# lt/C2004310.01029701.xml.gz
# nl/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9.

(src)="s3.1"> PROTOKOLAS DĖL ČEKIJOS RESPUBLIKOS , ESTIJOS RESPUBLIKOS , KIPRO RESPUBLIKOS , LATVIJOS RESPUBLIKOS , LIETUVOS RESPUBLIKOS , VENGRIJOS RESPUBLIKOS , MALTOS RESPUBLIKOS , LENKIJOS RESPUBLIKOS , SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS IR SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS STOJIMO SUTARTIES IR AKTO
(trg)="s3.1"> PROTOCOL BETREFFENDE HET VERDRAG EN DE AKTE INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK , DE REPUBLIEK ESTLAND , DE REPUBLIEK CYPRUS , DE REPUBLIEK LETLAND , DE REPUBLIEK LITOUWEN , DE REPUBLIEK HONGARIJE , DE REPUBLIEK MALTA , DE REPUBLIEK POLEN , DE REPUBLIEK SLOVENIË EN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK

(src)="s4.1"> AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS ,
(trg)="s4.1"> DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,

(src)="s5.1"> PRISIMINDAMOS , kad Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika prisijungė prie Europos Bendrijų ir Europos Sąjungos sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos 2004 m . gegužės 1 d . ;
(trg)="s5.1"> MEMORERENDE dat de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek op 1  mei 2004 tot de Europese Gemeenschappen en tot de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie zijn toegetreden ;

(src)="s6.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte numatyta , kad 2003 m . balandžio 16 d .
(src)="s6.2"> Sutartis dėl pirmiau nurodyto stojimo yra panaikinama ;
(trg)="s6.1"> OVERWEGENDE dat artikel  IV-437 , lid  2 , onder  e ) , van de Grondwet bepaalt dat het Verdrag van 16  april 2003 betreffende de bovengenoemde toetredingen wordt ingetrokken ;

(src)="s7.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad prie tos Stojimo sutarties pridedamo akto daug nuostatų išlieka aktualios ; ir kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalyje numatyta , kad tokios nuostatos turi būti išdėstytos Protokole arba jame daromos nuorodos į jas , tam , kad jos liktų galioti ir kad jų teisinė galia būtų išlaikyta ;
(trg)="s7.1"> OVERWEGENDE dat een groot aantal bepalingen van de aan het voornoemde toetredingsverdrag gehechte akte relevant blijven ; dat in artikel  IV-437 , lid  2 , van de Grondwet wordt bepaald dat deze bepalingen in een protocol moeten worden opgenomen dan wel vermeld , zodat zij van kracht blijven en de rechtsgevolgen ervan worden gehandhaafd ;

(src)="s8.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad dėl kai kurių tokių nuostatų reikia priimti technines pritaikomąsias pataisas , kad šios nuostatos būtų suderintos su Konstitucija , o jų teisinė galia nepasikeistų ;
(trg)="s8.1"> OVERWEGENDE dat een aantal van die bepalingen met behoud van de juridische strekking technisch moeten worden aangepast , zodat zij overeenkomen met de Grondwet ,

(src)="s9.1"> SUSITARĖ dėl šių nuostatų , kurios pridedamos prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties :
(trg)="s9.1"> HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen , die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht :

(src)="s10.1"> PIRMOJI DALIS
(trg)="s10.1"> EERSTE DEEL

(src)="s11.1"> NUOSTATOS , SUSIJUSIOS SU 2003 M .
(trg)="s11.1"> BEPALINGEN BETREFFENDE DE AKTE VAN TOETREDING VAN 16  APRIL  2003

