# it/C2004310.01029701.xml.gz
# pl/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOCOLLO RELATIVO AL TRATTATO E ATTO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA , DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA , DELLA REPUBBLICA DI CIPRO , DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA , DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA , DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA , DELLA REPUBBLICA DI MALTA , DELLA REPUBBLICA DI POLONIA , DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E  DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
(trg)="s3.1"> PROTOKÓŁ W SPRAWIE TRAKTATU O PRZYSTĄPIENIU I AKTU PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ , REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ , REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ , REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ , REPUBLIKI LITEWSKIEJ , REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ , REPUBLIKI MALTY , RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , REPUBLIKI SŁOWENII I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

(src)="s4.1"> LE ALTE PARTI CONTRAENTI ,
(trg)="s4.1"> WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ,

(src)="s7.1"> maggio 2004 ;
(trg)="s5.1"> PRZYPOMINAJĄC , że Republika Czeska , Republika Estońska , Republika Cypryjska , Republika Łotewska , Republika Litewska , Republika Węgierska , Republika Malty , Rzeczpospolita Polska , Republika Słowenii i Republika Słowacka przystąpiły do Wspólnot Europejskich i do Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku ,

(src)="s8.1"> CONSIDERANDO che l' articolo IV-437 , paragrafo 2 , lettera e ) della Costituzione prevede l' abrogazione del trattato del 16 aprile 2003 relativo a dette adesioni ;
(trg)="s6.1"> MAJĄC NA UWADZE , że artykuł IV- 437 ustęp 2 lit .  e ) Konstytucji przewiduje uchylenie Traktatu z dnia 16 kwietnia 2003 roku dotyczącego przystąpienia państw , o których mowa powyżej ,

(src)="s9.1"> CONSIDERANDO che numerose disposizioni figuranti nell' atto allegato a detto trattato di adesione restano pertinenti ; che l' articolo IV-437 , paragrafo 2 della Costituzione prevede un protocollo che riporti tali disposizioni o vi faccia riferimento affinché esse restino in vigore e i loro effetti giuridici siano mantenuti ;
(trg)="s7.1"> MAJĄC NA UWADZE , że wiele postanowień Aktu załączonego do tego Traktatu o Przystąpieniu pozostanie aktualnymi ; że artykuł IV- 437 ustęp 2 Konstytucji przewiduje , że takie postanowienia muszą zostać włączone lub wymienione w protokole , aby pozostały w mocy a ich skutki prawne zostały utrzymane ,

(src)="s10.1"> CONSIDERANDO che a talune delle disposizioni in questione dovranno essere apportati gli adattamenti tecnici necessari per assicurarne la conformità con il testo della Costituzione senza alterarne la portata giuridica ,
(trg)="s8.1"> MAJĄC NA UWADZE , że niektóre z tych postanowień wymagają dostosowań technicznych niezbędnych dla zapewnienia zgodności z Konstytucją bez wpływu na ich skutki prawne ,

(src)="s11.1"> HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti , che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica :
(trg)="s9.1"> PRZYJĘŁY następujące postanowienia , które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej :

(src)="s12.1"> PARTE PRIMA
(trg)="s10.1"> CZĘŚĆ PIERWSZA

(src)="s13.1"> DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003
(trg)="s11.1"> POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO AKTU PRZYSTĄPIENIA Z DNIA 16 KWIETNIA 2003 ROKU

(src)="s14.1"> TITOLO I
(trg)="s12.1"> TYTUŁ I

(src)="s15.1"> PRINCIPI
(trg)="s13.1"> ZASADY

(src)="s16.1"> Articolo 1
(trg)="s14.1"> Artykuł 1

(src)="s17.1"> Ai fini del presente protocollo :
(trg)="s15.1"> Do celów niniejszego Protokołu :

