# nl/C2004310.01029701.xml.gz
# pt/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOCOL BETREFFENDE HET VERDRAG EN DE AKTE INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK , DE REPUBLIEK ESTLAND , DE REPUBLIEK CYPRUS , DE REPUBLIEK LETLAND , DE REPUBLIEK LITOUWEN , DE REPUBLIEK HONGARIJE , DE REPUBLIEK MALTA , DE REPUBLIEK POLEN , DE REPUBLIEK SLOVENIË EN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK
(trg)="s3.1"> PROTOCOLO RELATIVO AO TRATADO E ACTO DE ADESÃO DA REPÚBLICA CHECA , DA REPÚBLICA DA ESTÓNIA , DA REPÚBLICA DE CHIPRE , DA REPÚBLICA DA LETÓNIA , DA REPÚBLICA DA LITUÂNIA , DA REPÚBLICA DA HUNGRIA , DA REPÚBLICA DE MALTA , DA REPÚBLICA DA POLÓNIA , DA REPÚBLICA DA ESLOVÉNIA E DA REPÚBLICA ESLOVACA

(src)="s4.1"> DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,
(trg)="s4.1"> AS ALTAS PARTES CONTRATANTES ,

(src)="s5.1"> MEMORERENDE dat de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek op 1  mei 2004 tot de Europese Gemeenschappen en tot de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie zijn toegetreden ;
(trg)="s5.1"> RECORDANDO que a República Checa , a República da Estónia , a República de Chipre , a República da Letónia , a República da Lituânia , a República da Hungria , a República de Malta , a República da Polónia , a República da Eslovénia e a República Eslovaca aderiram em 1 de Maio de 2004 às Comunidades Europeias e à União Europeia instituída pelo Tratado da União Europeia ,

(src)="s6.1"> OVERWEGENDE dat artikel  IV-437 , lid  2 , onder  e ) , van de Grondwet bepaalt dat het Verdrag van 16  april 2003 betreffende de bovengenoemde toetredingen wordt ingetrokken ;
(trg)="s10.1"> da Constituição prevê a revogação do Tratado de 16 de Abril de 2003 relativo às adesões acima referidas ,

(src)="s7.1"> OVERWEGENDE dat een groot aantal bepalingen van de aan het voornoemde toetredingsverdrag gehechte akte relevant blijven ; dat in artikel  IV-437 , lid  2 , van de Grondwet wordt bepaald dat deze bepalingen in een protocol moeten worden opgenomen dan wel vermeld , zodat zij van kracht blijven en de rechtsgevolgen ervan worden gehandhaafd ;
(trg)="s15.1"> da Constituição prevê que essas disposições sejam retomadas ou referidas num protocolo , de modo a que permaneçam em vigor e os seus efeitos jurídicos sejam preservados ,

(src)="s8.1"> OVERWEGENDE dat een aantal van die bepalingen met behoud van de juridische strekking technisch moeten worden aangepast , zodat zij overeenkomen met de Grondwet ,
(trg)="s16.1"> CONSIDERANDO que algumas dessas disposições devem ser sujeitas às adaptações técnicas necessárias para assegurar a sua conformidade com a Constituição , sem que o seu alcance jurídico seja alterado ,

(src)="s9.1"> HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen , die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht :
(trg)="s17.1"> ACORDARAM nas disposições seguintes , que vêm anexas ao Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica :

(src)="s10.1"> EERSTE DEEL
(trg)="s18.1"> PRIMEIRA PARTE

(src)="s11.1"> BEPALINGEN BETREFFENDE DE AKTE VAN TOETREDING VAN 16  APRIL  2003
(trg)="s19.1"> DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO ACTO DE ADESÃO DE 16 DE ABRIL DE 2003

(src)="s12.1"> TITEL  I
(trg)="s20.1"> TÍTULO I

(src)="s13.1"> BEGINSELEN
(trg)="s21.1"> PRINCÍPIOS

(src)="s14.1"> Artikel 1
(trg)="s22.1"> o

(src)="s15.1"> Voor de toepassing van dit protocol :
(trg)="s23.1"> Para efeitos do presente Protocolo :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s24.1"> a )

