения за изменения ) : вж . протокола
(trg)="1"> Utskottens sammansättning ( tidsfrist för inlämning av ändringsförslag ) : se protokollet

(src)="2"> ( La seduta , sospesa alle 19.00 , è ripresa alle 21.00 )
(trg)="2"> ( Sammanträdet avbröts kl. 19.00 och återupptogs kl. 21.00 . )

# bg/ep-07-01-17-011.xml.gz
# sv/ep-07-01-17-011.xml.gz


# bg/ep-07-01-17-014.xml.gz
# sv/ep-07-01-17-014.xml.gz


(src)="1"> Дневен ред на следващото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Föredragningslista för nästa sammanträde : se protokollet

# bg/ep-07-01-17-015.xml.gz
# sv/ep-07-01-17-015.xml.gz


(src)="1"> Закриване на заседанието
(trg)="1"> Avslutande av sammanträdet

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 23.25 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( Sammanträdet avslutades kl. 23.25 . )

# bg/ep-07-01-18-002.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-002.xml.gz


(src)="1"> Внасяне на документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Inkomna dokument : se protokollet

# bg/ep-07-01-18-005.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-005.xml.gz


(src)="1"> Съобщаване на общи позиции на Съвета : вж . протоколи
(trg)="1"> Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter : se protokollet

(src)="2"> ( La séance , suspendue à 11h35 dans l'attente de l'Heure des votes , est reprise à midi )
(trg)="2"> ( Sammanträdet avbröts kl. 11.35 och återupptogs vid omröstningen kl. 12.00 . )

# bg/ep-07-01-18-006.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-006.xml.gz


(src)="1"> Одобряване на протокола от предишното заседание : вж протоколите
(trg)="1"> Justering av protokollet från föregående sammanträde : se protokollet

# bg/ep-07-01-18-007.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-007.xml.gz


(src)="1"> Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания " Equitable Life " ( удължаване на мандата ) : вж . протокола
(trg)="1"> Undersökningskommittén beträffande krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society ( förlängning av mandatet ) : se protokollet

# bg/ep-07-01-18-008.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-008.xml.gz


(src)="1"> Съобщение на председателството : вж . протокола
(trg)="1"> Meddelande från ordförandeskapet : se protokollet

# bg/ep-07-01-18-009-01.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-009-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Състав на комисиите ( вот )
(trg)="2"> Utskottens sammansättning ( omröstning )

# bg/ep-07-01-18-009-02.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-009-02.xml.gz


(src)="1"> 2.
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Препоръка José Ribeiro e Castro (
(trg)="2"> Ändring av partnerskapsavtalet AVS / EG ( Cotonou-avtalet ) ( omröstning )

# bg/ep-07-01-18-009-04.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-009-04.xml.gz


(src)="1"> 4.
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Сертифициране на машинисти , управляващи локомотиви и влакове по железопътната система на Общността ( вот )
(trg)="2"> Behörighetsprövning av personal som är nödvändig för framförandet av lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen ( omröstning )

# bg/ep-07-01-18-009-06.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-009-06.xml.gz


(src)="1"> 6.
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Приложимо право за извъндоговорните задължения ( " Рим II " ) ( вот )
(trg)="2"> Lag för utomobligatoriska förpliktelser ( Rom II ) ( omröstning )

# bg/ep-07-01-18-009-08.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-009-08.xml.gz


(src)="1"> 8.
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Седми и Осми годишни доклади на Съвета относно износа на оръжие ( вот )
(trg)="2"> Sjunde och åttonde årliga rapporterna om vapenexport ( omröstning )

# bg/ep-07-01-18-011.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-011.xml.gz


(src)="1"> Поправки и намерения за гласуване : вж . протоколи
(trg)="1"> Rättelser till avgivna röster och röstavsikter : se protokollet

# bg/ep-07-01-18-012.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-012.xml.gz


(src)="1"> Състав на комисиите и делегациите : вж . протоколи
(trg)="1"> Utskottens och delegationernas sammansättning : se protokollet

# bg/ep-07-01-18-013.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-013.xml.gz


(src)="1"> Искане за снемане на парламентарен имунитет : вж . протокола
(trg)="1"> Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet : se protokollet

# bg/ep-07-01-18-014.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-014.xml.gz


(src)="1"> Решения относно някои документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Beslut om vissa dokument : se protokollet

