# en/C2004310.01029701.xml.gz
# nl/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9.

(src)="s3.1"> PROTOCOL ON THE TREATY AND THE ACT OF ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC , THE REPUBLIC OF ESTONIA , THE REPUBLIC OF CYPRUS , THE REPUBLIC OF LATVIA , THE REPUBLIC OF LITHUANIA , THE REPUBLIC OF HUNGARY , THE REPUBLIC OF MALTA , THE REPUBLIC OF POLAND , THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE SLOVAK REPUBLIC
(trg)="s3.1"> PROTOCOL BETREFFENDE HET VERDRAG EN DE AKTE INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK , DE REPUBLIEK ESTLAND , DE REPUBLIEK CYPRUS , DE REPUBLIEK LETLAND , DE REPUBLIEK LITOUWEN , DE REPUBLIEK HONGARIJE , DE REPUBLIEK MALTA , DE REPUBLIEK POLEN , DE REPUBLIEK SLOVENIË EN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK

(src)="s4.1"> THE HIGH CONTRACTING PARTIES ,
(trg)="s4.1"> DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,

(src)="s5.1"> RECALLING that the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic acceded to the European Communities and to the European Union established by the Treaty on European Union on 1 May 2004 ;
(trg)="s5.1"> MEMORERENDE dat de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek op 1  mei 2004 tot de Europese Gemeenschappen en tot de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie zijn toegetreden ;

(src)="s6.1"> CONSIDERING that Article IV-437(2)(e ) of the Constitution provides that the Treaty of 16 April 2003 concerning the accessions referred to above shall be repealed ;
(trg)="s6.1"> OVERWEGENDE dat artikel  IV-437 , lid  2 , onder  e ) , van de Grondwet bepaalt dat het Verdrag van 16  april 2003 betreffende de bovengenoemde toetredingen wordt ingetrokken ;

(src)="s7.1"> CONSIDERING that many of the provisions of the Act annexed to that Treaty of Accession remain relevant ; that Article IV-437(2 ) of the Constitution provides that those provisions must be set out or referred to in a Protocol , so that they remain in force and their legal effects are preserved ;
(trg)="s7.1"> OVERWEGENDE dat een groot aantal bepalingen van de aan het voornoemde toetredingsverdrag gehechte akte relevant blijven ; dat in artikel  IV-437 , lid  2 , van de Grondwet wordt bepaald dat deze bepalingen in een protocol moeten worden opgenomen dan wel vermeld , zodat zij van kracht blijven en de rechtsgevolgen ervan worden gehandhaafd ;

(src)="s8.1"> CONSIDERING that some of those provisions require the technical adjustments necessary to bring them into line with the Constitution without altering their legal effect ,
(trg)="s8.1"> OVERWEGENDE dat een aantal van die bepalingen met behoud van de juridische strekking technisch moeten worden aangepast , zodat zij overeenkomen met de Grondwet ,

(src)="s9.1"> HAVE AGREED UPON the following provisions , which shall be annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community :
(trg)="s9.1"> HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen , die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht :

(src)="s10.1"> PART ONE
(trg)="s10.1"> EERSTE DEEL

(src)="s11.1"> PROVISIONS RELATING TO THE ACT OF ACCESSION OF 16 APRIL 2003
(trg)="s11.1"> BEPALINGEN BETREFFENDE DE AKTE VAN TOETREDING VAN 16  APRIL  2003

(src)="s12.1"> TITLE I
(trg)="s12.1"> TITEL  I

(src)="s13.1"> PRINCIPLES
(trg)="s13.1"> BEGINSELEN

(src)="s14.1"> Article 1
(trg)="s14.1"> Artikel 1

(src)="s15.1"> For the purposes of this Protocol :
(trg)="s15.1"> Voor de toepassing van dit protocol :

(src)="s16.1"> ( a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> the expression & #x2018 ; Act of Accession of 16 April 2003 & #x2019 ; means the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded ;
(trg)="s17.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; Akte van toetreding van 16  april 2003 & #x201D ; bedoeld , de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de verdragen waarop de Europese Unie is gegrond ;