(src)="s17.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; Akte van toetreding van 16  april 2003 & #x201D ; bedoeld , de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de verdragen waarop de Europese Unie is gegrond ;
(trg)="s25.1"> Por & # x00AB ; Acto de Adesão de 16 de Abril de 2003 & # x00BB ; , entende- se o Acto relativo às condições de adesão da República Checa , da República da Estónia , da República de Chipre , da República da Letónia , da República da Lituânia , da República da Hungria , da República de Malta , da República da Polónia , da República da Eslovénia e da República Eslovaca , e às adaptações dos Tratados em que se funda a União Europeia ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s26.1"> b )

(src)="s19.1"> worden met de uitdrukkingen & #x201E ; Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap & #x201D ; ( & #x201E ; EG-Verdrag & #x201D ; ) en & #x201E ; Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie & #x201D ; ( & #x201E ; EGA-Verdrag & #x201D ; ) bedoeld , deze Verdragen zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere akten die vóór 1  mei 2004 in werking zijn getreden ;
(trg)="s27.1"> Por & # x00AB ; Tratado que institui a Comunidade Europeia & # x00BB ; ( & # x00AB ; Tratado CE & # x00BB ; ) e & # x00AB ; Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica & # x00BB ; ( & # x00AB ; Tratado CEEA & # x00BB ; ) , entendem- se estes tratados , completados ou alterados por tratados ou outros actos que tenham entrado em vigor antes de 1 de Maio de 2004 ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s28.1"> c )

(src)="s21.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; Verdrag betreffende de Europese Unie & #x201D ; ( & #x201E ; EU-Verdrag & #x201D ; ) bedoeld , dit Verdrag zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere akten die vóór 1  mei 2004 in werking zijn getreden ;
(trg)="s29.1"> Por & # x00AB ; Tratado da União Europeia & # x00BB ; ( & # x00AB ; Tratado UE & # x00BB ; ) , entende- se este Tratado , completado ou alterado por tratados ou outros actos que tenham entrado em vigor antes da adesão ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s30.1"> d )

(src)="s23.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; de Gemeenschap & #x201D ; bedoeld , één of beide van de onder  b ) vermelde Gemeenschappen , naargelang van het geval ;
(trg)="s31.1"> Por & # x00AB ; Comunidade & # x00BB ; , entende- se uma ou ambas as Comunidades referidas na alínea b ) , consoante o caso ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s32.1"> e )

(src)="s25.1"> worden met de uitdrukking & #x201E ; huidige lidstaten & #x201D ; de volgende lidstaten bedoeld , het Koninkrijk België , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek Duitsland , de Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje , de Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , het Groothertogdom Luxemburg , het Koninkrijk der Nederlanden , de Republiek Oostenrijk , de Portugese Republiek , de Republiek Finland , het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;
(trg)="s33.1"> Por & # x00AB ; Estados- Membros actuais & # x00BB ; , entendem- se os seguintes Estados- Membros : o Reino da Bélgica , o Reino da Dinamarca , a República Federal da Alemanha , a República Helénica , o Reino de Espanha , a República Francesa , a Irlanda , a República Italiana , o Grão- Ducado do Luxemburgo , o Reino dos Países Baixos , a República da Áustria , a República Portuguesa , a República da Finlândia , o Reino da Suécia e o Reino Unido da Grã- Bretanha e Irlanda do Norte ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s34.1"> f )

(src)="s27.1"> worden met de uitdrukking & #x201E ; nieuwe lidstaten & #x201D ; bedoeld de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek .
(trg)="s35.1"> Por & # x00AB ; novos Estados- Membros & # x00BB ; , entendem- se os seguintes Estados- Membros : a República Checa , a República da Estónia , a República de Chipre , a República da Letónia , a República da Lituânia , a República da Hungria , a República de Malta , a República da Polónia , a República da Eslovénia e a República Eslovaca .

