# lv/C2004310.01029701.xml.gz
# pl/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOLS PAR ČEHIJAS REPUBLIKAS , IGAUNIJAS REPUBLIKAS , KIPRAS REPUBLIKAS , LATVIJAS REPUBLIKAS , LIETUVAS REPUBLIKAS , UNGĀRIJAS REPUBLIKAS , MALTAS REPUBLIKAS , POLIJAS REPUBLIKAS , SLOVĒNIJAS REPUBLIKAS UN SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS PIEVIENOŠANĀS LĪGUMU UN AKTU
(trg)="s3.1"> PROTOKÓŁ W SPRAWIE TRAKTATU O PRZYSTĄPIENIU I AKTU PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ , REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ , REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ , REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ , REPUBLIKI LITEWSKIEJ , REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ , REPUBLIKI MALTY , RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , REPUBLIKI SŁOWENII I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

(src)="s4.1"> AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES ,
(trg)="s4.1"> WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ,

(src)="s5.1"> ATGĀDINOT , ka Čehijas Republika , Igaunijas Republika , Kipras Republika , Latvijas Republika , Lietuvas Republika , Ungārijas Republika , Maltas Republika , Polijas Republika , Slovēnijas Republika un Slovākijas Republika 2004 . gada 1 . maijā ir pievienojušās Eiropas Kopienām un Eiropas Savienībai , kas nodibināta ar Līgumu par Eiropas Savienību ;
(trg)="s5.1"> PRZYPOMINAJĄC , że Republika Czeska , Republika Estońska , Republika Cypryjska , Republika Łotewska , Republika Litewska , Republika Węgierska , Republika Malty , Rzeczpospolita Polska , Republika Słowenii i Republika Słowacka przystąpiły do Wspólnot Europejskich i do Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku ,

(src)="s6.1"> ŅEMOT VĒRĀ , ka Konstitūcijas IV- 437 . panta 2 . punkta e ) apakšpunkts paredz , ka tiek atcelts iepriekšminētais 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās līgums ;
(trg)="s6.1"> MAJĄC NA UWADZE , że artykuł IV- 437 ustęp 2 lit .  e ) Konstytucji przewiduje uchylenie Traktatu z dnia 16 kwietnia 2003 roku dotyczącego przystąpienia państw , o których mowa powyżej ,

(src)="s7.1"> ŅEMOT VĒRĀ , ka daudzi noteikumi Aktā , kas pievienots minētajam Pievienošanās līgumam , turpina būt spēkā , kā arī to , ka Konstitūcijas IV- 437 . panta 2 . punkts paredz , ka šiem noteikumiem jābūt izklāstītiem vai minētiem protokolā , lai tie paliktu spēkā un lai tiktu saglabātas to tiesiskās sekas ;
(trg)="s7.1"> MAJĄC NA UWADZE , że wiele postanowień Aktu załączonego do tego Traktatu o Przystąpieniu pozostanie aktualnymi ; że artykuł IV- 437 ustęp 2 Konstytucji przewiduje , że takie postanowienia muszą zostać włączone lub wymienione w protokole , aby pozostały w mocy a ich skutki prawne zostały utrzymane ,

(src)="s8.1"> ŅEMOT VĒRĀ , ka dažos šajos noteikumos vajadzīgi tehniski pielāgojumi , lai tos saskaņotu ar Konstitūciju , nemainot to tiesiskās sekas ;
(trg)="s8.1"> MAJĄC NA UWADZE , że niektóre z tych postanowień wymagają dostosowań technicznych niezbędnych dla zapewnienia zgodności z Konstytucją bez wpływu na ich skutki prawne ,

(src)="s9.1"> IR PIEŅĒMUŠAS šādus noteikumus , ko pievieno Līgumam par Konstitūciju Eiropai un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam .
(trg)="s9.1"> PRZYJĘŁY następujące postanowienia , które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej :

(src)="s10.1"> PIRMĀ DAĻA
(trg)="s10.1"> CZĘŚĆ PIERWSZA

(src)="s11.1"> NOTEIKUMI PAR 2003 .
(src)="s11.2"> GADA 16 .
(src)="s11.3"> APRĪĻA PIEVIENOŠANĀS AKTU
(trg)="s11.1"> POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO AKTU PRZYSTĄPIENIA Z DNIA 16 KWIETNIA 2003 ROKU

