# mt/C2004310.01029701.xml.gz
# pl/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOLL DWAR IT- TRATTAT U L- ATT TA ' L- ADEŻJONI TAR- REPUBBLIKA ĊEKA , IR- REPUBBLIKA TA ' L- ESTONJA , R- REPUBBLIKA TA ' ĊIPRU , IR- REPUBBLIKA TAL- LATVJA , R- REPUBBLIKA TAL- LITWANJA , IR- REPUBBLIKA TA ' L- UNGERIJA , R- REPUBBLIKA TA ' MALTA , IR- REPUBBLIKA TAL- POLONJA , R- REPUBBLIKA TAS- SLOVENJA U R- REPUBBLIKA SLOVAKKA
(trg)="s3.1"> PROTOKÓŁ W SPRAWIE TRAKTATU O PRZYSTĄPIENIU I AKTU PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ , REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ , REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ , REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ , REPUBLIKI LITEWSKIEJ , REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ , REPUBLIKI MALTY , RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , REPUBLIKI SŁOWENII I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

(src)="s4.1"> IL- PARTIJIET KONTRAENTI GĦOLJA ,
(trg)="s4.1"> WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ,

(src)="s5.1"> FILWAQT LI JFAKKRU li r- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka , ingħaqdu mal- Komunitajiet Ewropej u ma ' l- Unjoni Ewropea stabbilita bit- Trattat dwar l- Unjoni Ewropea fl- 1 ta '  Mejju 2004 ;
(trg)="s5.1"> PRZYPOMINAJĄC , że Republika Czeska , Republika Estońska , Republika Cypryjska , Republika Łotewska , Republika Litewska , Republika Węgierska , Republika Malty , Rzeczpospolita Polska , Republika Słowenii i Republika Słowacka przystąpiły do Wspólnot Europejskich i do Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku ,

(src)="s6.1"> WARA LI KKUNSIDRAW li l- Artikolu IV- 437( 2 ) ( e ) tal- Kostituzzjoni jipprovdi li t- Trattat tas- 16 ta '  April 2003 li jikkonċerna l- adeżjonijiet hawn fuq previsti għandu jiġi imħassar ;
(trg)="s6.1"> MAJĄC NA UWADZE , że artykuł IV- 437 ustęp 2 lit .  e ) Konstytucji przewiduje uchylenie Traktatu z dnia 16 kwietnia 2003 roku dotyczącego przystąpienia państw , o których mowa powyżej ,

(src)="s7.1"> WARA LI KKUNSIDRAW li ħafna mid- disposizzjonijiet ta ' l- Att anness ma ' dak it- Trattat ta ' Adeżjoni jibqgħu rilevanti ; li l- Artikolu IV- 437( 2 ) tal- Kostituzzjoni jipprovdi li dawk id- disposizzjonijiet iridu jiġu stabbiliti jew previsti fi Protokoll , sabiex jibqgħu fis- seħħ u biex l- effetti legali tagħhom ikunu ippreservati ;
(trg)="s7.1"> MAJĄC NA UWADZE , że wiele postanowień Aktu załączonego do tego Traktatu o Przystąpieniu pozostanie aktualnymi ; że artykuł IV- 437 ustęp 2 Konstytucji przewiduje , że takie postanowienia muszą zostać włączone lub wymienione w protokole , aby pozostały w mocy a ich skutki prawne zostały utrzymane ,

(src)="s8.1"> WARA LI KKUNSIDRAW li xi disposizzjonijiet in kwistjoni jeħtieġu l- aġġustamenti tekniċi neċessarji biex jiġu allinjati mal- Kostituzzjoni mingħajr ma jinbidel l- effett legali tagħhom ,
(trg)="s8.1"> MAJĄC NA UWADZE , że niektóre z tych postanowień wymagają dostosowań technicznych niezbędnych dla zapewnienia zgodności z Konstytucją bez wpływu na ich skutki prawne ,

(src)="s9.1"> FTEHMU dwar id- disposizzjonijiet li ġejjin , li għandhom jiġu annessi mat- Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall- Ewropa u mat- Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika :
(trg)="s9.1"> PRZYJĘŁY następujące postanowienia , które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej :

(src)="s10.1"> L- EWWEL PARTI
(trg)="s10.1"> CZĘŚĆ PIERWSZA

(src)="s11.1"> DISPOSIZZJONIJIET DWAR L- ATT TA ' L- ADEŻJONI TAS- 16 TA ' APRIL 2003
(trg)="s11.1"> POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO AKTU PRZYSTĄPIENIA Z DNIA 16 KWIETNIA 2003 ROKU

