# sl/C2004310.01029701.xml.gz
# sv/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOL O POGODBI TER AKTU O PRISTOPU ČEŠKE REPUBLIKE , REPUBLIKE ESTONIJE , REPUBLIKE CIPER , REPUBLIKE LATVIJE , REPUBLIKE LITVE , REPUBLIKE MADŽARSKE , REPUBLIKE MALTE , REPUBLIKE POLJSKE , REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE
(trg)="s3.1"> PROTOKOLL OM ANSLUTNINGSFÖRDRAGET OCH ANSLUTNINGSAKTEN FÖR REPUBLIKEN TJECKIEN , REPUBLIKEN ESTLAND , REPUBLIKEN CYPERN , REPUBLIKEN LETTLAND , REPUBLIKEN LITAUEN , REPUBLIKEN UNGERN , REPUBLIKEN MALTA , REPUBLIKEN POLEN , REPUBLIKEN SLOVENIEN OCH REPUBLIKEN SLOVAKIEN

(src)="s4.1"> VISOKE POGODBENICE SO SE –
(trg)="s4.1"> DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA ,

(src)="s5.1"> OB SKLICEVANJU NA DEJSTVO , da so 1 .  maja 2004 Češka republika , Republika Estonija , Republika Ciper , Republika Latvija , Republika Litva , Republika Madžarska , Republika Malta , Republika Poljska , Republika Slovenija in Slovaška republika pristopile k Evropskima skupnostima in k Evropski uniji , ustanovljeni s Pogodbo o Evropski uniji ,
(trg)="s5.1"> SOM ERINRAR OM att Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien den 1 maj 2004 anslöt sig till Europeiska gemenskaperna och den europeiska union som upprättats genom Fördraget om Europeiska unionen ,

(src)="s6.1"> GLEDE NA TO , da točka e ) drugega odstavka IV- 437 .  člena Ustave predvideva razveljavitev Pogodbe z dne 16 .  aprila 2003 o zgoraj omenjenih pristopih ,
(trg)="s6.1"> SOM BEAKTAR att Fördraget av den 16 april 2003 om ovannämnda anslutningar skall upphävas enligt artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen ,

(src)="s7.1"> GLEDE NA TO , da mnoge določbe Akta , ki je priloga k tej pogodbi o pristopu , ostajajo relevantne ; da drugi odstavek IV- 437 .  člena Ustave določa , da morajo biti takšne določbe navedene v protokolu ali se je treba nanje v protokolu sklicevati , da bi ostale v veljavi in bi se njihovi pravni učinki ohranili ,
(trg)="s7.1"> SOM BEAKTAR att ett stort antal bestämmelser i den akt som är fogad till anslutningsfördraget fortfarande är relevanta och att dessa bestämmelser enligt artikel IV- 437. 2 i konstitutionen skall återges eller åsyftas i ett protokoll , så att de fortsätter att gälla och behåller sin rättsverkan ,

(src)="s8.1"> GLEDE NA TO , da je treba te določbe ustrezno tehnično prilagoditi , če naj bodo združljive z Ustavo , ne da bi se s tem spremenili njihovi pravni učinki –
(trg)="s8.1"> SOM BEAKTAR att vissa av dessa bestämmelser måste bli föremål för de tekniska anpassningar som behövs för att de skall överensstämma med konstitutionen utan att den juridiska räckvidden ändras ,

(src)="s9.1"> DOGOVORILE o naslednjih določbah , ki so priložene k Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo :
(trg)="s9.1"> HAR ENATS OM följande bestämmelser , som skall fogas till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen .

(src)="s10.1"> PRVI DEL
(trg)="s10.1"> DEL ETT

(src)="s11.1"> DOLOČBE V ZVEZI Z AKTOM O PRISTOPU Z DNE 16 .
(src)="s11.2"> APRILA 2003
(trg)="s11.1"> BESTÄMMELSER AVSEENDE ANSLUTNINGSAKTEN AV DEN 16 APRIL 2003

(src)="s12.1"> I .
(src)="s12.2"> NASLOV
(trg)="s12.1"> AVDELNING I

(src)="s13.1"> NAČELA
(trg)="s13.1"> PRINCIPER

(src)="s14.1"> 1 . člen
(trg)="s14.1"> Artikel 1

(src)="s15.1"> V tem protokolu :
(trg)="s15.1"> I detta protokoll menas med

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> izraz & # x201E ; Akt o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 & # x201C ; pomeni Akt o pogojih pristopa Češke republike , Republike Estonije , Republike Ciper , Republike Latvije , Republike Litve , Republike Madžarske , Republike Malte , Republike Poljske , Republike Slovenije in Slovaške republike in o prilagoditvah pogodb , na katerih temelji Evropska unija ;
(trg)="s17.1"> anslutningsakten av den 16 april 2003
(trg)="s18.1"> : akten om villkoren för Republiken Tjeckiens , Republiken Estlands , Republiken Cyperns , Republiken Lettlands , Republiken Litauens , Republiken Ungerns , Republiken Maltas , Republiken Polens , Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen ,