(src)="s28.1"> Artikel 2
(trg)="s36.1"> o

(src)="s29.1"> De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het in artikel  IV-437 , lid  2 , onder  e ) , van de Grondwet bedoelde Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek , zijn onder de in dat verdrag gestelde voorwaarden op 1  mei 2004 van kracht geworden .
(trg)="s37.1"> Os direitos e obrigações decorrentes do Tratado de Adesão da República Checa , da República da Estónia , da República de Chipre , da República da Letónia , da República da Lituânia , da República da Hungria , da República de Malta , da República da Polónia , da República da Eslovénia e da República Eslovaca , referido na alínea e ) do n .
(trg)="s38.1"> o

(src)="s30.1"> Artikel 3
(trg)="s39.1"> 2 do artigo IV- 437 .
(trg)="s40.1"> o

(src)="s31.1"> 1.
(trg)="s43.1"> 1 .

(src)="s31.2"> De bepalingen van het Schengenacquis die in het kader van de Unie zijn geïntegreerd door het protocol dat is gehecht aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa ( hierna het & #x201E ; Schengenprotocol & #x201D ; genoemd ) , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen die zijn opgesomd in bijlage  I bij de Akte van toetreding van 16  april 2003 , en alle andere dergelijke handelingen die zijn vastgesteld vóór 1  mei 2004 , zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor en toepasselijk in de nieuwe lidstaten .
(trg)="s43.2"> As disposições do acervo de Schengen integradas no âmbito da União pelo Protocolo anexo ao Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa ( a seguir denominado & # x00AB ; Protocolo de Schengen & # x00BB ; ) e os actos nelas baseados ou de algum modo com elas relacionados , enumerados no Anexo I do Acto de Adesão de 16 de Abril de 2003 , bem como quaisquer outros actos adoptados antes de 1 de Maio de 2004 , vinculam os novos Estados- Membros e são aplicáveis nesses Estados a partir de 1 de Maio de 2004 .

(src)="s32.1"> 2.
(trg)="s44.1"> o

(src)="s32.2"> De bepalingen van het Schengenacquis die in het kader van de Unie zijn geïntegreerd , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen die niet worden bedoeld in lid  1 , zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor de nieuwe lidstaten , maar zijn in een nieuwe lidstaat slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend Europees besluit van de Raad , nadat overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures is geconstateerd dat in die nieuwe lidstaat aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle betrokken onderdelen van het acquis is voldaan .
(trg)="s45.1"> 1 , embora vinculem os novos Estados- Membros a partir de 1 de Maio de 2004 , só são aplicáveis num novo Estado- Membro por força de uma decisão europeia do Conselho para o efeito , após verificação , segundo os procedimentos de avaliação de Schengen aplicáveis , do cumprimento nesse novo Estado- Membro das condições necessárias à aplicação de todas as partes do acervo em causa .

(src)="s33.1"> De Raad besluit , na raadpleging van het Europees Parlement , met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten ten aanzien waarvan de bepalingen van dit lid reeds van kracht zijn en van de vertegenwoordiger van de regering van de lidstaat ten aanzien waarvan die bepalingen van kracht moeten worden .
(trg)="s46.1"> O Conselho , após consulta ao Parlamento Europeu , delibera por unanimidade dos membros que representam os Governos dos Estados- Membros relativamente aos quais as disposições referidas no presente número já tenham entrado em vigor e do representante do Governo do Estado- Membro relativamente ao qual essas disposições devam entrar em vigor .

(src)="s33.2"> De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen , nemen aan dit besluit deel voorzover het verband houdt met de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen waaraan deze lidstaten deelnemen .
(trg)="s46.2"> Os membros do Conselho que representam os Governos da Irlanda e do Reino Unido da Grã- Bretanha e Irlanda do Norte participarão nessa decisão na medida em que a mesma diga respeito ao acervo de Schengen e aos actos nele baseados ou de algum modo com ele relacionados em que esses Estados- Membros participam .

(src)="s34.1"> 3.
(trg)="s47.1"> 3 .