(src)="s12.1"> TITOLU I
(trg)="s12.1"> TYTUŁ I

(src)="s13.1"> PRINĊIPJI
(trg)="s13.1"> ZASADY

(src)="s14.1"> Artikolu 1
(trg)="s14.1"> Artykuł 1

(src)="s15.1"> Għall- finijiet ta ' dan il- Protokoll :
(trg)="s15.1"> Do celów niniejszego Protokołu :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> il- frażi & # x201C ; Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 & # x201D ; tfisser l- Att li jirrigwarda l- kondizzjonijet ta ' l- adeżjoni tar- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka u l- aġġustamenti għat- Trattati li fuqhom hi bbażata l- Unjoni Ewropea ;
(trg)="s17.1"> określenie & # x201E ; Akt Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku & # x201D ; oznacza Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej , Republiki Estońskiej , Republiki Cypryjskiej , Republiki Łotewskiej , Republiki Litewskiej , Republiki Węgierskiej , Republiki Malty , Rzeczypospolitej Polskiej , Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej ,

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> il- frażijiet & # x201C ; Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea & # x201D ; ( & # x201C ; Trattat tal- KE & # x201D ; ) u & # x201C ; Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika & # x201D ; ( & # x201C ; Trattat tal- KEEA & # x201D ; ) , ifissru dawk it- Trattati kif issupplementati jew emendati bi trattati jew b' atti oħra li daħlu fis- seħħ qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 ;
(trg)="s19.1"> określenia & # x201E ; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat WE & # x201D ; ) i & # x201E ; Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat EWEA & # x201D ; ) oznaczają powyższe traktaty , uzupełnione i zmienione traktatami lub innymi aktami , które weszły w życie przed 1 maja 2004 roku ,

(src)="s20.1"> ċ )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> il- frażi it - & # x201C ; Trattat dwar l- Unjoni Ewropea & # x201D ; ( & # x201C ; Trattat dwar l- UE & # x201D ; ) , tfisser dak it- Trattat kif issupplimentat jew emendat bi trattati jew atti oħra li daħlu fis- seħħ qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 ;
(trg)="s21.1"> określenie & # x201E ; Traktat o Unii Europejskiej & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat UE & # x201D ; ) oznacza powyższy Traktat , uzupełniony lub zmieniony traktatami lub innymi aktami , które weszły w życie przed 1 maja 2004 roku ,

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> il- frażi & # x201C ; il- Komunità & # x201D ; tfisser , skond il- każ , waħda mill- Komunitajiet previsti f ' ( b ) jew it- tnejn li huma ;
(trg)="s23.1"> określenie & # x201E ; Wspólnota & # x201D ; oznacza , zależnie od okoliczności , jedną lub obydwie Wspólnoty , o których mowa w lit .  b ) ,

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> il- frażi & # x201C ; Stati Membri attwali & # x201D ; tfisser l- Istati Membri li ġejjin : ir- Renju tal- Belġju , r- Renju tad- Danimarka , r- Repubblika Federali tal- Ġermanja , r- Repubblika Ellenika , r- Renju ta ' Spanja , r- Repubblika Franċiża , l- Irlanda , r- Repubblika Taljana , l- Gran Dukat tal- Lussemburgu , r- Renju ta ' l- Olanda , r- Repubblika Awstrijaka , r- Repubblika Portugiża , r- Repubblika tal- Finlandja , r- Renju ta ' l- Isvezja u r- Renju Unit tal- Gran Brittanja u l- Irlanda ta ' Fuq ;
(trg)="s25.1"> określenie & # x201E ; obecne Państwa Członkowskie & # x201D ; oznacza następujące Państwa Członkowskie :
(trg)="s25.2"> Królestwo Belgii , Królestwo Danii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Grecką , Królestwo Hiszpanii , Republikę Francuską , Irlandię , Republikę Włoską , Wielkie Księstwo Luksemburga , Królestwo Niderlandów , Republikę Austrii , Republikę Portugalską , Republikę Finlandii , Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ,

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> il- frażi & # x201C ; Stati Membri l- ġodda & # x201D ; tfisser l- Istati Membri li ġejjin : ir- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka .
(trg)="s27.1"> określenie & # x201E ; nowe Państwa Członkowskie & # x201D ; oznacza następujące Państwa Członkowskie :
(trg)="s27.2"> Republikę Czeską , Republikę Estońską , Republikę Cypryjską , Republikę Łotewską , Republikę Litewską , Republikę Węgierską , Republikę Malty , Rzeczpospolitą Polską , Republikę Słowenii i Republikę Słowacką .

(src)="s28.1"> Artikolu 2
(trg)="s28.1"> Artykuł 2

(src)="s29.1"> Id- drittijiet u l- obbligi li jirriżultaw mit- Trattati ta ' Adeżjoni tar- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka , previsti fl- Artikolu IV- 437( 2 ) ( e ) tal- Kostituzzjoni , daħlu fis- seħħ , taħt il- kondizzjonijiet stabbiliti f' dak it- Trattat , mill- 1 ta '  Mejju 2004 .
(trg)="s29.1"> Prawa i obowiązki wynikające z Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej , Republiki Estońskiej , Republiki Cypryjskiej , Republiki Łotewskiej , Republiki Litewskiej , Republiki Węgierskiej , Republiki Malty , Rzeczypospolitej Polskiej , Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej , określone w artykule IV- 437 ustęp 2 lit .  e ) Konstytucji , stały się skuteczne od 1 maja 2004 roku na warunkach ustanowionych w tym Traktacie .

