# en/C2004310.01029701.xml.gz
# sv/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOCOL ON THE TREATY AND THE ACT OF ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC , THE REPUBLIC OF ESTONIA , THE REPUBLIC OF CYPRUS , THE REPUBLIC OF LATVIA , THE REPUBLIC OF LITHUANIA , THE REPUBLIC OF HUNGARY , THE REPUBLIC OF MALTA , THE REPUBLIC OF POLAND , THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE SLOVAK REPUBLIC
(trg)="s3.1"> PROTOKOLL OM ANSLUTNINGSFÖRDRAGET OCH ANSLUTNINGSAKTEN FÖR REPUBLIKEN TJECKIEN , REPUBLIKEN ESTLAND , REPUBLIKEN CYPERN , REPUBLIKEN LETTLAND , REPUBLIKEN LITAUEN , REPUBLIKEN UNGERN , REPUBLIKEN MALTA , REPUBLIKEN POLEN , REPUBLIKEN SLOVENIEN OCH REPUBLIKEN SLOVAKIEN

(src)="s4.1"> THE HIGH CONTRACTING PARTIES ,
(trg)="s4.1"> DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA ,

(src)="s5.1"> RECALLING that the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic acceded to the European Communities and to the European Union established by the Treaty on European Union on 1 May 2004 ;
(trg)="s5.1"> SOM ERINRAR OM att Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien den 1 maj 2004 anslöt sig till Europeiska gemenskaperna och den europeiska union som upprättats genom Fördraget om Europeiska unionen ,

(src)="s6.1"> CONSIDERING that Article IV-437(2)(e ) of the Constitution provides that the Treaty of 16 April 2003 concerning the accessions referred to above shall be repealed ;
(trg)="s6.1"> SOM BEAKTAR att Fördraget av den 16 april 2003 om ovannämnda anslutningar skall upphävas enligt artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen ,

(src)="s7.1"> CONSIDERING that many of the provisions of the Act annexed to that Treaty of Accession remain relevant ; that Article IV-437(2 ) of the Constitution provides that those provisions must be set out or referred to in a Protocol , so that they remain in force and their legal effects are preserved ;
(trg)="s7.1"> SOM BEAKTAR att ett stort antal bestämmelser i den akt som är fogad till anslutningsfördraget fortfarande är relevanta och att dessa bestämmelser enligt artikel IV- 437. 2 i konstitutionen skall återges eller åsyftas i ett protokoll , så att de fortsätter att gälla och behåller sin rättsverkan ,

(src)="s8.1"> CONSIDERING that some of those provisions require the technical adjustments necessary to bring them into line with the Constitution without altering their legal effect ,
(trg)="s8.1"> SOM BEAKTAR att vissa av dessa bestämmelser måste bli föremål för de tekniska anpassningar som behövs för att de skall överensstämma med konstitutionen utan att den juridiska räckvidden ändras ,

(src)="s9.1"> HAVE AGREED UPON the following provisions , which shall be annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community :
(trg)="s9.1"> HAR ENATS OM följande bestämmelser , som skall fogas till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen .

(src)="s10.1"> PART ONE
(trg)="s10.1"> DEL ETT

(src)="s11.1"> PROVISIONS RELATING TO THE ACT OF ACCESSION OF 16 APRIL 2003
(trg)="s11.1"> BESTÄMMELSER AVSEENDE ANSLUTNINGSAKTEN AV DEN 16 APRIL 2003

(src)="s12.1"> TITLE I
(trg)="s12.1"> AVDELNING I

(src)="s13.1"> PRINCIPLES
(trg)="s13.1"> PRINCIPER

(src)="s14.1"> Article 1
(trg)="s14.1"> Artikel 1

(src)="s15.1"> For the purposes of this Protocol :
(trg)="s15.1"> I detta protokoll menas med

