# lv/C2004310.01029701.xml.gz
# nl/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9.

(src)="s3.1"> PROTOKOLS PAR ČEHIJAS REPUBLIKAS , IGAUNIJAS REPUBLIKAS , KIPRAS REPUBLIKAS , LATVIJAS REPUBLIKAS , LIETUVAS REPUBLIKAS , UNGĀRIJAS REPUBLIKAS , MALTAS REPUBLIKAS , POLIJAS REPUBLIKAS , SLOVĒNIJAS REPUBLIKAS UN SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS PIEVIENOŠANĀS LĪGUMU UN AKTU
(trg)="s3.1"> PROTOCOL BETREFFENDE HET VERDRAG EN DE AKTE INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK , DE REPUBLIEK ESTLAND , DE REPUBLIEK CYPRUS , DE REPUBLIEK LETLAND , DE REPUBLIEK LITOUWEN , DE REPUBLIEK HONGARIJE , DE REPUBLIEK MALTA , DE REPUBLIEK POLEN , DE REPUBLIEK SLOVENIË EN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK

(src)="s4.1"> AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES ,
(trg)="s4.1"> DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,

(src)="s5.1"> ATGĀDINOT , ka Čehijas Republika , Igaunijas Republika , Kipras Republika , Latvijas Republika , Lietuvas Republika , Ungārijas Republika , Maltas Republika , Polijas Republika , Slovēnijas Republika un Slovākijas Republika 2004 . gada 1 . maijā ir pievienojušās Eiropas Kopienām un Eiropas Savienībai , kas nodibināta ar Līgumu par Eiropas Savienību ;
(trg)="s5.1"> MEMORERENDE dat de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek op 1  mei 2004 tot de Europese Gemeenschappen en tot de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie zijn toegetreden ;

(src)="s6.1"> ŅEMOT VĒRĀ , ka Konstitūcijas IV- 437 . panta 2 . punkta e ) apakšpunkts paredz , ka tiek atcelts iepriekšminētais 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās līgums ;
(trg)="s6.1"> OVERWEGENDE dat artikel  IV-437 , lid  2 , onder  e ) , van de Grondwet bepaalt dat het Verdrag van 16  april 2003 betreffende de bovengenoemde toetredingen wordt ingetrokken ;

(src)="s7.1"> ŅEMOT VĒRĀ , ka daudzi noteikumi Aktā , kas pievienots minētajam Pievienošanās līgumam , turpina būt spēkā , kā arī to , ka Konstitūcijas IV- 437 . panta 2 . punkts paredz , ka šiem noteikumiem jābūt izklāstītiem vai minētiem protokolā , lai tie paliktu spēkā un lai tiktu saglabātas to tiesiskās sekas ;
(trg)="s7.1"> OVERWEGENDE dat een groot aantal bepalingen van de aan het voornoemde toetredingsverdrag gehechte akte relevant blijven ; dat in artikel  IV-437 , lid  2 , van de Grondwet wordt bepaald dat deze bepalingen in een protocol moeten worden opgenomen dan wel vermeld , zodat zij van kracht blijven en de rechtsgevolgen ervan worden gehandhaafd ;

(src)="s8.1"> ŅEMOT VĒRĀ , ka dažos šajos noteikumos vajadzīgi tehniski pielāgojumi , lai tos saskaņotu ar Konstitūciju , nemainot to tiesiskās sekas ;
(trg)="s8.1"> OVERWEGENDE dat een aantal van die bepalingen met behoud van de juridische strekking technisch moeten worden aangepast , zodat zij overeenkomen met de Grondwet ,

(src)="s9.1"> IR PIEŅĒMUŠAS šādus noteikumus , ko pievieno Līgumam par Konstitūciju Eiropai un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam .
(trg)="s9.1"> HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen , die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht :

(src)="s10.1"> PIRMĀ DAĻA
(trg)="s10.1"> EERSTE DEEL

(src)="s11.1"> NOTEIKUMI PAR 2003 .
(trg)="s11.1"> BEPALINGEN BETREFFENDE DE AKTE VAN TOETREDING VAN 16  APRIL  2003

(src)="s11.2"> GADA 16 .
(trg)="s12.1"> TITEL  I
(trg)="s13.1"> BEGINSELEN
(trg)="s14.1"> Artikel 1