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s19.1"> b )

(src)="s19.1"> izraza & # x201E ; Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba ES & # x201C ; ) in & # x201E ; Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba Euratom & # x201C ; ) pomenita ti pogodbi , kakor sta bili dopolnjeni ali spremenjeni s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred 1 .  majem 2004 ;
(trg)="s20.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ( EG- Fördraget )
(trg)="s21.1"> och
(trg)="s22.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratomfördraget )
(trg)="s23.1"> : dessa fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s24.1"> c )

(src)="s21.1"> izraz & # x201E ; Pogodba o Evropski uniji & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba EU & # x201C ; ) pomeni to pogodbo , kakor je bila dopolnjena ali spremenjena s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred 1 .  majem 2004 ;
(trg)="s25.1"> Fördraget om Europeiska unionen ( EU- Fördraget )
(trg)="s26.1"> : detta fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s27.1"> d )

(src)="s23.1"> izraz & # x201E ; Skupnost & # x201C ; pomeni eno oziroma obe skupnosti iz točke b ) tega člena ;
(trg)="s28.1"> gemenskapen
(trg)="s29.1"> : den ena av eller båda de gemenskaper som avses i b , allt efter omständigheterna ,

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s30.1"> e )

(src)="s25.1"> izraz & # x201E ; sedanje države članice & # x201C ; pomeni naslednje države članice :
(trg)="s31.1"> nuvarande medlemsstater
(trg)="s32.1"> : följande medlemsstater :

(src)="s25.2"> Kraljevino Belgijo , Kraljevino Dansko , Zvezno republiko Nemčijo , Helensko republiko , Francosko republiko , Kraljevino Španijo , Irsko , Italijansko republiko , Veliko vojvodstvo Luksemburg , Kraljevino Nizozemsko , Republiko Avstrijo , Portugalsko republiko , Republiko Finsko , Kraljevino Švedsko , Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ;
(trg)="s32.2"> Konungariket Belgien , Konungariket Danmark , Förbundsrepubliken Tyskland , Republiken Grekland , Konungariket Spanien , Republiken Frankrike , Irland , Republiken Italien , Storhertigdömet Luxemburg , Konungariket Nederländerna , Republiken Österrike , Republiken Portugal , Republiken Finland , Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ,

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s33.1"> f )

(src)="s27.1"> izraz & # x201E ; nove države članice & # x201C ; pomeni naslednje države članice :
(trg)="s34.1"> nya medlemsstater
(trg)="s35.1"> : följande medlemsstater :

(src)="s27.2"> Češko republiko , Republiko Estonijo , Republiko Ciper , Republiko Latvijo , Republiko Litvo , Republiko Madžarsko , Republiko Malto , Republiko Poljsko , Republiko Slovenijo in Slovaško republiko .
(trg)="s35.2"> Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien .

(src)="s28.1"> 2 . člen
(trg)="s36.1"> Artikel 2

(src)="s29.1"> Pravice in obveznosti iz točke e ) drugega odstavka IV- 437 .  člena Ustave , ki izhajajo iz Pogodbe o pristopu Češke republike , Republike Estonije , Republike Ciper , Republike Latvije , Republike Litve , Republike Madžarske , Republike Malte , Republike Poljske , Republike Slovenije in Slovaške republike , so začele učinkovati v skladu s pogoji , določenimi z omenjeno pogodbo , od 1 .  maja 2004 .
(trg)="s37.1"> De rättigheter och skyldigheter som följer av det anslutningsfördrag för Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien som avses i artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen har fått verkan , på de villkor som anges i detta fördrag , från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s30.1"> 3 . člen
(trg)="s38.1"> Artikel 3

