# en/C2004310.01029701.xml.gz
# pl/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOCOL ON THE TREATY AND THE ACT OF ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC , THE REPUBLIC OF ESTONIA , THE REPUBLIC OF CYPRUS , THE REPUBLIC OF LATVIA , THE REPUBLIC OF LITHUANIA , THE REPUBLIC OF HUNGARY , THE REPUBLIC OF MALTA , THE REPUBLIC OF POLAND , THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE SLOVAK REPUBLIC
(trg)="s3.1"> PROTOKÓŁ W SPRAWIE TRAKTATU O PRZYSTĄPIENIU I AKTU PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ , REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ , REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ , REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ , REPUBLIKI LITEWSKIEJ , REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ , REPUBLIKI MALTY , RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , REPUBLIKI SŁOWENII I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

(src)="s4.1"> THE HIGH CONTRACTING PARTIES ,
(trg)="s4.1"> WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ,

(src)="s5.1"> RECALLING that the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic acceded to the European Communities and to the European Union established by the Treaty on European Union on 1 May 2004 ;
(trg)="s5.1"> PRZYPOMINAJĄC , że Republika Czeska , Republika Estońska , Republika Cypryjska , Republika Łotewska , Republika Litewska , Republika Węgierska , Republika Malty , Rzeczpospolita Polska , Republika Słowenii i Republika Słowacka przystąpiły do Wspólnot Europejskich i do Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku ,

(src)="s6.1"> CONSIDERING that Article IV-437(2)(e ) of the Constitution provides that the Treaty of 16 April 2003 concerning the accessions referred to above shall be repealed ;
(trg)="s6.1"> MAJĄC NA UWADZE , że artykuł IV- 437 ustęp 2 lit .  e ) Konstytucji przewiduje uchylenie Traktatu z dnia 16 kwietnia 2003 roku dotyczącego przystąpienia państw , o których mowa powyżej ,

(src)="s7.1"> CONSIDERING that many of the provisions of the Act annexed to that Treaty of Accession remain relevant ; that Article IV-437(2 ) of the Constitution provides that those provisions must be set out or referred to in a Protocol , so that they remain in force and their legal effects are preserved ;
(trg)="s7.1"> MAJĄC NA UWADZE , że wiele postanowień Aktu załączonego do tego Traktatu o Przystąpieniu pozostanie aktualnymi ; że artykuł IV- 437 ustęp 2 Konstytucji przewiduje , że takie postanowienia muszą zostać włączone lub wymienione w protokole , aby pozostały w mocy a ich skutki prawne zostały utrzymane ,

(src)="s8.1"> CONSIDERING that some of those provisions require the technical adjustments necessary to bring them into line with the Constitution without altering their legal effect ,
(trg)="s8.1"> MAJĄC NA UWADZE , że niektóre z tych postanowień wymagają dostosowań technicznych niezbędnych dla zapewnienia zgodności z Konstytucją bez wpływu na ich skutki prawne ,

(src)="s9.1"> HAVE AGREED UPON the following provisions , which shall be annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community :
(trg)="s9.1"> PRZYJĘŁY następujące postanowienia , które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej :

(src)="s10.1"> PART ONE
(trg)="s10.1"> CZĘŚĆ PIERWSZA

(src)="s11.1"> PROVISIONS RELATING TO THE ACT OF ACCESSION OF 16 APRIL 2003
(trg)="s11.1"> POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO AKTU PRZYSTĄPIENIA Z DNIA 16 KWIETNIA 2003 ROKU

(src)="s12.1"> TITLE I
(trg)="s12.1"> TYTUŁ I

(src)="s13.1"> PRINCIPLES
(trg)="s13.1"> ZASADY

(src)="s14.1"> Article 1
(trg)="s14.1"> Artykuł 1

(src)="s15.1"> For the purposes of this Protocol :
(trg)="s15.1"> Do celów niniejszego Protokołu :

(src)="s16.1"> ( a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> the expression & #x2018 ; Act of Accession of 16 April 2003 & #x2019 ; means the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded ;
(trg)="s17.1"> określenie & # x201E ; Akt Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku & # x201D ; oznacza Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej , Republiki Estońskiej , Republiki Cypryjskiej , Republiki Łotewskiej , Republiki Litewskiej , Republiki Węgierskiej , Republiki Malty , Rzeczypospolitej Polskiej , Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej ,