(src)="s15.1"> Šajā protokolā :
(trg)="s15.1"> Voor de toepassing van dit protocol :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> termins & # x201C ; 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās akts & # x201D ; nozīmē Aktu par Čehijas Republikas , Igaunijas Republikas , Kipras Republikas , Latvijas Republikas , Lietuvas Republikas , Ungārijas Republikas , Maltas Republikas , Polijas Republikas , Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos , kas ir Eiropas Savienības pamatā ;
(trg)="s17.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; Akte van toetreding van 16  april 2003 & #x201D ; bedoeld , de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de verdragen waarop de Europese Unie is gegrond ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> termini & # x201C ; Eiropas Kopienas dibināšanas līgums & # x201D ; ( & # x201C ; EK līgums & # x201D ; ) un & # x201C ; Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums & # x201D ; ( & # x201C ; EAEK līgums & # x201D ; ) nozīmē minētos līgumus , ņemot vērā to papildinājumus vai grozījumus , kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem , kuri stājušies spēkā pirms 2004 . gada 1 . maija ;
(trg)="s19.1"> worden met de uitdrukkingen & #x201E ; Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap & #x201D ; ( & #x201E ; EG-Verdrag & #x201D ; ) en & #x201E ; Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie & #x201D ; ( & #x201E ; EGA-Verdrag & #x201D ; ) bedoeld , deze Verdragen zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere akten die vóór 1  mei 2004 in werking zijn getreden ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> termins & # x201C ; Līgums par Eiropas Savienību & # x201D ; ( & # x201C ; ES līgums & # x201D ; ) nozīmē minēto līgumu , ņemot vērā tā papildinājumus vai grozījumus , kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem , kuri stājušies spēkā pirms 2004 . gada 1 . maija ;
(trg)="s21.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; Verdrag betreffende de Europese Unie & #x201D ; ( & #x201E ; EU-Verdrag & #x201D ; ) bedoeld , dit Verdrag zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere akten die vóór 1  mei 2004 in werking zijn getreden ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> termins & # x201C ; Kopiena & # x201D ; nozīmē , attiecīgi , vienu vai abas Kopienas , kas minētas b ) apakšpunktā ;
(trg)="s23.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; de Gemeenschap & #x201D ; bedoeld , één of beide van de onder  b ) vermelde Gemeenschappen , naargelang van het geval ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> termins & # x201C ; pašreizējās dalībvalstis & # x201D ; nozīmē šādas dalībvalstis :
(src)="s25.2"> Beļģijas Karalisti , Dānijas Karalisti , Vācijas Federatīvo Republiku , Grieķijas Republiku , Spānijas Karalisti , Francijas Republiku , Īriju , Itālijas Republiku , Luksemburgas Lielhercogisti , Nīderlandes Karalisti , Austrijas Republiku , Portugāles Republiku , Somijas Republiku , Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti ;
(trg)="s25.1"> worden met de uitdrukking & #x201E ; huidige lidstaten & #x201D ; de volgende lidstaten bedoeld , het Koninkrijk België , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek Duitsland , de Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje , de Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , het Groothertogdom Luxemburg , het Koninkrijk der Nederlanden , de Republiek Oostenrijk , de Portugese Republiek , de Republiek Finland , het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> termins & # x201C ; jaunās dalībvalstis & # x201D ; nozīmē šādas dalībvalstis :
(src)="s27.2"> Čehijas Republiku , Igaunijas Republiku , Kipras Republiku , Latvijas Republiku , Lietuvas Republiku , Ungārijas Republiku , Maltas Republiku , Polijas Republiku , Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku .
(trg)="s27.1"> worden met de uitdrukking & #x201E ; nieuwe lidstaten & #x201D ; bedoeld de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek .

(src)="s28.1"> 2 . pants
(trg)="s28.1"> Artikel 2

(src)="s29.1"> Tiesības un pienākumi , kas noteikti Konstitūcijas IV- 437 . panta 2 . punkta e ) apakšpunktā minētajā Čehijas Republikas , Igaunijas Republikas , Kipras Republikas , Latvijas Republikas , Lietuvas Republikas , Ungārijas Republikas , Maltas Republikas , Polijas Republikas , Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas Pievienošanās līgumā , ir stājušies spēkā 2004 . gada 1 . maijā saskaņā ar minētajā līgumā paredzētajiem nosacījumiem .
(trg)="s29.1"> De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het in artikel  IV-437 , lid  2 , onder  e ) , van de Grondwet bedoelde Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek , zijn onder de in dat verdrag gestelde voorwaarden op 1  mei 2004 van kracht geworden .

(src)="s30.1"> 3 . pants
(trg)="s30.1"> Artikel 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1.

