# es/C2004310.01029701.xml.gz
# ga/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOCOLO SOBRE EL TRATADO Y EL ACTA DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA CHECA , LA REPÚBLICA DE ESTONIA , LA REPÚBLICA DE CHIPRE , LA REPÚBLICA DE LETONIA , LA REPÚBLICA DE LITUANIA , LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA , LA REPÚBLICA DE MALTA , LA REPÚBLICA DE POLONIA , LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA Y LA REPÚBLICA ESLOVACA
(trg)="s3.1"> PRÓTACAL MAIDIR LE CONRADH AGUS IONSTRAIM AONTACHAIS PHOBLACHT NA SEICE , PHOBLACHT NA hEASTÓINE , PHOBLACHT NA CIPIRE , PHOBLACHT NA LAITVIA , PHOBLACHT NA LIOTUÁINE , PHOBLACHT NA hUNGÁIRE , PHOBLACHT MHÁLTA , PHOBLACHT NA POLAINNE , PHOBLACHT NA SLÓIVÉINE AGUS PHOBLACHT NA SLÓVAICE

(src)="s4.1"> LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES ,
(trg)="s4.1"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA ,

(src)="s5.1"> RECORDANDO que la República Checa , la República de Estonia , la República de Chipre , la República de Letonia , la República de Lituania , la República de Hungría , la República de Malta , la República de Polonia , la República de Eslovenia y la República Eslovaca se adhirieron a las Comunidades Europeas y a la Unión Europea constituida por el Tratado de la Unión Europea el 1  de  mayo de  2004 ;
(trg)="s5.1"> AG MEABHRÚ DÓIBH gur aontaigh Poblacht na Seice , Poblacht na hEastóine , Poblacht na Cipire , Poblacht na Laitvia , Poblacht na Liotuáine , Poblacht na hUngáire , Poblacht Mhálta , Poblacht na Polainne , Poblacht na Slóivéine agus Poblacht na Slóvaice an 1 Bealtaine 2004 do na Comhphobail Eorpacha agus don Aontas Eorpach arna bhunú leis an gConradh ar an Aontas Eorpach ;

(src)="s6.1"> CONSIDERANDO que la letra  e ) del apartado  2 del artículo  IV-437 de la Constitución establece la derogación del Tratado de 16  de  abril de  2003 relativo a las adhesiones mencionadas ;
(trg)="s6.1"> DE BHRÍ go bhforáiltear in Airteagal IV- 437( 2 ) ( e ) den Bhunreacht go ndéanfar Conradh an 16 Aibreán 2003 maidir leis na haontachais dá dtagraítear thuas a aisghairm ;

(src)="s7.1"> CONSIDERANDO que muchas disposiciones que figuran en el Acta anexa a dicho Tratado de adhesión siguen siendo pertinentes ; que el apartado  2 del artículo  IV-437 de la Constitución dispone que dichas disposiciones deben recogerse o contemplarse en un Protocolo , de modo que sigan en vigor y conserven sus efectos jurídicos ;
(trg)="s7.1"> DE BHRÍ go leanann mórán forálacha den Ionstraim atá i gceangal leis an gConradh Aontachais sin de bheith ábhartha ; de bhrí go bhforáiltear in Airteagal IV- 437( 2 ) den Bhunreacht nach foláir na forálacha sin a leagan amach i bPrótacal nó tagairt dóibh i bPrótacal , chun go bhfanfaidh siad i bhfeidhm agus go gcaomhnófar a n- éifeachtaí dlíthiúla ;

(src)="s8.1"> CONSIDERANDO que algunas de las disposiciones en cuestión deben someterse a las adaptaciones técnicas necesarias para que sean conformes con la Constitución , sin alterar su alcance jurídico ,
(trg)="s8.1"> DE BHRÍ nach foláir na hoiriúnuithe teicniúla is gá a dhéanamh ar roinnt de na forálacha sin chun luí le téacs an Bhunreachta , gan a n- éifeacht dhlíthiúil a athrú ;

(src)="s9.1"> HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones , que se incorporarán como anexo al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica :
(trg)="s9.1"> TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas a chuirfear i gceangal leis an gConradh ag bunú Bunreachta don Eoraip agus leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach :

(src)="s10.1"> PRIMERA PARTE
(trg)="s10.1"> CUID A HAON

(src)="s11.1"> DISPOSICIONES RELATIVAS AL ACTA DE ADHESIÓN DE 16 DE ABRIL DE 2003
(trg)="s11.1"> FORÁLACHA A BHAINEANN LE HIONSTRAIM AONTACHAIS AN 16 AIBREÁN 2003

(src)="s12.1"> TÍTULO I
(trg)="s12.1"> TEIDEAL I

(src)="s13.1"> PRINCIPIOS
(trg)="s13.1"> NA PRIONSABAIL

(src)="s14.1"> Artículo  1
(trg)="s14.1"> Airteagal 1

(src)="s15.1"> A efectos del presente Protocolo :
(trg)="s15.1"> Chun críocha an Phrótacail seo :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> ( a )