(src)="s18.1"> ( b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> the expressions & #x2018 ; Treaty establishing the European Community & #x2019 ; ( EC Treaty ) and & #x2018 ; Treaty establishing the European Atomic Energy Community & #x2019 ; ( EAEC Treaty ) mean those Treaties as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before 1 May 2004 ;
(trg)="s19.1"> worden met de uitdrukkingen & #x201E ; Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap & #x201D ; ( & #x201E ; EG-Verdrag & #x201D ; ) en & #x201E ; Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie & #x201D ; ( & #x201E ; EGA-Verdrag & #x201D ; ) bedoeld , deze Verdragen zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere akten die vóór 1  mei 2004 in werking zijn getreden ;

(src)="s20.1"> ( c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> the expression & #x2018 ; Treaty on European Union & #x2019 ; ( EU Treaty ) means that Treaty as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before 1 May 2004 ;
(trg)="s21.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; Verdrag betreffende de Europese Unie & #x201D ; ( & #x201E ; EU-Verdrag & #x201D ; ) bedoeld , dit Verdrag zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere akten die vóór 1  mei 2004 in werking zijn getreden ;

(src)="s22.1"> ( d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> the expression & #x2018 ; the Community & #x2019 ; means one or both of the Communities referred to in ( b ) as the case may be ;
(trg)="s23.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; de Gemeenschap & #x201D ; bedoeld , één of beide van de onder  b ) vermelde Gemeenschappen , naargelang van het geval ;

(src)="s24.1"> ( e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> the expression & #x2018 ; present Member States & #x2019 ; means the following Member States : the Kingdom of Belgium , the Kingdom of Denmark , the Federal Republic of Germany , the Hellenic Republic , the Kingdom of Spain , the French Republic , Ireland , the Italian Republic , the Grand Duchy of Luxembourg , the Kingdom of the Netherlands , the Republic of Austria , the Portuguese Republic , the Republic of Finland , the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ;
(trg)="s25.1"> worden met de uitdrukking & #x201E ; huidige lidstaten & #x201D ; de volgende lidstaten bedoeld , het Koninkrijk België , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek Duitsland , de Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje , de Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , het Groothertogdom Luxemburg , het Koninkrijk der Nederlanden , de Republiek Oostenrijk , de Portugese Republiek , de Republiek Finland , het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;

(src)="s26.1"> ( f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> the expression & #x2018 ; new Member States & #x2019 ; means the following Member States : the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic .
(trg)="s27.1"> worden met de uitdrukking & #x201E ; nieuwe lidstaten & #x201D ; bedoeld de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek .

(src)="s28.1"> Article 2
(trg)="s28.1"> Artikel 2

(src)="s29.1"> The rights and obligations resulting from the Treaty on the Accession of the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic , referred to in Article IV-437(2)(e ) of the Constitution , took effect , under the conditions laid down in that Treaty , as from 1 May 2004.
(trg)="s29.1"> De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het in artikel  IV-437 , lid  2 , onder  e ) , van de Grondwet bedoelde Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek , zijn onder de in dat verdrag gestelde voorwaarden op 1  mei 2004 van kracht geworden .

(src)="s30.1"> Article 3
(trg)="s30.1"> Artikel 3

(src)="s31.1"> 1.
(trg)="s31.1"> 1.

(src)="s31.2"> The provisions of the Schengen
(src)="s32.1"> acquis
(src)="s33.1"> integrated into the framework of the Union by the Protocol annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe ( hereinafter referred to as the & #x2018 ; Schengen Protocol & #x2019 ; ) and the acts building upon it or otherwise related to it , listed in Annex I to the Act of Accession of 16 April 2003 , as well as any further such acts adopted before 1 May 2004 , shall be binding on and applicable in the new Member States from 1 May 2004.
(trg)="s31.2"> De bepalingen van het Schengenacquis die in het kader van de Unie zijn geïntegreerd door het protocol dat is gehecht aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa ( hierna het & #x201E ; Schengenprotocol & #x201D ; genoemd ) , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen die zijn opgesomd in bijlage  I bij de Akte van toetreding van 16  april 2003 , en alle andere dergelijke handelingen die zijn vastgesteld vóór 1  mei 2004 , zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor en toepasselijk in de nieuwe lidstaten .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s32.1"> 2.

