# sk/C2004310.01029701.xml.gz
# sv/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOL K ZMLUVE A AKTU O PRISTÚPENÍ ČESKEJ REPUBLIKY ESTÓNSKEJ REPUBLIKY , CYPERSKEJ REPUBLIKY , LOTYŠSKEJ REPUBLIKY , LITOVSKEJ REPUBLIKY , MAĎARSKEJ REPUBLIKY , MALTSKEJ REPUBLIKY , POĽSKEJ REPUBLIKY , SLOVINSKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(trg)="s3.1"> PROTOKOLL OM ANSLUTNINGSFÖRDRAGET OCH ANSLUTNINGSAKTEN FÖR REPUBLIKEN TJECKIEN , REPUBLIKEN ESTLAND , REPUBLIKEN CYPERN , REPUBLIKEN LETTLAND , REPUBLIKEN LITAUEN , REPUBLIKEN UNGERN , REPUBLIKEN MALTA , REPUBLIKEN POLEN , REPUBLIKEN SLOVENIEN OCH REPUBLIKEN SLOVAKIEN

(src)="s4.1"> VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY ,
(trg)="s4.1"> DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA ,

(src)="s5.1"> ODVOLÁVAJÚC SA NA TO , že Česká republika , Estónska republika , Cyperská republika , Lotyšská republika , Litovská republika , Maďarská republika , Maltská republika , Poľská republika , Slovinská republika a Slovenská republika pristúpili 1 .  mája 2004 k Európskym spoločenstvám a Európskej únii založenej Zmluvou o Európskej únii ;
(trg)="s5.1"> SOM ERINRAR OM att Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien den 1 maj 2004 anslöt sig till Europeiska gemenskaperna och den europeiska union som upprättats genom Fördraget om Europeiska unionen ,

(src)="s6.1"> BERÚC DO ÚVAHY , že článok IV- 437 ods .
(src)="s6.2"> 2 písm .  e ) ústavy ustanovuje , že vyššie uvedená Zmluva o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 sa zrušuje ;
(trg)="s6.1"> SOM BEAKTAR att Fördraget av den 16 april 2003 om ovannämnda anslutningar skall upphävas enligt artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen ,

(src)="s7.1"> BERÚC DO ÚVAHY , že veľký počet ustanovení nachádzajúcich sa v akte pripojenom k tejto zmluve o pristúpení je aj naďalej dôležitých ; že článok IV- 437 ods .
(src)="s7.2"> 2 ústavy ustanovuje , že tieto ustanovenia sa musia upraviť alebo uviesť v protokole , aby zostali v platnosti a zachovali sa ich právne účinky ;
(trg)="s7.1"> SOM BEAKTAR att ett stort antal bestämmelser i den akt som är fogad till anslutningsfördraget fortfarande är relevanta och att dessa bestämmelser enligt artikel IV- 437. 2 i konstitutionen skall återges eller åsyftas i ett protokoll , så att de fortsätter att gälla och behåller sin rättsverkan ,

(src)="s8.1"> BERÚC DO ÚVAHY , že niektoré z týchto ustanovení vyžadujú technické úpravy nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s textom ústavy bez zmeny ich právneho účinku ;
(trg)="s8.1"> SOM BEAKTAR att vissa av dessa bestämmelser måste bli föremål för de tekniska anpassningar som behövs för att de skall överensstämma med konstitutionen utan att den juridiska räckvidden ändras ,

(src)="s9.1"> SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach , ktoré sú pripojené k Zmluve o Ústave pre Európu a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu :
(trg)="s9.1"> HAR ENATS OM följande bestämmelser , som skall fogas till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen .

(src)="s10.1"> PRVÁ ČASŤ
(trg)="s10.1"> DEL ETT

(src)="s11.1"> USTANOVENIA O AKTE O PRISTÚPENÍ ZO 16 .
(src)="s11.2"> APRÍLA 2003
(trg)="s11.1"> BESTÄMMELSER AVSEENDE ANSLUTNINGSAKTEN AV DEN 16 APRIL 2003

(src)="s12.1"> HLAVA I
(trg)="s12.1"> AVDELNING I

(src)="s13.1"> ZÁSADY
(trg)="s13.1"> PRINCIPER

(src)="s14.1"> Článok 1
(trg)="s14.1"> Artikel 1

(src)="s15.1"> Na účely tohto protokolu :
(trg)="s15.1"> I detta protokoll menas med

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> pojem & # x201E ; Akt o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 & # x201C ; znamená Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky , Estónskej republiky , Cyperskej republiky , Lotyšskej republiky , Litovskej republiky , Maďarskej republiky , Maltskej republiky , Poľskej republiky , Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv , na ktorých je založená Európska únia ;
(trg)="s17.1"> anslutningsakten av den 16 april 2003
(trg)="s18.1"> : akten om villkoren för Republiken Tjeckiens , Republiken Estlands , Republiken Cyperns , Republiken Lettlands , Republiken Litauens , Republiken Ungerns , Republiken Maltas , Republiken Polens , Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen ,

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s19.1"> b )

(src)="s19.1"> pojmy & # x201E ; Zmluva o založení Európskeho spoločenstva & # x201C ; ( Zmluva o ES ) a & # x201E ; Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu & # x201C ; ( Zmluva o ESAE ) znamenajú tieto zmluvy v znení zmenenom a doplnenom zmluvami a inými aktmi , ktoré nadobudli platnosť pred 1 .  májom 2004 ;
(trg)="s20.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ( EG- Fördraget )
(trg)="s21.1"> och
(trg)="s22.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratomfördraget )
(trg)="s23.1"> : dessa fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s24.1"> c )

(src)="s21.1"> pojem & # x201E ; Zmluva o Európskej únii & # x201C ; ( & # x201E ; Zmluva o EÚ & # x201C ; ) znamená túto zmluvu v znení doplnenom alebo zmenenom zmluvami alebo inými aktmi , ktoré nadobudli platnosť pred 1 .  májom 2004 ;
(trg)="s25.1"> Fördraget om Europeiska unionen ( EU- Fördraget )
(trg)="s26.1"> : detta fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s27.1"> d )

(src)="s23.1"> pojem & # x201E ; Spoločenstvo & # x201C ; znamená podľa okolností jedno alebo obidve Spoločenstvá uvedené v písmene b ) ;
(trg)="s28.1"> gemenskapen
(trg)="s29.1"> : den ena av eller båda de gemenskaper som avses i b , allt efter omständigheterna ,

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s30.1"> e )

(src)="s25.1"> pojem & # x201E ; súčasné členské štáty & # x201C ; znamená tieto členské štáty :
(trg)="s31.1"> nuvarande medlemsstater

(src)="s25.2"> Belgické kráľovstvo , Dánske kráľovstvo , Spolkovú republiku Nemecko , Helénsku republiku , Španielske kráľovstvo , Francúzsku republiku , Írsko , Taliansku republiku , Luxemburské veľkovojvodstvo , Holandské kráľovstvo , Rakúsku republiku , Portugalskú republiku , Fínsku republiku , Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska .
(trg)="s32.1"> : följande medlemsstater :
(trg)="s32.2"> Konungariket Belgien , Konungariket Danmark , Förbundsrepubliken Tyskland , Republiken Grekland , Konungariket Spanien , Republiken Frankrike , Irland , Republiken Italien , Storhertigdömet Luxemburg , Konungariket Nederländerna , Republiken Österrike , Republiken Portugal , Republiken Finland , Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ,

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s33.1"> f )

(src)="s27.1"> pojem & # x201E ; nové členské štáty & # x201C ; znamená tieto členské štáty :
(trg)="s34.1"> nya medlemsstater
(trg)="s35.1"> : följande medlemsstater :

(src)="s27.2"> Českú republiku , Estónsku republiku , Cyperskú republiku , Lotyšskú republiku , Litovskú republiku , Maďarskú republiku , Maltskú republiku , Poľskú republiku , Slovinskú republiku a Slovenskú republiku ;
(trg)="s35.2"> Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien .

(src)="s28.1"> Článok 2
(trg)="s36.1"> Artikel 2

(src)="s29.1"> Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o pristúpení Českej republiky , Estónskej republiky , Cyperskej republiky , Lotyšskej republiky , Litovskej republiky , Maďarskej republiky , Maltskej republiky , Poľskej republiky , Slovinskej republiky a Slovenskej republiky , uvedenej v článku IV- 437 ods .
(src)="s29.2"> 2 písm .  e ) ústavy , nadobudli v súlade s podmienkami ustanovenými touto zmluvou účinnosť 1 .  mája 2004 .
(trg)="s37.1"> De rättigheter och skyldigheter som följer av det anslutningsfördrag för Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien som avses i artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen har fått verkan , på de villkor som anges i detta fördrag , från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s30.1"> Článok 3
(trg)="s38.1"> Artikel 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s39.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Ustanovenia Schengenského acquis začleneného do rámca Únie protokolom pripojeným k Zmluve o Ústave pre Európu ( ďalej len & # x201E ; Schengenský protokol & # x201C ; ) , a akty na ňom založené alebo inak s ním súvisiace uvedené v prílohe I k Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 , ako aj iné takéto akty prijaté pred 1 .  májom 2004 sú záväzné a uplatňované v nových členských štátoch od 1 .  mája 2004 .
(trg)="s39.2"> Bestämmelserna i Schengenregelverket , införlivade inom unionens ramar genom det protokoll som fogats till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa ( nedan kallat & # x201D ; Schengenprotokollet & # x201D ; ) , och i de akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , enligt förteckningen i bilaga I till anslutningsakten av den 16 april 2003 , samt i eventuella ytterligare sådana akter som antas före den 1 maj 2004 , skall vara bindande för och tillämpas i de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s32.1"> 2 .
(trg)="s40.1"> 2 .

(src)="s32.2"> Ustanovenia Schengenského acquis začlenené do rámca Únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov neuvedených v odseku 1 , ktoré sú síce od 1 .  mája 2004 záväzné pre nové členské štáty , sa však uplatňujú v novom členskom štáte až na základe európskeho rozhodnutia Rady prijatého po overení v súlade s platným schengenským hodnotiacim postupom , že nevyhnutné podmienky pre uplatňovanie celého príslušného acquis boli v tomto novom členskom štáte splnené .
(trg)="s40.2"> De bestämmelser i Schengenregelverket , som det införlivats inom unionens ramar , och i akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 men skall inte tillämpas i en ny medlemsstat förrän efter ett europeiskt beslut av rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den nya medlemsstaten .

(src)="s33.1"> Rada po porade s Európskym parlamentom prijme jednomyseľne rozhodnutie svojimi členmi , ktorí zastupujú vlády členských štátov , v ktorých sú už ustanovenia uvedené v tomto odseku účinné , a člena , ktorý zastupuje vládu členského štátu , v ktorom majú tieto ustanovenia nadobudnúť účinnosť .
(trg)="s41.1"> Rådet skall efter att ha hört Europaparlamentet besluta med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i detta stycke redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas .

(src)="s33.2"> Členovia Rady , ktorí zastupujú vlády Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska , sa na takomto rozhodovaní zúčastnia v takom rozsahu , v akom sa vzťahuje na ustanovenia Schengenského acquis a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov , na ktorých sú tieto členské štáty zúčastnené .
(trg)="s41.2"> De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i akter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar .

(src)="s34.1"> 3 .
(trg)="s42.1"> 3 .

(src)="s34.2"> Zmluvy uzavreté Radou podľa článku 6 Schengenského protokolu sú záväzné pre nové členské štáty od 1 .  mája 2004 .
(trg)="s42.2"> De avtal som rådet har ingått enligt artikel 6 i Schengenprotokollet skall vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s35.1"> 4 .
(trg)="s43.1"> 4 .