(src)="s17.1"> se entenderá por & #x00AB ; Acta de adhesión de 16  de  abril de  2003 & #x00BB ; el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa , la República de Estonia , la República de Chipre , la República de Letonia , la República de Lituania , la República de Hungría , la República de Malta , la República de Polonia , la República de Eslovenia y la República Eslovaca , y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea ;
(trg)="s17.1"> ciallaíonn an abairt & # x2018 ; Ionstraim Aontachais an 16 Aibreán 2003 & # x2019 ; an Ionstraim i dtaobh choinníollacha aontachais Phoblacht na Seice , Phoblacht na hEastóine , Phoblacht na Cipire , Phoblacht na Laitvia , Phoblacht na Liotuáine , Phoblacht na hUngáire , Phoblacht Mhálta , Phoblacht na Polainne , Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice agus oiriúnuithe na gConarthaí ar a bhfuil an tAontas Eorpach fothaithe ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> ( b )

(src)="s19.1"> se entenderá por & #x00AB ; Tratado constitutivo de la Comunidad Europea & #x00BB ; ( & #x00AB ; Tratado  CE & #x00BB ; ) y & #x00AB ; Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica & #x00BB ; ( & #x00AB ; Tratado  CEEA & #x00BB ; ) , estos Tratados tal como han sido completados o modificados por tratados o por otros actos que hubiesen entrado en vigor antes del 1  de  mayo de  2004 ;
(trg)="s19.1"> ciallaíonn na habairtí & # x2018 ; an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh & # x2019 ; ( & # x2018 ; Conradh CE & # x2019 ; ) agus & # x2018 ; an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach & # x2019 ; ( & # x2018 ; Conradh CEFA & # x2019 ; ) na Conarthaí sin mar atá arna bhforlíonadh nó arna leasú le conarthaí nó le gníomhartha eile a tháinig i bhfeidhm roimh an 1 Bealtaine 2004 ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> ( c )

(src)="s21.1"> se entenderá por & #x00AB ; Tratado de la Unión Europea & #x00BB ; ( & #x00AB ; Tratado  UE & #x00BB ; ) , este Tratado tal como ha sido completado o modificado por tratados o por otros actos que hubiesen entrado en vigor antes del 1  de  mayo de  2004 ;
(trg)="s21.1"> ciallaíonn an abairt & # x2018 ; an Conradh ar an Aontas Eorpach & # x2019 ; ( & # x2018 ; Conradh AE & # x2019 ; ) an Conradh sin mar atá arna fhorlíonadh nó arna leasú le conarthaí nó le gníomhartha eile a tháinig i bhfeidhm roimh an 1 Bealtaine 2004 ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> ( d )

(src)="s23.1"> se entenderá por & #x00AB ; Comunidad & #x00BB ; una de las dos Comunidades mencionadas en la letra  b ) o ambas , según sea el caso ;
(trg)="s23.1"> ciallaíonn an abairt & # x2018 ; an Comhphobal & # x2019 ; ceann amháin nó an dá cheann de na Comhphobail dá dtagraítear in ( b ) , de réir mar a bheidh ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> ( e )

(src)="s25.1"> se entenderá por & #x00AB ; Estados miembros actuales & #x00BB ; los Estados miembros siguientes : el Reino de Bélgica , el Reino de Dinamarca , la República Federal de Alemania , la República Helénica , el Reino de España , la República Francesa , Irlanda , la República Italiana , el Gran Ducado de Luxemburgo , el Reino de los Países Bajos , la República de Austria , la República Portuguesa , la República de Finlandia , el Reino de Suecia , el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ;
(trg)="s25.1"> ciallaíonn an abairt & # x2018 ; Ballstáit láithreacha & # x2019 ; na Ballstáit seo a leanas :
(trg)="s25.2"> Ríocht na Beilge , Ríocht na Danmhairge , Poblacht Chónaidhme na Gearmáine , An Phoblacht Heilléanach , Ríocht na Spáinne , Poblacht na Fraince , Éire , Poblacht na hIodáile , Ard- Diúcacht Lucsamburg , Ríocht na hÍsiltíre , Poblacht na hOstaire , Poblacht na Portaingéile , Poblacht na Fionlainne , Ríocht na Sualainne agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> ( f )

(src)="s27.1"> se entenderá por & #x00AB ; nuevos Estados miembros & #x00BB ; los Estados miembros siguientes : la República Checa , la República de Estonia , la República de Chipre , la República de Letonia , la República de Lituania , la República de Hungría , la República de Malta , la República de Polonia , la República de Eslovenia y la República Eslovaca .
(trg)="s27.1"> ciallaíonn an abairt & # x2018 ; Ballstáit nua & # x2019 ; na Ballstáit seo a leanas :
(trg)="s27.2"> Poblacht na Seice , Poblacht na hEastóine , Poblacht na Cipire , Poblacht na Laitvia , Poblacht na Liotuáine , Poblacht na hUngáire , Poblacht Mhálta , Poblacht na Polainne , Poblacht na Slóivéine agus Poblacht na Slóvaice .