(src)="s35.1"> as integrated into the framework of the Union and the acts building upon it or otherwise related to it not referred to in paragraph 1 , while binding on the new Member States from 1 May 2004 , shall apply in a new Member State only pursuant to a European decision of the Council to that effect after verification in accordance with the applicable Schengen evaluation procedures that the necessary conditions for the application of all parts of the
(src)="s36.1"> acquis
(trg)="s32.2"> De bepalingen van het Schengenacquis die in het kader van de Unie zijn geïntegreerd , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen die niet worden bedoeld in lid  1 , zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor de nieuwe lidstaten , maar zijn in een nieuwe lidstaat slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend Europees besluit van de Raad , nadat overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures is geconstateerd dat in die nieuwe lidstaat aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle betrokken onderdelen van het acquis is voldaan .

(src)="s38.1"> The Council shall take its decision , after consulting the European Parliament , acting with the unanimity of its members representing the Governments of the Member States in respect of which the provisions referred to in the present paragraph have already been put into effect and of the representative of the Government of the Member State in respect of which those provisions are to be put into effect .
(trg)="s33.1"> De Raad besluit , na raadpleging van het Europees Parlement , met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten ten aanzien waarvan de bepalingen van dit lid reeds van kracht zijn en van de vertegenwoordiger van de regering van de lidstaat ten aanzien waarvan die bepalingen van kracht moeten worden .

(src)="s38.2"> The members of the Council representing the Governments of Ireland and of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall take part in such a decision insofar as it relates to the provisions of the Schengen
(src)="s39.1"> acquis
(trg)="s33.2"> De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen , nemen aan dit besluit deel voorzover het verband houdt met de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen waaraan deze lidstaten deelnemen .

(src)="s41.1"> 3.
(trg)="s34.1"> 3.

(src)="s41.2"> The Agreements concluded by the Council under Article 6 of the Schengen Protocol shall be binding on the new Member States from 1 May 2004.
(trg)="s34.2"> De door de Raad uit hoofde van artikel  6 van het Schengenprotocol gesloten overeenkomsten zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor de nieuwe lidstaten .

(src)="s42.1"> 4.
(trg)="s35.1"> 4.

(src)="s42.2"> The new Member States shall be required in respect of those conventions or instruments in the field of justice and home affairs which are inseparable from the attainment of the objectives of the EU Treaty :
(trg)="s35.2"> De nieuwe lidstaten zijn met betrekking tot de overeenkomsten of instrumenten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken die onlosmakelijk zijn verbonden met de verwezenlijking van de doelstellingen van het EU-Verdrag ertoe gehouden :

(src)="s43.1"> ( a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s44.1"> to accede to those which , by 1 May 2004 , have been opened for signature by the present Member States , and to those which have been drawn up by the Council in accordance with Title VI of the EU Treaty and recommended to the Member States for adoption ;
(trg)="s37.1"> toe te treden tot de overeenkomsten of instrumenten die vóór 1  mei 2004 zijn opengesteld voor ondertekening door de huidige lidstaten , alsmede tot de overeenkomsten of instrumenten die door de Raad overeenkomstig titel  VI van het EU-Verdrag zijn opgesteld en waarvan hij de aanneming aan de lidstaten heeft aanbevolen ;

(src)="s45.1"> ( b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s46.1"> to introduce administrative and other arrangements , such as those adopted by 1 May 2004 by the present Member States or by the Council , to facilitate practical cooperation between the Member States ' institutions and organisations working in the field of justice and home affairs .
(trg)="s39.1"> bestuursrechtelijke en andere regelingen in te voeren in de trant van de regelingen die de huidige lidstaten of de Raad vóór 1  mei 2004 hebben aangenomen  ter vergemakkelijking van de praktische samenwerking tussen de instellingen en organisaties van de lidstaten die actief zijn op het gebied van justitie en binnenlandse zaken .

(src)="s47.1"> Article 4
(trg)="s40.1"> Artikel 4

(src)="s48.1"> Each of the new Member States shall participate in Economic and Monetary Union from 1 May 2004 as a Member State with a derogation within the meaning of Article III-197 of the Constitution .
(trg)="s41.1"> Vanaf 1  mei 2004 neemt iedere nieuwe lidstaat aan de economische en monetaire unie deel als lidstaat die onder een derogatie valt in de zin van artikel  III-197 van de Grondwet .

(src)="s49.1"> Article 5
(trg)="s42.1"> Artikel 5

(src)="s50.1"> 1.
(trg)="s43.1"> 1.