(src)="s31.2"> Šengenas
(src)="s32.1"> acquis
(src)="s33.1"> noteikumi , kas integrēti Savienības sistēmā ar protokolu , kurš pievienots Līgumam par Konstitūciju Eiropai ( turpmāk & # x201C ; Šengenas protokols & # x201D ; ) , kā arī akti , kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un uzskaitīti 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās akta I pielikumā , tāpat kā jebkādi turpmāki akti , kas pieņemti pirms 2004 . gada 1 . maija , ir saistoši jaunajām dalībvalstīm un piemērojami tajās no 2004 . gada 1 . maija .
(trg)="s31.2"> De bepalingen van het Schengenacquis die in het kader van de Unie zijn geïntegreerd door het protocol dat is gehecht aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa ( hierna het & #x201E ; Schengenprotocol & #x201D ; genoemd ) , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen die zijn opgesomd in bijlage  I bij de Akte van toetreding van 16  april 2003 , en alle andere dergelijke handelingen die zijn vastgesteld vóór 1  mei 2004 , zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor en toepasselijk in de nieuwe lidstaten .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s32.1"> 2.

(src)="s35.1"> noteikumi , kas integrēti Savienības sistēmā , kā arī akti , kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un nav minēti šā panta 1 . punktā , lai arī no 2004 . gada 1 . maija ir saistoši jaunajām dalībvalstīm , katrā konkrētajā jaunajā dalībvalstī ir piemērojami vienīgi saskaņā ar attiecīgu Padomes eirolēmumu , ko pieņem pēc tam , kad atbilstīgi spēkā esošajām Šengenas izvērtēšanas procedūrām ir konstatēts , ka attiecīgajā jaunajā dalībvalstī ir izpildīti visi nosacījumi , kas vajadzīgi visu
(src)="s36.1"> acquis
(trg)="s32.2"> De bepalingen van het Schengenacquis die in het kader van de Unie zijn geïntegreerd , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen die niet worden bedoeld in lid  1 , zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor de nieuwe lidstaten , maar zijn in een nieuwe lidstaat slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend Europees besluit van de Raad , nadat overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures is geconstateerd dat in die nieuwe lidstaat aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle betrokken onderdelen van het acquis is voldaan .

(src)="s38.1"> Padome , iepriekš apspriedusies ar Eiropas Parlamentu , minēto eirolēmumu pieņem ar to locekļu vienprātīgu balsojumu , kas pārstāv to dalībvalstu valdības , attiecībā uz kurām šajā punktā minētos noteikumus jau piemēro , un tās dalībvalsts valdību , attiecībā uz kuru minētos noteikumus jāsāk piemērot .
(trg)="s33.1"> De Raad besluit , na raadpleging van het Europees Parlement , met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten ten aanzien waarvan de bepalingen van dit lid reeds van kracht zijn en van de vertegenwoordiger van de regering van de lidstaat ten aanzien waarvan die bepalingen van kracht moeten worden .

(src)="s38.2"> Padomes locekļi , kas pārstāv Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības , piedalās lēmuma pieņemšanā vienīgi tiktāl , ciktāl lēmums attiecas uz šīm valstīm saistošiem Šengenas
(src)="s39.1"> acquis
(trg)="s33.2"> De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen , nemen aan dit besluit deel voorzover het verband houdt met de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen waaraan deze lidstaten deelnemen .

(src)="s43.1"> 3 .
(trg)="s34.1"> 3.

(src)="s43.2"> Nolīgumi , ko Padome noslēgusi atbilstīgi Šengenas protokola 6 . pantam , no 2004 . gada 1 . maija ir saistoši jaunajām dalībvalstīm .
(trg)="s34.2"> De door de Raad uit hoofde van artikel  6 van het Schengenprotocol gesloten overeenkomsten zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor de nieuwe lidstaten .

(src)="s44.1"> 4 .
(trg)="s35.1"> 4.

(src)="s44.2"> Attiecībā uz konvencijām vai citiem dokumentiem tieslietu un iekšlietu jomā , kas nav nošķirami no ES līguma mērķu sasniegšanas , jauno dalībvalstu pienākums ir :
(trg)="s35.2"> De nieuwe lidstaten zijn met betrekking tot de overeenkomsten of instrumenten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken die onlosmakelijk zijn verbonden met de verwezenlijking van de doelstellingen van het EU-Verdrag ertoe gehouden :

(src)="s45.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s46.1"> pievienoties tiem dokumentiem , kas līdz 2004 . gada 1 . maijam ir atvērti parakstīšanai pašreizējām dalībvalstīm , kā arī tiem dokumentiem , ko Padome izstrādājusi atbilstīgi ES līguma VI sadaļai un ieteikusi pieņemt dalībvalstīm ;
(trg)="s37.1"> toe te treden tot de overeenkomsten of instrumenten die vóór 1  mei 2004 zijn opengesteld voor ondertekening door de huidige lidstaten , alsmede tot de overeenkomsten of instrumenten die door de Raad overeenkomstig titel  VI van het EU-Verdrag zijn opgesteld en waarvan hij de aanneming aan de lidstaten heeft aanbevolen ;

(src)="s47.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s48.1"> ieviest administratīvus un citādus pasākumus , kādus līdz pievienošanās dienai pieņēmušas pašreizējās dalībvalstis vai Padome , lai veicinātu praktisku sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un organizācijām , kas darbojas tieslietu un iekšlietu jomā .
(trg)="s39.1"> bestuursrechtelijke en andere regelingen in te voeren in de trant van de regelingen die de huidige lidstaten of de Raad vóór 1  mei 2004 hebben aangenomen  ter vergemakkelijking van de praktische samenwerking tussen de instellingen en organisaties van de lidstaten die actief zijn op het gebied van justitie en binnenlandse zaken .

(src)="s49.1"> 4 . pants
(trg)="s40.1"> Artikel 4

(src)="s50.1"> Katra jaunā dalībvalsts no 2004 . gada 1 . maija piedalās Ekonomikas un monetārajā savienībā kā dalībvalsts , kurai ir izņēmuma statuss , kas paredzēts Konstitūcijas III- 197 . pantā .
(trg)="s41.1"> Vanaf 1  mei 2004 neemt iedere nieuwe lidstaat aan de economische en monetaire unie deel als lidstaat die onder een derogatie valt in de zin van artikel  III-197 van de Grondwet .

(src)="s51.1"> 5 . pants
(trg)="s42.1"> Artikel 5

(src)="s52.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> 1.

(src)="s52.2"> Jaunajām dalībvalstīm , kuras ar 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās aktu ir pievienojušās lēmumiem un nolīgumiem , ko pieņēmuši dalībvalstu valdību pārstāvji , tiekoties Padomē , ir pienākums pievienoties visiem pārējiem nolīgumiem , ko pašreizējās dalībvalstis noslēgušas attiecībā uz Savienības darbību vai saistībā ar to. 2 .
(trg)="s43.2"> De nieuwe lidstaten , die bij de Akte van toetreding van 16  april 2003 zijn toegetreden tot de door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten , in het kader van de Raad bijeen , genomen besluiten en gesloten overeenkomsten , zijn ertoe gehouden toe te treden tot elke andere door de huidige lidstaten gesloten overeenkomst die de werking van de Unie betreft of in nauw verband staat met het optreden van deze Unie.2 .

(src)="s52.3"> Jaunajām dalībvalstīm ir pienākums pievienoties EK līguma 293 . pantā paredzētajām konvencijām un konvencijām , kas nav nošķiramas no EK līguma mērķu sasniegšanas , ciktāl tās vēl aizvien ir spēkā , kā arī protokoliem par Eiropas Kopienu Tiesas interpretāciju attiecībā uz šīm konvencijām , kurus parakstījušas pašreizējās dalībvalstis , un šajā sakarā jauno dalībvalstu pienākums ir sākt sarunas ar pašreizējām dalībvalstīm , lai veiktu vajadzīgos pielāgojumus .
(trg)="s43.3"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden toe te treden tot de overeenkomsten bedoeld in artikel  293 van het EG-Verdrag en tot de overeenkomsten die niet te scheiden zijn van de verwezenlijking van de doelstellingen van het EG-Verdrag , voorzover deze nog van kracht zijn , alsmede tot de protocollen betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van deze overeenkomsten , die door de huidige lidstaten zijn ondertekend , en te dien einde onderhandelingen aan te knopen met deze lidstaten om daarin de vereiste aanpassingen aan te brengen .

(src)="s53.1"> 6 . pants
(trg)="s44.1"> Artikel 6

(src)="s54.1"> 1 .
(trg)="s45.1"> 1.

(src)="s54.2"> Jauno dalībvalstu pienākums ir atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties nolīgumiem vai konvencijām , ko noslēgušas vai provizoriski piemēro pašreizējās dalībvalstis un Savienība vai Eiropas Atomenerģijas kopiena , rīkojoties kopīgi , kā arī pašreizējo dalībvalstu noslēgtajiem nolīgumiem , kas saistīti ar šādiem nolīgumiem vai konvencijām .
(trg)="s45.2"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de door de huidige lidstaten en de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gezamenlijk gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden , alsmede tot de door deze Staten gesloten overeenkomsten die verband houden met deze overeenkomsten of akkoorden .

(src)="s55.1"> Par jauno dalībvalstu pievienošanos turpmāk 4 . punktā minētajiem nolīgumiem vai konvencijām , kā arī nolīgumiem ar Baltkrieviju , Ķīnu , Čīli , Mercosur valstīm un Šveici , ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas Kopiena un pašreizējās dalībvalstis , vienojas protokolos , kurus pievieno šādiem nolīgumiem vai konvencijām un kurus noslēdz Padome , pieņemot vienprātīgu lēmumu un pārstāvot dalībvalstis , un attiecīgā trešā valsts vai trešās valstis , vai starptautiskā organizācija .
(trg)="s46.1"> De toetreding van de nieuwe lidstaten tot de in lid  4 genoemde overeenkomsten of akkoorden alsmede tot de overeenkomsten met Belarus , China , Chili , de Mercosur en Zwitserland , die gezamenlijk zijn gesloten of ondertekend door de Gemeenschap en haar huidige lidstaten , wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij die overeenkomsten of akkoorden door de Raad , handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten , en de betrokken derde staat of internationale organisatie .

(src)="s55.2"> Šī procedūra neskar Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas kompetenci un neiespaido kompetences sadalījumu starp Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un dalībvalstīm attiecībā uz šādu nolīgumu slēgšanu nākotnē vai citiem grozījumiem , kas nav saistīti ar pievienošanos .
(trg)="s46.2"> Deze procedure geldt onverminderd de eigen bevoegdheden van de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en laat de verdeling van bevoegdheden tussen de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten op het gebied van de sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst dan wel andere , niet met de toetreding verband houdende wijzigingen onverlet .

(src)="s55.3"> Komisija dalībvalstu vārdā piedalās sarunās par šādiem protokoliem , pamatojoties uz norādījumiem par šādām sarunām , ko vienprātīgi apstiprina Padome , un apspriežoties ar komiteju , kurā ir dalībvalstu pārstāvji .
(trg)="s46.3"> De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over deze protocollen , op basis van door de Raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren en in overleg met een comité bestaande uit de vertegenwoordigers van de lidstaten .

(src)="s55.4"> Noslēdzamo protokolu projektus Komisija iesniedz Padomei .
(trg)="s46.4"> De Commissie dient een ontwerp van de te sluiten protocollen in bij de Raad .

(src)="s56.1"> 2 .
(trg)="s47.1"> 2.

(src)="s56.2"> Pievienojoties 1 . punktā minētajiem nolīgumiem un konvencijām , jaunās dalībvalstis iegūst tādas pašas no šiem nolīgumiem un konvencijām izrietošās tiesības un pienākumus kā pašreizējām dalībvalstīm. 3 .
(trg)="s47.2"> Door toe te treden tot de in lid  1 bedoelde overeenkomsten en verdragen , verwerven de nieuwe lidstaten dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten en akkoorden als de huidige lidstaten.3 .

(src)="s56.3"> Jauno dalībvalstu pienākums ir atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties Līgumam par Eiropas Ekonomikas zonu (
(trg)="s47.3"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte  (

(src)="s57.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s58.1"> ) , kā noteikts minētā līguma 128 . pantā .
(trg)="s49.1"> ) , zulks overeenkomstig artikel  128 van die overeenkomst .

(src)="s59.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> 4.

(src)="s59.2"> No 2004 . gada 1 . maija un - attiecīgā gadījumā - līdz 1 . punktā minēto nepieciešamo protokolu noslēgšanai jaunās dalībvalstis piemēros nolīgumus , ko pašreizējās dalībvalstis kopā ar Kopienu noslēgušas ar Alžīriju , Armēniju , Azerbaidžānu , Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku , Bulgāriju , Dienvidāfriku , Dienvidkoreju , Horvātiju , Ēģipti , Gruziju , Izraēlu , Jordāniju , Kazahstānu , Kirgīziju , Krievijas Federāciju , Libānu , Maroku , Meksiku , Moldovu , Rumāniju , Sanmarīno , Sīriju , Tunisiju , Turciju , Turkmenistānu , Ukrainu un Uzbekistānu , kā arī citus nolīgumus , ko pirms 2004 . gada 1 . maija kopīgi noslēgušas pašreizējās dalībvalstis un Kopiena .
(trg)="s50.2"> Vanaf 1  mei 2004 , en in voorkomend geval in afwachting van de sluiting van de nodige protocollen als bedoeld in lid  1 , passen de nieuwe lidstaten de bepalingen toe van de overeenkomsten die door de huidige lidstaten , gezamenlijk met de Gemeenschap , zijn gesloten met Algerije , Armenië , Azerbeidzjan , Bulgarije , Kroatië , Egypte , de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië , Georgië , Israël , Jordanië , Kazachstan , Kirgizië , Libanon , Mexico , Moldavië , Marokko , Roemenië , de Russische Federatie , San Marino , Zuid-Afrika , Zuid-Korea , Syrië , Tunesië , Turkije , Turkmenistan , Oekraïne en Oezbekistan , evenals het bepaalde in andere overeenkomsten die voor 1  mei 2004 door de huidige lidstaten , gezamenlijk met de Gemeenschap , zijn gesloten .

(src)="s60.1"> Jebkādus šo nolīgumu pielāgojumus paredz protokolos , ko ar līgumslēdzējām valstīm noslēdz atbilstīgi šā panta 1 . punkta otrajai daļai .
(trg)="s51.1"> Eventuele aanpassingen van die overeenkomsten zullen het onderwerp vormen van met de mede-overeenkomstsluitende landen te sluiten protocollen overeenkomstig lid  1 , tweede alinea .

(src)="s60.2"> Ja protokoli nav noslēgti līdz 2004 . gada 1 . maijam , Savienība , Eiropas Atomenerģijas kopiena un dalībvalstis atbilstīgi savai kompetencei veic vajadzīgos pasākumus , lai rastu šīs situācijas risinājumu .
(trg)="s51.2"> Indien de protocollen niet zijn gesloten op 1  mei 2004 , nemen de Unie , de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten , in het kader van hun respectieve bevoegdheden , de nodige maatregelen om die situatie te verhelpen .

(src)="s61.1"> 5 .
(trg)="s52.1"> 5.

(src)="s61.2"> No 2004 . gada 1 . maija jaunās dalībvalstis piemēro tos divpusējos nolīgumus un vienošanās attiecībā uz tekstilmateriāliem , ko Kopiena noslēgusi ar trešām valstīm .
(trg)="s52.2"> Met ingang van 1  mei 2004 passen de nieuwe lidstaten de door de Gemeenschap met derde landen gesloten bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen toe .

(src)="s62.1"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tekstilmateriālu un apģērbu ražojumu importu , koriģē , lai ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos .
(trg)="s53.1"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten en kleding worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten .

(src)="s63.1"> Ja divpusējo nolīgumu vai vienošanos par tekstilmateriāliem grozījumi nav stājušies spēkā līdz 2004 . gada 1 . maijam , Savienība veic vajadzīgos pielāgojumus tās noteikumos par tekstilmateriālu un apģērbu ražojumu importu no trešām valstīm , lai ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos .
(trg)="s54.1"> Indien de wijzigingen van de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen nog niet in werking zijn getreden op 1  mei 2004 , brengt de Unie in haar regels voor de invoer van textielproducten en kleding uit derde landen de aanpassingen aan die nodig zijn om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten .

(src)="s64.1"> 6 .
(trg)="s55.1"> 6.

(src)="s64.2"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tērauda un tērauda ražojumu importu , pielāgo , pamatojoties uz to , cik lielā apjomā attiecīgo piegādātājvalstu izcelsmes tērauda ražojumi ievesti jaunajās dalībvalstīs pēdējos gados tieši pirms Pievienošanās līguma parakstīšanas .
(trg)="s55.2"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van staal en staalproducten worden aangepast op basis van de invoer van de nieuwe lidstaten van staalproducten van oorsprong uit de betrokken leverancierlanden over de onmiddellijk aan de ondertekening van het toetredingsverdrag voorafgaande jaren .

(src)="s65.1"> 7 .
(trg)="s56.1"> 7.

(src)="s65.2"> Visus zvejniecības nolīgumus , ko jaunās dalībvalstis pirms pievienošanās noslēgušas ar trešām valstīm , pārvalda Savienība .
(trg)="s56.2"> Visserijovereenkomsten die vóór 1  mei 2004 door de nieuwe lidstaten met derde landen zijn gesloten , worden beheerd door de Unie .

(src)="s66.1"> Laikā , kamēr minēto nolīgumu spēkā esamība provizoriski saglabājas , jauno dalībvalstu tiesības un pienākumi , kas paredzēti šajos nolīgumos , nemainās .
(trg)="s57.1"> De rechten en plichten die voor de nieuwe lidstaten uit deze overeenkomsten voortvloeien , blijven onverlet gedurende een periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd .

(src)="s67.1"> Tiklīdz iespējams , un noteikti līdz laikam , kad spēku zaudē šā punkta pirmajā daļā minētie nolīgumi , Padome pēc Komisijas priekšlikuma katrā konkrētajā gadījumā pieņem atbilstīgus eirolēmumus , lai minētajos nolīgumos paredzētā zvejas darbība varētu turpināties , un paredz iespēju dažus nolīgumus pagarināt uz laikposmu , kas nepārsniedz vienu gadu .
(trg)="s58.1"> Zo spoedig mogelijk , en in ieder geval vóór het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten , stelt de Raad , per geval , op voorstel van de Commissie , de passende Europese besluiten vast voor de voortzetting van de visserijactiviteiten die het onderwerp van die overeenkomsten vormen , met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde overeenkomsten met ten hoogste één jaar te verlengen .

