# nl/C2004310.01029701.xml.gz
# sl/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOCOL BETREFFENDE HET VERDRAG EN DE AKTE INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK , DE REPUBLIEK ESTLAND , DE REPUBLIEK CYPRUS , DE REPUBLIEK LETLAND , DE REPUBLIEK LITOUWEN , DE REPUBLIEK HONGARIJE , DE REPUBLIEK MALTA , DE REPUBLIEK POLEN , DE REPUBLIEK SLOVENIË EN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK
(trg)="s3.1"> PROTOKOL O POGODBI TER AKTU O PRISTOPU ČEŠKE REPUBLIKE , REPUBLIKE ESTONIJE , REPUBLIKE CIPER , REPUBLIKE LATVIJE , REPUBLIKE LITVE , REPUBLIKE MADŽARSKE , REPUBLIKE MALTE , REPUBLIKE POLJSKE , REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE

(src)="s4.1"> DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,
(trg)="s4.1"> VISOKE POGODBENICE SO SE –

(src)="s5.1"> MEMORERENDE dat de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek op 1  mei 2004 tot de Europese Gemeenschappen en tot de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie zijn toegetreden ;
(trg)="s5.1"> OB SKLICEVANJU NA DEJSTVO , da so 1 .  maja 2004 Češka republika , Republika Estonija , Republika Ciper , Republika Latvija , Republika Litva , Republika Madžarska , Republika Malta , Republika Poljska , Republika Slovenija in Slovaška republika pristopile k Evropskima skupnostima in k Evropski uniji , ustanovljeni s Pogodbo o Evropski uniji ,

(src)="s6.1"> OVERWEGENDE dat artikel  IV-437 , lid  2 , onder  e ) , van de Grondwet bepaalt dat het Verdrag van 16  april 2003 betreffende de bovengenoemde toetredingen wordt ingetrokken ;
(trg)="s6.1"> GLEDE NA TO , da točka e ) drugega odstavka IV- 437 .  člena Ustave predvideva razveljavitev Pogodbe z dne 16 .  aprila 2003 o zgoraj omenjenih pristopih ,

(src)="s7.1"> OVERWEGENDE dat een groot aantal bepalingen van de aan het voornoemde toetredingsverdrag gehechte akte relevant blijven ; dat in artikel  IV-437 , lid  2 , van de Grondwet wordt bepaald dat deze bepalingen in een protocol moeten worden opgenomen dan wel vermeld , zodat zij van kracht blijven en de rechtsgevolgen ervan worden gehandhaafd ;
(trg)="s7.1"> GLEDE NA TO , da mnoge določbe Akta , ki je priloga k tej pogodbi o pristopu , ostajajo relevantne ; da drugi odstavek IV- 437 .  člena Ustave določa , da morajo biti takšne določbe navedene v protokolu ali se je treba nanje v protokolu sklicevati , da bi ostale v veljavi in bi se njihovi pravni učinki ohranili ,

(src)="s8.1"> OVERWEGENDE dat een aantal van die bepalingen met behoud van de juridische strekking technisch moeten worden aangepast , zodat zij overeenkomen met de Grondwet ,
(trg)="s8.1"> GLEDE NA TO , da je treba te določbe ustrezno tehnično prilagoditi , če naj bodo združljive z Ustavo , ne da bi se s tem spremenili njihovi pravni učinki –

(src)="s9.1"> HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen , die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht :
(trg)="s9.1"> DOGOVORILE o naslednjih določbah , ki so priložene k Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo :

(src)="s10.1"> EERSTE DEEL
(trg)="s10.1"> PRVI DEL

(src)="s11.1"> BEPALINGEN BETREFFENDE DE AKTE VAN TOETREDING VAN 16  APRIL  2003
(trg)="s11.1"> DOLOČBE V ZVEZI Z AKTOM O PRISTOPU Z DNE 16 .