(src)="s12.1"> I SADAĻA
(trg)="s12.1"> TYTUŁ I

(src)="s13.1"> PRINCIPI
(trg)="s13.1"> ZASADY

(src)="s14.1"> 1 . pants
(trg)="s14.1"> Artykuł 1

(src)="s15.1"> Šajā protokolā :
(trg)="s15.1"> Do celów niniejszego Protokołu :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> termins & # x201C ; 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās akts & # x201D ; nozīmē Aktu par Čehijas Republikas , Igaunijas Republikas , Kipras Republikas , Latvijas Republikas , Lietuvas Republikas , Ungārijas Republikas , Maltas Republikas , Polijas Republikas , Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos , kas ir Eiropas Savienības pamatā ;
(trg)="s17.1"> określenie & # x201E ; Akt Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku & # x201D ; oznacza Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej , Republiki Estońskiej , Republiki Cypryjskiej , Republiki Łotewskiej , Republiki Litewskiej , Republiki Węgierskiej , Republiki Malty , Rzeczypospolitej Polskiej , Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej ,

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> termini & # x201C ; Eiropas Kopienas dibināšanas līgums & # x201D ; ( & # x201C ; EK līgums & # x201D ; ) un & # x201C ; Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums & # x201D ; ( & # x201C ; EAEK līgums & # x201D ; ) nozīmē minētos līgumus , ņemot vērā to papildinājumus vai grozījumus , kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem , kuri stājušies spēkā pirms 2004 . gada 1 . maija ;
(trg)="s19.1"> określenia & # x201E ; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat WE & # x201D ; ) i & # x201E ; Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat EWEA & # x201D ; ) oznaczają powyższe traktaty , uzupełnione i zmienione traktatami lub innymi aktami , które weszły w życie przed 1 maja 2004 roku ,

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> termins & # x201C ; Līgums par Eiropas Savienību & # x201D ; ( & # x201C ; ES līgums & # x201D ; ) nozīmē minēto līgumu , ņemot vērā tā papildinājumus vai grozījumus , kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem , kuri stājušies spēkā pirms 2004 . gada 1 . maija ;
(trg)="s21.1"> określenie & # x201E ; Traktat o Unii Europejskiej & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat UE & # x201D ; ) oznacza powyższy Traktat , uzupełniony lub zmieniony traktatami lub innymi aktami , które weszły w życie przed 1 maja 2004 roku ,

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> termins & # x201C ; Kopiena & # x201D ; nozīmē , attiecīgi , vienu vai abas Kopienas , kas minētas b ) apakšpunktā ;
(trg)="s23.1"> określenie & # x201E ; Wspólnota & # x201D ; oznacza , zależnie od okoliczności , jedną lub obydwie Wspólnoty , o których mowa w lit .  b ) ,

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> termins & # x201C ; pašreizējās dalībvalstis & # x201D ; nozīmē šādas dalībvalstis :
(trg)="s25.1"> określenie & # x201E ; obecne Państwa Członkowskie & # x201D ; oznacza następujące Państwa Członkowskie :

(src)="s25.2"> Beļģijas Karalisti , Dānijas Karalisti , Vācijas Federatīvo Republiku , Grieķijas Republiku , Spānijas Karalisti , Francijas Republiku , Īriju , Itālijas Republiku , Luksemburgas Lielhercogisti , Nīderlandes Karalisti , Austrijas Republiku , Portugāles Republiku , Somijas Republiku , Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti ;
(trg)="s25.2"> Królestwo Belgii , Królestwo Danii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Grecką , Królestwo Hiszpanii , Republikę Francuską , Irlandię , Republikę Włoską , Wielkie Księstwo Luksemburga , Królestwo Niderlandów , Republikę Austrii , Republikę Portugalską , Republikę Finlandii , Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ,

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> termins & # x201C ; jaunās dalībvalstis & # x201D ; nozīmē šādas dalībvalstis :
(trg)="s27.1"> określenie & # x201E ; nowe Państwa Członkowskie & # x201D ; oznacza następujące Państwa Członkowskie :

(src)="s27.2"> Čehijas Republiku , Igaunijas Republiku , Kipras Republiku , Latvijas Republiku , Lietuvas Republiku , Ungārijas Republiku , Maltas Republiku , Polijas Republiku , Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku .
(trg)="s27.2"> Republikę Czeską , Republikę Estońską , Republikę Cypryjską , Republikę Łotewską , Republikę Litewską , Republikę Węgierską , Republikę Malty , Rzeczpospolitą Polską , Republikę Słowenii i Republikę Słowacką .

