# it/C2004310.01029701.xml.gz
# lv/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOCOLLO RELATIVO AL TRATTATO E ATTO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA , DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA , DELLA REPUBBLICA DI CIPRO , DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA , DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA , DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA , DELLA REPUBBLICA DI MALTA , DELLA REPUBBLICA DI POLONIA , DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E  DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
(trg)="s3.1"> PROTOKOLS PAR ČEHIJAS REPUBLIKAS , IGAUNIJAS REPUBLIKAS , KIPRAS REPUBLIKAS , LATVIJAS REPUBLIKAS , LIETUVAS REPUBLIKAS , UNGĀRIJAS REPUBLIKAS , MALTAS REPUBLIKAS , POLIJAS REPUBLIKAS , SLOVĒNIJAS REPUBLIKAS UN SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS PIEVIENOŠANĀS LĪGUMU UN AKTU

(src)="s4.1"> LE ALTE PARTI CONTRAENTI ,
(trg)="s4.1"> AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES ,

(src)="s5.1"> RAMMENTANDO che la Repubblica ceca , la Repubblica di Estonia , la Repubblica di Cipro , la Repubblica di Lettonia , la Repubblica di Lituania , la Repubblica di Ungheria , la Repubblica di Malta , la Repubblica di Polonia , la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca hanno aderito alle Comunità europee e all' Unione europea , istituita con il trattato sull' Unione europea , il 1
(src)="s6.1"> o
(trg)="s5.1"> ATGĀDINOT , ka Čehijas Republika , Igaunijas Republika , Kipras Republika , Latvijas Republika , Lietuvas Republika , Ungārijas Republika , Maltas Republika , Polijas Republika , Slovēnijas Republika un Slovākijas Republika 2004 . gada 1 . maijā ir pievienojušās Eiropas Kopienām un Eiropas Savienībai , kas nodibināta ar Līgumu par Eiropas Savienību ;

(src)="s8.1"> CONSIDERANDO che l' articolo IV-437 , paragrafo 2 , lettera e ) della Costituzione prevede l' abrogazione del trattato del 16 aprile 2003 relativo a dette adesioni ;
(trg)="s6.1"> ŅEMOT VĒRĀ , ka Konstitūcijas IV- 437 . panta 2 . punkta e ) apakšpunkts paredz , ka tiek atcelts iepriekšminētais 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās līgums ;

(src)="s9.1"> CONSIDERANDO che numerose disposizioni figuranti nell' atto allegato a detto trattato di adesione restano pertinenti ; che l' articolo IV-437 , paragrafo 2 della Costituzione prevede un protocollo che riporti tali disposizioni o vi faccia riferimento affinché esse restino in vigore e i loro effetti giuridici siano mantenuti ;
(trg)="s7.1"> ŅEMOT VĒRĀ , ka daudzi noteikumi Aktā , kas pievienots minētajam Pievienošanās līgumam , turpina būt spēkā , kā arī to , ka Konstitūcijas IV- 437 . panta 2 . punkts paredz , ka šiem noteikumiem jābūt izklāstītiem vai minētiem protokolā , lai tie paliktu spēkā un lai tiktu saglabātas to tiesiskās sekas ;

(src)="s10.1"> CONSIDERANDO che a talune delle disposizioni in questione dovranno essere apportati gli adattamenti tecnici necessari per assicurarne la conformità con il testo della Costituzione senza alterarne la portata giuridica ,
(trg)="s8.1"> ŅEMOT VĒRĀ , ka dažos šajos noteikumos vajadzīgi tehniski pielāgojumi , lai tos saskaņotu ar Konstitūciju , nemainot to tiesiskās sekas ;

(src)="s11.1"> HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti , che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica :
(trg)="s9.1"> IR PIEŅĒMUŠAS šādus noteikumus , ko pievieno Līgumam par Konstitūciju Eiropai un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam .

(src)="s12.1"> PARTE PRIMA
(trg)="s10.1"> PIRMĀ DAĻA

(src)="s16.1"> Articolo 1
(trg)="s11.1"> NOTEIKUMI PAR 2003 .

