# et/C2004310.01029701.xml.gz
# pl/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOLL TŠEHHI VABARIIGI , EESTI VABARIIGI , KÜPROSE VABARIIGI , LÄTI VABARIIGI , LEEDU VABARIIGI , UNGARI VABARIIGI , MALTA VABARIIGI , POOLA VABARIIGI , SLOVEENIA VABARIIGI JA SLOVAKI VABARIIGI ÜHINEMISLEPINGU JA - AKTI KOHTA
(trg)="s3.1"> PROTOKÓŁ W SPRAWIE TRAKTATU O PRZYSTĄPIENIU I AKTU PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ , REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ , REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ , REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ , REPUBLIKI LITEWSKIEJ , REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ , REPUBLIKI MALTY , RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , REPUBLIKI SŁOWENII I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

(src)="s4.1"> KÕRGED LEPINGUOSALISED ,
(trg)="s4.1"> WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ,

(src)="s5.1"> MEENUTADES , et Tšehhi Vabariik , Eesti Vabariik , Küprose Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Poola Vabariik , Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik ühinesid Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu lepinguga asutatud Euroopa Liiduga 1 .  mail 2004 ;
(trg)="s5.1"> PRZYPOMINAJĄC , że Republika Czeska , Republika Estońska , Republika Cypryjska , Republika Łotewska , Republika Litewska , Republika Węgierska , Republika Malty , Rzeczpospolita Polska , Republika Słowenii i Republika Słowacka przystąpiły do Wspólnot Europejskich i do Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku ,

(src)="s6.1"> ARVESTADES , et põhiseaduse artikli IV- 437 lõike 2 punkt e näeb ette eespool osutatud 16 .  aprilli 2003 .  aasta ühinemislepingu kehtetuks tunnistamise ;
(trg)="s6.1"> MAJĄC NA UWADZE , że artykuł IV- 437 ustęp 2 lit .  e ) Konstytucji przewiduje uchylenie Traktatu z dnia 16 kwietnia 2003 roku dotyczącego przystąpienia państw , o których mowa powyżej ,

(src)="s7.1"> ARVESTADES , et kõnealusele ühinemislepingule lisatud akti paljud sätted on jätkuvalt asjakohased ; ning et põhiseaduse artikli IV- 437 lõikes 2 nähakse ette , et need sätted tuleb sätestada protokollis või tuleb neile protokollis viidata , et nad jääksid kehtima ning nende õiguslik toime säiliks ;
(trg)="s7.1"> MAJĄC NA UWADZE , że wiele postanowień Aktu załączonego do tego Traktatu o Przystąpieniu pozostanie aktualnymi ; że artykuł IV- 437 ustęp 2 Konstytucji przewiduje , że takie postanowienia muszą zostać włączone lub wymienione w protokole , aby pozostały w mocy a ich skutki prawne zostały utrzymane ,

(src)="s8.1"> NING ARVESTADES , et teatavate kõnealuste sätete põhiseaduse tekstiga vastavusse viimiseks on vaja teha tehnilisi kohandusi , muutmata nende sätete õiguslikku mõju ,
(trg)="s8.1"> MAJĄC NA UWADZE , że niektóre z tych postanowień wymagają dostosowań technicznych niezbędnych dla zapewnienia zgodności z Konstytucją bez wpływu na ich skutki prawne ,

(src)="s9.1"> ON KOKKU LEPPINUD , et Euroopa põhiseaduse lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatakse järgmised sätted :
(trg)="s9.1"> PRZYJĘŁY następujące postanowienia , które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej :

(src)="s10.1"> ESIMENE OSA
(trg)="s10.1"> CZĘŚĆ PIERWSZA

(src)="s11.1"> 16 .
(src)="s11.2"> APRILLI 2003 .
(src)="s11.3"> AASTA ÜHINEMISAKTIGA SEOTUD SÄTTED
(trg)="s11.1"> POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO AKTU PRZYSTĄPIENIA Z DNIA 16 KWIETNIA 2003 ROKU