(src)="s28.1"> Artículo  2
(trg)="s28.1"> Airteagal 2

(src)="s29.1"> Los derechos y obligaciones resultantes del Tratado de adhesión de la República Checa , la República de Estonia , la República de Chipre , la República de Letonia , la República de Lituania , la República de Hungría , la República de Malta , la República de Polonia , la República de Eslovenia y la República Eslovaca mencionado en la letra  e ) del apartado  2 del artículo  IV-437 de la Constitución surtieron efecto , en las condiciones establecidas en dicho Tratado , a partir del 1  de  mayo de  2004.
(trg)="s29.1"> Na cearta agus na hoibleagáidí a leanann ó Chonradh Aontachais Phoblacht na Seice , Phoblacht na hEastóine , Phoblacht na Cipire , Phoblacht na Laitvia , Phoblacht na Liotuáine , Phoblacht na hUngáire , Phoblacht Mhálta , Phoblacht na Polainne , Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice , dá dtagraítear in Airteagal IV- 437( 2 ) ( e ) den Bhunreacht , tháinig siad i bhfeidhm , faoi na coinníollacha dá bhforáiltear sa Chonradh sin , amhail ón 1 Bealtaine 2004 .

(src)="s30.1"> Artículo  3
(trg)="s30.1"> Airteagal 3

(src)="s31.1"> 1.
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Las disposiciones del acervo de Schengen integradas en el marco de la Unión por el Protocolo anexo al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa ( denominado en lo sucesivo & #x00AB ; Protocolo de Schengen & #x00BB ; ) y los actos que lo desarrollan o están relacionados con él de otro modo , enumerados en el Anexo  I del Acta de adhesión de 16  de  abril de  2003 , así como cualesquiera otros actos de este tipo adoptados antes del 1  de  mayo de  2004 , serán vinculantes para los nuevos Estados miembros y aplicables a ellos desde el 1  de  mayo de  2004.
(trg)="s31.2"> Forálacha
(trg)="s32.1"> acquis
(trg)="s33.1"> Schengen atá lánpháirtithe i gcreat an Aontais leis an bPrótacal atá i gceangal leis an gConradh ag bunú Bunreachta don Eoraip ( dá ngairtear & # x2018 ; Prótacal Schengen & # x2019 ; anseo feasta ) , agus na hionstraimí ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile , atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le hIonstraim Aontachais an 16 Aibreán 2003 , mar aon le haon ionstraimí breise den sórt sin arna nglacadh roimh an 1 Bealtaine 2004 , beidh siad ina gceangal ar na Ballstáit nua agus beidh siad infheidhme iontu ón 1 Bealtaine 2004 .

(src)="s32.1"> 2.
(trg)="s34.1"> acquis

(src)="s32.2"> Las disposiciones del acervo de Schengen integradas en el marco de la Unión y los actos que lo desarrollan o guardan con él otro tipo de relación , no contemplados en el apartado  1 , a pesar de ser obligatorios para los nuevos Estados miembros a partir del 1  de  mayo de  2004 , sólo se aplicarán en un nuevo Estado miembro en virtud de una decisión europea del Consejo a tal efecto , previa comprobación , de conformidad con los procedimientos de evaluación de Schengen aplicables , del cumplimiento en dicho nuevo Estado miembro de las condiciones necesarias para la aplicación de todas las partes del acervo en cuestión .
(trg)="s35.1"> Schengen mar atá arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais agus na hionstraimí ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile nach dtagraítear dóibh i mír 1 , agus iad ina gceangal ar na Ballstáit nua amhail ón 1 Bealtaine 2004 , ní bheidh feidhm acu i mBallstát nua ach de bhun cinnidh Eorpaigh ón gComhairle chuige sin tar éis fíorú , i gcomhréir leis na forálacha infheidhme de nósanna imeachta measúnachta Schengen , go bhfuil na coinníollacha is gá chun gach cuid den
(trg)="s36.1"> acquis

(src)="s33.1"> El Consejo , previa consulta al Parlamento Europeo , adoptará su decisión por unanimidad de aquellos de sus miembros que representan a los Gobiernos de los Estados miembros respecto de los cuales ya se hubiesen puesto en aplicación las disposiciones contempladas en el presente apartado , así como del representante del Gobierno del Estado miembro respecto del cual se fuesen a poner en aplicación tales disposiciones .
(trg)="s38.1"> Glacfaidh an Chomhairle a cinneadh , tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa , ag gníomhú di le haontoilíocht na gcomhaltaí dá cuid a ionadaíonn Rialtais na mBallstát a bhfuil na forálacha dá dtagraítear sa mhír seo curtha in éifeacht cheana ina leith agus ionadaí Rialtas an Bhallstáit a bhfuil na forálacha sin le cur in éifeacht ina leith .

