# et/C2004310.01029701.xml.gz
# it/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9.

(src)="s3.1"> PROTOKOLL TŠEHHI VABARIIGI , EESTI VABARIIGI , KÜPROSE VABARIIGI , LÄTI VABARIIGI , LEEDU VABARIIGI , UNGARI VABARIIGI , MALTA VABARIIGI , POOLA VABARIIGI , SLOVEENIA VABARIIGI JA SLOVAKI VABARIIGI ÜHINEMISLEPINGU JA - AKTI KOHTA
(trg)="s3.1"> PROTOCOLLO RELATIVO AL TRATTATO E ATTO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA , DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA , DELLA REPUBBLICA DI CIPRO , DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA , DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA , DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA , DELLA REPUBBLICA DI MALTA , DELLA REPUBBLICA DI POLONIA , DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E  DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

(src)="s4.1"> KÕRGED LEPINGUOSALISED ,
(trg)="s4.1"> LE ALTE PARTI CONTRAENTI ,

(src)="s5.1"> MEENUTADES , et Tšehhi Vabariik , Eesti Vabariik , Küprose Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Poola Vabariik , Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik ühinesid Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu lepinguga asutatud Euroopa Liiduga 1 .  mail 2004 ;
(trg)="s5.1"> RAMMENTANDO che la Repubblica ceca , la Repubblica di Estonia , la Repubblica di Cipro , la Repubblica di Lettonia , la Repubblica di Lituania , la Repubblica di Ungheria , la Repubblica di Malta , la Repubblica di Polonia , la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca hanno aderito alle Comunità europee e all' Unione europea , istituita con il trattato sull' Unione europea , il 1
(trg)="s6.1"> o

(src)="s6.1"> ARVESTADES , et põhiseaduse artikli IV- 437 lõike 2 punkt e näeb ette eespool osutatud 16 .  aprilli 2003 .  aasta ühinemislepingu kehtetuks tunnistamise ;
(trg)="s8.1"> CONSIDERANDO che l' articolo IV-437 , paragrafo 2 , lettera e ) della Costituzione prevede l' abrogazione del trattato del 16 aprile 2003 relativo a dette adesioni ;

(src)="s7.1"> ARVESTADES , et kõnealusele ühinemislepingule lisatud akti paljud sätted on jätkuvalt asjakohased ; ning et põhiseaduse artikli IV- 437 lõikes 2 nähakse ette , et need sätted tuleb sätestada protokollis või tuleb neile protokollis viidata , et nad jääksid kehtima ning nende õiguslik toime säiliks ;
(trg)="s9.1"> CONSIDERANDO che numerose disposizioni figuranti nell' atto allegato a detto trattato di adesione restano pertinenti ; che l' articolo IV-437 , paragrafo 2 della Costituzione prevede un protocollo che riporti tali disposizioni o vi faccia riferimento affinché esse restino in vigore e i loro effetti giuridici siano mantenuti ;

(src)="s8.1"> NING ARVESTADES , et teatavate kõnealuste sätete põhiseaduse tekstiga vastavusse viimiseks on vaja teha tehnilisi kohandusi , muutmata nende sätete õiguslikku mõju ,
(trg)="s10.1"> CONSIDERANDO che a talune delle disposizioni in questione dovranno essere apportati gli adattamenti tecnici necessari per assicurarne la conformità con il testo della Costituzione senza alterarne la portata giuridica ,

(src)="s9.1"> ON KOKKU LEPPINUD , et Euroopa põhiseaduse lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatakse järgmised sätted :
(trg)="s11.1"> HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti , che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica :

(src)="s10.1"> ESIMENE OSA
(trg)="s12.1"> PARTE PRIMA

(src)="s11.2"> APRILLI 2003 .
(src)="s11.3"> AASTA ÜHINEMISAKTIGA SEOTUD SÄTTED
(trg)="s13.1"> DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003