(src)="s18.1"> ( b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> the expressions & #x2018 ; Treaty establishing the European Community & #x2019 ; ( EC Treaty ) and & #x2018 ; Treaty establishing the European Atomic Energy Community & #x2019 ; ( EAEC Treaty ) mean those Treaties as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before 1 May 2004 ;
(trg)="s19.1"> określenia & # x201E ; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat WE & # x201D ; ) i & # x201E ; Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat EWEA & # x201D ; ) oznaczają powyższe traktaty , uzupełnione i zmienione traktatami lub innymi aktami , które weszły w życie przed 1 maja 2004 roku ,

(src)="s20.1"> ( c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> the expression & #x2018 ; Treaty on European Union & #x2019 ; ( EU Treaty ) means that Treaty as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before 1 May 2004 ;
(trg)="s21.1"> określenie & # x201E ; Traktat o Unii Europejskiej & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat UE & # x201D ; ) oznacza powyższy Traktat , uzupełniony lub zmieniony traktatami lub innymi aktami , które weszły w życie przed 1 maja 2004 roku ,

(src)="s22.1"> ( d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> the expression & #x2018 ; the Community & #x2019 ; means one or both of the Communities referred to in ( b ) as the case may be ;
(trg)="s23.1"> określenie & # x201E ; Wspólnota & # x201D ; oznacza , zależnie od okoliczności , jedną lub obydwie Wspólnoty , o których mowa w lit .  b ) ,

(src)="s24.1"> ( e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> the expression & #x2018 ; present Member States & #x2019 ; means the following Member States : the Kingdom of Belgium , the Kingdom of Denmark , the Federal Republic of Germany , the Hellenic Republic , the Kingdom of Spain , the French Republic , Ireland , the Italian Republic , the Grand Duchy of Luxembourg , the Kingdom of the Netherlands , the Republic of Austria , the Portuguese Republic , the Republic of Finland , the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ;
(trg)="s25.1"> określenie & # x201E ; obecne Państwa Członkowskie & # x201D ; oznacza następujące Państwa Członkowskie :
(trg)="s25.2"> Królestwo Belgii , Królestwo Danii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Grecką , Królestwo Hiszpanii , Republikę Francuską , Irlandię , Republikę Włoską , Wielkie Księstwo Luksemburga , Królestwo Niderlandów , Republikę Austrii , Republikę Portugalską , Republikę Finlandii , Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ,

(src)="s26.1"> ( f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> the expression & #x2018 ; new Member States & #x2019 ; means the following Member States : the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic .
(trg)="s27.1"> określenie & # x201E ; nowe Państwa Członkowskie & # x201D ; oznacza następujące Państwa Członkowskie :
(trg)="s27.2"> Republikę Czeską , Republikę Estońską , Republikę Cypryjską , Republikę Łotewską , Republikę Litewską , Republikę Węgierską , Republikę Malty , Rzeczpospolitą Polską , Republikę Słowenii i Republikę Słowacką .

(src)="s28.1"> Article 2
(trg)="s28.1"> Artykuł 2

(src)="s29.1"> The rights and obligations resulting from the Treaty on the Accession of the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic , referred to in Article IV-437(2)(e ) of the Constitution , took effect , under the conditions laid down in that Treaty , as from 1 May 2004.
(trg)="s29.1"> Prawa i obowiązki wynikające z Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej , Republiki Estońskiej , Republiki Cypryjskiej , Republiki Łotewskiej , Republiki Litewskiej , Republiki Węgierskiej , Republiki Malty , Rzeczypospolitej Polskiej , Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej , określone w artykule IV- 437 ustęp 2 lit .  e ) Konstytucji , stały się skuteczne od 1 maja 2004 roku na warunkach ustanowionych w tym Traktacie .

(src)="s30.1"> Article 3
(trg)="s30.1"> Artykuł 3

(src)="s31.1"> 1.
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> The provisions of the Schengen
(src)="s32.1"> acquis
(src)="s33.1"> integrated into the framework of the Union by the Protocol annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe ( hereinafter referred to as the & #x2018 ; Schengen Protocol & #x2019 ; ) and the acts building upon it or otherwise related to it , listed in Annex I to the Act of Accession of 16 April 2003 , as well as any further such acts adopted before 1 May 2004 , shall be binding on and applicable in the new Member States from 1 May 2004.
(trg)="s31.2"> Od 1 maja 2004 roku nowe Państwa Członkowskie są związane i stosują przepisy dorobku Schengen włączone w ramy Unii przez protokół dołączony do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy ( zwany dalej & # x201E ; Protokołem Schengen & # x201D ; ) oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , wymienione w załączniku I do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku , jak również jakiekolwiek dalsze akty przyjęte przed 1 maja 2004 roku .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s32.1"> 2 .

