# hu/C2004310.01029701.xml.gz
# sk/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁG , AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG , A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG , A LETT KÖZTÁRSASÁG , A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG , A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG , A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG , A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG , A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSÉRŐL ÉS CSATLAKOZÁSI OKMÁNYÁRÓL
(trg)="s3.1"> PROTOKOL K ZMLUVE A AKTU O PRISTÚPENÍ ČESKEJ REPUBLIKY ESTÓNSKEJ REPUBLIKY , CYPERSKEJ REPUBLIKY , LOTYŠSKEJ REPUBLIKY , LITOVSKEJ REPUBLIKY , MAĎARSKEJ REPUBLIKY , MALTSKEJ REPUBLIKY , POĽSKEJ REPUBLIKY , SLOVINSKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(src)="s4.1"> A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK ,
(trg)="s4.1"> VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY ,

(src)="s5.1"> EMLÉKEZTETVE arra , hogy a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 2004 . május 1- jén csatlakozott az Európai Közösségekhez és az Európai Unióról szóló szerződéssel létrejött Európai Unióhoz ;
(trg)="s5.1"> ODVOLÁVAJÚC SA NA TO , že Česká republika , Estónska republika , Cyperská republika , Lotyšská republika , Litovská republika , Maďarská republika , Maltská republika , Poľská republika , Slovinská republika a Slovenská republika pristúpili 1 .  mája 2004 k Európskym spoločenstvám a Európskej únii založenej Zmluvou o Európskej únii ;

(src)="s6.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontja kimondja , hogy a fent említett csatlakozásokról szóló 2003 . április 16- i szerződés hatályát veszti ;
(trg)="s6.1"> BERÚC DO ÚVAHY , že článok IV- 437 ods .
(trg)="s6.2"> 2 písm .  e ) ústavy ustanovuje , že vyššie uvedená Zmluva o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 sa zrušuje ;

(src)="s7.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett csatlakozási szerződéshez csatolt okmány számos rendelkezése továbbra is jelentősséggel bír ; figyelembe véve továbbá , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikkének ( 2 )  bekezdése kimondja , hogy e rendelkezéseket egy külön jegyzőkönyv megismétli vagy azokra hivatkozik annak érdekében , hogy hatályban maradjanak és joghatásaik fennmaradjanak ;
(trg)="s7.1"> BERÚC DO ÚVAHY , že veľký počet ustanovení nachádzajúcich sa v akte pripojenom k tejto zmluve o pristúpení je aj naďalej dôležitých ; že článok IV- 437 ods .
(trg)="s7.2"> 2 ústavy ustanovuje , že tieto ustanovenia sa musia upraviť alebo uviesť v protokole , aby zostali v platnosti a zachovali sa ich právne účinky ;

(src)="s8.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett rendelkezések némelyike technikai kiigazításra szorul annak érdekében , hogy joghatása megváltozása nélkül összhangba kerüljön az Alkotmány szövegével ;
(trg)="s8.1"> BERÚC DO ÚVAHY , že niektoré z týchto ustanovení vyžadujú technické úpravy nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s textom ústavy bez zmeny ich právneho účinku ;

(src)="s9.1"> MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben , amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez , illetve az Európai Atomemenergia- közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak :
(trg)="s9.1"> SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach , ktoré sú pripojené k Zmluve o Ústave pre Európu a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu :

(src)="s10.1"> ELSŐ RÉSZ
(trg)="s10.1"> PRVÁ ČASŤ

(src)="s11.1"> A 2003 .
(trg)="s11.2"> APRÍLA 2003

(src)="s12.1"> I .
(src)="s12.2"> CÍM
(trg)="s12.1"> HLAVA I

(src)="s13.1"> ALAPELVEK
(trg)="s13.1"> ZÁSADY

(src)="s14.1"> 1 . cikk
(trg)="s14.1"> Článok 1

(src)="s15.1"> E jegyzőkönyv alkalmazásában :
(trg)="s15.1"> Na účely tohto protokolu :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> a & # x201E ; 2003 . április 16- i csatlakozási okmány & # x201D ; a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről és az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításairól szóló okmány ;
(trg)="s17.1"> pojem & # x201E ; Akt o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 & # x201C ; znamená Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky , Estónskej republiky , Cyperskej republiky , Lotyšskej republiky , Litovskej republiky , Maďarskej republiky , Maltskej republiky , Poľskej republiky , Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv , na ktorých je založená Európska únia ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> & # x201E ; az Európai Közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( EK- Szerződés ) és & # x201E ; az Európai Atomenergia- közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( Euratom- Szerződés ) ezeket a szerződéseket jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;
(trg)="s19.1"> pojmy & # x201E ; Zmluva o založení Európskeho spoločenstva & # x201C ; ( Zmluva o ES ) a & # x201E ; Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu & # x201C ; ( Zmluva o ESAE ) znamenajú tieto zmluvy v znení zmenenom a doplnenom zmluvami a inými aktmi , ktoré nadobudli platnosť pred 1 .  májom 2004 ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> & # x201E ; az Európai Unióról szóló szerződés & # x201D ; ( & # x201E ; EU- Szerződés & # x201D ; ) ezt a szerződést jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;
(trg)="s21.1"> pojem & # x201E ; Zmluva o Európskej únii & # x201C ; ( & # x201E ; Zmluva o EÚ & # x201C ; ) znamená túto zmluvu v znení doplnenom alebo zmenenom zmluvami alebo inými aktmi , ktoré nadobudli platnosť pred 1 .  májom 2004 ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> a & # x201E ; Közösség & # x201D ; a c ) pontban említett Közösségek közül az egyik vagy mindkettő , az adott esettől függően ;
(trg)="s23.1"> pojem & # x201E ; Spoločenstvo & # x201C ; znamená podľa okolností jedno alebo obidve Spoločenstvá uvedené v písmene b ) ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> a & # x201E ; jelenlegi tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Belga Királyság , a Dán Királyság , a Németországi Szövetségi Köztársaság , a Görög Köztársaság , a Spanyol Királyság , a Francia Köztársaság , Írország , az Olasz Köztársaság , a Luxemburgi Nagyhercegség , a Holland Királyság , az Osztrák Köztársaság , a Portugál Köztársaság , a Finn Köztársaság , a Svéd Királyság , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága ;
(trg)="s25.1"> pojem & # x201E ; súčasné členské štáty & # x201C ; znamená tieto členské štáty :
(trg)="s25.2"> Belgické kráľovstvo , Dánske kráľovstvo , Spolkovú republiku Nemecko , Helénsku republiku , Španielske kráľovstvo , Francúzsku republiku , Írsko , Taliansku republiku , Luxemburské veľkovojvodstvo , Holandské kráľovstvo , Rakúsku republiku , Portugalskú republiku , Fínsku republiku , Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska .

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> az & # x201E ; új tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság .
(trg)="s27.1"> pojem & # x201E ; nové členské štáty & # x201C ; znamená tieto členské štáty :
(trg)="s27.2"> Českú republiku , Estónsku republiku , Cyperskú republiku , Lotyšskú republiku , Litovskú republiku , Maďarskú republiku , Maltskú republiku , Poľskú republiku , Slovinskú republiku a Slovenskú republiku ;

(src)="s28.1"> 2 . cikk
(trg)="s28.1"> Článok 2

(src)="s29.1"> Az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontjában említett , a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződésből eredő jogok és kötelezettségek az e szerződésben megállapított feltételek értelmében 2004 . május 1- jén léptek hatályba .
(trg)="s29.1"> Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o pristúpení Českej republiky , Estónskej republiky , Cyperskej republiky , Lotyšskej republiky , Litovskej republiky , Maďarskej republiky , Maltskej republiky , Poľskej republiky , Slovinskej republiky a Slovenskej republiky , uvedenej v článku IV- 437 ods .
(trg)="s29.2"> 2 písm .  e ) ústavy , nadobudli v súlade s podmienkami ustanovenými touto zmluvou účinnosť 1 .  mája 2004 .

(src)="s30.1"> 3 . cikk
(trg)="s30.1"> Článok 3

(src)="s31.1"> ( 1 )    A schengeni vívmányok rendelkezései , amelyeket az Unió keretébe az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt jegyzőkönyv ( a továbbiakban & # x201E ; schengeni jegyzőkönyv & # x201D ; ) illesztett be , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő , a 2003 . április 16- i csatlakozási okmány I .  mellékletében felsorolt jogi aktusok , valamint minden ilyen további jogi aktus , amelyet 2004 . május 1- je előtt fogadnak el , az új tagállamokra nézve 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek és azokat az új tagállamokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell .
(trg)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.2"> Ustanovenia Schengenského acquis začleneného do rámca Únie protokolom pripojeným k Zmluve o Ústave pre Európu ( ďalej len & # x201E ; Schengenský protokol & # x201C ; ) , a akty na ňom založené alebo inak s ním súvisiace uvedené v prílohe I k Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 , ako aj iné takéto akty prijaté pred 1 .  májom 2004 sú záväzné a uplatňované v nových členských štátoch od 1 .  mája 2004 .