(src)="s31.1"> ( 1 )    Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Unije s protokolom , ki je priložen Pogodbi o Ustavi za Evropo ( v nadaljevanju & # x201E ; Schengenski protokol & # x201C ; ) , in akti , ki temeljijo na njem oziroma so z njim kako drugače povezani , našteti v Prilogi I Akta o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , kakor tudi vsi nadaljnji takšni akti , ki so sprejeti pred 1 .  majem 2004 , so zavezujoči in se uporabljajo v novih državah članicah od 1 .  maja 2004 .
(trg)="s39.1"> 1 .
(trg)="s39.2"> Bestämmelserna i Schengenregelverket , införlivade inom unionens ramar genom det protokoll som fogats till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa ( nedan kallat & # x201D ; Schengenprotokollet & # x201D ; ) , och i de akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , enligt förteckningen i bilaga I till anslutningsakten av den 16 april 2003 , samt i eventuella ytterligare sådana akter som antas före den 1 maj 2004 , skall vara bindande för och tillämpas i de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s32.1"> ( 2 )    Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Unije , in določbe aktov , ki na njih temeljijo oziroma so z njim kako drugače povezane in jih prejšnji odstavek ne zajema , so zavezujoče za nove države članice od 1 .  maja 2004 , vendar se v novi državi članici uporabljajo šele na podlagi ustreznega evropskega sklepa Sveta , ki se sprejme po preveritvi v skladu s schengenskimi postopki ocenjevanja , da so v tej novi državi članici izpolnjeni vsi potrebni pogoji za uporabo vseh delov zadevnega pravnega reda .
(trg)="s40.1"> 2 .
(trg)="s40.2"> De bestämmelser i Schengenregelverket , som det införlivats inom unionens ramar , och i akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 men skall inte tillämpas i en ny medlemsstat förrän efter ett europeiskt beslut av rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den nya medlemsstaten .

(src)="s33.1"> Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom s soglasjem svojih članov , ki predstavljajo vlade držav članic , za katere določbe iz tega odstavka že veljajo , in predstavnika vlade države članice , za katero se morajo določbe še uveljaviti .
(trg)="s41.1"> Rådet skall efter att ha hört Europaparlamentet besluta med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i detta stycke redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas .

(src)="s33.2"> Člani Sveta , ki predstavljajo vladi Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske , sodelujejo pri teh odločitvah , kolikor te zadevajo določbe schengenskega pravnega reda in aktov , ki na njem temeljijo , ali so z njim kako drugače povezane , v katerih ti državi članici sodelujeta .
(trg)="s41.2"> De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i akter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar .

(src)="s34.1"> ( 3 )    Sporazumi , ki jih v skladu s 6 .  členom Schengenskega protokola sklene Svet , so od 1 .  maja 2004 zavezujoči za nove države članice .
(trg)="s42.1"> 3 .
(trg)="s42.2"> De avtal som rådet har ingått enligt artikel 6 i Schengenprotokollet skall vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s35.1"> ( 4 )    Nove države članice morajo v zvezi s tistimi konvencijami ali instrumenti s področja pravosodja in notranjih zadev , ki so neločljivo povezani z doseganjem ciljev Pogodbe EU :
(trg)="s43.1"> 4 .
(trg)="s43.2"> När det gäller sådana konventioner eller instrument på området för rättsliga och inrikes frågor som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EU- Fördraget skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s44.1"> a )

(src)="s37.1"> pristopiti k tistim , ki so jih sedanje države članice do 1 .  maja 2004 odprle za podpis , in k tistim , ki jih je Svet pripravil v skladu z naslovom VI Pogodbe EU in jih državam članicam priporočil v sprejetje ;
(trg)="s45.1"> att ansluta sig till dem som den 1 maj 2004 var öppna för undertecknande av de nuvarande medlemsstaterna samt till dem som rådet har utarbetat enligt avdelning VI i EU- Fördraget och rekommenderat medlemsstaterna att anta ,

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s46.1"> b )

(src)="s39.1"> uvesti upravne in druge ukrepe , take kot so jih do 1 .  maja 2004 sprejele sedanje države članice ali Svet , da bi olajšale dejansko sodelovanje med institucijami in organizacijami držav članic na področju pravosodja in notranjih zadev .
(trg)="s47.1"> att införa administrativa eller andra bestämmelser som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet hade antagit den 1 maj 2004 , för att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer på området för rättsliga och inrikes frågor .

(src)="s40.1"> 4 . člen
(trg)="s48.1"> Artikel 4

(src)="s41.1"> Vse nove države članice od 1 .  maja 2004 sodelujejo v ekonomski in monetarni uniji kot države članice s posebno ureditvijo v smislu III- 197 .  člena Ustave .
(trg)="s49.1"> Var och en av de nya medlemsstaterna skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med den 1 maj 2004 som medlemsstat med undantag i enlighet med artikel III- 197 i konstitutionen .