(src)="s50.2"> The new Member States , which have acceded by the Act of Accession of 16 April 2003 to the decisions and agreements adopted by the Representatives of the Governments of the Member States , meeting within the Council , shall be required to accede to all other agreements concluded by the present Member States relating to the functioning of the Union or connected with the activities thereof.2 .
(trg)="s43.2"> De nieuwe lidstaten , die bij de Akte van toetreding van 16  april 2003 zijn toegetreden tot de door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten , in het kader van de Raad bijeen , genomen besluiten en gesloten overeenkomsten , zijn ertoe gehouden toe te treden tot elke andere door de huidige lidstaten gesloten overeenkomst die de werking van de Unie betreft of in nauw verband staat met het optreden van deze Unie.2 .

(src)="s50.3"> The new Member States shall be required to accede to the conventions provided for in Article 293 of the EC Treaty and to those that are inseparable from the attainment of the objectives of the EC Treaty , insofar as they are still in force , and also to the protocols on the interpretation of those conventions by the Court of Justice of the European Communities , signed by the present Member States , and to this end they shall be required to enter into negotiations with the present Member States in order to make the necessary adjustments thereto .
(trg)="s43.3"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden toe te treden tot de overeenkomsten bedoeld in artikel  293 van het EG-Verdrag en tot de overeenkomsten die niet te scheiden zijn van de verwezenlijking van de doelstellingen van het EG-Verdrag , voorzover deze nog van kracht zijn , alsmede tot de protocollen betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van deze overeenkomsten , die door de huidige lidstaten zijn ondertekend , en te dien einde onderhandelingen aan te knopen met deze lidstaten om daarin de vereiste aanpassingen aan te brengen .

(src)="s51.1"> Article 6
(trg)="s44.1"> Artikel 6

(src)="s52.1"> 1.
(trg)="s45.1"> 1.

(src)="s52.2"> The new Member States shall be required to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the agreements or conventions concluded or provisionally applied by the present Member States and the Union or the European Atomic Energy Community , acting jointly , and to the agreements concluded by those States which are related to those agreements or conventions .
(trg)="s45.2"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de door de huidige lidstaten en de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gezamenlijk gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden , alsmede tot de door deze Staten gesloten overeenkomsten die verband houden met deze overeenkomsten of akkoorden .

(src)="s53.1"> The accession of the new Member States to the agreements or conventions mentioned in paragraph 4 , as well as the agreements with Belarus , China , Chile , Mercosur and Switzerland which have been concluded or signed by the Community and its present Member States jointly shall be agreed by the conclusion of a protocol to such agreements or conventions between the Council , acting unanimously on behalf of the Member States , and the third country or countries or international organisation concerned .
(trg)="s46.1"> De toetreding van de nieuwe lidstaten tot de in lid  4 genoemde overeenkomsten of akkoorden alsmede tot de overeenkomsten met Belarus , China , Chili , de Mercosur en Zwitserland , die gezamenlijk zijn gesloten of ondertekend door de Gemeenschap en haar huidige lidstaten , wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij die overeenkomsten of akkoorden door de Raad , handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten , en de betrokken derde staat of internationale organisatie .

(src)="s53.2"> This procedure is without prejudice to the Union 's and the European Atomic Energy Community 's own competences and does not affect the allocation of powers between the Union and the European Atomic Energy Community and the Member States as regards the conclusion of such agreements in the future or any other amendments not related to accession .
(trg)="s46.2"> Deze procedure geldt onverminderd de eigen bevoegdheden van de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en laat de verdeling van bevoegdheden tussen de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten op het gebied van de sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst dan wel andere , niet met de toetreding verband houdende wijzigingen onverlet .

(src)="s53.3"> The Commission shall negotiate these protocols on behalf of the Member States on the basis of negotiating directives approved by the Council , acting by unanimity , and in consultation with a committee comprised of the representatives of the Member States .
(trg)="s46.3"> De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over deze protocollen , op basis van door de Raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren en in overleg met een comité bestaande uit de vertegenwoordigers van de lidstaten .

(src)="s53.4"> It shall submit a draft of the protocols for conclusion to the Council .
(trg)="s46.4"> De Commissie dient een ontwerp van de te sluiten protocollen in bij de Raad .

(src)="s54.1"> 2.
(trg)="s47.1"> 2.

(src)="s54.2"> Upon acceding to the agreements and conventions referred to in paragraph 1 the new Member States shall acquire the same rights and obligations under those agreements and conventions as the present Member States.3 .
(trg)="s47.2"> Door toe te treden tot de in lid  1 bedoelde overeenkomsten en verdragen , verwerven de nieuwe lidstaten dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten en akkoorden als de huidige lidstaten.3 .

(src)="s54.3"> The new Member States shall be required to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the Agreement on the European Economic Area (
(trg)="s47.3"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte  (

(src)="s55.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s56.1"> ) , in accordance with Article 128 of that Agreement .
(trg)="s49.1"> ) , zulks overeenkomstig artikel  128 van die overeenkomst .

(src)="s57.1"> 4.
(trg)="s50.1"> 4.

(src)="s57.2"> As from 1 May 2004 , and , where appropriate , pending the conclusion of the necessary protocols referred to in paragraph 1 , the new Member States shall apply the provisions of the Agreements concluded by the present Member States and , jointly , the Community , with Algeria , Armenia , Azerbaijan , Bulgaria , Croatia , Egypt , the former Yugoslav Republic of Macedonia , Georgia , Israel , Jordan , Kazakhstan , Kyrgyzstan , Lebanon , Mexico , Moldova , Morocco , Romania , the Russian Federation , San Marino , South Africa , South Korea , Syria , Tunisia , Turkey , Turkmenistan , Ukraine and Uzbekistan as well as the provisions of other agreements concluded jointly by the present Member States and the Community before 1 May 2004.
(trg)="s50.2"> Vanaf 1  mei 2004 , en in voorkomend geval in afwachting van de sluiting van de nodige protocollen als bedoeld in lid  1 , passen de nieuwe lidstaten de bepalingen toe van de overeenkomsten die door de huidige lidstaten , gezamenlijk met de Gemeenschap , zijn gesloten met Algerije , Armenië , Azerbeidzjan , Bulgarije , Kroatië , Egypte , de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië , Georgië , Israël , Jordanië , Kazachstan , Kirgizië , Libanon , Mexico , Moldavië , Marokko , Roemenië , de Russische Federatie , San Marino , Zuid-Afrika , Zuid-Korea , Syrië , Tunesië , Turkije , Turkmenistan , Oekraïne en Oezbekistan , evenals het bepaalde in andere overeenkomsten die voor 1  mei 2004 door de huidige lidstaten , gezamenlijk met de Gemeenschap , zijn gesloten .

(src)="s58.1"> Any adjustments to these Agreements shall be the subject of protocols concluded with the co-contracting countries in conformity with the provisions of the second subparagraph of paragraph 1.
(trg)="s51.1"> Eventuele aanpassingen van die overeenkomsten zullen het onderwerp vormen van met de mede-overeenkomstsluitende landen te sluiten protocollen overeenkomstig lid  1 , tweede alinea .

(src)="s58.2"> Should the protocols not have been concluded by 1 May 2004 , the Union , the European Atomic Energy Community and the Member States shall take , in the framework of their respective competences , the necessary measures to deal with that situation .
(trg)="s51.2"> Indien de protocollen niet zijn gesloten op 1  mei 2004 , nemen de Unie , de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten , in het kader van hun respectieve bevoegdheden , de nodige maatregelen om die situatie te verhelpen .

(src)="s59.1"> 5.
(trg)="s52.1"> 5.

(src)="s59.2"> As from 1 May 2004 , the new Member States shall apply the bilateral textile agreements and arrangements concluded by the Community with third countries .
(trg)="s52.2"> Met ingang van 1  mei 2004 passen de nieuwe lidstaten de door de Gemeenschap met derde landen gesloten bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen toe .

(src)="s60.1"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of textile and clothing products shall be adjusted to take account of the accession of the new Member States .
(trg)="s53.1"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten en kleding worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten .

(src)="s61.1"> Should the amendments to the bilateral textile agreements and arrangements not have entered into force by 1 May 2004 , the Union shall make the necessary adjustments to its rules for the import of textile and clothing products from third countries to take into account the accession of the new Member States .
(trg)="s54.1"> Indien de wijzigingen van de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen nog niet in werking zijn getreden op 1  mei 2004 , brengt de Unie in haar regels voor de invoer van textielproducten en kleding uit derde landen de aanpassingen aan die nodig zijn om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten .

(src)="s62.1"> 6.
(trg)="s55.1"> 6.

(src)="s62.2"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of steel and steel products shall be adjusted on the basis of imports by new Member States during the years immediately preceding the signing of the Accession Treaty of steel products originating in the supplier countries concerned .
(trg)="s55.2"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van staal en staalproducten worden aangepast op basis van de invoer van de nieuwe lidstaten van staalproducten van oorsprong uit de betrokken leverancierlanden over de onmiddellijk aan de ondertekening van het toetredingsverdrag voorafgaande jaren .

(src)="s63.1"> 7.
(trg)="s56.1"> 7.

(src)="s63.2"> Fisheries agreements concluded before 1 May 2004 by the new Member States with third countries shall be managed by the Union .
(trg)="s56.2"> Visserijovereenkomsten die vóór 1  mei 2004 door de nieuwe lidstaten met derde landen zijn gesloten , worden beheerd door de Unie .

(src)="s64.1"> The rights and obligations resulting for the new Member States from those agreements shall not be affected during the period in which the provisions of those agreements are provisionally maintained .
(trg)="s57.1"> De rechten en plichten die voor de nieuwe lidstaten uit deze overeenkomsten voortvloeien , blijven onverlet gedurende een periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd .

(src)="s65.1"> As soon as possible , and in any event before the expiry of the agreements referred to in the first subparagraph , appropriate European decisions for the continuation of fishing activities resulting from those agreements shall be adopted in each case by the Council on a proposal from the Commission , including the possibility of extending certain agreements for periods not exceeding one year .
(trg)="s58.1"> Zo spoedig mogelijk , en in ieder geval vóór het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten , stelt de Raad , per geval , op voorstel van de Commissie , de passende Europese besluiten vast voor de voortzetting van de visserijactiviteiten die het onderwerp van die overeenkomsten vormen , met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde overeenkomsten met ten hoogste één jaar te verlengen .

(src)="s66.1"> 8.
(trg)="s59.1"> 8.

(src)="s66.2"> With effect from 1 May 2004 , the new Member States shall withdraw from any free trade agreements with third countries , including the Central European Free Trade Agreement .
(trg)="s59.2"> Met ingang van 1  mei 2004 zeggen de nieuwe lidstaten elke vrijhandelsovereenkomst met derde landen , inclusief de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst , op .

(src)="s67.1"> To the extent that agreements between one or more of the new Member States on the one hand , and one or more third countries on the other , are not compatible with the obligations arising from the Constitution and in particular from this Protocol , the new Member States shall take all appropriate steps to eliminate the incompatibilities established .
(trg)="s60.1"> Voorzover de overeenkomsten tussen één of meer nieuwe lidstaten enerzijds , en één of meer derde landen anderzijds , niet verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit de Grondwet , en met name uit dit protocol , worden door de nieuwe lidstaat of nieuwe lidstaten alle passende maatregelen genomen om geconstateerde onverenigbaarheden weg te werken .

(src)="s67.2"> If a new Member State encounters difficulties in adjusting an agreement concluded with one or more third countries before accession , it shall , according to the terms of the agreement , withdraw from that agreement .
(trg)="s60.2"> Indien een nieuwe lidstaat moeilijkheden ondervindt om een overeenkomst aan te passen die vóór de toetreding met één of meer derde landen is gesloten , trekt hij zich terug uit die overeenkomst met inachtneming van de daarin vervatte voorwaarden .

(src)="s68.1"> 9.
(trg)="s61.1"> 9.

(src)="s68.2"> The new Member States shall take appropriate measures , where necessary , to adjust their position in relation to international organisations , and in relation to those international agreements to which the Union or the European Atomic Energy Community or other Member States are also parties , to the rights and obligations arising from their accession to the Union .
(trg)="s61.2"> De nieuwe lidstaten treffen de passende maatregelen om zo nodig hun positie ten aanzien van internationale organisaties en internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie of andere lidstaten eveneens partij zijn , aan te passen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun toetreding tot de Unie .

(src)="s69.1"> They shall in particular withdraw at 1 May 2004 or the earliest possible date thereafter from international fisheries agreements and organisations to which the Union is also a party , unless their membership relates to matters other than fisheries .
(trg)="s62.1"> Met name zeggen zij , op 1  mei 2004 of zo spoedig mogelijk daarna , de internationale visserijovereenkomsten en hun lidmaatschap van internationale visserijorganisaties op waarbij ook de Unie partij is , tenzij hun lidmaatschap geen verband houdt met visserijzaken .