(src)="s12.1"> I JAOTIS
(trg)="s12.1"> TYTUŁ I

(src)="s13.1"> PÕHIMÕTTED
(trg)="s13.1"> ZASADY

(src)="s14.1"> Artikkel 1
(trg)="s14.1"> Artykuł 1

(src)="s15.1"> Käesolevas protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid :
(trg)="s15.1"> Do celów niniejszego Protokołu :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> 16 .  aprilli 2003 . aasta ühinemisakt
(trg)="s17.1"> określenie & # x201E ; Akt Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku & # x201D ; oznacza Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej , Republiki Estońskiej , Republiki Cypryjskiej , Republiki Łotewskiej , Republiki Litewskiej , Republiki Węgierskiej , Republiki Malty , Rzeczypospolitej Polskiej , Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej ,

(src)="s19.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s20.1"> Euroopa Ühenduse asutamisleping
(src)="s21.1"> ( & # x201C ; EÜ asutamisleping & # x201D ; ) ja
(src)="s22.1"> Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping
(src)="s23.1"> ( & # x201C ; EURATOMi asutamisleping & # x201D ; ) on need lepingud sellisel kujul , nagu neid on täiendatud või muudetud enne 1 .  maid 2004 jõustunud lepingute või muude aktidega ;
(trg)="s19.1"> określenia & # x201E ; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat WE & # x201D ; ) i & # x201E ; Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat EWEA & # x201D ; ) oznaczają powyższe traktaty , uzupełnione i zmienione traktatami lub innymi aktami , które weszły w życie przed 1 maja 2004 roku ,

(src)="s24.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s25.1"> Euroopa Liidu leping
(src)="s26.1"> ( & # x201C ; EL leping & # x201D ; ) on kõnealune leping sellisel kujul , nagu seda on täiendatud või muudetud enne 1 .  maid 2004 jõustunud lepingute või muude aktidega ;
(trg)="s21.1"> określenie & # x201E ; Traktat o Unii Europejskiej & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat UE & # x201D ; ) oznacza powyższy Traktat , uzupełniony lub zmieniony traktatami lub innymi aktami , które weszły w życie przed 1 maja 2004 roku ,

(src)="s27.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s28.1"> ühendus
(src)="s29.1"> on vastavalt asjaoludele üks ühendus või mõlemad ühendused , millele on osutatud punktis b ;
(trg)="s23.1"> określenie & # x201E ; Wspólnota & # x201D ; oznacza , zależnie od okoliczności , jedną lub obydwie Wspólnoty , o których mowa w lit .  b ) ,

(src)="s30.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s31.1"> praegused liikmesriigid
(trg)="s25.1"> określenie & # x201E ; obecne Państwa Członkowskie & # x201D ; oznacza następujące Państwa Członkowskie :

(src)="s32.1"> on järgmised liikmesriigid :
(src)="s32.2"> Belgia Kuningriik , Taani Kuningriik , Saksamaa Liitvabariik , Kreeka Vabariik , Hispaania Kuningriik , Prantsuse Vabariik , Iirimaa , Itaalia Vabariik , Luksemburgi Suurhertsogiriik , Madalmaade Kuningriik , Austria Vabariik , Portugali Vabariik , Soome Vabariik , Rootsi Kuningriik ning Suurbritannia ja Põhja- Iiri Ühendkuningriik ;
(trg)="s25.2"> Królestwo Belgii , Królestwo Danii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Grecką , Królestwo Hiszpanii , Republikę Francuską , Irlandię , Republikę Włoską , Wielkie Księstwo Luksemburga , Królestwo Niderlandów , Republikę Austrii , Republikę Portugalską , Republikę Finlandii , Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ,

(src)="s33.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s34.1"> uued liikmesriigid
(src)="s35.1"> on järgmised liikmesriigid :
(trg)="s27.1"> określenie & # x201E ; nowe Państwa Członkowskie & # x201D ; oznacza następujące Państwa Członkowskie :

(src)="s35.2"> Tšehhi Vabariik , Eesti Vabariik , Küprose Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Poola Vabariik , Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik .
(trg)="s27.2"> Republikę Czeską , Republikę Estońską , Republikę Cypryjską , Republikę Łotewską , Republikę Litewską , Republikę Węgierską , Republikę Malty , Rzeczpospolitą Polską , Republikę Słowenii i Republikę Słowacką .

