# en/C2004310.01029701.xml.gz
# lt/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOCOL ON THE TREATY AND THE ACT OF ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC , THE REPUBLIC OF ESTONIA , THE REPUBLIC OF CYPRUS , THE REPUBLIC OF LATVIA , THE REPUBLIC OF LITHUANIA , THE REPUBLIC OF HUNGARY , THE REPUBLIC OF MALTA , THE REPUBLIC OF POLAND , THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE SLOVAK REPUBLIC
(trg)="s3.1"> PROTOKOLAS DĖL ČEKIJOS RESPUBLIKOS , ESTIJOS RESPUBLIKOS , KIPRO RESPUBLIKOS , LATVIJOS RESPUBLIKOS , LIETUVOS RESPUBLIKOS , VENGRIJOS RESPUBLIKOS , MALTOS RESPUBLIKOS , LENKIJOS RESPUBLIKOS , SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS IR SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS STOJIMO SUTARTIES IR AKTO

(src)="s4.1"> THE HIGH CONTRACTING PARTIES ,
(trg)="s4.1"> AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS ,

(src)="s5.1"> RECALLING that the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic acceded to the European Communities and to the European Union established by the Treaty on European Union on 1 May 2004 ;
(trg)="s5.1"> PRISIMINDAMOS , kad Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika prisijungė prie Europos Bendrijų ir Europos Sąjungos sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s6.1"> CONSIDERING that Article IV-437(2)(e ) of the Constitution provides that the Treaty of 16 April 2003 concerning the accessions referred to above shall be repealed ;
(trg)="s6.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte numatyta , kad 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s6.2"> Sutartis dėl pirmiau nurodyto stojimo yra panaikinama ;

(src)="s7.1"> CONSIDERING that many of the provisions of the Act annexed to that Treaty of Accession remain relevant ; that Article IV-437(2 ) of the Constitution provides that those provisions must be set out or referred to in a Protocol , so that they remain in force and their legal effects are preserved ;
(trg)="s7.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad prie tos Stojimo sutarties pridedamo akto daug nuostatų išlieka aktualios ; ir kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalyje numatyta , kad tokios nuostatos turi būti išdėstytos Protokole arba jame daromos nuorodos į jas , tam , kad jos liktų galioti ir kad jų teisinė galia būtų išlaikyta ;

(src)="s8.1"> CONSIDERING that some of those provisions require the technical adjustments necessary to bring them into line with the Constitution without altering their legal effect ,
(trg)="s8.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad dėl kai kurių tokių nuostatų reikia priimti technines pritaikomąsias pataisas , kad šios nuostatos būtų suderintos su Konstitucija , o jų teisinė galia nepasikeistų ;

(src)="s9.1"> HAVE AGREED UPON the following provisions , which shall be annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community :
(trg)="s9.1"> SUSITARĖ dėl šių nuostatų , kurios pridedamos prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties :

(src)="s10.1"> PART ONE
(trg)="s10.1"> PIRMOJI DALIS

(src)="s11.1"> PROVISIONS RELATING TO THE ACT OF ACCESSION OF 16 APRIL 2003
(trg)="s11.1"> NUOSTATOS , SUSIJUSIOS SU 2003 M .
(trg)="s11.2"> BALANDŽIO 16 D .
(trg)="s11.3"> STOJIMO AKTU

(src)="s12.1"> TITLE I
(trg)="s12.1"> I ANTRAŠTINĖ DALIS

(src)="s13.1"> PRINCIPLES
(trg)="s13.1"> PRINCIPAI

(src)="s14.1"> Article 1
(trg)="s14.1"> 1 straipsnis

(src)="s15.1"> For the purposes of this Protocol :
(trg)="s15.1"> Šiame protokole :

(src)="s16.1"> ( a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> the expression & #x2018 ; Act of Accession of 16 April 2003 & #x2019 ; means the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded ;
(trg)="s17.1"> 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s17.2"> Stojimo aktas – tai Aktas dėl Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių , kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga , pritaikomųjų pataisų ;