(src)="s18.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s19.1"> per & #x00AB ; atto di adesione del 16 aprile 2003 & #x00BB ; si intende l' atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca , della Repubblica di Estonia , della Repubblica di Cipro , della Repubblica di Lettonia , della Repubblica di Lituania , della Repubblica di Ungheria , della Repubblica di Malta , della Repubblica di Polonia , della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea ;
(trg)="s17.1"> określenie & # x201E ; Akt Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku & # x201D ; oznacza Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej , Republiki Estońskiej , Republiki Cypryjskiej , Republiki Łotewskiej , Republiki Litewskiej , Republiki Węgierskiej , Republiki Malty , Rzeczypospolitej Polskiej , Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej ,

(src)="s20.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s21.1"> o
(src)="s22.1"> maggio 2004 ;
(trg)="s19.1"> określenia & # x201E ; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat WE & # x201D ; ) i & # x201E ; Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat EWEA & # x201D ; ) oznaczają powyższe traktaty , uzupełnione i zmienione traktatami lub innymi aktami , które weszły w życie przed 1 maja 2004 roku ,

(src)="s23.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s24.1"> o
(src)="s25.1"> maggio 2004 ;
(trg)="s21.1"> określenie & # x201E ; Traktat o Unii Europejskiej & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat UE & # x201D ; ) oznacza powyższy Traktat , uzupełniony lub zmieniony traktatami lub innymi aktami , które weszły w życie przed 1 maja 2004 roku ,

(src)="s26.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s27.1"> per & #x00AB ; Comunità & #x00BB ; si intende una o entrambe le Comunità di cui alla lettera b ) , a seconda dei casi ;
(trg)="s23.1"> określenie & # x201E ; Wspólnota & # x201D ; oznacza , zależnie od okoliczności , jedną lub obydwie Wspólnoty , o których mowa w lit .  b ) ,

(src)="s28.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s29.1"> per & #x00AB ; Stati membri attuali & #x00BB ; si intendono gli Stati membri seguenti : il Regno del Belgio , il Regno di Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica ellenica , il Regno di Spagna , la Repubblica francese , l' Irlanda , la Repubblica italiana , il Granducato di Lussemburgo , il Regno dei Paesi Bassi , la Repubblica d' Austria , la Repubblica del Portogallo , la Repubblica di Finlandia , il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord ;
(trg)="s25.1"> określenie & # x201E ; obecne Państwa Członkowskie & # x201D ; oznacza następujące Państwa Członkowskie :
(trg)="s25.2"> Królestwo Belgii , Królestwo Danii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Grecką , Królestwo Hiszpanii , Republikę Francuską , Irlandię , Republikę Włoską , Wielkie Księstwo Luksemburga , Królestwo Niderlandów , Republikę Austrii , Republikę Portugalską , Republikę Finlandii , Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ,

(src)="s30.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s31.1"> per & #x00AB ; nuovi Stati membri & #x00BB ; si intendono gli Stati membri seguenti : la Repubblica ceca , la Repubblica di Estonia , la Repubblica di Cipro , la Repubblica di Lettonia , la Repubblica di Lituania , la Repubblica di Ungheria , la Repubblica di Malta , la Repubblica di Polonia , la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca .
(trg)="s27.1"> określenie & # x201E ; nowe Państwa Członkowskie & # x201D ; oznacza następujące Państwa Członkowskie :
(trg)="s27.2"> Republikę Czeską , Republikę Estońską , Republikę Cypryjską , Republikę Łotewską , Republikę Litewską , Republikę Węgierską , Republikę Malty , Rzeczpospolitą Polską , Republikę Słowenii i Republikę Słowacką .

