# it/C2004310.01029701.xml.gz
# sl/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOCOLLO RELATIVO AL TRATTATO E ATTO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA , DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA , DELLA REPUBBLICA DI CIPRO , DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA , DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA , DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA , DELLA REPUBBLICA DI MALTA , DELLA REPUBBLICA DI POLONIA , DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E  DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
(trg)="s3.1"> PROTOKOL O POGODBI TER AKTU O PRISTOPU ČEŠKE REPUBLIKE , REPUBLIKE ESTONIJE , REPUBLIKE CIPER , REPUBLIKE LATVIJE , REPUBLIKE LITVE , REPUBLIKE MADŽARSKE , REPUBLIKE MALTE , REPUBLIKE POLJSKE , REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE

(src)="s4.1"> LE ALTE PARTI CONTRAENTI ,
(trg)="s4.1"> VISOKE POGODBENICE SO SE –

(src)="s5.1"> RAMMENTANDO che la Repubblica ceca , la Repubblica di Estonia , la Repubblica di Cipro , la Repubblica di Lettonia , la Repubblica di Lituania , la Repubblica di Ungheria , la Repubblica di Malta , la Repubblica di Polonia , la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca hanno aderito alle Comunità europee e all' Unione europea , istituita con il trattato sull' Unione europea , il 1
(src)="s6.1"> o
(trg)="s5.1"> OB SKLICEVANJU NA DEJSTVO , da so 1 .  maja 2004 Češka republika , Republika Estonija , Republika Ciper , Republika Latvija , Republika Litva , Republika Madžarska , Republika Malta , Republika Poljska , Republika Slovenija in Slovaška republika pristopile k Evropskima skupnostima in k Evropski uniji , ustanovljeni s Pogodbo o Evropski uniji ,

(src)="s8.1"> CONSIDERANDO che l' articolo IV-437 , paragrafo 2 , lettera e ) della Costituzione prevede l' abrogazione del trattato del 16 aprile 2003 relativo a dette adesioni ;
(trg)="s6.1"> GLEDE NA TO , da točka e ) drugega odstavka IV- 437 .  člena Ustave predvideva razveljavitev Pogodbe z dne 16 .  aprila 2003 o zgoraj omenjenih pristopih ,

(src)="s9.1"> CONSIDERANDO che numerose disposizioni figuranti nell' atto allegato a detto trattato di adesione restano pertinenti ; che l' articolo IV-437 , paragrafo 2 della Costituzione prevede un protocollo che riporti tali disposizioni o vi faccia riferimento affinché esse restino in vigore e i loro effetti giuridici siano mantenuti ;
(trg)="s7.1"> GLEDE NA TO , da mnoge določbe Akta , ki je priloga k tej pogodbi o pristopu , ostajajo relevantne ; da drugi odstavek IV- 437 .  člena Ustave določa , da morajo biti takšne določbe navedene v protokolu ali se je treba nanje v protokolu sklicevati , da bi ostale v veljavi in bi se njihovi pravni učinki ohranili ,

(src)="s10.1"> CONSIDERANDO che a talune delle disposizioni in questione dovranno essere apportati gli adattamenti tecnici necessari per assicurarne la conformità con il testo della Costituzione senza alterarne la portata giuridica ,
(trg)="s8.1"> GLEDE NA TO , da je treba te določbe ustrezno tehnično prilagoditi , če naj bodo združljive z Ustavo , ne da bi se s tem spremenili njihovi pravni učinki –

(src)="s11.1"> HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti , che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica :
(trg)="s9.1"> DOGOVORILE o naslednjih določbah , ki so priložene k Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo :

(src)="s12.1"> PARTE PRIMA
(trg)="s10.1"> PRVI DEL

(src)="s13.1"> DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003
(trg)="s11.1"> DOLOČBE V ZVEZI Z AKTOM O PRISTOPU Z DNE 16 .
(trg)="s11.2"> APRILA 2003