(src)="s18.1"> ( b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> the expressions & #x2018 ; Treaty establishing the European Community & #x2019 ; ( EC Treaty ) and & #x2018 ; Treaty establishing the European Atomic Energy Community & #x2019 ; ( EAEC Treaty ) mean those Treaties as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before 1 May 2004 ;
(trg)="s19.1"> Europos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EB sutartis ) ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EAEB sutartis ) – tai tos sutartys su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s20.1"> ( c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> the expression & #x2018 ; Treaty on European Union & #x2019 ; ( EU Treaty ) means that Treaty as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before 1 May 2004 ;
(trg)="s21.1"> Europos Sąjungos sutartis ( toliau – ES sutartis ) – tai ta sutartis su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s22.1"> ( d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> the expression & #x2018 ; the Community & #x2019 ; means one or both of the Communities referred to in ( b ) as the case may be ;
(trg)="s23.1"> Bendrija – tai atitinkamu atveju viena ar abi b punkte nurodytos Bendrijos ;

(src)="s24.1"> ( e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> the expression & #x2018 ; present Member States & #x2019 ; means the following Member States : the Kingdom of Belgium , the Kingdom of Denmark , the Federal Republic of Germany , the Hellenic Republic , the Kingdom of Spain , the French Republic , Ireland , the Italian Republic , the Grand Duchy of Luxembourg , the Kingdom of the Netherlands , the Republic of Austria , the Portuguese Republic , the Republic of Finland , the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ;
(trg)="s25.1"> esamos valstybės narės – tai šios valstybės narės :
(trg)="s25.2"> Belgijos Karalystė , Danijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Graikijos Respublika , Ispanijos Karalystė , Prancūzijos Respublika , Airija , Italijos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė , Nyderlandų Karalystė , Austrijos Respublika , Portugalijos Respublika , Suomijos Respublika , Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ;

(src)="s26.1"> ( f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> the expression & #x2018 ; new Member States & #x2019 ; means the following Member States : the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic .
(trg)="s27.1"> naujosios valstybės narės – tai šios valstybės narės :
(trg)="s27.2"> Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika .

(src)="s28.1"> Article 2
(trg)="s28.1"> 2 straipsnis

(src)="s29.1"> The rights and obligations resulting from the Treaty on the Accession of the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic , referred to in Article IV-437(2)(e ) of the Constitution , took effect , under the conditions laid down in that Treaty , as from 1 May 2004.
(trg)="s29.1"> Pagal Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sutartį atsirandančios teisės ir pareigos , nurodytos Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte , toje sutartyje nurodytomis sąlygomis įsigaliojo nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s30.1"> Article 3
(trg)="s30.1"> 3 straipsnis

(src)="s31.1"> 1.
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> The provisions of the Schengen
(trg)="s31.2"> Prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai pridėtu Protokolu ( toliau – Šengeno protokolas ) į Europos Sąjungos sistemą integruoto Šengeno

(src)="s32.1"> acquis
(trg)="s32.1"> acquis

(src)="s33.1"> integrated into the framework of the Union by the Protocol annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe ( hereinafter referred to as the & #x2018 ; Schengen Protocol & #x2019 ; ) and the acts building upon it or otherwise related to it , listed in Annex I to the Act of Accession of 16 April 2003 , as well as any further such acts adopted before 1 May 2004 , shall be binding on and applicable in the new Member States from 1 May 2004.
(trg)="s33.1"> nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nurodyti 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s33.2"> Stojimo akto I priede bei visi kiti vėlesni tokie aktai , priimti iki 2004 m . gegužės 1 d . , yra privalomi ir taikomi naujosiose valstybėse narėse nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s34.1"> acquis

(src)="s35.1"> as integrated into the framework of the Union and the acts building upon it or otherwise related to it not referred to in paragraph 1 , while binding on the new Member States from 1 May 2004 , shall apply in a new Member State only pursuant to a European decision of the Council to that effect after verification in accordance with the applicable Schengen evaluation procedures that the necessary conditions for the application of all parts of the
(trg)="s35.1"> nuostatos , integruotos į Sąjungos sistemą , ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nenurodyti 1 dalyje , nors privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d . , tačiau taikomi naujojoje valstybėje narėje tik pagal šiuo tikslu Tarybos priimtą europinį sprendimą , patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras , ar būtinos sąlygos dėl viso atitinkamo

(src)="s36.1"> acquis
(trg)="s36.1"> acquis

(src)="s37.1"> concerned have been met in that new Member State .
(trg)="s37.1"> taikymo yra įvykdytos toje naujojoje valstybėje narėje .