(src)="s33.2"> Los miembros del Consejo que representan a los Gobiernos de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tomarán parte en tal decisión en la medida en que se refiera a las disposiciones del acervo de Schengen y a los actos que lo desarrollan o están relacionados con él de otro modo en que dichos Estados miembros participen .
(trg)="s38.2"> Glacfaidh na comhaltaí den Chomhairle a ionadaíonn Rialtais na hÉireann agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann páirt i gcinneadh den sórt sin a mhéad a bhaineann sé le forálacha acquis Schengen agus na hionstraimí ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile ina bhfuil na Ballstáit sin rannpháirteach .

(src)="s34.1"> 3.
(trg)="s39.1"> 3 .

(src)="s34.2"> Los acuerdos celebrados por el Consejo en virtud del artículo  6 del Protocolo de Schengen serán vinculantes para los nuevos Estados miembros desde el 1  de  mayo de  2004.
(trg)="s39.2"> Beidh na Comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích ag an gComhairle faoi Airteagal 6 de Phrótacal Schengen ina gceangal ar na Ballstáit nua ón 1 Bealtaine 2004 .

(src)="s35.1"> 4.
(trg)="s40.1"> 4 .

(src)="s35.2"> Los nuevos Estados miembros están obligados , con respecto a aquellos convenios o instrumentos en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior que sean inseparables de la consecución de los objetivos del Tratado  UE :
(trg)="s40.2"> Cuirfear de cheangal ar na Ballstáit nua i leith na gcoinbhinsiún nó na n- ionstraimí sin sa réimse ceartais agus gnóthaí baile atá doscartha ó ghnóthú chuspóirí Chonradh AE :

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s41.1"> ( a )

(src)="s37.1"> adherirse a los que a 1  de  mayo de  2004 hubiesen sido abiertos a la firma por parte de los actuales Estados miembros y a los que hubiesen sido celebrados por el Consejo de conformidad con el título  VI del Tratado  UE , habiéndose recomendado su adopción a los Estados miembros ;
(trg)="s42.1"> aontú dóibh siúd atá oscailte le haghaidh a sínithe ag na Ballstáit láithreacha faoin 1 Bealtaine 2004 , agus dóibh siúd atá tarraingthe suas ag an gComhairle i gcomhréir le Teideal VI de Chonradh AE agus atá molta do na Ballstáit lena nglacadh ;

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s43.1"> ( b )

(src)="s39.1"> introducir medidas administrativas y de otro tipo , semejantes a las adoptadas con anterioridad a 1  de  mayo de  2004 por los Estados miembros actuales o por el Consejo , para facilitar la cooperación práctica entre las instituciones y las organizaciones de los Estados miembros que trabajan en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior .
(trg)="s44.1"> socruithe riaracháin agus eile a thabhairt isteach , ar nós a bhfuil glactha faoin 1 Bealtaine 2004 ag na Ballstáit láithreacha nó ag an gComhairle , chun comhar praiticiúil a éascú idir na hinstitiúidí agus na heagraíochtaí de chuid na mBallstát a oibríonn sa réimse ceartais agus gnóthaí baile .

(src)="s40.1"> Artículo  4
(trg)="s45.1"> Airteagal 4

(src)="s41.1"> Los nuevos Estados miembros participarán en la Unión Económica y Monetaria a partir del 1  de  mayo de  2004 como Estados miembros acogidos a una excepción en el sentido del artículo  III-197 de la Constitución .
(trg)="s46.1"> Beidh gach ceann de na Ballstáit nua rannpháirteach san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta ón 1 Bealtaine 2004 mar Bhallstát go maolú de réir bhrí Airteagal III- 197 den Bhunreacht .

(src)="s42.1"> Artículo  5
(trg)="s47.1"> Airteagal 5

(src)="s43.1"> 1.
(trg)="s48.1"> 1 .

(src)="s43.2"> En virtud del Acta de adhesión del 16  de  abril de  2003 , los nuevos Estados miembros se han adherido a las decisiones y acuerdos adoptados por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo .
(src)="s43.3"> Los nuevos Estados miembros están obligados a adherirse , a cualquier otro acuerdo celebrado por los Estados miembros actuales que se refiera al funcionamiento de la Unión o que guarde relación con sus actividades.2 .
(trg)="s48.2"> Cuirfear de cheangal ar na Ballstáit nua atá tar éis aontú trí Ionstraim Aontachais an 16 Aibreán 2003 do na cinntí agus do na comhaontuithe arna nglacadh ag Ionadaithe Rialtais na mBallstát ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle aontú do na comhaontuithe eile go léir arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit láithreacha a bhaineann le hoibriú an Aontais nó i ndáil lena ghníomhaíochtaí. 2 .