(src)="s35.1"> as integrated into the framework of the Union and the acts building upon it or otherwise related to it not referred to in paragraph 1 , while binding on the new Member States from 1 May 2004 , shall apply in a new Member State only pursuant to a European decision of the Council to that effect after verification in accordance with the applicable Schengen evaluation procedures that the necessary conditions for the application of all parts of the
(src)="s36.1"> acquis
(trg)="s32.2"> Przepisy dorobku Schengen w postaci , w jakiej zostały włączone w ramy Unii oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , które nie zostały wymienione w ustępie 1 , będąc wiążącymi dla nowych Państw Członkowskich od 1 maja 2004 roku , stosowane są w nowym Państwie Członkowskim wyłącznie na mocy europejskiej decyzji Rady podjętej w tym celu , po sprawdzeniu , zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen , iż w nowym Państwie Członkowskim zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku .

(src)="s38.1"> The Council shall take its decision , after consulting the European Parliament , acting with the unanimity of its members representing the Governments of the Member States in respect of which the provisions referred to in the present paragraph have already been put into effect and of the representative of the Government of the Member State in respect of which those provisions are to be put into effect .
(trg)="s33.1"> Rada podejmuje decyzję po konsultacji z Parlamentem Europejskim , stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich , w stosunku do których postanowienia niniejszego ustępu już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela rządu Państwa Członkowskiego , w stosunku do którego postanowienia te mają zostać wprowadzone w życie .

(src)="s38.2"> The members of the Council representing the Governments of Ireland and of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall take part in such a decision insofar as it relates to the provisions of the Schengen
(src)="s39.1"> acquis
(src)="s40.1"> and the acts building upon it or otherwise related to it in which these Member States participate .
(trg)="s33.2"> Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji , w zakresie , w jakim decyzja ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim związanych , w których te Państwa Członkowskie biorą udział .

(src)="s41.1"> 3.
(trg)="s34.1"> 3 .

(src)="s41.2"> The Agreements concluded by the Council under Article 6 of the Schengen Protocol shall be binding on the new Member States from 1 May 2004.
(trg)="s34.2"> Umowy zawarte przez Radę zgodnie z artykułem 6 Protokołu Schengen są wiążące dla nowych Państw Członkowskich od 1 maja 2004 roku .

(src)="s42.1"> 4.
(trg)="s35.1"> 4 .

(src)="s42.2"> The new Member States shall be required in respect of those conventions or instruments in the field of justice and home affairs which are inseparable from the attainment of the objectives of the EU Treaty :
(trg)="s35.2"> W stosunku do konwencji lub środków w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych , których nie można oddzielić od osiągnięcia celów Traktatu UE , nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do :

(src)="s43.1"> ( a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s44.1"> to accede to those which , by 1 May 2004 , have been opened for signature by the present Member States , and to those which have been drawn up by the Council in accordance with Title VI of the EU Treaty and recommended to the Member States for adoption ;
(trg)="s37.1"> przystąpienia do tych spośród nich , które do 1 maja 2004 roku zostały otwarte do podpisu przez obecne Państwa Członkowskie , a także do tych , które zostały przygotowane przez Radę zgodnie z tytułem VI Traktatu UE i których przyjęcie Rada zaleciła Państwom Członkowskim ;

(src)="s45.1"> ( b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s46.1"> to introduce administrative and other arrangements , such as those adopted by 1 May 2004 by the present Member States or by the Council , to facilitate practical cooperation between the Member States ' institutions and organisations working in the field of justice and home affairs .
(trg)="s39.1"> wprowadzenia uregulowań administracyjnych i innych , takich jak te przyjęte do 1 maja 2004 roku przez obecne Państwa Członkowskie lub przez Radę celem ułatwienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich zajmującymi się wymiarem sprawiedliwości i sprawami wewnętrznymi .

(src)="s47.1"> Article 4
(trg)="s40.1"> Artykuł 4

(src)="s48.1"> Each of the new Member States shall participate in Economic and Monetary Union from 1 May 2004 as a Member State with a derogation within the meaning of Article III-197 of the Constitution .
(trg)="s41.1"> Każde z nowych Państw Członkowskich uczestniczy w unii gospodarczej i walutowej z dniem 1 maja 2004 roku jako Państwo Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu III- 197 Konstytucji .