(src)="s32.1"> ( 2 )    A schengeni vívmányoknak az Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok , amelyeket az ( 1 )  bekezdés nem említ , 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamok számára ; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell valamely új tagállamban alkalmazni , ha a Tanács európai határozatban így rendelkezik azt követően , hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta , hogy az új tagállam teljesíti- e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket .
(trg)="s32.1"> 2 .
(trg)="s32.2"> Ustanovenia Schengenského acquis začlenené do rámca Únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov neuvedených v odseku 1 , ktoré sú síce od 1 .  mája 2004 záväzné pre nové členské štáty , sa však uplatňujú v novom členskom štáte až na základe európskeho rozhodnutia Rady prijatého po overení v súlade s platným schengenským hodnotiacim postupom , že nevyhnutné podmienky pre uplatňovanie celého príslušného acquis boli v tomto novom členskom štáte splnené .

(src)="s33.1"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával határoz , amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették , illetve amelyben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni .
(trg)="s33.1"> Rada po porade s Európskym parlamentom prijme jednomyseľne rozhodnutie svojimi členmi , ktorí zastupujú vlády členských štátov , v ktorých sú už ustanovenia uvedené v tomto odseku účinné , a člena , ktorý zastupuje vládu členského štátu , v ktorom majú tieto ustanovenia nadobudnúť účinnosť .

(src)="s33.2"> A Tanács Írország , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában , amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik , amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek .
(trg)="s33.2"> Členovia Rady , ktorí zastupujú vlády Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska , sa na takomto rozhodovaní zúčastnia v takom rozsahu , v akom sa vzťahuje na ustanovenia Schengenského acquis a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov , na ktorých sú tieto členské štáty zúčastnené .

(src)="s34.1"> ( 3 )    A Tanács által a schengeni jegyzőkönyv 6 .  cikke alapján kötött megállapodások 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamokra .
(trg)="s34.1"> 3 .
(trg)="s34.2"> Zmluvy uzavreté Radou podľa článku 6 Schengenského protokolu sú záväzné pre nové členské štáty od 1 .  mája 2004 .

(src)="s35.1"> ( 4 )    A bel - és igazságügyek terén azon egyezmények és okmányok vonatkozásában , amelyek elválaszthatatlanok az EU- Szerződés célkitűzéseinek megvalósításától , az új tagállamoknak :
(trg)="s35.1"> 4 .
(trg)="s35.2"> So zreteľom na dohovory alebo nástroje v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí , ktoré sú neoddeliteľné od dosiahnutia cieľov Zmluvy o EÚ , sa od nových členských štátoch vyžaduje :

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s37.1"> csatlakozniuk kell azokhoz , amelyek 2004 . május 1- jén a jelenlegi tagállamok számára aláírásra nyitva állnak , és azokhoz , amelyeket a Tanács az EU- Szerződés VI .  címével összhangban kidolgozott , és a tagállamoknak elfogadásra javasolt ,
(trg)="s37.1"> pristúpiť k tým , ktoré sú k 1 .  máju 2004 otvorené na podpis súčasnými členskými štátmi , a k tým , ktoré boli vypracované Radou v súlade s hlavou VI Zmluvy o EÚ a ktorých prijatie bolo odporučené členským štátom ;

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s39.1"> a tagállamoknak a bel - és igazságügy terén működő intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket kell bevezetniük , amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak .
(trg)="s39.1"> zaviesť správne a iné opatrenia , ako napríklad opatrenia prijaté k 1 .  máju 2004 súčasnými členskými štátmi alebo Radou s cieľom uľahčiť praktickú spoluprácu medzi orgánmi a organizáciami členských štátov činnými v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí .

(src)="s40.1"> 4 . cikk
(trg)="s40.1"> Článok 4

(src)="s41.1"> 2004 . május 1- jétől kezdődően , az Alkotmány III- 197 .  cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként valamennyi új tagállam részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban .
(trg)="s41.1"> Každý nový členský štát sa od 1 .  mája 2004 stane účastníkom hospodárskej a menovej únie ako členský štát , pre ktorý platí výnimka v zmysle článku III- 197 ústavy .