(src)="s11.2"> BALANDŽIO 16 D .
(trg)="s12.1"> TITEL  I

(src)="s11.3"> STOJIMO AKTU
(trg)="s13.1"> BEGINSELEN

(src)="s12.1"> I ANTRAŠTINĖ DALIS
(trg)="s14.1"> Artikel 1

(src)="s15.1"> Šiame protokole :
(trg)="s15.1"> Voor de toepassing van dit protocol :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> 2003 m . balandžio 16 d .
(src)="s17.2"> Stojimo aktas – tai Aktas dėl Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių , kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga , pritaikomųjų pataisų ;
(trg)="s17.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; Akte van toetreding van 16  april 2003 & #x201D ; bedoeld , de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de verdragen waarop de Europese Unie is gegrond ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> Europos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EB sutartis ) ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EAEB sutartis ) – tai tos sutartys su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;
(trg)="s19.1"> worden met de uitdrukkingen & #x201E ; Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap & #x201D ; ( & #x201E ; EG-Verdrag & #x201D ; ) en & #x201E ; Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie & #x201D ; ( & #x201E ; EGA-Verdrag & #x201D ; ) bedoeld , deze Verdragen zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere akten die vóór 1  mei 2004 in werking zijn getreden ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> Europos Sąjungos sutartis ( toliau – ES sutartis ) – tai ta sutartis su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;
(trg)="s21.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; Verdrag betreffende de Europese Unie & #x201D ; ( & #x201E ; EU-Verdrag & #x201D ; ) bedoeld , dit Verdrag zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere akten die vóór 1  mei 2004 in werking zijn getreden ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> Bendrija – tai atitinkamu atveju viena ar abi b punkte nurodytos Bendrijos ;
(trg)="s23.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; de Gemeenschap & #x201D ; bedoeld , één of beide van de onder  b ) vermelde Gemeenschappen , naargelang van het geval ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> esamos valstybės narės – tai šios valstybės narės :
(src)="s25.2"> Belgijos Karalystė , Danijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Graikijos Respublika , Ispanijos Karalystė , Prancūzijos Respublika , Airija , Italijos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė , Nyderlandų Karalystė , Austrijos Respublika , Portugalijos Respublika , Suomijos Respublika , Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ;
(trg)="s25.1"> worden met de uitdrukking & #x201E ; huidige lidstaten & #x201D ; de volgende lidstaten bedoeld , het Koninkrijk België , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek Duitsland , de Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje , de Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , het Groothertogdom Luxemburg , het Koninkrijk der Nederlanden , de Republiek Oostenrijk , de Portugese Republiek , de Republiek Finland , het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> naujosios valstybės narės – tai šios valstybės narės :
(src)="s27.2"> Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika .
(trg)="s27.1"> worden met de uitdrukking & #x201E ; nieuwe lidstaten & #x201D ; bedoeld de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek .

(src)="s28.1"> 2 straipsnis
(trg)="s28.1"> Artikel 2

(src)="s29.1"> Pagal Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sutartį atsirandančios teisės ir pareigos , nurodytos Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte , toje sutartyje nurodytomis sąlygomis įsigaliojo nuo 2004 m . gegužės 1 d .
(trg)="s29.1"> De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het in artikel  IV-437 , lid  2 , onder  e ) , van de Grondwet bedoelde Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek , zijn onder de in dat verdrag gestelde voorwaarden op 1  mei 2004 van kracht geworden .

(src)="s30.1"> 3 straipsnis
(trg)="s30.1"> Artikel 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1.

(src)="s31.2"> Prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai pridėtu Protokolu ( toliau – Šengeno protokolas ) į Europos Sąjungos sistemą integruoto Šengeno
(src)="s32.1"> acquis
(trg)="s31.2"> De bepalingen van het Schengenacquis die in het kader van de Unie zijn geïntegreerd door het protocol dat is gehecht aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa ( hierna het & #x201E ; Schengenprotocol & #x201D ; genoemd ) , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen die zijn opgesomd in bijlage  I bij de Akte van toetreding van 16  april 2003 , en alle andere dergelijke handelingen die zijn vastgesteld vóór 1  mei 2004 , zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor en toepasselijk in de nieuwe lidstaten .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s32.1"> 2.