(src)="s49.1"> Article 5
(trg)="s42.1"> Artykuł 5

(src)="s50.1"> 1.
(trg)="s43.1"> 1 .

(src)="s50.2"> The new Member States , which have acceded by the Act of Accession of 16 April 2003 to the decisions and agreements adopted by the Representatives of the Governments of the Member States , meeting within the Council , shall be required to accede to all other agreements concluded by the present Member States relating to the functioning of the Union or connected with the activities thereof.2 .
(trg)="s43.2"> Nowe Państwa Członkowskie , które przystąpiły na mocy Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie , są zobowiązane do przystąpienia do wszystkich innych umów zawartych przez obecne Państwa Członkowskie dotyczących funkcjonowania Unii lub związanych z jej działaniami. 2 .

(src)="s50.3"> The new Member States shall be required to accede to the conventions provided for in Article 293 of the EC Treaty and to those that are inseparable from the attainment of the objectives of the EC Treaty , insofar as they are still in force , and also to the protocols on the interpretation of those conventions by the Court of Justice of the European Communities , signed by the present Member States , and to this end they shall be required to enter into negotiations with the present Member States in order to make the necessary adjustments thereto .
(trg)="s43.3"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia do konwencji przewidzianych w artykule 293 Traktatu WE , oraz do tych , których nie można oddzielić od realizacji celów Traktatu WE , pozostających w mocy , a także do protokołów w sprawie dokonywania przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wykładni tych konwencji , które zostały podpisane przez obecne Państwa Członkowskie ; w tym celu nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do rozpoczęcia z obecnymi Państwami Członkowskimi rokowań prowadzących do dokonania niezbędnych dostosowań w tych aktach .

(src)="s51.1"> Article 6
(trg)="s44.1"> Artykuł 6

(src)="s52.1"> 1.
(trg)="s45.1"> 1 .

(src)="s52.2"> The new Member States shall be required to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the agreements or conventions concluded or provisionally applied by the present Member States and the Union or the European Atomic Energy Community , acting jointly , and to the agreements concluded by those States which are related to those agreements or conventions .
(trg)="s45.2"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole do umów lub konwencji zawartych lub tymczasowo stosowanych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie i Unię lub Europejską Wspólnotę Energii Atomowej , a także do umów zawartych przez te Państwa , związanych z wyżej wymienionymi umowami i konwencjami .

(src)="s53.1"> The accession of the new Member States to the agreements or conventions mentioned in paragraph 4 , as well as the agreements with Belarus , China , Chile , Mercosur and Switzerland which have been concluded or signed by the Community and its present Member States jointly shall be agreed by the conclusion of a protocol to such agreements or conventions between the Council , acting unanimously on behalf of the Member States , and the third country or countries or international organisation concerned .
(trg)="s46.1"> Przystąpienie nowych Państw Członkowskich do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 4 poniżej , jak również do umów z Białorusią , Chinami , Chile , Mercosur i Szwajcarią zawartych lub podpisanych wspólnie przez Wspólnotę oraz jej obecne Państwa Członkowskie , nastąpi poprzez zawarcie protokołu do takich umów lub konwencji , między Radą , stanowiącą jednomyślnie w imieniu Państw Członkowskich , a państwem lub państwami trzecimi lub organizacją międzynarodową .

(src)="s53.2"> This procedure is without prejudice to the Union 's and the European Atomic Energy Community 's own competences and does not affect the allocation of powers between the Union and the European Atomic Energy Community and the Member States as regards the conclusion of such agreements in the future or any other amendments not related to accession .
(trg)="s46.2"> Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz nie wpływa na podział kompetencji między Unią i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian niezwiązanych z przystąpieniem .

(src)="s53.3"> The Commission shall negotiate these protocols on behalf of the Member States on the basis of negotiating directives approved by the Council , acting by unanimity , and in consultation with a committee comprised of the representatives of the Member States .
(trg)="s46.3"> Komisja prowadzi rokowania dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich na podstawie dyrektyw negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę , stanowiącą jednomyślnie , oraz po konsultacji z komitetem składającym się z przedstawicieli Państw Członkowskich .

(src)="s53.4"> It shall submit a draft of the protocols for conclusion to the Council .
(trg)="s46.4"> Komisja przedkłada Radzie projekty protokołów , które mają zostać zawarte .