(src)="s12.1"> I JAOTIS
(trg)="s14.1"> TITOLO I

(src)="s13.1"> PÕHIMÕTTED
(trg)="s15.1"> PRINCIPI

(src)="s14.1"> Artikkel 1
(trg)="s16.1"> Articolo 1

(src)="s15.1"> Käesolevas protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid :
(trg)="s17.1"> Ai fini del presente protocollo :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s18.1"> a )

(src)="s17.1"> 16 .  aprilli 2003 . aasta ühinemisakt
(src)="s18.1"> on akt Tšehhi Vabariigi , Eesti Vabariigi , Küprose Vabariigi , Läti Vabariigi , Leedu Vabariigi , Ungari Vabariigi , Malta Vabariigi , Poola Vabariigi , Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta ;
(trg)="s19.1"> per & #x00AB ; atto di adesione del 16 aprile 2003 & #x00BB ; si intende l' atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca , della Repubblica di Estonia , della Repubblica di Cipro , della Repubblica di Lettonia , della Repubblica di Lituania , della Repubblica di Ungheria , della Repubblica di Malta , della Repubblica di Polonia , della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea ;

(src)="s19.1"> b )
(trg)="s20.1"> b )

(src)="s20.1"> Euroopa Ühenduse asutamisleping
(trg)="s21.1"> o

(src)="s21.1"> ( & # x201C ; EÜ asutamisleping & # x201D ; ) ja
(trg)="s22.1"> maggio 2004 ;

(src)="s24.1"> c )
(trg)="s23.1"> c )

(src)="s25.1"> Euroopa Liidu leping
(trg)="s24.1"> o

(src)="s26.1"> ( & # x201C ; EL leping & # x201D ; ) on kõnealune leping sellisel kujul , nagu seda on täiendatud või muudetud enne 1 .  maid 2004 jõustunud lepingute või muude aktidega ;
(trg)="s25.1"> maggio 2004 ;

(src)="s27.1"> d )
(trg)="s26.1"> d )

(src)="s28.1"> ühendus
(src)="s29.1"> on vastavalt asjaoludele üks ühendus või mõlemad ühendused , millele on osutatud punktis b ;
(trg)="s27.1"> per & #x00AB ; Comunità & #x00BB ; si intende una o entrambe le Comunità di cui alla lettera b ) , a seconda dei casi ;

(src)="s30.1"> e )
(trg)="s28.1"> e )

(src)="s31.1"> praegused liikmesriigid
(src)="s32.1"> on järgmised liikmesriigid :
(src)="s32.2"> Belgia Kuningriik , Taani Kuningriik , Saksamaa Liitvabariik , Kreeka Vabariik , Hispaania Kuningriik , Prantsuse Vabariik , Iirimaa , Itaalia Vabariik , Luksemburgi Suurhertsogiriik , Madalmaade Kuningriik , Austria Vabariik , Portugali Vabariik , Soome Vabariik , Rootsi Kuningriik ning Suurbritannia ja Põhja- Iiri Ühendkuningriik ;
(trg)="s29.1"> per & #x00AB ; Stati membri attuali & #x00BB ; si intendono gli Stati membri seguenti : il Regno del Belgio , il Regno di Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica ellenica , il Regno di Spagna , la Repubblica francese , l' Irlanda , la Repubblica italiana , il Granducato di Lussemburgo , il Regno dei Paesi Bassi , la Repubblica d' Austria , la Repubblica del Portogallo , la Repubblica di Finlandia , il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord ;

(src)="s33.1"> f )
(trg)="s30.1"> f )

(src)="s34.1"> uued liikmesriigid
(src)="s35.1"> on järgmised liikmesriigid :
(src)="s35.2"> Tšehhi Vabariik , Eesti Vabariik , Küprose Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Poola Vabariik , Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik .
(trg)="s31.1"> per & #x00AB ; nuovi Stati membri & #x00BB ; si intendono gli Stati membri seguenti : la Repubblica ceca , la Repubblica di Estonia , la Repubblica di Cipro , la Repubblica di Lettonia , la Repubblica di Lituania , la Repubblica di Ungheria , la Repubblica di Malta , la Repubblica di Polonia , la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca .

(src)="s36.1"> Artikkel 2
(trg)="s32.1"> Articolo 2

(src)="s37.1"> Põhiseaduse artikli IV- 437 lõike 2 punktis e osutatud Tšehhi Vabariigi , Eesti Vabariigi , Küprose Vabariigi , Läti Vabariigi , Leedu Vabariigi , Ungari Vabariigi , Malta Vabariigi , Poola Vabariigi , Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemislepingust tulenevad õigused ja kohustused jõustusid kõnealuses lepingus sätestatud tingimustel alates 1 .  maist 2004 .
(trg)="s33.1"> I diritti e gli obblighi risultanti dal trattato di adesione della Repubblica ceca , della Repubblica di Estonia , della Repubblica di Cipro , della Repubblica di Lettonia , della Repubblica di Lituania , della Repubblica di Ungheria , della Repubblica di Malta , della Repubblica di Polonia , della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca di cui all' articolo IV-437 , paragrafo 2 , lettera e ) della Costituzione sono divenuti effettivi , alle condizioni previste da detti trattati , a decorrere dal 1
(trg)="s34.1"> o

(src)="s38.1"> Artikkel 3
(trg)="s36.1"> Articolo 3

(src)="s39.1"> 1 .
(trg)="s37.1"> 1.

(src)="s39.2"> Euroopa põhiseaduse lepingule lisatud protokolliga ( edaspidi & # x201C ; Schengeni protokoll & # x201D ; ) liidu raamistikku integreeritud Schengeni
(src)="s40.1"> acquis
(trg)="s37.2"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen integrate nell' ambito dell' Unione dal protocollo allegato al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa ( in appresso denominato & #x00AB ; protocollo di Schengen & #x00BB ; ) , gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi , elencati nell' allegato I , dell' atto di adesione del 16 aprile 2003 , così come gli altri atti di tale tipo adottati anteriormente al 1

(src)="s41.1"> ' sätted ning Schengeni
(src)="s42.1"> acquis
(trg)="s38.1"> o

(src)="s43.1"> ' l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , mis on loetletud 16 .  aprilli 2003 . aasta ühinemisakti I lisas , samuti muud samalaadsed aktid , mis on vastu võetud enne 1 .  maid 2004 , on uutele liikmesriikidele siduvad ja neid kohaldatakse nimetatud riikides alates 1 .  maist 2004 .
(trg)="s39.1"> maggio 2004 sono vincolanti e si applicano nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1
(trg)="s40.1"> o

(src)="s44.1"> acquis
(trg)="s41.1"> maggio 2004.

(src)="s46.1"> acquis
(trg)="s42.1"> o

(src)="s47.1"> ' l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , millele ei ole lõikes 1 osutatud , on uutele liikmesriikidele siduvad alates 1 .  maist 2004 , kuid neid kohaldatakse uues liikmesriigis üksnes nõukogu sellekohase Euroopa otsuse alusel , mis tehakse pärast Schengeni kehtiva hindamiskorra kohaselt toimunud kontrollimist , kas asjaomases uues liikmesriigis on kõnealuse
(src)="s48.1"> acquis
(trg)="s43.1"> maggio 2004 , si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione europea , adottata dal Consiglio a tal fine , dopo aver verificato , conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili , il rispetto dei necessari requisiti per l' applicazione di tutte le parti dell' acquis in questione in tale nuovo Stato membro .

(src)="s50.1"> Nõukogu teeb oma otsuse ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga , kusjuures hääletamisel osalevad nõukogu liikmed , kes esindavad nende liikmesriikide valitsusi , mille suhtes on käesolevas lõikes osutatud sätted juba jõustunud , ning selle liikmesriigi valitsuse esindaja , mille suhtes nimetatud sätted jõustatakse .
(trg)="s44.1"> Il Consiglio , previa consultazione del Parlamento europeo , adotta la sua decisione deliberando all' unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni .

(src)="s50.2"> Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja- Iiri Ühendkuningriigi valitsusi esindavad nõukogu liikmed võtavad otsustamisest osa niivõrd , kuivõrd otsus käsitleb selliseid Schengeni
(src)="s51.1"> acquis
(trg)="s44.2"> I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell' acquis di Schengen e ad atti basati su di esso , o ad esso altrimenti connessi , di cui detti Stati membri sono parti .

(src)="s53.1"> acquis
(trg)="s45.1"> 3.

(src)="s54.1"> ' l põhinevaid või sellega muul viisil seotud akte , milles nimetatud liikmesriigid osalevad .
(trg)="s45.2"> Gli accordi conclusi dal Consiglio ai sensi dell' articolo 6 del protocollo di Schengen sono vincolanti per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1
(trg)="s46.1"> o

(src)="s55.1"> 3 .
(trg)="s47.1"> maggio 2004.

(src)="s56.1"> 4 .
(trg)="s48.1"> 4.

(src)="s56.2"> Justiits - ja siseküsimusi käsitlevate konventsioonide või aktide suhtes , mis on lahutamatud EL lepingu eesmärkide saavutamisest , on uued liikmesriigid kohustatud :
(trg)="s48.2"> I nuovi Stati membri devono , relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni , che sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull' Unione europea :

(src)="s57.1"> a )
(trg)="s49.1"> a )

(src)="s58.1"> ühinema nendega , mis on 1 .  mail 2004 praegustele liikmesriikidele allakirjutamiseks avatud , ja nendega , mille nõukogu on koostanud kooskõlas EL lepingu VI jaotisega ja soovitanud liikmesriikidel vastu võtta ;
(trg)="s50.1"> o
(trg)="s51.1"> maggio 2004 , sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali , nonché a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l' adozione ;

(src)="s59.1"> b )
(trg)="s52.1"> b )

(src)="s60.1"> võtma kasutusele haldus - ja muud meetmed nagu need , mille praegused liikmesriigid või nõukogu on hiljemalt 1 .  mail 2004 vastu võtnud , et hõlbustada praktilist koostööd liikmesriikide institutsioonide ja organisatsioonide vahel , kes tegutsevad justiits - ja siseküsimuste valdkonnas .
(trg)="s53.1"> o
(trg)="s54.1"> maggio 2004 dagli Stati membri attuali o dal Consiglio , per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni .

(src)="s61.1"> Artikkel 4
(trg)="s55.1"> Articolo 4

(src)="s62.1"> Alates 1 .  maist 2004 osaleb iga uus liikmesriik majandus - ja rahaliidus kui liikmesriik , mille suhtes on kehtestatud erand põhiseaduse artikli III- 197 tähenduses .
(trg)="s58.1"> maggio 2004 quale Stato membro con deroga ai sensi dell' articolo III-197 della Costituzione .

(src)="s63.1"> Artikkel 5
(trg)="s59.1"> Articolo 5

(src)="s64.1"> 1 .
(trg)="s60.1"> 1.

(src)="s64.2"> Uued liikmesriigid , kes on ühinenud 16 .  aprilli 2003 .  aasta ühinemisaktiga otsuste ja kokkulepetega , mille on vastu võtnud nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad , on kohustatud ühinema kõikide muude lepingutega , mille on sõlminud praegused liikmesriigid ja mis käsitlevad liidu toimimist või on seotud selle tegevusega. 2 .
(trg)="s60.2"> I nuovi Stati membri , che hanno aderito con l' atto di adesione del 16 aprile 2003 alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio , devono aderire a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell' Unione o che sia connesso alla sua sfera di attività.2 .