(src)="s42.1"> 5 . cikk
(trg)="s42.1"> Článok 5

(src)="s43.1"> ( 1 )    Az új tagállamok , amelyek a 2003 . április 16- i csatlakozási okmánnyal csatlakoztak a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz , kötelesek csatlakozni minden olyan egyéb megállapodáshoz is , amelyet a jelenlegi tagállamok kötöttek , és amely az Unió működésére vonatkozik vagy annak tevékenységével kapcsolatos . ( 2 )    Az új tagállamoknak csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok által aláírt , az EK- Szerződés 293 .  cikkében említett , illetve az EK- Szerződés célkitűzéseinek teljesítésétől elválaszthatatlan egyezményekhez – amennyiben azok még hatályban vannak – továbbá az ezen egyezményeknek az Európai Közösségek Bírósága általi értelmezéséről szóló jegyzőkönyvekhez , és e célból az azokban szükséges kiigazítások megtétele érdekében tárgyalásokat kell kezdeniük a jelenlegi tagállamokkal .
(trg)="s43.1"> 1 .
(trg)="s43.2"> Od nových členských štátov , ktoré pristúpili prostredníctvom Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 k rozhodnutiam a dohodám prijatým zástupcami vlád členských štátov na zasadnutí Rady , sa vyžaduje , aby pristúpili ku všetkým ostatným zmluvám uzavretým súčasnými členskými štátmi , týkajúcim sa fungovania Únie alebo súvisiacim s jej činnosťou. 2 .
(trg)="s43.3"> Od nových členských štátov sa vyžaduje pristúpiť k dohovorom uvedeným v článku 293 Zmluvy o ES a k tým , ktoré sú neoddeliteľné od dosiahnutia cieľov Zmluvy o ES , pokiaľ sú stále v platnosti , a tiež k protokolom o výklade týchto dohovorov Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev , ktoré podpísali súčasné členské štáty , a na tento účel sa od nich vyžaduje začať so súčasnými členskými štátmi rokovania s cieľom prijať nevyhnutné úpravy .

(src)="s44.1"> 6 . cikk
(trg)="s44.1"> Článok 6

(src)="s45.1"> ( 1 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok és az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség által együttesen eljárva megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodásokhoz vagy egyezményekhez , valamint az ezen államok által kötött olyan megállapodásokhoz , amelyek ezekhez a megállapodásokhoz vagy egyezményekhez kapcsolódnak .
(trg)="s45.1"> 1 .
(trg)="s45.2"> Od nových členských štátov sa vyžaduje pristúpiť , za podmienok ustanovených v tomto protokole , k dohodám alebo dohovorom uzavretým alebo predbežne uplatňovaným súčasnými členskými štátmi a Úniou alebo Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu , a k zmluvám uzavretými týmito štátmi , ktoré súvisia s týmito dohodami alebo dohovormi .

(src)="s46.1"> Az új tagállamoknak a ( 4 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez , továbbá a Fehéroroszországgal , Chilével , Kínával , a Mercosurral vagy Svájccal a Közösség és jelenlegi tagállamai által együttesen kötött vagy aláírt megállapodásokhoz történő csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal , illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni .
(trg)="s46.1"> Pristúpenie nových členských štátov k dohodám alebo dohovorom uvedeným v odseku 4 a k dohodám s Bieloruskom , Čínou , Chile , Mercosur- om a Švajčiarskom , ktoré boli uzavreté alebo podpísané spoločne Spoločenstvom a jeho súčasnými členskými štátmi , bude schválené uzavretím protokolov k týmto dohodám alebo dohovorom medzi Radou , ktorá koná jednomyseľne v mene členských štátov , a príslušnou treťou krajinou , prípadne tretími krajinami , alebo príslušnou medzinárodnou organizáciou .

(src)="s46.2"> Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb , a csatlakozással össze nem függő módosításai tekintetében nem sérti az Unió és az Európai Atomenergia- közösség saját hatásköreit , és nem érinti az ez utóbbiak és tagállamok közötti hatáskörmegosztást .
(trg)="s46.2"> Týmto postupom nie je dotknutá príslušnosť Únie alebo Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu , ani rozdelenie právomocí medzi nimi a členskými štátmi , pokiaľ ide o uzavieranie takýchto dohôd alebo dohovorov v budúcnosti alebo akékoľvek zmeny a doplnenia , ktoré sa netýkajú pristúpenia .

(src)="s46.3"> E jegyzőkönyveket , a tagállamok nevében eljárva , a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva .
(trg)="s46.3"> Komisia dohodne tieto protokoly v mene členských štátov na základe pokynov jednomyseľne schválených Radou a po porade s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov .

(src)="s46.4"> A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak .
(trg)="s46.4"> Návrhy protokolov , ktoré majú byť uzavreté , predloží Rade .

(src)="s47.1"> ( 2 )    Az ( 1 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással az új tagállamokat ezen megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg , mint a jelenlegi tagállamokat . ( 3 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz (
(trg)="s47.1"> 2 .
(trg)="s47.2"> Po pristúpení k dohodám a dohovorom uvedených v odseku 1 nadobudnú nové členské štáty rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z týchto dohôd a dohovorov , ako majú súčasné členské štáty. 3 .
(trg)="s47.3"> Od nových členských štátov sa vyžaduje pristúpiť , za podmienok ustanovených v tomto protokole , k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , annak 128 .  cikkével összhangban .
(trg)="s49.1"> ) v súlade s článkom 128 tejto dohody .