(src)="s16.1"> ( a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> the expression & #x2018 ; Act of Accession of 16 April 2003 & #x2019 ; means the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded ;
(trg)="s17.1"> anslutningsakten av den 16 april 2003

(src)="s18.1"> ( b )
(trg)="s19.1"> b )

(src)="s19.1"> the expressions & #x2018 ; Treaty establishing the European Community & #x2019 ; ( EC Treaty ) and & #x2018 ; Treaty establishing the European Atomic Energy Community & #x2019 ; ( EAEC Treaty ) mean those Treaties as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before 1 May 2004 ;
(trg)="s20.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ( EG- Fördraget )
(trg)="s21.1"> och
(trg)="s22.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratomfördraget )
(trg)="s23.1"> : dessa fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s20.1"> ( c )
(trg)="s24.1"> c )

(src)="s21.1"> the expression & #x2018 ; Treaty on European Union & #x2019 ; ( EU Treaty ) means that Treaty as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before 1 May 2004 ;
(trg)="s25.1"> Fördraget om Europeiska unionen ( EU- Fördraget )
(trg)="s26.1"> : detta fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s22.1"> ( d )
(trg)="s27.1"> d )

(src)="s23.1"> the expression & #x2018 ; the Community & #x2019 ; means one or both of the Communities referred to in ( b ) as the case may be ;
(trg)="s28.1"> gemenskapen
(trg)="s29.1"> : den ena av eller båda de gemenskaper som avses i b , allt efter omständigheterna ,

(src)="s24.1"> ( e )
(trg)="s30.1"> e )

(src)="s25.1"> the expression & #x2018 ; present Member States & #x2019 ; means the following Member States : the Kingdom of Belgium , the Kingdom of Denmark , the Federal Republic of Germany , the Hellenic Republic , the Kingdom of Spain , the French Republic , Ireland , the Italian Republic , the Grand Duchy of Luxembourg , the Kingdom of the Netherlands , the Republic of Austria , the Portuguese Republic , the Republic of Finland , the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ;
(trg)="s31.1"> nuvarande medlemsstater
(trg)="s32.1"> : följande medlemsstater :
(trg)="s32.2"> Konungariket Belgien , Konungariket Danmark , Förbundsrepubliken Tyskland , Republiken Grekland , Konungariket Spanien , Republiken Frankrike , Irland , Republiken Italien , Storhertigdömet Luxemburg , Konungariket Nederländerna , Republiken Österrike , Republiken Portugal , Republiken Finland , Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ,

(src)="s26.1"> ( f )
(trg)="s33.1"> f )

(src)="s27.1"> the expression & #x2018 ; new Member States & #x2019 ; means the following Member States : the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic .
(trg)="s34.1"> nya medlemsstater
(trg)="s35.1"> : följande medlemsstater :
(trg)="s35.2"> Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien .

(src)="s28.1"> Article 2
(trg)="s36.1"> Artikel 2

(src)="s29.1"> The rights and obligations resulting from the Treaty on the Accession of the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic , referred to in Article IV-437(2)(e ) of the Constitution , took effect , under the conditions laid down in that Treaty , as from 1 May 2004.
(trg)="s37.1"> De rättigheter och skyldigheter som följer av det anslutningsfördrag för Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien som avses i artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen har fått verkan , på de villkor som anges i detta fördrag , från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s30.1"> Article 3
(trg)="s38.1"> Artikel 3

(src)="s31.1"> 1.
(trg)="s39.1"> 1 .

(src)="s31.2"> The provisions of the Schengen
(src)="s32.1"> acquis
(src)="s33.1"> integrated into the framework of the Union by the Protocol annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe ( hereinafter referred to as the & #x2018 ; Schengen Protocol & #x2019 ; ) and the acts building upon it or otherwise related to it , listed in Annex I to the Act of Accession of 16 April 2003 , as well as any further such acts adopted before 1 May 2004 , shall be binding on and applicable in the new Member States from 1 May 2004.
(trg)="s39.2"> Bestämmelserna i Schengenregelverket , införlivade inom unionens ramar genom det protokoll som fogats till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa ( nedan kallat & # x201D ; Schengenprotokollet & # x201D ; ) , och i de akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , enligt förteckningen i bilaga I till anslutningsakten av den 16 april 2003 , samt i eventuella ytterligare sådana akter som antas före den 1 maj 2004 , skall vara bindande för och tillämpas i de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s40.1"> 2 .