(src)="s17.1"> Ai fini del presente protocollo :
(trg)="s14.1"> 1 . pants

(src)="s18.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s19.1"> per & #x00AB ; atto di adesione del 16 aprile 2003 & #x00BB ; si intende l' atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca , della Repubblica di Estonia , della Repubblica di Cipro , della Repubblica di Lettonia , della Repubblica di Lituania , della Repubblica di Ungheria , della Repubblica di Malta , della Repubblica di Polonia , della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea ;
(trg)="s17.1"> termins & # x201C ; 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās akts & # x201D ; nozīmē Aktu par Čehijas Republikas , Igaunijas Republikas , Kipras Republikas , Latvijas Republikas , Lietuvas Republikas , Ungārijas Republikas , Maltas Republikas , Polijas Republikas , Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos , kas ir Eiropas Savienības pamatā ;

(src)="s20.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s21.1"> o
(trg)="s19.1"> termini & # x201C ; Eiropas Kopienas dibināšanas līgums & # x201D ; ( & # x201C ; EK līgums & # x201D ; ) un & # x201C ; Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums & # x201D ; ( & # x201C ; EAEK līgums & # x201D ; ) nozīmē minētos līgumus , ņemot vērā to papildinājumus vai grozījumus , kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem , kuri stājušies spēkā pirms 2004 . gada 1 . maija ;

(src)="s23.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s24.1"> o
(trg)="s21.1"> termins & # x201C ; Līgums par Eiropas Savienību & # x201D ; ( & # x201C ; ES līgums & # x201D ; ) nozīmē minēto līgumu , ņemot vērā tā papildinājumus vai grozījumus , kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem , kuri stājušies spēkā pirms 2004 . gada 1 . maija ;

(src)="s26.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s27.1"> per & #x00AB ; Comunità & #x00BB ; si intende una o entrambe le Comunità di cui alla lettera b ) , a seconda dei casi ;
(trg)="s23.1"> termins & # x201C ; Kopiena & # x201D ; nozīmē , attiecīgi , vienu vai abas Kopienas , kas minētas b ) apakšpunktā ;

(src)="s28.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s29.1"> per & #x00AB ; Stati membri attuali & #x00BB ; si intendono gli Stati membri seguenti : il Regno del Belgio , il Regno di Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica ellenica , il Regno di Spagna , la Repubblica francese , l' Irlanda , la Repubblica italiana , il Granducato di Lussemburgo , il Regno dei Paesi Bassi , la Repubblica d' Austria , la Repubblica del Portogallo , la Repubblica di Finlandia , il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord ;
(trg)="s25.1"> termins & # x201C ; pašreizējās dalībvalstis & # x201D ; nozīmē šādas dalībvalstis :
(trg)="s25.2"> Beļģijas Karalisti , Dānijas Karalisti , Vācijas Federatīvo Republiku , Grieķijas Republiku , Spānijas Karalisti , Francijas Republiku , Īriju , Itālijas Republiku , Luksemburgas Lielhercogisti , Nīderlandes Karalisti , Austrijas Republiku , Portugāles Republiku , Somijas Republiku , Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti ;

(src)="s30.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s31.1"> per & #x00AB ; nuovi Stati membri & #x00BB ; si intendono gli Stati membri seguenti : la Repubblica ceca , la Repubblica di Estonia , la Repubblica di Cipro , la Repubblica di Lettonia , la Repubblica di Lituania , la Repubblica di Ungheria , la Repubblica di Malta , la Repubblica di Polonia , la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca .
(trg)="s27.1"> termins & # x201C ; jaunās dalībvalstis & # x201D ; nozīmē šādas dalībvalstis :
(trg)="s27.2"> Čehijas Republiku , Igaunijas Republiku , Kipras Republiku , Latvijas Republiku , Lietuvas Republiku , Ungārijas Republiku , Maltas Republiku , Polijas Republiku , Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku .

(src)="s32.1"> Articolo 2
(trg)="s28.1"> 2 . pants

(src)="s33.1"> I diritti e gli obblighi risultanti dal trattato di adesione della Repubblica ceca , della Repubblica di Estonia , della Repubblica di Cipro , della Repubblica di Lettonia , della Repubblica di Lituania , della Repubblica di Ungheria , della Repubblica di Malta , della Repubblica di Polonia , della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca di cui all' articolo IV-437 , paragrafo 2 , lettera e ) della Costituzione sono divenuti effettivi , alle condizioni previste da detti trattati , a decorrere dal 1
(src)="s34.1"> o
(trg)="s29.1"> Tiesības un pienākumi , kas noteikti Konstitūcijas IV- 437 . panta 2 . punkta e ) apakšpunktā minētajā Čehijas Republikas , Igaunijas Republikas , Kipras Republikas , Latvijas Republikas , Lietuvas Republikas , Ungārijas Republikas , Maltas Republikas , Polijas Republikas , Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas Pievienošanās līgumā , ir stājušies spēkā 2004 . gada 1 . maijā saskaņā ar minētajā līgumā paredzētajiem nosacījumiem .