(src)="s35.2"> So zreteľom na dohovory alebo nástroje v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí , ktoré sú neoddeliteľné od dosiahnutia cieľov Zmluvy o EÚ , sa od nových členských štátoch vyžaduje :
(trg)="s43.2"> När det gäller sådana konventioner eller instrument på området för rättsliga och inrikes frågor som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EU- Fördraget skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s44.1"> a )

(src)="s37.1"> pristúpiť k tým , ktoré sú k 1 .  máju 2004 otvorené na podpis súčasnými členskými štátmi , a k tým , ktoré boli vypracované Radou v súlade s hlavou VI Zmluvy o EÚ a ktorých prijatie bolo odporučené členským štátom ;
(trg)="s45.1"> att ansluta sig till dem som den 1 maj 2004 var öppna för undertecknande av de nuvarande medlemsstaterna samt till dem som rådet har utarbetat enligt avdelning VI i EU- Fördraget och rekommenderat medlemsstaterna att anta ,

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s46.1"> b )

(src)="s39.1"> zaviesť správne a iné opatrenia , ako napríklad opatrenia prijaté k 1 .  máju 2004 súčasnými členskými štátmi alebo Radou s cieľom uľahčiť praktickú spoluprácu medzi orgánmi a organizáciami členských štátov činnými v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí .
(trg)="s47.1"> att införa administrativa eller andra bestämmelser som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet hade antagit den 1 maj 2004 , för att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer på området för rättsliga och inrikes frågor .

(src)="s40.1"> Článok 4
(trg)="s48.1"> Artikel 4

(src)="s41.1"> Každý nový členský štát sa od 1 .  mája 2004 stane účastníkom hospodárskej a menovej únie ako členský štát , pre ktorý platí výnimka v zmysle článku III- 197 ústavy .
(trg)="s49.1"> Var och en av de nya medlemsstaterna skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med den 1 maj 2004 som medlemsstat med undantag i enlighet med artikel III- 197 i konstitutionen .

(src)="s42.1"> Článok 5
(trg)="s50.1"> Artikel 5

(src)="s43.1"> 1 .
(trg)="s51.1"> 1 .

(src)="s43.2"> Od nových členských štátov , ktoré pristúpili prostredníctvom Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 k rozhodnutiam a dohodám prijatým zástupcami vlád členských štátov na zasadnutí Rady , sa vyžaduje , aby pristúpili ku všetkým ostatným zmluvám uzavretým súčasnými členskými štátmi , týkajúcim sa fungovania Únie alebo súvisiacim s jej činnosťou. 2 .
(trg)="s51.2"> De nya medlemsstater som genom anslutningsakten av den 16 april 2003 har anslutit sig till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet skall vara skyldiga att ansluta sig till alla andra avtal som de nuvarande medlemsstaterna har ingått och som gäller unionens funktion eller som har samband med unionens verksamhet. 2 .

(src)="s43.3"> Od nových členských štátov sa vyžaduje pristúpiť k dohovorom uvedeným v článku 293 Zmluvy o ES a k tým , ktoré sú neoddeliteľné od dosiahnutia cieľov Zmluvy o ES , pokiaľ sú stále v platnosti , a tiež k protokolom o výklade týchto dohovorov Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev , ktoré podpísali súčasné členské štáty , a na tento účel sa od nich vyžaduje začať so súčasnými členskými štátmi rokovania s cieľom prijať nevyhnutné úpravy .
(trg)="s51.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att ansluta sig till de konventioner som avses i artikel 293 i EG- Fördraget eller som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EG- Fördraget samt att även ansluta sig till de protokoll om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionerna som de nuvarande medlemsstaterna har undertecknat , om dessa konventioner och protokoll fortfarande är i kraft , och för detta ändamål förbinder de sig att inleda förhandlingar med dessa om nödvändig anpassning av dessa texter .

(src)="s44.1"> Článok 6
(trg)="s52.1"> Artikel 6

(src)="s45.1"> 1 .
(trg)="s53.1"> 1 .