(src)="s38.1"> The Council shall take its decision , after consulting the European Parliament , acting with the unanimity of its members representing the Governments of the Member States in respect of which the provisions referred to in the present paragraph have already been put into effect and of the representative of the Government of the Member State in respect of which those provisions are to be put into effect .
(trg)="s38.1"> Taryba priima savo sprendimą pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , vieningu jos narių , atstovaujančių valstybių narių , dėl kurių šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo , vyriausybėms ir valstybės narės , dėl kurios tos nuostatos turi įsigalioti , vyriausybės atstovo susitarimu .

(src)="s38.2"> The members of the Council representing the Governments of Ireland and of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall take part in such a decision insofar as it relates to the provisions of the Schengen
(trg)="s38.2"> Tarybos nariai , atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms , dalyvauja priimant tokį sprendimą tiek , kiek jis susijęs su Šengeno

(src)="s39.1"> acquis
(trg)="s39.1"> acquis

(src)="s40.1"> and the acts building upon it or otherwise related to it in which these Member States participate .
(trg)="s40.1"> nuostatomis ir jos pagrindu priimtais ar kitaip su ja susijusiais aktais , kuriuos taikant šios valstybės narės dalyvauja .

(src)="s41.1"> 3.
(trg)="s41.1"> 3 .

(src)="s41.2"> The Agreements concluded by the Council under Article 6 of the Schengen Protocol shall be binding on the new Member States from 1 May 2004.
(trg)="s41.2"> Pagal Šengeno protokolo 6 straipsnį Tarybos sudaryti susitarimai privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s42.1"> 4.
(trg)="s42.1"> 4 .

(src)="s42.2"> The new Member States shall be required in respect of those conventions or instruments in the field of justice and home affairs which are inseparable from the attainment of the objectives of the EU Treaty :
(trg)="s42.2"> Konvencijų ar dokumentų teisingumo ir vidaus reikalų srityje , kurie yra neatsiejami nuo to , kad būtų pasiekti ES sutarties tikslai , atžvilgiu iš naujųjų valstybių narių reikalaujama :

(src)="s43.1"> ( a )
(trg)="s43.1"> a )

(src)="s44.1"> to accede to those which , by 1 May 2004 , have been opened for signature by the present Member States , and to those which have been drawn up by the Council in accordance with Title VI of the EU Treaty and recommended to the Member States for adoption ;
(trg)="s44.1"> prisijungti prie tų , kurie 2004 m . gegužės 1 d . buvo pateikti pasirašyti esamoms valstybėms narėms , ir prie tų , kuriuos parengė Taryba pagal ES sutarties VI antraštinę dalį ir rekomendavo valstybėms narėms priimti ;

(src)="s45.1"> ( b )
(trg)="s45.1"> b )

(src)="s46.1"> to introduce administrative and other arrangements , such as those adopted by 1 May 2004 by the present Member States or by the Council , to facilitate practical cooperation between the Member States ' institutions and organisations working in the field of justice and home affairs .
(trg)="s46.1"> įvesti administracines ir kitokias priemones , analogiškas toms , kurias 2004 m . gegužės 1 d . patvirtino esamos valstybės narės ar Taryba praktiniam bendradarbiavimui tarp valstybių narių institucijų ir organizacijų , dirbančių teisingumo ir vidaus reikalų srityje , palengvinti .

(src)="s47.1"> Article 4
(trg)="s47.1"> 4 straipsnis

(src)="s48.1"> Each of the new Member States shall participate in Economic and Monetary Union from 1 May 2004 as a Member State with a derogation within the meaning of Article III-197 of the Constitution .
(trg)="s48.1"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . kiekviena naujoji valstybė narė dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip valstybė narė , kuriai taikoma išimtis , kaip apibrėžta Konstitucijos III- 197 straipsnyje .

(src)="s49.1"> Article 5
(trg)="s49.1"> 5 straipsnis

(src)="s50.1"> 1.
(trg)="s50.1"> 1 .

(src)="s50.2"> The new Member States , which have acceded by the Act of Accession of 16 April 2003 to the decisions and agreements adopted by the Representatives of the Governments of the Member States , meeting within the Council , shall be required to accede to all other agreements concluded by the present Member States relating to the functioning of the Union or connected with the activities thereof.2 .
(trg)="s50.2"> Iš naujųjų valstybių narių , kurios 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s50.3"> Stojimo aktu prisijungė prie Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų priimtų sprendimų ir susitarimų , reikalaujama prisijungti prie visų kitų susitarimų , kuriuos esamos valstybės narės sudarė dėl Sąjungos funkcionavimo arba kurie yra susiję su jos veikla. 2 .