(src)="s42.1"> 5 . člen
(trg)="s50.1"> Artikel 5

(src)="s43.1"> ( 1 )    Nove države članice , ki so z Aktom o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 pristopile k sklepom in sporazumom , ki so jih sprejeli predstavniki vlad in držav članic v okviru Sveta , morajo pristopiti k vsem drugim sporazumom , ki so jih sedanje države članice sklenile v zvezi z delovanjem Unije ali ki so povezani z njenimi dejavnostmi . ( 2 )    Nove države članice morajo pristopiti h konvencijam iz člena 293 Pogodbe ES in k tistim , ki so neločljivo povezane z doseganjem ciljev iz Pogodbe ES , če še vedno veljajo ,  ter tudi k protokolom o razlagi omenjenih konvencij s strani Sodišča , ki so jih podpisale sedanje države članice , in morajo v ta namen z njimi začeti pogajanja zaradi potrebnih prilagoditev le- teh .
(trg)="s51.1"> 1 .
(trg)="s51.2"> De nya medlemsstater som genom anslutningsakten av den 16 april 2003 har anslutit sig till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet skall vara skyldiga att ansluta sig till alla andra avtal som de nuvarande medlemsstaterna har ingått och som gäller unionens funktion eller som har samband med unionens verksamhet. 2 .
(trg)="s51.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att ansluta sig till de konventioner som avses i artikel 293 i EG- Fördraget eller som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EG- Fördraget samt att även ansluta sig till de protokoll om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionerna som de nuvarande medlemsstaterna har undertecknat , om dessa konventioner och protokoll fortfarande är i kraft , och för detta ändamål förbinder de sig att inleda förhandlingar med dessa om nödvändig anpassning av dessa texter .

(src)="s44.1"> 6 . člen
(trg)="s52.1"> Artikel 6

(src)="s45.1"> ( 1 )    Nove države članice morajo pod pogoji iz tega protokola pristopiti k sporazumom ali konvencijam , ki so jih sedanje države članice in Unija ali Evropska skupnost za atomsko energijo sklenile skupaj ali jih skupaj začasno uporabljajo ,  ter k sporazumom , ki so jih sklenile te države in so povezani z omenjenimi sporazumi ali konvencijami .
(trg)="s53.1"> 1 .
(trg)="s53.2"> På de villkor som anges i detta protokoll skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga att ansluta sig till de avtal eller konventioner som de nuvarande medlemsstaterna har ingått eller provisoriskt tillämpar tillsammans med unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen och att ansluta sig till de avtal som de staterna har ingått och som har samband med sådana avtal eller konventioner .

(src)="s46.1"> Pristop novih držav članic k sporazumom ali konvencijam iz četrtega odstavka tega člena , kakor tudi k sporazumom z Belorusijo , Kitajsko , Čilom , Mercosurjem in Švico , ki so jih Skupnost in sedanje države članice sklenile ali podpisale skupaj , se opravi s sklenitvijo protokola k tem sporazumom ali konvencijam med Svetom , ki nastopa soglasno v imenu držav članic , in zadevno tretjo državo ali državami ali mednarodno organizacijo .
(trg)="s54.1"> De nya medlemsstaternas anslutning till de avtal eller konventioner som avses i punkt 4 nedan samt till de avtal med Chile , Kina , Mercosur , Schweiz och Vitryssland som har ingåtts eller undertecknats av gemenskapen tillsammans med de nuvarande medlemsstaterna skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller konventioner ingås mellan rådet , med enhällighet på medlemsstaternas vägnar , och tredjelandet eller tredjeländerna eller den internationella organisationen i fråga .

(src)="s46.2"> Ta postopek ne vpliva na pristojnosti Unije ali Evropske skupnosti za atomsko energijo in ne vpliva na porazdelitev pristojnosti med njima in državami članicami glede sklenitve takšnih sporazumov v prihodnje ali glede katerih koli drugih sprememb , ki niso povezane s pristopom .
(trg)="s54.2"> Detta förfarande skall inte påverka unionens och Europeiska atomenergigemenskapens egna befogenheter eller beröra fördelningen av befogenheter mellan dessa och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen .

(src)="s46.3"> Na podlagi pogajalskih smernic , ki jih s soglasjem odobri Svet , in ob posvetovanju z odborom , ki ga sestavljajo predstavniki držav članic , se o teh protokolih v imenu držav članic pogaja Komisija .
(trg)="s54.3"> Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som med enhällighet godkänts av rådet , och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna .

(src)="s46.4"> Komisija Svetu predloži osnutke protokolov v sklenitev .
(trg)="s54.4"> Den skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet , så att de kan ingås .

