# et/C2004310.01029701.xml.gz
# sv/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOLL TŠEHHI VABARIIGI , EESTI VABARIIGI , KÜPROSE VABARIIGI , LÄTI VABARIIGI , LEEDU VABARIIGI , UNGARI VABARIIGI , MALTA VABARIIGI , POOLA VABARIIGI , SLOVEENIA VABARIIGI JA SLOVAKI VABARIIGI ÜHINEMISLEPINGU JA - AKTI KOHTA
(trg)="s3.1"> PROTOKOLL OM ANSLUTNINGSFÖRDRAGET OCH ANSLUTNINGSAKTEN FÖR REPUBLIKEN TJECKIEN , REPUBLIKEN ESTLAND , REPUBLIKEN CYPERN , REPUBLIKEN LETTLAND , REPUBLIKEN LITAUEN , REPUBLIKEN UNGERN , REPUBLIKEN MALTA , REPUBLIKEN POLEN , REPUBLIKEN SLOVENIEN OCH REPUBLIKEN SLOVAKIEN

(src)="s4.1"> KÕRGED LEPINGUOSALISED ,
(trg)="s4.1"> DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA ,

(src)="s5.1"> MEENUTADES , et Tšehhi Vabariik , Eesti Vabariik , Küprose Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Poola Vabariik , Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik ühinesid Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu lepinguga asutatud Euroopa Liiduga 1 .  mail 2004 ;
(trg)="s5.1"> SOM ERINRAR OM att Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien den 1 maj 2004 anslöt sig till Europeiska gemenskaperna och den europeiska union som upprättats genom Fördraget om Europeiska unionen ,

(src)="s6.1"> ARVESTADES , et põhiseaduse artikli IV- 437 lõike 2 punkt e näeb ette eespool osutatud 16 .  aprilli 2003 .  aasta ühinemislepingu kehtetuks tunnistamise ;
(trg)="s6.1"> SOM BEAKTAR att Fördraget av den 16 april 2003 om ovannämnda anslutningar skall upphävas enligt artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen ,

(src)="s7.1"> ARVESTADES , et kõnealusele ühinemislepingule lisatud akti paljud sätted on jätkuvalt asjakohased ; ning et põhiseaduse artikli IV- 437 lõikes 2 nähakse ette , et need sätted tuleb sätestada protokollis või tuleb neile protokollis viidata , et nad jääksid kehtima ning nende õiguslik toime säiliks ;
(trg)="s7.1"> SOM BEAKTAR att ett stort antal bestämmelser i den akt som är fogad till anslutningsfördraget fortfarande är relevanta och att dessa bestämmelser enligt artikel IV- 437. 2 i konstitutionen skall återges eller åsyftas i ett protokoll , så att de fortsätter att gälla och behåller sin rättsverkan ,

(src)="s8.1"> NING ARVESTADES , et teatavate kõnealuste sätete põhiseaduse tekstiga vastavusse viimiseks on vaja teha tehnilisi kohandusi , muutmata nende sätete õiguslikku mõju ,
(trg)="s8.1"> SOM BEAKTAR att vissa av dessa bestämmelser måste bli föremål för de tekniska anpassningar som behövs för att de skall överensstämma med konstitutionen utan att den juridiska räckvidden ändras ,

(src)="s9.1"> ON KOKKU LEPPINUD , et Euroopa põhiseaduse lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatakse järgmised sätted :
(trg)="s9.1"> HAR ENATS OM följande bestämmelser , som skall fogas till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen .

(src)="s10.1"> ESIMENE OSA
(trg)="s10.1"> DEL ETT

(src)="s11.1"> 16 .
(src)="s11.2"> APRILLI 2003 .
(src)="s11.3"> AASTA ÜHINEMISAKTIGA SEOTUD SÄTTED
(trg)="s11.1"> BESTÄMMELSER AVSEENDE ANSLUTNINGSAKTEN AV DEN 16 APRIL 2003

(src)="s12.1"> I JAOTIS
(trg)="s12.1"> AVDELNING I

(src)="s13.1"> PÕHIMÕTTED
(trg)="s13.1"> PRINCIPER

(src)="s14.1"> Artikkel 1
(trg)="s14.1"> Artikel 1

(src)="s15.1"> Käesolevas protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid :
(trg)="s15.1"> I detta protokoll menas med