(src)="s12.1"> TITEL  I
(trg)="s11.2"> APRILA 2003

(src)="s13.1"> BEGINSELEN
(trg)="s12.1"> I .
(trg)="s12.2"> NASLOV

(src)="s14.1"> Artikel 1
(trg)="s13.1"> NAČELA

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s14.1"> 1 . člen

(src)="s17.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; Akte van toetreding van 16  april 2003 & #x201D ; bedoeld , de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de verdragen waarop de Europese Unie is gegrond ;
(trg)="s15.1"> V tem protokolu :
(trg)="s16.1"> a )
(trg)="s17.1"> izraz & # x201E ; Akt o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 & # x201C ; pomeni Akt o pogojih pristopa Češke republike , Republike Estonije , Republike Ciper , Republike Latvije , Republike Litve , Republike Madžarske , Republike Malte , Republike Poljske , Republike Slovenije in Slovaške republike in o prilagoditvah pogodb , na katerih temelji Evropska unija ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> worden met de uitdrukkingen & #x201E ; Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap & #x201D ; ( & #x201E ; EG-Verdrag & #x201D ; ) en & #x201E ; Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie & #x201D ; ( & #x201E ; EGA-Verdrag & #x201D ; ) bedoeld , deze Verdragen zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere akten die vóór 1  mei 2004 in werking zijn getreden ;
(trg)="s19.1"> izraza & # x201E ; Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba ES & # x201C ; ) in & # x201E ; Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba Euratom & # x201C ; ) pomenita ti pogodbi , kakor sta bili dopolnjeni ali spremenjeni s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred 1 .  majem 2004 ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; Verdrag betreffende de Europese Unie & #x201D ; ( & #x201E ; EU-Verdrag & #x201D ; ) bedoeld , dit Verdrag zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere akten die vóór 1  mei 2004 in werking zijn getreden ;
(trg)="s21.1"> izraz & # x201E ; Pogodba o Evropski uniji & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba EU & # x201C ; ) pomeni to pogodbo , kakor je bila dopolnjena ali spremenjena s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred 1 .  majem 2004 ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; de Gemeenschap & #x201D ; bedoeld , één of beide van de onder  b ) vermelde Gemeenschappen , naargelang van het geval ;
(trg)="s23.1"> izraz & # x201E ; Skupnost & # x201C ; pomeni eno oziroma obe skupnosti iz točke b ) tega člena ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> worden met de uitdrukking & #x201E ; huidige lidstaten & #x201D ; de volgende lidstaten bedoeld , het Koninkrijk België , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek Duitsland , de Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje , de Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , het Groothertogdom Luxemburg , het Koninkrijk der Nederlanden , de Republiek Oostenrijk , de Portugese Republiek , de Republiek Finland , het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;
(trg)="s25.1"> izraz & # x201E ; sedanje države članice & # x201C ; pomeni naslednje države članice :
(trg)="s25.2"> Kraljevino Belgijo , Kraljevino Dansko , Zvezno republiko Nemčijo , Helensko republiko , Francosko republiko , Kraljevino Španijo , Irsko , Italijansko republiko , Veliko vojvodstvo Luksemburg , Kraljevino Nizozemsko , Republiko Avstrijo , Portugalsko republiko , Republiko Finsko , Kraljevino Švedsko , Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> worden met de uitdrukking & #x201E ; nieuwe lidstaten & #x201D ; bedoeld de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek .
(trg)="s27.1"> izraz & # x201E ; nove države članice & # x201C ; pomeni naslednje države članice :
(trg)="s27.2"> Češko republiko , Republiko Estonijo , Republiko Ciper , Republiko Latvijo , Republiko Litvo , Republiko Madžarsko , Republiko Malto , Republiko Poljsko , Republiko Slovenijo in Slovaško republiko .

(src)="s28.1"> Artikel 2
(trg)="s28.1"> 2 . člen

(src)="s29.1"> De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het in artikel  IV-437 , lid  2 , onder  e ) , van de Grondwet bedoelde Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek , zijn onder de in dat verdrag gestelde voorwaarden op 1  mei 2004 van kracht geworden .
(trg)="s29.1"> Pravice in obveznosti iz točke e ) drugega odstavka IV- 437 .  člena Ustave , ki izhajajo iz Pogodbe o pristopu Češke republike , Republike Estonije , Republike Ciper , Republike Latvije , Republike Litve , Republike Madžarske , Republike Malte , Republike Poljske , Republike Slovenije in Slovaške republike , so začele učinkovati v skladu s pogoji , določenimi z omenjeno pogodbo , od 1 .  maja 2004 .

(src)="s30.1"> Artikel 3
(trg)="s30.1"> 3 . člen

(src)="s31.1"> 1.
(src)="s31.2"> De bepalingen van het Schengenacquis die in het kader van de Unie zijn geïntegreerd door het protocol dat is gehecht aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa ( hierna het & #x201E ; Schengenprotocol & #x201D ; genoemd ) , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen die zijn opgesomd in bijlage  I bij de Akte van toetreding van 16  april 2003 , en alle andere dergelijke handelingen die zijn vastgesteld vóór 1  mei 2004 , zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor en toepasselijk in de nieuwe lidstaten .
(trg)="s31.1"> ( 1 )    Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Unije s protokolom , ki je priložen Pogodbi o Ustavi za Evropo ( v nadaljevanju & # x201E ; Schengenski protokol & # x201C ; ) , in akti , ki temeljijo na njem oziroma so z njim kako drugače povezani , našteti v Prilogi I Akta o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , kakor tudi vsi nadaljnji takšni akti , ki so sprejeti pred 1 .  majem 2004 , so zavezujoči in se uporabljajo v novih državah članicah od 1 .  maja 2004 .

(src)="s32.1"> 2.
(src)="s32.2"> De bepalingen van het Schengenacquis die in het kader van de Unie zijn geïntegreerd , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen die niet worden bedoeld in lid  1 , zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor de nieuwe lidstaten , maar zijn in een nieuwe lidstaat slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend Europees besluit van de Raad , nadat overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures is geconstateerd dat in die nieuwe lidstaat aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle betrokken onderdelen van het acquis is voldaan .
(trg)="s32.1"> ( 2 )    Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Unije , in določbe aktov , ki na njih temeljijo oziroma so z njim kako drugače povezane in jih prejšnji odstavek ne zajema , so zavezujoče za nove države članice od 1 .  maja 2004 , vendar se v novi državi članici uporabljajo šele na podlagi ustreznega evropskega sklepa Sveta , ki se sprejme po preveritvi v skladu s schengenskimi postopki ocenjevanja , da so v tej novi državi članici izpolnjeni vsi potrebni pogoji za uporabo vseh delov zadevnega pravnega reda .