(src)="s47.1"> ( 2 )    Ob pristopu k sporazumom in konvencijam iz prejšnjega odstavka pridobijo nove države članice iste pravice in obveznosti iz teh sporazumov in konvencij , kot jih imajo sedanje države članice . ( 3 )    Nove države članice morajo pod pogoji iz tega protokola pristopiti k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (
(src)="s48.1"> 1
(trg)="s55.1"> 2 .
(trg)="s55.2"> När de nya medlemsstaterna ansluter sig till de avtal och konventioner som avses i punkt 1 skall de få samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de nuvarande medlemsstaterna. 3 .

(src)="s49.1"> ) v skladu s členom 128 Sporazuma .
(trg)="s55.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med dess artikel 128 (
(trg)="s56.1"> 1

(src)="s50.1"> ( 4 )    Od 1 .  maja 2004 in po potrebi , dokler niso sklenjeni potrebni protokoli iz prvega odstavka tega člena , nove države članice uporabljajo določbe sporazumov , ki so jih skupaj sklenile sedanje države članice in Skupnost z Alžirijo , Armenijo , Azerbajdžanom , Bolgarijo , Egiptom , Gruzijo , Hrvaško , Izraelom , Jordanijo , Južno Afriko , Južno Korejo , Kazahstanom , Kirgizistanom , Libanonom , Marokom , Mehiko , Moldavijo , Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo , Romunijo , Rusko federacijo , San Marinom , Sirijo , Tunizijo , Turčijo , Turkmenistanom , Ukrajino in Uzbekistanom , kakor tudi določbe drugih sporazumov , ki so jih sedanje države članice in Skupnost skupaj sklenile pred 1 .  majem 2004 .
(trg)="s57.1"> 4 .
(trg)="s57.2"> Från och med den 1 maj 2004 , och i förekommande fall i avvaktan på att de nödvändiga protokoll som avses i punkt 1 skall ingås , skall de nya medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i de avtal som de nuvarande medlemsstaterna och gemenskapen , tillsammans , har ingått med Algeriet , Armenien , Azerbajdzjan , Bulgarien , Egypten , f. d . jugoslaviska republiken Makedonien , Georgien , Israel , Jordanien , Kazakstan , Kirgizistan , Kroatien , Libanon , Marocko , Mexiko , Moldavien , Rumänien , Ryska federationen , San Marino , Sydafrika , Sydkorea , Syrien , Tunisien , Turkiet , Turkmenistan , Ukraina och Uzbekistan samt bestämmelserna i andra avtal som har ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med gemenskapen före den 1 maj 2004 .

(src)="s51.1"> Vse prilagoditve teh sporazumov se uredijo s protokoli , ki se sklenejo z državami sopogodbenicami skladno z določbami drugega pododstavka prvega odstavka tega člena .
(trg)="s58.1"> Eventuella ändringar i dessa avtal skall göras genom protokoll som ingås med motparterna i enlighet med punkt 1 andra stycket .

(src)="s51.2"> Če protokoli do 1 .  maja 2004 niso sklenjeni , Unija , Evropska skupnost za atomsko energijo in države članice v okviru svojih pristojnosti sprejmejo potrebne ukrepe za ureditev tega stanja .
(trg)="s58.2"> Om protokollen inte har ingåtts den 1 maj 2004 skall unionen , Europeiska atomenergigemenskapen och medlemsstaterna inom ramen för sina respektive befogenheter vidta nödvändiga åtgärder för att hantera situationen .

(src)="s52.1"> ( 5 )    Od 1 .  maja 2004 nove države članice uporabljajo dvostranske sporazume in dogovore o tekstilu , ki jih je Skupnost sklenila s tretjimi državami .
(trg)="s59.1"> 5 .
(trg)="s59.2"> Från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som gemenskapen har ingått med tredjeland .

(src)="s53.1"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil , se prilagodijo tako , da se upošteva pristop novih držav članic .
(trg)="s60.1"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av textil - och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s54.1"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov o tekstilu ne začnejo veljati do 1 .  maja 2004 , Unija sprejme potrebne prilagoditve svojih pravil za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil iz tretjih držav , da bi se upošteval pristop novih držav članic .
(trg)="s61.1"> Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft den 1 maj 2004 skall unionen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil - och beklädnadsvaror från tredjeland för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s55.1"> ( 6 )    Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz jekla in izdelkov iz jekla , se prilagodijo na podlagi uvoza izdelkov iz jekla s poreklom iz zadevnih držav dobaviteljic v nove države članice v letih neposredno pred podpisom pristopne pogodbe .
(trg)="s62.1"> 6 .
(trg)="s62.2"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval av de nya medlemsstaternas import under åren omedelbart föregående undertecknandet av anslutningsfördraget av stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna .

(src)="s56.1"> ( 7 )    Sporazume o ribolovu , ki so jih nove države članice sklenile s tretjimi državami pred 1 .  majem 2004 , upravlja Unija .
(trg)="s63.1"> 7 .
(trg)="s63.2"> De fiskeavtal som de nya medlemsstaterna ingått med tredjeland före anslutningen skall förvaltas av unionen .

(src)="s57.1"> Pravice in obveznosti novih držav članic , ki izhajajo iz teh sporazumov , ostanejo v obdobju , v katerem se določbe teh sporazumov prehodno ohranjajo , nespremenjene .
(trg)="s64.1"> De rättigheter och skyldigheter som de nya medlemsstaterna har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls .

(src)="s58.1"> Čim prej , vsekakor pa pred potekom sporazumov iz prvega pododstavka tega odstavka , Svet na predlog Komisije za vsak posamezni primer sprejme ustrezne evropske sklepe o nadaljevanju ribolovne dejavnosti , ki izhaja iz teh sporazumov , vključno z možnostjo podaljševanja nekaterih sporazumov za obdobje največ enega leta .
(trg)="s65.1"> Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket löpt ut skall lämpliga europeiska beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet på förslag av kommissionen , varvid det även skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år .

(src)="s59.1"> ( 8 )    Z učinkom od 1 .  maja 2004 nove države članice odstopijo od sporazumov o prosti trgovini , sklenjenih s tretjimi državami , vključno s Srednjeevropskim sporazumom o prosti trgovini .
(trg)="s66.1"> 8 .
(trg)="s66.2"> Med verkan från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna frånträda alla frihandelsavtal med tredjeland , inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet .

(src)="s60.1"> Kolikor sporazumi med eno ali več novimi državami članicami na eni strani in eno ali več tretjimi državami na drugi strani niso združljivi z obveznostmi , ki izhajajo iz Ustave in zlasti iz tega protokola , nove države članice ukrenejo vse potrebno , da odpravijo ugotovljene neskladnosti .
(trg)="s67.1"> I den mån avtal mellan en eller flera nya medlemsstater å ena sidan och ett eller flera tredjeländer å andra sidan inte är förenliga med de skyldigheter som följer av konstitutionen och särskilt av detta protokoll skall den eller de nya medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats .

(src)="s60.2"> Če se nova država članica sooča s težavami pri prilagoditvi sporazuma , ki ga je pred pristopom sklenila z eno ali več tretjimi državami , od tega sporazuma odstopi v skladu s pogoji , določenimi v sporazumu .
(trg)="s67.2"> Om en ny medlemsstat har svårigheter med att anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller flera tredjeländer före anslutningen skall den enligt bestämmelserna i det avtalet frånträda det .

(src)="s61.1"> ( 9 )    Nove države članice sprejmejo ustrezne ukrepe , kadar je to potrebno , da svoj položaj v razmerju do mednarodnih organizacij in do mednarodnih sporazumov , katerih stranka je tudi Unija ali Evropska skupnost za atomsko energijo ali druge države članice , prilagodijo glede na pravice in obveznosti , ki izhajajo iz njihovega pristopa k Uniji .
(trg)="s68.1"> 9 .
(trg)="s68.2"> De nya medlemsstaterna skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen till unionen .

(src)="s62.1"> Še zlasti s 1 .  majem 2004 ali kakor hitro po tem dnevu je to mogoče odstopijo od mednarodnih sporazumov o ribolovu in izstopijo iz mednarodnih ribolovnih organizacij , katerih stranka je tudi Unija , razen če se njihovo članstvo nanaša na zadeve , ki niso povezane z ribolovom .
(trg)="s69.1"> I synnerhet skall de den 1 maj 2004 eller så snart som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även unionen är part i , om inte deras medlemskap har samband med något annat än fiske .

(src)="s63.1"> 7 . člen
(trg)="s70.1"> Artikel 7

(src)="s64.1"> Akti , ki so jih sprejele institucije in na katere se nanašajo prehodne določbe iz tega protokola , ohranijo svojo pravno naravo ; zlasti se še naprej uporabljajo postopki za spremembe omenjenih aktov .
(trg)="s71.1"> De akter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i detta protokoll skall behålla sin rättsliga status ; i synnerhet skall förfarandena för ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen .

(src)="s65.1"> 8 . člen
(trg)="s72.1"> Artikel 8

(src)="s66.1"> Določbe Akta o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , katerih namen ali učinek je , drugače kakor v obliki prehodnega ukrepa , razveljaviti ali spremeniti akte , ki so jih sprejele institucije , organi , uradi ali agencije Skupnosti ali Evropske unije , ustanovljene s Pogodbo o Evropski uniji , kakor jih razlagata Sodišče Evropskih skupnosti in Sodišče prve stopnje , ostanejo v veljavi ob upoštevanju drugega odstavka tega člena .
(trg)="s73.1"> De bestämmelser i anslutningsakten av den 16 april 2003 vars syfte eller verkan är att upphäva eller ändra akter antagna av institutioner , organ eller myndigheter vid gemenskapen eller den europeiska union som upprättats genom EU- Fördraget , så som de tolkats av Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätten , skall , utom när det är fråga om en övergångsåtgärd , fortsätta att gälla om inte annat följer av tillämpningen av andra stycket .