(src)="s14.1"> TITOLO I
(trg)="s12.1"> I .
(trg)="s12.2"> NASLOV

(src)="s15.1"> PRINCIPI
(trg)="s13.1"> NAČELA

(src)="s16.1"> Articolo 1
(trg)="s14.1"> 1 . člen

(src)="s17.1"> Ai fini del presente protocollo :
(trg)="s15.1"> V tem protokolu :

(src)="s18.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s19.1"> per & #x00AB ; atto di adesione del 16 aprile 2003 & #x00BB ; si intende l' atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca , della Repubblica di Estonia , della Repubblica di Cipro , della Repubblica di Lettonia , della Repubblica di Lituania , della Repubblica di Ungheria , della Repubblica di Malta , della Repubblica di Polonia , della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea ;
(trg)="s17.1"> izraz & # x201E ; Akt o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 & # x201C ; pomeni Akt o pogojih pristopa Češke republike , Republike Estonije , Republike Ciper , Republike Latvije , Republike Litve , Republike Madžarske , Republike Malte , Republike Poljske , Republike Slovenije in Slovaške republike in o prilagoditvah pogodb , na katerih temelji Evropska unija ;

(src)="s20.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s21.1"> o
(trg)="s19.1"> izraza & # x201E ; Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba ES & # x201C ; ) in & # x201E ; Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba Euratom & # x201C ; ) pomenita ti pogodbi , kakor sta bili dopolnjeni ali spremenjeni s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred 1 .  majem 2004 ;

(src)="s23.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s24.1"> o
(trg)="s21.1"> izraz & # x201E ; Pogodba o Evropski uniji & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba EU & # x201C ; ) pomeni to pogodbo , kakor je bila dopolnjena ali spremenjena s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred 1 .  majem 2004 ;

(src)="s25.1"> maggio 2004 ;
(trg)="s22.1"> d )
(trg)="s23.1"> izraz & # x201E ; Skupnost & # x201C ; pomeni eno oziroma obe skupnosti iz točke b ) tega člena ;

(src)="s26.1"> d )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s27.1"> per & #x00AB ; Comunità & #x00BB ; si intende una o entrambe le Comunità di cui alla lettera b ) , a seconda dei casi ;
(trg)="s25.1"> izraz & # x201E ; sedanje države članice & # x201C ; pomeni naslednje države članice :

(src)="s28.1"> e )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s29.1"> per & #x00AB ; Stati membri attuali & #x00BB ; si intendono gli Stati membri seguenti : il Regno del Belgio , il Regno di Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica ellenica , il Regno di Spagna , la Repubblica francese , l' Irlanda , la Repubblica italiana , il Granducato di Lussemburgo , il Regno dei Paesi Bassi , la Repubblica d' Austria , la Repubblica del Portogallo , la Repubblica di Finlandia , il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord ;
(trg)="s27.1"> izraz & # x201E ; nove države članice & # x201C ; pomeni naslednje države članice :
(trg)="s27.2"> Češko republiko , Republiko Estonijo , Republiko Ciper , Republiko Latvijo , Republiko Litvo , Republiko Madžarsko , Republiko Malto , Republiko Poljsko , Republiko Slovenijo in Slovaško republiko .

(src)="s30.1"> f )
(trg)="s28.1"> 2 . člen

(src)="s33.1"> I diritti e gli obblighi risultanti dal trattato di adesione della Repubblica ceca , della Repubblica di Estonia , della Repubblica di Cipro , della Repubblica di Lettonia , della Repubblica di Lituania , della Repubblica di Ungheria , della Repubblica di Malta , della Repubblica di Polonia , della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca di cui all' articolo IV-437 , paragrafo 2 , lettera e ) della Costituzione sono divenuti effettivi , alle condizioni previste da detti trattati , a decorrere dal 1
(src)="s34.1"> o
(trg)="s29.1"> Pravice in obveznosti iz točke e ) drugega odstavka IV- 437 .  člena Ustave , ki izhajajo iz Pogodbe o pristopu Češke republike , Republike Estonije , Republike Ciper , Republike Latvije , Republike Litve , Republike Madžarske , Republike Malte , Republike Poljske , Republike Slovenije in Slovaške republike , so začele učinkovati v skladu s pogoji , določenimi z omenjeno pogodbo , od 1 .  maja 2004 .