(src)="s68.1"> 8 .
(trg)="s59.1"> 8.

(src)="s68.2"> No 2004 . gada 1 . maija jaunās dalībvalstis pārtrauc dalību jebkādos brīvās tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm , tostarp Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības līgumā .
(trg)="s59.2"> Met ingang van 1  mei 2004 zeggen de nieuwe lidstaten elke vrijhandelsovereenkomst met derde landen , inclusief de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst , op .

(src)="s69.1"> Tiktāl , ciktāl nolīgumi starp vienu vai vairākām jaunajām dalībvalstīm , no vienas puses , un vienu vai vairākām trešām valstīm , no otras puses , nav saderīgi ar pienākumiem , kas izriet no Konstitūcijas un jo īpaši no šā protokola , jaunās dalībvalstis veic visus atbilstīgos pasākumus , lai novērstu radušos nesaderību .
(trg)="s60.1"> Voorzover de overeenkomsten tussen één of meer nieuwe lidstaten enerzijds , en één of meer derde landen anderzijds , niet verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit de Grondwet , en met name uit dit protocol , worden door de nieuwe lidstaat of nieuwe lidstaten alle passende maatregelen genomen om geconstateerde onverenigbaarheden weg te werken .

(src)="s69.2"> Ja kādai no jaunajām dalībvalstīm rodas grūtības , pielāgojot kādu nolīgumu , kas pirms 2004 . gada 1 . maija noslēgts ar vienu vai vairākām trešām valstīm , tad šī jaunā dalībvalsts atbilstīgi attiecīgā nolīguma noteikumiem pārtrauc dalību tajā .
(trg)="s60.2"> Indien een nieuwe lidstaat moeilijkheden ondervindt om een overeenkomst aan te passen die vóór de toetreding met één of meer derde landen is gesloten , trekt hij zich terug uit die overeenkomst met inachtneming van de daarin vervatte voorwaarden .

(src)="s70.1"> 9 .
(trg)="s61.1"> 9.

(src)="s70.2"> Jaunās dalībvalstis vajadzības gadījumā īsteno atbilstīgus pasākumus , lai savu nostāju attiecībā uz starptautiskajām organizācijām un starptautiskajiem nolīgumiem , kuru Līgumslēdzējas Puses ir arī Savienība vai Eiropas Atomenerģijas kopiena , vai citas dalībvalstis , pielāgotu tiesībām un pienākumiem , ko rada pievienošanās Savienībai .
(trg)="s61.2"> De nieuwe lidstaten treffen de passende maatregelen om zo nodig hun positie ten aanzien van internationale organisaties en internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie of andere lidstaten eveneens partij zijn , aan te passen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun toetreding tot de Unie .

(src)="s71.1"> Jo īpaši tās — no 2004 . gada 1 . maija vai agrākās iespējamās dienas pēc minētās dienas — pārtrauc savu dalību starptautiskos zvejniecības nolīgumos un organizācijās , kuru Līgumslēdzēja Puse ir arī Savienība , izņemot gadījumus , kad šo jauno dalībvalstu dalība ir saistīta ar jautājumiem , kas neattiecas uz zvejniecību .
(trg)="s62.1"> Met name zeggen zij , op 1  mei 2004 of zo spoedig mogelijk daarna , de internationale visserijovereenkomsten en hun lidmaatschap van internationale visserijorganisaties op waarbij ook de Unie partij is , tenzij hun lidmaatschap geen verband houdt met visserijzaken .

(src)="s72.1"> 7 . pants
(trg)="s63.1"> Artikel  7

(src)="s73.1"> Iestāžu pieņemtie akti , uz ko attiecas šajā protokolā paredzētie pārejas posma noteikumi , saglabā savu tiesību akta statusu , proti , minēto aktu grozīšanai paredzētas procedūras paliek spēkā .
(trg)="s64.1"> De door de instellingen vastgestelde handelingen waarop de in dit protocol vastgestelde overgangsmaatregelen zijn gebaseerd , behouden hun eigen rechtskarakter ; met name blijven de voor deze handelingen geldende wijzigingsprocedures van toepassing .