(src)="s67.1"> Te določbe imajo isto pravno naravo kakor akti , ki jih razveljavljajo ali spreminjajo , in zanje veljajo enaka pravila kot za omenjene akte .
(trg)="s74.1"> Dessa bestämmelser skall ha samma rättsliga status som de akter som upphävts eller ändrats genom dessa bestämmelser och skall vara underkastade samma regler som dessa .

(src)="s68.1"> 9 . člen
(trg)="s75.1"> Artikel 9

(src)="s69.1"> Besedila aktov institucij , organov , uradov ali agencij Skupnosti ali Evropske unije , ustanovljene s Pogodbo o Evropski uniji , in besedila aktov Evropske centralne banke , ki so bila sprejeta pred 1 .  majem 2004 in ki so bila sestavljena v češkem , estonskem , latvijskem , litovskem , madžarskem , malteškem , poljskem , slovaškem in slovenskem jeziku , so od tega dne verodostojna pod enakimi pogoji kakor besedila , sestavljena in verodostojna v drugih jezikih .
(trg)="s76.1"> Texterna till de akter som har antagits av institutioner , organ eller myndigheter vid gemenskapen eller den europeiska union som upprättats genom EU- Fördraget , samt de akter som har antagits av Europeiska centralbanken och som har antagits före den 1 maj 2004 och har upprättats på estniska , lettiska , litauiska , maltesiska , polska , slovakiska , slovenska , tjeckiska och ungerska skall från och med detta datum vara giltiga på samma villkor som de texter som upprättats och är giltiga på de övriga språken .

(src)="s70.1"> 10 . člen
(trg)="s77.1"> Artikel 10

(src)="s71.1"> Evropski zakon Sveta lahko razveljavi prehodne določbe iz tega protokola , ki se več ne uporabljajo .
(trg)="s78.1"> Genom en europeisk lag som antas av rådet kan övergångsbestämmelserna i detta protokoll upphävas om de inte längre är tillämpliga .

(src)="s71.2"> Svet odloča soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom .
(trg)="s78.2"> Rådet skall besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet .

(src)="s72.1"> 11 . člen
(trg)="s79.1"> Artikel 11

(src)="s73.1"> Pri uporabi Ustave in aktov , ki so jih sprejele institucije , veljajo izjeme , predvidene v tem protokolu kot prehodni ukrep .
(trg)="s80.1"> Konstitutionen och de akter som antagits av institutionerna skall , som en övergångsåtgärd , tillämpas med de undantagsbestämmelser som anges i detta protokoll .

(src)="s74.1"> II .
(src)="s74.2"> NASLOV
(trg)="s81.1"> AVDELNING II

(src)="s75.1"> TRAJNE DOLOČBE
(trg)="s82.1"> PERMANENTA BESTÄMMELSER

(src)="s76.1"> 12 . člen
(trg)="s83.1"> Artikel 12

(src)="s77.1"> Prilagoditve aktov , naštetih v Prilogi III k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , ki so potrebne zaradi pristopa , se oblikujejo skladno s smernicami iz omenjene priloge in v skladu s postopkom ter pod pogoji iz 36 .  člena tega protokola .
(trg)="s84.1"> Sådan anpassning som vid anslutningen behöver göras i de akter som förtecknas i bilaga III till anslutningsakten av den 16 april 2003 skall utarbetas enligt riktlinjerna i den bilagan och i enlighet med det förfarande och på de villkor som anges i artikel 36 .

(src)="s78.1"> 13 . člen
(trg)="s85.1"> Artikel 13

(src)="s79.1"> Ukrepi , našteti v Prilogi IV k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , se uporabijo pod pogoji , ki jih določa omenjena priloga .
(trg)="s86.1"> De åtgärder som förtecknas i bilaga IV till anslutningsakten av den 16 april 2003 skall tillämpas enligt de villkor som anges i den bilagan .

(src)="s80.1"> 14 . člen
(trg)="s87.1"> Artikel 14

(src)="s81.1"> Svet lahko z evropskim zakonom sprejme prilagoditve določb tega protokola glede skupne kmetijske politike , ki bi se izkazale za potrebne zaradi spremembe prava Unije .
(trg)="s88.1"> Genom en europeisk lag får rådet besluta om de anpassningar av bestämmelserna i detta protokoll om den gemensamma jordbrukspolitiken som ändringar i unionsrätten kan motivera .