(src)="s32.1"> Articolo 2
(trg)="s28.1"> Artykuł 2

(src)="s33.1"> I diritti e gli obblighi risultanti dal trattato di adesione della Repubblica ceca , della Repubblica di Estonia , della Repubblica di Cipro , della Repubblica di Lettonia , della Repubblica di Lituania , della Repubblica di Ungheria , della Repubblica di Malta , della Repubblica di Polonia , della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca di cui all' articolo IV-437 , paragrafo 2 , lettera e ) della Costituzione sono divenuti effettivi , alle condizioni previste da detti trattati , a decorrere dal 1
(src)="s34.1"> o
(trg)="s29.1"> Prawa i obowiązki wynikające z Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej , Republiki Estońskiej , Republiki Cypryjskiej , Republiki Łotewskiej , Republiki Litewskiej , Republiki Węgierskiej , Republiki Malty , Rzeczypospolitej Polskiej , Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej , określone w artykule IV- 437 ustęp 2 lit .  e ) Konstytucji , stały się skuteczne od 1 maja 2004 roku na warunkach ustanowionych w tym Traktacie .

(src)="s36.1"> Articolo 3
(trg)="s30.1"> Artykuł 3

(src)="s37.1"> 1.
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s37.2"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen integrate nell' ambito dell' Unione dal protocollo allegato al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa ( in appresso denominato & #x00AB ; protocollo di Schengen & #x00BB ; ) , gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi , elencati nell' allegato I , dell' atto di adesione del 16 aprile 2003 , così come gli altri atti di tale tipo adottati anteriormente al 1
(src)="s38.1"> o
(trg)="s31.2"> Od 1 maja 2004 roku nowe Państwa Członkowskie są związane i stosują przepisy dorobku Schengen włączone w ramy Unii przez protokół dołączony do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy ( zwany dalej & # x201E ; Protokołem Schengen & # x201D ; ) oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , wymienione w załączniku I do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku , jak również jakiekolwiek dalsze akty przyjęte przed 1 maja 2004 roku .

(src)="s42.1"> o
(trg)="s32.1"> 2 .

(src)="s43.1"> maggio 2004 , si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione europea , adottata dal Consiglio a tal fine , dopo aver verificato , conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili , il rispetto dei necessari requisiti per l' applicazione di tutte le parti dell' acquis in questione in tale nuovo Stato membro .
(trg)="s32.2"> Przepisy dorobku Schengen w postaci , w jakiej zostały włączone w ramy Unii oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , które nie zostały wymienione w ustępie 1 , będąc wiążącymi dla nowych Państw Członkowskich od 1 maja 2004 roku , stosowane są w nowym Państwie Członkowskim wyłącznie na mocy europejskiej decyzji Rady podjętej w tym celu , po sprawdzeniu , zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen , iż w nowym Państwie Członkowskim zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku .

(src)="s44.1"> Il Consiglio , previa consultazione del Parlamento europeo , adotta la sua decisione deliberando all' unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni .
(trg)="s33.1"> Rada podejmuje decyzję po konsultacji z Parlamentem Europejskim , stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich , w stosunku do których postanowienia niniejszego ustępu już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela rządu Państwa Członkowskiego , w stosunku do którego postanowienia te mają zostać wprowadzone w życie .

(src)="s44.2"> I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell' acquis di Schengen e ad atti basati su di esso , o ad esso altrimenti connessi , di cui detti Stati membri sono parti .
(trg)="s33.2"> Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji , w zakresie , w jakim decyzja ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim związanych , w których te Państwa Członkowskie biorą udział .

(src)="s45.1"> 3.
(trg)="s34.1"> 3 .

(src)="s45.2"> Gli accordi conclusi dal Consiglio ai sensi dell' articolo 6 del protocollo di Schengen sono vincolanti per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1
(src)="s46.1"> o
(trg)="s34.2"> Umowy zawarte przez Radę zgodnie z artykułem 6 Protokołu Schengen są wiążące dla nowych Państw Członkowskich od 1 maja 2004 roku .

(src)="s48.1"> 4.
(trg)="s35.1"> 4 .