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> 16 .  aprilli 2003 . aasta ühinemisakt
(trg)="s17.1"> anslutningsakten av den 16 april 2003

(src)="s18.1"> on akt Tšehhi Vabariigi , Eesti Vabariigi , Küprose Vabariigi , Läti Vabariigi , Leedu Vabariigi , Ungari Vabariigi , Malta Vabariigi , Poola Vabariigi , Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta ;
(trg)="s18.1"> : akten om villkoren för Republiken Tjeckiens , Republiken Estlands , Republiken Cyperns , Republiken Lettlands , Republiken Litauens , Republiken Ungerns , Republiken Maltas , Republiken Polens , Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen ,

(src)="s19.1"> b )
(trg)="s19.1"> b )

(src)="s20.1"> Euroopa Ühenduse asutamisleping
(trg)="s20.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ( EG- Fördraget )

(src)="s21.1"> ( & # x201C ; EÜ asutamisleping & # x201D ; ) ja
(trg)="s21.1"> och

(src)="s22.1"> Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping
(trg)="s22.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratomfördraget )

(src)="s23.1"> ( & # x201C ; EURATOMi asutamisleping & # x201D ; ) on need lepingud sellisel kujul , nagu neid on täiendatud või muudetud enne 1 .  maid 2004 jõustunud lepingute või muude aktidega ;
(trg)="s23.1"> : dessa fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s24.1"> c )
(trg)="s24.1"> c )

(src)="s25.1"> Euroopa Liidu leping
(trg)="s25.1"> Fördraget om Europeiska unionen ( EU- Fördraget )

(src)="s26.1"> ( & # x201C ; EL leping & # x201D ; ) on kõnealune leping sellisel kujul , nagu seda on täiendatud või muudetud enne 1 .  maid 2004 jõustunud lepingute või muude aktidega ;
(trg)="s26.1"> : detta fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s27.1"> d )
(trg)="s27.1"> d )

(src)="s28.1"> ühendus
(trg)="s28.1"> gemenskapen

(src)="s29.1"> on vastavalt asjaoludele üks ühendus või mõlemad ühendused , millele on osutatud punktis b ;
(trg)="s29.1"> : den ena av eller båda de gemenskaper som avses i b , allt efter omständigheterna ,

(src)="s30.1"> e )
(trg)="s30.1"> e )

(src)="s31.1"> praegused liikmesriigid
(trg)="s31.1"> nuvarande medlemsstater

(src)="s32.1"> on järgmised liikmesriigid :
(trg)="s32.1"> : följande medlemsstater :

(src)="s32.2"> Belgia Kuningriik , Taani Kuningriik , Saksamaa Liitvabariik , Kreeka Vabariik , Hispaania Kuningriik , Prantsuse Vabariik , Iirimaa , Itaalia Vabariik , Luksemburgi Suurhertsogiriik , Madalmaade Kuningriik , Austria Vabariik , Portugali Vabariik , Soome Vabariik , Rootsi Kuningriik ning Suurbritannia ja Põhja- Iiri Ühendkuningriik ;
(trg)="s32.2"> Konungariket Belgien , Konungariket Danmark , Förbundsrepubliken Tyskland , Republiken Grekland , Konungariket Spanien , Republiken Frankrike , Irland , Republiken Italien , Storhertigdömet Luxemburg , Konungariket Nederländerna , Republiken Österrike , Republiken Portugal , Republiken Finland , Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ,

(src)="s33.1"> f )
(trg)="s33.1"> f )

(src)="s34.1"> uued liikmesriigid
(trg)="s34.1"> nya medlemsstater

(src)="s35.1"> on järgmised liikmesriigid :
(trg)="s35.1"> : följande medlemsstater :

(src)="s35.2"> Tšehhi Vabariik , Eesti Vabariik , Küprose Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Poola Vabariik , Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik .
(trg)="s35.2"> Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien .

(src)="s36.1"> Artikkel 2
(trg)="s36.1"> Artikel 2

(src)="s37.1"> Põhiseaduse artikli IV- 437 lõike 2 punktis e osutatud Tšehhi Vabariigi , Eesti Vabariigi , Küprose Vabariigi , Läti Vabariigi , Leedu Vabariigi , Ungari Vabariigi , Malta Vabariigi , Poola Vabariigi , Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemislepingust tulenevad õigused ja kohustused jõustusid kõnealuses lepingus sätestatud tingimustel alates 1 .  maist 2004 .
(trg)="s37.1"> De rättigheter och skyldigheter som följer av det anslutningsfördrag för Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien som avses i artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen har fått verkan , på de villkor som anges i detta fördrag , från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s38.1"> Artikkel 3
(trg)="s38.1"> Artikel 3

(src)="s39.1"> 1 .
(trg)="s39.1"> 1 .