(src)="s30.1"> Artikolu 3
(trg)="s30.1"> Artykuł 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Id- disposizzjoni ta ' l -
(src)="s32.1"> acquis
(src)="s33.1"> Schengen integrati fil- qafas ta ' l- Unjoni permezz tal- Protokoll anness mat- Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall- Ewropa ( minn hawn ' il quddiem imsejjaħ bħala l - & # x201C ; Protokoll ta ' Schengen & # x201D ; ) u l- atti li jibnu fuqu jew li b' xi mod għandhom x' jaqsmu miegħu , elenkati fl- Anness I ta ' l- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 , kif ukoll atti oħra bħal dawn adottati qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 , għandhom jorbtu u jkunu applikabbli fl- Istati Membri l- ġodda mill- 1 ta '  Mejju 2004 .
(trg)="s31.2"> Od 1 maja 2004 roku nowe Państwa Członkowskie są związane i stosują przepisy dorobku Schengen włączone w ramy Unii przez protokół dołączony do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy ( zwany dalej & # x201E ; Protokołem Schengen & # x201D ; ) oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , wymienione w załączniku I do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku , jak również jakiekolwiek dalsze akty przyjęte przed 1 maja 2004 roku .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s32.1"> 2 .

(src)="s35.1"> ta ' Schengen li ġew integrati fil- qafas ta ' l- Unjoni u l- atti li jibnu fuqu jew li għandhom x' jaqsmu miegħu li m' hemmx referenza għalihom fil- paragrafu 1 , waqt li jorbtu lill- Istati Membri l- ġodda mill- 1 ta '  Mejju 2004 , għandhom japplikaw fi Stat Membru ġdid biss wara deċiżjoni Ewropea tal- Kunsill , li tkun ivverifikat skond il- proċeduri ta ' valutazzjoni ta ' Schengen applikabbli , li l- kondizzjonijiet meħtieġa għall- applikazzjoni tal- partijiet kollha ta ' l -
(src)="s36.1"> acquis
(trg)="s32.2"> Przepisy dorobku Schengen w postaci , w jakiej zostały włączone w ramy Unii oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , które nie zostały wymienione w ustępie 1 , będąc wiążącymi dla nowych Państw Członkowskich od 1 maja 2004 roku , stosowane są w nowym Państwie Członkowskim wyłącznie na mocy europejskiej decyzji Rady podjętej w tym celu , po sprawdzeniu , zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen , iż w nowym Państwie Członkowskim zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku .

(src)="s38.1"> Il- Kunsill għandu jieħu d- deċiżjoni tiegħu , wara li jikkonsulta l- Parlament Ewropew , billi jaġixxi bl- unanimità tal- membri tiegħu li jirrappreżentaw il- Gvernijiet ta ' l- Istati Membri li fir- rigward tagħhom id- disposizzjonijiet previsti f' dan il- paragrafu diġà daħlu fis- seħħ u tar- rappreżentant tal- Gvern ta ' l- Istat Membru li fir- rigward tiegħu dawk id- disposizzjonijiet għad iridu jiddaħħlu fis- seħħ .
(trg)="s33.1"> Rada podejmuje decyzję po konsultacji z Parlamentem Europejskim , stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich , w stosunku do których postanowienia niniejszego ustępu już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela rządu Państwa Członkowskiego , w stosunku do którego postanowienia te mają zostać wprowadzone w życie .

(src)="s38.2"> Il- membri tal- Kunsill li jirrappreżentaw il- Gvernijiet ta ' l- Irlanda u tar- Renju Unit tal- Gran Brittanja u l- Irlanda ta ' Fuq għandhom jieħdu sehem f' din id- deċiżjoni sakemm din tirrigwarda id- disposizzjonijiet ta ' l -
(src)="s39.1"> acquis
(trg)="s33.2"> Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji , w zakresie , w jakim decyzja ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim związanych , w których te Państwa Członkowskie biorą udział .

(src)="s41.1"> 3 .
(trg)="s34.1"> 3 .

(src)="s41.2"> Kull Ftehim milħuq mill- Kunsill taħt l- Artikolu 6 tal- Protokoll ta ' Schengen għandu jorbot l- Istati Membri l- ġodda mill- 1 ta '  Mejju 2004 .
(trg)="s34.2"> Umowy zawarte przez Radę zgodnie z artykułem 6 Protokołu Schengen są wiążące dla nowych Państw Członkowskich od 1 maja 2004 roku .

(src)="s42.1"> 4 .
(trg)="s35.1"> 4 .