(src)="s35.1"> as integrated into the framework of the Union and the acts building upon it or otherwise related to it not referred to in paragraph 1 , while binding on the new Member States from 1 May 2004 , shall apply in a new Member State only pursuant to a European decision of the Council to that effect after verification in accordance with the applicable Schengen evaluation procedures that the necessary conditions for the application of all parts of the
(src)="s36.1"> acquis
(trg)="s40.2"> De bestämmelser i Schengenregelverket , som det införlivats inom unionens ramar , och i akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 men skall inte tillämpas i en ny medlemsstat förrän efter ett europeiskt beslut av rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den nya medlemsstaten .

(src)="s38.1"> The Council shall take its decision , after consulting the European Parliament , acting with the unanimity of its members representing the Governments of the Member States in respect of which the provisions referred to in the present paragraph have already been put into effect and of the representative of the Government of the Member State in respect of which those provisions are to be put into effect .
(trg)="s41.1"> Rådet skall efter att ha hört Europaparlamentet besluta med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i detta stycke redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas .

(src)="s38.2"> The members of the Council representing the Governments of Ireland and of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall take part in such a decision insofar as it relates to the provisions of the Schengen
(src)="s39.1"> acquis
(src)="s40.1"> and the acts building upon it or otherwise related to it in which these Member States participate .
(trg)="s41.2"> De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i akter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar .

(src)="s41.1"> 3.
(trg)="s42.1"> 3 .

(src)="s41.2"> The Agreements concluded by the Council under Article 6 of the Schengen Protocol shall be binding on the new Member States from 1 May 2004.
(trg)="s42.2"> De avtal som rådet har ingått enligt artikel 6 i Schengenprotokollet skall vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s42.1"> 4.
(trg)="s43.1"> 4 .

(src)="s42.2"> The new Member States shall be required in respect of those conventions or instruments in the field of justice and home affairs which are inseparable from the attainment of the objectives of the EU Treaty :
(trg)="s43.2"> När det gäller sådana konventioner eller instrument på området för rättsliga och inrikes frågor som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EU- Fördraget skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga

(src)="s43.1"> ( a )
(trg)="s44.1"> a )

(src)="s44.1"> to accede to those which , by 1 May 2004 , have been opened for signature by the present Member States , and to those which have been drawn up by the Council in accordance with Title VI of the EU Treaty and recommended to the Member States for adoption ;
(trg)="s45.1"> att ansluta sig till dem som den 1 maj 2004 var öppna för undertecknande av de nuvarande medlemsstaterna samt till dem som rådet har utarbetat enligt avdelning VI i EU- Fördraget och rekommenderat medlemsstaterna att anta ,

(src)="s45.1"> ( b )
(trg)="s46.1"> b )

(src)="s46.1"> to introduce administrative and other arrangements , such as those adopted by 1 May 2004 by the present Member States or by the Council , to facilitate practical cooperation between the Member States ' institutions and organisations working in the field of justice and home affairs .
(trg)="s47.1"> att införa administrativa eller andra bestämmelser som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet hade antagit den 1 maj 2004 , för att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer på området för rättsliga och inrikes frågor .

(src)="s47.1"> Article 4
(trg)="s48.1"> Artikel 4

(src)="s48.1"> Each of the new Member States shall participate in Economic and Monetary Union from 1 May 2004 as a Member State with a derogation within the meaning of Article III-197 of the Constitution .
(trg)="s49.1"> Var och en av de nya medlemsstaterna skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med den 1 maj 2004 som medlemsstat med undantag i enlighet med artikel III- 197 i konstitutionen .