(src)="s36.1"> Articolo 3
(trg)="s30.1"> 3 . člen

(src)="s37.1"> 1.
(src)="s37.2"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen integrate nell' ambito dell' Unione dal protocollo allegato al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa ( in appresso denominato & #x00AB ; protocollo di Schengen & #x00BB ; ) , gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi , elencati nell' allegato I , dell' atto di adesione del 16 aprile 2003 , così come gli altri atti di tale tipo adottati anteriormente al 1
(src)="s38.1"> o
(trg)="s31.1"> ( 1 )    Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Unije s protokolom , ki je priložen Pogodbi o Ustavi za Evropo ( v nadaljevanju & # x201E ; Schengenski protokol & # x201C ; ) , in akti , ki temeljijo na njem oziroma so z njim kako drugače povezani , našteti v Prilogi I Akta o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , kakor tudi vsi nadaljnji takšni akti , ki so sprejeti pred 1 .  majem 2004 , so zavezujoči in se uporabljajo v novih državah članicah od 1 .  maja 2004 .

(src)="s43.1"> maggio 2004 , si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione europea , adottata dal Consiglio a tal fine , dopo aver verificato , conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili , il rispetto dei necessari requisiti per l' applicazione di tutte le parti dell' acquis in questione in tale nuovo Stato membro .
(trg)="s32.1"> ( 2 )    Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Unije , in določbe aktov , ki na njih temeljijo oziroma so z njim kako drugače povezane in jih prejšnji odstavek ne zajema , so zavezujoče za nove države članice od 1 .  maja 2004 , vendar se v novi državi članici uporabljajo šele na podlagi ustreznega evropskega sklepa Sveta , ki se sprejme po preveritvi v skladu s schengenskimi postopki ocenjevanja , da so v tej novi državi članici izpolnjeni vsi potrebni pogoji za uporabo vseh delov zadevnega pravnega reda .

(src)="s44.1"> Il Consiglio , previa consultazione del Parlamento europeo , adotta la sua decisione deliberando all' unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni .
(trg)="s33.1"> Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom s soglasjem svojih članov , ki predstavljajo vlade držav članic , za katere določbe iz tega odstavka že veljajo , in predstavnika vlade države članice , za katero se morajo določbe še uveljaviti .

(src)="s44.2"> I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell' acquis di Schengen e ad atti basati su di esso , o ad esso altrimenti connessi , di cui detti Stati membri sono parti .
(trg)="s33.2"> Člani Sveta , ki predstavljajo vladi Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske , sodelujejo pri teh odločitvah , kolikor te zadevajo določbe schengenskega pravnega reda in aktov , ki na njem temeljijo , ali so z njim kako drugače povezane , v katerih ti državi članici sodelujeta .

(src)="s45.1"> 3.
(src)="s45.2"> Gli accordi conclusi dal Consiglio ai sensi dell' articolo 6 del protocollo di Schengen sono vincolanti per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1
(src)="s46.1"> o
(trg)="s34.1"> ( 3 )    Sporazumi , ki jih v skladu s 6 .  členom Schengenskega protokola sklene Svet , so od 1 .  maja 2004 zavezujoči za nove države članice .