(src)="s70.1"> Article 7
(trg)="s63.1"> Artikel  7

(src)="s71.1"> Acts adopted by the institutions to which the transitional provisions laid down in this Protocol relate shall retain their status in law ; in particular , the procedures for amending those acts shall continue to apply .
(trg)="s64.1"> De door de instellingen vastgestelde handelingen waarop de in dit protocol vastgestelde overgangsmaatregelen zijn gebaseerd , behouden hun eigen rechtskarakter ; met name blijven de voor deze handelingen geldende wijzigingsprocedures van toepassing .

(src)="s72.1"> Article 8
(trg)="s65.1"> Artikel  8

(src)="s73.1"> Provisions of the Act of Accession of 16 April 2003 , as interpreted by the Court of Justice of the European Communities and the Court of First Instance , the purpose or effect of which is to repeal or amend , otherwise than as a transitional measure , acts adopted by the institutions , bodies , offices or agencies of the Community or of the European Union established by the Treaty on European Union shall remain in force subject to the application of the second paragraph .
(trg)="s66.1"> Bepalingen van de Akte van toetreding van 16  april 2003 , als uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Gerecht van eerste aanleg , die tot doel of tot gevolg hebben de intrekking of de wijziging , anders dan bij wijze van overgangsmaatregel , van de handelingen die zijn vastgesteld door de instellingen , organen of instanties van de Gemeenschap of van de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie , blijven van kracht , behoudens toepassing van de tweede alinea .

(src)="s74.1"> These provisions shall have the same status in law as the acts which they repeal or amend and shall be subject to the same rules as those acts .
(trg)="s67.1"> De in de eerste alinea bedoelde bepalingen hebben hetzelfde rechtskarakter als de handelingen die door deze bepalingen worden ingetrokken of gewijzigd , en zij zijn aan dezelfde regels onderworpen .

(src)="s75.1"> Article 9
(trg)="s68.1"> Artikel  9

(src)="s76.1"> The texts of the acts of the institutions , bodies , offices and agencies of the Community or of the European Union established by the Treaty on European Union and the texts of acts of the European Central Bank which were adopted before 1 May 2004 and which were drawn up in the Czech , Estonian , Latvian , Lithuanian , Hungarian , Maltese , Polish , Slovenian and Slovak languages shall be authentic from that date , under the same conditions as the texts drawn up and authentic in the other languages .
(trg)="s69.1"> De teksten van de handelingen van de instellingen , organen en instanties van de Gemeenschap en van de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie alsmede de teksten van de handelingen van de Europese Centrale Bank die vóór 1  mei 2004 zijn vastgesteld en die in de Tsjechische , de Estse , de Hongaarse , de Letse , de Litouwse , de Maltese , de Poolse , de Slowaakse en de Sloveense taal zijn opgesteld , zijn gelijkelijk authentiek vanaf die datum , onder dezelfde voorwaarden als de in de overige talen opgestelde en gelijkelijk authentieke teksten .

(src)="s77.1"> Article 10
(trg)="s70.1"> Artikel 10

(src)="s78.1"> A European law of the Council may repeal the transitional provisions set out in this Protocol , when they are no longer applicable .
(trg)="s71.1"> De bij dit protocol vastgestelde overgangsbepalingen kunnen bij Europese wet van de Raad worden ingetrokken indien zij niet meer van toepassing zijn .

(src)="s78.2"> The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament .
(trg)="s71.2"> De Raad besluit met eenparigheid van stemmen , na raadpleging van het Europees Parlement .

(src)="s79.1"> Article 11
(trg)="s72.1"> Artikel  11

(src)="s80.1"> The application of the Constitution and acts adopted by the institutions shall , as a transitional measure , be subject to the derogations provided for in this Protocol .
(trg)="s73.1"> Ten aanzien van de toepassing van de Grondwet en van de door de instellingen vastgestelde handelingen gelden , bij wijze van overgang , de in dit protocol neergelegde afwijkende bepalingen .

(src)="s81.1"> TITLE II
(trg)="s74.1"> TITEL  II

(src)="s82.1"> PERMANENT PROVISIONS
(trg)="s75.1"> PERMANENTE BEPALINGEN

(src)="s83.1"> Article 12
(trg)="s76.1"> Artikel  12