(src)="s36.1"> Articolo 3
(trg)="s30.1"> 3 . pants

(src)="s37.1"> 1.
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s37.2"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen integrate nell' ambito dell' Unione dal protocollo allegato al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa ( in appresso denominato & #x00AB ; protocollo di Schengen & #x00BB ; ) , gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi , elencati nell' allegato I , dell' atto di adesione del 16 aprile 2003 , così come gli altri atti di tale tipo adottati anteriormente al 1
(trg)="s31.2"> Šengenas

(src)="s38.1"> o
(trg)="s32.1"> acquis

(src)="s39.1"> maggio 2004 sono vincolanti e si applicano nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1
(src)="s40.1"> o
(trg)="s33.1"> noteikumi , kas integrēti Savienības sistēmā ar protokolu , kurš pievienots Līgumam par Konstitūciju Eiropai ( turpmāk & # x201C ; Šengenas protokols & # x201D ; ) , kā arī akti , kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un uzskaitīti 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās akta I pielikumā , tāpat kā jebkādi turpmāki akti , kas pieņemti pirms 2004 . gada 1 . maija , ir saistoši jaunajām dalībvalstīm un piemērojami tajās no 2004 . gada 1 . maija .

(src)="s41.1"> maggio 2004.
(trg)="s34.1"> acquis

(src)="s43.1"> maggio 2004 , si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione europea , adottata dal Consiglio a tal fine , dopo aver verificato , conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili , il rispetto dei necessari requisiti per l' applicazione di tutte le parti dell' acquis in questione in tale nuovo Stato membro .
(trg)="s35.1"> noteikumi , kas integrēti Savienības sistēmā , kā arī akti , kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un nav minēti šā panta 1 . punktā , lai arī no 2004 . gada 1 . maija ir saistoši jaunajām dalībvalstīm , katrā konkrētajā jaunajā dalībvalstī ir piemērojami vienīgi saskaņā ar attiecīgu Padomes eirolēmumu , ko pieņem pēc tam , kad atbilstīgi spēkā esošajām Šengenas izvērtēšanas procedūrām ir konstatēts , ka attiecīgajā jaunajā dalībvalstī ir izpildīti visi nosacījumi , kas vajadzīgi visu
(trg)="s36.1"> acquis

(src)="s44.1"> Il Consiglio , previa consultazione del Parlamento europeo , adotta la sua decisione deliberando all' unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni .
(trg)="s38.1"> Padome , iepriekš apspriedusies ar Eiropas Parlamentu , minēto eirolēmumu pieņem ar to locekļu vienprātīgu balsojumu , kas pārstāv to dalībvalstu valdības , attiecībā uz kurām šajā punktā minētos noteikumus jau piemēro , un tās dalībvalsts valdību , attiecībā uz kuru minētos noteikumus jāsāk piemērot .

(src)="s44.2"> I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell' acquis di Schengen e ad atti basati su di esso , o ad esso altrimenti connessi , di cui detti Stati membri sono parti .
(trg)="s38.2"> Padomes locekļi , kas pārstāv Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības , piedalās lēmuma pieņemšanā vienīgi tiktāl , ciktāl lēmums attiecas uz šīm valstīm saistošiem Šengenas
(trg)="s39.1"> acquis

(src)="s45.1"> 3.
(trg)="s43.1"> 3 .

(src)="s45.2"> Gli accordi conclusi dal Consiglio ai sensi dell' articolo 6 del protocollo di Schengen sono vincolanti per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1
(src)="s46.1"> o
(trg)="s43.2"> Nolīgumi , ko Padome noslēgusi atbilstīgi Šengenas protokola 6 . pantam , no 2004 . gada 1 . maija ir saistoši jaunajām dalībvalstīm .

(src)="s48.1"> 4.
(trg)="s44.1"> 4 .