(src)="s39.2"> Euroopa põhiseaduse lepingule lisatud protokolliga ( edaspidi & # x201C ; Schengeni protokoll & # x201D ; ) liidu raamistikku integreeritud Schengeni
(src)="s40.1"> acquis
(src)="s41.1"> ' sätted ning Schengeni
(src)="s42.1"> acquis
(src)="s43.1"> ' l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , mis on loetletud 16 .  aprilli 2003 . aasta ühinemisakti I lisas , samuti muud samalaadsed aktid , mis on vastu võetud enne 1 .  maid 2004 , on uutele liikmesriikidele siduvad ja neid kohaldatakse nimetatud riikides alates 1 .  maist 2004 .
(trg)="s39.2"> Bestämmelserna i Schengenregelverket , införlivade inom unionens ramar genom det protokoll som fogats till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa ( nedan kallat & # x201D ; Schengenprotokollet & # x201D ; ) , och i de akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , enligt förteckningen i bilaga I till anslutningsakten av den 16 april 2003 , samt i eventuella ytterligare sådana akter som antas före den 1 maj 2004 , skall vara bindande för och tillämpas i de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s45.1"> ' sätted ning Schengeni
(src)="s46.1"> acquis
(trg)="s40.1"> 2 .

(src)="s47.1"> ' l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , millele ei ole lõikes 1 osutatud , on uutele liikmesriikidele siduvad alates 1 .  maist 2004 , kuid neid kohaldatakse uues liikmesriigis üksnes nõukogu sellekohase Euroopa otsuse alusel , mis tehakse pärast Schengeni kehtiva hindamiskorra kohaselt toimunud kontrollimist , kas asjaomases uues liikmesriigis on kõnealuse
(src)="s48.1"> acquis
(trg)="s40.2"> De bestämmelser i Schengenregelverket , som det införlivats inom unionens ramar , och i akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 men skall inte tillämpas i en ny medlemsstat förrän efter ett europeiskt beslut av rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den nya medlemsstaten .

(src)="s50.1"> Nõukogu teeb oma otsuse ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga , kusjuures hääletamisel osalevad nõukogu liikmed , kes esindavad nende liikmesriikide valitsusi , mille suhtes on käesolevas lõikes osutatud sätted juba jõustunud , ning selle liikmesriigi valitsuse esindaja , mille suhtes nimetatud sätted jõustatakse .
(trg)="s41.1"> Rådet skall efter att ha hört Europaparlamentet besluta med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i detta stycke redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas .

(src)="s50.2"> Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja- Iiri Ühendkuningriigi valitsusi esindavad nõukogu liikmed võtavad otsustamisest osa niivõrd , kuivõrd otsus käsitleb selliseid Schengeni
(src)="s51.1"> acquis
(src)="s52.1"> ' sätteid ja Schengeni
(src)="s53.1"> acquis
(src)="s54.1"> ' l põhinevaid või sellega muul viisil seotud akte , milles nimetatud liikmesriigid osalevad .
(trg)="s41.2"> De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i akter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar .

(src)="s55.1"> 3 .
(trg)="s42.1"> 3 .

(src)="s55.2"> Lepingud , mille nõukogu on sõlminud Schengeni protokolli artikli 6 alusel , on uutele liikmesriikidele siduvad alates 1 .  maist 2004 .
(trg)="s42.2"> De avtal som rådet har ingått enligt artikel 6 i Schengenprotokollet skall vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s56.1"> 4 .
(trg)="s43.1"> 4 .