(src)="s35.1"> nuostatos , integruotos į Sąjungos sistemą , ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nenurodyti 1 dalyje , nors privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d . , tačiau taikomi naujojoje valstybėje narėje tik pagal šiuo tikslu Tarybos priimtą europinį sprendimą , patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras , ar būtinos sąlygos dėl viso atitinkamo
(src)="s36.1"> acquis
(trg)="s32.2"> De bepalingen van het Schengenacquis die in het kader van de Unie zijn geïntegreerd , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen die niet worden bedoeld in lid  1 , zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor de nieuwe lidstaten , maar zijn in een nieuwe lidstaat slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend Europees besluit van de Raad , nadat overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures is geconstateerd dat in die nieuwe lidstaat aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle betrokken onderdelen van het acquis is voldaan .

(src)="s38.1"> Taryba priima savo sprendimą pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , vieningu jos narių , atstovaujančių valstybių narių , dėl kurių šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo , vyriausybėms ir valstybės narės , dėl kurios tos nuostatos turi įsigalioti , vyriausybės atstovo susitarimu .
(trg)="s33.1"> De Raad besluit , na raadpleging van het Europees Parlement , met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten ten aanzien waarvan de bepalingen van dit lid reeds van kracht zijn en van de vertegenwoordiger van de regering van de lidstaat ten aanzien waarvan die bepalingen van kracht moeten worden .

(src)="s38.2"> Tarybos nariai , atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms , dalyvauja priimant tokį sprendimą tiek , kiek jis susijęs su Šengeno
(src)="s39.1"> acquis
(trg)="s33.2"> De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen , nemen aan dit besluit deel voorzover het verband houdt met de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen waaraan deze lidstaten deelnemen .

(src)="s41.1"> 3 .
(trg)="s34.1"> 3.

(src)="s41.2"> Pagal Šengeno protokolo 6 straipsnį Tarybos sudaryti susitarimai privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d .
(trg)="s34.2"> De door de Raad uit hoofde van artikel  6 van het Schengenprotocol gesloten overeenkomsten zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor de nieuwe lidstaten .

(src)="s42.1"> 4 .
(trg)="s35.1"> 4.

(src)="s42.2"> Konvencijų ar dokumentų teisingumo ir vidaus reikalų srityje , kurie yra neatsiejami nuo to , kad būtų pasiekti ES sutarties tikslai , atžvilgiu iš naujųjų valstybių narių reikalaujama :
(trg)="s35.2"> De nieuwe lidstaten zijn met betrekking tot de overeenkomsten of instrumenten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken die onlosmakelijk zijn verbonden met de verwezenlijking van de doelstellingen van het EU-Verdrag ertoe gehouden :

(src)="s43.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s44.1"> prisijungti prie tų , kurie 2004 m . gegužės 1 d . buvo pateikti pasirašyti esamoms valstybėms narėms , ir prie tų , kuriuos parengė Taryba pagal ES sutarties VI antraštinę dalį ir rekomendavo valstybėms narėms priimti ;
(trg)="s37.1"> toe te treden tot de overeenkomsten of instrumenten die vóór 1  mei 2004 zijn opengesteld voor ondertekening door de huidige lidstaten , alsmede tot de overeenkomsten of instrumenten die door de Raad overeenkomstig titel  VI van het EU-Verdrag zijn opgesteld en waarvan hij de aanneming aan de lidstaten heeft aanbevolen ;

(src)="s45.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s46.1"> įvesti administracines ir kitokias priemones , analogiškas toms , kurias 2004 m . gegužės 1 d . patvirtino esamos valstybės narės ar Taryba praktiniam bendradarbiavimui tarp valstybių narių institucijų ir organizacijų , dirbančių teisingumo ir vidaus reikalų srityje , palengvinti .
(trg)="s39.1"> bestuursrechtelijke en andere regelingen in te voeren in de trant van de regelingen die de huidige lidstaten of de Raad vóór 1  mei 2004 hebben aangenomen  ter vergemakkelijking van de praktische samenwerking tussen de instellingen en organisaties van de lidstaten die actief zijn op het gebied van justitie en binnenlandse zaken .

(src)="s47.1"> 4 straipsnis
(trg)="s40.1"> Artikel 4

(src)="s48.1"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . kiekviena naujoji valstybė narė dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip valstybė narė , kuriai taikoma išimtis , kaip apibrėžta Konstitucijos III- 197 straipsnyje .
(trg)="s41.1"> Vanaf 1  mei 2004 neemt iedere nieuwe lidstaat aan de economische en monetaire unie deel als lidstaat die onder een derogatie valt in de zin van artikel  III-197 van de Grondwet .

(src)="s49.1"> 5 straipsnis
(trg)="s42.1"> Artikel 5

(src)="s50.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> 1.

(src)="s50.2"> Iš naujųjų valstybių narių , kurios 2003 m . balandžio 16 d .
(src)="s50.3"> Stojimo aktu prisijungė prie Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų priimtų sprendimų ir susitarimų , reikalaujama prisijungti prie visų kitų susitarimų , kuriuos esamos valstybės narės sudarė dėl Sąjungos funkcionavimo arba kurie yra susiję su jos veikla. 2 .
(trg)="s43.2"> De nieuwe lidstaten , die bij de Akte van toetreding van 16  april 2003 zijn toegetreden tot de door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten , in het kader van de Raad bijeen , genomen besluiten en gesloten overeenkomsten , zijn ertoe gehouden toe te treden tot elke andere door de huidige lidstaten gesloten overeenkomst die de werking van de Unie betreft of in nauw verband staat met het optreden van deze Unie.2 .

(src)="s50.4"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama prisijungti prie EB sutarties 293 straipsnyje numatytų konvencijų ir tų , kurios yra neatsiejamos nuo to , kad būtų pasiekti EB sutarties tikslai , jeigu jos dar galioja , taip pat prie esamų valstybių narių pasirašytų Europos Bendrijų Teisingumo Teismo protokolų dėl tų konvencijų išaiškinimo ir šiuo tikslu iš jų reikalaujama pradėti derybas su esamomis valstybėmis narėmis , kad būtų padarytos atitinkamos pritaikomosios pataisos .
(trg)="s43.3"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden toe te treden tot de overeenkomsten bedoeld in artikel  293 van het EG-Verdrag en tot de overeenkomsten die niet te scheiden zijn van de verwezenlijking van de doelstellingen van het EG-Verdrag , voorzover deze nog van kracht zijn , alsmede tot de protocollen betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van deze overeenkomsten , die door de huidige lidstaten zijn ondertekend , en te dien einde onderhandelingen aan te knopen met deze lidstaten om daarin de vereiste aanpassingen aan te brengen .

(src)="s51.1"> 6 straipsnis
(trg)="s44.1"> Artikel 6

(src)="s52.1"> 1 .
(trg)="s45.1"> 1.

(src)="s52.2"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama šiame protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie esamų valstybių narių ir Sąjungos ar Europos atominės energijos bendrijos veikiant kartu sudarytų ar laikinai taikomų susitarimų ar konvencijų ir prie tų valstybių sudarytų susitarimų , kurie yra susiję su tais susitarimais ar konvencijomis .
(trg)="s45.2"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de door de huidige lidstaten en de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gezamenlijk gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden , alsmede tot de door deze Staten gesloten overeenkomsten die verband houden met deze overeenkomsten of akkoorden .

(src)="s53.1"> Dėl naujųjų valstybių narių prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų , minimų toliau pateiktoje 4 dalyje , taip pat prie susitarimų su Baltarusija , Kinija , Čile , Mercosur ir Šveicarija , kurie veikiant kartu buvo sudaryti ar pasirašyti Bendrijos ir jos esamų valstybių narių , Taryba , vieningai veikdama valstybių narių vardu , susitaria su atitinkama trečiąja šalimi ar šalimis ar tarptautine organizacija , sudarydama protokolą , pridedamą prie tokių susitarimų ar konvencijų .
(trg)="s46.1"> De toetreding van de nieuwe lidstaten tot de in lid  4 genoemde overeenkomsten of akkoorden alsmede tot de overeenkomsten met Belarus , China , Chili , de Mercosur en Zwitserland , die gezamenlijk zijn gesloten of ondertekend door de Gemeenschap en haar huidige lidstaten , wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij die overeenkomsten of akkoorden door de Raad , handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten , en de betrokken derde staat of internationale organisatie .

(src)="s53.2"> Ši procedūra nepažeidžia Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos kompetencijos ir nedaro įtakos galių tarp Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos ir valstybių narių paskirstymui dėl tokių susitarimų sudarymo ateityje ar dėl bet kokių kitų pakeitimų , nesusijusių su stojimu .
(trg)="s46.2"> Deze procedure geldt onverminderd de eigen bevoegdheden van de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en laat de verdeling van bevoegdheden tussen de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten op het gebied van de sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst dan wel andere , niet met de toetreding verband houdende wijzigingen onverlet .

(src)="s53.3"> Komisija konsultuodamasi su komitetu , sudarytu iš valstybių narių atstovų , derasi dėl šių protokolų valstybių narių vardu remdamasi Tarybos vieningai patvirtintais derybų nurodymais .
(trg)="s46.3"> De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over deze protocollen , op basis van door de Raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren en in overleg met een comité bestaande uit de vertegenwoordigers van de lidstaten .

(src)="s53.4"> Ji perduoda protokolų projektus sudaryti Tarybai .
(trg)="s46.4"> De Commissie dient een ontwerp van de te sluiten protocollen in bij de Raad .

(src)="s54.1"> 2 .
(trg)="s47.1"> 2.

(src)="s54.2"> Prisijungdamos prie 1 dalyje nurodytų susitarimų ir konvencijų , naujosios valstybės narės įgyja tokias pačias teises ir įsipareigojimus , numatytus tuose susitarimuose ir konvencijose , kaip ir esamos valstybės narės. 3 .
(trg)="s47.2"> Door toe te treden tot de in lid  1 bedoelde overeenkomsten en verdragen , verwerven de nieuwe lidstaten dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten en akkoorden als de huidige lidstaten.3 .

(src)="s54.3"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama šiame protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie Europos ekonominės erdvės susitarimo (
(trg)="s47.3"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte  (

(src)="s55.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s56.1"> ) pagal to susitarimo 128 straipsnį .
(trg)="s49.1"> ) , zulks overeenkomstig artikel  128 van die overeenkomst .

(src)="s57.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> 4.

(src)="s57.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . ir atitinkamais atvejais iki 1 dalyje nurodytų reikalingų protokolų sudarymo naujosios valstybės narės taiko esamų valstybių narių kartu su Bendrija sudarytų susitarimų su Alžyru , Armėnija , Azerbaidžanu , Bulgarija , Kroatija , Egiptu , Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija , Gruzija , Izraeliu , Jordanija , Kazachstanu , Kirgizija , Libanu , Meksika , Moldova , Maroku , Rumunija , Rusijos Federacija , San Marinu , Pietų Afrika , Pietų Korėja , Sirija , Tunisu , Turkija , Turkmėnistanu , Ukraina ir Uzbekistanu nuostatas bei kitų susitarimų , sudarytų bendrai esamų valstybių narių ir Bendrijos iki 2004 m . gegužės 1 d . , nuostatas .
(trg)="s50.2"> Vanaf 1  mei 2004 , en in voorkomend geval in afwachting van de sluiting van de nodige protocollen als bedoeld in lid  1 , passen de nieuwe lidstaten de bepalingen toe van de overeenkomsten die door de huidige lidstaten , gezamenlijk met de Gemeenschap , zijn gesloten met Algerije , Armenië , Azerbeidzjan , Bulgarije , Kroatië , Egypte , de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië , Georgië , Israël , Jordanië , Kazachstan , Kirgizië , Libanon , Mexico , Moldavië , Marokko , Roemenië , de Russische Federatie , San Marino , Zuid-Afrika , Zuid-Korea , Syrië , Tunesië , Turkije , Turkmenistan , Oekraïne en Oezbekistan , evenals het bepaalde in andere overeenkomsten die voor 1  mei 2004 door de huidige lidstaten , gezamenlijk met de Gemeenschap , zijn gesloten .

(src)="s58.1"> Bet kokios šių susitarimų pritaikomosios pataisos padaromos protokolais , sudarytais su Susitariančiosiomis Šalimis pagal 1 dalies antrąją pastraipą .
(trg)="s51.1"> Eventuele aanpassingen van die overeenkomsten zullen het onderwerp vormen van met de mede-overeenkomstsluitende landen te sluiten protocollen overeenkomstig lid  1 , tweede alinea .

(src)="s58.2"> Jei protokolai nebuvo sudaryti iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga , Europos atominės energijos bendrija ir valstybės narės pagal savo atitinkamą kompetenciją imasi reikiamų priemonių šiai situacijai spręsti .
(trg)="s51.2"> Indien de protocollen niet zijn gesloten op 1  mei 2004 , nemen de Unie , de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten , in het kader van hun respectieve bevoegdheden , de nodige maatregelen om die situatie te verhelpen .

(src)="s59.1"> 5 .
(trg)="s52.1"> 5.

(src)="s59.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės taiko dvišales sutartis ir susitarimus dėl tekstilės gaminių , sudarytus Bendrijos su trečiosiomis šalimis .
(trg)="s52.2"> Met ingang van 1  mei 2004 passen de nieuwe lidstaten de door de Gemeenschap met derde landen gesloten bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen toe .

(src)="s60.1"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai tekstilės gaminių ir drabužių importui priderinami , atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių įstojimą .
(trg)="s53.1"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten en kleding worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten .

(src)="s61.1"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl tekstilės gaminių pakeitimai neįsigalioja iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga reikiamas jos taisyklių dėl tekstilės gaminių ir drabužių importo iš trečiųjų šalių pritaikomąsias pataisas priima atsižvelgdama į naujųjų valstybių narių įstojimą .
(trg)="s54.1"> Indien de wijzigingen van de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen nog niet in werking zijn getreden op 1  mei 2004 , brengt de Unie in haar regels voor de invoer van textielproducten en kleding uit derde landen de aanpassingen aan die nodig zijn om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten .

(src)="s62.1"> 6 .
(trg)="s55.1"> 6.

(src)="s62.2"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai plieno ir plieno gaminių importui priderinami atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių plieno gaminių , kilusių iš atitinkamų tiekiančių šalių , importą paskutiniaisiais metais prieš Stojimo sutarties pasirašymą .
(trg)="s55.2"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van staal en staalproducten worden aangepast op basis van de invoer van de nieuwe lidstaten van staalproducten van oorsprong uit de betrokken leverancierlanden over de onmiddellijk aan de ondertekening van het toetredingsverdrag voorafgaande jaren .

(src)="s63.1"> 7 .
(trg)="s56.1"> 7.

(src)="s63.2"> Naujųjų valstybių narių žvejybos susitarimus , iki 2004 m . gegužės 1 d . sudarytus su trečiosiomis šalimis , tvarko Sąjunga .
(trg)="s56.2"> Visserijovereenkomsten die vóór 1  mei 2004 door de nieuwe lidstaten met derde landen zijn gesloten , worden beheerd door de Unie .

(src)="s64.1"> Naujųjų valstybių narių teisės ir įsipareigojimai pagal šiuos susitarimus nepasikeičia , kol šių susitarimų nuostatos laikinai galioja toliau .
(trg)="s57.1"> De rechten en plichten die voor de nieuwe lidstaten uit deze overeenkomsten voortvloeien , blijven onverlet gedurende een periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd .

(src)="s65.1"> Kuo greičiau ir bet kokiu atveju iki pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų galiojimo pabaigos , Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , kiekvienu atveju priima atitinkamus europinius sprendimus dėl žvejybos pagal šiuos susitarimus tęsimo , įskaitant galimybę pratęsti kai kurių susitarimų galiojimą , tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams .
(trg)="s58.1"> Zo spoedig mogelijk , en in ieder geval vóór het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten , stelt de Raad , per geval , op voorstel van de Commissie , de passende Europese besluiten vast voor de voortzetting van de visserijactiviteiten die het onderwerp van die overeenkomsten vormen , met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde overeenkomsten met ten hoogste één jaar te verlengen .

(src)="s66.1"> 8 .
(trg)="s59.1"> 8.

(src)="s66.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių , sudarytų su trečiosiomis šalimis , įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį .
(trg)="s59.2"> Met ingang van 1  mei 2004 zeggen de nieuwe lidstaten elke vrijhandelsovereenkomst met derde landen , inclusief de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst , op .

(src)="s67.1"> Kai susitarimai tarp vienos ar daugiau naujųjų valstybių narių ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių yra nesuderinami su iš Konstitucijos ir ypač iš šio protokolo kylančiais įsipareigojimais , naujoji valstybė narė ar naujosios valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių šiems nustatytiems nesuderinamumams pašalinti .
(trg)="s60.1"> Voorzover de overeenkomsten tussen één of meer nieuwe lidstaten enerzijds , en één of meer derde landen anderzijds , niet verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit de Grondwet , en met name uit dit protocol , worden door de nieuwe lidstaat of nieuwe lidstaten alle passende maatregelen genomen om geconstateerde onverenigbaarheden weg te werken .

(src)="s67.2"> Jei naujoji valstybė narė susiduria su sunkumais derindama susitarimą , sudarytą su viena ar daugiau trečiųjų šalių iki įstojimo , ji susitarime nustatytomis sąlygomis pasitraukia iš to susitarimo .
(trg)="s60.2"> Indien een nieuwe lidstaat moeilijkheden ondervindt om een overeenkomst aan te passen die vóór de toetreding met één of meer derde landen is gesloten , trekt hij zich terug uit die overeenkomst met inachtneming van de daarin vervatte voorwaarden .

(src)="s68.1"> 9 .
(trg)="s61.1"> 9.

(src)="s68.2"> Naujosios valstybės narės prireikus imasi atitinkamų priemonių pritaikyti savo poziciją tarptautinių organizacijų ir tų tarptautinių susitarimų , kurių šalimis taip pat yra Sąjunga ar Europos atominės energijos bendrija ar kitos valstybės narės , atžvilgiu pagal teises ir pareigas , kylančias dėl jų įstojimo į Sąjungą .
(trg)="s61.2"> De nieuwe lidstaten treffen de passende maatregelen om zo nodig hun positie ten aanzien van internationale organisaties en internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie of andere lidstaten eveneens partij zijn , aan te passen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun toetreding tot de Unie .

(src)="s69.1"> 2004 m . gegužės 1 d . ar kuo greičiau įstojus jos pasitraukia iš tarptautinių žvejybos susitarimų ir organizacijų , kurių šalimi taip pat yra Sąjunga , išskyrus atvejus , kai jų narystė yra susijusi su kitais klausimais nei žvejyba .
(trg)="s62.1"> Met name zeggen zij , op 1  mei 2004 of zo spoedig mogelijk daarna , de internationale visserijovereenkomsten en hun lidmaatschap van internationale visserijorganisaties op waarbij ook de Unie partij is , tenzij hun lidmaatschap geen verband houdt met visserijzaken .

(src)="s70.1"> 7 straipsnis
(trg)="s63.1"> Artikel  7

(src)="s71.1"> Institucijų priimti aktai , su kuriais yra susijusios šiame protokole nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos , išlaiko savo teisinį statusą ; visų pirma ir toliau laikomasi tų aktų keitimo tvarkos .
(trg)="s64.1"> De door de instellingen vastgestelde handelingen waarop de in dit protocol vastgestelde overgangsmaatregelen zijn gebaseerd , behouden hun eigen rechtskarakter ; met name blijven de voor deze handelingen geldende wijzigingsprocedures van toepassing .