(src)="s42.2"> F' dak li għandu x' jaqsam mal- konvenzjonijiet jew l- istrumenti fil- qasam tal- ġustizzja u affarijiet interni li huma inseparabbli mill- kisba tal- miri tat- Trattat ta ' l- UE , l- Istat Membri ġodda huma marbuta :
(trg)="s35.2"> W stosunku do konwencji lub środków w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych , których nie można oddzielić od osiągnięcia celów Traktatu UE , nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do :

(src)="s43.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s44.1"> li jaderixxu ma ' dawk li , fl- 1 ta '  Mejju 2004 , jkunu ġew miftuħa għall- firma mill- Istati Membri attwali , u ma ' dawk li kienu abbozzati mill- Kunsill skond it- Titolu VI tat- Trattat ta ' l- UE u rrakkomandati lill- Istati Membri għall- adozzjoni ;
(trg)="s37.1"> przystąpienia do tych spośród nich , które do 1 maja 2004 roku zostały otwarte do podpisu przez obecne Państwa Członkowskie , a także do tych , które zostały przygotowane przez Radę zgodnie z tytułem VI Traktatu UE i których przyjęcie Rada zaleciła Państwom Członkowskim ;

(src)="s45.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s46.1"> li jintroduċu arranġamenti amministrattivi u oħrajn , bħal dawk adottati sa l- 1 ta '  Mejju 2004 mill- Istati Membri attwali jew mill- Kunsill , biex jiffaċilitaw koperazzjoni prattika bejn l- istituzzjonijiet u l- organizzazzjonijiet ta ' l- Istati Membri li jaħdmu fil- qasam tal- ġustizzja u l- intern .
(trg)="s39.1"> wprowadzenia uregulowań administracyjnych i innych , takich jak te przyjęte do 1 maja 2004 roku przez obecne Państwa Członkowskie lub przez Radę celem ułatwienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich zajmującymi się wymiarem sprawiedliwości i sprawami wewnętrznymi .

(src)="s47.1"> Artikolu 4
(trg)="s40.1"> Artykuł 4

(src)="s48.1"> Kull wieħed mill- Istati membri l- ġodda għandu jipparteċipa fl- Unjoni Ekonomika u Monetarja mill- 1 ta '  Mejju 2004 bħala Stat Membru b' deroga fis- sens ta ' l- Artikolu III- 197 tal- Kostituzzjoni .
(trg)="s41.1"> Każde z nowych Państw Członkowskich uczestniczy w unii gospodarczej i walutowej z dniem 1 maja 2004 roku jako Państwo Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu III- 197 Konstytucji .

(src)="s49.1"> Artikolu 5
(trg)="s42.1"> Artykuł 5

(src)="s50.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> 1 .

(src)="s50.2"> L- Istati Membri l- ġodda , li ngħaqdu bl- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 mad- deċiżjonijiet u l- ftehim adottati mir- Rappreżentanti tal- Gvernijiet ta ' l- Istati Membri , li jiltaqgħu fi ħdan il- Kunsill , għandhom ikunu meħtieġa li jaderixxu ma ' kull ftehim ieħor konkluż mill- Istati Membri attwali dwar il- funzjonament ta ' l- Unjoni jew li huma konnessi ma ' l- attivitajiet tagħha. 2 .
(trg)="s43.2"> Nowe Państwa Członkowskie , które przystąpiły na mocy Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie , są zobowiązane do przystąpienia do wszystkich innych umów zawartych przez obecne Państwa Członkowskie dotyczących funkcjonowania Unii lub związanych z jej działaniami. 2 .

(src)="s50.3"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom ikun meħtieġa li jaderixxu għall- konvenzjonijiet previsti mill- Artikolu 293 tat- Trattat tal- KE u għal dawk li huma inseparabbli mill- kisba ta ' l- għanijiet tat- Trattat tal- KE , jekk ikunu għadhom fis- seħħ , u wkoll mal- protokolli dwar l- interpretazzjoni ta ' dawk il- konvenzjonijiet mill- Qorti tal- Ġustizzja tal- Komunitajiet Ewropej , iffirmati mill- Istati Membri attwali , u għal dan l- iskop huma għandhom ikunu marbuta li jidħlu f' negozjati ma ' l- Istati Membri attwali biex jagħmlu l- aġġustamenti meħtieġa għalihom .
(trg)="s43.3"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia do konwencji przewidzianych w artykule 293 Traktatu WE , oraz do tych , których nie można oddzielić od realizacji celów Traktatu WE , pozostających w mocy , a także do protokołów w sprawie dokonywania przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wykładni tych konwencji , które zostały podpisane przez obecne Państwa Członkowskie ; w tym celu nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do rozpoczęcia z obecnymi Państwami Członkowskimi rokowań prowadzących do dokonania niezbędnych dostosowań w tych aktach .

(src)="s51.1"> Artikolu 6
(trg)="s44.1"> Artykuł 6

(src)="s52.1"> 1 .
(trg)="s45.1"> 1 .