(src)="s43.4"> Los nuevos Estados miembros están obligados a adherirse a los convenios contemplados en el artículo  293 del Tratado  CE , siempre que sigan vigentes , así como a aquellos que no puedan disociarse de la consecución de los objetivos del Tratado  CE , así como a los protocolos relativos a la interpretación de estos convenios por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas , firmados por los actuales Estados miembros , y a entablar , a tal fin , negociaciones con éstos para efectuar en aquéllos las adaptaciones necesarias .
(trg)="s48.3"> Cuirfear de cheangal ar na Ballstáit nua aontú do na coinbhinsiúin dá bhforáiltear in Airteagal 293 de Chonradh CE agus dóibhsean atá doscartha ó ghnóthú chuspóirí Chonradh CE , a mhéad atá siad i gcónaí i bhfeidhm , agus freisin do na prótacail ar léiriú na gcoinbhinsiún sin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach , arna síniú ag na Ballstáit láithreacha , agus chun na críche sin cuirfear de cheangal orthu dul i mbun caibidlíochta leis na Ballstáit láithreacha d' fhonn na hoiriúnuithe is gá a dhéanamh orthu .

(src)="s44.1"> Artículo  6
(trg)="s49.1"> Airteagal 6

(src)="s45.1"> 1.
(trg)="s50.1"> 1 .

(src)="s45.2"> Los nuevos Estados miembros están obligados a adherirse , en las condiciones establecidas en el presente Protocolo , a los acuerdos o convenios celebrados o aplicados provisionalmente por los actuales Estados miembros y por la Unión o la Comunidad Europea de la Energía Atómica actuando conjuntamente , así como a los acuerdos celebrados por dichos Estados relacionados con tales acuerdos o convenios .
(trg)="s50.2"> Cuirfear de cheangal ar na Ballstáit nua aontú , faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo , do na comhaontuithe nó na coinbhinsiúin arna dtabhairt i gcrích nó arna gcur i bhfeidhm go sealadach ag na Ballstáit láithreacha agus ag an Aontas nó ag an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach , ag gníomhú go comhpháirteach dóibh , agus do na comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit sin agus a bhfuil baint acu leis na comhaontuithe nó na coinbhinsiúin sin .

(src)="s46.1"> La adhesión de los nuevos Estados miembros a los acuerdos o convenios contemplados en el apartado  4 , así como a los acuerdos con Belarús , China , Chile , el Mercosur y Suiza , celebrados o firmados conjuntamente por la Comunidad y sus Estados miembros actuales , se aprobará mediante la celebración de un protocolo a dichos acuerdos o convenios entre el Consejo , por unanimidad , en nombre de los Estados miembros , y el tercer o terceros países u organización internacional de que se trate .
(trg)="s51.1"> Déanfar aontachas na mBallstát nua leis na comhaontuithe nó leis na coinbhinsiúin atá luaite i mír 4 , mar aon leis na comhaontuithe leis an mBealarúis , leis an Eilvéis , le Mercosur , leis an tSile agus leis an tSín arna dtabhairt i gcrích nó arna síniú go comhpháirteach ag an gComhphobal agus a Bhallstáit láithreacha a chomhaontú trí phrótacal le comhaontuithe nó coinbhinsiúin den sórt sin a thabhairt i gcrích idir an Chomhairle , ag gníomhú di d' aon toil thar ceann na mBallstát , agus an tríú tír nó na tríú tíortha nó an eagraíocht idirnáisiúnta i dtrácht .

(src)="s46.2"> Este procedimiento se entenderá sin perjuicio de las competencias propias de la Unión y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y no afectará al reparto de competencias entre éstas y los Estados miembros con respecto a la celebración de tales acuerdos en el futuro o a cualesquiera otras modificaciones no relacionadas con la adhesión .
(trg)="s51.2"> Tá an nós imeachta seo gan dochar d' inniúlachtaí dílse an Aontais agus an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach agus ní dhéanann sé difear do chionroinnt na gcumhachtaí idir an tAontas agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus na Ballstáit i dtaca le tabhairt i gcrích comhaontuithe den sórt sin sa todhchaí nó le haon leasuithe eile nach mbaineann le haontachas .

(src)="s46.3"> La Comisión negociará dichos protocolos en nombre de los Estados miembros sobre la base de directrices de negociación aprobadas por el Consejo por unanimidad y en consulta con un comité integrado por los representantes de los Estados miembros .
(trg)="s51.3"> Caibidleoidh an Coimisiún na prótacail sin thar ceann na mBallstát ar bhonn treoracha caibidlíochta arna bhformheas ag an gComhairle , ag gníomhú di d' aontoil , agus i gcomhairle le coiste ar a mbeidh ionadaithe na mBallstát .

(src)="s46.4"> La Comisión presentará un proyecto de los protocolos para su celebración por el Consejo .
(trg)="s51.4"> Tíolacfaidh sé dréacht de na prótacail don Chomhairle lena dtabhairt i gcrích .

(src)="s47.1"> 2.
(trg)="s52.1"> 2 .

(src)="s47.2"> Una vez se hayan adherido a los acuerdos y convenios a que se refiere el apartado  1 , los nuevos Estados miembros tendrán los mismos derechos y obligaciones que establecen dichos acuerdos y convenios para los actuales Estados miembros.3 .
(trg)="s52.2"> Amhail óna n- aontachas leis na comhaontuithe agus na coinbhinsiúin dá dtagraítear i mír 1 , gheobhaidh na Ballstáit nua na cearta agus na hoibleagáidí céanna faoi na comhaontuithe agus na coinbhinsiúin sin atá ag na Ballstáit láithreacha. 3 .