(src)="s34.2"> De door de Raad uit hoofde van artikel  6 van het Schengenprotocol gesloten overeenkomsten zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor de nieuwe lidstaten .
(trg)="s47.2"> Os acordos celebrados pelo Conselho ao abrigo do artigo 6 .
(trg)="s48.1"> o
(trg)="s49.1"> do Protocolo de Schengen vinculam os novos Estados- Membros a partir de 1 de Maio de 2004 .

(src)="s35.1"> 4.
(trg)="s50.1"> 4 .

(src)="s35.2"> De nieuwe lidstaten zijn met betrekking tot de overeenkomsten of instrumenten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken die onlosmakelijk zijn verbonden met de verwezenlijking van de doelstellingen van het EU-Verdrag ertoe gehouden :
(trg)="s50.2"> Os novos Estados- Membros ficam obrigados , relativamente às convenções ou instrumentos no domínio da justiça e dos assuntos internos que sejam indissociáveis da realização dos objectivos do Tratado UE , a :

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s51.1"> a )

(src)="s37.1"> toe te treden tot de overeenkomsten of instrumenten die vóór 1  mei 2004 zijn opengesteld voor ondertekening door de huidige lidstaten , alsmede tot de overeenkomsten of instrumenten die door de Raad overeenkomstig titel  VI van het EU-Verdrag zijn opgesteld en waarvan hij de aanneming aan de lidstaten heeft aanbevolen ;
(trg)="s52.1"> Aderir àqueles que tenham sido abertos para assinatura pelos Estados- Membros actuais a 1 de Maio de 2004 , e àqueles que o Conselho tiver elaborado nos termos do Título VI do Tratado UE e recomendado para adopção pelos Estados- Membros ;

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s53.1"> b )

(src)="s39.1"> bestuursrechtelijke en andere regelingen in te voeren in de trant van de regelingen die de huidige lidstaten of de Raad vóór 1  mei 2004 hebben aangenomen  ter vergemakkelijking van de praktische samenwerking tussen de instellingen en organisaties van de lidstaten die actief zijn op het gebied van justitie en binnenlandse zaken .
(trg)="s54.1"> Introduzir medidas , administrativas e outras , idênticas às adoptadas a 1 de Maio de 2004 pelos Estados- Membros actuais ou pelo Conselho , destinadas a facilitar a cooperação prática entre as instituições e as organizações dos Estados- Membros que actuem no domínio da justiça e dos assuntos internos .

(src)="s40.1"> Artikel 4
(trg)="s55.1"> o

(src)="s41.1"> Vanaf 1  mei 2004 neemt iedere nieuwe lidstaat aan de economische en monetaire unie deel als lidstaat die onder een derogatie valt in de zin van artikel  III-197 van de Grondwet .
(trg)="s56.1"> Cada um dos novos Estados- Membros participa na união económica e monetária a partir de 1 de Maio de 2004 da adesão enquanto Estado- Membro que beneficia de uma derrogação na acepção do artigo III- 197 .
(trg)="s57.1"> o

(src)="s42.1"> Artikel 5
(trg)="s58.1"> da Constituição .

(src)="s43.1"> 1.
(trg)="s60.1"> 1 .

(src)="s43.2"> De nieuwe lidstaten , die bij de Akte van toetreding van 16  april 2003 zijn toegetreden tot de door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten , in het kader van de Raad bijeen , genomen besluiten en gesloten overeenkomsten , zijn ertoe gehouden toe te treden tot elke andere door de huidige lidstaten gesloten overeenkomst die de werking van de Unie betreft of in nauw verband staat met het optreden van deze Unie.2 .
(trg)="s60.2"> Os novos Estados- Membros , que aderiram , pelo Acto de Adesão de 16 de Abril de 2003 , às decisões e acordos aprovados pelos Representantes dos Governos dos Estados- Membros , reunidos no Conselho , ficam obrigados a aderir a qualquer outro acordo , celebrado pelos Estados- Membros actuais , relativo ao funcionamento da União ou às actividades desta. 2 .
(trg)="s60.3"> Os novos Estados- Membros ficam obrigados a aderir , caso continuem em vigor , às convenções previstas no artigo 293 .
(trg)="s61.1"> o