(src)="s48.2"> I nuovi Stati membri devono , relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni , che sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull' Unione europea :
(trg)="s44.2"> Attiecībā uz konvencijām vai citiem dokumentiem tieslietu un iekšlietu jomā , kas nav nošķirami no ES līguma mērķu sasniegšanas , jauno dalībvalstu pienākums ir :

(src)="s49.1"> a )
(trg)="s45.1"> a )

(src)="s50.1"> o
(src)="s51.1"> maggio 2004 , sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali , nonché a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l' adozione ;
(trg)="s46.1"> pievienoties tiem dokumentiem , kas līdz 2004 . gada 1 . maijam ir atvērti parakstīšanai pašreizējām dalībvalstīm , kā arī tiem dokumentiem , ko Padome izstrādājusi atbilstīgi ES līguma VI sadaļai un ieteikusi pieņemt dalībvalstīm ;

(src)="s52.1"> b )
(trg)="s47.1"> b )

(src)="s53.1"> o
(src)="s54.1"> maggio 2004 dagli Stati membri attuali o dal Consiglio , per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni .
(trg)="s48.1"> ieviest administratīvus un citādus pasākumus , kādus līdz pievienošanās dienai pieņēmušas pašreizējās dalībvalstis vai Padome , lai veicinātu praktisku sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un organizācijām , kas darbojas tieslietu un iekšlietu jomā .

(src)="s55.1"> Articolo 4
(trg)="s49.1"> 4 . pants

(src)="s58.1"> maggio 2004 quale Stato membro con deroga ai sensi dell' articolo III-197 della Costituzione .
(trg)="s50.1"> Katra jaunā dalībvalsts no 2004 . gada 1 . maija piedalās Ekonomikas un monetārajā savienībā kā dalībvalsts , kurai ir izņēmuma statuss , kas paredzēts Konstitūcijas III- 197 . pantā .

(src)="s59.1"> Articolo 5
(trg)="s51.1"> 5 . pants

(src)="s60.1"> 1.
(trg)="s52.1"> 1 .

(src)="s60.2"> I nuovi Stati membri , che hanno aderito con l' atto di adesione del 16 aprile 2003 alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio , devono aderire a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell' Unione o che sia connesso alla sua sfera di attività.2 .
(trg)="s52.2"> Jaunajām dalībvalstīm , kuras ar 2003 . gada 16 . aprīļa Pievienošanās aktu ir pievienojušās lēmumiem un nolīgumiem , ko pieņēmuši dalībvalstu valdību pārstāvji , tiekoties Padomē , ir pienākums pievienoties visiem pārējiem nolīgumiem , ko pašreizējās dalībvalstis noslēgušas attiecībā uz Savienības darbību vai saistībā ar to. 2 .

(src)="s60.3"> I nuovi Stati membri devono aderire , a condizione che siano ancora in vigore , alle convenzioni di cui all' articolo 293 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE , nonché ai protocolli relativi all' interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee , firmati dagli Stati membri attuali e avviare a tal fine negoziati con questi ultimi per apportarvi i necessari adattamenti .
(trg)="s52.3"> Jaunajām dalībvalstīm ir pienākums pievienoties EK līguma 293 . pantā paredzētajām konvencijām un konvencijām , kas nav nošķiramas no EK līguma mērķu sasniegšanas , ciktāl tās vēl aizvien ir spēkā , kā arī protokoliem par Eiropas Kopienu Tiesas interpretāciju attiecībā uz šīm konvencijām , kurus parakstījušas pašreizējās dalībvalstis , un šajā sakarā jauno dalībvalstu pienākums ir sākt sarunas ar pašreizējām dalībvalstīm , lai veiktu vajadzīgos pielāgojumus .

(src)="s61.1"> Articolo 6
(trg)="s53.1"> 6 . pants

(src)="s62.1"> 1.
(trg)="s54.1"> 1 .

(src)="s62.2"> I nuovi Stati membri devono aderire , alle condizioni previste dal presente protocollo , agli accordi o alle convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dagli Stati membri attuali congiuntamente all' Unione o alla Comunità europea dell' energia atomica , nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni .
(trg)="s54.2"> Jauno dalībvalstu pienākums ir atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties nolīgumiem vai konvencijām , ko noslēgušas vai provizoriski piemēro pašreizējās dalībvalstis un Savienība vai Eiropas Atomenerģijas kopiena , rīkojoties kopīgi , kā arī pašreizējo dalībvalstu noslēgtajiem nolīgumiem , kas saistīti ar šādiem nolīgumiem vai konvencijām .