(src)="s47.3"> Los nuevos Estados miembros están obligados a adherirse , en las condiciones establecidas en el presente Protocolo , al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo  (
(trg)="s52.3"> Cuirfear de cheangal ar na Ballstáit nua aontú , faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo , don Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch  (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s53.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , de conformidad con su artículo  128.
(trg)="s54.1"> ) , i gcomhréir le hAirteagal 128 den Chomhaontú sin .

(src)="s50.1"> 4.
(trg)="s55.1"> 4 .

(src)="s50.2"> A partir del 1  de  mayo de  2004 y , en su caso , hasta tanto se celebren los protocolos necesarios a que se refiere el apartado  1 , los nuevos Estados miembros aplicarán las disposiciones de los acuerdos celebrados conjuntamente por los actuales Estados miembros y la Comunidad con Argelia , Armenia , Azerbaiyán , Bulgaria , Croacia , Egipto , la ex República Yugoslava de Macedonia , Georgia , Israel , Jordania , Kazajstán , Kirguistán , Líbano , México , Moldavia , Marruecos , Rumania , la Federación de Rusia , San Marino , Sudáfrica , Corea del Sur , Siria , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Ucrania y Uzbekistán , así como las disposiciones de otros acuerdos celebrados conjuntamente por los Estados miembros actuales y la Comunidad antes del 1  de  mayo de  2004.
(trg)="s55.2"> Amhail ón 1 Bealtaine 2004 , agus , más gá , go dtí go dtabharfar na prótacail riachtanacha dá dtagraítear i mír 1 i gcrích , cuirfidh na Ballstáit nua i bhfeidhm forálacha na gComhaontuithe arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit láithreacha agus , go comhpháirteach , ag an gComhphobal leis an Afraic Theas , leis an Ailgéir , leis an Airméin , leis an Asarbaiseáin , leis an mBulgáir , leis an gCasacstáin , leis an gCirgeastáin , leis an gCóiré Theas , le Cónaidhm na Rúise , leis an gCróit , leis an Éigipt , le hIarphoblacht Iúgslávach na Macadóine , leis an Iordáin , le hIosrael , leis an Liobáin , le Maracó , le Meicsiceo , leis an Moldáiv , leis an Rómáin , le San Mairíne , leis an tSeoirsia , leis an tSiria , leis an Túinéis , leis an Tuirc , leis an Tuircméanastáin , leis an Úcráin agus leis an Úisbéiceastáin mar aon le forálacha na gcomhaontuithe eile arna dtabhairt i gcrích go comhpháirteach ag na Ballstáit láithreacha agus ag an gComhphobal roimh an 1 Bealtaine 2004 .

(src)="s51.1"> Toda adaptación de estos acuerdos estará sujeta a la celebración de protocolos con los países contratantes de conformidad con el segundo párrafo del apartado  1.
(trg)="s56.1"> Beidh aon oiriúnuithe ar na comhaontuithe sin ina n- ábhar do phrótacail arna dtabhairt i gcrích leis na tíortha comhchonarthacha ar cothrom le forálacha an dara fomhír de mhír 1 .

(src)="s51.2"> Si el 1  de  mayo de  2004 no se hubieran celebrado los protocolos , la Unión , la Comunidad Europea de la Energía Atómica y los Estados miembros tomarán , en el marco de sus respectivas competencias , las medidas necesarias para resolver esa situación .
(trg)="s56.2"> Mura mbeidh na prótacail tugtha i gcrích faoin 1 Bealtaine 2004 , glacfaidh an tAontas , an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus na Ballstáit , faoi chuimsiú a n- inniúlachtaí faoi seach , na bearta is gá chun déileáil leis an staid sin .

(src)="s52.1"> 5.
(trg)="s57.1"> 5 .

(src)="s52.2"> A partir del 1  de  mayo de  2004 , los nuevos Estados miembros aplicarán los acuerdos y arreglos textiles bilaterales celebrados por la Comunidad con terceros países .
(trg)="s57.2"> Amhail ón 1 Bealtaine 2004 , déanfaidh na Ballstáit nua na comhaontuithe agus na comhshocraíochtaí déthaobhacha teicstílí arna dtabhairt i gcrích ag an gComhphobal le tríú tíortha a chur i bhfeidhm .

(src)="s53.1"> Se procederá a una adaptación de las restricciones cuantitativas aplicadas por la Unión a las importaciones de productos textiles y prendas de vestir con el fin de tener en cuenta la adhesión de los nuevos Estados miembros .
(trg)="s58.1"> Déanfar na srianta cainníochtúla arna gcur i bhfeidhm ag an Aontas ar allmhairí táirgí teicstíle agus éadaigh a oiriúnú chun aontachas na mBallstát nua a chur san áireamh .