(src)="s43.3"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden toe te treden tot de overeenkomsten bedoeld in artikel  293 van het EG-Verdrag en tot de overeenkomsten die niet te scheiden zijn van de verwezenlijking van de doelstellingen van het EG-Verdrag , voorzover deze nog van kracht zijn , alsmede tot de protocollen betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van deze overeenkomsten , die door de huidige lidstaten zijn ondertekend , en te dien einde onderhandelingen aan te knopen met deze lidstaten om daarin de vereiste aanpassingen aan te brengen .
(trg)="s62.1"> do Tratado CE e às que são indissociáveis da realização dos objectivos do Tratado CE , bem como aos protocolos relativos à interpretação destas convenções pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias , assinados pelos Estados- Membros actuais , e a iniciar , para o efeito , negociações com estes Estados- Membros , a fim de neles serem introduzidas as adaptações necessárias .

(src)="s44.1"> Artikel 6
(trg)="s63.1"> o

(src)="s45.1"> 1.
(trg)="s64.1"> 1 .

(src)="s45.2"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de door de huidige lidstaten en de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gezamenlijk gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden , alsmede tot de door deze Staten gesloten overeenkomsten die verband houden met deze overeenkomsten of akkoorden .
(trg)="s64.2"> Os novos Estados- Membros ficam obrigados a aderir , nos termos do presente Protocolo , aos acordos ou convenções celebrados ou provisoriamente aplicados conjuntamente pelos Estados- Membros actuais e pela União ou pela Comunidade Europeia da Energia Atómica , bem como aos acordos celebrados por estes Estados que estejam relacionados com esses acordos ou convenções .

(src)="s46.1"> De toetreding van de nieuwe lidstaten tot de in lid  4 genoemde overeenkomsten of akkoorden alsmede tot de overeenkomsten met Belarus , China , Chili , de Mercosur en Zwitserland , die gezamenlijk zijn gesloten of ondertekend door de Gemeenschap en haar huidige lidstaten , wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij die overeenkomsten of akkoorden door de Raad , handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten , en de betrokken derde staat of internationale organisatie .
(trg)="s67.1"> 4 , bem como aos acordos com a Bielorrússia , a China , o Chile , o Mercosul e a Suíça , celebrados ou assinados conjuntamente pela Comunidade e pelos seus Estados- Membros actuais , deve ser decidida pela celebração de um protocolo a esses acordos ou convenções entre o Conselho , deliberando por unanimidade em nome dos Estados- Membros , e o país ou países terceiros ou a organização internacional em questão .

(src)="s46.2"> Deze procedure geldt onverminderd de eigen bevoegdheden van de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en laat de verdeling van bevoegdheden tussen de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten op het gebied van de sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst dan wel andere , niet met de toetreding verband houdende wijzigingen onverlet .
(trg)="s67.2"> Este procedimento não prejudica as competências próprias da União e da Comunidade Europeia da Energia Atómica , nem afecta a repartição de poderes entre estas e os Estados- Membros no que se refere à celebração de tais acordos no futuro ou a quaisquer outras alterações não relacionadas com a adesão .

(src)="s46.3"> De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over deze protocollen , op basis van door de Raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren en in overleg met een comité bestaande uit de vertegenwoordigers van de lidstaten .
(trg)="s67.3"> A Comissão deve negociar esses protocolos em nome dos Estados- Membros com base em directrizes de negociação aprovadas pelo Conselho , deliberando por unanimidade após consulta a um comité composto por representantes dos Estados- Membros .

(src)="s46.4"> De Commissie dient een ontwerp van de te sluiten protocollen in bij de Raad .
(trg)="s67.4"> A Comissão deve apresentar ao Conselho os projectos de protocolos para celebração .

(src)="s47.1"> 2.
(trg)="s68.1"> 2 .