(src)="s63.1"> L' adesione dei nuovi Stati membri agli accordi o alle convenzioni di cui al successivo paragrafo 4 , nonché agli accordi con la Bielorussia , la Cina , il Cile , il Mercosur e la Svizzera conclusi o firmati dalla Comunità congiuntamente ai propri Stati membri attuali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio che delibera all' unanimità a nome degli Stati membri , e il paese o i paesi terzi o l' organizzazione internazionale interessati .
(trg)="s55.1"> Par jauno dalībvalstu pievienošanos turpmāk 4 . punktā minētajiem nolīgumiem vai konvencijām , kā arī nolīgumiem ar Baltkrieviju , Ķīnu , Čīli , Mercosur valstīm un Šveici , ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas Kopiena un pašreizējās dalībvalstis , vienojas protokolos , kurus pievieno šādiem nolīgumiem vai konvencijām un kurus noslēdz Padome , pieņemot vienprātīgu lēmumu un pārstāvot dalībvalstis , un attiecīgā trešā valsts vai trešās valstis , vai starptautiskā organizācija .

(src)="s63.2"> Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell' Unione e della Comunità europea dell' energia atomica e non incide sulla ripartizione dei poteri tra le stesse e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all' adesione .
(trg)="s55.2"> Šī procedūra neskar Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas kompetenci un neiespaido kompetences sadalījumu starp Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un dalībvalstīm attiecībā uz šādu nolīgumu slēgšanu nākotnē vai citiem grozījumiem , kas nav saistīti ar pievienošanos .

(src)="s63.3"> La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio , che delibera all' unanimità , e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri .
(trg)="s55.3"> Komisija dalībvalstu vārdā piedalās sarunās par šādiem protokoliem , pamatojoties uz norādījumiem par šādām sarunām , ko vienprātīgi apstiprina Padome , un apspriežoties ar komiteju , kurā ir dalībvalstu pārstāvji .

(src)="s63.4"> Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione .
(trg)="s55.4"> Noslēdzamo protokolu projektus Komisija iesniedz Padomei .

(src)="s64.1"> 2.
(trg)="s56.1"> 2 .

(src)="s64.2"> Con l' adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 1 , i nuovi Stati membri acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.3 .
(trg)="s56.2"> Pievienojoties 1 . punktā minētajiem nolīgumiem un konvencijām , jaunās dalībvalstis iegūst tādas pašas no šiem nolīgumiem un konvencijām izrietošās tiesības un pienākumus kā pašreizējām dalībvalstīm. 3 .

(src)="s64.3"> I nuovi Stati membri devono aderire , alle condizioni stabilite nel presente protocollo , all' accordo sullo Spazio economico europeo(
(trg)="s56.3"> Jauno dalībvalstu pienākums ir atbilstīgi šajā protokolā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties Līgumam par Eiropas Ekonomikas zonu (

(src)="s65.1"> 1
(trg)="s57.1"> 1

(src)="s66.1"> ) , conformemente all' articolo 128 dell' accordo stesso .
(trg)="s58.1"> ) , kā noteikts minētā līguma 128 . pantā .

(src)="s67.1"> o
(trg)="s59.1"> 4 .

(src)="s68.1"> maggio 2004 e in attesa , se del caso , della conclusione dei necessari protocolli di cui al paragrafo 1 , i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi conclusi dagli Stati membri attuali , congiuntamente alla Comunità , con Algeria , Armenia , Azerbaigian , Bulgaria , Corea del Sud , Croazia , Egitto , ex Repubblica iugoslava di Macedonia , Federazione russa , Georgia , Giordania , Israele , Kazakstan , Kirghizistan , Libano , Marocco , Messico , Moldova , Romania , San Marino , Siria , Sudafrica , Tunisia , Turchia , Turkmenistan , Ucraina e Uzbekistan e le disposizioni di altri accordi conclusi congiuntamente dagli attuali Stati membri e dalla Comunità anteriormente al 1
(src)="s69.1"> o
(trg)="s59.2"> No 2004 . gada 1 . maija un - attiecīgā gadījumā - līdz 1 . punktā minēto nepieciešamo protokolu noslēgšanai jaunās dalībvalstis piemēros nolīgumus , ko pašreizējās dalībvalstis kopā ar Kopienu noslēgušas ar Alžīriju , Armēniju , Azerbaidžānu , Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku , Bulgāriju , Dienvidāfriku , Dienvidkoreju , Horvātiju , Ēģipti , Gruziju , Izraēlu , Jordāniju , Kazahstānu , Kirgīziju , Krievijas Federāciju , Libānu , Maroku , Meksiku , Moldovu , Rumāniju , Sanmarīno , Sīriju , Tunisiju , Turciju , Turkmenistānu , Ukrainu un Uzbekistānu , kā arī citus nolīgumus , ko pirms 2004 . gada 1 . maija kopīgi noslēgušas pašreizējās dalībvalstis un Kopiena .