(src)="s60.1"> En la medida en que los acuerdos entre uno o más de los nuevos Estados miembros , por una parte , y uno o más terceros países , por otro , no sean compatibles con las obligaciones que se deriven de la Constitución , en particular del presente Protocolo , los nuevos Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para eliminar las incompatibilidades establecidas .
(src)="s60.2"> Si un nuevo Estado miembro se encuentra con dificultades para adaptar un acuerdo celebrado con uno o más terceros países antes de la adhesión , denunciará dicho acuerdo con arreglo a lo establecido en el mismo .
(trg)="s59.1"> Mura mbeidh na leasuithe ar na comhaontuithe agus ar na comhshocraíochtaí déthaobhacha teicstíle tagtha i bhfeidhm faoin 1 Bealtaine 2004 , déanfaidh an tAontas na hoiriúnuithe is gá ar a rialacha maidir le táirgí teicstíle agus éadaigh a allmhairiú ó thríú tíortha chun aontachas na mBallstát nua a chur san áireamh .

(src)="s61.1"> 9.
(trg)="s60.1"> 6 .

(src)="s61.2"> Los nuevos Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para adaptar , si fuere necesario , su posición respecto de las organizaciones internacionales y los acuerdos internacionales , en los que sean igualmente partes otros Estados miembros o la Unión o la Comunidad Europea de la Energía Atómica a los derechos y obligaciones que resulten de su adhesión a la Unión .
(src)="s62.1"> En particular , se retirarán el 1  de  mayo de  2004 , o lo antes posible después de tal fecha , de los acuerdos y organizaciones de pesca internacionales en que la Unión también sea parte , salvo que su participación en ellos se refiera a asuntos no pesqueros .
(trg)="s60.2"> Déanfar na srianta cainníochtúla ar allmhairí cruach agus táirgí cruach arna gcur i bhfeidhm ag an Aontas a oiriúnú ar bhonn allmhairí na mBallstát nua de tháirgí cruach de thionscnamh na dtíortha is soláthraithe i dtrácht sna blianta díreach roimh shíniú an Chonartha Aontachais .

(src)="s63.1"> Artículo  7
(trg)="s61.1"> 7 .

(src)="s64.1"> Los actos adoptados por las instituciones a que se refieren las disposiciones transitorias establecidas en el presente Protocolo conservarán su naturaleza jurídica ; en particular , seguirán siendo aplicables los procedimientos para la modificación de tales actos .
(trg)="s62.1"> Ní dhéanfar difear do na cearta ná do na hoibleagáidí a leanann do na Ballstáit nua ó na comhaontuithe sin le linn na tréimhse a mbeidh forálacha na gcomhaontuithe sin á gcoimeád ar bun go sealadach .

(src)="s65.1"> Artículo  8
(trg)="s64.1"> 8 .

(src)="s66.1"> Las disposiciones del Acta de adhesión de 16  de  abril de  2003 que tienen por objeto o por efecto derogar o modificar con carácter no transitorio actos adoptados por las instituciones , órganos u organismos de las Comunidades Europeas o de la Unión Europea constituida por el Tratado de la Unión Europea , tal como las interpreta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia , seguirán en vigor , sin perjuicio de la aplicación del segundo párrafo .
(trg)="s65.1"> Sa mhéid nach bhfuil na comhaontuithe idir ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit nua ar thaobh amháin agus tríú tír amháin nó níos mó ar an taobh eile ag luí leis na hoibleagáidí a thig ón mBunreacht , agus go háirithe ón bPrótacal seo , glacfaidh an Ballstát nua gach céim iomchuí chun deireadh a chur leis an neamhluí arna bhunú .

(src)="s67.1"> Las disposiciones mencionadas en el primer párrafo tendrán el mismo carácter jurídico que las actas que han derogado o modificado y estarán sujetas a las mismas normas que éstas .
(trg)="s65.2"> Má bhaineann deacrachtaí do Bhallstát nua le linn oiriúnú a dhéanamh ar chomhaontú arna thabhairt i gcrích roimh an 1 Bealtaine 2004 le tríú tír amháin nó níos mó , tarraingeoidh sé siar ón gcomhaontú sin de réir théarmaí an chomhaontaithe .

(src)="s68.1"> Artículo 9
(trg)="s66.1"> 9 .

(src)="s69.1"> Los textos de los actos de las instituciones , órganos u organismos de la Comunidad o de la Unión Europea constituida por el Tratado de la Unión Europea , y los textos de los actos del Banco Central Europeo adoptados antes del 1  de  mayo de  2004 y que hayan sido elaborados en las lenguas checa , estonia , húngara , letona , lituana , maltesa , polaca , eslovaca y eslovena , son auténticos desde dicha fecha , en las mismas condiciones que los textos auténticos en las demás lenguas .
(trg)="s69.1"> Na gníomhartha sin arna nglacadh ag na hinstitiúidí lena mbaineann na forálacha idirthréimhseacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo , coinneoidh siad a stádas dlítheanach ; ach go háirithe , leanfaidh na nósanna imeachta chun na gníomhartha sin a leasú d' fheidhm a bheith acu .