(src)="s45.2"> Od nových členských štátov sa vyžaduje pristúpiť , za podmienok ustanovených v tomto protokole , k dohodám alebo dohovorom uzavretým alebo predbežne uplatňovaným súčasnými členskými štátmi a Úniou alebo Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu , a k zmluvám uzavretými týmito štátmi , ktoré súvisia s týmito dohodami alebo dohovormi .
(trg)="s53.2"> På de villkor som anges i detta protokoll skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga att ansluta sig till de avtal eller konventioner som de nuvarande medlemsstaterna har ingått eller provisoriskt tillämpar tillsammans med unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen och att ansluta sig till de avtal som de staterna har ingått och som har samband med sådana avtal eller konventioner .

(src)="s46.1"> Pristúpenie nových členských štátov k dohodám alebo dohovorom uvedeným v odseku 4 a k dohodám s Bieloruskom , Čínou , Chile , Mercosur- om a Švajčiarskom , ktoré boli uzavreté alebo podpísané spoločne Spoločenstvom a jeho súčasnými členskými štátmi , bude schválené uzavretím protokolov k týmto dohodám alebo dohovorom medzi Radou , ktorá koná jednomyseľne v mene členských štátov , a príslušnou treťou krajinou , prípadne tretími krajinami , alebo príslušnou medzinárodnou organizáciou .
(trg)="s54.1"> De nya medlemsstaternas anslutning till de avtal eller konventioner som avses i punkt 4 nedan samt till de avtal med Chile , Kina , Mercosur , Schweiz och Vitryssland som har ingåtts eller undertecknats av gemenskapen tillsammans med de nuvarande medlemsstaterna skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller konventioner ingås mellan rådet , med enhällighet på medlemsstaternas vägnar , och tredjelandet eller tredjeländerna eller den internationella organisationen i fråga .

(src)="s46.2"> Týmto postupom nie je dotknutá príslušnosť Únie alebo Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu , ani rozdelenie právomocí medzi nimi a členskými štátmi , pokiaľ ide o uzavieranie takýchto dohôd alebo dohovorov v budúcnosti alebo akékoľvek zmeny a doplnenia , ktoré sa netýkajú pristúpenia .
(trg)="s54.2"> Detta förfarande skall inte påverka unionens och Europeiska atomenergigemenskapens egna befogenheter eller beröra fördelningen av befogenheter mellan dessa och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen .

(src)="s46.3"> Komisia dohodne tieto protokoly v mene členských štátov na základe pokynov jednomyseľne schválených Radou a po porade s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov .
(trg)="s54.3"> Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som med enhällighet godkänts av rådet , och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna .

(src)="s46.4"> Návrhy protokolov , ktoré majú byť uzavreté , predloží Rade .
(trg)="s54.4"> Den skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet , så att de kan ingås .

(src)="s47.1"> 2 .
(trg)="s55.1"> 2 .

(src)="s47.2"> Po pristúpení k dohodám a dohovorom uvedených v odseku 1 nadobudnú nové členské štáty rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z týchto dohôd a dohovorov , ako majú súčasné členské štáty. 3 .
(trg)="s55.2"> När de nya medlemsstaterna ansluter sig till de avtal och konventioner som avses i punkt 1 skall de få samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de nuvarande medlemsstaterna. 3 .

(src)="s47.3"> Od nových členských štátov sa vyžaduje pristúpiť , za podmienok ustanovených v tomto protokole , k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (
(trg)="s55.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med dess artikel 128 (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s56.1"> 1

(src)="s50.1"> 4 .
(trg)="s57.1"> 4 .