(src)="s50.3"> The new Member States shall be required to accede to the conventions provided for in Article 293 of the EC Treaty and to those that are inseparable from the attainment of the objectives of the EC Treaty , insofar as they are still in force , and also to the protocols on the interpretation of those conventions by the Court of Justice of the European Communities , signed by the present Member States , and to this end they shall be required to enter into negotiations with the present Member States in order to make the necessary adjustments thereto .
(trg)="s50.4"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama prisijungti prie EB sutarties 293 straipsnyje numatytų konvencijų ir tų , kurios yra neatsiejamos nuo to , kad būtų pasiekti EB sutarties tikslai , jeigu jos dar galioja , taip pat prie esamų valstybių narių pasirašytų Europos Bendrijų Teisingumo Teismo protokolų dėl tų konvencijų išaiškinimo ir šiuo tikslu iš jų reikalaujama pradėti derybas su esamomis valstybėmis narėmis , kad būtų padarytos atitinkamos pritaikomosios pataisos .

(src)="s51.1"> Article 6
(trg)="s51.1"> 6 straipsnis

(src)="s52.1"> 1.
(trg)="s52.1"> 1 .

(src)="s52.2"> The new Member States shall be required to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the agreements or conventions concluded or provisionally applied by the present Member States and the Union or the European Atomic Energy Community , acting jointly , and to the agreements concluded by those States which are related to those agreements or conventions .
(trg)="s52.2"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama šiame protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie esamų valstybių narių ir Sąjungos ar Europos atominės energijos bendrijos veikiant kartu sudarytų ar laikinai taikomų susitarimų ar konvencijų ir prie tų valstybių sudarytų susitarimų , kurie yra susiję su tais susitarimais ar konvencijomis .

(src)="s53.1"> The accession of the new Member States to the agreements or conventions mentioned in paragraph 4 , as well as the agreements with Belarus , China , Chile , Mercosur and Switzerland which have been concluded or signed by the Community and its present Member States jointly shall be agreed by the conclusion of a protocol to such agreements or conventions between the Council , acting unanimously on behalf of the Member States , and the third country or countries or international organisation concerned .
(trg)="s53.1"> Dėl naujųjų valstybių narių prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų , minimų toliau pateiktoje 4 dalyje , taip pat prie susitarimų su Baltarusija , Kinija , Čile , Mercosur ir Šveicarija , kurie veikiant kartu buvo sudaryti ar pasirašyti Bendrijos ir jos esamų valstybių narių , Taryba , vieningai veikdama valstybių narių vardu , susitaria su atitinkama trečiąja šalimi ar šalimis ar tarptautine organizacija , sudarydama protokolą , pridedamą prie tokių susitarimų ar konvencijų .

(src)="s53.2"> This procedure is without prejudice to the Union 's and the European Atomic Energy Community 's own competences and does not affect the allocation of powers between the Union and the European Atomic Energy Community and the Member States as regards the conclusion of such agreements in the future or any other amendments not related to accession .
(trg)="s53.2"> Ši procedūra nepažeidžia Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos kompetencijos ir nedaro įtakos galių tarp Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos ir valstybių narių paskirstymui dėl tokių susitarimų sudarymo ateityje ar dėl bet kokių kitų pakeitimų , nesusijusių su stojimu .

(src)="s53.3"> The Commission shall negotiate these protocols on behalf of the Member States on the basis of negotiating directives approved by the Council , acting by unanimity , and in consultation with a committee comprised of the representatives of the Member States .
(trg)="s53.3"> Komisija konsultuodamasi su komitetu , sudarytu iš valstybių narių atstovų , derasi dėl šių protokolų valstybių narių vardu remdamasi Tarybos vieningai patvirtintais derybų nurodymais .

(src)="s53.4"> It shall submit a draft of the protocols for conclusion to the Council .
(trg)="s53.4"> Ji perduoda protokolų projektus sudaryti Tarybai .

(src)="s54.1"> 2.
(trg)="s54.1"> 2 .