(src)="s49.1"> Article 5
(trg)="s50.1"> Artikel 5

(src)="s50.1"> 1.
(trg)="s51.1"> 1 .

(src)="s50.2"> The new Member States , which have acceded by the Act of Accession of 16 April 2003 to the decisions and agreements adopted by the Representatives of the Governments of the Member States , meeting within the Council , shall be required to accede to all other agreements concluded by the present Member States relating to the functioning of the Union or connected with the activities thereof.2 .
(trg)="s51.2"> De nya medlemsstater som genom anslutningsakten av den 16 april 2003 har anslutit sig till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet skall vara skyldiga att ansluta sig till alla andra avtal som de nuvarande medlemsstaterna har ingått och som gäller unionens funktion eller som har samband med unionens verksamhet. 2 .

(src)="s50.3"> The new Member States shall be required to accede to the conventions provided for in Article 293 of the EC Treaty and to those that are inseparable from the attainment of the objectives of the EC Treaty , insofar as they are still in force , and also to the protocols on the interpretation of those conventions by the Court of Justice of the European Communities , signed by the present Member States , and to this end they shall be required to enter into negotiations with the present Member States in order to make the necessary adjustments thereto .
(trg)="s51.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att ansluta sig till de konventioner som avses i artikel 293 i EG- Fördraget eller som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EG- Fördraget samt att även ansluta sig till de protokoll om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionerna som de nuvarande medlemsstaterna har undertecknat , om dessa konventioner och protokoll fortfarande är i kraft , och för detta ändamål förbinder de sig att inleda förhandlingar med dessa om nödvändig anpassning av dessa texter .

(src)="s51.1"> Article 6
(trg)="s52.1"> Artikel 6

(src)="s52.1"> 1.
(trg)="s53.1"> 1 .

(src)="s52.2"> The new Member States shall be required to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the agreements or conventions concluded or provisionally applied by the present Member States and the Union or the European Atomic Energy Community , acting jointly , and to the agreements concluded by those States which are related to those agreements or conventions .
(trg)="s53.2"> På de villkor som anges i detta protokoll skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga att ansluta sig till de avtal eller konventioner som de nuvarande medlemsstaterna har ingått eller provisoriskt tillämpar tillsammans med unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen och att ansluta sig till de avtal som de staterna har ingått och som har samband med sådana avtal eller konventioner .

(src)="s53.1"> The accession of the new Member States to the agreements or conventions mentioned in paragraph 4 , as well as the agreements with Belarus , China , Chile , Mercosur and Switzerland which have been concluded or signed by the Community and its present Member States jointly shall be agreed by the conclusion of a protocol to such agreements or conventions between the Council , acting unanimously on behalf of the Member States , and the third country or countries or international organisation concerned .
(trg)="s54.1"> De nya medlemsstaternas anslutning till de avtal eller konventioner som avses i punkt 4 nedan samt till de avtal med Chile , Kina , Mercosur , Schweiz och Vitryssland som har ingåtts eller undertecknats av gemenskapen tillsammans med de nuvarande medlemsstaterna skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller konventioner ingås mellan rådet , med enhällighet på medlemsstaternas vägnar , och tredjelandet eller tredjeländerna eller den internationella organisationen i fråga .

(src)="s53.2"> This procedure is without prejudice to the Union 's and the European Atomic Energy Community 's own competences and does not affect the allocation of powers between the Union and the European Atomic Energy Community and the Member States as regards the conclusion of such agreements in the future or any other amendments not related to accession .
(trg)="s54.2"> Detta förfarande skall inte påverka unionens och Europeiska atomenergigemenskapens egna befogenheter eller beröra fördelningen av befogenheter mellan dessa och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen .

(src)="s53.3"> The Commission shall negotiate these protocols on behalf of the Member States on the basis of negotiating directives approved by the Council , acting by unanimity , and in consultation with a committee comprised of the representatives of the Member States .
(trg)="s54.3"> Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som med enhällighet godkänts av rådet , och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna .

(src)="s53.4"> It shall submit a draft of the protocols for conclusion to the Council .
(trg)="s54.4"> Den skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet , så att de kan ingås .

(src)="s54.1"> 2.
(trg)="s55.1"> 2 .

(src)="s54.2"> Upon acceding to the agreements and conventions referred to in paragraph 1 the new Member States shall acquire the same rights and obligations under those agreements and conventions as the present Member States.3 .
(trg)="s55.2"> När de nya medlemsstaterna ansluter sig till de avtal och konventioner som avses i punkt 1 skall de få samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de nuvarande medlemsstaterna. 3 .

(src)="s54.3"> The new Member States shall be required to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the Agreement on the European Economic Area (
(trg)="s55.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med dess artikel 128 (

(src)="s55.1"> 1
(trg)="s56.1"> 1

(src)="s57.1"> 4.
(trg)="s57.1"> 4 .

(src)="s57.2"> As from 1 May 2004 , and , where appropriate , pending the conclusion of the necessary protocols referred to in paragraph 1 , the new Member States shall apply the provisions of the Agreements concluded by the present Member States and , jointly , the Community , with Algeria , Armenia , Azerbaijan , Bulgaria , Croatia , Egypt , the former Yugoslav Republic of Macedonia , Georgia , Israel , Jordan , Kazakhstan , Kyrgyzstan , Lebanon , Mexico , Moldova , Morocco , Romania , the Russian Federation , San Marino , South Africa , South Korea , Syria , Tunisia , Turkey , Turkmenistan , Ukraine and Uzbekistan as well as the provisions of other agreements concluded jointly by the present Member States and the Community before 1 May 2004.
(trg)="s57.2"> Från och med den 1 maj 2004 , och i förekommande fall i avvaktan på att de nödvändiga protokoll som avses i punkt 1 skall ingås , skall de nya medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i de avtal som de nuvarande medlemsstaterna och gemenskapen , tillsammans , har ingått med Algeriet , Armenien , Azerbajdzjan , Bulgarien , Egypten , f. d . jugoslaviska republiken Makedonien , Georgien , Israel , Jordanien , Kazakstan , Kirgizistan , Kroatien , Libanon , Marocko , Mexiko , Moldavien , Rumänien , Ryska federationen , San Marino , Sydafrika , Sydkorea , Syrien , Tunisien , Turkiet , Turkmenistan , Ukraina och Uzbekistan samt bestämmelserna i andra avtal som har ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med gemenskapen före den 1 maj 2004 .

(src)="s58.1"> Any adjustments to these Agreements shall be the subject of protocols concluded with the co-contracting countries in conformity with the provisions of the second subparagraph of paragraph 1.
(trg)="s58.1"> Eventuella ändringar i dessa avtal skall göras genom protokoll som ingås med motparterna i enlighet med punkt 1 andra stycket .

(src)="s58.2"> Should the protocols not have been concluded by 1 May 2004 , the Union , the European Atomic Energy Community and the Member States shall take , in the framework of their respective competences , the necessary measures to deal with that situation .
(trg)="s58.2"> Om protokollen inte har ingåtts den 1 maj 2004 skall unionen , Europeiska atomenergigemenskapen och medlemsstaterna inom ramen för sina respektive befogenheter vidta nödvändiga åtgärder för att hantera situationen .

(src)="s59.1"> 5.
(trg)="s59.1"> 5 .

(src)="s59.2"> As from 1 May 2004 , the new Member States shall apply the bilateral textile agreements and arrangements concluded by the Community with third countries .
(trg)="s59.2"> Från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som gemenskapen har ingått med tredjeland .