(src)="s50.1"> ( 4 )    2004 . május 1- jétől kezdődően , és adott esetben az ( 1 )  bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek megkötéséig az új tagállamok alkalmazzák a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen Algériával , Azerbajdzsánnal , Bulgáriával , Dél- Afrikával , Dél- Koreával , Egyiptommal , Grúziával , Horvátországgal , Izraellel , Jordániával , Kazahsztánnal , Kirgizisztánnal , Libanonnal , Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal , Marokkóval , Mexikóval , Moldovával , az Orosz Föderációval , Örményországgal , Romániával , San Marinóval , Szíriával , Törökországgal , Tunéziával , Türkmenisztánnal , Ukrajnával , illetve Üzbegisztánnal kötött , valamint a 2004 . május 1- je előtt a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen kötött egyéb megállapodások rendelkezéseit .
(trg)="s50.1"> 4 .
(trg)="s50.2"> Od 1 .  mája 2004 a , ak je to potrebné , do uzavretia potrebných protokolov uvedených v odseku 1 uplatňujú nové členské štáty ustanovenia zmlúv , ktoré uzavreli spoločne súčasné členské štáty a Spoločenstvo s Alžírskom , Arménskom , Azerbajdžanom , Bulharskom , Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko , Chorvátskom , Egyptom , Gruzínskom , Izraelom , Jordánskom , Kazachstanom , Kirgizskom , Libanonom , Mexikom , Moldavskom , Marokom , Rumunskom , Ruskou federáciou , San Marínom , Južnou Afrikou , Kórejskou republikou , Sýriou , Tuniskom , Tureckom , Turkménskom , Ukrajinou a Uzbekistanom , ako aj ustanovenia ostatných zmlúv uzavretých spoločne súčasnými členskými štátmi a Spoločenstvom pred 1 .  májom 2004 .

(src)="s51.1"> E megállapodások bármilyen kiigazításáról csak az ( 1 )  bekezdés második albekezdése rendelkezéseinek megfelelően a többi szerződő állammal megkötött jegyzőkönyvekben lehet rendelkezni .
(trg)="s51.1"> Každá úprava týchto zmlúv sa uskutoční prostredníctvom protokolov uzavretých so zmluvnými štátmi v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom .

(src)="s51.2"> Amennyiben a jegyzőkönyvek megkötésére 2004 . május 1- jéig nem kerül sor , az Unió , az Európai Atomenergia- közösség és a tagállamok saját hatáskörük keretein belül megteszik a szükséges intézkedéseket a helyzet rendezésére .
(trg)="s51.2"> Ak neboli protokoly uzavreté do 1 .  mája 2004 , Únia , Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a členské štáty prijmú v rámci svojich oprávnení nevyhnutné opatrenia na riešenie tejto situácie .

(src)="s52.1"> ( 5 )    2004 . május 1- jétől kezdődően az új tagállamok alkalmazzák a Közösség által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és - megegyezéseket .
(trg)="s52.1"> 5 .
(trg)="s52.2"> Od 1 .  mája 2004 nové členské štáty uplatňujú dvojstranné dohody a dojednania o textile uzavreté Spoločenstvom s tretími krajinami .

(src)="s53.1"> Az Unió által a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamok csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani .
(trg)="s53.1"> Množstvové obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz textilných a odevných výrobkov sú upravené tak , aby sa zohľadnilo pristúpenie nových členských štátov .

(src)="s54.1"> Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és - megegyezések módosításai 2004 . május 1- jéig nem lépnek hatályba , az Unió a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait az új tagállamok csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja .
(trg)="s54.1"> Ak zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o textile nenadobudli platnosť do 1 .  mája 2004 , prijme Únia potrebné úpravy svojich predpisov o dovoze textilných a odevných výrobkov z tretích krajín , aby sa zohľadnilo pristúpenie nových členských štátov .

(src)="s55.1"> ( 6 )    Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamoknak a csatlakozási szerződés aláírását közvetlenül megelőző években megvalósult , az érintett szállító országokból származó acéltermék- behozatala alapján ki kell igazítani .
(trg)="s55.1"> 6 .
(trg)="s55.2"> Množstvové obmedzenia , ktoré Únia uplatňuje na dovoz ocele a výrobkov z ocele , sú upravené na základe dovozu výrobkov z ocele s pôvodom v príslušných dodávateľských krajinách do nových členských štátov v rokoch bezprostredne predchádzajúcich podpísaniu zmluvy o pristúpení .

(src)="s56.1"> ( 7 )    A csatlakozást megelőzően az új tagállamok által harmadik országokkal kötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el .
(trg)="s56.1"> 7 .
(trg)="s56.2"> Dohody o rybnom hospodárstve uzavreté pred 1 .  májom 2004 medzi novými členskými štátmi a tretími krajinami sú spravované Úniou .

(src)="s57.1"> Az említett megállapodásokból eredő , az új tagállamokra vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig , amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak .
(trg)="s57.1"> Práva a záväzky vyplývajúce pre nové členské štáty z týchto dohôd zostávajú nedotknuté , pokiaľ zostanú ustanovenia týchto dohôd predbežne zachované .

(src)="s58.1"> A Tanács , a lehető legrövidebb időn belül , és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt , a Bizottság javaslata alapján , minden egyes esetben meghozza azokat az európai határozatokat , amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek , ideértve azt a lehetőséget is , hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa .
(trg)="s58.1"> Rada v každom prípade bez zbytočného odkladu , najneskôr však pred uplynutím platnosti dohôd uvedených v prvom pododseku , prijme na návrh Komisie vhodné európske rozhodnutia pre pokračovanie rybolovných činností vyplývajúcich z týchto dohôd vrátane možnosti predĺženia platnosti určitých dohôd o najviac jeden rok .

(src)="s59.1"> ( 8 )    2004 . május 1- jével kezdődő hatállyal az új tagállamok felmondják valamennyi , harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásukat , ideértve a Közép- európai Szabadkereskedelmi Megállapodást .
(trg)="s59.1"> 8 .
(trg)="s59.2"> S účinnosťou od 1 .  mája 2004 odstúpia nové členské štáty od všetkých dohôd o voľnom obchode s tretími krajinami vrátane Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode .

(src)="s60.1"> Amennyiben az egyrészről egy vagy több új tagállam , másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az Alkotmányból , és különösen az e jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel , az új tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében , hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntessék .
(trg)="s60.1"> Nové členské štáty prijmú v rozsahu nesúladu dohôd medzi jedným alebo viacerými novými členskými štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej so záväzkami vyplývajúcimi z ústavy a najmä z tohto protokolu potrebné kroky na odstránenie vzniknutého nesúladu .

(src)="s60.2"> Ha egy új tagállam a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik , az új tagállam köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani .
(trg)="s60.2"> Ak sa nový členský štát stretne s ťažkosťami pri úprave dohody uzavretej pred pristúpením s jedným alebo viacerými štátmi , odstúpi od tejto dohody v súlade s podmienkami v nej ustanovenými .

(src)="s61.1"> ( 9 )    Az új tagállamok – amennyiben szükséges – megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében , hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel , illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetüket , amelyeknek az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség , illetve más tagállamok szintén tagjai , illetve részesei , hozzáigazítsák azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez , amelyek az Unióhoz való csatlakozásukból erednek .
(trg)="s61.1"> 9 .
(trg)="s61.2"> Nové členské štáty prijmú v prípade potreby vhodné opatrenia , aby prispôsobili svoje postavenie vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a k tým medzinárodným zmluvám , ktorých zmluvnými stranami sú Únia alebo Európske spoločenstvo pre atómovú energiu alebo iné členské štáty , právam a povinnostiam vyplývajúcim pre Úniu z ich pristúpenia .

(src)="s62.1"> Az új tagállamok 2004 . május 1- jén vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondják különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat és kilépnek azokból a halászati szervezetekből , amelyeknek az Unió is részese , illetve tagja , kivéve , ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel kapcsolatos .
(trg)="s62.1"> K 1 .  máju 2004 alebo čo najskôr po tomto dátume odstúpia od medzinárodných zmlúv o rybnom hospodárstve , ktorých je Únia zmluvnou stranou , a vystúpia z organizácií , ktorých je Spoločenstvo členom , pokiaľ sa ich členstvo nevzťahuje aj na iné oblasti ako na rybné hospodárstvo .

(src)="s63.1"> 7 . cikk
(trg)="s63.1"> Článok 7

(src)="s64.1"> Az intézmények által elfogadott , az e jegyzőkönyvben megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket ; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell .
(trg)="s64.1"> Právny status aktov prijatých inštitúciami , na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia tohto protokolu , zostáva zachovaný ; naďalej platia predovšetkým postupy pre zmeny a doplnenia týchto aktov .

(src)="s65.1"> 8 . cikk
(trg)="s65.1"> Článok 8

(src)="s66.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmányban foglalt azon rendelkezések , amelyek célja vagy eredménye az Európai Unióról szóló szerződés által létrehozott közösségi vagy európai uniós intézmények , szervek vagy hivatalok által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása – a második bekezdés alkalmazására is figyelemmel – , továbbra is hatályban maradnak , az Európai Közösségek Bírósága és az Elsőfokú Bírósága rájuk vonatkozó értelmezésének megfelelően .
(trg)="s66.1"> Ustanovenia Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 , ktorých účelom alebo právnym účinkom je zrušenie alebo zmena a doplnenie , inak ako prechodným opatrením , aktov prijatých inštitúciami , orgánmi , úradmi alebo agentúrami Spoločenstva alebo Európskej únie zriadenými Zmluvou o Európskej únii , zostávajú v platnosti , ako sú vykladané Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Súdom prvého stupňa , s výhradou uplatňovania druhého odseku .

(src)="s67.1"> Ezeknek a rendelkezéseknek a jogi természete megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított jogi aktusokéval , és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni .
(trg)="s67.1"> Tieto ustanovenia majú rovnakú právnu povahu ako akty , ktoré zrušujú alebo menia a dopĺňajú , a podliehajú rovnakým pravidlám ako tieto akty .

(src)="s68.1"> 9 . cikk
(trg)="s68.1"> Článok 9

(src)="s69.1"> Az Európai Közösségek vagy Európai Unióról szóló szerződéssel létrehozott intézmények , szervek vagy hivatalok és az Európai Központi Bank által 2004 . május 1- je előtt elfogadott jogi aktusoknak a cseh , észt , lengyel , lett , litván , magyar , máltai , szlovák és szlovén nyelven megszövegezett szövege az új tagállamok csatlakozásának időpontjától ugyanolyan feltételekkel hiteles , mint a többi nyelven készült hiteles szövegek .
(trg)="s69.1"> Znenie aktov inštitúcií , orgánov , úradov a agentúr Spoločenstva alebo Európskej únie zriadenej Zmluvou o Európskej únii , ako aj znenie aktov Európskej centrálnej banky prijatých pred 1 .  májom 2004 , ktoré boli vyhotovené v českom , estónskom , lotyšskom , litovskom , maďarskom , maltskom , poľskom , slovenskom a slovinskom jazyku , sú autentické od uvedeného dátumu za rovnakých podmienok ako znenia vyhotovené a autentické v ostatných jazykoch .

(src)="s70.1"> 10 . cikk
(trg)="s70.1"> Článok 10

(src)="s71.1"> A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti rendelkezéseket , amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandóak .
(trg)="s71.1"> Európsky zákon Rady môže zrušiť prechodné ustanovenia tohto protokolu , ak sa tieto prestanú byť uplatniteľné .

(src)="s71.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag határoz .
(trg)="s71.2"> Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom .

(src)="s72.1"> 11 . cikk
(trg)="s72.1"> Článok 11

(src)="s73.1"> Az Alkotmányt és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az e jegyzőkönyvben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni .
(trg)="s73.1"> Uplatňovanie ústavy a aktov prijatých inštitúciami podlieha , ako prechodné opatrenie , výnimkám ustanoveným v tomto protokole .

(src)="s74.1"> II .
(src)="s74.2"> CÍM
(trg)="s74.1"> HLAVA II

(src)="s75.1"> ÁLLANDÓ RENDELKEZÉSEK
(trg)="s75.1"> TRVALÉ USTANOVENIA

(src)="s76.1"> 12 . cikk
(trg)="s76.1"> Článok 12

(src)="s77.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány III .  mellékletében felsorolt jogi aktusoknak a csatlakozás következtében szükségessé váló kiigazítására a mellékletben megadott iránymutatások alapján kerül sor a 36 .  cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően és az ott megállapított feltételek szerint .
(trg)="s77.1"> Úpravy aktov uvedených v prílohe III k Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 , ktoré sú nevyhnutné v dôsledku pristúpenia , sú vypracované v súlade s usmerneniami ustanovenými v tejto prílohe a v súlade s postupom a za podmienok ustanovených v článku 36 .

(src)="s78.1"> 13 . cikk
(trg)="s78.1"> Článok 13

(src)="s79.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány IV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az abban a mellékletben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .
(trg)="s79.1"> Opatrenia uvedené v prílohe IV k Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 sa uplatňujú za podmienok ustanovených v tejto prílohe .

(src)="s80.1"> 14 . cikk
(trg)="s80.1"> Článok 14

(src)="s81.1"> A Tanács európai törvényben kiigazíthatja az e jegyzőkönyv közös agrárpolitikára vonatkozó rendelkezéseit , amennyiben az az uniós jog változásai következtében az szükségesnek bizonyul .
(trg)="s81.1"> Európsky zákon Rady môže vykonať úpravy ustanovení tohto protokolu týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky , ktoré sú nevyhnutné v dôsledku zmeny práva Únie .

(src)="s81.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag jár el .
(trg)="s81.2"> Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom .

(src)="s82.1"> III .
(src)="s82.2"> CÍM
(trg)="s82.1"> HLAVA III

(src)="s83.1"> IDEIGLENES RENDELKEZÉSEK
(trg)="s83.1"> DOČASNÉ USTANOVENIA

(src)="s84.1"> 15 . cikk
(trg)="s84.1"> Článok 15

(src)="s85.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány V . , VI . , VII . , VIII . , IX . , X . , XI . , XII . , XIII . és XIV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az új tagállamok vonatkozásában az említett mellékletekben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .
(trg)="s85.1"> Opatrenia uvedené v prílohách V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII a XIV k Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 sa uplatňujú vo vzťahu k novým členským štátom za podmienok ustanovených v týchto prílohách .

(src)="s86.1"> 16 . cikk
(trg)="s86.1"> Článok 16

(src)="s87.1"> ( 1 )    Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló , 2000 . szeptember 29- i 2000/ 597/ EK , Euratom tanácsi határozat (
(trg)="s87.1"> 1 .
(trg)="s87.2"> Príjmy označované ako & # x201E ; clá spoločného colného sadzobníka a ostatné clá & # x201C ; uvedené v článku 2 odseku 1 písm .  b ) rozhodnutia Rady 2000/ 597/ ES , Euratom z 29 .  septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (

(src)="s88.1"> 2
(trg)="s88.1"> 2

(src)="s89.1"> ) 2 .  cikke ( 1 )  bekezdésének b )  pontjában , illetve az ennek helyébe lépő bármely határozat megfelelő rendelkezésében a & # x201E ; közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok & # x201D ; néven megjelölt bevétel azokat a közös vámtarifa szerinti vámtételek alapján számított vámokat és az azokra vonatkozó valamennyi olyan vámengedményt is magában foglalja , amelyeket az Unió az új tagállamok harmadik országokkal folytatott kereskedelme során alkalmaz . ( 2 )    2004- re vonatkozóan , a 2000/ 597/ EK , Euratom határozat 2 .  cikke ( 1 )  bekezdésének c ) és d )  pontjában említett , az egyes új tagállamokra vonatkozó harmonizált hozzáadottértékadó- alap és GNI- alap ( bruttónemzetijövedelem- alap ) az éves alap kétharmadának felel meg .
(trg)="s89.1"> ) , alebo v príslušných ustanoveniach iného rozhodnutia , ktoré ho nahrádza , zahŕňajú aj clá vypočítané na základe sadzieb vyplývajúcich zo Spoločného colného sadzobníka a všetky s tým súvisiace úľavy , ktoré uplatňuje Únia v obchodných vzťahoch medzi novými členskými štátmi a tretími krajinami. 2 .
(trg)="s89.2"> Pre rok 2004 sa harmonizovaný vymeriavací základ DPH a základ HNP ( hrubého národného produktu ) každého nového členského štátu , ktoré sú uvedené v článku 2 odseku 1 písm .  c ) a d ) rozhodnutia 2000/ 597/ ES , Euratom , stanovuje na dve tretiny ročného základu .

(src)="s89.2"> A 2000/ 597/ EK , Euratom határozat 5 .  cikke ( 1 )  bekezdésében említett , a költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció finanszírozásának kiszámítása céljából az egyes új tagállamokra vonatkozó GNI- alap szintén az éves alap kétharmadának felel meg . ( 3 )    A 2000/ 597/ EK , Euratom határozat 2 .  cikke ( 4 )  bekezdése b )  pontjának megfelelően a 2004 . évi rögzített kulcs meghatározása céljából , az új tagállamok maximált hozzáadottértékadó- alapjait ezen államok nem maximált hozzáadottértékadó- alapjának kétharmada , valamint GNI- jük kétharmada alapján kell kiszámítani .
(trg)="s89.3"> Základ HNP každého nového členského štátu , ktorý sa zohľadní pri financovaní úpravy rozpočtovej nevyrovnanosti v prospech Spojeného kráľovstva podľa článku 5 odseku 1 rozhodnutia 2000/ 597/ ES , Euratom sa tiež rovná dvom tretinám ročného základu. 3 .
(trg)="s89.4"> Na účely stanovenia zmrazenej sadzby pre rok 2004 podľa článku 2 odseku 4 písm .  b ) rozhodnutia 2000/ 597/ ES , Euratom sa obmedzené vymeriavacie základy DPH nových členských štátov vypočítajú na základe dvoch tretín ich neobmedzeného základu DPH a dvoch tretín ich HNP .