(src)="s48.2"> I nuovi Stati membri devono , relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni , che sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull' Unione europea :
(trg)="s35.2"> W stosunku do konwencji lub środków w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych , których nie można oddzielić od osiągnięcia celów Traktatu UE , nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do :

(src)="s49.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s50.1"> o
(src)="s51.1"> maggio 2004 , sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali , nonché a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l' adozione ;
(trg)="s37.1"> przystąpienia do tych spośród nich , które do 1 maja 2004 roku zostały otwarte do podpisu przez obecne Państwa Członkowskie , a także do tych , które zostały przygotowane przez Radę zgodnie z tytułem VI Traktatu UE i których przyjęcie Rada zaleciła Państwom Członkowskim ;

(src)="s52.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s53.1"> o
(src)="s54.1"> maggio 2004 dagli Stati membri attuali o dal Consiglio , per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni .
(trg)="s39.1"> wprowadzenia uregulowań administracyjnych i innych , takich jak te przyjęte do 1 maja 2004 roku przez obecne Państwa Członkowskie lub przez Radę celem ułatwienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich zajmującymi się wymiarem sprawiedliwości i sprawami wewnętrznymi .

(src)="s55.1"> Articolo 4
(trg)="s40.1"> Artykuł 4

(src)="s58.1"> maggio 2004 quale Stato membro con deroga ai sensi dell' articolo III-197 della Costituzione .
(trg)="s41.1"> Każde z nowych Państw Członkowskich uczestniczy w unii gospodarczej i walutowej z dniem 1 maja 2004 roku jako Państwo Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu III- 197 Konstytucji .

(src)="s59.1"> Articolo 5
(trg)="s42.1"> Artykuł 5

(src)="s60.1"> 1.
(trg)="s43.1"> 1 .

(src)="s60.2"> I nuovi Stati membri , che hanno aderito con l' atto di adesione del 16 aprile 2003 alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio , devono aderire a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell' Unione o che sia connesso alla sua sfera di attività.2 .
(trg)="s43.2"> Nowe Państwa Członkowskie , które przystąpiły na mocy Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie , są zobowiązane do przystąpienia do wszystkich innych umów zawartych przez obecne Państwa Członkowskie dotyczących funkcjonowania Unii lub związanych z jej działaniami. 2 .

(src)="s60.3"> I nuovi Stati membri devono aderire , a condizione che siano ancora in vigore , alle convenzioni di cui all' articolo 293 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE , nonché ai protocolli relativi all' interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee , firmati dagli Stati membri attuali e avviare a tal fine negoziati con questi ultimi per apportarvi i necessari adattamenti .
(trg)="s43.3"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia do konwencji przewidzianych w artykule 293 Traktatu WE , oraz do tych , których nie można oddzielić od realizacji celów Traktatu WE , pozostających w mocy , a także do protokołów w sprawie dokonywania przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wykładni tych konwencji , które zostały podpisane przez obecne Państwa Członkowskie ; w tym celu nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do rozpoczęcia z obecnymi Państwami Członkowskimi rokowań prowadzących do dokonania niezbędnych dostosowań w tych aktach .

(src)="s61.1"> Articolo 6
(trg)="s44.1"> Artykuł 6

(src)="s62.1"> 1.
(trg)="s45.1"> 1 .

(src)="s62.2"> I nuovi Stati membri devono aderire , alle condizioni previste dal presente protocollo , agli accordi o alle convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dagli Stati membri attuali congiuntamente all' Unione o alla Comunità europea dell' energia atomica , nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni .
(trg)="s45.2"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole do umów lub konwencji zawartych lub tymczasowo stosowanych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie i Unię lub Europejską Wspólnotę Energii Atomowej , a także do umów zawartych przez te Państwa , związanych z wyżej wymienionymi umowami i konwencjami .

(src)="s63.1"> L' adesione dei nuovi Stati membri agli accordi o alle convenzioni di cui al successivo paragrafo 4 , nonché agli accordi con la Bielorussia , la Cina , il Cile , il Mercosur e la Svizzera conclusi o firmati dalla Comunità congiuntamente ai propri Stati membri attuali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio che delibera all' unanimità a nome degli Stati membri , e il paese o i paesi terzi o l' organizzazione internazionale interessati .
(trg)="s46.1"> Przystąpienie nowych Państw Członkowskich do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 4 poniżej , jak również do umów z Białorusią , Chinami , Chile , Mercosur i Szwajcarią zawartych lub podpisanych wspólnie przez Wspólnotę oraz jej obecne Państwa Członkowskie , nastąpi poprzez zawarcie protokołu do takich umów lub konwencji , między Radą , stanowiącą jednomyślnie w imieniu Państw Członkowskich , a państwem lub państwami trzecimi lub organizacją międzynarodową .

(src)="s63.2"> Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell' Unione e della Comunità europea dell' energia atomica e non incide sulla ripartizione dei poteri tra le stesse e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all' adesione .
(trg)="s46.2"> Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz nie wpływa na podział kompetencji między Unią i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian niezwiązanych z przystąpieniem .

(src)="s63.3"> La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio , che delibera all' unanimità , e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri .
(trg)="s46.3"> Komisja prowadzi rokowania dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich na podstawie dyrektyw negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę , stanowiącą jednomyślnie , oraz po konsultacji z komitetem składającym się z przedstawicieli Państw Członkowskich .

(src)="s63.4"> Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione .
(trg)="s46.4"> Komisja przedkłada Radzie projekty protokołów , które mają zostać zawarte .

(src)="s64.1"> 2.
(trg)="s47.1"> 2 .

(src)="s64.2"> Con l' adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 1 , i nuovi Stati membri acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.3 .
(trg)="s47.2"> Po przystąpieniu do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 1 , nowe Państwa Członkowskie nabywają na mocy tych umów i konwencji takie same prawa i obowiązki jakie mają obecne Państwa Członkowskie. 3 .

(src)="s64.3"> I nuovi Stati membri devono aderire , alle condizioni stabilite nel presente protocollo , all' accordo sullo Spazio economico europeo(
(trg)="s47.3"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zgodnie z jego artykułem 128 (

(src)="s65.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s66.1"> ) , conformemente all' articolo 128 dell' accordo stesso .
(trg)="s49.1"> ) na warunkach określonych w niniejszym Protokole .

(src)="s67.1"> o
(trg)="s50.1"> 4 .

(src)="s68.1"> maggio 2004 e in attesa , se del caso , della conclusione dei necessari protocolli di cui al paragrafo 1 , i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi conclusi dagli Stati membri attuali , congiuntamente alla Comunità , con Algeria , Armenia , Azerbaigian , Bulgaria , Corea del Sud , Croazia , Egitto , ex Repubblica iugoslava di Macedonia , Federazione russa , Georgia , Giordania , Israele , Kazakstan , Kirghizistan , Libano , Marocco , Messico , Moldova , Romania , San Marino , Siria , Sudafrica , Tunisia , Turchia , Turkmenistan , Ucraina e Uzbekistan e le disposizioni di altri accordi conclusi congiuntamente dagli attuali Stati membri e dalla Comunità anteriormente al 1
(src)="s69.1"> o
(trg)="s50.2"> Począwszy od 1 maja 2004 roku , oraz , w stosownych przypadkach , do czasu zawarcia niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 1 , nowe Państwa Członkowskie stosują postanowienia umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie oraz Wspólnotę z Algierią , Armenią , Azerbejdżanem , Bułgarią , Chorwacją , Egiptem , Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii , Federacją Rosyjską , Gruzją , Izraelem , Jordanią , Kazachstanem , Kirgistanem , Koreą Południową , Libanem , Meksykiem , Mołdową , Marokiem , Republiką Południowej Afryki , Rumunią , San Marino , Syrią , Tunezją , Turcją , Turkmenistanem , Ukrainą oraz Uzbekistanem , jak również innych umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie i Wspólnotę przed 1 maja 2004 roku .

(src)="s71.1"> Qualsiasi adattamento dei suddetti accordi è soggetto alla conclusione di protocolli con le controparti contraenti , conformemente al paragrafo 1 , secondo comma .
(trg)="s51.1"> Wszelkie dostosowania w tych umowach stanowią przedmiot protokołów zawartych z państwami- stronami , zgodnie z postanowieniami ustępu 1 akapit drugi .