(src)="s28.1"> 2 . pants
(trg)="s28.1"> Artykuł 2

(src)="s29.1"> Tiesības un pienākumi , kas noteikti Konstitūcijas IV- 437 . panta 2 . punkta e ) apakšpunktā minētajā Čehijas Republikas , Igaunijas Republikas , Kipras Republikas , Latvijas Republikas , Lietuvas Republikas , Ungārijas Republikas , Maltas Republikas , Polijas Republikas , Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas Pievienošanās līgumā , ir stājušies spēkā 2004 . gada 1 . maijā saskaņā ar minētajā līgumā paredzētajiem nosacījumiem .
(trg)="s29.1"> Prawa i obowiązki wynikające z Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej , Republiki Estońskiej , Republiki Cypryjskiej , Republiki Łotewskiej , Republiki Litewskiej , Republiki Węgierskiej , Republiki Malty , Rzeczypospolitej Polskiej , Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej , określone w artykule IV- 437 ustęp 2 lit .  e ) Konstytucji , stały się skuteczne od 1 maja 2004 roku na warunkach ustanowionych w tym Traktacie .

(src)="s30.1"> 3 . pants
(trg)="s30.1"> Artykuł 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Šengenas
(src)="s32.1"> acquis
(src)="s33.1"> noteikumi , kas integrēti Savienības sistēmā ar protokolu , kurš pievienots Līgumam par Konstitūciju Eiropai ( turpmāk & # x201C ; Šengenas protokols & # x201D ; ) , kā arī akti , kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un uzskaitīti 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās akta I pielikumā , tāpat kā jebkādi turpmāki akti , kas pieņemti pirms 2004 . gada 1 . maija , ir saistoši jaunajām dalībvalstīm un piemērojami tajās no 2004 . gada 1 . maija .
(trg)="s31.2"> Od 1 maja 2004 roku nowe Państwa Członkowskie są związane i stosują przepisy dorobku Schengen włączone w ramy Unii przez protokół dołączony do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy ( zwany dalej & # x201E ; Protokołem Schengen & # x201D ; ) oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , wymienione w załączniku I do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku , jak również jakiekolwiek dalsze akty przyjęte przed 1 maja 2004 roku .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s32.1"> 2 .

(src)="s35.1"> noteikumi , kas integrēti Savienības sistēmā , kā arī akti , kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un nav minēti šā panta 1 . punktā , lai arī no 2004 . gada 1 . maija ir saistoši jaunajām dalībvalstīm , katrā konkrētajā jaunajā dalībvalstī ir piemērojami vienīgi saskaņā ar attiecīgu Padomes eirolēmumu , ko pieņem pēc tam , kad atbilstīgi spēkā esošajām Šengenas izvērtēšanas procedūrām ir konstatēts , ka attiecīgajā jaunajā dalībvalstī ir izpildīti visi nosacījumi , kas vajadzīgi visu
(src)="s36.1"> acquis
(trg)="s32.2"> Przepisy dorobku Schengen w postaci , w jakiej zostały włączone w ramy Unii oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , które nie zostały wymienione w ustępie 1 , będąc wiążącymi dla nowych Państw Członkowskich od 1 maja 2004 roku , stosowane są w nowym Państwie Członkowskim wyłącznie na mocy europejskiej decyzji Rady podjętej w tym celu , po sprawdzeniu , zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen , iż w nowym Państwie Członkowskim zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku .

(src)="s38.1"> Padome , iepriekš apspriedusies ar Eiropas Parlamentu , minēto eirolēmumu pieņem ar to locekļu vienprātīgu balsojumu , kas pārstāv to dalībvalstu valdības , attiecībā uz kurām šajā punktā minētos noteikumus jau piemēro , un tās dalībvalsts valdību , attiecībā uz kuru minētos noteikumus jāsāk piemērot .
(trg)="s33.1"> Rada podejmuje decyzję po konsultacji z Parlamentem Europejskim , stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich , w stosunku do których postanowienia niniejszego ustępu już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela rządu Państwa Członkowskiego , w stosunku do którego postanowienia te mają zostać wprowadzone w życie .

(src)="s38.2"> Padomes locekļi , kas pārstāv Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības , piedalās lēmuma pieņemšanā vienīgi tiktāl , ciktāl lēmums attiecas uz šīm valstīm saistošiem Šengenas
(src)="s39.1"> acquis
(trg)="s33.2"> Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji , w zakresie , w jakim decyzja ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim związanych , w których te Państwa Członkowskie biorą udział .

(src)="s43.1"> 3 .
(trg)="s34.1"> 3 .