(src)="s64.3"> Uued liikmesriigid on kohustatud ühinema EÜ asutamislepingu artiklis 293 ettenähtud konventsioonidega ja nende konventsioonidega , mis on lahutamatud EÜ asutamislepingu eesmärkide saavutamisest , sedavõrd kui need on veel jõus , samuti nende konventsioonide Euroopa Ühenduste Kohtu poolse tõlgendamise protokollidega , millele praegused liikmesriigid on alla kirjutanud , ning sel eesmärgil on uued liikmesriigid kohustatud astuma praeguste liikmesriikidega läbirääkimistesse , et teha nendesse vajalikud muudatused .
(trg)="s60.3"> I nuovi Stati membri devono aderire , a condizione che siano ancora in vigore , alle convenzioni di cui all' articolo 293 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE , nonché ai protocolli relativi all' interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee , firmati dagli Stati membri attuali e avviare a tal fine negoziati con questi ultimi per apportarvi i necessari adattamenti .

(src)="s65.1"> Artikkel 6
(trg)="s61.1"> Articolo 6

(src)="s66.1"> 1 .
(trg)="s62.1"> 1.

(src)="s66.2"> Uued liikmesriigid on kohustatud käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema lepingute ja konventsioonidega , mille praegused liikmesriigid ja liit või Euroopa Aatomienergiaühendus on ühiselt sõlminud või mida nad ajutiselt kohaldavad , ning praeguste liikmesriikide sõlmitud lepingutega , mis on seotud kõnealuste lepingute ja konventsioonidega .
(trg)="s62.2"> I nuovi Stati membri devono aderire , alle condizioni previste dal presente protocollo , agli accordi o alle convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dagli Stati membri attuali congiuntamente all' Unione o alla Comunità europea dell' energia atomica , nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni .

(src)="s67.1"> Uute liikmesriikide ühinemine lõikes 4 nimetatud lepingute ja konventsioonidega , samuti lepingutega Valgevene , Hiina , Tšiili , Mercosuri ja Šveitsiga , mille on sõlminud või alla kirjutanud ühendus ja selle praegused liikmesriigid ühiselt , toimub sellistele lepingutele või konventsioonidele protokolli lisamise teel , mille sõlmivad liikmesriikide nimel ühehäälselt tegutsev nõukogu ning asjaomane kolmas riik või kolmandad riigid või rahvusvaheline organisatsioon .
(trg)="s63.1"> L' adesione dei nuovi Stati membri agli accordi o alle convenzioni di cui al successivo paragrafo 4 , nonché agli accordi con la Bielorussia , la Cina , il Cile , il Mercosur e la Svizzera conclusi o firmati dalla Comunità congiuntamente ai propri Stati membri attuali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio che delibera all' unanimità a nome degli Stati membri , e il paese o i paesi terzi o l' organizzazione internazionale interessati .

(src)="s67.2"> See menetlus ei mõjuta liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse pädevust ega volituste jagamist liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning liikmesriikide vahel , mis on seotud selliste lepingute sõlmimisega tulevikus või muude muudatustega , mis ei seostu ühinemisega .
(trg)="s63.2"> Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell' Unione e della Comunità europea dell' energia atomica e non incide sulla ripartizione dei poteri tra le stesse e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all' adesione .

(src)="s67.3"> Liikmesriikide nimel peab nende protokollide üle läbirääkimisi komisjon vastavalt läbirääkimisdirektiividele , mille on ühehäälselt heaks kiitnud nõukogu , ning konsulteerides liikmesriikide esindajatest koosneva komiteega .
(trg)="s63.3"> La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio , che delibera all' unanimità , e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri .

(src)="s67.4"> Komisjon esitab protokollide eelnõud nõukogule sõlmimiseks .
(trg)="s63.4"> Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione .

(src)="s68.1"> 2 .
(trg)="s64.1"> 2.

(src)="s68.2"> Lõikes 1 osutatud lepingute ja konventsioonidega ühinemisel tekivad uutel liikmesriikidel nende lepingute ja konventsioonide alusel samasugused õigused ja kohustused nagu praegustel liikmesriikidel. 3 .
(trg)="s64.2"> Con l' adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 1 , i nuovi Stati membri acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.3 .

(src)="s68.3"> Uued liikmesriigid on kohustatud käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (
(trg)="s64.3"> I nuovi Stati membri devono aderire , alle condizioni stabilite nel presente protocollo , all' accordo sullo Spazio economico europeo(

(src)="s69.1"> 1
(trg)="s65.1"> 1

(src)="s70.1"> ) vastavalt selle artiklile 128 .
(trg)="s66.1"> ) , conformemente all' articolo 128 dell' accordo stesso .