(src)="s71.1"> Qualsiasi adattamento dei suddetti accordi è soggetto alla conclusione di protocolli con le controparti contraenti , conformemente al paragrafo 1 , secondo comma .
(trg)="s60.1"> Jebkādus šo nolīgumu pielāgojumus paredz protokolos , ko ar līgumslēdzējām valstīm noslēdz atbilstīgi šā panta 1 . punkta otrajai daļai .

(src)="s71.2"> Qualora detti protocolli non siano stati conclusi entro il 1
(src)="s72.1"> o
(src)="s73.1"> maggio 2004 , l' Unione , la Comunità europea dell' energia atomica e gli Stati membri , nell' ambito delle rispettive competenze , adottano i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione .
(trg)="s60.2"> Ja protokoli nav noslēgti līdz 2004 . gada 1 . maijam , Savienība , Eiropas Atomenerģijas kopiena un dalībvalstis atbilstīgi savai kompetencei veic vajadzīgos pasākumus , lai rastu šīs situācijas risinājumu .

(src)="s74.1"> 5.
(trg)="s61.1"> 5 .

(src)="s74.2"> A decorrere dal 1
(src)="s75.1"> o
(src)="s76.1"> maggio 2004 , i nuovi Stati membri applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunità con paesi terzi .
(trg)="s61.2"> No 2004 . gada 1 . maija jaunās dalībvalstis piemēro tos divpusējos nolīgumus un vienošanās attiecībā uz tekstilmateriāliem , ko Kopiena noslēgusi ar trešām valstīm .

(src)="s77.1"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell' adesione dei nuovi Stati membri .
(trg)="s62.1"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tekstilmateriālu un apģērbu ražojumu importu , koriģē , lai ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos .

(src)="s80.1"> maggio 2004 , l' Unione adatta secondo necessità le sue norme per l' importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell' adesione dei nuovi Stati membri .
(trg)="s63.1"> Ja divpusējo nolīgumu vai vienošanos par tekstilmateriāliem grozījumi nav stājušies spēkā līdz 2004 . gada 1 . maijam , Savienība veic vajadzīgos pielāgojumus tās noteikumos par tekstilmateriālu un apģērbu ražojumu importu no trešām valstīm , lai ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos .

(src)="s81.1"> 6.
(trg)="s64.1"> 6 .

(src)="s81.2"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati , effettuate dai nuovi Stati membri negli anni immediatamente precedenti la firma del trattato di adesione .
(trg)="s64.2"> Kvantitatīvos ierobežojumus , ko Savienība piemēro attiecībā uz tērauda un tērauda ražojumu importu , pielāgo , pamatojoties uz to , cik lielā apjomā attiecīgo piegādātājvalstu izcelsmes tērauda ražojumi ievesti jaunajās dalībvalstīs pēdējos gados tieši pirms Pievienošanās līguma parakstīšanas .

(src)="s82.1"> o
(trg)="s65.1"> 7 .

(src)="s83.1"> maggio 2004 dai nuovi Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall' Unione .
(trg)="s65.2"> Visus zvejniecības nolīgumus , ko jaunās dalībvalstis pirms pievienošanās noslēgušas ar trešām valstīm , pārvalda Savienība .

(src)="s84.1"> I diritti ed obblighi che derivano per i nuovi Stati membri da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute .
(trg)="s66.1"> Laikā , kamēr minēto nolīgumu spēkā esamība provizoriski saglabājas , jauno dalībvalstu tiesības un pienākumi , kas paredzēti šajos nolīgumos , nemainās .