(src)="s81.2"> Svet odloča soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom .
(trg)="s88.2"> Rådet skall besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet .

(src)="s82.1"> III .
(src)="s82.2"> NASLOV
(trg)="s89.1"> AVDELNING III

(src)="s83.1"> ZAČASNE DOLOČBE
(trg)="s90.1"> TILLFÄLLIGA BESTÄMMELSER

(src)="s84.1"> 15 . člen
(trg)="s91.1"> Artikel 15

(src)="s85.1"> Ukrepi , navedeni v Prilogah V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII in XIV k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , se za nove države članice uporabljajo pod pogoji , določenimi v teh prilogah .
(trg)="s92.1"> De åtgärder som förtecknas i bilagorna V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII och XIV till anslutningsakten av den 16 april 2003 skall tillämpas i fråga om de nya medlemsstaterna enligt de villkor som anges i bilagorna .

(src)="s86.1"> 16 . člen
(trg)="s93.1"> Artikel 16

(src)="s87.1"> ( 1 )    Prihodek , določen kot & # x201E ; dajatve skupne carinske tarife in druge dajatve & # x201C ; iz člena 2( 1 ) ( b ) Sklepa Sveta 2000/ 597/ ES , Euratom z dne 29 .  septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (
(trg)="s94.1"> 1 .
(trg)="s94.2"> Alla tullar som beräknas enligt Gemensamma tulltaxan och eventuella tullmedgivanden i samband med dessa som unionen tillämpar i handeln mellan de nya medlemsstaterna och tredjeland skall räknas som intäkter av sådana & # x201D ; tullar enligt Gemensamma tulltaxan och andra avgifter & # x201D ; som avses i artikel 2. 1 b i rådets beslut 2000/ 597/ EG , Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (

(src)="s88.1"> 2
(trg)="s95.1"> 2

(src)="s89.1"> ) ali ustrezna določba katerega koli sklepa , ki ga nadomesti , vključuje carinske dajatve izračunane na podlagi stopenj iz skupne carinske tarife in iz katere koli tarifne koncesije glede skupne carinske tarife , ki jo Unija uporablja za trgovino novih držav članic s tretjimi državami . ( 2 )    Usklajena osnova za odmero DDV in osnova BND ( bruto nacionalnega dohodka ) za vsako novo državo članico iz členov 2( 1 ) ( c ) in ( d ) Sklepa 2000/ 597/ ES , Euratom je za leto 2004 enaka dvema tretjinama letne osnove .
(trg)="s96.1"> ) eller i motsvarande bestämmelser i beslut som ersätter det beslutet. 2 .
(trg)="s96.2"> För år 2004 skall det harmoniserade beräkningsunderlaget för mervärdesskatt och GNI- underlaget ( GNI ) för varje ny medlemsstat vilka avses i artikel 2. 1 c och d i beslut 2000/ 597/ EG , Euratom vara lika med två tredjedelar av det årliga underlaget .
(trg)="s96.3"> Det GNI- underlag för varje ny medlemsstat som skall beaktas vid beräkningen av finansieringen av den korrigering av obalanser i budgeten som Förenade kungariket har beviljats och som avses i artikel 5. 1 i beslut 2000/ 597/ EG , Euratom skall också vara lika med två tredjedelar av det årliga underlaget. 3 .

(src)="s89.2"> Osnova BND za vsako novo državo članico , ki se upošteva pri izračunu financiranja popravka proračunskega neravnovesja v dobro Združenega kraljestva iz člena 5( 1 ) Sklepa 2000/ 597/ ES , je prav tako enaka dvema tretjinama letne osnove . ( 3 )    Za namene določitve zamrznjene stopnje v skladu s členom 2( 4 ) ( b ) Sklepa 2000/ 597/ ES , Euratom za leto 2004 , se omejene osnove za DDV za nove države članice izračunajo na podlagi dveh tretjin njihove neomejene osnove za DDV in dveh tretjin njihovega BND .
(trg)="s96.4"> För att fastställa den fasta satsen för 2004 enligt artikel 2. 4 b i beslut 2000/ 597/ EG , Euratom skall de begränsade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt för de nya medlemsstaterna beräknas på grundval av två tredjedelar av deras icke- begränsade beräkningsunderlag för mervärdesskatt och två tredjedelar av deras GNI .

(src)="s90.1"> 17 . člen
(trg)="s97.1"> Artikel 17