(src)="s54.1"> 2.
(trg)="s47.1"> 2 .

(src)="s54.2"> Upon acceding to the agreements and conventions referred to in paragraph 1 the new Member States shall acquire the same rights and obligations under those agreements and conventions as the present Member States.3 .
(trg)="s47.2"> Po przystąpieniu do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 1 , nowe Państwa Członkowskie nabywają na mocy tych umów i konwencji takie same prawa i obowiązki jakie mają obecne Państwa Członkowskie. 3 .

(src)="s54.3"> The new Member States shall be required to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the Agreement on the European Economic Area (
(trg)="s47.3"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zgodnie z jego artykułem 128 (

(src)="s55.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s56.1"> ) , in accordance with Article 128 of that Agreement .
(trg)="s49.1"> ) na warunkach określonych w niniejszym Protokole .

(src)="s57.1"> 4.
(trg)="s50.1"> 4 .

(src)="s57.2"> As from 1 May 2004 , and , where appropriate , pending the conclusion of the necessary protocols referred to in paragraph 1 , the new Member States shall apply the provisions of the Agreements concluded by the present Member States and , jointly , the Community , with Algeria , Armenia , Azerbaijan , Bulgaria , Croatia , Egypt , the former Yugoslav Republic of Macedonia , Georgia , Israel , Jordan , Kazakhstan , Kyrgyzstan , Lebanon , Mexico , Moldova , Morocco , Romania , the Russian Federation , San Marino , South Africa , South Korea , Syria , Tunisia , Turkey , Turkmenistan , Ukraine and Uzbekistan as well as the provisions of other agreements concluded jointly by the present Member States and the Community before 1 May 2004.
(trg)="s50.2"> Począwszy od 1 maja 2004 roku , oraz , w stosownych przypadkach , do czasu zawarcia niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 1 , nowe Państwa Członkowskie stosują postanowienia umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie oraz Wspólnotę z Algierią , Armenią , Azerbejdżanem , Bułgarią , Chorwacją , Egiptem , Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii , Federacją Rosyjską , Gruzją , Izraelem , Jordanią , Kazachstanem , Kirgistanem , Koreą Południową , Libanem , Meksykiem , Mołdową , Marokiem , Republiką Południowej Afryki , Rumunią , San Marino , Syrią , Tunezją , Turcją , Turkmenistanem , Ukrainą oraz Uzbekistanem , jak również innych umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie i Wspólnotę przed 1 maja 2004 roku .

(src)="s58.1"> Any adjustments to these Agreements shall be the subject of protocols concluded with the co-contracting countries in conformity with the provisions of the second subparagraph of paragraph 1.
(trg)="s51.1"> Wszelkie dostosowania w tych umowach stanowią przedmiot protokołów zawartych z państwami- stronami , zgodnie z postanowieniami ustępu 1 akapit drugi .

(src)="s58.2"> Should the protocols not have been concluded by 1 May 2004 , the Union , the European Atomic Energy Community and the Member States shall take , in the framework of their respective competences , the necessary measures to deal with that situation .
(trg)="s51.2"> Jeżeli protokoły nie zostaną zawarte do 1 maja 2004 roku , Unia , Europejska Wspólnota Energii Atomowej oraz Państwa Członkowskie podejmą , odpowiednio w ramach ich odpowiednich kompetencji , niezbędne środki w celu zajęcia się tą sytuacją .

(src)="s59.1"> 5.
(trg)="s52.1"> 5 .

(src)="s59.2"> As from 1 May 2004 , the new Member States shall apply the bilateral textile agreements and arrangements concluded by the Community with third countries .
(trg)="s52.2"> Począwszy od 1 maja 2004 roku , nowe Państwa Członkowskie stosują dwustronne umowy oraz uzgodnienia włókiennicze zawarte przez Wspólnotę z państwami trzecimi .

(src)="s60.1"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of textile and clothing products shall be adjusted to take account of the accession of the new Member States .
(trg)="s53.1"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie produktów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane z uwzględnieniem przystąpienia nowych Państw Członkowskich .

(src)="s61.1"> Should the amendments to the bilateral textile agreements and arrangements not have entered into force by 1 May 2004 , the Union shall make the necessary adjustments to its rules for the import of textile and clothing products from third countries to take into account the accession of the new Member States .
(trg)="s54.1"> Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie produktów włókienniczych nie wejdą w życie do 1 maja 2004 roku , Unia dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach dotyczących przywozu produktów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu uwzględnienia przystąpienia nowych Państw Członkowskich .