(src)="s74.1"> 8 . pants
(trg)="s65.1"> Artikel  8

(src)="s75.1"> Tie 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās akta noteikumi , kuru mērķis vai sekas ir tādu aktu atcelšana vai grozīšana , ko pieņēmušas Kopienas vai Eiropas Savienības , kura nodibināta ar Līgumu par Eiropas Savienību , iestādes vai struktūras , un kuri nav pārejas posma pasākumi , atbilstīgi Eiropas Kopienu Tiesas un Pirmās instances tiesas interpretācijai paliek spēkā , ņemot vērā šā panta otro daļu .
(trg)="s66.1"> Bepalingen van de Akte van toetreding van 16  april 2003 , als uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Gerecht van eerste aanleg , die tot doel of tot gevolg hebben de intrekking of de wijziging , anders dan bij wijze van overgangsmaatregel , van de handelingen die zijn vastgesteld door de instellingen , organen of instanties van de Gemeenschap of van de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie , blijven van kracht , behoudens toepassing van de tweede alinea .

(src)="s76.1"> Šiem noteikumiem ir tāds pats tiesiskais statuss kā aktiem , kurus ar tiem atceļ vai groza , un uz tiem attiecas tie paši noteikumi , kas attiecas uz šiem aktiem .
(trg)="s67.1"> De in de eerste alinea bedoelde bepalingen hebben hetzelfde rechtskarakter als de handelingen die door deze bepalingen worden ingetrokken of gewijzigd , en zij zijn aan dezelfde regels onderworpen .

(src)="s77.1"> 9 . pants
(trg)="s68.1"> Artikel  9

(src)="s78.1"> Akti , kurus pirms 2004 . gada 1 . maija pieņēmušas Kopienas vai Eiropas Savienības , kura nodibināta ar Līgumu par Eiropas Savienību , iestādes vai struktūras un Eiropas Centrālā banka un kuri sagatavoti čehu , igauņu , latviešu , lietuviešu , maltiešu , poļu , slovāku , slovēņu un ungāru valodā , no minētās dienas ir autentiski saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā akti pārējās valodās .
(trg)="s69.1"> De teksten van de handelingen van de instellingen , organen en instanties van de Gemeenschap en van de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie alsmede de teksten van de handelingen van de Europese Centrale Bank die vóór 1  mei 2004 zijn vastgesteld en die in de Tsjechische , de Estse , de Hongaarse , de Letse , de Litouwse , de Maltese , de Poolse , de Slowaakse en de Sloveense taal zijn opgesteld , zijn gelijkelijk authentiek vanaf die datum , onder dezelfde voorwaarden als de in de overige talen opgestelde en gelijkelijk authentieke teksten .

(src)="s79.1"> 10 . pants
(trg)="s70.1"> Artikel 10

(src)="s80.1"> Ar Padomes pieņemtu eirolikumu var atcelt šajā protokolā paredzētos pārejas noteikumus , kad tos vairs nepiemēro .
(trg)="s71.1"> De bij dit protocol vastgestelde overgangsbepalingen kunnen bij Europese wet van de Raad worden ingetrokken indien zij niet meer van toepassing zijn .

(src)="s80.2"> Padome pieņem vienprātīgu lēmumu , iepriekš apspriežoties ar Eiropas Parlamentu .
(trg)="s71.2"> De Raad besluit met eenparigheid van stemmen , na raadpleging van het Europees Parlement .

(src)="s81.1"> 11 . pants
(trg)="s72.1"> Artikel  11

(src)="s82.1"> Pārejas posmā Konstitūciju un iestāžu pieņemtos aktus piemēro , ņemot vērā šajā protokolā paredzētās atkāpes .
(trg)="s73.1"> Ten aanzien van de toepassing van de Grondwet en van de door de instellingen vastgestelde handelingen gelden , bij wijze van overgang , de in dit protocol neergelegde afwijkende bepalingen .

(src)="s83.1"> II SADAĻA
(trg)="s74.1"> TITEL  II

(src)="s84.1"> PASTĀVĪGIE NOTEIKUMI
(trg)="s75.1"> PERMANENTE BEPALINGEN

(src)="s85.1"> 12 . pants
(trg)="s76.1"> Artikel  12

(src)="s86.1"> 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās akta III pielikumā uzskaitīto aktu pielāgojumus , kas kļuvuši vajadzīgi pievienošanās sakarā , izstrādā atbilstīgi minētajā pielikumā izklāstītajām pamatnostādnēm un saskaņā ar procedūru un nosacījumiem , kas paredzēti šā protokola 36 . pantā .
(trg)="s77.1"> De ingevolge de toetreding noodzakelijke aanpassingen van de handelingen genoemd in de lijst in bijlage  III van de Akte van toetreding van 16  april 2003 worden verricht overeenkomstig de in die bijlage vervatte richtsnoeren en volgens de procedure en op de wijze bepaald in artikel  36.