(src)="s56.2"> Justiits - ja siseküsimusi käsitlevate konventsioonide või aktide suhtes , mis on lahutamatud EL lepingu eesmärkide saavutamisest , on uued liikmesriigid kohustatud :
(trg)="s43.2"> När det gäller sådana konventioner eller instrument på området för rättsliga och inrikes frågor som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EU- Fördraget skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga

(src)="s57.1"> a )
(trg)="s44.1"> a )

(src)="s58.1"> ühinema nendega , mis on 1 .  mail 2004 praegustele liikmesriikidele allakirjutamiseks avatud , ja nendega , mille nõukogu on koostanud kooskõlas EL lepingu VI jaotisega ja soovitanud liikmesriikidel vastu võtta ;
(trg)="s45.1"> att ansluta sig till dem som den 1 maj 2004 var öppna för undertecknande av de nuvarande medlemsstaterna samt till dem som rådet har utarbetat enligt avdelning VI i EU- Fördraget och rekommenderat medlemsstaterna att anta ,

(src)="s59.1"> b )
(trg)="s46.1"> b )

(src)="s60.1"> võtma kasutusele haldus - ja muud meetmed nagu need , mille praegused liikmesriigid või nõukogu on hiljemalt 1 .  mail 2004 vastu võtnud , et hõlbustada praktilist koostööd liikmesriikide institutsioonide ja organisatsioonide vahel , kes tegutsevad justiits - ja siseküsimuste valdkonnas .
(trg)="s47.1"> att införa administrativa eller andra bestämmelser som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet hade antagit den 1 maj 2004 , för att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer på området för rättsliga och inrikes frågor .

(src)="s61.1"> Artikkel 4
(trg)="s48.1"> Artikel 4

(src)="s62.1"> Alates 1 .  maist 2004 osaleb iga uus liikmesriik majandus - ja rahaliidus kui liikmesriik , mille suhtes on kehtestatud erand põhiseaduse artikli III- 197 tähenduses .
(trg)="s49.1"> Var och en av de nya medlemsstaterna skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med den 1 maj 2004 som medlemsstat med undantag i enlighet med artikel III- 197 i konstitutionen .

(src)="s63.1"> Artikkel 5
(trg)="s50.1"> Artikel 5

(src)="s64.1"> 1 .
(trg)="s51.1"> 1 .

(src)="s64.2"> Uued liikmesriigid , kes on ühinenud 16 .  aprilli 2003 .  aasta ühinemisaktiga otsuste ja kokkulepetega , mille on vastu võtnud nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad , on kohustatud ühinema kõikide muude lepingutega , mille on sõlminud praegused liikmesriigid ja mis käsitlevad liidu toimimist või on seotud selle tegevusega. 2 .
(trg)="s51.2"> De nya medlemsstater som genom anslutningsakten av den 16 april 2003 har anslutit sig till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet skall vara skyldiga att ansluta sig till alla andra avtal som de nuvarande medlemsstaterna har ingått och som gäller unionens funktion eller som har samband med unionens verksamhet. 2 .

(src)="s64.3"> Uued liikmesriigid on kohustatud ühinema EÜ asutamislepingu artiklis 293 ettenähtud konventsioonidega ja nende konventsioonidega , mis on lahutamatud EÜ asutamislepingu eesmärkide saavutamisest , sedavõrd kui need on veel jõus , samuti nende konventsioonide Euroopa Ühenduste Kohtu poolse tõlgendamise protokollidega , millele praegused liikmesriigid on alla kirjutanud , ning sel eesmärgil on uued liikmesriigid kohustatud astuma praeguste liikmesriikidega läbirääkimistesse , et teha nendesse vajalikud muudatused .
(trg)="s51.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att ansluta sig till de konventioner som avses i artikel 293 i EG- Fördraget eller som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EG- Fördraget samt att även ansluta sig till de protokoll om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionerna som de nuvarande medlemsstaterna har undertecknat , om dessa konventioner och protokoll fortfarande är i kraft , och för detta ändamål förbinder de sig att inleda förhandlingar med dessa om nödvändig anpassning av dessa texter .

(src)="s65.1"> Artikkel 6
(trg)="s52.1"> Artikel 6

(src)="s66.1"> 1 .
(trg)="s53.1"> 1 .

(src)="s66.2"> Uued liikmesriigid on kohustatud käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema lepingute ja konventsioonidega , mille praegused liikmesriigid ja liit või Euroopa Aatomienergiaühendus on ühiselt sõlminud või mida nad ajutiselt kohaldavad , ning praeguste liikmesriikide sõlmitud lepingutega , mis on seotud kõnealuste lepingute ja konventsioonidega .
(trg)="s53.2"> På de villkor som anges i detta protokoll skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga att ansluta sig till de avtal eller konventioner som de nuvarande medlemsstaterna har ingått eller provisoriskt tillämpar tillsammans med unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen och att ansluta sig till de avtal som de staterna har ingått och som har samband med sådana avtal eller konventioner .

(src)="s67.1"> Uute liikmesriikide ühinemine lõikes 4 nimetatud lepingute ja konventsioonidega , samuti lepingutega Valgevene , Hiina , Tšiili , Mercosuri ja Šveitsiga , mille on sõlminud või alla kirjutanud ühendus ja selle praegused liikmesriigid ühiselt , toimub sellistele lepingutele või konventsioonidele protokolli lisamise teel , mille sõlmivad liikmesriikide nimel ühehäälselt tegutsev nõukogu ning asjaomane kolmas riik või kolmandad riigid või rahvusvaheline organisatsioon .
(trg)="s54.1"> De nya medlemsstaternas anslutning till de avtal eller konventioner som avses i punkt 4 nedan samt till de avtal med Chile , Kina , Mercosur , Schweiz och Vitryssland som har ingåtts eller undertecknats av gemenskapen tillsammans med de nuvarande medlemsstaterna skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller konventioner ingås mellan rådet , med enhällighet på medlemsstaternas vägnar , och tredjelandet eller tredjeländerna eller den internationella organisationen i fråga .

(src)="s67.2"> See menetlus ei mõjuta liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse pädevust ega volituste jagamist liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning liikmesriikide vahel , mis on seotud selliste lepingute sõlmimisega tulevikus või muude muudatustega , mis ei seostu ühinemisega .
(trg)="s54.2"> Detta förfarande skall inte påverka unionens och Europeiska atomenergigemenskapens egna befogenheter eller beröra fördelningen av befogenheter mellan dessa och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen .

(src)="s67.3"> Liikmesriikide nimel peab nende protokollide üle läbirääkimisi komisjon vastavalt läbirääkimisdirektiividele , mille on ühehäälselt heaks kiitnud nõukogu , ning konsulteerides liikmesriikide esindajatest koosneva komiteega .
(trg)="s54.3"> Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som med enhällighet godkänts av rådet , och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna .

(src)="s67.4"> Komisjon esitab protokollide eelnõud nõukogule sõlmimiseks .
(trg)="s54.4"> Den skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet , så att de kan ingås .

(src)="s68.1"> 2 .
(trg)="s55.1"> 2 .

(src)="s68.2"> Lõikes 1 osutatud lepingute ja konventsioonidega ühinemisel tekivad uutel liikmesriikidel nende lepingute ja konventsioonide alusel samasugused õigused ja kohustused nagu praegustel liikmesriikidel. 3 .
(trg)="s55.2"> När de nya medlemsstaterna ansluter sig till de avtal och konventioner som avses i punkt 1 skall de få samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de nuvarande medlemsstaterna. 3 .

(src)="s68.3"> Uued liikmesriigid on kohustatud käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (
(trg)="s55.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med dess artikel 128 (

(src)="s69.1"> 1
(trg)="s56.1"> 1

(src)="s71.1"> 4 .
(trg)="s57.1"> 4 .

(src)="s71.2"> Alates 1 .  maist 2004 kuni vajaduse korral lõikes 1 osutatud vajalike protokollide sõlmimiseni kohaldavad uued liikmesriigid nende lepingute , mille on praegused liikmesriigid ja ühendus ühiselt sõlminud Alžeeria , Armeenia , Aserbaidžaani , Bulgaaria , Horvaatia , Egiptuse , endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi , Gruusia , Iisraeli , Jordaania , Kasahstani , Kõrgõzstani , Liibanoni , Mehhiko , Moldova , Maroko , Rumeenia , Venemaa Föderatsiooni , San Marino , Lõuna- Aafrika Vabariigi , Lõuna- Korea , Süüria , Tuneesia , Türgi , Türkmenistani , Ukraina ja Usbekistaniga , sätteid , samuti muude lepingute , mida praegused liikmesriigid ja ühendus on ühiselt sõlminud enne 1 .  maid 2004 , sätteid .
(trg)="s57.2"> Från och med den 1 maj 2004 , och i förekommande fall i avvaktan på att de nödvändiga protokoll som avses i punkt 1 skall ingås , skall de nya medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i de avtal som de nuvarande medlemsstaterna och gemenskapen , tillsammans , har ingått med Algeriet , Armenien , Azerbajdzjan , Bulgarien , Egypten , f. d . jugoslaviska republiken Makedonien , Georgien , Israel , Jordanien , Kazakstan , Kirgizistan , Kroatien , Libanon , Marocko , Mexiko , Moldavien , Rumänien , Ryska federationen , San Marino , Sydafrika , Sydkorea , Syrien , Tunisien , Turkiet , Turkmenistan , Ukraina och Uzbekistan samt bestämmelserna i andra avtal som har ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med gemenskapen före den 1 maj 2004 .