# bg/ep-07-01-18-015.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-015.xml.gz


(src)="1"> Писмени декларации , вписани в регистъра ( член 116 от правилника ) : вж . протоколи
(trg)="1"> Skriftliga förklaringar införda i registret ( artikel 116 i arbetsordningen ) : se protokollet

# bg/ep-07-01-18-016.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-016.xml.gz


(src)="1"> Предаване на текстове , приети на настоящото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden : se protokollet

# bg/ep-07-01-18-017.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-017.xml.gz


(src)="1"> График на следващите заседания : вж . протоколи
(trg)="1"> Datum för nästa sammanträdesperiod : se protokollet

# bg/ep-07-01-18-018.xml.gz
# sv/ep-07-01-18-018.xml.gz


(src)="1"> Прекъсване на сесията
(trg)="1"> Avbrytande av sessionen

(src)="2"> Dichiaro interrotta la sessione del Parlamento europeo .
(trg)="2"> Jag förklarar Europaparlamentets session avbruten .

(src)="3"> ( La seduta è tolta alle 13.00 )
(trg)="3"> ( Sammanträdet avslutades kl. 13.00 . )

# bg/ep-07-01-31-004.xml.gz
# sv/ep-07-01-31-004.xml.gz


(src)="1"> Одобряване на протокола от предишното заседание : вж протоколите
(trg)="1"> Justering av protokollet från föregående sammanträde : se protokollet

# bg/ep-07-01-31-005.xml.gz
# sv/ep-07-01-31-005.xml.gz


(src)="1"> Състав на Парламента : вж . протоколи
(trg)="1"> Parlamentets sammansättning : se protokollet

# bg/ep-07-01-31-006.xml.gz
# sv/ep-07-01-31-006.xml.gz


(src)="1"> Искане за защита на парламентарен имунитет : вж . протокола
(trg)="1"> Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet : se protokollet

# bg/ep-07-01-31-007.xml.gz
# sv/ep-07-01-31-007.xml.gz


(src)="1"> Назначения в комисиите ( предложения на Председателския съвет ) : вж . протокола
(trg)="1"> Utnämningar till utskotten ( talmanskonferensens förslag ) : se protokollet

# bg/ep-07-01-31-008.xml.gz
# sv/ep-07-01-31-008.xml.gz


(src)="1"> Внасяне на документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Inkomna dokument : se protokollet

# bg/ep-07-01-31-009.xml.gz
# sv/ep-07-01-31-009.xml.gz


(src)="1"> Изпращане на текстове на споразумения от Съвета : вж . протоколи
(trg)="1"> Avtalstexter översända av rådet : se protokollet

# bg/ep-07-01-31-010.xml.gz
# sv/ep-07-01-31-010.xml.gz


(src)="1"> Действия , предприети вследствие резолюции на Парламента : вж . протокола
(trg)="1"> Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner : se protokollet

# bg/ep-07-01-31-011.xml.gz
# sv/ep-07-01-31-011.xml.gz


(src)="1"> Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации ( внасяне ) : вж . протокола
(trg)="1"> Muntliga frågor och skriftliga förklaringar ( ingivande ) : se protokollet

# bg/ep-07-01-31-012.xml.gz
# sv/ep-07-01-31-012.xml.gz


(src)="1"> Писмени декларации ( член 116 от правилника ) : вж . протоколи
(trg)="1"> Skriftliga förklaringar ( artikel 116 i arbetsordningen ) : se protokollet

# bg/ep-07-01-31-013.xml.gz
# sv/ep-07-01-31-013.xml.gz


(src)="1"> Дневен ред : вж . протоколи
(trg)="1"> Föredragningslista : se protokollet

# bg/ep-07-01-31-017-01.xml.gz
# sv/ep-07-01-31-017-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Кандидатури в парламентарните комисии ( вот ) : вж . протокола
(trg)="2"> Utnämningar i parlamentsutskotten ( omröstning ) : se protokollet

# bg/ep-07-01-31-017.xml.gz
# sv/ep-07-01-31-017.xml.gz


(src)="1"> Време за гласуване
(trg)="1"> Omröstning

# bg/ep-07-01-31-027.xml.gz
# sv/ep-07-01-31-027.xml.gz


(src)="1"> Дневен ред на следващото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Föredragningslista för nästa sammanträde : se protokollet

# bg/ep-07-01-31-028.xml.gz
# sv/ep-07-01-31-028.xml.gz


(src)="1"> Закриване на заседанието
(trg)="1"> Avslutande av sammanträdet

(src)="2"> ( La seduta è tolta alle 24.00 )
(trg)="2"> ( Sammanträdet avslutades kl. 24.00 . )

# bg/ep-07-02-01-001.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-001.xml.gz


(src)="1"> Откриване на заседанието
(trg)="1"> Öppnande av sammanträdet

(src)="2"> ( The sitting was opened at 09.05 )
(trg)="2"> ( Sammanträdet öppnades kl. 9.05 . )

# bg/ep-07-02-01-002.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-002.xml.gz


(src)="1"> Внасяне на документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Inkomna dokument : se protokollet

# bg/ep-07-02-01-006.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-006.xml.gz


(src)="1"> Одобряване на протокола от предишното заседание : вж протоколите
(trg)="1"> Justering av protokollet från föregående sammanträde : se protokollet

# bg/ep-07-02-01-007-01.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Предпазване на пътниците от разместване на багажи ( вот )
(trg)="2"> Skydd för passagerarna mot rörelser i bagaget ( omröstning )

# bg/ep-07-02-01-007-02.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2.
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Одобрението на моторни превозни средства по отношение на предното зрително поле на водача на моторното превозно средство ( вот )
(trg)="2"> Godkännande av motorfordon vad gäller förarens siktfält framåt ( omröstning )

# bg/ep-07-02-01-007-03.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3.
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Споразумение за научно и технологично сътрудничество между EО и Корея ( вот )
(trg)="2"> Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Sydkorea ( omröstning )

# bg/ep-07-02-01-007-04.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4.
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Включването на устойчивостта в политиките на сътрудничество за развитието ( вот )
(trg)="2"> Integrering av hållbarhetsperspektivet i politiken för utvecklingssamarbete ( omröstning )

# bg/ep-07-02-01-007-05.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5.
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Проект за изменящ бюджет № 1/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г . ( вот )
(trg)="2"> Förslag till ändringsbudget nr 1 / 2007 ( omröstning )

# bg/ep-07-02-01-007-07.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7.
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Габон ( вот )
(trg)="2"> Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon om fiske ( omröstning )

# bg/ep-07-02-01-007-10.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-007-10.xml.gz


(src)="1"> 10.
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Давностни срокове при трансгранични спорове , свързани с телесни повреди и злополуки с летален изход ( вот )
(trg)="2"> Preskriptionstider vid fall av kroppsskador och dödsolyckor vid gränsöverskridande tvister ( omröstning )

# bg/ep-07-02-01-007-12.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-007-12.xml.gz


(src)="1"> 12.
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> Отношенията между ЕС и тихоокеанските острови - Стратегия за засилено партньорство ( вот )
(trg)="2"> EU : s förbindelser med öarna i Stillahavsområdet - en strategi för ett stärkt partnerskap ( omröstning )

# bg/ep-07-02-01-007-13.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-007-13.xml.gz


(src)="1"> 13.
(trg)="1"> 13 .

(src)="2"> Препоръките към Комисията за устав на Европейското частно дружество ( вот )
(trg)="2"> Stadgar för det privata Europaaktiebolaget ( omröstning )

(src)="3"> Damit ist die Abstimmungsstunde beendet .
(trg)="3"> Omröstningen är härmed avslutad .

# bg/ep-07-02-01-009.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-009.xml.gz


(src)="1"> Поправки и намерения за гласуване : вж . протоколи
(trg)="1"> Rättelser till avgivna röster och röstavsikter : se protokollet

# bg/ep-07-02-01-010.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-010.xml.gz


(src)="1"> Поръчение , възложено на член на Парламента : вж . протокола
(trg)="1"> Uppdrag som anförtrotts en ledamot : se protokollet

# bg/ep-07-02-01-011.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-011.xml.gz


(src)="1"> Състав на комисиите и делегациите : вж . протоколи
(trg)="1"> Utskottens och delegationernas sammansättning : se protokollet

# bg/ep-07-02-01-012.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-012.xml.gz


(src)="1"> Решения относно някои документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Beslut om vissa dokument : se protokollet

# bg/ep-07-02-01-013.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-013.xml.gz


(src)="1"> Предаване на текстове , приети на настоящото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden : se protokollet

# bg/ep-07-02-01-014.xml.gz
# sv/ep-07-02-01-014.xml.gz


(src)="1"> График на следващите заседания : вж . протоколи
(trg)="1"> Datum för nästa sammanträdesperiod : se protokollet

# bg/ep-07-02-12-002.xml.gz
# sv/ep-07-02-12-002.xml.gz