(src)="s52.2"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom ikunu obbligati li jaderixxu , bil- kondizzjonijiet stabbiliti f' dan il- Protokoll , mal- ftehim jew il- konvenzjonijiet konklużi jew applikati b' mod provviżorju mill- Istati Membri attwali li jaġixxu konġuntement ma ' l- Unjoni jew il- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika , u għal kull ftehim konkluż minn dawk l- Istati li huma marbuta ma ' dawk il- ftehim jew il- konvenzjonijiet .
(trg)="s45.2"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole do umów lub konwencji zawartych lub tymczasowo stosowanych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie i Unię lub Europejską Wspólnotę Energii Atomowej , a także do umów zawartych przez te Państwa , związanych z wyżej wymienionymi umowami i konwencjami .

(src)="s53.1"> L- adeżjoni ta ' l- Istati Membri l- ġodda għal kull ftehim jew konvenzjoni previsti fil- paragrafu 4 hawn taħt , kif ukoll għall- Ftehim mal- Belarus , iċ- Ċina , ċ- Ċile , il- Mercosur u l- Isvizzera , li ġew konklużi jew iffirmati mill- Komunità u l- Istati Membri attwali tagħha flimkien , għandha tkun approvata permezz ta ' konklużjoni ta ' protokoll għal dawn il- ftehim jew il- konvenzjonijiet bejn il- Kunsill , li jaġixxi b' mod unanimu għan- nom ta ' l- Istati Membri , u l- pajjiż jew il- pajjiżi terzi jew l- organizzazzjoni internazzjonali , kkonċernati .
(trg)="s46.1"> Przystąpienie nowych Państw Członkowskich do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 4 poniżej , jak również do umów z Białorusią , Chinami , Chile , Mercosur i Szwajcarią zawartych lub podpisanych wspólnie przez Wspólnotę oraz jej obecne Państwa Członkowskie , nastąpi poprzez zawarcie protokołu do takich umów lub konwencji , między Radą , stanowiącą jednomyślnie w imieniu Państw Członkowskich , a państwem lub państwami trzecimi lub organizacją międzynarodową .

(src)="s53.2"> Din il- proċedura hija bla ħsara għall- kompetenzi ta ' l- Unjoni u tal- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika u ma tolqotx l- allokazzjoni ta ' kompetenzi bejn l- Unjoni u l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika u l- Istati Membri fir- rigward tal- konklużjoni ta ' ftehim bħal dan fil- futur jew kwalunkwe emenda oħra li ma għandhiex x' taqsam ma ' l- adeżjoni .
(trg)="s46.2"> Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz nie wpływa na podział kompetencji między Unią i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian niezwiązanych z przystąpieniem .

(src)="s53.3"> Il- Kummissjoni għandha tinnegozja dawn il- protokolli għan- nom ta ' l- Istati Membri abbażi ta ' direttivi dwar in- negozjati approvati mill- Kunsill , li jaġixxi bl- unanimità , u wara konsultazzjoni ma ' kumitat magħmul mir- rappreżentanti ta ' l- Istati Membri .
(trg)="s46.3"> Komisja prowadzi rokowania dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich na podstawie dyrektyw negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę , stanowiącą jednomyślnie , oraz po konsultacji z komitetem składającym się z przedstawicieli Państw Członkowskich .

(src)="s53.4"> Għandha tissottometti abbozzi tal- protokolli lill- Kunsill sabiex jiġu konklużi .
(trg)="s46.4"> Komisja przedkłada Radzie projekty protokołów , które mają zostać zawarte .

(src)="s54.1"> 2 .
(trg)="s47.1"> 2 .

(src)="s54.2"> Hekk kif jaderixxu mal- ftehim u l- konvenzjonijiet previsti fil- paragrafu 1 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom jiksbu l- istess drittijiet u obbligi taħt dawk il- ftehim u l- konvenzjonijiet bħall- Istati Membri attwali. 3 .
(trg)="s47.2"> Po przystąpieniu do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 1 , nowe Państwa Członkowskie nabywają na mocy tych umów i konwencji takie same prawa i obowiązki jakie mają obecne Państwa Członkowskie. 3 .

(src)="s54.3"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom ikunu obbligati li jaderixxu , taħt il- kondizzjonijiet stabbiliti f' dan il- Protokoll , għall- Ftehim dwar iż- Żona Ekonomika Ewropea (
(trg)="s47.3"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zgodnie z jego artykułem 128 (

(src)="s55.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s56.1"> ) skond l- Artikolu 128 tiegħu .
(trg)="s49.1"> ) na warunkach określonych w niniejszym Protokole .

(src)="s57.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> 4 .

(src)="s57.2"> Mill- 1 ta '  Mejju 2004 , u , jekk ikun il- każ , sakemm jiġu konklużi l- protokolli meħtieġa previsti fil- paragrafu 1 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom japplikaw id- disposizzjonijiet tal- Ftehim konklużi mill- Istati Membri attwali , u , konġuntament , mal- Komunità , ma ' l- Alġerija , l- Armenja , l- Azerbajġan , il- Bulgarija , l- Kroazja , l- Eġittu , dik li qabel kienet ir- Repubblika Jugoslava tal- Maċedonja , l- Ġeorġja , l- Iżrael , il- Ġordan , il- Kazakstan , il- Kirgiżistan , il- Libanu , l- Messiku , l- Moldova , l- Marokk , ir- Rumanija , l- Federazzjoni Russa , San Marino , l- Afrika t' Isfel , il- Koreja t' Isfel , is- Sirja , t- Tuniżija , t- Turkija , t- Turkmenistan , l- Ukraina u l- Użbekistan kif ukoll d- disposizzjonijiet ta ' kull ftehim ieħor konkluż mill- Istati Membri attwali u l- Komunità flimkien qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 .
(trg)="s50.2"> Począwszy od 1 maja 2004 roku , oraz , w stosownych przypadkach , do czasu zawarcia niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 1 , nowe Państwa Członkowskie stosują postanowienia umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie oraz Wspólnotę z Algierią , Armenią , Azerbejdżanem , Bułgarią , Chorwacją , Egiptem , Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii , Federacją Rosyjską , Gruzją , Izraelem , Jordanią , Kazachstanem , Kirgistanem , Koreą Południową , Libanem , Meksykiem , Mołdową , Marokiem , Republiką Południowej Afryki , Rumunią , San Marino , Syrią , Tunezją , Turcją , Turkmenistanem , Ukrainą oraz Uzbekistanem , jak również innych umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie i Wspólnotę przed 1 maja 2004 roku .

(src)="s58.1"> Kwalunkwe aġġustament għal dawn il- Ftehim għandu jsir permezz ta ' protokolli mal- pajjiżi ko- kontraenti skond it- tieni sottoparagrafu tal- paragrafu 1 .
(trg)="s51.1"> Wszelkie dostosowania w tych umowach stanowią przedmiot protokołów zawartych z państwami- stronami , zgodnie z postanowieniami ustępu 1 akapit drugi .

(src)="s58.2"> Jekk il- Protokolli ma jkunux ġew konklużi sa l- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Unjoni , l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika u l- Istati Membri għandhom jieħdu , fil- qafas tal- kompetenzi rispettivi tagħhom , il- miżuri meħtieġa biex jittrattaw dik is- sitwazzjoni .
(trg)="s51.2"> Jeżeli protokoły nie zostaną zawarte do 1 maja 2004 roku , Unia , Europejska Wspólnota Energii Atomowej oraz Państwa Członkowskie podejmą , odpowiednio w ramach ich odpowiednich kompetencji , niezbędne środki w celu zajęcia się tą sytuacją .

(src)="s59.1"> 5 .
(trg)="s52.1"> 5 .

(src)="s59.2"> Mill- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom japplikaw il- ftehim u l- arranġamenti bilaterali dwar it- tessuti konklużi mill- Komunità ma ' pajjiżi terzi .
(trg)="s52.2"> Począwszy od 1 maja 2004 roku , nowe Państwa Członkowskie stosują dwustronne umowy oraz uzgodnienia włókiennicze zawarte przez Wspólnotę z państwami trzecimi .

(src)="s60.1"> Ir- restrizzjonijiet kwantitattivi applikati mill- Unjoni fuq l- importazzjoni tat- tessuti u l- prodotti tal- ħwejjeġ għandhom jiġu aġġustati sabiex jieħdu in konsiderazzjoni l- adeżjoni ta ' l- Istati Membri l- ġodda .
(trg)="s53.1"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie produktów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane z uwzględnieniem przystąpienia nowych Państw Członkowskich .

(src)="s61.1"> Jekk l- emendi għall- ftehim u l- arranġamenti bilaterali dwar it- tessuti ma jkunux daħlu fis- seħħ sa l- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Unjoni għandha tagħmel l- aġġustamenti meħtieġa għar- regoli tagħha dwar l- importazzjoni ta ' tessuti u ta ' prodotti tal- ħwejjeġ ta ' lbies minn pajjiżi terzi biex jieħdu in konsiderazzjoni l- adeżjoni ta ' l- Istati Membri l- ġodda .
(trg)="s54.1"> Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie produktów włókienniczych nie wejdą w życie do 1 maja 2004 roku , Unia dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach dotyczących przywozu produktów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu uwzględnienia przystąpienia nowych Państw Członkowskich .

(src)="s62.1"> 6 .
(trg)="s55.1"> 6 .

(src)="s62.2"> Ir- restrizzjonijiet kwantitattivi applikati mill- Unjoni fuq l- importazzjoni ta ' l- azzar u prodotti ta ' l- azzar għandhom jiġu aġġustati abbażi ta ' l- importazzjoni mill- Istati Membri l- ġodda matul is- snin li jiġu eżatt qabel l- iffirmar tat- Trattat ta ' l- Adeżjoni ta ' prodotti ta ' l- azzar li joriġinaw mill- pajjiżi fornituri kkonċernati .
(trg)="s55.2"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną dostosowane na podstawie dokonywanego przez nowe Państwa Członkowskie przywozu wyrobów stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców w latach bezpośrednio poprzedzających podpisanie Traktatu o Przystąpieniu .

(src)="s63.1"> 7 .
(trg)="s56.1"> 7 .

(src)="s63.2"> Ftehim dwar is- sajd konklużi qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 mill- Istati Membri l- ġodda ma ' pajjiżi terzi għandhom jiġu amministrati mill- Unjoni .
(trg)="s56.2"> Umowy w dziedzinie rybołówstwa zawarte przed 1 maja 2004 roku przez nowe Państwa Członkowskie z państwami trzecimi są zarządzane przez Unię .

(src)="s64.1"> Id- drittijiet u l- obbligi ta ' l- Istati Membri l- ġodda li jirriżultaw minn dawk il- ftehim ma għandhomx ikunu milquta matul il- perijodu li fih id- disposizzjonijiet ta ' dawk il- ftehim ikunu fis- seħħ b' mod provviżorju .
(trg)="s57.1"> Prawa i obowiązki nowych Państw Członkowskich wynikające z tych umów pozostają niezmienione przez okres , w którym postanowienia tych umów będą tymczasowo utrzymane w mocy .

(src)="s65.1"> Kemm jista ' jkun malajr , u fi kwalunkwe każ qabel l- iskadenza tal- ftehim previsti fl- ewwel subparagrafu , l- Kunsill fuq proposta mill- Kummissjoni , għandu jadotta deċiżjonijiet Ewropej xierqa għall- kontinwazzjoni ta ' l- attivitajiet ta ' sajd li jirriżultaw minn dawk il- ftehim , inkluża l- possibiltà li jiġu estiżi ċerti ftehim għal perijodi ta ' mhux aktar minn sena .
(trg)="s58.1"> Jak najszybciej , a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w akapicie pierwszym , odpowiednie decyzje europejskie dotyczące kontynuacji działalności połowowej , wynikające z tych umów , zostaną każdorazowo podjęte przez Radę na wniosek Komisji , włączając w to możliwość podjęcia decyzji o przedłużeniu niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku .

(src)="s66.1"> 8 .
(trg)="s59.1"> 8 .

(src)="s66.2"> B' effett mill- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom jirtiraw minn kwalunkwe ftehim ta ' kummerċ ħieles ma ' pajjiżi terzi , inkluż il- Ftehim dwar il- Kummerċ Ħieles ta ' l- Ewropa Ċentrali .
(trg)="s59.2"> Z mocą od 1 maja 2004 roku , nowe Państwa Członkowskie występują z wszelkich umów o wolnym handlu , w tym ze Środkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu ( CEFTA ) .

(src)="s67.1"> Sa fejn ftehim bejn Stat Membru wieħed ġdid jew iktar min- naħa l- waħda , u pajjiż terz wieħed jew iżjed min- naħa l- oħra , ma jkunux kompatibbli ma ' l- obbligi li jinħolqu mill- Kostituzzjoni , u b' mod partikolari minn dan il- Protokoll , l- Istati Membri l- ġodda għandhom jieħdu l- miżuri xierqa kollha biex jeliminaw l- inkompatibilitajiet eżistenti .
(trg)="s60.1"> W zakresie , w jakim umowy między jednym lub większą liczbą nowych Państw Członkowskich z jednej strony a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony nie są zgodne z zobowiązaniami wynikającymi z Konstytucji , a w szczególności z niniejszego Protokołu , nowe Państwa Członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności .

(src)="s67.2"> Jekk Stat Membru ġdid jiltaqa ' ma ' diffikultajiet biex jadatta ftehim konkluż ma ' pajjiż terz jew iżjed qabel l- adeżjoni , għandu , skond it- termini ta ' dan il- ftehim , jirtira minn dak il- ftehim .
(trg)="s60.2"> Jeżeli nowe Państwo Członkowskie napotyka trudności w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem , Państwo to , zgodnie z postanowieniami umowy , wystąpi z niej .

(src)="s68.1"> 9 .
(trg)="s61.1"> 9 .

(src)="s68.2"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom jieħdu l- miżuri xierqa biex jaġġustaw , fejn meħtieġ , il- posizzjoni tagħhom fir- rigward ta ' organizzazzjonijiet internazzjonali , u ta ' dawk il- ftehim internazzjonali li huma parti minnhom l- Unjoni jew il- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika jew Stati Membri oħra , għad- drittijiet u l- obbligi li jinħolqu bl- adeżjoni tagħhom ma ' l- Unjoni .
(trg)="s61.2"> Tam gdzie jest to konieczne , nowe Państwa Członkowskie podejmują właściwe środki w celu dostosowania ich pozycji wobec organizacji międzynarodowych i tych umów międzynarodowych , których Unia , Europejska Wspólnota Energii Atomowej lub inne Państwa Członkowskie są również stronami , do ich praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii .

(src)="s69.1"> B' mod partikolari , għandhom jirtiraw fl- 1 ta '  Mejju 2004 , jew kemm jista ' jkun malajr wara din id- data , minn ftehim internazzjonali dwar organizzazzjonijiet tas- sajd anke minn dawk li tagħhom l- Unjoni wkoll hija parti , sakemm is- sħubija tagħhom f' dawn il- ftehim u organizzazzjonijiet ma tirrigwardax materji oħra barra s- sajd .
(trg)="s62.1"> W szczególności , 1 maja 2004 roku lub w możliwie najwcześniejszym terminie występują z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa , których stroną lub członkiem jest również Unia , chyba że ich członkostwo jest związane z kwestiami innymi niż rybołówstwo .

(src)="s70.1"> Artikolu 7
(trg)="s63.1"> Artykuł 7

(src)="s73.1"> ġuridiku tagħhom ; b' mod partikolari , l- proċeduri biex jiġu emendati dawk l- atti għandhom jibqgħu japplikaw .
(trg)="s64.1"> Przyjęte przez instytucje akty , do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , zachowują swój status prawny ; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmian tych aktów .

(src)="s74.1"> Artikolu 8
(trg)="s65.1"> Artykuł 8

(src)="s75.1"> Disposizzjonijiet ta ' l- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 , kif interpretati mill- Qorti tal- Ġustizzja tal- Komunitajiet Ewropej u l- Qorti Ġenerali , li l- iskop jew l- effett tagħhom hu li jħassar jew jemenda , b' miżura li ma tkunx transitorja , atti adottati mill- istituzzjonijiet , mill- korpi jew mill- aġenziji tal- Komunità Ewropea jew ta ' l- Unjoni Ewropea stabbilita bit- Trattat dwar l- Unjoni Ewropea , għandhom jibqgħu fis- seħħ bla preġudizzju għall- applikazzjoni tat- tieni paragrafu .
(trg)="s66.1"> Postanowienia Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku , zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich lub Sądu Pierwszej Instancji , których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana , w sposób niestanowiący środka przejściowego , aktów przyjętych przez instytucje , organy lub jednostki organizacyjne Wspólnoty lub Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej , pozostają w mocy , pod warunkiem stosowania akapitu drugiego .

(src)="s76.1"> Dawn id- disposizzjonijiet għandu jkollhom l- istess natura ġuridika bħall- atti li jħassru jew jemendaw , u għandhom ikunu suġġetti għall- istess regoli bħal dawk l- atti .
(trg)="s67.1"> Postanowienia te mają taki sam status prawny jak akty przez nie uchylone lub zmienione i podlegają takim samym regułom jak te akty .

(src)="s77.1"> Artikolu 9
(trg)="s68.1"> Artykuł 9

(src)="s78.1"> It- testi ta ' l- atti ta ' l- istituzzjonijiet , korpi u aġenziji tal- Komunità jew ta ' l- Unjoni Ewropea stabbiliti bit- Trattat dwar l- Unjoni Ewropea u t- testi ta ' l- atti tal- Bank Ċentrali Ewropew li ġew adottati qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 , u li kienu mfassla bil- lingwa Ċeka , Estona , Latvjana , Litwana , Ungeriża , Maltija , Pollakka , Slovena u Slovakka għandhom ikunu awtentiċi minn dik id- data , bl- istess kondizzjonijiet bħat- testi stabbiliti u awtentiċi fil- lingwi l- oħra .
(trg)="s69.1"> Teksty aktów instytucji , organów lub jednostek organizacyjnych Wspólnoty lub Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej oraz teksty aktów Europejskiego Banku Centralnego przyjętych przed 1 maja 2004 roku i sporządzonych w językach : czeskim , estońskim , litewskim , łotewskim , maltańskim , polskim , słowackim , słoweńskim i węgierskim są od tego dnia tekstami autentycznymi na tych samych warunkach , co teksty sporządzone i autentyczne w pozostałych językach .

(src)="s79.1"> Artikolu 10
(trg)="s70.1"> Artykuł 10

(src)="s80.1"> Liġi Ewropea tal- Kunsill tista ' tħassar d- disposizzjonijiet transitorji stabbiliti f' dan il- Protokoll , meta ma jibqgħux iżjed applikabbli .
(trg)="s71.1"> Ustawa europejska Rady może uchylić postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , jeśli nie mają one już zastosowania .

(src)="s80.2"> Il- Kunsill għandu jaġixxi b' mod unanimu wara li jikkonsulta l- Parlament Ewropew .
(trg)="s71.2"> Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim .

(src)="s81.1"> Artikolu 11
(trg)="s72.1"> Artykuł 11

(src)="s82.1"> L- applikazzjoni tal- Kostituzzjoni u ta ' atti adottati mill- istituzzjonijiet għandhom , bħala miżura transitorja , jkunu soġġetti għad- derogi kif provdut f' dan il- Protokoll .
(trg)="s73.1"> Stosowanie Konstytucji i aktów przyjętych przez instytucje jest , w ramach środków przejściowych , przedmiotem odstępstw przewidzianych w niniejszym Protokole .

(src)="s83.1"> TITOLU II
(trg)="s74.1"> TYTUŁ II

(src)="s84.1"> DISPOSIZZJONIJIET PERMANENTI
(trg)="s75.1"> POSTANOWIENIA STAŁE