(src)="s85.1"> Non appena possibile , e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma , il Consiglio , su proposta della Commissione , adotta caso per caso le decisioni europee opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano , compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno .
(trg)="s67.1"> Tiklīdz iespējams , un noteikti līdz laikam , kad spēku zaudē šā punkta pirmajā daļā minētie nolīgumi , Padome pēc Komisijas priekšlikuma katrā konkrētajā gadījumā pieņem atbilstīgus eirolēmumus , lai minētajos nolīgumos paredzētā zvejas darbība varētu turpināties , un paredz iespēju dažus nolīgumus pagarināt uz laikposmu , kas nepārsniedz vienu gadu .

(src)="s86.1"> 8.
(trg)="s68.1"> 8 .

(src)="s86.2"> Con effetto dal 1
(src)="s87.1"> o
(src)="s88.1"> maggio 2004 , i nuovi Stati membri si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi , compreso l' Accordo centroeuropeo di libero scambio .
(trg)="s68.2"> No 2004 . gada 1 . maija jaunās dalībvalstis pārtrauc dalību jebkādos brīvās tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm , tostarp Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības līgumā .

(src)="s89.1"> Nella misura in cui gli accordi tra uno o più nuovi Stati membri , da una parte , e uno o più paesi terzi , dall' altra , siano incompatibili con gli obblighi derivanti dalla Costituzione , e in particolare dal presente protocollo , il o i nuovi Stati membri adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate .
(trg)="s69.1"> Tiktāl , ciktāl nolīgumi starp vienu vai vairākām jaunajām dalībvalstīm , no vienas puses , un vienu vai vairākām trešām valstīm , no otras puses , nav saderīgi ar pienākumiem , kas izriet no Konstitūcijas un jo īpaši no šā protokola , jaunās dalībvalstis veic visus atbilstīgos pasākumus , lai novērstu radušos nesaderību .

(src)="s89.2"> Qualora un nuovo Stato membro incontri difficoltà nell' adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell' adesione , a norma dell' accordo si ritira dallo stesso .
(trg)="s69.2"> Ja kādai no jaunajām dalībvalstīm rodas grūtības , pielāgojot kādu nolīgumu , kas pirms 2004 . gada 1 . maija noslēgts ar vienu vai vairākām trešām valstīm , tad šī jaunā dalībvalsts atbilstīgi attiecīgā nolīguma noteikumiem pārtrauc dalību tajā .

(src)="s90.1"> 9.
(trg)="s70.1"> 9 .

(src)="s90.2"> I nuovi Stati membri adottano le misure opportune per adeguare , se occorre , ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all' Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l' Unione o la Comunità europea dell' energia atomica o altri Stati membri .
(trg)="s70.2"> Jaunās dalībvalstis vajadzības gadījumā īsteno atbilstīgus pasākumus , lai savu nostāju attiecībā uz starptautiskajām organizācijām un starptautiskajiem nolīgumiem , kuru Līgumslēdzējas Puses ir arī Savienība vai Eiropas Atomenerģijas kopiena , vai citas dalībvalstis , pielāgotu tiesībām un pienākumiem , ko rada pievienošanās Savienībai .

(src)="s93.1"> maggio 2004 o il più presto possibile dopo tale data , dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l' Unione è parte , a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca .
(trg)="s71.1"> Jo īpaši tās — no 2004 . gada 1 . maija vai agrākās iespējamās dienas pēc minētās dienas — pārtrauc savu dalību starptautiskos zvejniecības nolīgumos un organizācijās , kuru Līgumslēdzēja Puse ir arī Savienība , izņemot gadījumus , kad šo jauno dalībvalstu dalība ir saistīta ar jautājumiem , kas neattiecas uz zvejniecību .

(src)="s94.1"> Articolo 7
(trg)="s72.1"> 7 . pants

(src)="s95.1"> Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica ; in particolare , rimangono applicabili le procedure per la loro modifica .
(trg)="s73.1"> Iestāžu pieņemtie akti , uz ko attiecas šajā protokolā paredzētie pārejas posma noteikumi , saglabā savu tiesību akta statusu , proti , minēto aktu grozīšanai paredzētas procedūras paliek spēkā .

(src)="s96.1"> Articolo 8
(trg)="s74.1"> 8 . pants