(src)="s62.1"> 6.
(trg)="s55.1"> 6 .

(src)="s62.2"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of steel and steel products shall be adjusted on the basis of imports by new Member States during the years immediately preceding the signing of the Accession Treaty of steel products originating in the supplier countries concerned .
(trg)="s55.2"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną dostosowane na podstawie dokonywanego przez nowe Państwa Członkowskie przywozu wyrobów stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców w latach bezpośrednio poprzedzających podpisanie Traktatu o Przystąpieniu .

(src)="s63.1"> 7.
(trg)="s56.1"> 7 .

(src)="s63.2"> Fisheries agreements concluded before 1 May 2004 by the new Member States with third countries shall be managed by the Union .
(trg)="s56.2"> Umowy w dziedzinie rybołówstwa zawarte przed 1 maja 2004 roku przez nowe Państwa Członkowskie z państwami trzecimi są zarządzane przez Unię .

(src)="s64.1"> The rights and obligations resulting for the new Member States from those agreements shall not be affected during the period in which the provisions of those agreements are provisionally maintained .
(trg)="s57.1"> Prawa i obowiązki nowych Państw Członkowskich wynikające z tych umów pozostają niezmienione przez okres , w którym postanowienia tych umów będą tymczasowo utrzymane w mocy .

(src)="s65.1"> As soon as possible , and in any event before the expiry of the agreements referred to in the first subparagraph , appropriate European decisions for the continuation of fishing activities resulting from those agreements shall be adopted in each case by the Council on a proposal from the Commission , including the possibility of extending certain agreements for periods not exceeding one year .
(trg)="s58.1"> Jak najszybciej , a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w akapicie pierwszym , odpowiednie decyzje europejskie dotyczące kontynuacji działalności połowowej , wynikające z tych umów , zostaną każdorazowo podjęte przez Radę na wniosek Komisji , włączając w to możliwość podjęcia decyzji o przedłużeniu niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku .

(src)="s66.1"> 8.
(trg)="s59.1"> 8 .

(src)="s66.2"> With effect from 1 May 2004 , the new Member States shall withdraw from any free trade agreements with third countries , including the Central European Free Trade Agreement .
(trg)="s59.2"> Z mocą od 1 maja 2004 roku , nowe Państwa Członkowskie występują z wszelkich umów o wolnym handlu , w tym ze Środkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu ( CEFTA ) .

(src)="s67.1"> To the extent that agreements between one or more of the new Member States on the one hand , and one or more third countries on the other , are not compatible with the obligations arising from the Constitution and in particular from this Protocol , the new Member States shall take all appropriate steps to eliminate the incompatibilities established .
(trg)="s60.1"> W zakresie , w jakim umowy między jednym lub większą liczbą nowych Państw Członkowskich z jednej strony a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony nie są zgodne z zobowiązaniami wynikającymi z Konstytucji , a w szczególności z niniejszego Protokołu , nowe Państwa Członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności .

(src)="s67.2"> If a new Member State encounters difficulties in adjusting an agreement concluded with one or more third countries before accession , it shall , according to the terms of the agreement , withdraw from that agreement .
(trg)="s60.2"> Jeżeli nowe Państwo Członkowskie napotyka trudności w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem , Państwo to , zgodnie z postanowieniami umowy , wystąpi z niej .

(src)="s68.1"> 9.
(trg)="s61.1"> 9 .

(src)="s68.2"> The new Member States shall take appropriate measures , where necessary , to adjust their position in relation to international organisations , and in relation to those international agreements to which the Union or the European Atomic Energy Community or other Member States are also parties , to the rights and obligations arising from their accession to the Union .
(trg)="s61.2"> Tam gdzie jest to konieczne , nowe Państwa Członkowskie podejmują właściwe środki w celu dostosowania ich pozycji wobec organizacji międzynarodowych i tych umów międzynarodowych , których Unia , Europejska Wspólnota Energii Atomowej lub inne Państwa Członkowskie są również stronami , do ich praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii .

(src)="s69.1"> They shall in particular withdraw at 1 May 2004 or the earliest possible date thereafter from international fisheries agreements and organisations to which the Union is also a party , unless their membership relates to matters other than fisheries .
(trg)="s62.1"> W szczególności , 1 maja 2004 roku lub w możliwie najwcześniejszym terminie występują z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa , których stroną lub członkiem jest również Unia , chyba że ich członkostwo jest związane z kwestiami innymi niż rybołówstwo .