(src)="s43.2"> Nolīgumi , ko Padome noslēgusi atbilstīgi Šengenas protokola 6 . pantam , no 2004 . gada 1 . maija ir saistoši jaunajām dalībvalstīm .
(trg)="s34.2"> Umowy zawarte przez Radę zgodnie z artykułem 6 Protokołu Schengen są wiążące dla nowych Państw Członkowskich od 1 maja 2004 roku .

(src)="s44.1"> 4 .
(trg)="s35.1"> 4 .

(src)="s44.2"> Attiecībā uz konvencijām vai citiem dokumentiem tieslietu un iekšlietu jomā , kas nav nošķirami no ES līguma mērķu sasniegšanas , jauno dalībvalstu pienākums ir :
(trg)="s35.2"> W stosunku do konwencji lub środków w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych , których nie można oddzielić od osiągnięcia celów Traktatu UE , nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do :

(src)="s45.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s46.1"> pievienoties tiem dokumentiem , kas līdz 2004 . gada 1 . maijam ir atvērti parakstīšanai pašreizējām dalībvalstīm , kā arī tiem dokumentiem , ko Padome izstrādājusi atbilstīgi ES līguma VI sadaļai un ieteikusi pieņemt dalībvalstīm ;
(trg)="s37.1"> przystąpienia do tych spośród nich , które do 1 maja 2004 roku zostały otwarte do podpisu przez obecne Państwa Członkowskie , a także do tych , które zostały przygotowane przez Radę zgodnie z tytułem VI Traktatu UE i których przyjęcie Rada zaleciła Państwom Członkowskim ;

(src)="s47.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s48.1"> ieviest administratīvus un citādus pasākumus , kādus līdz pievienošanās dienai pieņēmušas pašreizējās dalībvalstis vai Padome , lai veicinātu praktisku sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un organizācijām , kas darbojas tieslietu un iekšlietu jomā .
(trg)="s39.1"> wprowadzenia uregulowań administracyjnych i innych , takich jak te przyjęte do 1 maja 2004 roku przez obecne Państwa Członkowskie lub przez Radę celem ułatwienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich zajmującymi się wymiarem sprawiedliwości i sprawami wewnętrznymi .

(src)="s49.1"> 4 . pants
(trg)="s40.1"> Artykuł 4

(src)="s50.1"> Katra jaunā dalībvalsts no 2004 . gada 1 . maija piedalās Ekonomikas un monetārajā savienībā kā dalībvalsts , kurai ir izņēmuma statuss , kas paredzēts Konstitūcijas III- 197 . pantā .
(trg)="s41.1"> Każde z nowych Państw Członkowskich uczestniczy w unii gospodarczej i walutowej z dniem 1 maja 2004 roku jako Państwo Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu III- 197 Konstytucji .

(src)="s51.1"> 5 . pants
(trg)="s42.1"> Artykuł 5

(src)="s52.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> 1 .

(src)="s52.2"> Jaunajām dalībvalstīm , kuras ar 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās aktu ir pievienojušās lēmumiem un nolīgumiem , ko pieņēmuši dalībvalstu valdību pārstāvji , tiekoties Padomē , ir pienākums pievienoties visiem pārējiem nolīgumiem , ko pašreizējās dalībvalstis noslēgušas attiecībā uz Savienības darbību vai saistībā ar to. 2 .
(trg)="s43.2"> Nowe Państwa Członkowskie , które przystąpiły na mocy Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie , są zobowiązane do przystąpienia do wszystkich innych umów zawartych przez obecne Państwa Członkowskie dotyczących funkcjonowania Unii lub związanych z jej działaniami. 2 .

(src)="s52.3"> Jaunajām dalībvalstīm ir pienākums pievienoties EK līguma 293 . pantā paredzētajām konvencijām un konvencijām , kas nav nošķiramas no EK līguma mērķu sasniegšanas , ciktāl tās vēl aizvien ir spēkā , kā arī protokoliem par Eiropas Kopienu Tiesas interpretāciju attiecībā uz šīm konvencijām , kurus parakstījušas pašreizējās dalībvalstis , un šajā sakarā jauno dalībvalstu pienākums ir sākt sarunas ar pašreizējām dalībvalstīm , lai veiktu vajadzīgos pielāgojumus .
(trg)="s43.3"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia do konwencji przewidzianych w artykule 293 Traktatu WE , oraz do tych , których nie można oddzielić od realizacji celów Traktatu WE , pozostających w mocy , a także do protokołów w sprawie dokonywania przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wykładni tych konwencji , które zostały podpisane przez obecne Państwa Członkowskie ; w tym celu nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do rozpoczęcia z obecnymi Państwami Członkowskimi rokowań prowadzących do dokonania niezbędnych dostosowań w tych aktach .