(src)="s47.2"> Door toe te treden tot de in lid  1 bedoelde overeenkomsten en verdragen , verwerven de nieuwe lidstaten dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten en akkoorden als de huidige lidstaten.3 .
(trg)="s68.2"> Ao aderirem aos acordos e convenções referidos no n .
(trg)="s69.1"> o
(trg)="s70.1"> 1 , os novos Estados- Membros passam a ter , no âmbito desses acordos e convenções , os mesmos direitos e obrigações que os Estados- Membros actuais. 3 .

(src)="s47.3"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte  (
(trg)="s70.2"> Os novos Estados- Membros ficam obrigados a aderir , nos termos do presente Protocolo , ao Acordo sobre o Espaço Económico Europeu  (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s71.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , zulks overeenkomstig artikel  128 van die overeenkomst .
(trg)="s72.1"> ) , em conformidade com o artigo 128 .
(trg)="s73.1"> o

(src)="s50.1"> 4.
(trg)="s75.1"> o

(src)="s50.2"> Vanaf 1  mei 2004 , en in voorkomend geval in afwachting van de sluiting van de nodige protocollen als bedoeld in lid  1 , passen de nieuwe lidstaten de bepalingen toe van de overeenkomsten die door de huidige lidstaten , gezamenlijk met de Gemeenschap , zijn gesloten met Algerije , Armenië , Azerbeidzjan , Bulgarije , Kroatië , Egypte , de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië , Georgië , Israël , Jordanië , Kazachstan , Kirgizië , Libanon , Mexico , Moldavië , Marokko , Roemenië , de Russische Federatie , San Marino , Zuid-Afrika , Zuid-Korea , Syrië , Tunesië , Turkije , Turkmenistan , Oekraïne en Oezbekistan , evenals het bepaalde in andere overeenkomsten die voor 1  mei 2004 door de huidige lidstaten , gezamenlijk met de Gemeenschap , zijn gesloten .
(trg)="s76.1"> 1 , os novos Estados- Membros devem aplicar as disposições dos acordos celebrados conjuntamente pelos Estados- Membros actuais e pela Comunidade com a África do Sul , a Argélia , a antiga República Jugoslava da Macedónia , a Arménia , o Azerbaijão , a Bulgária , o Cazaquistão , a Coreia do Sul , a Croácia , o Egipto , a Federação da Rússia , a Geórgia , Israel , a Jordânia , o Líbano , Marrocos , o México , a Moldávia , o Quirguizistão , a Roménia , São Marinho , a Síria , a Tunísia , o Turquemenistão , a Turquia , a Ucrânia e o Usbequistão , bem como as disposições de outros acordos celebrados conjuntamente pelos Estados- Membros actuais e pela Comunidade antes de 1 de Maio de 2004 .

(src)="s51.1"> Eventuele aanpassingen van die overeenkomsten zullen het onderwerp vormen van met de mede-overeenkomstsluitende landen te sluiten protocollen overeenkomstig lid  1 , tweede alinea .
(trg)="s77.1"> Quaisquer adaptações desses acordos devem ser objecto de protocolos celebrados com os países co- contratantes nos termos do segundo parágrafo do n .
(trg)="s78.1"> o

(src)="s51.2"> Indien de protocollen niet zijn gesloten op 1  mei 2004 , nemen de Unie , de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten , in het kader van hun respectieve bevoegdheden , de nodige maatregelen om die situatie te verhelpen .
(trg)="s79.1"> 1 .
(trg)="s79.2"> Se os protocolos não tiverem sido celebrados até 1 de Maio de 2004 , a União , a Comunidade Europeia da Energia Atómica e os Estados- Membros tomam , no âmbito das respectivas competências , as medidas necessárias para resolver a situação .

(src)="s52.1"> 5.
(trg)="s80.1"> 5 .