(src)="s48.1"> 4.
(src)="s48.2"> I nuovi Stati membri devono , relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni , che sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull' Unione europea :
(trg)="s35.1"> ( 4 )    Nove države članice morajo v zvezi s tistimi konvencijami ali instrumenti s področja pravosodja in notranjih zadev , ki so neločljivo povezani z doseganjem ciljev Pogodbe EU :

(src)="s49.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s50.1"> o
(src)="s51.1"> maggio 2004 , sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali , nonché a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l' adozione ;
(trg)="s37.1"> pristopiti k tistim , ki so jih sedanje države članice do 1 .  maja 2004 odprle za podpis , in k tistim , ki jih je Svet pripravil v skladu z naslovom VI Pogodbe EU in jih državam članicam priporočil v sprejetje ;

(src)="s52.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s53.1"> o
(src)="s54.1"> maggio 2004 dagli Stati membri attuali o dal Consiglio , per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni .
(trg)="s39.1"> uvesti upravne in druge ukrepe , take kot so jih do 1 .  maja 2004 sprejele sedanje države članice ali Svet , da bi olajšale dejansko sodelovanje med institucijami in organizacijami držav članic na področju pravosodja in notranjih zadev .

(src)="s55.1"> Articolo 4
(trg)="s40.1"> 4 . člen

(src)="s58.1"> maggio 2004 quale Stato membro con deroga ai sensi dell' articolo III-197 della Costituzione .
(trg)="s41.1"> Vse nove države članice od 1 .  maja 2004 sodelujejo v ekonomski in monetarni uniji kot države članice s posebno ureditvijo v smislu III- 197 .  člena Ustave .

(src)="s59.1"> Articolo 5
(trg)="s42.1"> 5 . člen

(src)="s60.1"> 1.
(src)="s60.2"> I nuovi Stati membri , che hanno aderito con l' atto di adesione del 16 aprile 2003 alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio , devono aderire a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell' Unione o che sia connesso alla sua sfera di attività.2 .
(src)="s60.3"> I nuovi Stati membri devono aderire , a condizione che siano ancora in vigore , alle convenzioni di cui all' articolo 293 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE , nonché ai protocolli relativi all' interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee , firmati dagli Stati membri attuali e avviare a tal fine negoziati con questi ultimi per apportarvi i necessari adattamenti .
(trg)="s43.1"> ( 1 )    Nove države članice , ki so z Aktom o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 pristopile k sklepom in sporazumom , ki so jih sprejeli predstavniki vlad in držav članic v okviru Sveta , morajo pristopiti k vsem drugim sporazumom , ki so jih sedanje države članice sklenile v zvezi z delovanjem Unije ali ki so povezani z njenimi dejavnostmi . ( 2 )    Nove države članice morajo pristopiti h konvencijam iz člena 293 Pogodbe ES in k tistim , ki so neločljivo povezane z doseganjem ciljev iz Pogodbe ES , če še vedno veljajo ,  ter tudi k protokolom o razlagi omenjenih konvencij s strani Sodišča , ki so jih podpisale sedanje države članice , in morajo v ta namen z njimi začeti pogajanja zaradi potrebnih prilagoditev le- teh .

(src)="s61.1"> Articolo 6
(trg)="s44.1"> 6 . člen

(src)="s62.1"> 1.
(src)="s62.2"> I nuovi Stati membri devono aderire , alle condizioni previste dal presente protocollo , agli accordi o alle convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dagli Stati membri attuali congiuntamente all' Unione o alla Comunità europea dell' energia atomica , nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni .
(trg)="s45.1"> ( 1 )    Nove države članice morajo pod pogoji iz tega protokola pristopiti k sporazumom ali konvencijam , ki so jih sedanje države članice in Unija ali Evropska skupnost za atomsko energijo sklenile skupaj ali jih skupaj začasno uporabljajo ,  ter k sporazumom , ki so jih sklenile te države in so povezani z omenjenimi sporazumi ali konvencijami .