(src)="s72.1"> Nende lepingute muudatusi käsitletakse protokollides , mis on sõlmitud lepinguosaliseks olevate riikidega vastavalt lõike 1 teisele lõigule .
(trg)="s58.1"> Eventuella ändringar i dessa avtal skall göras genom protokoll som ingås med motparterna i enlighet med punkt 1 andra stycket .

(src)="s72.2"> Kui 1 .  maiks 2004 ei ole protokolle sõlmitud , võtavad olukorra lahendamiseks vajalikud meetmed liit , Euroopa Aatomienergiaühendus ja liikmesriigid vastavalt oma pädevusele .
(trg)="s58.2"> Om protokollen inte har ingåtts den 1 maj 2004 skall unionen , Europeiska atomenergigemenskapen och medlemsstaterna inom ramen för sina respektive befogenheter vidta nödvändiga åtgärder för att hantera situationen .

(src)="s73.1"> 5 .
(trg)="s59.1"> 5 .

(src)="s73.2"> Alates 1 .  maist 2004 kohaldavad uued liikmesriigid ühenduse poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolseid tekstiililepinguid ja - kokkuleppeid .
(trg)="s59.2"> Från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som gemenskapen har ingått med tredjeland .

(src)="s74.1"> Liidu poolt tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse selliselt , et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist .
(trg)="s60.1"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av textil - och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s75.1"> Kui kahepoolsete tekstiililepingute ja - kokkulepete muudatused ei ole 1 .  maiks 2004 jõustunud , teeb liit vajalikud muudatused oma eeskirjades tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete kolmandatest riikidest importimise kohta , et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist .
(trg)="s61.1"> Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft den 1 maj 2004 skall unionen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil - och beklädnadsvaror från tredjeland för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s76.1"> 6 .
(trg)="s62.1"> 6 .

(src)="s76.2"> Liidu poolt terase ja terasetoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse asjaomastest tarnijariikidest uutesse liikmesriikidesse ühinemislepingu allkirjastamisele vahetult eelnenud aastatel toimunud terasetoodete impordi põhjal .
(trg)="s62.2"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval av de nya medlemsstaternas import under åren omedelbart föregående undertecknandet av anslutningsfördraget av stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna .

(src)="s77.1"> 7 .
(trg)="s63.1"> 7 .

(src)="s77.2"> Uute liikmesriikide poolt kolmandate riikidega enne 1 .  maid 2004 sõlmitud kalanduslepinguid haldab liit .
(trg)="s63.2"> De fiskeavtal som de nya medlemsstaterna ingått med tredjeland före anslutningen skall förvaltas av unionen .

(src)="s78.1"> Nendest lepingutest tulenevad uute liikmesriikide õigused ja kohustused ei muutu ajal , mil nende lepingute sätted on ajutiselt jõus .
(trg)="s64.1"> De rättigheter och skyldigheter som de nya medlemsstaterna har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls .

(src)="s79.1"> Niipea kui võimalik ja igal juhul enne esimeses lõigus osutatud lepingute kehtivuse lõppemist võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu asjakohased Euroopa otsused nendest lepingutest tuleneva kalapüügi jätkumise kohta , sealhulgas võimaluse kohta pikendada teatavaid lepinguid ajavahemikuks , mis ei ületa ühte aastat .
(trg)="s65.1"> Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket löpt ut skall lämpliga europeiska beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet på förslag av kommissionen , varvid det även skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år .

(src)="s80.1"> 8 .
(trg)="s66.1"> 8 .

(src)="s80.2"> Alates 1 .  maist 2004 taganevad uued liikmesriigid kõikidest kolmandate riikidega sõlmitud vabakaubanduslepingutest , kaasa arvatud Kesk- Euroopa vabakaubandusleping .
(trg)="s66.2"> Med verkan från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna frånträda alla frihandelsavtal med tredjeland , inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet .

(src)="s81.1"> Kui lepingud , mille on sõlminud ühelt poolt uus liikmesriik või mitu uut liikmesriiki ja teiselt poolt kolmas riik või mitu kolmandat riiki , ei ole kooskõlas põhiseaduse ja iseäranis käesoleva protokolli järgsete kohustustega , astuvad asjaomased uued liikmesriigid vajalikke samme , et kõrvaldada kindlaks tehtud vastuolud .
(trg)="s67.1"> I den mån avtal mellan en eller flera nya medlemsstater å ena sidan och ett eller flera tredjeländer å andra sidan inte är förenliga med de skyldigheter som följer av konstitutionen och särskilt av detta protokoll skall den eller de nya medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats .

(src)="s81.2"> Kui uuel liikmesriigil on raskusi enne ühinemiskuupäeva ühe või mitme kolmanda riigiga sõlmitud lepingu muutmisel , taganeb ta lepingust vastavalt selle tingimustele .
(trg)="s67.2"> Om en ny medlemsstat har svårigheter med att anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller flera tredjeländer före anslutningen skall den enligt bestämmelserna i det avtalet frånträda det .

(src)="s82.1"> 9 .
(trg)="s68.1"> 9 .

(src)="s82.2"> Vajaduse korral võtavad uued liikmesriigid asjakohased meetmed , et kohandada oma seisukoht rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende rahvusvaheliste lepingute suhtes , milles osalevad ka liit või Euroopa Aatomienergiaühendus või teised liikmesriigid , õiguste ja kohustustega , mis tulenevad nende ühinemisest liiduga .
(trg)="s68.2"> De nya medlemsstaterna skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen till unionen .

(src)="s83.1"> 1 . mail 2004 või võimalikult kiiresti pärast seda taganevad nad eelkõige sellistest rahvusvahelistest kalanduslepingutest ja astuvad välja sellistest rahvusvahelistest kalandusorganisatsioonidest , milles osaleb ka liit , välja arvatud juhul , kui nende liikmesus seondub muude küsimustega kui kalandus .
(trg)="s69.1"> I synnerhet skall de den 1 maj 2004 eller så snart som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även unionen är part i , om inte deras medlemskap har samband med något annat än fiske .

(src)="s84.1"> Artikkel 7
(trg)="s70.1"> Artikel 7

(src)="s85.1"> Institutsioonide poolt vastuvõetud aktid , millega on seotud käesoleva protokolli üleminekusätted , säilitavad oma õigusjõu ; eelkõige jääb kehtima nende aktide muutmise kord .
(trg)="s71.1"> De akter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i detta protokoll skall behålla sin rättsliga status ; i synnerhet skall förfarandena för ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen .

(src)="s86.1"> Artikkel 8
(trg)="s72.1"> Artikel 8

(src)="s87.1"> 16 . aprilli 2003 . aasta ühinemisakti sätted , mille eesmärgiks või tagajärjeks on Euroopa Ühenduste Kohtu ja esimese astme kohtu tõlgenduses tunnistada kehtetuks või muuta , teisiti kui üleminekumeetmena , ühenduse või Euroopa Liidu lepinguga asutatud Euroopa Liidu institutsioonide , organite või asutuste poolt vastu võetud akte , jäävad jõusse , kohaldades teises lõigus sätestatut .
(trg)="s73.1"> De bestämmelser i anslutningsakten av den 16 april 2003 vars syfte eller verkan är att upphäva eller ändra akter antagna av institutioner , organ eller myndigheter vid gemenskapen eller den europeiska union som upprättats genom EU- Fördraget , så som de tolkats av Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätten , skall , utom när det är fråga om en övergångsåtgärd , fortsätta att gälla om inte annat följer av tillämpningen av andra stycket .

(src)="s88.1"> Nendel sätetel on samasugune õigusjõud nagu aktidel , mida nad kehtetuks tunnistavad või muudavad , ning neile kohaldatakse samu eeskirju , mida kõnealustele aktidele .
(trg)="s74.1"> Dessa bestämmelser skall ha samma rättsliga status som de akter som upphävts eller ändrats genom dessa bestämmelser och skall vara underkastade samma regler som dessa .