# lt/C2004310.01029701.xml.gz
# sv/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOLAS DĖL ČEKIJOS RESPUBLIKOS , ESTIJOS RESPUBLIKOS , KIPRO RESPUBLIKOS , LATVIJOS RESPUBLIKOS , LIETUVOS RESPUBLIKOS , VENGRIJOS RESPUBLIKOS , MALTOS RESPUBLIKOS , LENKIJOS RESPUBLIKOS , SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS IR SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS STOJIMO SUTARTIES IR AKTO
(trg)="s3.1"> PROTOKOLL OM ANSLUTNINGSFÖRDRAGET OCH ANSLUTNINGSAKTEN FÖR REPUBLIKEN TJECKIEN , REPUBLIKEN ESTLAND , REPUBLIKEN CYPERN , REPUBLIKEN LETTLAND , REPUBLIKEN LITAUEN , REPUBLIKEN UNGERN , REPUBLIKEN MALTA , REPUBLIKEN POLEN , REPUBLIKEN SLOVENIEN OCH REPUBLIKEN SLOVAKIEN

(src)="s4.1"> AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS ,
(trg)="s4.1"> DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA ,

(src)="s5.1"> PRISIMINDAMOS , kad Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika prisijungė prie Europos Bendrijų ir Europos Sąjungos sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos 2004 m . gegužės 1 d . ;
(trg)="s5.1"> SOM ERINRAR OM att Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien den 1 maj 2004 anslöt sig till Europeiska gemenskaperna och den europeiska union som upprättats genom Fördraget om Europeiska unionen ,

(src)="s6.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte numatyta , kad 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s6.1"> SOM BEAKTAR att Fördraget av den 16 april 2003 om ovannämnda anslutningar skall upphävas enligt artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen ,

(src)="s7.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad prie tos Stojimo sutarties pridedamo akto daug nuostatų išlieka aktualios ; ir kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalyje numatyta , kad tokios nuostatos turi būti išdėstytos Protokole arba jame daromos nuorodos į jas , tam , kad jos liktų galioti ir kad jų teisinė galia būtų išlaikyta ;
(trg)="s7.1"> SOM BEAKTAR att ett stort antal bestämmelser i den akt som är fogad till anslutningsfördraget fortfarande är relevanta och att dessa bestämmelser enligt artikel IV- 437. 2 i konstitutionen skall återges eller åsyftas i ett protokoll , så att de fortsätter att gälla och behåller sin rättsverkan ,

(src)="s8.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad dėl kai kurių tokių nuostatų reikia priimti technines pritaikomąsias pataisas , kad šios nuostatos būtų suderintos su Konstitucija , o jų teisinė galia nepasikeistų ;
(trg)="s8.1"> SOM BEAKTAR att vissa av dessa bestämmelser måste bli föremål för de tekniska anpassningar som behövs för att de skall överensstämma med konstitutionen utan att den juridiska räckvidden ändras ,

(src)="s9.1"> SUSITARĖ dėl šių nuostatų , kurios pridedamos prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties :
(trg)="s9.1"> HAR ENATS OM följande bestämmelser , som skall fogas till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen .

(src)="s10.1"> PIRMOJI DALIS
(trg)="s10.1"> DEL ETT

(src)="s11.1"> NUOSTATOS , SUSIJUSIOS SU 2003 M .
(src)="s11.2"> BALANDŽIO 16 D .
(src)="s11.3"> STOJIMO AKTU
(trg)="s11.1"> BESTÄMMELSER AVSEENDE ANSLUTNINGSAKTEN AV DEN 16 APRIL 2003

(src)="s12.1"> I ANTRAŠTINĖ DALIS
(trg)="s12.1"> AVDELNING I

(src)="s13.1"> PRINCIPAI
(trg)="s13.1"> PRINCIPER

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s14.1"> Artikel 1

(src)="s17.1"> 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s15.1"> I detta protokoll menas med
(trg)="s16.1"> a )
(trg)="s17.1"> anslutningsakten av den 16 april 2003

(src)="s17.2"> Stojimo aktas – tai Aktas dėl Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių , kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga , pritaikomųjų pataisų ;
(trg)="s18.1"> : akten om villkoren för Republiken Tjeckiens , Republiken Estlands , Republiken Cyperns , Republiken Lettlands , Republiken Litauens , Republiken Ungerns , Republiken Maltas , Republiken Polens , Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen ,