(src)="s63.1"> L' adesione dei nuovi Stati membri agli accordi o alle convenzioni di cui al successivo paragrafo 4 , nonché agli accordi con la Bielorussia , la Cina , il Cile , il Mercosur e la Svizzera conclusi o firmati dalla Comunità congiuntamente ai propri Stati membri attuali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio che delibera all' unanimità a nome degli Stati membri , e il paese o i paesi terzi o l' organizzazione internazionale interessati .
(trg)="s46.1"> Pristop novih držav članic k sporazumom ali konvencijam iz četrtega odstavka tega člena , kakor tudi k sporazumom z Belorusijo , Kitajsko , Čilom , Mercosurjem in Švico , ki so jih Skupnost in sedanje države članice sklenile ali podpisale skupaj , se opravi s sklenitvijo protokola k tem sporazumom ali konvencijam med Svetom , ki nastopa soglasno v imenu držav članic , in zadevno tretjo državo ali državami ali mednarodno organizacijo .

(src)="s63.2"> Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell' Unione e della Comunità europea dell' energia atomica e non incide sulla ripartizione dei poteri tra le stesse e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all' adesione .
(trg)="s46.2"> Ta postopek ne vpliva na pristojnosti Unije ali Evropske skupnosti za atomsko energijo in ne vpliva na porazdelitev pristojnosti med njima in državami članicami glede sklenitve takšnih sporazumov v prihodnje ali glede katerih koli drugih sprememb , ki niso povezane s pristopom .

(src)="s63.3"> La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio , che delibera all' unanimità , e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri .
(trg)="s46.3"> Na podlagi pogajalskih smernic , ki jih s soglasjem odobri Svet , in ob posvetovanju z odborom , ki ga sestavljajo predstavniki držav članic , se o teh protokolih v imenu držav članic pogaja Komisija .

(src)="s63.4"> Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione .
(trg)="s46.4"> Komisija Svetu predloži osnutke protokolov v sklenitev .

(src)="s64.1"> 2.
(src)="s64.2"> Con l' adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 1 , i nuovi Stati membri acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.3 .
(src)="s64.3"> I nuovi Stati membri devono aderire , alle condizioni stabilite nel presente protocollo , all' accordo sullo Spazio economico europeo(
(src)="s65.1"> 1
(trg)="s47.1"> ( 2 )    Ob pristopu k sporazumom in konvencijam iz prejšnjega odstavka pridobijo nove države članice iste pravice in obveznosti iz teh sporazumov in konvencij , kot jih imajo sedanje države članice . ( 3 )    Nove države članice morajo pod pogoji iz tega protokola pristopiti k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (

(src)="s66.1"> ) , conformemente all' articolo 128 dell' accordo stesso .
(src)="s67.1"> o
(src)="s68.1"> maggio 2004 e in attesa , se del caso , della conclusione dei necessari protocolli di cui al paragrafo 1 , i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi conclusi dagli Stati membri attuali , congiuntamente alla Comunità , con Algeria , Armenia , Azerbaigian , Bulgaria , Corea del Sud , Croazia , Egitto , ex Repubblica iugoslava di Macedonia , Federazione russa , Georgia , Giordania , Israele , Kazakstan , Kirghizistan , Libano , Marocco , Messico , Moldova , Romania , San Marino , Siria , Sudafrica , Tunisia , Turchia , Turkmenistan , Ucraina e Uzbekistan e le disposizioni di altri accordi conclusi congiuntamente dagli attuali Stati membri e dalla Comunità anteriormente al 1
(src)="s69.1"> o
(src)="s70.1"> maggio 2004.
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s71.1"> Qualsiasi adattamento dei suddetti accordi è soggetto alla conclusione di protocolli con le controparti contraenti , conformemente al paragrafo 1 , secondo comma .
(trg)="s49.1"> ) v skladu s členom 128 Sporazuma .

