# lv/C2004310.01029701.xml.gz
# sv/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOLS PAR ČEHIJAS REPUBLIKAS , IGAUNIJAS REPUBLIKAS , KIPRAS REPUBLIKAS , LATVIJAS REPUBLIKAS , LIETUVAS REPUBLIKAS , UNGĀRIJAS REPUBLIKAS , MALTAS REPUBLIKAS , POLIJAS REPUBLIKAS , SLOVĒNIJAS REPUBLIKAS UN SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS PIEVIENOŠANĀS LĪGUMU UN AKTU
(trg)="s3.1"> PROTOKOLL OM ANSLUTNINGSFÖRDRAGET OCH ANSLUTNINGSAKTEN FÖR REPUBLIKEN TJECKIEN , REPUBLIKEN ESTLAND , REPUBLIKEN CYPERN , REPUBLIKEN LETTLAND , REPUBLIKEN LITAUEN , REPUBLIKEN UNGERN , REPUBLIKEN MALTA , REPUBLIKEN POLEN , REPUBLIKEN SLOVENIEN OCH REPUBLIKEN SLOVAKIEN

(src)="s4.1"> AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES ,
(trg)="s4.1"> DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA ,

(src)="s5.1"> ATGĀDINOT , ka Čehijas Republika , Igaunijas Republika , Kipras Republika , Latvijas Republika , Lietuvas Republika , Ungārijas Republika , Maltas Republika , Polijas Republika , Slovēnijas Republika un Slovākijas Republika 2004 . gada 1 . maijā ir pievienojušās Eiropas Kopienām un Eiropas Savienībai , kas nodibināta ar Līgumu par Eiropas Savienību ;
(trg)="s5.1"> SOM ERINRAR OM att Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien den 1 maj 2004 anslöt sig till Europeiska gemenskaperna och den europeiska union som upprättats genom Fördraget om Europeiska unionen ,

(src)="s6.1"> ŅEMOT VĒRĀ , ka Konstitūcijas IV- 437 . panta 2 . punkta e ) apakšpunkts paredz , ka tiek atcelts iepriekšminētais 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās līgums ;
(trg)="s6.1"> SOM BEAKTAR att Fördraget av den 16 april 2003 om ovannämnda anslutningar skall upphävas enligt artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen ,

(src)="s7.1"> ŅEMOT VĒRĀ , ka daudzi noteikumi Aktā , kas pievienots minētajam Pievienošanās līgumam , turpina būt spēkā , kā arī to , ka Konstitūcijas IV- 437 . panta 2 . punkts paredz , ka šiem noteikumiem jābūt izklāstītiem vai minētiem protokolā , lai tie paliktu spēkā un lai tiktu saglabātas to tiesiskās sekas ;
(trg)="s7.1"> SOM BEAKTAR att ett stort antal bestämmelser i den akt som är fogad till anslutningsfördraget fortfarande är relevanta och att dessa bestämmelser enligt artikel IV- 437. 2 i konstitutionen skall återges eller åsyftas i ett protokoll , så att de fortsätter att gälla och behåller sin rättsverkan ,

(src)="s8.1"> ŅEMOT VĒRĀ , ka dažos šajos noteikumos vajadzīgi tehniski pielāgojumi , lai tos saskaņotu ar Konstitūciju , nemainot to tiesiskās sekas ;
(trg)="s8.1"> SOM BEAKTAR att vissa av dessa bestämmelser måste bli föremål för de tekniska anpassningar som behövs för att de skall överensstämma med konstitutionen utan att den juridiska räckvidden ändras ,

(src)="s9.1"> IR PIEŅĒMUŠAS šādus noteikumus , ko pievieno Līgumam par Konstitūciju Eiropai un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam .
(trg)="s9.1"> HAR ENATS OM följande bestämmelser , som skall fogas till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen .

(src)="s10.1"> PIRMĀ DAĻA
(trg)="s10.1"> DEL ETT

(src)="s11.1"> NOTEIKUMI PAR 2003 .
(src)="s11.2"> GADA 16 .
(src)="s11.3"> APRĪĻA PIEVIENOŠANĀS AKTU
(trg)="s11.1"> BESTÄMMELSER AVSEENDE ANSLUTNINGSAKTEN AV DEN 16 APRIL 2003

(src)="s12.1"> I SADAĻA
(trg)="s12.1"> AVDELNING I

(src)="s13.1"> PRINCIPI
(trg)="s13.1"> PRINCIPER

(src)="s14.1"> 1 . pants
(trg)="s14.1"> Artikel 1

(src)="s15.1"> Šajā protokolā :
(trg)="s15.1"> I detta protokoll menas med

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> termins & # x201C ; 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās akts & # x201D ; nozīmē Aktu par Čehijas Republikas , Igaunijas Republikas , Kipras Republikas , Latvijas Republikas , Lietuvas Republikas , Ungārijas Republikas , Maltas Republikas , Polijas Republikas , Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos , kas ir Eiropas Savienības pamatā ;
(trg)="s17.1"> anslutningsakten av den 16 april 2003
(trg)="s18.1"> : akten om villkoren för Republiken Tjeckiens , Republiken Estlands , Republiken Cyperns , Republiken Lettlands , Republiken Litauens , Republiken Ungerns , Republiken Maltas , Republiken Polens , Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen ,

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s19.1"> b )

(src)="s19.1"> termini & # x201C ; Eiropas Kopienas dibināšanas līgums & # x201D ; ( & # x201C ; EK līgums & # x201D ; ) un & # x201C ; Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums & # x201D ; ( & # x201C ; EAEK līgums & # x201D ; ) nozīmē minētos līgumus , ņemot vērā to papildinājumus vai grozījumus , kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem , kuri stājušies spēkā pirms 2004 . gada 1 . maija ;
(trg)="s20.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ( EG- Fördraget )
(trg)="s21.1"> och
(trg)="s22.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratomfördraget )
(trg)="s23.1"> : dessa fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s24.1"> c )

(src)="s21.1"> termins & # x201C ; Līgums par Eiropas Savienību & # x201D ; ( & # x201C ; ES līgums & # x201D ; ) nozīmē minēto līgumu , ņemot vērā tā papildinājumus vai grozījumus , kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem , kuri stājušies spēkā pirms 2004 . gada 1 . maija ;
(trg)="s25.1"> Fördraget om Europeiska unionen ( EU- Fördraget )
(trg)="s26.1"> : detta fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s27.1"> d )

(src)="s23.1"> termins & # x201C ; Kopiena & # x201D ; nozīmē , attiecīgi , vienu vai abas Kopienas , kas minētas b ) apakšpunktā ;
(trg)="s28.1"> gemenskapen
(trg)="s29.1"> : den ena av eller båda de gemenskaper som avses i b , allt efter omständigheterna ,

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s30.1"> e )

(src)="s25.1"> termins & # x201C ; pašreizējās dalībvalstis & # x201D ; nozīmē šādas dalībvalstis :
(trg)="s31.1"> nuvarande medlemsstater
(trg)="s32.1"> : följande medlemsstater :

(src)="s25.2"> Beļģijas Karalisti , Dānijas Karalisti , Vācijas Federatīvo Republiku , Grieķijas Republiku , Spānijas Karalisti , Francijas Republiku , Īriju , Itālijas Republiku , Luksemburgas Lielhercogisti , Nīderlandes Karalisti , Austrijas Republiku , Portugāles Republiku , Somijas Republiku , Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti ;
(trg)="s32.2"> Konungariket Belgien , Konungariket Danmark , Förbundsrepubliken Tyskland , Republiken Grekland , Konungariket Spanien , Republiken Frankrike , Irland , Republiken Italien , Storhertigdömet Luxemburg , Konungariket Nederländerna , Republiken Österrike , Republiken Portugal , Republiken Finland , Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ,

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s33.1"> f )

(src)="s27.1"> termins & # x201C ; jaunās dalībvalstis & # x201D ; nozīmē šādas dalībvalstis :
(trg)="s34.1"> nya medlemsstater
(trg)="s35.1"> : följande medlemsstater :

(src)="s27.2"> Čehijas Republiku , Igaunijas Republiku , Kipras Republiku , Latvijas Republiku , Lietuvas Republiku , Ungārijas Republiku , Maltas Republiku , Polijas Republiku , Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku .
(trg)="s35.2"> Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien .

(src)="s28.1"> 2 . pants
(trg)="s36.1"> Artikel 2

(src)="s29.1"> Tiesības un pienākumi , kas noteikti Konstitūcijas IV- 437 . panta 2 . punkta e ) apakšpunktā minētajā Čehijas Republikas , Igaunijas Republikas , Kipras Republikas , Latvijas Republikas , Lietuvas Republikas , Ungārijas Republikas , Maltas Republikas , Polijas Republikas , Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas Pievienošanās līgumā , ir stājušies spēkā 2004 . gada 1 . maijā saskaņā ar minētajā līgumā paredzētajiem nosacījumiem .
(trg)="s37.1"> De rättigheter och skyldigheter som följer av det anslutningsfördrag för Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien som avses i artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen har fått verkan , på de villkor som anges i detta fördrag , från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s30.1"> 3 . pants
(trg)="s38.1"> Artikel 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s39.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Šengenas
(src)="s32.1"> acquis
(src)="s33.1"> noteikumi , kas integrēti Savienības sistēmā ar protokolu , kurš pievienots Līgumam par Konstitūciju Eiropai ( turpmāk & # x201C ; Šengenas protokols & # x201D ; ) , kā arī akti , kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un uzskaitīti 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās akta I pielikumā , tāpat kā jebkādi turpmāki akti , kas pieņemti pirms 2004 . gada 1 . maija , ir saistoši jaunajām dalībvalstīm un piemērojami tajās no 2004 . gada 1 . maija .
(trg)="s39.2"> Bestämmelserna i Schengenregelverket , införlivade inom unionens ramar genom det protokoll som fogats till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa ( nedan kallat & # x201D ; Schengenprotokollet & # x201D ; ) , och i de akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , enligt förteckningen i bilaga I till anslutningsakten av den 16 april 2003 , samt i eventuella ytterligare sådana akter som antas före den 1 maj 2004 , skall vara bindande för och tillämpas i de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s40.1"> 2 .

(src)="s35.1"> noteikumi , kas integrēti Savienības sistēmā , kā arī akti , kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un nav minēti šā panta 1 . punktā , lai arī no 2004 . gada 1 . maija ir saistoši jaunajām dalībvalstīm , katrā konkrētajā jaunajā dalībvalstī ir piemērojami vienīgi saskaņā ar attiecīgu Padomes eirolēmumu , ko pieņem pēc tam , kad atbilstīgi spēkā esošajām Šengenas izvērtēšanas procedūrām ir konstatēts , ka attiecīgajā jaunajā dalībvalstī ir izpildīti visi nosacījumi , kas vajadzīgi visu
(src)="s36.1"> acquis
(trg)="s40.2"> De bestämmelser i Schengenregelverket , som det införlivats inom unionens ramar , och i akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 men skall inte tillämpas i en ny medlemsstat förrän efter ett europeiskt beslut av rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den nya medlemsstaten .

(src)="s38.1"> Padome , iepriekš apspriedusies ar Eiropas Parlamentu , minēto eirolēmumu pieņem ar to locekļu vienprātīgu balsojumu , kas pārstāv to dalībvalstu valdības , attiecībā uz kurām šajā punktā minētos noteikumus jau piemēro , un tās dalībvalsts valdību , attiecībā uz kuru minētos noteikumus jāsāk piemērot .
(trg)="s41.1"> Rådet skall efter att ha hört Europaparlamentet besluta med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i detta stycke redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas .

(src)="s38.2"> Padomes locekļi , kas pārstāv Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības , piedalās lēmuma pieņemšanā vienīgi tiktāl , ciktāl lēmums attiecas uz šīm valstīm saistošiem Šengenas
(src)="s39.1"> acquis
(trg)="s41.2"> De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i akter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar .

(src)="s43.1"> 3 .
(trg)="s42.1"> 3 .

(src)="s43.2"> Nolīgumi , ko Padome noslēgusi atbilstīgi Šengenas protokola 6 . pantam , no 2004 . gada 1 . maija ir saistoši jaunajām dalībvalstīm .
(trg)="s42.2"> De avtal som rådet har ingått enligt artikel 6 i Schengenprotokollet skall vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s44.1"> 4 .
(trg)="s43.1"> 4 .

(src)="s44.2"> Attiecībā uz konvencijām vai citiem dokumentiem tieslietu un iekšlietu jomā , kas nav nošķirami no ES līguma mērķu sasniegšanas , jauno dalībvalstu pienākums ir :
(trg)="s43.2"> När det gäller sådana konventioner eller instrument på området för rättsliga och inrikes frågor som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EU- Fördraget skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga

(src)="s45.1"> a )
(trg)="s44.1"> a )

(src)="s46.1"> pievienoties tiem dokumentiem , kas līdz 2004 . gada 1 . maijam ir atvērti parakstīšanai pašreizējām dalībvalstīm , kā arī tiem dokumentiem , ko Padome izstrādājusi atbilstīgi ES līguma VI sadaļai un ieteikusi pieņemt dalībvalstīm ;
(trg)="s45.1"> att ansluta sig till dem som den 1 maj 2004 var öppna för undertecknande av de nuvarande medlemsstaterna samt till dem som rådet har utarbetat enligt avdelning VI i EU- Fördraget och rekommenderat medlemsstaterna att anta ,

(src)="s47.1"> b )
(trg)="s46.1"> b )

(src)="s48.1"> ieviest administratīvus un citādus pasākumus , kādus līdz pievienošanās dienai pieņēmušas pašreizējās dalībvalstis vai Padome , lai veicinātu praktisku sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un organizācijām , kas darbojas tieslietu un iekšlietu jomā .
(trg)="s47.1"> att införa administrativa eller andra bestämmelser som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet hade antagit den 1 maj 2004 , för att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer på området för rättsliga och inrikes frågor .

(src)="s49.1"> 4 . pants
(trg)="s48.1"> Artikel 4

(src)="s50.1"> Katra jaunā dalībvalsts no 2004 . gada 1 . maija piedalās Ekonomikas un monetārajā savienībā kā dalībvalsts , kurai ir izņēmuma statuss , kas paredzēts Konstitūcijas III- 197 . pantā .
(trg)="s49.1"> Var och en av de nya medlemsstaterna skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med den 1 maj 2004 som medlemsstat med undantag i enlighet med artikel III- 197 i konstitutionen .

(src)="s51.1"> 5 . pants
(trg)="s50.1"> Artikel 5

(src)="s52.1"> 1 .
(trg)="s51.1"> 1 .

(src)="s52.2"> Jaunajām dalībvalstīm , kuras ar 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās aktu ir pievienojušās lēmumiem un nolīgumiem , ko pieņēmuši dalībvalstu valdību pārstāvji , tiekoties Padomē , ir pienākums pievienoties visiem pārējiem nolīgumiem , ko pašreizējās dalībvalstis noslēgušas attiecībā uz Savienības darbību vai saistībā ar to. 2 .
(trg)="s51.2"> De nya medlemsstater som genom anslutningsakten av den 16 april 2003 har anslutit sig till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet skall vara skyldiga att ansluta sig till alla andra avtal som de nuvarande medlemsstaterna har ingått och som gäller unionens funktion eller som har samband med unionens verksamhet. 2 .

(src)="s52.3"> Jaunajām dalībvalstīm ir pienākums pievienoties EK līguma 293 . pantā paredzētajām konvencijām un konvencijām , kas nav nošķiramas no EK līguma mērķu sasniegšanas , ciktāl tās vēl aizvien ir spēkā , kā arī protokoliem par Eiropas Kopienu Tiesas interpretāciju attiecībā uz šīm konvencijām , kurus parakstījušas pašreizējās dalībvalstis , un šajā sakarā jauno dalībvalstu pienākums ir sākt sarunas ar pašreizējām dalībvalstīm , lai veiktu vajadzīgos pielāgojumus .
(trg)="s51.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att ansluta sig till de konventioner som avses i artikel 293 i EG- Fördraget eller som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EG- Fördraget samt att även ansluta sig till de protokoll om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionerna som de nuvarande medlemsstaterna har undertecknat , om dessa konventioner och protokoll fortfarande är i kraft , och för detta ändamål förbinder de sig att inleda förhandlingar med dessa om nödvändig anpassning av dessa texter .

(src)="s53.1"> 6 . pants
(trg)="s52.1"> Artikel 6

(src)="s54.1"> 1 .
(trg)="s53.1"> 1 .

(src)="s54.2"> Jauno dalībvalstu pienākums ir atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties nolīgumiem vai konvencijām , ko noslēgušas vai provizoriski piemēro pašreizējās dalībvalstis un Savienība vai Eiropas Atomenerģijas kopiena , rīkojoties kopīgi , kā arī pašreizējo dalībvalstu noslēgtajiem nolīgumiem , kas saistīti ar šādiem nolīgumiem vai konvencijām .
(trg)="s53.2"> På de villkor som anges i detta protokoll skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga att ansluta sig till de avtal eller konventioner som de nuvarande medlemsstaterna har ingått eller provisoriskt tillämpar tillsammans med unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen och att ansluta sig till de avtal som de staterna har ingått och som har samband med sådana avtal eller konventioner .

(src)="s55.1"> Par jauno dalībvalstu pievienošanos turpmāk 4 . punktā minētajiem nolīgumiem vai konvencijām , kā arī nolīgumiem ar Baltkrieviju , Ķīnu , Čīli , Mercosur valstīm un Šveici , ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas Kopiena un pašreizējās dalībvalstis , vienojas protokolos , kurus pievieno šādiem nolīgumiem vai konvencijām un kurus noslēdz Padome , pieņemot vienprātīgu lēmumu un pārstāvot dalībvalstis , un attiecīgā trešā valsts vai trešās valstis , vai starptautiskā organizācija .
(trg)="s54.1"> De nya medlemsstaternas anslutning till de avtal eller konventioner som avses i punkt 4 nedan samt till de avtal med Chile , Kina , Mercosur , Schweiz och Vitryssland som har ingåtts eller undertecknats av gemenskapen tillsammans med de nuvarande medlemsstaterna skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller konventioner ingås mellan rådet , med enhällighet på medlemsstaternas vägnar , och tredjelandet eller tredjeländerna eller den internationella organisationen i fråga .

(src)="s55.2"> Šī procedūra neskar Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas kompetenci un neiespaido kompetences sadalījumu starp Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un dalībvalstīm attiecībā uz šādu nolīgumu slēgšanu nākotnē vai citiem grozījumiem , kas nav saistīti ar pievienošanos .
(trg)="s54.2"> Detta förfarande skall inte påverka unionens och Europeiska atomenergigemenskapens egna befogenheter eller beröra fördelningen av befogenheter mellan dessa och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen .

(src)="s55.3"> Komisija dalībvalstu vārdā piedalās sarunās par šādiem protokoliem , pamatojoties uz norādījumiem par šādām sarunām , ko vienprātīgi apstiprina Padome , un apspriežoties ar komiteju , kurā ir dalībvalstu pārstāvji .
(trg)="s54.3"> Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som med enhällighet godkänts av rådet , och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna .

(src)="s55.4"> Noslēdzamo protokolu projektus Komisija iesniedz Padomei .
(trg)="s54.4"> Den skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet , så att de kan ingås .

(src)="s56.1"> 2 .
(trg)="s55.1"> 2 .

(src)="s56.2"> Pievienojoties 1 . punktā minētajiem nolīgumiem un konvencijām , jaunās dalībvalstis iegūst tādas pašas no šiem nolīgumiem un konvencijām izrietošās tiesības un pienākumus kā pašreizējām dalībvalstīm. 3 .
(trg)="s55.2"> När de nya medlemsstaterna ansluter sig till de avtal och konventioner som avses i punkt 1 skall de få samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de nuvarande medlemsstaterna. 3 .

(src)="s56.3"> Jauno dalībvalstu pienākums ir atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties Līgumam par Eiropas Ekonomikas zonu (
(trg)="s55.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med dess artikel 128 (

(src)="s57.1"> 1
(trg)="s56.1"> 1

(src)="s59.1"> 4 .
(trg)="s57.1"> 4 .

(src)="s59.2"> No 2004 . gada 1 . maija un - attiecīgā gadījumā - līdz 1 . punktā minēto nepieciešamo protokolu noslēgšanai jaunās dalībvalstis piemēros nolīgumus , ko pašreizējās dalībvalstis kopā ar Kopienu noslēgušas ar Alžīriju , Armēniju , Azerbaidžānu , Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku , Bulgāriju , Dienvidāfriku , Dienvidkoreju , Horvātiju , Ēģipti , Gruziju , Izraēlu , Jordāniju , Kazahstānu , Kirgīziju , Krievijas Federāciju , Libānu , Maroku , Meksiku , Moldovu , Rumāniju , Sanmarīno , Sīriju , Tunisiju , Turciju , Turkmenistānu , Ukrainu un Uzbekistānu , kā arī citus nolīgumus , ko pirms 2004 . gada 1 . maija kopīgi noslēgušas pašreizējās dalībvalstis un Kopiena .
(trg)="s57.2"> Från och med den 1 maj 2004 , och i förekommande fall i avvaktan på att de nödvändiga protokoll som avses i punkt 1 skall ingås , skall de nya medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i de avtal som de nuvarande medlemsstaterna och gemenskapen , tillsammans , har ingått med Algeriet , Armenien , Azerbajdzjan , Bulgarien , Egypten , f. d . jugoslaviska republiken Makedonien , Georgien , Israel , Jordanien , Kazakstan , Kirgizistan , Kroatien , Libanon , Marocko , Mexiko , Moldavien , Rumänien , Ryska federationen , San Marino , Sydafrika , Sydkorea , Syrien , Tunisien , Turkiet , Turkmenistan , Ukraina och Uzbekistan samt bestämmelserna i andra avtal som har ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med gemenskapen före den 1 maj 2004 .

(src)="s60.1"> Jebkādus šo nolīgumu pielāgojumus paredz protokolos , ko ar līgumslēdzējām valstīm noslēdz atbilstīgi šā panta 1 . punkta otrajai daļai .
(trg)="s58.1"> Eventuella ändringar i dessa avtal skall göras genom protokoll som ingås med motparterna i enlighet med punkt 1 andra stycket .

(src)="s60.2"> Ja protokoli nav noslēgti līdz 2004 . gada 1 . maijam , Savienība , Eiropas Atomenerģijas kopiena un dalībvalstis atbilstīgi savai kompetencei veic vajadzīgos pasākumus , lai rastu šīs situācijas risinājumu .
(trg)="s58.2"> Om protokollen inte har ingåtts den 1 maj 2004 skall unionen , Europeiska atomenergigemenskapen och medlemsstaterna inom ramen för sina respektive befogenheter vidta nödvändiga åtgärder för att hantera situationen .

(src)="s61.1"> 5 .
(trg)="s59.1"> 5 .

(src)="s61.2"> No 2004 . gada 1 . maija jaunās dalībvalstis piemēro tos divpusējos nolīgumus un vienošanās attiecībā uz tekstilmateriāliem , ko Kopiena noslēgusi ar trešām valstīm .
(trg)="s59.2"> Från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som gemenskapen har ingått med tredjeland .

(src)="s62.1"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tekstilmateriālu un apģērbu ražojumu importu , koriģē , lai ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos .
(trg)="s60.1"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av textil - och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s63.1"> Ja divpusējo nolīgumu vai vienošanos par tekstilmateriāliem grozījumi nav stājušies spēkā līdz 2004 . gada 1 . maijam , Savienība veic vajadzīgos pielāgojumus tās noteikumos par tekstilmateriālu un apģērbu ražojumu importu no trešām valstīm , lai ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos .
(trg)="s61.1"> Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft den 1 maj 2004 skall unionen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil - och beklädnadsvaror från tredjeland för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s64.1"> 6 .
(trg)="s62.1"> 6 .

(src)="s64.2"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tērauda un tērauda ražojumu importu , pielāgo , pamatojoties uz to , cik lielā apjomā attiecīgo piegādātājvalstu izcelsmes tērauda ražojumi ievesti jaunajās dalībvalstīs pēdējos gados tieši pirms Pievienošanās līguma parakstīšanas .
(trg)="s62.2"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval av de nya medlemsstaternas import under åren omedelbart föregående undertecknandet av anslutningsfördraget av stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna .

(src)="s65.1"> 7 .
(trg)="s63.1"> 7 .

(src)="s65.2"> Visus zvejniecības nolīgumus , ko jaunās dalībvalstis pirms pievienošanās noslēgušas ar trešām valstīm , pārvalda Savienība .
(trg)="s63.2"> De fiskeavtal som de nya medlemsstaterna ingått med tredjeland före anslutningen skall förvaltas av unionen .

(src)="s66.1"> Laikā , kamēr minēto nolīgumu spēkā esamība provizoriski saglabājas , jauno dalībvalstu tiesības un pienākumi , kas paredzēti šajos nolīgumos , nemainās .
(trg)="s64.1"> De rättigheter och skyldigheter som de nya medlemsstaterna har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls .

(src)="s67.1"> Tiklīdz iespējams , un noteikti līdz laikam , kad spēku zaudē šā punkta pirmajā daļā minētie nolīgumi , Padome pēc Komisijas priekšlikuma katrā konkrētajā gadījumā pieņem atbilstīgus eirolēmumus , lai minētajos nolīgumos paredzētā zvejas darbība varētu turpināties , un paredz iespēju dažus nolīgumus pagarināt uz laikposmu , kas nepārsniedz vienu gadu .
(trg)="s65.1"> Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket löpt ut skall lämpliga europeiska beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet på förslag av kommissionen , varvid det även skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år .

(src)="s68.1"> 8 .
(trg)="s66.1"> 8 .

(src)="s68.2"> No 2004 . gada 1 . maija jaunās dalībvalstis pārtrauc dalību jebkādos brīvās tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm , tostarp Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības līgumā .
(trg)="s66.2"> Med verkan från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna frånträda alla frihandelsavtal med tredjeland , inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet .

(src)="s69.1"> Tiktāl , ciktāl nolīgumi starp vienu vai vairākām jaunajām dalībvalstīm , no vienas puses , un vienu vai vairākām trešām valstīm , no otras puses , nav saderīgi ar pienākumiem , kas izriet no Konstitūcijas un jo īpaši no šā protokola , jaunās dalībvalstis veic visus atbilstīgos pasākumus , lai novērstu radušos nesaderību .
(trg)="s67.1"> I den mån avtal mellan en eller flera nya medlemsstater å ena sidan och ett eller flera tredjeländer å andra sidan inte är förenliga med de skyldigheter som följer av konstitutionen och särskilt av detta protokoll skall den eller de nya medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats .

(src)="s69.2"> Ja kādai no jaunajām dalībvalstīm rodas grūtības , pielāgojot kādu nolīgumu , kas pirms 2004 . gada 1 . maija noslēgts ar vienu vai vairākām trešām valstīm , tad šī jaunā dalībvalsts atbilstīgi attiecīgā nolīguma noteikumiem pārtrauc dalību tajā .
(trg)="s67.2"> Om en ny medlemsstat har svårigheter med att anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller flera tredjeländer före anslutningen skall den enligt bestämmelserna i det avtalet frånträda det .

(src)="s70.1"> 9 .
(trg)="s68.1"> 9 .

(src)="s70.2"> Jaunās dalībvalstis vajadzības gadījumā īsteno atbilstīgus pasākumus , lai savu nostāju attiecībā uz starptautiskajām organizācijām un starptautiskajiem nolīgumiem , kuru Līgumslēdzējas Puses ir arī Savienība vai Eiropas Atomenerģijas kopiena , vai citas dalībvalstis , pielāgotu tiesībām un pienākumiem , ko rada pievienošanās Savienībai .
(trg)="s68.2"> De nya medlemsstaterna skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen till unionen .

(src)="s71.1"> Jo īpaši tās — no 2004 . gada 1 . maija vai agrākās iespējamās dienas pēc minētās dienas — pārtrauc savu dalību starptautiskos zvejniecības nolīgumos un organizācijās , kuru Līgumslēdzēja Puse ir arī Savienība , izņemot gadījumus , kad šo jauno dalībvalstu dalība ir saistīta ar jautājumiem , kas neattiecas uz zvejniecību .
(trg)="s69.1"> I synnerhet skall de den 1 maj 2004 eller så snart som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även unionen är part i , om inte deras medlemskap har samband med något annat än fiske .

(src)="s72.1"> 7 . pants
(trg)="s70.1"> Artikel 7

(src)="s73.1"> Iestāžu pieņemtie akti , uz ko attiecas šajā protokolā paredzētie pārejas posma noteikumi , saglabā savu tiesību akta statusu , proti , minēto aktu grozīšanai paredzētas procedūras paliek spēkā .
(trg)="s71.1"> De akter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i detta protokoll skall behålla sin rättsliga status ; i synnerhet skall förfarandena för ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen .

(src)="s74.1"> 8 . pants
(trg)="s72.1"> Artikel 8

(src)="s75.1"> Tie 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās akta noteikumi , kuru mērķis vai sekas ir tādu aktu atcelšana vai grozīšana , ko pieņēmušas Kopienas vai Eiropas Savienības , kura nodibināta ar Līgumu par Eiropas Savienību , iestādes vai struktūras , un kuri nav pārejas posma pasākumi , atbilstīgi Eiropas Kopienu Tiesas un Pirmās instances tiesas interpretācijai paliek spēkā , ņemot vērā šā panta otro daļu .
(trg)="s73.1"> De bestämmelser i anslutningsakten av den 16 april 2003 vars syfte eller verkan är att upphäva eller ändra akter antagna av institutioner , organ eller myndigheter vid gemenskapen eller den europeiska union som upprättats genom EU- Fördraget , så som de tolkats av Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätten , skall , utom när det är fråga om en övergångsåtgärd , fortsätta att gälla om inte annat följer av tillämpningen av andra stycket .

(src)="s76.1"> Šiem noteikumiem ir tāds pats tiesiskais statuss kā aktiem , kurus ar tiem atceļ vai groza , un uz tiem attiecas tie paši noteikumi , kas attiecas uz šiem aktiem .
(trg)="s74.1"> Dessa bestämmelser skall ha samma rättsliga status som de akter som upphävts eller ändrats genom dessa bestämmelser och skall vara underkastade samma regler som dessa .

(src)="s77.1"> 9 . pants
(trg)="s75.1"> Artikel 9

(src)="s78.1"> Akti , kurus pirms 2004 . gada 1 . maija pieņēmušas Kopienas vai Eiropas Savienības , kura nodibināta ar Līgumu par Eiropas Savienību , iestādes vai struktūras un Eiropas Centrālā banka un kuri sagatavoti čehu , igauņu , latviešu , lietuviešu , maltiešu , poļu , slovāku , slovēņu un ungāru valodā , no minētās dienas ir autentiski saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā akti pārējās valodās .
(trg)="s76.1"> Texterna till de akter som har antagits av institutioner , organ eller myndigheter vid gemenskapen eller den europeiska union som upprättats genom EU- Fördraget , samt de akter som har antagits av Europeiska centralbanken och som har antagits före den 1 maj 2004 och har upprättats på estniska , lettiska , litauiska , maltesiska , polska , slovakiska , slovenska , tjeckiska och ungerska skall från och med detta datum vara giltiga på samma villkor som de texter som upprättats och är giltiga på de övriga språken .

(src)="s79.1"> 10 . pants
(trg)="s77.1"> Artikel 10

(src)="s80.1"> Ar Padomes pieņemtu eirolikumu var atcelt šajā protokolā paredzētos pārejas noteikumus , kad tos vairs nepiemēro .
(trg)="s78.1"> Genom en europeisk lag som antas av rådet kan övergångsbestämmelserna i detta protokoll upphävas om de inte längre är tillämpliga .

(src)="s80.2"> Padome pieņem vienprātīgu lēmumu , iepriekš apspriežoties ar Eiropas Parlamentu .
(trg)="s78.2"> Rådet skall besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet .

(src)="s81.1"> 11 . pants
(trg)="s79.1"> Artikel 11

(src)="s82.1"> Pārejas posmā Konstitūciju un iestāžu pieņemtos aktus piemēro , ņemot vērā šajā protokolā paredzētās atkāpes .
(trg)="s80.1"> Konstitutionen och de akter som antagits av institutionerna skall , som en övergångsåtgärd , tillämpas med de undantagsbestämmelser som anges i detta protokoll .

(src)="s83.1"> II SADAĻA
(trg)="s81.1"> AVDELNING II