(src)="s71.1"> 4 .
(trg)="s67.1"> o

(src)="s71.2"> Alates 1 .  maist 2004 kuni vajaduse korral lõikes 1 osutatud vajalike protokollide sõlmimiseni kohaldavad uued liikmesriigid nende lepingute , mille on praegused liikmesriigid ja ühendus ühiselt sõlminud Alžeeria , Armeenia , Aserbaidžaani , Bulgaaria , Horvaatia , Egiptuse , endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi , Gruusia , Iisraeli , Jordaania , Kasahstani , Kõrgõzstani , Liibanoni , Mehhiko , Moldova , Maroko , Rumeenia , Venemaa Föderatsiooni , San Marino , Lõuna- Aafrika Vabariigi , Lõuna- Korea , Süüria , Tuneesia , Türgi , Türkmenistani , Ukraina ja Usbekistaniga , sätteid , samuti muude lepingute , mida praegused liikmesriigid ja ühendus on ühiselt sõlminud enne 1 .  maid 2004 , sätteid .
(trg)="s68.1"> maggio 2004 e in attesa , se del caso , della conclusione dei necessari protocolli di cui al paragrafo 1 , i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi conclusi dagli Stati membri attuali , congiuntamente alla Comunità , con Algeria , Armenia , Azerbaigian , Bulgaria , Corea del Sud , Croazia , Egitto , ex Repubblica iugoslava di Macedonia , Federazione russa , Georgia , Giordania , Israele , Kazakstan , Kirghizistan , Libano , Marocco , Messico , Moldova , Romania , San Marino , Siria , Sudafrica , Tunisia , Turchia , Turkmenistan , Ucraina e Uzbekistan e le disposizioni di altri accordi conclusi congiuntamente dagli attuali Stati membri e dalla Comunità anteriormente al 1
(trg)="s69.1"> o

(src)="s72.1"> Nende lepingute muudatusi käsitletakse protokollides , mis on sõlmitud lepinguosaliseks olevate riikidega vastavalt lõike 1 teisele lõigule .
(trg)="s71.1"> Qualsiasi adattamento dei suddetti accordi è soggetto alla conclusione di protocolli con le controparti contraenti , conformemente al paragrafo 1 , secondo comma .

(src)="s72.2"> Kui 1 .  maiks 2004 ei ole protokolle sõlmitud , võtavad olukorra lahendamiseks vajalikud meetmed liit , Euroopa Aatomienergiaühendus ja liikmesriigid vastavalt oma pädevusele .
(trg)="s71.2"> Qualora detti protocolli non siano stati conclusi entro il 1
(trg)="s72.1"> o
(trg)="s73.1"> maggio 2004 , l' Unione , la Comunità europea dell' energia atomica e gli Stati membri , nell' ambito delle rispettive competenze , adottano i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione .

(src)="s73.1"> 5 .
(trg)="s74.1"> 5.

(src)="s73.2"> Alates 1 .  maist 2004 kohaldavad uued liikmesriigid ühenduse poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolseid tekstiililepinguid ja - kokkuleppeid .
(trg)="s74.2"> A decorrere dal 1
(trg)="s75.1"> o
(trg)="s76.1"> maggio 2004 , i nuovi Stati membri applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunità con paesi terzi .

(src)="s74.1"> Liidu poolt tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse selliselt , et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist .
(trg)="s77.1"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell' adesione dei nuovi Stati membri .

(src)="s75.1"> Kui kahepoolsete tekstiililepingute ja - kokkulepete muudatused ei ole 1 .  maiks 2004 jõustunud , teeb liit vajalikud muudatused oma eeskirjades tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete kolmandatest riikidest importimise kohta , et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist .
(trg)="s80.1"> maggio 2004 , l' Unione adatta secondo necessità le sue norme per l' importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell' adesione dei nuovi Stati membri .