(src)="s72.1"> 8 straipsnis
(trg)="s65.1"> Artikel  8

(src)="s73.1"> Kaip tai aiškina Europos Bendrijų Teisingumo Teismas ir Pirmosios instancijos teismas , 2003 m . balandžio 16 d .
(src)="s73.2"> Stojimo akto nuostatos , kurių tikslas ar poveikis panaikinti ar iš dalies pakeisti , kitaip nei nustatant pereinamojo laikotarpio priemonę , Bendrijos ar ES sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos institucijų , įstaigų ar organų priimtus aktus , išlieka galioti taikant šio straipsnio antrąją pastraipą .
(trg)="s66.1"> Bepalingen van de Akte van toetreding van 16  april 2003 , als uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Gerecht van eerste aanleg , die tot doel of tot gevolg hebben de intrekking of de wijziging , anders dan bij wijze van overgangsmaatregel , van de handelingen die zijn vastgesteld door de instellingen , organen of instanties van de Gemeenschap of van de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie , blijven van kracht , behoudens toepassing van de tweede alinea .

(src)="s74.1"> Šio straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodytos nuostatos turi tą patį teisinį statusą kaip ir aktai , kuriuos jos panaikina ar iš dalies pakeičia , ir joms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir tiems aktams .
(trg)="s67.1"> De in de eerste alinea bedoelde bepalingen hebben hetzelfde rechtskarakter als de handelingen die door deze bepalingen worden ingetrokken of gewijzigd , en zij zijn aan dezelfde regels onderworpen .

(src)="s75.1"> 9 straipsnis
(trg)="s68.1"> Artikel  9

(src)="s76.1"> Iki 2004 m . gegužės 1 d .
(src)="s76.2"> Bendrijos arba Europos Sąjungos sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos institucijų , įstaigų ar organų priimtų aktų tekstai ir Europos centrinio banko priimtų aktų tekstai , kurie buvo parengti čekų , estų , vengrų , latvių , lietuvių , maltiečių , lenkų , slovakų ir slovėnų kalbomis nuo šios datos yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis , kaip ir kitomis kalbomis parengti autentiški tekstai .
(trg)="s69.1"> De teksten van de handelingen van de instellingen , organen en instanties van de Gemeenschap en van de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie alsmede de teksten van de handelingen van de Europese Centrale Bank die vóór 1  mei 2004 zijn vastgesteld en die in de Tsjechische , de Estse , de Hongaarse , de Letse , de Litouwse , de Maltese , de Poolse , de Slowaakse en de Sloveense taal zijn opgesteld , zijn gelijkelijk authentiek vanaf die datum , onder dezelfde voorwaarden als de in de overige talen opgestelde en gelijkelijk authentieke teksten .

(src)="s77.1"> 10 straipsnis
(trg)="s70.1"> Artikel 10

(src)="s78.1"> Tarybos priimtu europiniu įstatymu galima panaikinti šiame protokole nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas , kai jos tampa nebetaikytinomis .
(trg)="s71.1"> De bij dit protocol vastgestelde overgangsbepalingen kunnen bij Europese wet van de Raad worden ingetrokken indien zij niet meer van toepassing zijn .

(src)="s78.2"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , sprendžia vieningai .
(trg)="s71.2"> De Raad besluit met eenparigheid van stemmen , na raadpleging van het Europees Parlement .

(src)="s79.1"> 11 straipsnis
(trg)="s72.1"> Artikel  11

(src)="s80.1"> Pereinamuoju laikotarpiu Konstitucija ir institucijų priimti aktai taikomi su šiame protokole nustatytomis išimtimis .
(trg)="s73.1"> Ten aanzien van de toepassing van de Grondwet en van de door de instellingen vastgestelde handelingen gelden , bij wijze van overgang , de in dit protocol neergelegde afwijkende bepalingen .

(src)="s81.1"> II ANTRAŠTINĖ DALIS
(trg)="s74.1"> TITEL  II