(src)="s71.2"> Qualora detti protocolli non siano stati conclusi entro il 1
(src)="s72.1"> o
(trg)="s51.2"> Jeżeli protokoły nie zostaną zawarte do 1 maja 2004 roku , Unia , Europejska Wspólnota Energii Atomowej oraz Państwa Członkowskie podejmą , odpowiednio w ramach ich odpowiednich kompetencji , niezbędne środki w celu zajęcia się tą sytuacją .

(src)="s74.1"> 5.
(trg)="s52.1"> 5 .

(src)="s74.2"> A decorrere dal 1
(src)="s75.1"> o
(src)="s76.1"> maggio 2004 , i nuovi Stati membri applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunità con paesi terzi .
(trg)="s52.2"> Począwszy od 1 maja 2004 roku , nowe Państwa Członkowskie stosują dwustronne umowy oraz uzgodnienia włókiennicze zawarte przez Wspólnotę z państwami trzecimi .

(src)="s77.1"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell' adesione dei nuovi Stati membri .
(trg)="s53.1"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie produktów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane z uwzględnieniem przystąpienia nowych Państw Członkowskich .

(src)="s78.1"> Qualora le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro il 1
(src)="s79.1"> o
(trg)="s54.1"> Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie produktów włókienniczych nie wejdą w życie do 1 maja 2004 roku , Unia dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach dotyczących przywozu produktów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu uwzględnienia przystąpienia nowych Państw Członkowskich .

(src)="s81.1"> 6.
(trg)="s55.1"> 6 .

(src)="s81.2"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati , effettuate dai nuovi Stati membri negli anni immediatamente precedenti la firma del trattato di adesione .
(trg)="s55.2"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną dostosowane na podstawie dokonywanego przez nowe Państwa Członkowskie przywozu wyrobów stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców w latach bezpośrednio poprzedzających podpisanie Traktatu o Przystąpieniu .

(src)="s82.1"> o
(trg)="s56.1"> 7 .

(src)="s83.1"> maggio 2004 dai nuovi Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall' Unione .
(trg)="s56.2"> Umowy w dziedzinie rybołówstwa zawarte przed 1 maja 2004 roku przez nowe Państwa Członkowskie z państwami trzecimi są zarządzane przez Unię .

(src)="s84.1"> I diritti ed obblighi che derivano per i nuovi Stati membri da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute .
(trg)="s57.1"> Prawa i obowiązki nowych Państw Członkowskich wynikające z tych umów pozostają niezmienione przez okres , w którym postanowienia tych umów będą tymczasowo utrzymane w mocy .

(src)="s85.1"> Non appena possibile , e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma , il Consiglio , su proposta della Commissione , adotta caso per caso le decisioni europee opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano , compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno .
(trg)="s58.1"> Jak najszybciej , a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w akapicie pierwszym , odpowiednie decyzje europejskie dotyczące kontynuacji działalności połowowej , wynikające z tych umów , zostaną każdorazowo podjęte przez Radę na wniosek Komisji , włączając w to możliwość podjęcia decyzji o przedłużeniu niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku .

(src)="s86.1"> 8.
(trg)="s59.1"> 8 .

(src)="s86.2"> Con effetto dal 1
(src)="s87.1"> o
(trg)="s59.2"> Z mocą od 1 maja 2004 roku , nowe Państwa Członkowskie występują z wszelkich umów o wolnym handlu , w tym ze Środkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu ( CEFTA ) .

(src)="s88.1"> maggio 2004 , i nuovi Stati membri si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi , compreso l' Accordo centroeuropeo di libero scambio .
(trg)="s60.1"> W zakresie , w jakim umowy między jednym lub większą liczbą nowych Państw Członkowskich z jednej strony a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony nie są zgodne z zobowiązaniami wynikającymi z Konstytucji , a w szczególności z niniejszego Protokołu , nowe Państwa Członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności .

(src)="s89.1"> Nella misura in cui gli accordi tra uno o più nuovi Stati membri , da una parte , e uno o più paesi terzi , dall' altra , siano incompatibili con gli obblighi derivanti dalla Costituzione , e in particolare dal presente protocollo , il o i nuovi Stati membri adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate .
(src)="s89.2"> Qualora un nuovo Stato membro incontri difficoltà nell' adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell' adesione , a norma dell' accordo si ritira dallo stesso .
(trg)="s60.2"> Jeżeli nowe Państwo Członkowskie napotyka trudności w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem , Państwo to , zgodnie z postanowieniami umowy , wystąpi z niej .

(src)="s90.1"> 9.
(trg)="s61.1"> 9 .

(src)="s90.2"> I nuovi Stati membri adottano le misure opportune per adeguare , se occorre , ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all' Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l' Unione o la Comunità europea dell' energia atomica o altri Stati membri .
(trg)="s61.2"> Tam gdzie jest to konieczne , nowe Państwa Członkowskie podejmują właściwe środki w celu dostosowania ich pozycji wobec organizacji międzynarodowych i tych umów międzynarodowych , których Unia , Europejska Wspólnota Energii Atomowej lub inne Państwa Członkowskie są również stronami , do ich praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii .

(src)="s91.1"> Questi si ritireranno in particolare , al 1
(src)="s92.1"> o
(trg)="s62.1"> W szczególności , 1 maja 2004 roku lub w możliwie najwcześniejszym terminie występują z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa , których stroną lub członkiem jest również Unia , chyba że ich członkostwo jest związane z kwestiami innymi niż rybołówstwo .

(src)="s94.1"> Articolo 7
(trg)="s63.1"> Artykuł 7

(src)="s95.1"> Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica ; in particolare , rimangono applicabili le procedure per la loro modifica .
(trg)="s64.1"> Przyjęte przez instytucje akty , do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , zachowują swój status prawny ; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmian tych aktów .

(src)="s96.1"> Articolo 8
(trg)="s65.1"> Artykuł 8

(src)="s97.1"> Le disposizioni dell' atto di adesione del 16 aprile 2003 che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare , a titolo non transitorio , atti adottati dalle istituzioni , dagli organi o dagli organismi della Comunità o dell' Unione europea istituita dal trattato sull' Unione europea , quali interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado , restano in vigore fatta salva l' applicazione del secondo comma .
(trg)="s66.1"> Postanowienia Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku , zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich lub Sądu Pierwszej Instancji , których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana , w sposób niestanowiący środka przejściowego , aktów przyjętych przez instytucje , organy lub jednostki organizacyjne Wspólnoty lub Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej , pozostają w mocy , pod warunkiem stosowania akapitu drugiego .

(src)="s98.1"> Tali disposizioni hanno la stessa natura giuridica degli atti che hanno abrogato o modificato e sono soggette alle stesse norme .
(trg)="s67.1"> Postanowienia te mają taki sam status prawny jak akty przez nie uchylone lub zmienione i podlegają takim samym regułom jak te akty .

(src)="s99.1"> Articolo 9
(trg)="s68.1"> Artykuł 9

(src)="s100.1"> I testi degli atti delle istituzioni degli organi o degli organismi della Comunità o dell' Unione europea istituita dal trattato sull' Unione europea , nonché i testi degli atti della Banca centrale europea , adottati anteriormente al 1
(src)="s101.1"> o
(trg)="s69.1"> Teksty aktów instytucji , organów lub jednostek organizacyjnych Wspólnoty lub Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej oraz teksty aktów Europejskiego Banku Centralnego przyjętych przed 1 maja 2004 roku i sporządzonych w językach : czeskim , estońskim , litewskim , łotewskim , maltańskim , polskim , słowackim , słoweńskim i węgierskim są od tego dnia tekstami autentycznymi na tych samych warunkach , co teksty sporządzone i autentyczne w pozostałych językach .