(src)="s52.2"> Met ingang van 1  mei 2004 passen de nieuwe lidstaten de door de Gemeenschap met derde landen gesloten bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen toe .
(src)="s53.1"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten en kleding worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten .
(src)="s54.1"> Indien de wijzigingen van de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen nog niet in werking zijn getreden op 1  mei 2004 , brengt de Unie in haar regels voor de invoer van textielproducten en kleding uit derde landen de aanpassingen aan die nodig zijn om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten .
(src)="s55.1"> 6.
(src)="s55.2"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van staal en staalproducten worden aangepast op basis van de invoer van de nieuwe lidstaten van staalproducten van oorsprong uit de betrokken leverancierlanden over de onmiddellijk aan de ondertekening van het toetredingsverdrag voorafgaande jaren .
(src)="s56.1"> 7.
(src)="s56.2"> Visserijovereenkomsten die vóór 1  mei 2004 door de nieuwe lidstaten met derde landen zijn gesloten , worden beheerd door de Unie .
(src)="s57.1"> De rechten en plichten die voor de nieuwe lidstaten uit deze overeenkomsten voortvloeien , blijven onverlet gedurende een periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd .
(trg)="s80.2"> A partir de 1 de Maio de 2004 , os novos Estados- Membros devem aplicar os acordos e convénios bilaterais relativos aos têxteis celebrados pela Comunidade com países terceiros .

(src)="s59.1"> 8.
(src)="s59.2"> Met ingang van 1  mei 2004 zeggen de nieuwe lidstaten elke vrijhandelsovereenkomst met derde landen , inclusief de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst , op .
(trg)="s81.1"> As restrições quantitativas aplicadas pela União às importações de produtos têxteis e de vestuário devem ser adaptadas de modo a ter em conta a adesão dos novos Estados- Membros .

(src)="s60.1"> Voorzover de overeenkomsten tussen één of meer nieuwe lidstaten enerzijds , en één of meer derde landen anderzijds , niet verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit de Grondwet , en met name uit dit protocol , worden door de nieuwe lidstaat of nieuwe lidstaten alle passende maatregelen genomen om geconstateerde onverenigbaarheden weg te werken .
(trg)="s82.1"> Se as alterações aos acordos e convénios bilaterais relativos aos têxteis ainda não tiverem entrado em vigor em 1 de Maio de 2004 , a União efectuará as necessárias adaptações às suas disposições em matéria de importação de produtos têxteis e de vestuário para ter em conta a adesão dos novos Estados- Membros .

(src)="s61.1"> 9.
(trg)="s83.1"> 6 .

(src)="s61.2"> De nieuwe lidstaten treffen de passende maatregelen om zo nodig hun positie ten aanzien van internationale organisaties en internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie of andere lidstaten eveneens partij zijn , aan te passen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun toetreding tot de Unie .
(trg)="s83.2"> As restrições quantitativas aplicadas pela União às importações de aço e produtos siderúrgicos devem ser adaptadas com base nas importações de produtos siderúrgicos provenientes dos países fornecedores em causa efectuadas pelos novos Estados- Membros durante os anos imediatamente anteriores à assinatura do Tratado de Adesão .

(src)="s63.1"> Artikel  7
(trg)="s84.1"> 7 .

(src)="s64.1"> De door de instellingen vastgestelde handelingen waarop de in dit protocol vastgestelde overgangsmaatregelen zijn gebaseerd , behouden hun eigen rechtskarakter ; met name blijven de voor deze handelingen geldende wijzigingsprocedures van toepassing .
(trg)="s86.1"> Logo que possível , mas sempre antes do termo dos acordos referidos no primeiro parágrafo , devem ser adoptadas , caso a caso , pelo Conselho , sob proposta da Comissão , decisões europeias adequadas que prevejam a continuação das actividades de pesca decorrentes daqueles acordos , incluindo a eventual prorrogação de alguns deles por períodos máximos de um ano .

(src)="s65.1"> Artikel  8
(trg)="s87.1"> 8 .

(src)="s66.1"> Bepalingen van de Akte van toetreding van 16  april 2003 , als uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Gerecht van eerste aanleg , die tot doel of tot gevolg hebben de intrekking of de wijziging , anders dan bij wijze van overgangsmaatregel , van de handelingen die zijn vastgesteld door de instellingen , organen of instanties van de Gemeenschap of van de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie , blijven van kracht , behoudens toepassing van de tweede alinea .
(trg)="s88.1"> Na medida em que os acordos entre um ou mais novos Estados- Membros , por um lado , e um ou mais Estados terceiros , por outro , não sejam compatíveis com as obrigações decorrentes da Constituição , e designadamente do presente Protocolo , o novo Estado- Membro deve recorrer a todos os meios adequados para eliminar as incompatibilidades verificadas .