(src)="s76.1"> 6 .
(trg)="s81.1"> 6.

(src)="s76.2"> Liidu poolt terase ja terasetoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse asjaomastest tarnijariikidest uutesse liikmesriikidesse ühinemislepingu allkirjastamisele vahetult eelnenud aastatel toimunud terasetoodete impordi põhjal .
(trg)="s81.2"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati , effettuate dai nuovi Stati membri negli anni immediatamente precedenti la firma del trattato di adesione .

(src)="s77.1"> 7 .
(trg)="s82.1"> o

(src)="s77.2"> Uute liikmesriikide poolt kolmandate riikidega enne 1 .  maid 2004 sõlmitud kalanduslepinguid haldab liit .
(trg)="s83.1"> maggio 2004 dai nuovi Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall' Unione .

(src)="s78.1"> Nendest lepingutest tulenevad uute liikmesriikide õigused ja kohustused ei muutu ajal , mil nende lepingute sätted on ajutiselt jõus .
(trg)="s84.1"> I diritti ed obblighi che derivano per i nuovi Stati membri da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute .

(src)="s79.1"> Niipea kui võimalik ja igal juhul enne esimeses lõigus osutatud lepingute kehtivuse lõppemist võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu asjakohased Euroopa otsused nendest lepingutest tuleneva kalapüügi jätkumise kohta , sealhulgas võimaluse kohta pikendada teatavaid lepinguid ajavahemikuks , mis ei ületa ühte aastat .
(trg)="s85.1"> Non appena possibile , e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma , il Consiglio , su proposta della Commissione , adotta caso per caso le decisioni europee opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano , compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno .

(src)="s80.1"> 8 .
(trg)="s86.1"> 8.

(src)="s80.2"> Alates 1 .  maist 2004 taganevad uued liikmesriigid kõikidest kolmandate riikidega sõlmitud vabakaubanduslepingutest , kaasa arvatud Kesk- Euroopa vabakaubandusleping .
(trg)="s86.2"> Con effetto dal 1
(trg)="s87.1"> o
(trg)="s88.1"> maggio 2004 , i nuovi Stati membri si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi , compreso l' Accordo centroeuropeo di libero scambio .

(src)="s81.1"> Kui lepingud , mille on sõlminud ühelt poolt uus liikmesriik või mitu uut liikmesriiki ja teiselt poolt kolmas riik või mitu kolmandat riiki , ei ole kooskõlas põhiseaduse ja iseäranis käesoleva protokolli järgsete kohustustega , astuvad asjaomased uued liikmesriigid vajalikke samme , et kõrvaldada kindlaks tehtud vastuolud .
(trg)="s89.1"> Nella misura in cui gli accordi tra uno o più nuovi Stati membri , da una parte , e uno o più paesi terzi , dall' altra , siano incompatibili con gli obblighi derivanti dalla Costituzione , e in particolare dal presente protocollo , il o i nuovi Stati membri adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate .

(src)="s81.2"> Kui uuel liikmesriigil on raskusi enne ühinemiskuupäeva ühe või mitme kolmanda riigiga sõlmitud lepingu muutmisel , taganeb ta lepingust vastavalt selle tingimustele .
(trg)="s89.2"> Qualora un nuovo Stato membro incontri difficoltà nell' adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell' adesione , a norma dell' accordo si ritira dallo stesso .

(src)="s82.1"> 9 .
(trg)="s90.1"> 9.

(src)="s82.2"> Vajaduse korral võtavad uued liikmesriigid asjakohased meetmed , et kohandada oma seisukoht rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende rahvusvaheliste lepingute suhtes , milles osalevad ka liit või Euroopa Aatomienergiaühendus või teised liikmesriigid , õiguste ja kohustustega , mis tulenevad nende ühinemisest liiduga .
(trg)="s90.2"> I nuovi Stati membri adottano le misure opportune per adeguare , se occorre , ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all' Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l' Unione o la Comunità europea dell' energia atomica o altri Stati membri .