(src)="s50.2"> Od 1 .  mája 2004 a , ak je to potrebné , do uzavretia potrebných protokolov uvedených v odseku 1 uplatňujú nové členské štáty ustanovenia zmlúv , ktoré uzavreli spoločne súčasné členské štáty a Spoločenstvo s Alžírskom , Arménskom , Azerbajdžanom , Bulharskom , Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko , Chorvátskom , Egyptom , Gruzínskom , Izraelom , Jordánskom , Kazachstanom , Kirgizskom , Libanonom , Mexikom , Moldavskom , Marokom , Rumunskom , Ruskou federáciou , San Marínom , Južnou Afrikou , Kórejskou republikou , Sýriou , Tuniskom , Tureckom , Turkménskom , Ukrajinou a Uzbekistanom , ako aj ustanovenia ostatných zmlúv uzavretých spoločne súčasnými členskými štátmi a Spoločenstvom pred 1 .  májom 2004 .
(trg)="s57.2"> Från och med den 1 maj 2004 , och i förekommande fall i avvaktan på att de nödvändiga protokoll som avses i punkt 1 skall ingås , skall de nya medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i de avtal som de nuvarande medlemsstaterna och gemenskapen , tillsammans , har ingått med Algeriet , Armenien , Azerbajdzjan , Bulgarien , Egypten , f. d . jugoslaviska republiken Makedonien , Georgien , Israel , Jordanien , Kazakstan , Kirgizistan , Kroatien , Libanon , Marocko , Mexiko , Moldavien , Rumänien , Ryska federationen , San Marino , Sydafrika , Sydkorea , Syrien , Tunisien , Turkiet , Turkmenistan , Ukraina och Uzbekistan samt bestämmelserna i andra avtal som har ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med gemenskapen före den 1 maj 2004 .

(src)="s51.1"> Každá úprava týchto zmlúv sa uskutoční prostredníctvom protokolov uzavretých so zmluvnými štátmi v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom .
(trg)="s58.1"> Eventuella ändringar i dessa avtal skall göras genom protokoll som ingås med motparterna i enlighet med punkt 1 andra stycket .

(src)="s51.2"> Ak neboli protokoly uzavreté do 1 .  mája 2004 , Únia , Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a členské štáty prijmú v rámci svojich oprávnení nevyhnutné opatrenia na riešenie tejto situácie .
(trg)="s58.2"> Om protokollen inte har ingåtts den 1 maj 2004 skall unionen , Europeiska atomenergigemenskapen och medlemsstaterna inom ramen för sina respektive befogenheter vidta nödvändiga åtgärder för att hantera situationen .

(src)="s52.1"> 5 .
(trg)="s59.1"> 5 .

(src)="s52.2"> Od 1 .  mája 2004 nové členské štáty uplatňujú dvojstranné dohody a dojednania o textile uzavreté Spoločenstvom s tretími krajinami .
(trg)="s59.2"> Från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som gemenskapen har ingått med tredjeland .

(src)="s53.1"> Množstvové obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz textilných a odevných výrobkov sú upravené tak , aby sa zohľadnilo pristúpenie nových členských štátov .
(trg)="s60.1"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av textil - och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s54.1"> Ak zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o textile nenadobudli platnosť do 1 .  mája 2004 , prijme Únia potrebné úpravy svojich predpisov o dovoze textilných a odevných výrobkov z tretích krajín , aby sa zohľadnilo pristúpenie nových členských štátov .
(trg)="s61.1"> Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft den 1 maj 2004 skall unionen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil - och beklädnadsvaror från tredjeland för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s55.1"> 6 .
(trg)="s62.1"> 6 .

(src)="s55.2"> Množstvové obmedzenia , ktoré Únia uplatňuje na dovoz ocele a výrobkov z ocele , sú upravené na základe dovozu výrobkov z ocele s pôvodom v príslušných dodávateľských krajinách do nových členských štátov v rokoch bezprostredne predchádzajúcich podpísaniu zmluvy o pristúpení .
(trg)="s62.2"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval av de nya medlemsstaternas import under åren omedelbart föregående undertecknandet av anslutningsfördraget av stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna .

(src)="s56.1"> 7 .
(trg)="s63.1"> 7 .