(src)="s67.1"> De in de eerste alinea bedoelde bepalingen hebben hetzelfde rechtskarakter als de handelingen die door deze bepalingen worden ingetrokken of gewijzigd , en zij zijn aan dezelfde regels onderworpen .
(trg)="s88.2"> Se a adaptação de um acordo celebrado antes da adesão com um ou mais países terceiros suscitar dificuldades a um novo Estado- Membro , este retirar- se- á do acordo , segundo as disposições nele previstas .

(src)="s68.1"> Artikel  9
(trg)="s89.1"> 9 .

(src)="s69.1"> De teksten van de handelingen van de instellingen , organen en instanties van de Gemeenschap en van de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie alsmede de teksten van de handelingen van de Europese Centrale Bank die vóór 1  mei 2004 zijn vastgesteld en die in de Tsjechische , de Estse , de Hongaarse , de Letse , de Litouwse , de Maltese , de Poolse , de Slowaakse en de Sloveense taal zijn opgesteld , zijn gelijkelijk authentiek vanaf die datum , onder dezelfde voorwaarden als de in de overige talen opgestelde en gelijkelijk authentieke teksten .
(trg)="s97.1"> Os textos dos actos das instituições , órgãos ou organismos da Comunidade ou da União Europeia instituída pelo Tratado UE , bem como os textos dos actos do Banco Central Europeu , adoptados antes de 1 de Maio de 2004 e redigidos nas línguas checa , estónia , letã , lituana , húngara , maltesa , polaca , eslovena e eslovaca fazem fé , a partir daquela data , nas mesmas condições que os textos redigidos e que fazem fé nas outras línguas .

(src)="s70.1"> Artikel 10
(trg)="s98.1"> o

(src)="s71.1"> De bij dit protocol vastgestelde overgangsbepalingen kunnen bij Europese wet van de Raad worden ingetrokken indien zij niet meer van toepassing zijn .
(trg)="s99.1"> Quando deixarem de ser aplicáveis , as disposições transitórias consignadas no presente Protocolo podem ser revogadas por lei europeia do Conselho .

(src)="s71.2"> De Raad besluit met eenparigheid van stemmen , na raadpleging van het Europees Parlement .
(trg)="s99.2"> Este delibera por unanimidade , após consulta ao Parlamento Europeu .

(src)="s72.1"> Artikel  11
(trg)="s100.1"> o

(src)="s73.1"> Ten aanzien van de toepassing van de Grondwet en van de door de instellingen vastgestelde handelingen gelden , bij wijze van overgang , de in dit protocol neergelegde afwijkende bepalingen .
(trg)="s101.1"> A aplicação da Constituição e dos actos adoptados pelas instituições fica sujeita , a título transitório , às disposições derrogatórias previstas no presente Protocolo .

(src)="s74.1"> TITEL  II
(trg)="s102.1"> TÍTULO II

(src)="s75.1"> PERMANENTE BEPALINGEN
(trg)="s103.1"> DISPOSIÇÕES PERMANENTES

(src)="s76.1"> Artikel  12
(trg)="s104.1"> o

(src)="s77.1"> De ingevolge de toetreding noodzakelijke aanpassingen van de handelingen genoemd in de lijst in bijlage  III van de Akte van toetreding van 16  april 2003 worden verricht overeenkomstig de in die bijlage vervatte richtsnoeren en volgens de procedure en op de wijze bepaald in artikel  36.
(trg)="s105.1"> As adaptações dos actos enumerados no Anexo III do Acto de Adesão de 16 de Abril de 2003 , necessárias em consequência da adesão , devem ser efectuadas segundo as orientações definidas nesse anexo e de acordo com o procedimento e as condições previstas no artigo 36 .
(trg)="s106.1"> o