(src)="s70.1"> Artículo 10
(trg)="s70.1"> Airteagal 8

(src)="s71.1"> Una ley europea del Consejo podrá derogar las disposiciones transitorias que figuran en el presente Protocolo , cuando éstas ya no sean aplicables .
(trg)="s72.1"> Beidh ag na forálacha sin an stádas dlítheanach céanna atá ag na gníomhartha a aisghairtear nó a leasaítear leo agus beidh siad faoi réir na rialacha céanna leis na gníomhartha sin .

(src)="s71.2"> El Consejo se pronunciará por unanimidad , previa consulta al Parlamento Europeo .
(trg)="s73.1"> Airteagal 9
(trg)="s74.1"> Amhail ón 1 Bealtaine 2004 , is téacsanna barántúla , faoi na coinníollacha céanna leis na téacsanna barántúla arna dtarraingt suas sna teangacha eile téacsanna ghníomhartha institiúidí , comhlachtaí , oifigí agus gníomhaireachtaí an Chomhphobail nó an Aontais Eorpaigh arna mbunú leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus téacsanna ghníomhartha an Bhainc Cheannais Eorpaigh arna nglacadh roimh an dáta sin agus arna dtarraingt suas san Eastóinis , sa Laitvis , sa Liotuáinis , sa Mháltais , sa Pholainnis , sa tSeicis , sa tSlóivéinis , sa tSlóvaicis agus san Ungáiris .
(trg)="s75.1"> Airteagal 10
(trg)="s76.1"> Na forálacha idirthréimhseacha atá leagtha amach sa Phrótacal seo , féadfar iad a aisghairm le dlí Eorpach ón gComhairle nuair nach mbeidh siad infheidhme a thuilleadh .
(trg)="s76.2"> Gníomhóidh an Chomhairle d' aon toil tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa .

(src)="s72.1"> Artículo 11
(trg)="s77.1"> Airteagal 11

(src)="s73.1"> La aplicación de la Constitución y de los actos adoptados por las instituciones estará sujeta , con carácter transitorio , a las excepciones previstas en el presente Protocolo .
(trg)="s78.1"> Beidh cur i bhfeidhm an Bhunreachta agus na ngníomhartha arna nglacadh ag na hinstitiúidí faoi réir na maoluithe dá bhforáiltear sa Phrótacal seo , mar bheart idirthréimhseach .

(src)="s74.1"> TÍTULO II
(trg)="s79.1"> TEIDEAL II

(src)="s75.1"> DISPOSICIONES PERMANENTES
(trg)="s80.1"> BUANFHORÁLACHA

(src)="s76.1"> Artículo 12
(trg)="s81.1"> Airteagal 12

(src)="s77.1"> Las adaptaciones de los actos enumerados en el Anexo  III del Acta de adhesión de 16  de  abril de  2003 que resulten necesarias como consecuencia de la adhesión se establecerán de conformidad con las orientaciones definidas en dicho anexo y con arreglo al procedimiento y en las condiciones establecidos en el artículo  36.
(trg)="s82.1"> Déanfar na hoiriúnuithe ar na gníomhartha atá liostaithe in Iarscríbhinn III a ghabhann le hIonstraim Aontachais an 16 Aibreán 2003 agus is gá de thoradh an aontachais a tharraingt suas ar cothrom leis na treoirlínte atá leagtha amach san Iarscríbhinn sin agus i gcomhréir leis an nós imeachta agus faoi na coinníollacha atá leagtha síos in Airteagal 36 .

(src)="s78.1"> Artículo 13
(trg)="s83.1"> Airteagal 13

(src)="s79.1"> Las medidas enumeradas en el Anexo  IV del Acta de adhesión de 16  de  abril de  2003 se aplicarán en las condiciones establecidas en dicho anexo .
(trg)="s84.1"> Déanfar na bearta atá liostaithe in Iarscríbhinn IV a ghabhann le hIonstraim Aontachais an 16 Aibreán 2003 a chur i bhfeidhm faoi na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin .

(src)="s80.1"> Artículo 14
(trg)="s85.1"> Airteagal 14

(src)="s81.1"> Una ley europea del Consejo podrá efectuar las adaptaciones de las disposiciones del presente Protocolo relativas a la política agrícola común que puedan resultar necesarias como consecuencia de las modificaciones del Derecho de la Unión .
(trg)="s86.1"> Na hoiriúnuithe ar na forálacha sin den Phrótacal seo a bhaineann leis an gcomhbheartas talmhaíochta agus a fhéadfaidh a bheith riachtanach i gcás modhnaithe ar dhlí an Aontais , féadfar iad a dhéanamh le dlí Eorpach ón gComhairle .

(src)="s81.2"> El Consejo se pronunciará por unanimidad , previa consulta al Parlamento Europeo .
(trg)="s86.2"> Gníomhóidh an Chomhairle d' aon toil , tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa .