# nl/C2004310.01029701.xml.gz
# sv/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOCOL BETREFFENDE HET VERDRAG EN DE AKTE INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK , DE REPUBLIEK ESTLAND , DE REPUBLIEK CYPRUS , DE REPUBLIEK LETLAND , DE REPUBLIEK LITOUWEN , DE REPUBLIEK HONGARIJE , DE REPUBLIEK MALTA , DE REPUBLIEK POLEN , DE REPUBLIEK SLOVENIË EN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK
(trg)="s3.1"> PROTOKOLL OM ANSLUTNINGSFÖRDRAGET OCH ANSLUTNINGSAKTEN FÖR REPUBLIKEN TJECKIEN , REPUBLIKEN ESTLAND , REPUBLIKEN CYPERN , REPUBLIKEN LETTLAND , REPUBLIKEN LITAUEN , REPUBLIKEN UNGERN , REPUBLIKEN MALTA , REPUBLIKEN POLEN , REPUBLIKEN SLOVENIEN OCH REPUBLIKEN SLOVAKIEN

(src)="s4.1"> DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,
(trg)="s4.1"> DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA ,

(src)="s5.1"> MEMORERENDE dat de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek op 1  mei 2004 tot de Europese Gemeenschappen en tot de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie zijn toegetreden ;
(trg)="s5.1"> SOM ERINRAR OM att Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien den 1 maj 2004 anslöt sig till Europeiska gemenskaperna och den europeiska union som upprättats genom Fördraget om Europeiska unionen ,

(src)="s6.1"> OVERWEGENDE dat artikel  IV-437 , lid  2 , onder  e ) , van de Grondwet bepaalt dat het Verdrag van 16  april 2003 betreffende de bovengenoemde toetredingen wordt ingetrokken ;
(trg)="s6.1"> SOM BEAKTAR att Fördraget av den 16 april 2003 om ovannämnda anslutningar skall upphävas enligt artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen ,

(src)="s7.1"> OVERWEGENDE dat een groot aantal bepalingen van de aan het voornoemde toetredingsverdrag gehechte akte relevant blijven ; dat in artikel  IV-437 , lid  2 , van de Grondwet wordt bepaald dat deze bepalingen in een protocol moeten worden opgenomen dan wel vermeld , zodat zij van kracht blijven en de rechtsgevolgen ervan worden gehandhaafd ;
(trg)="s7.1"> SOM BEAKTAR att ett stort antal bestämmelser i den akt som är fogad till anslutningsfördraget fortfarande är relevanta och att dessa bestämmelser enligt artikel IV- 437. 2 i konstitutionen skall återges eller åsyftas i ett protokoll , så att de fortsätter att gälla och behåller sin rättsverkan ,

(src)="s8.1"> OVERWEGENDE dat een aantal van die bepalingen met behoud van de juridische strekking technisch moeten worden aangepast , zodat zij overeenkomen met de Grondwet ,
(trg)="s8.1"> SOM BEAKTAR att vissa av dessa bestämmelser måste bli föremål för de tekniska anpassningar som behövs för att de skall överensstämma med konstitutionen utan att den juridiska räckvidden ändras ,

(src)="s9.1"> HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen , die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht :
(trg)="s9.1"> HAR ENATS OM följande bestämmelser , som skall fogas till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen .

(src)="s10.1"> EERSTE DEEL
(trg)="s10.1"> DEL ETT

(src)="s11.1"> BEPALINGEN BETREFFENDE DE AKTE VAN TOETREDING VAN 16  APRIL  2003
(trg)="s11.1"> BESTÄMMELSER AVSEENDE ANSLUTNINGSAKTEN AV DEN 16 APRIL 2003

(src)="s12.1"> TITEL  I
(trg)="s12.1"> AVDELNING I

(src)="s13.1"> BEGINSELEN
(trg)="s13.1"> PRINCIPER

(src)="s14.1"> Artikel 1
(trg)="s14.1"> Artikel 1

(src)="s15.1"> Voor de toepassing van dit protocol :
(trg)="s15.1"> I detta protokoll menas med

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; Akte van toetreding van 16  april 2003 & #x201D ; bedoeld , de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de verdragen waarop de Europese Unie is gegrond ;
(trg)="s17.1"> anslutningsakten av den 16 april 2003

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s19.1"> b )

(src)="s19.1"> worden met de uitdrukkingen & #x201E ; Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap & #x201D ; ( & #x201E ; EG-Verdrag & #x201D ; ) en & #x201E ; Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie & #x201D ; ( & #x201E ; EGA-Verdrag & #x201D ; ) bedoeld , deze Verdragen zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere akten die vóór 1  mei 2004 in werking zijn getreden ;
(trg)="s20.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ( EG- Fördraget )
(trg)="s21.1"> och
(trg)="s22.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratomfördraget )
(trg)="s23.1"> : dessa fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s24.1"> c )

(src)="s21.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; Verdrag betreffende de Europese Unie & #x201D ; ( & #x201E ; EU-Verdrag & #x201D ; ) bedoeld , dit Verdrag zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere akten die vóór 1  mei 2004 in werking zijn getreden ;
(trg)="s25.1"> Fördraget om Europeiska unionen ( EU- Fördraget )
(trg)="s26.1"> : detta fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s27.1"> d )

(src)="s23.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; de Gemeenschap & #x201D ; bedoeld , één of beide van de onder  b ) vermelde Gemeenschappen , naargelang van het geval ;
(trg)="s28.1"> gemenskapen
(trg)="s29.1"> : den ena av eller båda de gemenskaper som avses i b , allt efter omständigheterna ,

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s30.1"> e )

(src)="s25.1"> worden met de uitdrukking & #x201E ; huidige lidstaten & #x201D ; de volgende lidstaten bedoeld , het Koninkrijk België , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek Duitsland , de Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje , de Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , het Groothertogdom Luxemburg , het Koninkrijk der Nederlanden , de Republiek Oostenrijk , de Portugese Republiek , de Republiek Finland , het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;
(trg)="s31.1"> nuvarande medlemsstater
(trg)="s32.1"> : följande medlemsstater :
(trg)="s32.2"> Konungariket Belgien , Konungariket Danmark , Förbundsrepubliken Tyskland , Republiken Grekland , Konungariket Spanien , Republiken Frankrike , Irland , Republiken Italien , Storhertigdömet Luxemburg , Konungariket Nederländerna , Republiken Österrike , Republiken Portugal , Republiken Finland , Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ,

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s33.1"> f )

(src)="s27.1"> worden met de uitdrukking & #x201E ; nieuwe lidstaten & #x201D ; bedoeld de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek .
(trg)="s34.1"> nya medlemsstater
(trg)="s35.1"> : följande medlemsstater :
(trg)="s35.2"> Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien .

(src)="s28.1"> Artikel 2
(trg)="s36.1"> Artikel 2

(src)="s29.1"> De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het in artikel  IV-437 , lid  2 , onder  e ) , van de Grondwet bedoelde Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek , zijn onder de in dat verdrag gestelde voorwaarden op 1  mei 2004 van kracht geworden .
(trg)="s37.1"> De rättigheter och skyldigheter som följer av det anslutningsfördrag för Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien som avses i artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen har fått verkan , på de villkor som anges i detta fördrag , från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s30.1"> Artikel 3
(trg)="s38.1"> Artikel 3

(src)="s31.1"> 1.
(trg)="s39.1"> 1 .

(src)="s31.2"> De bepalingen van het Schengenacquis die in het kader van de Unie zijn geïntegreerd door het protocol dat is gehecht aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa ( hierna het & #x201E ; Schengenprotocol & #x201D ; genoemd ) , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen die zijn opgesomd in bijlage  I bij de Akte van toetreding van 16  april 2003 , en alle andere dergelijke handelingen die zijn vastgesteld vóór 1  mei 2004 , zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor en toepasselijk in de nieuwe lidstaten .
(trg)="s39.2"> Bestämmelserna i Schengenregelverket , införlivade inom unionens ramar genom det protokoll som fogats till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa ( nedan kallat & # x201D ; Schengenprotokollet & # x201D ; ) , och i de akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , enligt förteckningen i bilaga I till anslutningsakten av den 16 april 2003 , samt i eventuella ytterligare sådana akter som antas före den 1 maj 2004 , skall vara bindande för och tillämpas i de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s32.1"> 2.
(trg)="s40.1"> 2 .

(src)="s32.2"> De bepalingen van het Schengenacquis die in het kader van de Unie zijn geïntegreerd , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen die niet worden bedoeld in lid  1 , zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor de nieuwe lidstaten , maar zijn in een nieuwe lidstaat slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend Europees besluit van de Raad , nadat overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures is geconstateerd dat in die nieuwe lidstaat aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle betrokken onderdelen van het acquis is voldaan .
(trg)="s40.2"> De bestämmelser i Schengenregelverket , som det införlivats inom unionens ramar , och i akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 men skall inte tillämpas i en ny medlemsstat förrän efter ett europeiskt beslut av rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den nya medlemsstaten .

(src)="s33.1"> De Raad besluit , na raadpleging van het Europees Parlement , met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten ten aanzien waarvan de bepalingen van dit lid reeds van kracht zijn en van de vertegenwoordiger van de regering van de lidstaat ten aanzien waarvan die bepalingen van kracht moeten worden .
(trg)="s41.1"> Rådet skall efter att ha hört Europaparlamentet besluta med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i detta stycke redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas .

(src)="s33.2"> De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen , nemen aan dit besluit deel voorzover het verband houdt met de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen waaraan deze lidstaten deelnemen .
(trg)="s41.2"> De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i akter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar .

(src)="s34.1"> 3.
(trg)="s42.1"> 3 .

(src)="s34.2"> De door de Raad uit hoofde van artikel  6 van het Schengenprotocol gesloten overeenkomsten zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor de nieuwe lidstaten .
(trg)="s42.2"> De avtal som rådet har ingått enligt artikel 6 i Schengenprotokollet skall vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s35.1"> 4.
(trg)="s43.1"> 4 .

(src)="s35.2"> De nieuwe lidstaten zijn met betrekking tot de overeenkomsten of instrumenten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken die onlosmakelijk zijn verbonden met de verwezenlijking van de doelstellingen van het EU-Verdrag ertoe gehouden :
(trg)="s43.2"> När det gäller sådana konventioner eller instrument på området för rättsliga och inrikes frågor som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EU- Fördraget skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s44.1"> a )

(src)="s37.1"> toe te treden tot de overeenkomsten of instrumenten die vóór 1  mei 2004 zijn opengesteld voor ondertekening door de huidige lidstaten , alsmede tot de overeenkomsten of instrumenten die door de Raad overeenkomstig titel  VI van het EU-Verdrag zijn opgesteld en waarvan hij de aanneming aan de lidstaten heeft aanbevolen ;
(trg)="s45.1"> att ansluta sig till dem som den 1 maj 2004 var öppna för undertecknande av de nuvarande medlemsstaterna samt till dem som rådet har utarbetat enligt avdelning VI i EU- Fördraget och rekommenderat medlemsstaterna att anta ,

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s46.1"> b )

(src)="s39.1"> bestuursrechtelijke en andere regelingen in te voeren in de trant van de regelingen die de huidige lidstaten of de Raad vóór 1  mei 2004 hebben aangenomen  ter vergemakkelijking van de praktische samenwerking tussen de instellingen en organisaties van de lidstaten die actief zijn op het gebied van justitie en binnenlandse zaken .
(trg)="s47.1"> att införa administrativa eller andra bestämmelser som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet hade antagit den 1 maj 2004 , för att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer på området för rättsliga och inrikes frågor .

(src)="s40.1"> Artikel 4
(trg)="s48.1"> Artikel 4

(src)="s41.1"> Vanaf 1  mei 2004 neemt iedere nieuwe lidstaat aan de economische en monetaire unie deel als lidstaat die onder een derogatie valt in de zin van artikel  III-197 van de Grondwet .
(trg)="s49.1"> Var och en av de nya medlemsstaterna skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med den 1 maj 2004 som medlemsstat med undantag i enlighet med artikel III- 197 i konstitutionen .

(src)="s42.1"> Artikel 5
(trg)="s50.1"> Artikel 5

(src)="s43.1"> 1.
(trg)="s51.1"> 1 .

(src)="s43.2"> De nieuwe lidstaten , die bij de Akte van toetreding van 16  april 2003 zijn toegetreden tot de door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten , in het kader van de Raad bijeen , genomen besluiten en gesloten overeenkomsten , zijn ertoe gehouden toe te treden tot elke andere door de huidige lidstaten gesloten overeenkomst die de werking van de Unie betreft of in nauw verband staat met het optreden van deze Unie.2 .
(trg)="s51.2"> De nya medlemsstater som genom anslutningsakten av den 16 april 2003 har anslutit sig till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet skall vara skyldiga att ansluta sig till alla andra avtal som de nuvarande medlemsstaterna har ingått och som gäller unionens funktion eller som har samband med unionens verksamhet. 2 .

(src)="s43.3"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden toe te treden tot de overeenkomsten bedoeld in artikel  293 van het EG-Verdrag en tot de overeenkomsten die niet te scheiden zijn van de verwezenlijking van de doelstellingen van het EG-Verdrag , voorzover deze nog van kracht zijn , alsmede tot de protocollen betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van deze overeenkomsten , die door de huidige lidstaten zijn ondertekend , en te dien einde onderhandelingen aan te knopen met deze lidstaten om daarin de vereiste aanpassingen aan te brengen .
(trg)="s51.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att ansluta sig till de konventioner som avses i artikel 293 i EG- Fördraget eller som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EG- Fördraget samt att även ansluta sig till de protokoll om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionerna som de nuvarande medlemsstaterna har undertecknat , om dessa konventioner och protokoll fortfarande är i kraft , och för detta ändamål förbinder de sig att inleda förhandlingar med dessa om nödvändig anpassning av dessa texter .

(src)="s44.1"> Artikel 6
(trg)="s52.1"> Artikel 6

(src)="s45.1"> 1.
(trg)="s53.1"> 1 .

(src)="s45.2"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de door de huidige lidstaten en de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gezamenlijk gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden , alsmede tot de door deze Staten gesloten overeenkomsten die verband houden met deze overeenkomsten of akkoorden .
(trg)="s53.2"> På de villkor som anges i detta protokoll skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga att ansluta sig till de avtal eller konventioner som de nuvarande medlemsstaterna har ingått eller provisoriskt tillämpar tillsammans med unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen och att ansluta sig till de avtal som de staterna har ingått och som har samband med sådana avtal eller konventioner .

(src)="s46.1"> De toetreding van de nieuwe lidstaten tot de in lid  4 genoemde overeenkomsten of akkoorden alsmede tot de overeenkomsten met Belarus , China , Chili , de Mercosur en Zwitserland , die gezamenlijk zijn gesloten of ondertekend door de Gemeenschap en haar huidige lidstaten , wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij die overeenkomsten of akkoorden door de Raad , handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten , en de betrokken derde staat of internationale organisatie .
(trg)="s54.1"> De nya medlemsstaternas anslutning till de avtal eller konventioner som avses i punkt 4 nedan samt till de avtal med Chile , Kina , Mercosur , Schweiz och Vitryssland som har ingåtts eller undertecknats av gemenskapen tillsammans med de nuvarande medlemsstaterna skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller konventioner ingås mellan rådet , med enhällighet på medlemsstaternas vägnar , och tredjelandet eller tredjeländerna eller den internationella organisationen i fråga .

(src)="s46.2"> Deze procedure geldt onverminderd de eigen bevoegdheden van de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en laat de verdeling van bevoegdheden tussen de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten op het gebied van de sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst dan wel andere , niet met de toetreding verband houdende wijzigingen onverlet .
(trg)="s54.2"> Detta förfarande skall inte påverka unionens och Europeiska atomenergigemenskapens egna befogenheter eller beröra fördelningen av befogenheter mellan dessa och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen .

(src)="s46.3"> De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over deze protocollen , op basis van door de Raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren en in overleg met een comité bestaande uit de vertegenwoordigers van de lidstaten .
(trg)="s54.3"> Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som med enhällighet godkänts av rådet , och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna .

(src)="s46.4"> De Commissie dient een ontwerp van de te sluiten protocollen in bij de Raad .
(trg)="s54.4"> Den skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet , så att de kan ingås .

(src)="s47.1"> 2.
(trg)="s55.1"> 2 .

(src)="s47.2"> Door toe te treden tot de in lid  1 bedoelde overeenkomsten en verdragen , verwerven de nieuwe lidstaten dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten en akkoorden als de huidige lidstaten.3 .
(trg)="s55.2"> När de nya medlemsstaterna ansluter sig till de avtal och konventioner som avses i punkt 1 skall de få samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de nuvarande medlemsstaterna. 3 .

(src)="s47.3"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte  (
(trg)="s55.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med dess artikel 128 (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s56.1"> 1

(src)="s50.1"> 4.
(trg)="s57.1"> 4 .

(src)="s50.2"> Vanaf 1  mei 2004 , en in voorkomend geval in afwachting van de sluiting van de nodige protocollen als bedoeld in lid  1 , passen de nieuwe lidstaten de bepalingen toe van de overeenkomsten die door de huidige lidstaten , gezamenlijk met de Gemeenschap , zijn gesloten met Algerije , Armenië , Azerbeidzjan , Bulgarije , Kroatië , Egypte , de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië , Georgië , Israël , Jordanië , Kazachstan , Kirgizië , Libanon , Mexico , Moldavië , Marokko , Roemenië , de Russische Federatie , San Marino , Zuid-Afrika , Zuid-Korea , Syrië , Tunesië , Turkije , Turkmenistan , Oekraïne en Oezbekistan , evenals het bepaalde in andere overeenkomsten die voor 1  mei 2004 door de huidige lidstaten , gezamenlijk met de Gemeenschap , zijn gesloten .
(trg)="s57.2"> Från och med den 1 maj 2004 , och i förekommande fall i avvaktan på att de nödvändiga protokoll som avses i punkt 1 skall ingås , skall de nya medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i de avtal som de nuvarande medlemsstaterna och gemenskapen , tillsammans , har ingått med Algeriet , Armenien , Azerbajdzjan , Bulgarien , Egypten , f. d . jugoslaviska republiken Makedonien , Georgien , Israel , Jordanien , Kazakstan , Kirgizistan , Kroatien , Libanon , Marocko , Mexiko , Moldavien , Rumänien , Ryska federationen , San Marino , Sydafrika , Sydkorea , Syrien , Tunisien , Turkiet , Turkmenistan , Ukraina och Uzbekistan samt bestämmelserna i andra avtal som har ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med gemenskapen före den 1 maj 2004 .

(src)="s51.1"> Eventuele aanpassingen van die overeenkomsten zullen het onderwerp vormen van met de mede-overeenkomstsluitende landen te sluiten protocollen overeenkomstig lid  1 , tweede alinea .
(trg)="s58.1"> Eventuella ändringar i dessa avtal skall göras genom protokoll som ingås med motparterna i enlighet med punkt 1 andra stycket .

(src)="s51.2"> Indien de protocollen niet zijn gesloten op 1  mei 2004 , nemen de Unie , de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten , in het kader van hun respectieve bevoegdheden , de nodige maatregelen om die situatie te verhelpen .
(trg)="s58.2"> Om protokollen inte har ingåtts den 1 maj 2004 skall unionen , Europeiska atomenergigemenskapen och medlemsstaterna inom ramen för sina respektive befogenheter vidta nödvändiga åtgärder för att hantera situationen .

(src)="s52.1"> 5.
(trg)="s59.1"> 5 .

(src)="s52.2"> Met ingang van 1  mei 2004 passen de nieuwe lidstaten de door de Gemeenschap met derde landen gesloten bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen toe .
(trg)="s59.2"> Från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som gemenskapen har ingått med tredjeland .

(src)="s53.1"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten en kleding worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten .
(trg)="s60.1"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av textil - och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s54.1"> Indien de wijzigingen van de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen nog niet in werking zijn getreden op 1  mei 2004 , brengt de Unie in haar regels voor de invoer van textielproducten en kleding uit derde landen de aanpassingen aan die nodig zijn om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten .
(trg)="s61.1"> Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft den 1 maj 2004 skall unionen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil - och beklädnadsvaror från tredjeland för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s55.1"> 6.
(trg)="s62.1"> 6 .

(src)="s55.2"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van staal en staalproducten worden aangepast op basis van de invoer van de nieuwe lidstaten van staalproducten van oorsprong uit de betrokken leverancierlanden over de onmiddellijk aan de ondertekening van het toetredingsverdrag voorafgaande jaren .
(trg)="s62.2"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval av de nya medlemsstaternas import under åren omedelbart föregående undertecknandet av anslutningsfördraget av stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna .

(src)="s56.1"> 7.
(trg)="s63.1"> 7 .

(src)="s56.2"> Visserijovereenkomsten die vóór 1  mei 2004 door de nieuwe lidstaten met derde landen zijn gesloten , worden beheerd door de Unie .
(trg)="s63.2"> De fiskeavtal som de nya medlemsstaterna ingått med tredjeland före anslutningen skall förvaltas av unionen .

(src)="s57.1"> De rechten en plichten die voor de nieuwe lidstaten uit deze overeenkomsten voortvloeien , blijven onverlet gedurende een periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd .
(trg)="s64.1"> De rättigheter och skyldigheter som de nya medlemsstaterna har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls .

(src)="s58.1"> Zo spoedig mogelijk , en in ieder geval vóór het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten , stelt de Raad , per geval , op voorstel van de Commissie , de passende Europese besluiten vast voor de voortzetting van de visserijactiviteiten die het onderwerp van die overeenkomsten vormen , met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde overeenkomsten met ten hoogste één jaar te verlengen .
(trg)="s65.1"> Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket löpt ut skall lämpliga europeiska beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet på förslag av kommissionen , varvid det även skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år .

(src)="s59.1"> 8.
(trg)="s66.1"> 8 .

(src)="s59.2"> Met ingang van 1  mei 2004 zeggen de nieuwe lidstaten elke vrijhandelsovereenkomst met derde landen , inclusief de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst , op .
(trg)="s66.2"> Med verkan från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna frånträda alla frihandelsavtal med tredjeland , inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet .

(src)="s60.1"> Voorzover de overeenkomsten tussen één of meer nieuwe lidstaten enerzijds , en één of meer derde landen anderzijds , niet verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit de Grondwet , en met name uit dit protocol , worden door de nieuwe lidstaat of nieuwe lidstaten alle passende maatregelen genomen om geconstateerde onverenigbaarheden weg te werken .
(trg)="s67.1"> I den mån avtal mellan en eller flera nya medlemsstater å ena sidan och ett eller flera tredjeländer å andra sidan inte är förenliga med de skyldigheter som följer av konstitutionen och särskilt av detta protokoll skall den eller de nya medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats .

(src)="s60.2"> Indien een nieuwe lidstaat moeilijkheden ondervindt om een overeenkomst aan te passen die vóór de toetreding met één of meer derde landen is gesloten , trekt hij zich terug uit die overeenkomst met inachtneming van de daarin vervatte voorwaarden .
(trg)="s67.2"> Om en ny medlemsstat har svårigheter med att anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller flera tredjeländer före anslutningen skall den enligt bestämmelserna i det avtalet frånträda det .

(src)="s61.1"> 9.
(trg)="s68.1"> 9 .

(src)="s61.2"> De nieuwe lidstaten treffen de passende maatregelen om zo nodig hun positie ten aanzien van internationale organisaties en internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie of andere lidstaten eveneens partij zijn , aan te passen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun toetreding tot de Unie .
(trg)="s68.2"> De nya medlemsstaterna skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen till unionen .

(src)="s62.1"> Met name zeggen zij , op 1  mei 2004 of zo spoedig mogelijk daarna , de internationale visserijovereenkomsten en hun lidmaatschap van internationale visserijorganisaties op waarbij ook de Unie partij is , tenzij hun lidmaatschap geen verband houdt met visserijzaken .
(trg)="s69.1"> I synnerhet skall de den 1 maj 2004 eller så snart som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även unionen är part i , om inte deras medlemskap har samband med något annat än fiske .

(src)="s63.1"> Artikel  7
(trg)="s70.1"> Artikel 7

(src)="s64.1"> De door de instellingen vastgestelde handelingen waarop de in dit protocol vastgestelde overgangsmaatregelen zijn gebaseerd , behouden hun eigen rechtskarakter ; met name blijven de voor deze handelingen geldende wijzigingsprocedures van toepassing .
(trg)="s71.1"> De akter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i detta protokoll skall behålla sin rättsliga status ; i synnerhet skall förfarandena för ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen .

(src)="s65.1"> Artikel  8
(trg)="s72.1"> Artikel 8

(src)="s66.1"> Bepalingen van de Akte van toetreding van 16  april 2003 , als uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Gerecht van eerste aanleg , die tot doel of tot gevolg hebben de intrekking of de wijziging , anders dan bij wijze van overgangsmaatregel , van de handelingen die zijn vastgesteld door de instellingen , organen of instanties van de Gemeenschap of van de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie , blijven van kracht , behoudens toepassing van de tweede alinea .
(trg)="s73.1"> De bestämmelser i anslutningsakten av den 16 april 2003 vars syfte eller verkan är att upphäva eller ändra akter antagna av institutioner , organ eller myndigheter vid gemenskapen eller den europeiska union som upprättats genom EU- Fördraget , så som de tolkats av Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätten , skall , utom när det är fråga om en övergångsåtgärd , fortsätta att gälla om inte annat följer av tillämpningen av andra stycket .

(src)="s67.1"> De in de eerste alinea bedoelde bepalingen hebben hetzelfde rechtskarakter als de handelingen die door deze bepalingen worden ingetrokken of gewijzigd , en zij zijn aan dezelfde regels onderworpen .
(trg)="s74.1"> Dessa bestämmelser skall ha samma rättsliga status som de akter som upphävts eller ändrats genom dessa bestämmelser och skall vara underkastade samma regler som dessa .

(src)="s68.1"> Artikel  9
(trg)="s75.1"> Artikel 9

(src)="s69.1"> De teksten van de handelingen van de instellingen , organen en instanties van de Gemeenschap en van de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie alsmede de teksten van de handelingen van de Europese Centrale Bank die vóór 1  mei 2004 zijn vastgesteld en die in de Tsjechische , de Estse , de Hongaarse , de Letse , de Litouwse , de Maltese , de Poolse , de Slowaakse en de Sloveense taal zijn opgesteld , zijn gelijkelijk authentiek vanaf die datum , onder dezelfde voorwaarden als de in de overige talen opgestelde en gelijkelijk authentieke teksten .
(trg)="s76.1"> Texterna till de akter som har antagits av institutioner , organ eller myndigheter vid gemenskapen eller den europeiska union som upprättats genom EU- Fördraget , samt de akter som har antagits av Europeiska centralbanken och som har antagits före den 1 maj 2004 och har upprättats på estniska , lettiska , litauiska , maltesiska , polska , slovakiska , slovenska , tjeckiska och ungerska skall från och med detta datum vara giltiga på samma villkor som de texter som upprättats och är giltiga på de övriga språken .

(src)="s70.1"> Artikel 10
(trg)="s77.1"> Artikel 10

(src)="s71.1"> De bij dit protocol vastgestelde overgangsbepalingen kunnen bij Europese wet van de Raad worden ingetrokken indien zij niet meer van toepassing zijn .
(trg)="s78.1"> Genom en europeisk lag som antas av rådet kan övergångsbestämmelserna i detta protokoll upphävas om de inte längre är tillämpliga .

(src)="s71.2"> De Raad besluit met eenparigheid van stemmen , na raadpleging van het Europees Parlement .
(trg)="s78.2"> Rådet skall besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet .

(src)="s72.1"> Artikel  11
(trg)="s79.1"> Artikel 11

(src)="s73.1"> Ten aanzien van de toepassing van de Grondwet en van de door de instellingen vastgestelde handelingen gelden , bij wijze van overgang , de in dit protocol neergelegde afwijkende bepalingen .
(trg)="s80.1"> Konstitutionen och de akter som antagits av institutionerna skall , som en övergångsåtgärd , tillämpas med de undantagsbestämmelser som anges i detta protokoll .

(src)="s74.1"> TITEL  II
(trg)="s81.1"> AVDELNING II

(src)="s75.1"> PERMANENTE BEPALINGEN
(trg)="s82.1"> PERMANENTA BESTÄMMELSER

(src)="s76.1"> Artikel  12
(trg)="s83.1"> Artikel 12

(src)="s77.1"> De ingevolge de toetreding noodzakelijke aanpassingen van de handelingen genoemd in de lijst in bijlage  III van de Akte van toetreding van 16  april 2003 worden verricht overeenkomstig de in die bijlage vervatte richtsnoeren en volgens de procedure en op de wijze bepaald in artikel  36.
(trg)="s84.1"> Sådan anpassning som vid anslutningen behöver göras i de akter som förtecknas i bilaga III till anslutningsakten av den 16 april 2003 skall utarbetas enligt riktlinjerna i den bilagan och i enlighet med det förfarande och på de villkor som anges i artikel 36 .