(src)="s60.1"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of textile and clothing products shall be adjusted to take account of the accession of the new Member States .
(trg)="s60.1"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av textil - och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s61.1"> Should the amendments to the bilateral textile agreements and arrangements not have entered into force by 1 May 2004 , the Union shall make the necessary adjustments to its rules for the import of textile and clothing products from third countries to take into account the accession of the new Member States .
(trg)="s61.1"> Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft den 1 maj 2004 skall unionen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil - och beklädnadsvaror från tredjeland för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s62.1"> 6.
(trg)="s62.1"> 6 .

(src)="s62.2"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of steel and steel products shall be adjusted on the basis of imports by new Member States during the years immediately preceding the signing of the Accession Treaty of steel products originating in the supplier countries concerned .
(trg)="s62.2"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval av de nya medlemsstaternas import under åren omedelbart föregående undertecknandet av anslutningsfördraget av stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna .

(src)="s63.1"> 7.
(trg)="s63.1"> 7 .

(src)="s63.2"> Fisheries agreements concluded before 1 May 2004 by the new Member States with third countries shall be managed by the Union .
(trg)="s63.2"> De fiskeavtal som de nya medlemsstaterna ingått med tredjeland före anslutningen skall förvaltas av unionen .

(src)="s64.1"> The rights and obligations resulting for the new Member States from those agreements shall not be affected during the period in which the provisions of those agreements are provisionally maintained .
(trg)="s64.1"> De rättigheter och skyldigheter som de nya medlemsstaterna har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls .

(src)="s65.1"> As soon as possible , and in any event before the expiry of the agreements referred to in the first subparagraph , appropriate European decisions for the continuation of fishing activities resulting from those agreements shall be adopted in each case by the Council on a proposal from the Commission , including the possibility of extending certain agreements for periods not exceeding one year .
(trg)="s65.1"> Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket löpt ut skall lämpliga europeiska beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet på förslag av kommissionen , varvid det även skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år .

(src)="s66.1"> 8.
(trg)="s66.1"> 8 .

(src)="s66.2"> With effect from 1 May 2004 , the new Member States shall withdraw from any free trade agreements with third countries , including the Central European Free Trade Agreement .
(trg)="s66.2"> Med verkan från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna frånträda alla frihandelsavtal med tredjeland , inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet .

(src)="s67.1"> To the extent that agreements between one or more of the new Member States on the one hand , and one or more third countries on the other , are not compatible with the obligations arising from the Constitution and in particular from this Protocol , the new Member States shall take all appropriate steps to eliminate the incompatibilities established .
(trg)="s67.1"> I den mån avtal mellan en eller flera nya medlemsstater å ena sidan och ett eller flera tredjeländer å andra sidan inte är förenliga med de skyldigheter som följer av konstitutionen och särskilt av detta protokoll skall den eller de nya medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats .

(src)="s67.2"> If a new Member State encounters difficulties in adjusting an agreement concluded with one or more third countries before accession , it shall , according to the terms of the agreement , withdraw from that agreement .
(trg)="s67.2"> Om en ny medlemsstat har svårigheter med att anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller flera tredjeländer före anslutningen skall den enligt bestämmelserna i det avtalet frånträda det .

(src)="s68.1"> 9.
(trg)="s68.1"> 9 .

(src)="s68.2"> The new Member States shall take appropriate measures , where necessary , to adjust their position in relation to international organisations , and in relation to those international agreements to which the Union or the European Atomic Energy Community or other Member States are also parties , to the rights and obligations arising from their accession to the Union .
(trg)="s68.2"> De nya medlemsstaterna skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen till unionen .

(src)="s69.1"> They shall in particular withdraw at 1 May 2004 or the earliest possible date thereafter from international fisheries agreements and organisations to which the Union is also a party , unless their membership relates to matters other than fisheries .
(trg)="s69.1"> I synnerhet skall de den 1 maj 2004 eller så snart som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även unionen är part i , om inte deras medlemskap har samband med något annat än fiske .