(src)="s70.1"> Article 7
(trg)="s63.1"> Artykuł 7

(src)="s71.1"> Acts adopted by the institutions to which the transitional provisions laid down in this Protocol relate shall retain their status in law ; in particular , the procedures for amending those acts shall continue to apply .
(trg)="s64.1"> Przyjęte przez instytucje akty , do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , zachowują swój status prawny ; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmian tych aktów .

(src)="s72.1"> Article 8
(trg)="s65.1"> Artykuł 8

(src)="s73.1"> Provisions of the Act of Accession of 16 April 2003 , as interpreted by the Court of Justice of the European Communities and the Court of First Instance , the purpose or effect of which is to repeal or amend , otherwise than as a transitional measure , acts adopted by the institutions , bodies , offices or agencies of the Community or of the European Union established by the Treaty on European Union shall remain in force subject to the application of the second paragraph .
(trg)="s66.1"> Postanowienia Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku , zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich lub Sądu Pierwszej Instancji , których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana , w sposób niestanowiący środka przejściowego , aktów przyjętych przez instytucje , organy lub jednostki organizacyjne Wspólnoty lub Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej , pozostają w mocy , pod warunkiem stosowania akapitu drugiego .

(src)="s74.1"> These provisions shall have the same status in law as the acts which they repeal or amend and shall be subject to the same rules as those acts .
(trg)="s67.1"> Postanowienia te mają taki sam status prawny jak akty przez nie uchylone lub zmienione i podlegają takim samym regułom jak te akty .

(src)="s75.1"> Article 9
(trg)="s68.1"> Artykuł 9

(src)="s76.1"> The texts of the acts of the institutions , bodies , offices and agencies of the Community or of the European Union established by the Treaty on European Union and the texts of acts of the European Central Bank which were adopted before 1 May 2004 and which were drawn up in the Czech , Estonian , Latvian , Lithuanian , Hungarian , Maltese , Polish , Slovenian and Slovak languages shall be authentic from that date , under the same conditions as the texts drawn up and authentic in the other languages .
(trg)="s69.1"> Teksty aktów instytucji , organów lub jednostek organizacyjnych Wspólnoty lub Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej oraz teksty aktów Europejskiego Banku Centralnego przyjętych przed 1 maja 2004 roku i sporządzonych w językach : czeskim , estońskim , litewskim , łotewskim , maltańskim , polskim , słowackim , słoweńskim i węgierskim są od tego dnia tekstami autentycznymi na tych samych warunkach , co teksty sporządzone i autentyczne w pozostałych językach .

(src)="s77.1"> Article 10
(trg)="s70.1"> Artykuł 10

(src)="s78.1"> A European law of the Council may repeal the transitional provisions set out in this Protocol , when they are no longer applicable .
(trg)="s71.1"> Ustawa europejska Rady może uchylić postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , jeśli nie mają one już zastosowania .

(src)="s78.2"> The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament .
(trg)="s71.2"> Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim .

(src)="s79.1"> Article 11
(trg)="s72.1"> Artykuł 11

(src)="s80.1"> The application of the Constitution and acts adopted by the institutions shall , as a transitional measure , be subject to the derogations provided for in this Protocol .
(trg)="s73.1"> Stosowanie Konstytucji i aktów przyjętych przez instytucje jest , w ramach środków przejściowych , przedmiotem odstępstw przewidzianych w niniejszym Protokole .

(src)="s81.1"> TITLE II
(trg)="s74.1"> TYTUŁ II

(src)="s82.1"> PERMANENT PROVISIONS
(trg)="s75.1"> POSTANOWIENIA STAŁE

(src)="s83.1"> Article 12
(trg)="s76.1"> Artykuł 12

(src)="s84.1"> The adaptations to the acts listed in Annex III to the Act of Accession of 16 April 2003 made necessary by accession shall be drawn up in conformity with the guidelines set out in that Annex and in accordance with the procedure and under the conditions laid down in Article 36.
(trg)="s77.1"> Dostosowania aktów wymienionych w załączniku III do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku wymagane w związku z przystąpieniem zostaną przeprowadzone zgodnie ze wskazówkami określonymi w tym załączniku , a także zgodnie z procedurą i na warunkach określonych w artykule 36 .