(src)="s33.1"> De Raad besluit , na raadpleging van het Europees Parlement , met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten ten aanzien waarvan de bepalingen van dit lid reeds van kracht zijn en van de vertegenwoordiger van de regering van de lidstaat ten aanzien waarvan die bepalingen van kracht moeten worden .
(trg)="s33.1"> Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom s soglasjem svojih članov , ki predstavljajo vlade držav članic , za katere določbe iz tega odstavka že veljajo , in predstavnika vlade države članice , za katero se morajo določbe še uveljaviti .

(src)="s33.2"> De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen , nemen aan dit besluit deel voorzover het verband houdt met de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen waaraan deze lidstaten deelnemen .
(trg)="s33.2"> Člani Sveta , ki predstavljajo vladi Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske , sodelujejo pri teh odločitvah , kolikor te zadevajo določbe schengenskega pravnega reda in aktov , ki na njem temeljijo , ali so z njim kako drugače povezane , v katerih ti državi članici sodelujeta .

(src)="s34.1"> 3.
(src)="s34.2"> De door de Raad uit hoofde van artikel  6 van het Schengenprotocol gesloten overeenkomsten zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor de nieuwe lidstaten .
(trg)="s34.1"> ( 3 )    Sporazumi , ki jih v skladu s 6 .  členom Schengenskega protokola sklene Svet , so od 1 .  maja 2004 zavezujoči za nove države članice .

(src)="s35.1"> 4.
(src)="s35.2"> De nieuwe lidstaten zijn met betrekking tot de overeenkomsten of instrumenten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken die onlosmakelijk zijn verbonden met de verwezenlijking van de doelstellingen van het EU-Verdrag ertoe gehouden :
(trg)="s35.1"> ( 4 )    Nove države članice morajo v zvezi s tistimi konvencijami ali instrumenti s področja pravosodja in notranjih zadev , ki so neločljivo povezani z doseganjem ciljev Pogodbe EU :

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s37.1"> toe te treden tot de overeenkomsten of instrumenten die vóór 1  mei 2004 zijn opengesteld voor ondertekening door de huidige lidstaten , alsmede tot de overeenkomsten of instrumenten die door de Raad overeenkomstig titel  VI van het EU-Verdrag zijn opgesteld en waarvan hij de aanneming aan de lidstaten heeft aanbevolen ;
(trg)="s37.1"> pristopiti k tistim , ki so jih sedanje države članice do 1 .  maja 2004 odprle za podpis , in k tistim , ki jih je Svet pripravil v skladu z naslovom VI Pogodbe EU in jih državam članicam priporočil v sprejetje ;

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s39.1"> bestuursrechtelijke en andere regelingen in te voeren in de trant van de regelingen die de huidige lidstaten of de Raad vóór 1  mei 2004 hebben aangenomen  ter vergemakkelijking van de praktische samenwerking tussen de instellingen en organisaties van de lidstaten die actief zijn op het gebied van justitie en binnenlandse zaken .
(trg)="s39.1"> uvesti upravne in druge ukrepe , take kot so jih do 1 .  maja 2004 sprejele sedanje države članice ali Svet , da bi olajšale dejansko sodelovanje med institucijami in organizacijami držav članic na področju pravosodja in notranjih zadev .

(src)="s40.1"> Artikel 4
(trg)="s40.1"> 4 . člen

(src)="s41.1"> Vanaf 1  mei 2004 neemt iedere nieuwe lidstaat aan de economische en monetaire unie deel als lidstaat die onder een derogatie valt in de zin van artikel  III-197 van de Grondwet .
(trg)="s41.1"> Vse nove države članice od 1 .  maja 2004 sodelujejo v ekonomski in monetarni uniji kot države članice s posebno ureditvijo v smislu III- 197 .  člena Ustave .

(src)="s42.1"> Artikel 5
(trg)="s42.1"> 5 . člen

(src)="s43.1"> 1.
(src)="s43.2"> De nieuwe lidstaten , die bij de Akte van toetreding van 16  april 2003 zijn toegetreden tot de door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten , in het kader van de Raad bijeen , genomen besluiten en gesloten overeenkomsten , zijn ertoe gehouden toe te treden tot elke andere door de huidige lidstaten gesloten overeenkomst die de werking van de Unie betreft of in nauw verband staat met het optreden van deze Unie.2 .
(src)="s43.3"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden toe te treden tot de overeenkomsten bedoeld in artikel  293 van het EG-Verdrag en tot de overeenkomsten die niet te scheiden zijn van de verwezenlijking van de doelstellingen van het EG-Verdrag , voorzover deze nog van kracht zijn , alsmede tot de protocollen betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van deze overeenkomsten , die door de huidige lidstaten zijn ondertekend , en te dien einde onderhandelingen aan te knopen met deze lidstaten om daarin de vereiste aanpassingen aan te brengen .
(trg)="s43.1"> ( 1 )    Nove države članice , ki so z Aktom o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 pristopile k sklepom in sporazumom , ki so jih sprejeli predstavniki vlad in držav članic v okviru Sveta , morajo pristopiti k vsem drugim sporazumom , ki so jih sedanje države članice sklenile v zvezi z delovanjem Unije ali ki so povezani z njenimi dejavnostmi . ( 2 )    Nove države članice morajo pristopiti h konvencijam iz člena 293 Pogodbe ES in k tistim , ki so neločljivo povezane z doseganjem ciljev iz Pogodbe ES , če še vedno veljajo ,  ter tudi k protokolom o razlagi omenjenih konvencij s strani Sodišča , ki so jih podpisale sedanje države članice , in morajo v ta namen z njimi začeti pogajanja zaradi potrebnih prilagoditev le- teh .