(src)="s70.1"> Article 7
(trg)="s70.1"> Artikel 7

(src)="s71.1"> Acts adopted by the institutions to which the transitional provisions laid down in this Protocol relate shall retain their status in law ; in particular , the procedures for amending those acts shall continue to apply .
(trg)="s71.1"> De akter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i detta protokoll skall behålla sin rättsliga status ; i synnerhet skall förfarandena för ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen .

(src)="s72.1"> Article 8
(trg)="s72.1"> Artikel 8

(src)="s73.1"> Provisions of the Act of Accession of 16 April 2003 , as interpreted by the Court of Justice of the European Communities and the Court of First Instance , the purpose or effect of which is to repeal or amend , otherwise than as a transitional measure , acts adopted by the institutions , bodies , offices or agencies of the Community or of the European Union established by the Treaty on European Union shall remain in force subject to the application of the second paragraph .
(trg)="s73.1"> De bestämmelser i anslutningsakten av den 16 april 2003 vars syfte eller verkan är att upphäva eller ändra akter antagna av institutioner , organ eller myndigheter vid gemenskapen eller den europeiska union som upprättats genom EU- Fördraget , så som de tolkats av Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätten , skall , utom när det är fråga om en övergångsåtgärd , fortsätta att gälla om inte annat följer av tillämpningen av andra stycket .

(src)="s74.1"> These provisions shall have the same status in law as the acts which they repeal or amend and shall be subject to the same rules as those acts .
(trg)="s74.1"> Dessa bestämmelser skall ha samma rättsliga status som de akter som upphävts eller ändrats genom dessa bestämmelser och skall vara underkastade samma regler som dessa .

(src)="s75.1"> Article 9
(trg)="s75.1"> Artikel 9

(src)="s76.1"> The texts of the acts of the institutions , bodies , offices and agencies of the Community or of the European Union established by the Treaty on European Union and the texts of acts of the European Central Bank which were adopted before 1 May 2004 and which were drawn up in the Czech , Estonian , Latvian , Lithuanian , Hungarian , Maltese , Polish , Slovenian and Slovak languages shall be authentic from that date , under the same conditions as the texts drawn up and authentic in the other languages .
(trg)="s76.1"> Texterna till de akter som har antagits av institutioner , organ eller myndigheter vid gemenskapen eller den europeiska union som upprättats genom EU- Fördraget , samt de akter som har antagits av Europeiska centralbanken och som har antagits före den 1 maj 2004 och har upprättats på estniska , lettiska , litauiska , maltesiska , polska , slovakiska , slovenska , tjeckiska och ungerska skall från och med detta datum vara giltiga på samma villkor som de texter som upprättats och är giltiga på de övriga språken .

(src)="s77.1"> Article 10
(trg)="s77.1"> Artikel 10

(src)="s78.1"> A European law of the Council may repeal the transitional provisions set out in this Protocol , when they are no longer applicable .
(trg)="s78.1"> Genom en europeisk lag som antas av rådet kan övergångsbestämmelserna i detta protokoll upphävas om de inte längre är tillämpliga .

(src)="s78.2"> The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament .
(trg)="s78.2"> Rådet skall besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet .

(src)="s79.1"> Article 11
(trg)="s79.1"> Artikel 11

(src)="s80.1"> The application of the Constitution and acts adopted by the institutions shall , as a transitional measure , be subject to the derogations provided for in this Protocol .
(trg)="s80.1"> Konstitutionen och de akter som antagits av institutionerna skall , som en övergångsåtgärd , tillämpas med de undantagsbestämmelser som anges i detta protokoll .

(src)="s81.1"> TITLE II
(trg)="s81.1"> AVDELNING II

(src)="s82.1"> PERMANENT PROVISIONS
(trg)="s82.1"> PERMANENTA BESTÄMMELSER

(src)="s83.1"> Article 12
(trg)="s83.1"> Artikel 12