(src)="s53.1"> 6 . pants
(trg)="s44.1"> Artykuł 6

(src)="s54.1"> 1 .
(trg)="s45.1"> 1 .

(src)="s54.2"> Jauno dalībvalstu pienākums ir atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties nolīgumiem vai konvencijām , ko noslēgušas vai provizoriski piemēro pašreizējās dalībvalstis un Savienība vai Eiropas Atomenerģijas kopiena , rīkojoties kopīgi , kā arī pašreizējo dalībvalstu noslēgtajiem nolīgumiem , kas saistīti ar šādiem nolīgumiem vai konvencijām .
(trg)="s45.2"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole do umów lub konwencji zawartych lub tymczasowo stosowanych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie i Unię lub Europejską Wspólnotę Energii Atomowej , a także do umów zawartych przez te Państwa , związanych z wyżej wymienionymi umowami i konwencjami .

(src)="s55.1"> Par jauno dalībvalstu pievienošanos turpmāk 4 . punktā minētajiem nolīgumiem vai konvencijām , kā arī nolīgumiem ar Baltkrieviju , Ķīnu , Čīli , Mercosur valstīm un Šveici , ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas Kopiena un pašreizējās dalībvalstis , vienojas protokolos , kurus pievieno šādiem nolīgumiem vai konvencijām un kurus noslēdz Padome , pieņemot vienprātīgu lēmumu un pārstāvot dalībvalstis , un attiecīgā trešā valsts vai trešās valstis , vai starptautiskā organizācija .
(trg)="s46.1"> Przystąpienie nowych Państw Członkowskich do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 4 poniżej , jak również do umów z Białorusią , Chinami , Chile , Mercosur i Szwajcarią zawartych lub podpisanych wspólnie przez Wspólnotę oraz jej obecne Państwa Członkowskie , nastąpi poprzez zawarcie protokołu do takich umów lub konwencji , między Radą , stanowiącą jednomyślnie w imieniu Państw Członkowskich , a państwem lub państwami trzecimi lub organizacją międzynarodową .

(src)="s55.2"> Šī procedūra neskar Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas kompetenci un neiespaido kompetences sadalījumu starp Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un dalībvalstīm attiecībā uz šādu nolīgumu slēgšanu nākotnē vai citiem grozījumiem , kas nav saistīti ar pievienošanos .
(trg)="s46.2"> Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz nie wpływa na podział kompetencji między Unią i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian niezwiązanych z przystąpieniem .

(src)="s55.3"> Komisija dalībvalstu vārdā piedalās sarunās par šādiem protokoliem , pamatojoties uz norādījumiem par šādām sarunām , ko vienprātīgi apstiprina Padome , un apspriežoties ar komiteju , kurā ir dalībvalstu pārstāvji .
(trg)="s46.3"> Komisja prowadzi rokowania dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich na podstawie dyrektyw negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę , stanowiącą jednomyślnie , oraz po konsultacji z komitetem składającym się z przedstawicieli Państw Członkowskich .

(src)="s55.4"> Noslēdzamo protokolu projektus Komisija iesniedz Padomei .
(trg)="s46.4"> Komisja przedkłada Radzie projekty protokołów , które mają zostać zawarte .

(src)="s56.1"> 2 .
(trg)="s47.1"> 2 .

(src)="s56.2"> Pievienojoties 1 . punktā minētajiem nolīgumiem un konvencijām , jaunās dalībvalstis iegūst tādas pašas no šiem nolīgumiem un konvencijām izrietošās tiesības un pienākumus kā pašreizējām dalībvalstīm. 3 .
(trg)="s47.2"> Po przystąpieniu do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 1 , nowe Państwa Członkowskie nabywają na mocy tych umów i konwencji takie same prawa i obowiązki jakie mają obecne Państwa Członkowskie. 3 .

(src)="s56.3"> Jauno dalībvalstu pienākums ir atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties Līgumam par Eiropas Ekonomikas zonu (
(trg)="s47.3"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zgodnie z jego artykułem 128 (

(src)="s57.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s58.1"> ) , kā noteikts minētā līguma 128 . pantā .
(trg)="s49.1"> ) na warunkach określonych w niniejszym Protokole .

(src)="s59.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> 4 .

(src)="s59.2"> No 2004 . gada 1 . maija un - attiecīgā gadījumā - līdz 1 . punktā minēto nepieciešamo protokolu noslēgšanai jaunās dalībvalstis piemēros nolīgumus , ko pašreizējās dalībvalstis kopā ar Kopienu noslēgušas ar Alžīriju , Armēniju , Azerbaidžānu , Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku , Bulgāriju , Dienvidāfriku , Dienvidkoreju , Horvātiju , Ēģipti , Gruziju , Izraēlu , Jordāniju , Kazahstānu , Kirgīziju , Krievijas Federāciju , Libānu , Maroku , Meksiku , Moldovu , Rumāniju , Sanmarīno , Sīriju , Tunisiju , Turciju , Turkmenistānu , Ukrainu un Uzbekistānu , kā arī citus nolīgumus , ko pirms 2004 . gada 1 . maija kopīgi noslēgušas pašreizējās dalībvalstis un Kopiena .
(trg)="s50.2"> Począwszy od 1 maja 2004 roku , oraz , w stosownych przypadkach , do czasu zawarcia niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 1 , nowe Państwa Członkowskie stosują postanowienia umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie oraz Wspólnotę z Algierią , Armenią , Azerbejdżanem , Bułgarią , Chorwacją , Egiptem , Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii , Federacją Rosyjską , Gruzją , Izraelem , Jordanią , Kazachstanem , Kirgistanem , Koreą Południową , Libanem , Meksykiem , Mołdową , Marokiem , Republiką Południowej Afryki , Rumunią , San Marino , Syrią , Tunezją , Turcją , Turkmenistanem , Ukrainą oraz Uzbekistanem , jak również innych umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie i Wspólnotę przed 1 maja 2004 roku .

(src)="s60.1"> Jebkādus šo nolīgumu pielāgojumus paredz protokolos , ko ar līgumslēdzējām valstīm noslēdz atbilstīgi šā panta 1 . punkta otrajai daļai .
(trg)="s51.1"> Wszelkie dostosowania w tych umowach stanowią przedmiot protokołów zawartych z państwami- stronami , zgodnie z postanowieniami ustępu 1 akapit drugi .

(src)="s60.2"> Ja protokoli nav noslēgti līdz 2004 . gada 1 . maijam , Savienība , Eiropas Atomenerģijas kopiena un dalībvalstis atbilstīgi savai kompetencei veic vajadzīgos pasākumus , lai rastu šīs situācijas risinājumu .
(trg)="s51.2"> Jeżeli protokoły nie zostaną zawarte do 1 maja 2004 roku , Unia , Europejska Wspólnota Energii Atomowej oraz Państwa Członkowskie podejmą , odpowiednio w ramach ich odpowiednich kompetencji , niezbędne środki w celu zajęcia się tą sytuacją .

(src)="s61.1"> 5 .
(trg)="s52.1"> 5 .

(src)="s61.2"> No 2004 . gada 1 . maija jaunās dalībvalstis piemēro tos divpusējos nolīgumus un vienošanās attiecībā uz tekstilmateriāliem , ko Kopiena noslēgusi ar trešām valstīm .
(trg)="s52.2"> Począwszy od 1 maja 2004 roku , nowe Państwa Członkowskie stosują dwustronne umowy oraz uzgodnienia włókiennicze zawarte przez Wspólnotę z państwami trzecimi .

(src)="s62.1"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tekstilmateriālu un apģērbu ražojumu importu , koriģē , lai ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos .
(trg)="s53.1"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie produktów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane z uwzględnieniem przystąpienia nowych Państw Członkowskich .

(src)="s63.1"> Ja divpusējo nolīgumu vai vienošanos par tekstilmateriāliem grozījumi nav stājušies spēkā līdz 2004 . gada 1 . maijam , Savienība veic vajadzīgos pielāgojumus tās noteikumos par tekstilmateriālu un apģērbu ražojumu importu no trešām valstīm , lai ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos .
(trg)="s54.1"> Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie produktów włókienniczych nie wejdą w życie do 1 maja 2004 roku , Unia dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach dotyczących przywozu produktów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu uwzględnienia przystąpienia nowych Państw Członkowskich .

(src)="s64.1"> 6 .
(trg)="s55.1"> 6 .

(src)="s64.2"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tērauda un tērauda ražojumu importu , pielāgo , pamatojoties uz to , cik lielā apjomā attiecīgo piegādātājvalstu izcelsmes tērauda ražojumi ievesti jaunajās dalībvalstīs pēdējos gados tieši pirms Pievienošanās līguma parakstīšanas .
(trg)="s55.2"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną dostosowane na podstawie dokonywanego przez nowe Państwa Członkowskie przywozu wyrobów stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców w latach bezpośrednio poprzedzających podpisanie Traktatu o Przystąpieniu .

(src)="s65.1"> 7 .
(trg)="s56.1"> 7 .

(src)="s65.2"> Visus zvejniecības nolīgumus , ko jaunās dalībvalstis pirms pievienošanās noslēgušas ar trešām valstīm , pārvalda Savienība .
(trg)="s56.2"> Umowy w dziedzinie rybołówstwa zawarte przed 1 maja 2004 roku przez nowe Państwa Członkowskie z państwami trzecimi są zarządzane przez Unię .

(src)="s66.1"> Laikā , kamēr minēto nolīgumu spēkā esamība provizoriski saglabājas , jauno dalībvalstu tiesības un pienākumi , kas paredzēti šajos nolīgumos , nemainās .
(trg)="s57.1"> Prawa i obowiązki nowych Państw Członkowskich wynikające z tych umów pozostają niezmienione przez okres , w którym postanowienia tych umów będą tymczasowo utrzymane w mocy .

(src)="s67.1"> Tiklīdz iespējams , un noteikti līdz laikam , kad spēku zaudē šā punkta pirmajā daļā minētie nolīgumi , Padome pēc Komisijas priekšlikuma katrā konkrētajā gadījumā pieņem atbilstīgus eirolēmumus , lai minētajos nolīgumos paredzētā zvejas darbība varētu turpināties , un paredz iespēju dažus nolīgumus pagarināt uz laikposmu , kas nepārsniedz vienu gadu .
(trg)="s58.1"> Jak najszybciej , a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w akapicie pierwszym , odpowiednie decyzje europejskie dotyczące kontynuacji działalności połowowej , wynikające z tych umów , zostaną każdorazowo podjęte przez Radę na wniosek Komisji , włączając w to możliwość podjęcia decyzji o przedłużeniu niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku .

(src)="s68.1"> 8 .
(trg)="s59.1"> 8 .

(src)="s68.2"> No 2004 . gada 1 . maija jaunās dalībvalstis pārtrauc dalību jebkādos brīvās tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm , tostarp Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības līgumā .
(trg)="s59.2"> Z mocą od 1 maja 2004 roku , nowe Państwa Członkowskie występują z wszelkich umów o wolnym handlu , w tym ze Środkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu ( CEFTA ) .

(src)="s69.1"> Tiktāl , ciktāl nolīgumi starp vienu vai vairākām jaunajām dalībvalstīm , no vienas puses , un vienu vai vairākām trešām valstīm , no otras puses , nav saderīgi ar pienākumiem , kas izriet no Konstitūcijas un jo īpaši no šā protokola , jaunās dalībvalstis veic visus atbilstīgos pasākumus , lai novērstu radušos nesaderību .
(trg)="s60.1"> W zakresie , w jakim umowy między jednym lub większą liczbą nowych Państw Członkowskich z jednej strony a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony nie są zgodne z zobowiązaniami wynikającymi z Konstytucji , a w szczególności z niniejszego Protokołu , nowe Państwa Członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności .

(src)="s69.2"> Ja kādai no jaunajām dalībvalstīm rodas grūtības , pielāgojot kādu nolīgumu , kas pirms 2004 . gada 1 . maija noslēgts ar vienu vai vairākām trešām valstīm , tad šī jaunā dalībvalsts atbilstīgi attiecīgā nolīguma noteikumiem pārtrauc dalību tajā .
(trg)="s60.2"> Jeżeli nowe Państwo Członkowskie napotyka trudności w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem , Państwo to , zgodnie z postanowieniami umowy , wystąpi z niej .

(src)="s70.1"> 9 .
(trg)="s61.1"> 9 .

(src)="s70.2"> Jaunās dalībvalstis vajadzības gadījumā īsteno atbilstīgus pasākumus , lai savu nostāju attiecībā uz starptautiskajām organizācijām un starptautiskajiem nolīgumiem , kuru Līgumslēdzējas Puses ir arī Savienība vai Eiropas Atomenerģijas kopiena , vai citas dalībvalstis , pielāgotu tiesībām un pienākumiem , ko rada pievienošanās Savienībai .
(trg)="s61.2"> Tam gdzie jest to konieczne , nowe Państwa Członkowskie podejmują właściwe środki w celu dostosowania ich pozycji wobec organizacji międzynarodowych i tych umów międzynarodowych , których Unia , Europejska Wspólnota Energii Atomowej lub inne Państwa Członkowskie są również stronami , do ich praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii .

(src)="s71.1"> Jo īpaši tās — no 2004 . gada 1 . maija vai agrākās iespējamās dienas pēc minētās dienas — pārtrauc savu dalību starptautiskos zvejniecības nolīgumos un organizācijās , kuru Līgumslēdzēja Puse ir arī Savienība , izņemot gadījumus , kad šo jauno dalībvalstu dalība ir saistīta ar jautājumiem , kas neattiecas uz zvejniecību .
(trg)="s62.1"> W szczególności , 1 maja 2004 roku lub w możliwie najwcześniejszym terminie występują z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa , których stroną lub członkiem jest również Unia , chyba że ich członkostwo jest związane z kwestiami innymi niż rybołówstwo .

(src)="s72.1"> 7 . pants
(trg)="s63.1"> Artykuł 7

(src)="s73.1"> Iestāžu pieņemtie akti , uz ko attiecas šajā protokolā paredzētie pārejas posma noteikumi , saglabā savu tiesību akta statusu , proti , minēto aktu grozīšanai paredzētas procedūras paliek spēkā .
(trg)="s64.1"> Przyjęte przez instytucje akty , do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , zachowują swój status prawny ; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmian tych aktów .

(src)="s74.1"> 8 . pants
(trg)="s65.1"> Artykuł 8

(src)="s75.1"> Tie 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās akta noteikumi , kuru mērķis vai sekas ir tādu aktu atcelšana vai grozīšana , ko pieņēmušas Kopienas vai Eiropas Savienības , kura nodibināta ar Līgumu par Eiropas Savienību , iestādes vai struktūras , un kuri nav pārejas posma pasākumi , atbilstīgi Eiropas Kopienu Tiesas un Pirmās instances tiesas interpretācijai paliek spēkā , ņemot vērā šā panta otro daļu .
(trg)="s66.1"> Postanowienia Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku , zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich lub Sądu Pierwszej Instancji , których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana , w sposób niestanowiący środka przejściowego , aktów przyjętych przez instytucje , organy lub jednostki organizacyjne Wspólnoty lub Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej , pozostają w mocy , pod warunkiem stosowania akapitu drugiego .

(src)="s76.1"> Šiem noteikumiem ir tāds pats tiesiskais statuss kā aktiem , kurus ar tiem atceļ vai groza , un uz tiem attiecas tie paši noteikumi , kas attiecas uz šiem aktiem .
(trg)="s67.1"> Postanowienia te mają taki sam status prawny jak akty przez nie uchylone lub zmienione i podlegają takim samym regułom jak te akty .

(src)="s77.1"> 9 . pants
(trg)="s68.1"> Artykuł 9

(src)="s78.1"> Akti , kurus pirms 2004 . gada 1 . maija pieņēmušas Kopienas vai Eiropas Savienības , kura nodibināta ar Līgumu par Eiropas Savienību , iestādes vai struktūras un Eiropas Centrālā banka un kuri sagatavoti čehu , igauņu , latviešu , lietuviešu , maltiešu , poļu , slovāku , slovēņu un ungāru valodā , no minētās dienas ir autentiski saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā akti pārējās valodās .
(trg)="s69.1"> Teksty aktów instytucji , organów lub jednostek organizacyjnych Wspólnoty lub Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej oraz teksty aktów Europejskiego Banku Centralnego przyjętych przed 1 maja 2004 roku i sporządzonych w językach : czeskim , estońskim , litewskim , łotewskim , maltańskim , polskim , słowackim , słoweńskim i węgierskim są od tego dnia tekstami autentycznymi na tych samych warunkach , co teksty sporządzone i autentyczne w pozostałych językach .

(src)="s79.1"> 10 . pants
(trg)="s70.1"> Artykuł 10

(src)="s80.1"> Ar Padomes pieņemtu eirolikumu var atcelt šajā protokolā paredzētos pārejas noteikumus , kad tos vairs nepiemēro .
(trg)="s71.1"> Ustawa europejska Rady może uchylić postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , jeśli nie mają one już zastosowania .

(src)="s80.2"> Padome pieņem vienprātīgu lēmumu , iepriekš apspriežoties ar Eiropas Parlamentu .
(trg)="s71.2"> Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim .

(src)="s81.1"> 11 . pants
(trg)="s72.1"> Artykuł 11

(src)="s82.1"> Pārejas posmā Konstitūciju un iestāžu pieņemtos aktus piemēro , ņemot vērā šajā protokolā paredzētās atkāpes .
(trg)="s73.1"> Stosowanie Konstytucji i aktów przyjętych przez instytucje jest , w ramach środków przejściowych , przedmiotem odstępstw przewidzianych w niniejszym Protokole .

(src)="s83.1"> II SADAĻA
(trg)="s74.1"> TYTUŁ II