(src)="s56.2"> Dohody o rybnom hospodárstve uzavreté pred 1 .  májom 2004 medzi novými členskými štátmi a tretími krajinami sú spravované Úniou .
(trg)="s63.2"> De fiskeavtal som de nya medlemsstaterna ingått med tredjeland före anslutningen skall förvaltas av unionen .

(src)="s57.1"> Práva a záväzky vyplývajúce pre nové členské štáty z týchto dohôd zostávajú nedotknuté , pokiaľ zostanú ustanovenia týchto dohôd predbežne zachované .
(trg)="s64.1"> De rättigheter och skyldigheter som de nya medlemsstaterna har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls .

(src)="s58.1"> Rada v každom prípade bez zbytočného odkladu , najneskôr však pred uplynutím platnosti dohôd uvedených v prvom pododseku , prijme na návrh Komisie vhodné európske rozhodnutia pre pokračovanie rybolovných činností vyplývajúcich z týchto dohôd vrátane možnosti predĺženia platnosti určitých dohôd o najviac jeden rok .
(trg)="s65.1"> Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket löpt ut skall lämpliga europeiska beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet på förslag av kommissionen , varvid det även skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år .

(src)="s59.1"> 8 .
(trg)="s66.1"> 8 .

(src)="s59.2"> S účinnosťou od 1 .  mája 2004 odstúpia nové členské štáty od všetkých dohôd o voľnom obchode s tretími krajinami vrátane Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode .
(trg)="s66.2"> Med verkan från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna frånträda alla frihandelsavtal med tredjeland , inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet .

(src)="s60.1"> Nové členské štáty prijmú v rozsahu nesúladu dohôd medzi jedným alebo viacerými novými členskými štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej so záväzkami vyplývajúcimi z ústavy a najmä z tohto protokolu potrebné kroky na odstránenie vzniknutého nesúladu .
(trg)="s67.1"> I den mån avtal mellan en eller flera nya medlemsstater å ena sidan och ett eller flera tredjeländer å andra sidan inte är förenliga med de skyldigheter som följer av konstitutionen och särskilt av detta protokoll skall den eller de nya medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats .

(src)="s60.2"> Ak sa nový členský štát stretne s ťažkosťami pri úprave dohody uzavretej pred pristúpením s jedným alebo viacerými štátmi , odstúpi od tejto dohody v súlade s podmienkami v nej ustanovenými .
(trg)="s67.2"> Om en ny medlemsstat har svårigheter med att anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller flera tredjeländer före anslutningen skall den enligt bestämmelserna i det avtalet frånträda det .

(src)="s61.1"> 9 .
(trg)="s68.1"> 9 .

(src)="s61.2"> Nové členské štáty prijmú v prípade potreby vhodné opatrenia , aby prispôsobili svoje postavenie vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a k tým medzinárodným zmluvám , ktorých zmluvnými stranami sú Únia alebo Európske spoločenstvo pre atómovú energiu alebo iné členské štáty , právam a povinnostiam vyplývajúcim pre Úniu z ich pristúpenia .
(trg)="s68.2"> De nya medlemsstaterna skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen till unionen .

(src)="s62.1"> K 1 .  máju 2004 alebo čo najskôr po tomto dátume odstúpia od medzinárodných zmlúv o rybnom hospodárstve , ktorých je Únia zmluvnou stranou , a vystúpia z organizácií , ktorých je Spoločenstvo členom , pokiaľ sa ich členstvo nevzťahuje aj na iné oblasti ako na rybné hospodárstvo .
(trg)="s69.1"> I synnerhet skall de den 1 maj 2004 eller så snart som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även unionen är part i , om inte deras medlemskap har samband med något annat än fiske .

(src)="s63.1"> Článok 7
(trg)="s70.1"> Artikel 7

(src)="s64.1"> Právny status aktov prijatých inštitúciami , na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia tohto protokolu , zostáva zachovaný ; naďalej platia predovšetkým postupy pre zmeny a doplnenia týchto aktov .
(trg)="s71.1"> De akter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i detta protokoll skall behålla sin rättsliga status ; i synnerhet skall förfarandena för ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen .

(src)="s65.1"> Článok 8
(trg)="s72.1"> Artikel 8

(src)="s66.1"> Ustanovenia Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 , ktorých účelom alebo právnym účinkom je zrušenie alebo zmena a doplnenie , inak ako prechodným opatrením , aktov prijatých inštitúciami , orgánmi , úradmi alebo agentúrami Spoločenstva alebo Európskej únie zriadenými Zmluvou o Európskej únii , zostávajú v platnosti , ako sú vykladané Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Súdom prvého stupňa , s výhradou uplatňovania druhého odseku .
(trg)="s73.1"> De bestämmelser i anslutningsakten av den 16 april 2003 vars syfte eller verkan är att upphäva eller ändra akter antagna av institutioner , organ eller myndigheter vid gemenskapen eller den europeiska union som upprättats genom EU- Fördraget , så som de tolkats av Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätten , skall , utom när det är fråga om en övergångsåtgärd , fortsätta att gälla om inte annat följer av tillämpningen av andra stycket .

(src)="s67.1"> Tieto ustanovenia majú rovnakú právnu povahu ako akty , ktoré zrušujú alebo menia a dopĺňajú , a podliehajú rovnakým pravidlám ako tieto akty .
(trg)="s74.1"> Dessa bestämmelser skall ha samma rättsliga status som de akter som upphävts eller ändrats genom dessa bestämmelser och skall vara underkastade samma regler som dessa .

(src)="s68.1"> Článok 9
(trg)="s75.1"> Artikel 9

(src)="s69.1"> Znenie aktov inštitúcií , orgánov , úradov a agentúr Spoločenstva alebo Európskej únie zriadenej Zmluvou o Európskej únii , ako aj znenie aktov Európskej centrálnej banky prijatých pred 1 .  májom 2004 , ktoré boli vyhotovené v českom , estónskom , lotyšskom , litovskom , maďarskom , maltskom , poľskom , slovenskom a slovinskom jazyku , sú autentické od uvedeného dátumu za rovnakých podmienok ako znenia vyhotovené a autentické v ostatných jazykoch .
(trg)="s76.1"> Texterna till de akter som har antagits av institutioner , organ eller myndigheter vid gemenskapen eller den europeiska union som upprättats genom EU- Fördraget , samt de akter som har antagits av Europeiska centralbanken och som har antagits före den 1 maj 2004 och har upprättats på estniska , lettiska , litauiska , maltesiska , polska , slovakiska , slovenska , tjeckiska och ungerska skall från och med detta datum vara giltiga på samma villkor som de texter som upprättats och är giltiga på de övriga språken .

(src)="s70.1"> Článok 10
(trg)="s77.1"> Artikel 10

(src)="s71.1"> Európsky zákon Rady môže zrušiť prechodné ustanovenia tohto protokolu , ak sa tieto prestanú byť uplatniteľné .
(trg)="s78.1"> Genom en europeisk lag som antas av rådet kan övergångsbestämmelserna i detta protokoll upphävas om de inte längre är tillämpliga .

(src)="s71.2"> Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom .
(trg)="s78.2"> Rådet skall besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet .

(src)="s72.1"> Článok 11
(trg)="s79.1"> Artikel 11

(src)="s73.1"> Uplatňovanie ústavy a aktov prijatých inštitúciami podlieha , ako prechodné opatrenie , výnimkám ustanoveným v tomto protokole .
(trg)="s80.1"> Konstitutionen och de akter som antagits av institutionerna skall , som en övergångsåtgärd , tillämpas med de undantagsbestämmelser som anges i detta protokoll .

(src)="s74.1"> HLAVA II
(trg)="s81.1"> AVDELNING II

(src)="s75.1"> TRVALÉ USTANOVENIA
(trg)="s82.1"> PERMANENTA BESTÄMMELSER

(src)="s76.1"> Článok 12
(trg)="s83.1"> Artikel 12