(src)="s36.1"> Artikkel 2
(trg)="s28.1"> Artykuł 2

(src)="s37.1"> Põhiseaduse artikli IV- 437 lõike 2 punktis e osutatud Tšehhi Vabariigi , Eesti Vabariigi , Küprose Vabariigi , Läti Vabariigi , Leedu Vabariigi , Ungari Vabariigi , Malta Vabariigi , Poola Vabariigi , Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemislepingust tulenevad õigused ja kohustused jõustusid kõnealuses lepingus sätestatud tingimustel alates 1 .  maist 2004 .
(trg)="s29.1"> Prawa i obowiązki wynikające z Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej , Republiki Estońskiej , Republiki Cypryjskiej , Republiki Łotewskiej , Republiki Litewskiej , Republiki Węgierskiej , Republiki Malty , Rzeczypospolitej Polskiej , Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej , określone w artykule IV- 437 ustęp 2 lit .  e ) Konstytucji , stały się skuteczne od 1 maja 2004 roku na warunkach ustanowionych w tym Traktacie .

(src)="s38.1"> Artikkel 3
(trg)="s30.1"> Artykuł 3

(src)="s39.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s39.2"> Euroopa põhiseaduse lepingule lisatud protokolliga ( edaspidi & # x201C ; Schengeni protokoll & # x201D ; ) liidu raamistikku integreeritud Schengeni
(src)="s40.1"> acquis
(trg)="s31.2"> Od 1 maja 2004 roku nowe Państwa Członkowskie są związane i stosują przepisy dorobku Schengen włączone w ramy Unii przez protokół dołączony do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy ( zwany dalej & # x201E ; Protokołem Schengen & # x201D ; ) oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , wymienione w załączniku I do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku , jak również jakiekolwiek dalsze akty przyjęte przed 1 maja 2004 roku .

(src)="s42.1"> acquis
(trg)="s32.1"> 2 .

(src)="s43.1"> ' l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , mis on loetletud 16 .  aprilli 2003 . aasta ühinemisakti I lisas , samuti muud samalaadsed aktid , mis on vastu võetud enne 1 .  maid 2004 , on uutele liikmesriikidele siduvad ja neid kohaldatakse nimetatud riikides alates 1 .  maist 2004 .
(trg)="s32.2"> Przepisy dorobku Schengen w postaci , w jakiej zostały włączone w ramy Unii oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , które nie zostały wymienione w ustępie 1 , będąc wiążącymi dla nowych Państw Członkowskich od 1 maja 2004 roku , stosowane są w nowym Państwie Członkowskim wyłącznie na mocy europejskiej decyzji Rady podjętej w tym celu , po sprawdzeniu , zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen , iż w nowym Państwie Członkowskim zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku .

(src)="s47.1"> ' l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , millele ei ole lõikes 1 osutatud , on uutele liikmesriikidele siduvad alates 1 .  maist 2004 , kuid neid kohaldatakse uues liikmesriigis üksnes nõukogu sellekohase Euroopa otsuse alusel , mis tehakse pärast Schengeni kehtiva hindamiskorra kohaselt toimunud kontrollimist , kas asjaomases uues liikmesriigis on kõnealuse
(src)="s48.1"> acquis
(trg)="s33.1"> Rada podejmuje decyzję po konsultacji z Parlamentem Europejskim , stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich , w stosunku do których postanowienia niniejszego ustępu już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela rządu Państwa Członkowskiego , w stosunku do którego postanowienia te mają zostać wprowadzone w życie .

(src)="s49.1"> ' kõigi osade rakendamise tingimused täidetud .
(src)="s50.1"> Nõukogu teeb oma otsuse ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga , kusjuures hääletamisel osalevad nõukogu liikmed , kes esindavad nende liikmesriikide valitsusi , mille suhtes on käesolevas lõikes osutatud sätted juba jõustunud , ning selle liikmesriigi valitsuse esindaja , mille suhtes nimetatud sätted jõustatakse .
(trg)="s33.2"> Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji , w zakresie , w jakim decyzja ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim związanych , w których te Państwa Członkowskie biorą udział .

(src)="s55.1"> 3 .
(trg)="s34.1"> 3 .

(src)="s55.2"> Lepingud , mille nõukogu on sõlminud Schengeni protokolli artikli 6 alusel , on uutele liikmesriikidele siduvad alates 1 .  maist 2004 .
(trg)="s34.2"> Umowy zawarte przez Radę zgodnie z artykułem 6 Protokołu Schengen są wiążące dla nowych Państw Członkowskich od 1 maja 2004 roku .