(src)="s73.1"> maggio 2004 , l' Unione , la Comunità europea dell' energia atomica e gli Stati membri , nell' ambito delle rispettive competenze , adottano i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione .
(trg)="s50.1"> ( 4 )    Od 1 .  maja 2004 in po potrebi , dokler niso sklenjeni potrebni protokoli iz prvega odstavka tega člena , nove države članice uporabljajo določbe sporazumov , ki so jih skupaj sklenile sedanje države članice in Skupnost z Alžirijo , Armenijo , Azerbajdžanom , Bolgarijo , Egiptom , Gruzijo , Hrvaško , Izraelom , Jordanijo , Južno Afriko , Južno Korejo , Kazahstanom , Kirgizistanom , Libanonom , Marokom , Mehiko , Moldavijo , Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo , Romunijo , Rusko federacijo , San Marinom , Sirijo , Tunizijo , Turčijo , Turkmenistanom , Ukrajino in Uzbekistanom , kakor tudi določbe drugih sporazumov , ki so jih sedanje države članice in Skupnost skupaj sklenile pred 1 .  majem 2004 .

(src)="s74.1"> 5.
(src)="s74.2"> A decorrere dal 1
(src)="s75.1"> o
(trg)="s51.1"> Vse prilagoditve teh sporazumov se uredijo s protokoli , ki se sklenejo z državami sopogodbenicami skladno z določbami drugega pododstavka prvega odstavka tega člena .

(src)="s76.1"> maggio 2004 , i nuovi Stati membri applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunità con paesi terzi .
(trg)="s51.2"> Če protokoli do 1 .  maja 2004 niso sklenjeni , Unija , Evropska skupnost za atomsko energijo in države članice v okviru svojih pristojnosti sprejmejo potrebne ukrepe za ureditev tega stanja .

(src)="s77.1"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell' adesione dei nuovi Stati membri .
(trg)="s52.1"> ( 5 )    Od 1 .  maja 2004 nove države članice uporabljajo dvostranske sporazume in dogovore o tekstilu , ki jih je Skupnost sklenila s tretjimi državami .

(src)="s78.1"> Qualora le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro il 1
(src)="s79.1"> o
(trg)="s53.1"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil , se prilagodijo tako , da se upošteva pristop novih držav članic .

(src)="s80.1"> maggio 2004 , l' Unione adatta secondo necessità le sue norme per l' importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell' adesione dei nuovi Stati membri .
(trg)="s54.1"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov o tekstilu ne začnejo veljati do 1 .  maja 2004 , Unija sprejme potrebne prilagoditve svojih pravil za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil iz tretjih držav , da bi se upošteval pristop novih držav članic .

(src)="s81.1"> 6.
(src)="s81.2"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati , effettuate dai nuovi Stati membri negli anni immediatamente precedenti la firma del trattato di adesione .
(trg)="s55.1"> ( 6 )    Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz jekla in izdelkov iz jekla , se prilagodijo na podlagi uvoza izdelkov iz jekla s poreklom iz zadevnih držav dobaviteljic v nove države članice v letih neposredno pred podpisom pristopne pogodbe .

(src)="s83.1"> maggio 2004 dai nuovi Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall' Unione .
(trg)="s56.1"> ( 7 )    Sporazume o ribolovu , ki so jih nove države članice sklenile s tretjimi državami pred 1 .  majem 2004 , upravlja Unija .

(src)="s84.1"> I diritti ed obblighi che derivano per i nuovi Stati membri da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute .
(trg)="s57.1"> Pravice in obveznosti novih držav članic , ki izhajajo iz teh sporazumov , ostanejo v obdobju , v katerem se določbe teh sporazumov prehodno ohranjajo , nespremenjene .

(src)="s85.1"> Non appena possibile , e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma , il Consiglio , su proposta della Commissione , adotta caso per caso le decisioni europee opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano , compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno .
(trg)="s58.1"> Čim prej , vsekakor pa pred potekom sporazumov iz prvega pododstavka tega odstavka , Svet na predlog Komisije za vsak posamezni primer sprejme ustrezne evropske sklepe o nadaljevanju ribolovne dejavnosti , ki izhaja iz teh sporazumov , vključno z možnostjo podaljševanja nekaterih sporazumov za obdobje največ enega leta .

(src)="s88.1"> maggio 2004 , i nuovi Stati membri si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi , compreso l' Accordo centroeuropeo di libero scambio .
(trg)="s59.1"> ( 8 )    Z učinkom od 1 .  maja 2004 nove države članice odstopijo od sporazumov o prosti trgovini , sklenjenih s tretjimi državami , vključno s Srednjeevropskim sporazumom o prosti trgovini .

(src)="s89.1"> Nella misura in cui gli accordi tra uno o più nuovi Stati membri , da una parte , e uno o più paesi terzi , dall' altra , siano incompatibili con gli obblighi derivanti dalla Costituzione , e in particolare dal presente protocollo , il o i nuovi Stati membri adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate .
(trg)="s60.1"> Kolikor sporazumi med eno ali več novimi državami članicami na eni strani in eno ali več tretjimi državami na drugi strani niso združljivi z obveznostmi , ki izhajajo iz Ustave in zlasti iz tega protokola , nove države članice ukrenejo vse potrebno , da odpravijo ugotovljene neskladnosti .

(src)="s89.2"> Qualora un nuovo Stato membro incontri difficoltà nell' adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell' adesione , a norma dell' accordo si ritira dallo stesso .
(trg)="s60.2"> Če se nova država članica sooča s težavami pri prilagoditvi sporazuma , ki ga je pred pristopom sklenila z eno ali več tretjimi državami , od tega sporazuma odstopi v skladu s pogoji , določenimi v sporazumu .

(src)="s90.1"> 9.
(src)="s90.2"> I nuovi Stati membri adottano le misure opportune per adeguare , se occorre , ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all' Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l' Unione o la Comunità europea dell' energia atomica o altri Stati membri .
(trg)="s61.1"> ( 9 )    Nove države članice sprejmejo ustrezne ukrepe , kadar je to potrebno , da svoj položaj v razmerju do mednarodnih organizacij in do mednarodnih sporazumov , katerih stranka je tudi Unija ali Evropska skupnost za atomsko energijo ali druge države članice , prilagodijo glede na pravice in obveznosti , ki izhajajo iz njihovega pristopa k Uniji .

(src)="s93.1"> maggio 2004 o il più presto possibile dopo tale data , dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l' Unione è parte , a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca .
(trg)="s62.1"> Še zlasti s 1 .  majem 2004 ali kakor hitro po tem dnevu je to mogoče odstopijo od mednarodnih sporazumov o ribolovu in izstopijo iz mednarodnih ribolovnih organizacij , katerih stranka je tudi Unija , razen če se njihovo članstvo nanaša na zadeve , ki niso povezane z ribolovom .

(src)="s94.1"> Articolo 7
(trg)="s63.1"> 7 . člen

(src)="s95.1"> Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica ; in particolare , rimangono applicabili le procedure per la loro modifica .
(trg)="s64.1"> Akti , ki so jih sprejele institucije in na katere se nanašajo prehodne določbe iz tega protokola , ohranijo svojo pravno naravo ; zlasti se še naprej uporabljajo postopki za spremembe omenjenih aktov .

(src)="s96.1"> Articolo 8
(trg)="s65.1"> 8 . člen

(src)="s97.1"> Le disposizioni dell' atto di adesione del 16 aprile 2003 che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare , a titolo non transitorio , atti adottati dalle istituzioni , dagli organi o dagli organismi della Comunità o dell' Unione europea istituita dal trattato sull' Unione europea , quali interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado , restano in vigore fatta salva l' applicazione del secondo comma .
(trg)="s66.1"> Določbe Akta o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , katerih namen ali učinek je , drugače kakor v obliki prehodnega ukrepa , razveljaviti ali spremeniti akte , ki so jih sprejele institucije , organi , uradi ali agencije Skupnosti ali Evropske unije , ustanovljene s Pogodbo o Evropski uniji , kakor jih razlagata Sodišče Evropskih skupnosti in Sodišče prve stopnje , ostanejo v veljavi ob upoštevanju drugega odstavka tega člena .

(src)="s98.1"> Tali disposizioni hanno la stessa natura giuridica degli atti che hanno abrogato o modificato e sono soggette alle stesse norme .
(trg)="s67.1"> Te določbe imajo isto pravno naravo kakor akti , ki jih razveljavljajo ali spreminjajo , in zanje veljajo enaka pravila kot za omenjene akte .

(src)="s99.1"> Articolo 9
(trg)="s68.1"> 9 . člen

(src)="s100.1"> I testi degli atti delle istituzioni degli organi o degli organismi della Comunità o dell' Unione europea istituita dal trattato sull' Unione europea , nonché i testi degli atti della Banca centrale europea , adottati anteriormente al 1
(src)="s101.1"> o
(trg)="s69.1"> Besedila aktov institucij , organov , uradov ali agencij Skupnosti ali Evropske unije , ustanovljene s Pogodbo o Evropski uniji , in besedila aktov Evropske centralne banke , ki so bila sprejeta pred 1 .  majem 2004 in ki so bila sestavljena v češkem , estonskem , latvijskem , litovskem , madžarskem , malteškem , poljskem , slovaškem in slovenskem jeziku , so od tega dne verodostojna pod enakimi pogoji kakor besedila , sestavljena in verodostojna v drugih jezikih .

(src)="s103.1"> Articolo 10
(trg)="s70.1"> 10 . člen

(src)="s104.1"> Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili .
(trg)="s71.1"> Evropski zakon Sveta lahko razveljavi prehodne določbe iz tega protokola , ki se več ne uporabljajo .

(src)="s104.2"> Il Consiglio delibera all' unanimità previa consultazione del Parlamento europeo .
(trg)="s71.2"> Svet odloča soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom .

(src)="s105.1"> Articolo 11
(trg)="s72.1"> 11 . člen

(src)="s106.1"> L' applicazione della Costituzione e degli atti adottati dalla istituzioni è soggetta , a titolo transitorio , alle deroghe previste dal presente protocollo .
(trg)="s73.1"> Pri uporabi Ustave in aktov , ki so jih sprejele institucije , veljajo izjeme , predvidene v tem protokolu kot prehodni ukrep .

(src)="s107.1"> TITOLO II
(trg)="s74.1"> II .
(trg)="s74.2"> NASLOV

(src)="s108.1"> DISPOSIZIONI PERMANENTI
(trg)="s75.1"> TRAJNE DOLOČBE

(src)="s109.1"> Articolo 12
(trg)="s76.1"> 12 . člen

(src)="s110.1"> Gli adattamenti degli atti elencati nell' allegato III dell' atto di adesione del 16 aprile 2003 , resi necessari dall' adesione , sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all' articolo 36.
(trg)="s77.1"> Prilagoditve aktov , naštetih v Prilogi III k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , ki so potrebne zaradi pristopa , se oblikujejo skladno s smernicami iz omenjene priloge in v skladu s postopkom ter pod pogoji iz 36 .  člena tega protokola .

(src)="s111.1"> Articolo 13
(trg)="s78.1"> 13 . člen

(src)="s112.1"> Le misure elencate nell' allegato IV dell' atto di adesione del 16 aprile 2003 sono applicate alle condizioni previste in detto allegato .
(trg)="s79.1"> Ukrepi , našteti v Prilogi IV k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , se uporabijo pod pogoji , ki jih določa omenjena priloga .

(src)="s113.1"> Articolo 14
(trg)="s80.1"> 14 . člen

(src)="s114.1"> Una legge europea del Consiglio può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente protocollo , relative alla politica agricola comune , che possono risultare necessari in seguito a una modifica del diritto dell' Unione .
(trg)="s81.1"> Svet lahko z evropskim zakonom sprejme prilagoditve določb tega protokola glede skupne kmetijske politike , ki bi se izkazale za potrebne zaradi spremembe prava Unije .