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s19.1"> b )

(src)="s19.1"> Europos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EB sutartis ) ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EAEB sutartis ) – tai tos sutartys su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;
(trg)="s20.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ( EG- Fördraget )
(trg)="s21.1"> och
(trg)="s22.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratomfördraget )
(trg)="s23.1"> : dessa fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s24.1"> c )

(src)="s21.1"> Europos Sąjungos sutartis ( toliau – ES sutartis ) – tai ta sutartis su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;
(trg)="s25.1"> Fördraget om Europeiska unionen ( EU- Fördraget )
(trg)="s26.1"> : detta fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s27.1"> d )

(src)="s23.1"> Bendrija – tai atitinkamu atveju viena ar abi b punkte nurodytos Bendrijos ;
(trg)="s28.1"> gemenskapen
(trg)="s29.1"> : den ena av eller båda de gemenskaper som avses i b , allt efter omständigheterna ,

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s30.1"> e )

(src)="s25.1"> esamos valstybės narės – tai šios valstybės narės :
(trg)="s31.1"> nuvarande medlemsstater
(trg)="s32.1"> : följande medlemsstater :

(src)="s25.2"> Belgijos Karalystė , Danijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Graikijos Respublika , Ispanijos Karalystė , Prancūzijos Respublika , Airija , Italijos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė , Nyderlandų Karalystė , Austrijos Respublika , Portugalijos Respublika , Suomijos Respublika , Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ;
(trg)="s32.2"> Konungariket Belgien , Konungariket Danmark , Förbundsrepubliken Tyskland , Republiken Grekland , Konungariket Spanien , Republiken Frankrike , Irland , Republiken Italien , Storhertigdömet Luxemburg , Konungariket Nederländerna , Republiken Österrike , Republiken Portugal , Republiken Finland , Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ,

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s33.1"> f )

(src)="s27.1"> naujosios valstybės narės – tai šios valstybės narės :
(trg)="s34.1"> nya medlemsstater
(trg)="s35.1"> : följande medlemsstater :

(src)="s27.2"> Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika .
(trg)="s35.2"> Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien .

(src)="s28.1"> 2 straipsnis
(trg)="s36.1"> Artikel 2

(src)="s29.1"> Pagal Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sutartį atsirandančios teisės ir pareigos , nurodytos Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte , toje sutartyje nurodytomis sąlygomis įsigaliojo nuo 2004 m . gegužės 1 d .
(trg)="s37.1"> De rättigheter och skyldigheter som följer av det anslutningsfördrag för Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien som avses i artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen har fått verkan , på de villkor som anges i detta fördrag , från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s30.1"> 3 straipsnis
(trg)="s38.1"> Artikel 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s39.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai pridėtu Protokolu ( toliau – Šengeno protokolas ) į Europos Sąjungos sistemą integruoto Šengeno
(src)="s32.1"> acquis
(src)="s33.1"> nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nurodyti 2003 m . balandžio 16 d .
(src)="s33.2"> Stojimo akto I priede bei visi kiti vėlesni tokie aktai , priimti iki 2004 m . gegužės 1 d . , yra privalomi ir taikomi naujosiose valstybėse narėse nuo 2004 m . gegužės 1 d .
(trg)="s39.2"> Bestämmelserna i Schengenregelverket , införlivade inom unionens ramar genom det protokoll som fogats till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa ( nedan kallat & # x201D ; Schengenprotokollet & # x201D ; ) , och i de akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , enligt förteckningen i bilaga I till anslutningsakten av den 16 april 2003 , samt i eventuella ytterligare sådana akter som antas före den 1 maj 2004 , skall vara bindande för och tillämpas i de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s40.1"> 2 .

(src)="s35.1"> nuostatos , integruotos į Sąjungos sistemą , ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nenurodyti 1 dalyje , nors privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d . , tačiau taikomi naujojoje valstybėje narėje tik pagal šiuo tikslu Tarybos priimtą europinį sprendimą , patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras , ar būtinos sąlygos dėl viso atitinkamo
(src)="s36.1"> acquis
(trg)="s40.2"> De bestämmelser i Schengenregelverket , som det införlivats inom unionens ramar , och i akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 men skall inte tillämpas i en ny medlemsstat förrän efter ett europeiskt beslut av rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den nya medlemsstaten .

(src)="s38.1"> Taryba priima savo sprendimą pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , vieningu jos narių , atstovaujančių valstybių narių , dėl kurių šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo , vyriausybėms ir valstybės narės , dėl kurios tos nuostatos turi įsigalioti , vyriausybės atstovo susitarimu .
(trg)="s41.1"> Rådet skall efter att ha hört Europaparlamentet besluta med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i detta stycke redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas .

(src)="s38.2"> Tarybos nariai , atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms , dalyvauja priimant tokį sprendimą tiek , kiek jis susijęs su Šengeno
(src)="s39.1"> acquis
(src)="s40.1"> nuostatomis ir jos pagrindu priimtais ar kitaip su ja susijusiais aktais , kuriuos taikant šios valstybės narės dalyvauja .
(trg)="s41.2"> De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i akter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar .

(src)="s41.1"> 3 .
(trg)="s42.1"> 3 .

(src)="s41.2"> Pagal Šengeno protokolo 6 straipsnį Tarybos sudaryti susitarimai privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d .
(trg)="s42.2"> De avtal som rådet har ingått enligt artikel 6 i Schengenprotokollet skall vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s42.1"> 4 .
(trg)="s43.1"> 4 .

(src)="s42.2"> Konvencijų ar dokumentų teisingumo ir vidaus reikalų srityje , kurie yra neatsiejami nuo to , kad būtų pasiekti ES sutarties tikslai , atžvilgiu iš naujųjų valstybių narių reikalaujama :
(trg)="s43.2"> När det gäller sådana konventioner eller instrument på området för rättsliga och inrikes frågor som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EU- Fördraget skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga

(src)="s43.1"> a )
(trg)="s44.1"> a )

(src)="s44.1"> prisijungti prie tų , kurie 2004 m . gegužės 1 d . buvo pateikti pasirašyti esamoms valstybėms narėms , ir prie tų , kuriuos parengė Taryba pagal ES sutarties VI antraštinę dalį ir rekomendavo valstybėms narėms priimti ;
(trg)="s45.1"> att ansluta sig till dem som den 1 maj 2004 var öppna för undertecknande av de nuvarande medlemsstaterna samt till dem som rådet har utarbetat enligt avdelning VI i EU- Fördraget och rekommenderat medlemsstaterna att anta ,

(src)="s45.1"> b )
(trg)="s46.1"> b )

(src)="s46.1"> įvesti administracines ir kitokias priemones , analogiškas toms , kurias 2004 m . gegužės 1 d . patvirtino esamos valstybės narės ar Taryba praktiniam bendradarbiavimui tarp valstybių narių institucijų ir organizacijų , dirbančių teisingumo ir vidaus reikalų srityje , palengvinti .
(trg)="s47.1"> att införa administrativa eller andra bestämmelser som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet hade antagit den 1 maj 2004 , för att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer på området för rättsliga och inrikes frågor .

(src)="s47.1"> 4 straipsnis
(trg)="s48.1"> Artikel 4

(src)="s48.1"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . kiekviena naujoji valstybė narė dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip valstybė narė , kuriai taikoma išimtis , kaip apibrėžta Konstitucijos III- 197 straipsnyje .
(trg)="s49.1"> Var och en av de nya medlemsstaterna skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med den 1 maj 2004 som medlemsstat med undantag i enlighet med artikel III- 197 i konstitutionen .

(src)="s49.1"> 5 straipsnis
(trg)="s50.1"> Artikel 5

(src)="s50.1"> 1 .
(trg)="s51.1"> 1 .

(src)="s50.2"> Iš naujųjų valstybių narių , kurios 2003 m . balandžio 16 d .
(src)="s50.3"> Stojimo aktu prisijungė prie Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų priimtų sprendimų ir susitarimų , reikalaujama prisijungti prie visų kitų susitarimų , kuriuos esamos valstybės narės sudarė dėl Sąjungos funkcionavimo arba kurie yra susiję su jos veikla. 2 .
(trg)="s51.2"> De nya medlemsstater som genom anslutningsakten av den 16 april 2003 har anslutit sig till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet skall vara skyldiga att ansluta sig till alla andra avtal som de nuvarande medlemsstaterna har ingått och som gäller unionens funktion eller som har samband med unionens verksamhet. 2 .

(src)="s50.4"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama prisijungti prie EB sutarties 293 straipsnyje numatytų konvencijų ir tų , kurios yra neatsiejamos nuo to , kad būtų pasiekti EB sutarties tikslai , jeigu jos dar galioja , taip pat prie esamų valstybių narių pasirašytų Europos Bendrijų Teisingumo Teismo protokolų dėl tų konvencijų išaiškinimo ir šiuo tikslu iš jų reikalaujama pradėti derybas su esamomis valstybėmis narėmis , kad būtų padarytos atitinkamos pritaikomosios pataisos .
(trg)="s51.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att ansluta sig till de konventioner som avses i artikel 293 i EG- Fördraget eller som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EG- Fördraget samt att även ansluta sig till de protokoll om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionerna som de nuvarande medlemsstaterna har undertecknat , om dessa konventioner och protokoll fortfarande är i kraft , och för detta ändamål förbinder de sig att inleda förhandlingar med dessa om nödvändig anpassning av dessa texter .

(src)="s51.1"> 6 straipsnis
(trg)="s52.1"> Artikel 6

(src)="s52.1"> 1 .
(trg)="s53.1"> 1 .

(src)="s52.2"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama šiame protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie esamų valstybių narių ir Sąjungos ar Europos atominės energijos bendrijos veikiant kartu sudarytų ar laikinai taikomų susitarimų ar konvencijų ir prie tų valstybių sudarytų susitarimų , kurie yra susiję su tais susitarimais ar konvencijomis .
(trg)="s53.2"> På de villkor som anges i detta protokoll skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga att ansluta sig till de avtal eller konventioner som de nuvarande medlemsstaterna har ingått eller provisoriskt tillämpar tillsammans med unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen och att ansluta sig till de avtal som de staterna har ingått och som har samband med sådana avtal eller konventioner .

(src)="s53.1"> Dėl naujųjų valstybių narių prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų , minimų toliau pateiktoje 4 dalyje , taip pat prie susitarimų su Baltarusija , Kinija , Čile , Mercosur ir Šveicarija , kurie veikiant kartu buvo sudaryti ar pasirašyti Bendrijos ir jos esamų valstybių narių , Taryba , vieningai veikdama valstybių narių vardu , susitaria su atitinkama trečiąja šalimi ar šalimis ar tarptautine organizacija , sudarydama protokolą , pridedamą prie tokių susitarimų ar konvencijų .
(trg)="s54.1"> De nya medlemsstaternas anslutning till de avtal eller konventioner som avses i punkt 4 nedan samt till de avtal med Chile , Kina , Mercosur , Schweiz och Vitryssland som har ingåtts eller undertecknats av gemenskapen tillsammans med de nuvarande medlemsstaterna skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller konventioner ingås mellan rådet , med enhällighet på medlemsstaternas vägnar , och tredjelandet eller tredjeländerna eller den internationella organisationen i fråga .

(src)="s53.2"> Ši procedūra nepažeidžia Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos kompetencijos ir nedaro įtakos galių tarp Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos ir valstybių narių paskirstymui dėl tokių susitarimų sudarymo ateityje ar dėl bet kokių kitų pakeitimų , nesusijusių su stojimu .
(trg)="s54.2"> Detta förfarande skall inte påverka unionens och Europeiska atomenergigemenskapens egna befogenheter eller beröra fördelningen av befogenheter mellan dessa och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen .

(src)="s53.3"> Komisija konsultuodamasi su komitetu , sudarytu iš valstybių narių atstovų , derasi dėl šių protokolų valstybių narių vardu remdamasi Tarybos vieningai patvirtintais derybų nurodymais .
(trg)="s54.3"> Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som med enhällighet godkänts av rådet , och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna .

(src)="s53.4"> Ji perduoda protokolų projektus sudaryti Tarybai .
(trg)="s54.4"> Den skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet , så att de kan ingås .

(src)="s54.1"> 2 .
(trg)="s55.1"> 2 .

(src)="s54.2"> Prisijungdamos prie 1 dalyje nurodytų susitarimų ir konvencijų , naujosios valstybės narės įgyja tokias pačias teises ir įsipareigojimus , numatytus tuose susitarimuose ir konvencijose , kaip ir esamos valstybės narės. 3 .
(trg)="s55.2"> När de nya medlemsstaterna ansluter sig till de avtal och konventioner som avses i punkt 1 skall de få samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de nuvarande medlemsstaterna. 3 .

(src)="s54.3"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama šiame protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie Europos ekonominės erdvės susitarimo (
(src)="s55.1"> 1
(trg)="s55.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med dess artikel 128 (

(src)="s56.1"> ) pagal to susitarimo 128 straipsnį .
(trg)="s56.1"> 1

(src)="s57.1"> 4 .
(trg)="s57.1"> 4 .

(src)="s57.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . ir atitinkamais atvejais iki 1 dalyje nurodytų reikalingų protokolų sudarymo naujosios valstybės narės taiko esamų valstybių narių kartu su Bendrija sudarytų susitarimų su Alžyru , Armėnija , Azerbaidžanu , Bulgarija , Kroatija , Egiptu , Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija , Gruzija , Izraeliu , Jordanija , Kazachstanu , Kirgizija , Libanu , Meksika , Moldova , Maroku , Rumunija , Rusijos Federacija , San Marinu , Pietų Afrika , Pietų Korėja , Sirija , Tunisu , Turkija , Turkmėnistanu , Ukraina ir Uzbekistanu nuostatas bei kitų susitarimų , sudarytų bendrai esamų valstybių narių ir Bendrijos iki 2004 m . gegužės 1 d . , nuostatas .
(trg)="s57.2"> Från och med den 1 maj 2004 , och i förekommande fall i avvaktan på att de nödvändiga protokoll som avses i punkt 1 skall ingås , skall de nya medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i de avtal som de nuvarande medlemsstaterna och gemenskapen , tillsammans , har ingått med Algeriet , Armenien , Azerbajdzjan , Bulgarien , Egypten , f. d . jugoslaviska republiken Makedonien , Georgien , Israel , Jordanien , Kazakstan , Kirgizistan , Kroatien , Libanon , Marocko , Mexiko , Moldavien , Rumänien , Ryska federationen , San Marino , Sydafrika , Sydkorea , Syrien , Tunisien , Turkiet , Turkmenistan , Ukraina och Uzbekistan samt bestämmelserna i andra avtal som har ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med gemenskapen före den 1 maj 2004 .

(src)="s58.1"> Bet kokios šių susitarimų pritaikomosios pataisos padaromos protokolais , sudarytais su Susitariančiosiomis Šalimis pagal 1 dalies antrąją pastraipą .
(trg)="s58.1"> Eventuella ändringar i dessa avtal skall göras genom protokoll som ingås med motparterna i enlighet med punkt 1 andra stycket .

(src)="s58.2"> Jei protokolai nebuvo sudaryti iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga , Europos atominės energijos bendrija ir valstybės narės pagal savo atitinkamą kompetenciją imasi reikiamų priemonių šiai situacijai spręsti .
(trg)="s58.2"> Om protokollen inte har ingåtts den 1 maj 2004 skall unionen , Europeiska atomenergigemenskapen och medlemsstaterna inom ramen för sina respektive befogenheter vidta nödvändiga åtgärder för att hantera situationen .

(src)="s59.1"> 5 .
(trg)="s59.1"> 5 .

(src)="s59.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės taiko dvišales sutartis ir susitarimus dėl tekstilės gaminių , sudarytus Bendrijos su trečiosiomis šalimis .
(trg)="s59.2"> Från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som gemenskapen har ingått med tredjeland .

(src)="s60.1"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai tekstilės gaminių ir drabužių importui priderinami , atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių įstojimą .
(trg)="s60.1"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av textil - och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s61.1"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl tekstilės gaminių pakeitimai neįsigalioja iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga reikiamas jos taisyklių dėl tekstilės gaminių ir drabužių importo iš trečiųjų šalių pritaikomąsias pataisas priima atsižvelgdama į naujųjų valstybių narių įstojimą .
(trg)="s61.1"> Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft den 1 maj 2004 skall unionen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil - och beklädnadsvaror från tredjeland för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s62.1"> 6 .
(trg)="s62.1"> 6 .

(src)="s62.2"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai plieno ir plieno gaminių importui priderinami atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių plieno gaminių , kilusių iš atitinkamų tiekiančių šalių , importą paskutiniaisiais metais prieš Stojimo sutarties pasirašymą .
(trg)="s62.2"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval av de nya medlemsstaternas import under åren omedelbart föregående undertecknandet av anslutningsfördraget av stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna .

(src)="s63.1"> 7 .
(trg)="s63.1"> 7 .

(src)="s63.2"> Naujųjų valstybių narių žvejybos susitarimus , iki 2004 m . gegužės 1 d . sudarytus su trečiosiomis šalimis , tvarko Sąjunga .
(trg)="s63.2"> De fiskeavtal som de nya medlemsstaterna ingått med tredjeland före anslutningen skall förvaltas av unionen .

(src)="s64.1"> Naujųjų valstybių narių teisės ir įsipareigojimai pagal šiuos susitarimus nepasikeičia , kol šių susitarimų nuostatos laikinai galioja toliau .
(trg)="s64.1"> De rättigheter och skyldigheter som de nya medlemsstaterna har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls .

(src)="s65.1"> Kuo greičiau ir bet kokiu atveju iki pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų galiojimo pabaigos , Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , kiekvienu atveju priima atitinkamus europinius sprendimus dėl žvejybos pagal šiuos susitarimus tęsimo , įskaitant galimybę pratęsti kai kurių susitarimų galiojimą , tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams .
(trg)="s65.1"> Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket löpt ut skall lämpliga europeiska beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet på förslag av kommissionen , varvid det även skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år .

(src)="s66.1"> 8 .
(trg)="s66.1"> 8 .

(src)="s66.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių , sudarytų su trečiosiomis šalimis , įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį .
(trg)="s66.2"> Med verkan från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna frånträda alla frihandelsavtal med tredjeland , inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet .

(src)="s67.1"> Kai susitarimai tarp vienos ar daugiau naujųjų valstybių narių ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių yra nesuderinami su iš Konstitucijos ir ypač iš šio protokolo kylančiais įsipareigojimais , naujoji valstybė narė ar naujosios valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių šiems nustatytiems nesuderinamumams pašalinti .
(trg)="s67.1"> I den mån avtal mellan en eller flera nya medlemsstater å ena sidan och ett eller flera tredjeländer å andra sidan inte är förenliga med de skyldigheter som följer av konstitutionen och särskilt av detta protokoll skall den eller de nya medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats .

(src)="s67.2"> Jei naujoji valstybė narė susiduria su sunkumais derindama susitarimą , sudarytą su viena ar daugiau trečiųjų šalių iki įstojimo , ji susitarime nustatytomis sąlygomis pasitraukia iš to susitarimo .
(trg)="s67.2"> Om en ny medlemsstat har svårigheter med att anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller flera tredjeländer före anslutningen skall den enligt bestämmelserna i det avtalet frånträda det .

(src)="s68.1"> 9 .
(trg)="s68.1"> 9 .

(src)="s68.2"> Naujosios valstybės narės prireikus imasi atitinkamų priemonių pritaikyti savo poziciją tarptautinių organizacijų ir tų tarptautinių susitarimų , kurių šalimis taip pat yra Sąjunga ar Europos atominės energijos bendrija ar kitos valstybės narės , atžvilgiu pagal teises ir pareigas , kylančias dėl jų įstojimo į Sąjungą .
(trg)="s68.2"> De nya medlemsstaterna skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen till unionen .

(src)="s69.1"> 2004 m . gegužės 1 d . ar kuo greičiau įstojus jos pasitraukia iš tarptautinių žvejybos susitarimų ir organizacijų , kurių šalimi taip pat yra Sąjunga , išskyrus atvejus , kai jų narystė yra susijusi su kitais klausimais nei žvejyba .
(trg)="s69.1"> I synnerhet skall de den 1 maj 2004 eller så snart som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även unionen är part i , om inte deras medlemskap har samband med något annat än fiske .

(src)="s70.1"> 7 straipsnis
(trg)="s70.1"> Artikel 7

(src)="s71.1"> Institucijų priimti aktai , su kuriais yra susijusios šiame protokole nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos , išlaiko savo teisinį statusą ; visų pirma ir toliau laikomasi tų aktų keitimo tvarkos .
(trg)="s71.1"> De akter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i detta protokoll skall behålla sin rättsliga status ; i synnerhet skall förfarandena för ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen .

(src)="s72.1"> 8 straipsnis
(trg)="s72.1"> Artikel 8

(src)="s73.1"> Kaip tai aiškina Europos Bendrijų Teisingumo Teismas ir Pirmosios instancijos teismas , 2003 m . balandžio 16 d .
(src)="s73.2"> Stojimo akto nuostatos , kurių tikslas ar poveikis panaikinti ar iš dalies pakeisti , kitaip nei nustatant pereinamojo laikotarpio priemonę , Bendrijos ar ES sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos institucijų , įstaigų ar organų priimtus aktus , išlieka galioti taikant šio straipsnio antrąją pastraipą .
(trg)="s73.1"> De bestämmelser i anslutningsakten av den 16 april 2003 vars syfte eller verkan är att upphäva eller ändra akter antagna av institutioner , organ eller myndigheter vid gemenskapen eller den europeiska union som upprättats genom EU- Fördraget , så som de tolkats av Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätten , skall , utom när det är fråga om en övergångsåtgärd , fortsätta att gälla om inte annat följer av tillämpningen av andra stycket .

(src)="s74.1"> Šio straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodytos nuostatos turi tą patį teisinį statusą kaip ir aktai , kuriuos jos panaikina ar iš dalies pakeičia , ir joms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir tiems aktams .
(trg)="s74.1"> Dessa bestämmelser skall ha samma rättsliga status som de akter som upphävts eller ändrats genom dessa bestämmelser och skall vara underkastade samma regler som dessa .

(src)="s75.1"> 9 straipsnis
(trg)="s75.1"> Artikel 9

(src)="s76.1"> Iki 2004 m . gegužės 1 d .
(src)="s76.2"> Bendrijos arba Europos Sąjungos sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos institucijų , įstaigų ar organų priimtų aktų tekstai ir Europos centrinio banko priimtų aktų tekstai , kurie buvo parengti čekų , estų , vengrų , latvių , lietuvių , maltiečių , lenkų , slovakų ir slovėnų kalbomis nuo šios datos yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis , kaip ir kitomis kalbomis parengti autentiški tekstai .
(trg)="s76.1"> Texterna till de akter som har antagits av institutioner , organ eller myndigheter vid gemenskapen eller den europeiska union som upprättats genom EU- Fördraget , samt de akter som har antagits av Europeiska centralbanken och som har antagits före den 1 maj 2004 och har upprättats på estniska , lettiska , litauiska , maltesiska , polska , slovakiska , slovenska , tjeckiska och ungerska skall från och med detta datum vara giltiga på samma villkor som de texter som upprättats och är giltiga på de övriga språken .

(src)="s77.1"> 10 straipsnis
(trg)="s77.1"> Artikel 10

(src)="s78.1"> Tarybos priimtu europiniu įstatymu galima panaikinti šiame protokole nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas , kai jos tampa nebetaikytinomis .
(trg)="s78.1"> Genom en europeisk lag som antas av rådet kan övergångsbestämmelserna i detta protokoll upphävas om de inte längre är tillämpliga .

(src)="s78.2"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , sprendžia vieningai .
(trg)="s78.2"> Rådet skall besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet .

(src)="s79.1"> 11 straipsnis
(trg)="s79.1"> Artikel 11

(src)="s80.1"> Pereinamuoju laikotarpiu Konstitucija ir institucijų priimti aktai taikomi su šiame protokole nustatytomis išimtimis .
(trg)="s80.1"> Konstitutionen och de akter som antagits av institutionerna skall , som en övergångsåtgärd , tillämpas med de undantagsbestämmelser som anges i detta protokoll .

(src)="s81.1"> II ANTRAŠTINĖ DALIS
(trg)="s81.1"> AVDELNING II

(src)="s82.1"> NUOLATINĖS NUOSTATOS
(trg)="s82.1"> PERMANENTA BESTÄMMELSER