(src)="s56.1"> 4 .
(trg)="s35.1"> 4 .

(src)="s56.2"> Justiits - ja siseküsimusi käsitlevate konventsioonide või aktide suhtes , mis on lahutamatud EL lepingu eesmärkide saavutamisest , on uued liikmesriigid kohustatud :
(trg)="s35.2"> W stosunku do konwencji lub środków w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych , których nie można oddzielić od osiągnięcia celów Traktatu UE , nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do :

(src)="s57.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s58.1"> ühinema nendega , mis on 1 .  mail 2004 praegustele liikmesriikidele allakirjutamiseks avatud , ja nendega , mille nõukogu on koostanud kooskõlas EL lepingu VI jaotisega ja soovitanud liikmesriikidel vastu võtta ;
(trg)="s37.1"> przystąpienia do tych spośród nich , które do 1 maja 2004 roku zostały otwarte do podpisu przez obecne Państwa Członkowskie , a także do tych , które zostały przygotowane przez Radę zgodnie z tytułem VI Traktatu UE i których przyjęcie Rada zaleciła Państwom Członkowskim ;

(src)="s59.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s60.1"> võtma kasutusele haldus - ja muud meetmed nagu need , mille praegused liikmesriigid või nõukogu on hiljemalt 1 .  mail 2004 vastu võtnud , et hõlbustada praktilist koostööd liikmesriikide institutsioonide ja organisatsioonide vahel , kes tegutsevad justiits - ja siseküsimuste valdkonnas .
(trg)="s39.1"> wprowadzenia uregulowań administracyjnych i innych , takich jak te przyjęte do 1 maja 2004 roku przez obecne Państwa Członkowskie lub przez Radę celem ułatwienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich zajmującymi się wymiarem sprawiedliwości i sprawami wewnętrznymi .

(src)="s61.1"> Artikkel 4
(trg)="s40.1"> Artykuł 4

(src)="s62.1"> Alates 1 .  maist 2004 osaleb iga uus liikmesriik majandus - ja rahaliidus kui liikmesriik , mille suhtes on kehtestatud erand põhiseaduse artikli III- 197 tähenduses .
(trg)="s41.1"> Każde z nowych Państw Członkowskich uczestniczy w unii gospodarczej i walutowej z dniem 1 maja 2004 roku jako Państwo Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu III- 197 Konstytucji .

(src)="s63.1"> Artikkel 5
(trg)="s42.1"> Artykuł 5

(src)="s64.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> 1 .

(src)="s64.2"> Uued liikmesriigid , kes on ühinenud 16 .  aprilli 2003 .  aasta ühinemisaktiga otsuste ja kokkulepetega , mille on vastu võtnud nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad , on kohustatud ühinema kõikide muude lepingutega , mille on sõlminud praegused liikmesriigid ja mis käsitlevad liidu toimimist või on seotud selle tegevusega. 2 .
(trg)="s43.2"> Nowe Państwa Członkowskie , które przystąpiły na mocy Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie , są zobowiązane do przystąpienia do wszystkich innych umów zawartych przez obecne Państwa Członkowskie dotyczących funkcjonowania Unii lub związanych z jej działaniami. 2 .

(src)="s64.3"> Uued liikmesriigid on kohustatud ühinema EÜ asutamislepingu artiklis 293 ettenähtud konventsioonidega ja nende konventsioonidega , mis on lahutamatud EÜ asutamislepingu eesmärkide saavutamisest , sedavõrd kui need on veel jõus , samuti nende konventsioonide Euroopa Ühenduste Kohtu poolse tõlgendamise protokollidega , millele praegused liikmesriigid on alla kirjutanud , ning sel eesmärgil on uued liikmesriigid kohustatud astuma praeguste liikmesriikidega läbirääkimistesse , et teha nendesse vajalikud muudatused .
(trg)="s43.3"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia do konwencji przewidzianych w artykule 293 Traktatu WE , oraz do tych , których nie można oddzielić od realizacji celów Traktatu WE , pozostających w mocy , a także do protokołów w sprawie dokonywania przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wykładni tych konwencji , które zostały podpisane przez obecne Państwa Członkowskie ; w tym celu nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do rozpoczęcia z obecnymi Państwami Członkowskimi rokowań prowadzących do dokonania niezbędnych dostosowań w tych aktach .

(src)="s65.1"> Artikkel 6
(trg)="s44.1"> Artykuł 6

(src)="s66.1"> 1 .
(trg)="s45.1"> 1 .

(src)="s66.2"> Uued liikmesriigid on kohustatud käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema lepingute ja konventsioonidega , mille praegused liikmesriigid ja liit või Euroopa Aatomienergiaühendus on ühiselt sõlminud või mida nad ajutiselt kohaldavad , ning praeguste liikmesriikide sõlmitud lepingutega , mis on seotud kõnealuste lepingute ja konventsioonidega .
(trg)="s45.2"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole do umów lub konwencji zawartych lub tymczasowo stosowanych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie i Unię lub Europejską Wspólnotę Energii Atomowej , a także do umów zawartych przez te Państwa , związanych z wyżej wymienionymi umowami i konwencjami .

(src)="s67.1"> Uute liikmesriikide ühinemine lõikes 4 nimetatud lepingute ja konventsioonidega , samuti lepingutega Valgevene , Hiina , Tšiili , Mercosuri ja Šveitsiga , mille on sõlminud või alla kirjutanud ühendus ja selle praegused liikmesriigid ühiselt , toimub sellistele lepingutele või konventsioonidele protokolli lisamise teel , mille sõlmivad liikmesriikide nimel ühehäälselt tegutsev nõukogu ning asjaomane kolmas riik või kolmandad riigid või rahvusvaheline organisatsioon .
(trg)="s46.1"> Przystąpienie nowych Państw Członkowskich do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 4 poniżej , jak również do umów z Białorusią , Chinami , Chile , Mercosur i Szwajcarią zawartych lub podpisanych wspólnie przez Wspólnotę oraz jej obecne Państwa Członkowskie , nastąpi poprzez zawarcie protokołu do takich umów lub konwencji , między Radą , stanowiącą jednomyślnie w imieniu Państw Członkowskich , a państwem lub państwami trzecimi lub organizacją międzynarodową .

(src)="s67.2"> See menetlus ei mõjuta liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse pädevust ega volituste jagamist liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning liikmesriikide vahel , mis on seotud selliste lepingute sõlmimisega tulevikus või muude muudatustega , mis ei seostu ühinemisega .
(trg)="s46.2"> Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz nie wpływa na podział kompetencji między Unią i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian niezwiązanych z przystąpieniem .

(src)="s67.3"> Liikmesriikide nimel peab nende protokollide üle läbirääkimisi komisjon vastavalt läbirääkimisdirektiividele , mille on ühehäälselt heaks kiitnud nõukogu , ning konsulteerides liikmesriikide esindajatest koosneva komiteega .
(trg)="s46.3"> Komisja prowadzi rokowania dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich na podstawie dyrektyw negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę , stanowiącą jednomyślnie , oraz po konsultacji z komitetem składającym się z przedstawicieli Państw Członkowskich .

(src)="s67.4"> Komisjon esitab protokollide eelnõud nõukogule sõlmimiseks .
(trg)="s46.4"> Komisja przedkłada Radzie projekty protokołów , które mają zostać zawarte .

(src)="s68.1"> 2 .
(trg)="s47.1"> 2 .

(src)="s68.2"> Lõikes 1 osutatud lepingute ja konventsioonidega ühinemisel tekivad uutel liikmesriikidel nende lepingute ja konventsioonide alusel samasugused õigused ja kohustused nagu praegustel liikmesriikidel. 3 .
(src)="s68.3"> Uued liikmesriigid on kohustatud käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (
(src)="s69.1"> 1
(trg)="s47.2"> Po przystąpieniu do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 1 , nowe Państwa Członkowskie nabywają na mocy tych umów i konwencji takie same prawa i obowiązki jakie mają obecne Państwa Członkowskie. 3 .

(src)="s70.1"> ) vastavalt selle artiklile 128 .
(trg)="s47.3"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zgodnie z jego artykułem 128 (
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s71.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> 4 .

(src)="s71.2"> Alates 1 .  maist 2004 kuni vajaduse korral lõikes 1 osutatud vajalike protokollide sõlmimiseni kohaldavad uued liikmesriigid nende lepingute , mille on praegused liikmesriigid ja ühendus ühiselt sõlminud Alžeeria , Armeenia , Aserbaidžaani , Bulgaaria , Horvaatia , Egiptuse , endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi , Gruusia , Iisraeli , Jordaania , Kasahstani , Kõrgõzstani , Liibanoni , Mehhiko , Moldova , Maroko , Rumeenia , Venemaa Föderatsiooni , San Marino , Lõuna- Aafrika Vabariigi , Lõuna- Korea , Süüria , Tuneesia , Türgi , Türkmenistani , Ukraina ja Usbekistaniga , sätteid , samuti muude lepingute , mida praegused liikmesriigid ja ühendus on ühiselt sõlminud enne 1 .  maid 2004 , sätteid .
(trg)="s50.2"> Począwszy od 1 maja 2004 roku , oraz , w stosownych przypadkach , do czasu zawarcia niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 1 , nowe Państwa Członkowskie stosują postanowienia umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie oraz Wspólnotę z Algierią , Armenią , Azerbejdżanem , Bułgarią , Chorwacją , Egiptem , Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii , Federacją Rosyjską , Gruzją , Izraelem , Jordanią , Kazachstanem , Kirgistanem , Koreą Południową , Libanem , Meksykiem , Mołdową , Marokiem , Republiką Południowej Afryki , Rumunią , San Marino , Syrią , Tunezją , Turcją , Turkmenistanem , Ukrainą oraz Uzbekistanem , jak również innych umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie i Wspólnotę przed 1 maja 2004 roku .

(src)="s72.1"> Nende lepingute muudatusi käsitletakse protokollides , mis on sõlmitud lepinguosaliseks olevate riikidega vastavalt lõike 1 teisele lõigule .
(trg)="s51.1"> Wszelkie dostosowania w tych umowach stanowią przedmiot protokołów zawartych z państwami- stronami , zgodnie z postanowieniami ustępu 1 akapit drugi .

(src)="s72.2"> Kui 1 .  maiks 2004 ei ole protokolle sõlmitud , võtavad olukorra lahendamiseks vajalikud meetmed liit , Euroopa Aatomienergiaühendus ja liikmesriigid vastavalt oma pädevusele .
(trg)="s51.2"> Jeżeli protokoły nie zostaną zawarte do 1 maja 2004 roku , Unia , Europejska Wspólnota Energii Atomowej oraz Państwa Członkowskie podejmą , odpowiednio w ramach ich odpowiednich kompetencji , niezbędne środki w celu zajęcia się tą sytuacją .

(src)="s73.1"> 5 .
(trg)="s52.1"> 5 .

(src)="s73.2"> Alates 1 .  maist 2004 kohaldavad uued liikmesriigid ühenduse poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolseid tekstiililepinguid ja - kokkuleppeid .
(trg)="s52.2"> Począwszy od 1 maja 2004 roku , nowe Państwa Członkowskie stosują dwustronne umowy oraz uzgodnienia włókiennicze zawarte przez Wspólnotę z państwami trzecimi .

(src)="s74.1"> Liidu poolt tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse selliselt , et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist .
(trg)="s53.1"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie produktów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane z uwzględnieniem przystąpienia nowych Państw Członkowskich .

(src)="s75.1"> Kui kahepoolsete tekstiililepingute ja - kokkulepete muudatused ei ole 1 .  maiks 2004 jõustunud , teeb liit vajalikud muudatused oma eeskirjades tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete kolmandatest riikidest importimise kohta , et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist .
(trg)="s54.1"> Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie produktów włókienniczych nie wejdą w życie do 1 maja 2004 roku , Unia dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach dotyczących przywozu produktów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu uwzględnienia przystąpienia nowych Państw Członkowskich .

(src)="s76.1"> 6 .
(trg)="s55.1"> 6 .

(src)="s76.2"> Liidu poolt terase ja terasetoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse asjaomastest tarnijariikidest uutesse liikmesriikidesse ühinemislepingu allkirjastamisele vahetult eelnenud aastatel toimunud terasetoodete impordi põhjal .
(trg)="s55.2"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną dostosowane na podstawie dokonywanego przez nowe Państwa Członkowskie przywozu wyrobów stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców w latach bezpośrednio poprzedzających podpisanie Traktatu o Przystąpieniu .

(src)="s77.1"> 7 .
(trg)="s56.1"> 7 .

(src)="s77.2"> Uute liikmesriikide poolt kolmandate riikidega enne 1 .  maid 2004 sõlmitud kalanduslepinguid haldab liit .
(trg)="s56.2"> Umowy w dziedzinie rybołówstwa zawarte przed 1 maja 2004 roku przez nowe Państwa Członkowskie z państwami trzecimi są zarządzane przez Unię .

(src)="s78.1"> Nendest lepingutest tulenevad uute liikmesriikide õigused ja kohustused ei muutu ajal , mil nende lepingute sätted on ajutiselt jõus .
(trg)="s57.1"> Prawa i obowiązki nowych Państw Członkowskich wynikające z tych umów pozostają niezmienione przez okres , w którym postanowienia tych umów będą tymczasowo utrzymane w mocy .

(src)="s79.1"> Niipea kui võimalik ja igal juhul enne esimeses lõigus osutatud lepingute kehtivuse lõppemist võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu asjakohased Euroopa otsused nendest lepingutest tuleneva kalapüügi jätkumise kohta , sealhulgas võimaluse kohta pikendada teatavaid lepinguid ajavahemikuks , mis ei ületa ühte aastat .
(trg)="s58.1"> Jak najszybciej , a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w akapicie pierwszym , odpowiednie decyzje europejskie dotyczące kontynuacji działalności połowowej , wynikające z tych umów , zostaną każdorazowo podjęte przez Radę na wniosek Komisji , włączając w to możliwość podjęcia decyzji o przedłużeniu niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku .

(src)="s80.1"> 8 .
(trg)="s59.1"> 8 .

(src)="s80.2"> Alates 1 .  maist 2004 taganevad uued liikmesriigid kõikidest kolmandate riikidega sõlmitud vabakaubanduslepingutest , kaasa arvatud Kesk- Euroopa vabakaubandusleping .
(trg)="s59.2"> Z mocą od 1 maja 2004 roku , nowe Państwa Członkowskie występują z wszelkich umów o wolnym handlu , w tym ze Środkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu ( CEFTA ) .

(src)="s81.1"> Kui lepingud , mille on sõlminud ühelt poolt uus liikmesriik või mitu uut liikmesriiki ja teiselt poolt kolmas riik või mitu kolmandat riiki , ei ole kooskõlas põhiseaduse ja iseäranis käesoleva protokolli järgsete kohustustega , astuvad asjaomased uued liikmesriigid vajalikke samme , et kõrvaldada kindlaks tehtud vastuolud .
(trg)="s60.1"> W zakresie , w jakim umowy między jednym lub większą liczbą nowych Państw Członkowskich z jednej strony a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony nie są zgodne z zobowiązaniami wynikającymi z Konstytucji , a w szczególności z niniejszego Protokołu , nowe Państwa Członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności .

(src)="s81.2"> Kui uuel liikmesriigil on raskusi enne ühinemiskuupäeva ühe või mitme kolmanda riigiga sõlmitud lepingu muutmisel , taganeb ta lepingust vastavalt selle tingimustele .
(trg)="s60.2"> Jeżeli nowe Państwo Członkowskie napotyka trudności w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem , Państwo to , zgodnie z postanowieniami umowy , wystąpi z niej .

(src)="s82.1"> 9 .
(trg)="s61.1"> 9 .

(src)="s82.2"> Vajaduse korral võtavad uued liikmesriigid asjakohased meetmed , et kohandada oma seisukoht rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende rahvusvaheliste lepingute suhtes , milles osalevad ka liit või Euroopa Aatomienergiaühendus või teised liikmesriigid , õiguste ja kohustustega , mis tulenevad nende ühinemisest liiduga .
(trg)="s61.2"> Tam gdzie jest to konieczne , nowe Państwa Członkowskie podejmują właściwe środki w celu dostosowania ich pozycji wobec organizacji międzynarodowych i tych umów międzynarodowych , których Unia , Europejska Wspólnota Energii Atomowej lub inne Państwa Członkowskie są również stronami , do ich praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii .

(src)="s83.1"> 1 . mail 2004 või võimalikult kiiresti pärast seda taganevad nad eelkõige sellistest rahvusvahelistest kalanduslepingutest ja astuvad välja sellistest rahvusvahelistest kalandusorganisatsioonidest , milles osaleb ka liit , välja arvatud juhul , kui nende liikmesus seondub muude küsimustega kui kalandus .
(trg)="s62.1"> W szczególności , 1 maja 2004 roku lub w możliwie najwcześniejszym terminie występują z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa , których stroną lub członkiem jest również Unia , chyba że ich członkostwo jest związane z kwestiami innymi niż rybołówstwo .

(src)="s84.1"> Artikkel 7
(trg)="s63.1"> Artykuł 7

(src)="s85.1"> Institutsioonide poolt vastuvõetud aktid , millega on seotud käesoleva protokolli üleminekusätted , säilitavad oma õigusjõu ; eelkõige jääb kehtima nende aktide muutmise kord .
(trg)="s64.1"> Przyjęte przez instytucje akty , do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , zachowują swój status prawny ; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmian tych aktów .

(src)="s86.1"> Artikkel 8
(trg)="s65.1"> Artykuł 8

(src)="s87.1"> 16 . aprilli 2003 . aasta ühinemisakti sätted , mille eesmärgiks või tagajärjeks on Euroopa Ühenduste Kohtu ja esimese astme kohtu tõlgenduses tunnistada kehtetuks või muuta , teisiti kui üleminekumeetmena , ühenduse või Euroopa Liidu lepinguga asutatud Euroopa Liidu institutsioonide , organite või asutuste poolt vastu võetud akte , jäävad jõusse , kohaldades teises lõigus sätestatut .
(trg)="s66.1"> Postanowienia Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku , zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich lub Sądu Pierwszej Instancji , których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana , w sposób niestanowiący środka przejściowego , aktów przyjętych przez instytucje , organy lub jednostki organizacyjne Wspólnoty lub Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej , pozostają w mocy , pod warunkiem stosowania akapitu drugiego .

(src)="s88.1"> Nendel sätetel on samasugune õigusjõud nagu aktidel , mida nad kehtetuks tunnistavad või muudavad , ning neile kohaldatakse samu eeskirju , mida kõnealustele aktidele .
(trg)="s67.1"> Postanowienia te mają taki sam status prawny jak akty przez nie uchylone lub zmienione i podlegają takim samym regułom jak te akty .

(src)="s89.1"> Artikkel 9
(trg)="s68.1"> Artykuł 9

(src)="s90.1"> Ühenduse või Euroopa Liidu lepinguga asutatud Euroopa Liidu institutsioonide , organite või asutuste aktide tekstid ja Euroopa Keskpanga aktide tekstid , mis on vastu võetud enne 1 .  maid 2004 , ja mis on koostatud tšehhi , eesti , läti , leedu , ungari , malta , poola , sloveeni ja slovaki keeltes , on autentsed alates sellest kuupäevast samadel tingimustel kui teistes keeltes koostatud ja autentsed tekstid .
(trg)="s69.1"> Teksty aktów instytucji , organów lub jednostek organizacyjnych Wspólnoty lub Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej oraz teksty aktów Europejskiego Banku Centralnego przyjętych przed 1 maja 2004 roku i sporządzonych w językach : czeskim , estońskim , litewskim , łotewskim , maltańskim , polskim , słowackim , słoweńskim i węgierskim są od tego dnia tekstami autentycznymi na tych samych warunkach , co teksty sporządzone i autentyczne w pozostałych językach .

(src)="s91.1"> Artikkel 10
(trg)="s70.1"> Artykuł 10

(src)="s92.1"> Käesoleva protokolli üleminekusätted , kui need ei ole enam kohaldatavad , võib kehtetuks tunnistada nõukogu Euroopa seadusega .
(trg)="s71.1"> Ustawa europejska Rady może uchylić postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , jeśli nie mają one już zastosowania .

(src)="s92.2"> Nõukogu teeb ühehäälse otsuse pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga .
(trg)="s71.2"> Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim .

(src)="s93.1"> Artikkel 11
(trg)="s72.1"> Artykuł 11

(src)="s94.1"> Põhiseaduse ja institutsioonide poolt vastuvõetud aktide kohaldamise suhtes kehtivad üleminekumeetmetena käesoleva protokolliga ettenähtud erandid .
(trg)="s73.1"> Stosowanie Konstytucji i aktów przyjętych przez instytucje jest , w ramach środków przejściowych , przedmiotem odstępstw przewidzianych w niniejszym Protokole .