(src)="s44.1"> Artikel 6
(trg)="s44.1"> 6 . člen

(src)="s45.1"> 1.
(src)="s45.2"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de door de huidige lidstaten en de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gezamenlijk gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden , alsmede tot de door deze Staten gesloten overeenkomsten die verband houden met deze overeenkomsten of akkoorden .
(trg)="s45.1"> ( 1 )    Nove države članice morajo pod pogoji iz tega protokola pristopiti k sporazumom ali konvencijam , ki so jih sedanje države članice in Unija ali Evropska skupnost za atomsko energijo sklenile skupaj ali jih skupaj začasno uporabljajo ,  ter k sporazumom , ki so jih sklenile te države in so povezani z omenjenimi sporazumi ali konvencijami .

(src)="s46.1"> De toetreding van de nieuwe lidstaten tot de in lid  4 genoemde overeenkomsten of akkoorden alsmede tot de overeenkomsten met Belarus , China , Chili , de Mercosur en Zwitserland , die gezamenlijk zijn gesloten of ondertekend door de Gemeenschap en haar huidige lidstaten , wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij die overeenkomsten of akkoorden door de Raad , handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten , en de betrokken derde staat of internationale organisatie .
(trg)="s46.1"> Pristop novih držav članic k sporazumom ali konvencijam iz četrtega odstavka tega člena , kakor tudi k sporazumom z Belorusijo , Kitajsko , Čilom , Mercosurjem in Švico , ki so jih Skupnost in sedanje države članice sklenile ali podpisale skupaj , se opravi s sklenitvijo protokola k tem sporazumom ali konvencijam med Svetom , ki nastopa soglasno v imenu držav članic , in zadevno tretjo državo ali državami ali mednarodno organizacijo .

(src)="s46.2"> Deze procedure geldt onverminderd de eigen bevoegdheden van de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en laat de verdeling van bevoegdheden tussen de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten op het gebied van de sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst dan wel andere , niet met de toetreding verband houdende wijzigingen onverlet .
(trg)="s46.2"> Ta postopek ne vpliva na pristojnosti Unije ali Evropske skupnosti za atomsko energijo in ne vpliva na porazdelitev pristojnosti med njima in državami članicami glede sklenitve takšnih sporazumov v prihodnje ali glede katerih koli drugih sprememb , ki niso povezane s pristopom .

(src)="s46.3"> De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over deze protocollen , op basis van door de Raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren en in overleg met een comité bestaande uit de vertegenwoordigers van de lidstaten .
(trg)="s46.3"> Na podlagi pogajalskih smernic , ki jih s soglasjem odobri Svet , in ob posvetovanju z odborom , ki ga sestavljajo predstavniki držav članic , se o teh protokolih v imenu držav članic pogaja Komisija .

(src)="s46.4"> De Commissie dient een ontwerp van de te sluiten protocollen in bij de Raad .
(trg)="s46.4"> Komisija Svetu predloži osnutke protokolov v sklenitev .

(src)="s47.1"> 2.
(src)="s47.2"> Door toe te treden tot de in lid  1 bedoelde overeenkomsten en verdragen , verwerven de nieuwe lidstaten dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten en akkoorden als de huidige lidstaten.3 .
(src)="s47.3"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte  (
(src)="s48.1"> 1
(trg)="s47.1"> ( 2 )    Ob pristopu k sporazumom in konvencijam iz prejšnjega odstavka pridobijo nove države članice iste pravice in obveznosti iz teh sporazumov in konvencij , kot jih imajo sedanje države članice . ( 3 )    Nove države članice morajo pod pogoji iz tega protokola pristopiti k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (

(src)="s49.1"> ) , zulks overeenkomstig artikel  128 van die overeenkomst .
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s50.1"> 4.
(src)="s50.2"> Vanaf 1  mei 2004 , en in voorkomend geval in afwachting van de sluiting van de nodige protocollen als bedoeld in lid  1 , passen de nieuwe lidstaten de bepalingen toe van de overeenkomsten die door de huidige lidstaten , gezamenlijk met de Gemeenschap , zijn gesloten met Algerije , Armenië , Azerbeidzjan , Bulgarije , Kroatië , Egypte , de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië , Georgië , Israël , Jordanië , Kazachstan , Kirgizië , Libanon , Mexico , Moldavië , Marokko , Roemenië , de Russische Federatie , San Marino , Zuid-Afrika , Zuid-Korea , Syrië , Tunesië , Turkije , Turkmenistan , Oekraïne en Oezbekistan , evenals het bepaalde in andere overeenkomsten die voor 1  mei 2004 door de huidige lidstaten , gezamenlijk met de Gemeenschap , zijn gesloten .
(trg)="s50.1"> ( 4 )    Od 1 .  maja 2004 in po potrebi , dokler niso sklenjeni potrebni protokoli iz prvega odstavka tega člena , nove države članice uporabljajo določbe sporazumov , ki so jih skupaj sklenile sedanje države članice in Skupnost z Alžirijo , Armenijo , Azerbajdžanom , Bolgarijo , Egiptom , Gruzijo , Hrvaško , Izraelom , Jordanijo , Južno Afriko , Južno Korejo , Kazahstanom , Kirgizistanom , Libanonom , Marokom , Mehiko , Moldavijo , Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo , Romunijo , Rusko federacijo , San Marinom , Sirijo , Tunizijo , Turčijo , Turkmenistanom , Ukrajino in Uzbekistanom , kakor tudi določbe drugih sporazumov , ki so jih sedanje države članice in Skupnost skupaj sklenile pred 1 .  majem 2004 .

(src)="s51.1"> Eventuele aanpassingen van die overeenkomsten zullen het onderwerp vormen van met de mede-overeenkomstsluitende landen te sluiten protocollen overeenkomstig lid  1 , tweede alinea .
(trg)="s51.1"> Vse prilagoditve teh sporazumov se uredijo s protokoli , ki se sklenejo z državami sopogodbenicami skladno z določbami drugega pododstavka prvega odstavka tega člena .

(src)="s51.2"> Indien de protocollen niet zijn gesloten op 1  mei 2004 , nemen de Unie , de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten , in het kader van hun respectieve bevoegdheden , de nodige maatregelen om die situatie te verhelpen .
(trg)="s51.2"> Če protokoli do 1 .  maja 2004 niso sklenjeni , Unija , Evropska skupnost za atomsko energijo in države članice v okviru svojih pristojnosti sprejmejo potrebne ukrepe za ureditev tega stanja .

(src)="s52.1"> 5.
(src)="s52.2"> Met ingang van 1  mei 2004 passen de nieuwe lidstaten de door de Gemeenschap met derde landen gesloten bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen toe .
(trg)="s52.1"> ( 5 )    Od 1 .  maja 2004 nove države članice uporabljajo dvostranske sporazume in dogovore o tekstilu , ki jih je Skupnost sklenila s tretjimi državami .

(src)="s53.1"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten en kleding worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten .
(trg)="s53.1"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil , se prilagodijo tako , da se upošteva pristop novih držav članic .

(src)="s54.1"> Indien de wijzigingen van de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen nog niet in werking zijn getreden op 1  mei 2004 , brengt de Unie in haar regels voor de invoer van textielproducten en kleding uit derde landen de aanpassingen aan die nodig zijn om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten .
(trg)="s54.1"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov o tekstilu ne začnejo veljati do 1 .  maja 2004 , Unija sprejme potrebne prilagoditve svojih pravil za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil iz tretjih držav , da bi se upošteval pristop novih držav članic .

(src)="s55.1"> 6.
(src)="s55.2"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van staal en staalproducten worden aangepast op basis van de invoer van de nieuwe lidstaten van staalproducten van oorsprong uit de betrokken leverancierlanden over de onmiddellijk aan de ondertekening van het toetredingsverdrag voorafgaande jaren .
(trg)="s55.1"> ( 6 )    Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz jekla in izdelkov iz jekla , se prilagodijo na podlagi uvoza izdelkov iz jekla s poreklom iz zadevnih držav dobaviteljic v nove države članice v letih neposredno pred podpisom pristopne pogodbe .

(src)="s56.1"> 7.
(src)="s56.2"> Visserijovereenkomsten die vóór 1  mei 2004 door de nieuwe lidstaten met derde landen zijn gesloten , worden beheerd door de Unie .
(trg)="s56.1"> ( 7 )    Sporazume o ribolovu , ki so jih nove države članice sklenile s tretjimi državami pred 1 .  majem 2004 , upravlja Unija .

(src)="s57.1"> De rechten en plichten die voor de nieuwe lidstaten uit deze overeenkomsten voortvloeien , blijven onverlet gedurende een periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd .
(trg)="s57.1"> Pravice in obveznosti novih držav članic , ki izhajajo iz teh sporazumov , ostanejo v obdobju , v katerem se določbe teh sporazumov prehodno ohranjajo , nespremenjene .

(src)="s58.1"> Zo spoedig mogelijk , en in ieder geval vóór het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten , stelt de Raad , per geval , op voorstel van de Commissie , de passende Europese besluiten vast voor de voortzetting van de visserijactiviteiten die het onderwerp van die overeenkomsten vormen , met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde overeenkomsten met ten hoogste één jaar te verlengen .
(trg)="s58.1"> Čim prej , vsekakor pa pred potekom sporazumov iz prvega pododstavka tega odstavka , Svet na predlog Komisije za vsak posamezni primer sprejme ustrezne evropske sklepe o nadaljevanju ribolovne dejavnosti , ki izhaja iz teh sporazumov , vključno z možnostjo podaljševanja nekaterih sporazumov za obdobje največ enega leta .

(src)="s59.1"> 8.
(src)="s59.2"> Met ingang van 1  mei 2004 zeggen de nieuwe lidstaten elke vrijhandelsovereenkomst met derde landen , inclusief de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst , op .
(trg)="s59.1"> ( 8 )    Z učinkom od 1 .  maja 2004 nove države članice odstopijo od sporazumov o prosti trgovini , sklenjenih s tretjimi državami , vključno s Srednjeevropskim sporazumom o prosti trgovini .

(src)="s60.1"> Voorzover de overeenkomsten tussen één of meer nieuwe lidstaten enerzijds , en één of meer derde landen anderzijds , niet verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit de Grondwet , en met name uit dit protocol , worden door de nieuwe lidstaat of nieuwe lidstaten alle passende maatregelen genomen om geconstateerde onverenigbaarheden weg te werken .
(trg)="s60.1"> Kolikor sporazumi med eno ali več novimi državami članicami na eni strani in eno ali več tretjimi državami na drugi strani niso združljivi z obveznostmi , ki izhajajo iz Ustave in zlasti iz tega protokola , nove države članice ukrenejo vse potrebno , da odpravijo ugotovljene neskladnosti .

(src)="s60.2"> Indien een nieuwe lidstaat moeilijkheden ondervindt om een overeenkomst aan te passen die vóór de toetreding met één of meer derde landen is gesloten , trekt hij zich terug uit die overeenkomst met inachtneming van de daarin vervatte voorwaarden .
(trg)="s60.2"> Če se nova država članica sooča s težavami pri prilagoditvi sporazuma , ki ga je pred pristopom sklenila z eno ali več tretjimi državami , od tega sporazuma odstopi v skladu s pogoji , določenimi v sporazumu .

(src)="s61.1"> 9.
(src)="s61.2"> De nieuwe lidstaten treffen de passende maatregelen om zo nodig hun positie ten aanzien van internationale organisaties en internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie of andere lidstaten eveneens partij zijn , aan te passen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun toetreding tot de Unie .
(trg)="s61.1"> ( 9 )    Nove države članice sprejmejo ustrezne ukrepe , kadar je to potrebno , da svoj položaj v razmerju do mednarodnih organizacij in do mednarodnih sporazumov , katerih stranka je tudi Unija ali Evropska skupnost za atomsko energijo ali druge države članice , prilagodijo glede na pravice in obveznosti , ki izhajajo iz njihovega pristopa k Uniji .

(src)="s62.1"> Met name zeggen zij , op 1  mei 2004 of zo spoedig mogelijk daarna , de internationale visserijovereenkomsten en hun lidmaatschap van internationale visserijorganisaties op waarbij ook de Unie partij is , tenzij hun lidmaatschap geen verband houdt met visserijzaken .
(trg)="s62.1"> Še zlasti s 1 .  majem 2004 ali kakor hitro po tem dnevu je to mogoče odstopijo od mednarodnih sporazumov o ribolovu in izstopijo iz mednarodnih ribolovnih organizacij , katerih stranka je tudi Unija , razen če se njihovo članstvo nanaša na zadeve , ki niso povezane z ribolovom .

(src)="s63.1"> Artikel  7
(trg)="s63.1"> 7 . člen

(src)="s64.1"> De door de instellingen vastgestelde handelingen waarop de in dit protocol vastgestelde overgangsmaatregelen zijn gebaseerd , behouden hun eigen rechtskarakter ; met name blijven de voor deze handelingen geldende wijzigingsprocedures van toepassing .
(trg)="s64.1"> Akti , ki so jih sprejele institucije in na katere se nanašajo prehodne določbe iz tega protokola , ohranijo svojo pravno naravo ; zlasti se še naprej uporabljajo postopki za spremembe omenjenih aktov .

(src)="s65.1"> Artikel  8
(trg)="s65.1"> 8 . člen

(src)="s66.1"> Bepalingen van de Akte van toetreding van 16  april 2003 , als uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Gerecht van eerste aanleg , die tot doel of tot gevolg hebben de intrekking of de wijziging , anders dan bij wijze van overgangsmaatregel , van de handelingen die zijn vastgesteld door de instellingen , organen of instanties van de Gemeenschap of van de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie , blijven van kracht , behoudens toepassing van de tweede alinea .
(trg)="s66.1"> Določbe Akta o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , katerih namen ali učinek je , drugače kakor v obliki prehodnega ukrepa , razveljaviti ali spremeniti akte , ki so jih sprejele institucije , organi , uradi ali agencije Skupnosti ali Evropske unije , ustanovljene s Pogodbo o Evropski uniji , kakor jih razlagata Sodišče Evropskih skupnosti in Sodišče prve stopnje , ostanejo v veljavi ob upoštevanju drugega odstavka tega člena .

(src)="s67.1"> De in de eerste alinea bedoelde bepalingen hebben hetzelfde rechtskarakter als de handelingen die door deze bepalingen worden ingetrokken of gewijzigd , en zij zijn aan dezelfde regels onderworpen .
(trg)="s67.1"> Te določbe imajo isto pravno naravo kakor akti , ki jih razveljavljajo ali spreminjajo , in zanje veljajo enaka pravila kot za omenjene akte .

(src)="s68.1"> Artikel  9
(trg)="s68.1"> 9 . člen

(src)="s69.1"> De teksten van de handelingen van de instellingen , organen en instanties van de Gemeenschap en van de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie alsmede de teksten van de handelingen van de Europese Centrale Bank die vóór 1  mei 2004 zijn vastgesteld en die in de Tsjechische , de Estse , de Hongaarse , de Letse , de Litouwse , de Maltese , de Poolse , de Slowaakse en de Sloveense taal zijn opgesteld , zijn gelijkelijk authentiek vanaf die datum , onder dezelfde voorwaarden als de in de overige talen opgestelde en gelijkelijk authentieke teksten .
(trg)="s69.1"> Besedila aktov institucij , organov , uradov ali agencij Skupnosti ali Evropske unije , ustanovljene s Pogodbo o Evropski uniji , in besedila aktov Evropske centralne banke , ki so bila sprejeta pred 1 .  majem 2004 in ki so bila sestavljena v češkem , estonskem , latvijskem , litovskem , madžarskem , malteškem , poljskem , slovaškem in slovenskem jeziku , so od tega dne verodostojna pod enakimi pogoji kakor besedila , sestavljena in verodostojna v drugih jezikih .

(src)="s70.1"> Artikel 10
(trg)="s70.1"> 10 . člen

(src)="s71.1"> De bij dit protocol vastgestelde overgangsbepalingen kunnen bij Europese wet van de Raad worden ingetrokken indien zij niet meer van toepassing zijn .
(trg)="s71.1"> Evropski zakon Sveta lahko razveljavi prehodne določbe iz tega protokola , ki se več ne uporabljajo .

(src)="s71.2"> De Raad besluit met eenparigheid van stemmen , na raadpleging van het Europees Parlement .
(trg)="s71.2"> Svet odloča soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom .

(src)="s72.1"> Artikel  11
(trg)="s72.1"> 11 . člen

(src)="s73.1"> Ten aanzien van de toepassing van de Grondwet en van de door de instellingen vastgestelde handelingen gelden , bij wijze van overgang , de in dit protocol neergelegde afwijkende bepalingen .
(trg)="s73.1"> Pri uporabi Ustave in aktov , ki so jih sprejele institucije , veljajo izjeme , predvidene v tem protokolu kot prehodni ukrep .

(src)="s74.1"> TITEL  II
(trg)="s74.1"> II .
(trg)="s74.2"> NASLOV

(src)="s75.1"> PERMANENTE BEPALINGEN
(trg)="s75.1"> TRAJNE DOLOČBE

(src)="s76.1"> Artikel  12
(trg)="s76.1"> 12 . člen

(src)="s77.1"> De ingevolge de toetreding noodzakelijke aanpassingen van de handelingen genoemd in de lijst in bijlage  III van de Akte van toetreding van 16  april 2003 worden verricht overeenkomstig de in die bijlage vervatte richtsnoeren en volgens de procedure en op de wijze bepaald in artikel  36.
(trg)="s77.1"> Prilagoditve aktov , naštetih v Prilogi III k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , ki so potrebne zaradi pristopa , se oblikujejo skladno s smernicami iz omenjene priloge in v skladu s postopkom ter pod pogoji iz 36 .  člena tega protokola .

(src)="s78.1"> Artikel  13
(trg)="s78.1"> 13 . člen

(src)="s79.1"> De in bijlage  IV van de Akte van toetreding van 16  april 2003 opgesomde maatregelen worden toegepast op de in die bijlage bepaalde wijze .
(trg)="s79.1"> Ukrepi , našteti v Prilogi IV k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , se uporabijo pod pogoji , ki jih določa omenjena priloga .

(src)="s80.1"> Artikel 14
(trg)="s80.1"> 14 . člen

(src)="s81.1"> Bij Europese wet van de Raad kunnen in de bepalingen van dit protocol de aanpassingen betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden aangebracht die nodig kunnen blijken ten gevolge van een wijziging van het recht van de Unie .
(trg)="s81.1"> Svet lahko z evropskim zakonom sprejme prilagoditve določb tega protokola glede skupne kmetijske politike , ki bi se izkazale za potrebne zaradi spremembe prava Unije .

(src)="s81.2"> De Raad besluit met eenparigheid van stemmen , na raadpleging van het Europees Parlement .
(trg)="s81.2"> Svet odloča soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom .

(src)="s82.1"> TITEL III
(trg)="s82.1"> III .
(trg)="s82.2"> NASLOV

(src)="s83.1"> TIJDELIJKE BEPALINGEN
(trg)="s83.1"> ZAČASNE DOLOČBE

(src)="s84.1"> Artikel 15
(trg)="s84.1"> 15 . člen

(src)="s85.1"> De in de bijlagen  V tot en met XIV van de Akte van toetreding van 16  april 2003 genoemde maatregelen zijn ten opzichte van de nieuwe lidstaten van toepassing op de wijze als bepaald in die bijlagen .
(trg)="s85.1"> Ukrepi , navedeni v Prilogah V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII in XIV k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , se za nove države članice uporabljajo pod pogoji , določenimi v teh prilogah .

(src)="s86.1"> Artikel 16
(trg)="s86.1"> 16 . člen

(src)="s87.1"> 1.
(src)="s87.2"> De & #x201E ; rechten van het Gemeenschappelijke Douanetarief en andere douanerechten & #x201D ; genoemde ontvangsten , bedoeld in artikel  2 , lid  1 , onder  b ) , van Besluit 2000/ 597/ EG , Euratom van de Raad van 29  september 2000 betreffende het stelsel van de eigen middelen van de Europese Gemeenschappen  (
(trg)="s87.1"> ( 1 )    Prihodek , določen kot & # x201E ; dajatve skupne carinske tarife in druge dajatve & # x201C ; iz člena 2( 1 ) ( b ) Sklepa Sveta 2000/ 597/ ES , Euratom z dne 29 .  septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (

(src)="s88.1"> 2
(trg)="s88.1"> 2

(src)="s89.1"> ) , of de overeenkomstige bepaling in enig besluit dat dit vervangt , omvatten de douanerechten die worden berekend op basis van de rechten die voortvloeien uit het gemeenschappelijk douanetarief en alle daarmee samenhangende tariefconcessies die de Unie in het handelsverkeer van de nieuwe lidstaten met derde landen toepast.2 .
(src)="s89.2"> Voor 2004 zijn de in artikel  2 , lid  1 , onder  c ) , respectievelijk d ) , van Besluit 2000/ 597/ EG , Euratom bedoelde geharmoniseerde BTW-grondslag en BNP-grondslag ( bruto nationaal product ) van iedere nieuwe lidstaat gelijk aan twee derde van de jaarbasis .
(trg)="s89.1"> ) ali ustrezna določba katerega koli sklepa , ki ga nadomesti , vključuje carinske dajatve izračunane na podlagi stopenj iz skupne carinske tarife in iz katere koli tarifne koncesije glede skupne carinske tarife , ki jo Unija uporablja za trgovino novih držav članic s tretjimi državami . ( 2 )    Usklajena osnova za odmero DDV in osnova BND ( bruto nacionalnega dohodka ) za vsako novo državo članico iz členov 2( 1 ) ( c ) in ( d ) Sklepa 2000/ 597/ ES , Euratom je za leto 2004 enaka dvema tretjinama letne osnove .

(src)="s89.3"> De BNP-grondslag van elke nieuwe lidstaat waarmee rekening zal worden gehouden bij de berekening van de in artikel  5 , lid  1 , van Besluit 2000/ 597/ EG , Euratom bedoelde financiering van de correctie voor begrotingsonevenwichtigheden die aan het Verenigd Koninkrijk is toegestaan , is eveneens gelijk aan twee derde van de jaarbasis.3 .
(src)="s89.4"> Voor de bepaling van het in artikel  2 , lid  4 , onder  b ) , van Besluit 2000/ 597/ EG , Euratom bedoelde & #x201E ; bevroren percentage & #x201D ; voor 2004 , worden de afgetopte BTW-grondslagen voor de nieuwe lidstaten berekend op basis van twee derde van de niet-afgetopte BTW-grondslag en twee derde van hun BNP .
(trg)="s89.2"> Osnova BND za vsako novo državo članico , ki se upošteva pri izračunu financiranja popravka proračunskega neravnovesja v dobro Združenega kraljestva iz člena 5( 1 ) Sklepa 2000/ 597/ ES , je prav tako enaka dvema tretjinama letne osnove . ( 3 )    Za namene določitve zamrznjene stopnje v skladu s členom 2( 4 ) ( b ) Sklepa 2000/ 597/ ES , Euratom za leto 2004 , se omejene osnove za DDV za nove države članice izračunajo na podlagi dveh tretjin njihove neomejene osnove za DDV in dveh tretjin njihovega BND .

(src)="s90.1"> Artikel 17
(trg)="s90.1"> 17 . člen

(src)="s91.1"> 1.
(src)="s91.2"> Om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten , is de begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2004 aangepast door middel van een gewijzigde begroting die op 1  mei 2004 van kracht is geworden.2 .
(src)="s91.3"> De twaalf maandelijkse twaalfden van de op de BTW en op het BNP gebaseerde middelen die door de nieuwe lidstaten moeten worden betaald krachtens de in lid  1 bedoelde gewijzigde begroting , alsmede de aanpassing met terugwerkende kracht van de maandelijkse twaalfden voor het tijdvak januari-april  2004 die uitsluitend gelden voor de huidige lidstaten , worden omgezet in achtsten die tijdens de periode mei-december 2004 moeten worden afgedragen .
(trg)="s91.1"> ( 1 )    Proračun Unije za proračunsko leto 2004 se je s spremembo proračuna , ki je začnel veljati s 1 .  majem 2004 , prilagodil tako , da se je upošteval pristop novih držav članic . ( 2 )    Dvanajst mesečnih dvanajstin DDV in prihodki na osnovi BND , ki jih nove države članice vplačajo v skladu s spremembo proračuna iz prejšnjega odstavka ,  ter retroaktivna prilagoditev mesečnih dvanajstin za obdobje od januarja do aprila 2004 , ki se uporabi le za sedanje države članice , se pretvorijo v osmine , ki predstavljajo prevzete obveznosti za obdobje od maja do decembra 2004 .