(src)="s54.2"> Upon acceding to the agreements and conventions referred to in paragraph 1 the new Member States shall acquire the same rights and obligations under those agreements and conventions as the present Member States.3 .
(trg)="s54.2"> Prisijungdamos prie 1 dalyje nurodytų susitarimų ir konvencijų , naujosios valstybės narės įgyja tokias pačias teises ir įsipareigojimus , numatytus tuose susitarimuose ir konvencijose , kaip ir esamos valstybės narės. 3 .

(src)="s54.3"> The new Member States shall be required to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the Agreement on the European Economic Area (
(trg)="s54.3"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama šiame protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie Europos ekonominės erdvės susitarimo (

(src)="s55.1"> 1
(trg)="s55.1"> 1

(src)="s56.1"> ) , in accordance with Article 128 of that Agreement .
(trg)="s56.1"> ) pagal to susitarimo 128 straipsnį .

(src)="s57.1"> 4.
(trg)="s57.1"> 4 .

(src)="s57.2"> As from 1 May 2004 , and , where appropriate , pending the conclusion of the necessary protocols referred to in paragraph 1 , the new Member States shall apply the provisions of the Agreements concluded by the present Member States and , jointly , the Community , with Algeria , Armenia , Azerbaijan , Bulgaria , Croatia , Egypt , the former Yugoslav Republic of Macedonia , Georgia , Israel , Jordan , Kazakhstan , Kyrgyzstan , Lebanon , Mexico , Moldova , Morocco , Romania , the Russian Federation , San Marino , South Africa , South Korea , Syria , Tunisia , Turkey , Turkmenistan , Ukraine and Uzbekistan as well as the provisions of other agreements concluded jointly by the present Member States and the Community before 1 May 2004.
(trg)="s57.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . ir atitinkamais atvejais iki 1 dalyje nurodytų reikalingų protokolų sudarymo naujosios valstybės narės taiko esamų valstybių narių kartu su Bendrija sudarytų susitarimų su Alžyru , Armėnija , Azerbaidžanu , Bulgarija , Kroatija , Egiptu , Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija , Gruzija , Izraeliu , Jordanija , Kazachstanu , Kirgizija , Libanu , Meksika , Moldova , Maroku , Rumunija , Rusijos Federacija , San Marinu , Pietų Afrika , Pietų Korėja , Sirija , Tunisu , Turkija , Turkmėnistanu , Ukraina ir Uzbekistanu nuostatas bei kitų susitarimų , sudarytų bendrai esamų valstybių narių ir Bendrijos iki 2004 m . gegužės 1 d . , nuostatas .

(src)="s58.1"> Any adjustments to these Agreements shall be the subject of protocols concluded with the co-contracting countries in conformity with the provisions of the second subparagraph of paragraph 1.
(trg)="s58.1"> Bet kokios šių susitarimų pritaikomosios pataisos padaromos protokolais , sudarytais su Susitariančiosiomis Šalimis pagal 1 dalies antrąją pastraipą .

(src)="s58.2"> Should the protocols not have been concluded by 1 May 2004 , the Union , the European Atomic Energy Community and the Member States shall take , in the framework of their respective competences , the necessary measures to deal with that situation .
(trg)="s58.2"> Jei protokolai nebuvo sudaryti iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga , Europos atominės energijos bendrija ir valstybės narės pagal savo atitinkamą kompetenciją imasi reikiamų priemonių šiai situacijai spręsti .

(src)="s59.1"> 5.
(trg)="s59.1"> 5 .

(src)="s59.2"> As from 1 May 2004 , the new Member States shall apply the bilateral textile agreements and arrangements concluded by the Community with third countries .
(trg)="s59.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės taiko dvišales sutartis ir susitarimus dėl tekstilės gaminių , sudarytus Bendrijos su trečiosiomis šalimis .

(src)="s60.1"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of textile and clothing products shall be adjusted to take account of the accession of the new Member States .
(trg)="s60.1"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai tekstilės gaminių ir drabužių importui priderinami , atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių įstojimą .

(src)="s61.1"> Should the amendments to the bilateral textile agreements and arrangements not have entered into force by 1 May 2004 , the Union shall make the necessary adjustments to its rules for the import of textile and clothing products from third countries to take into account the accession of the new Member States .
(trg)="s61.1"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl tekstilės gaminių pakeitimai neįsigalioja iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga reikiamas jos taisyklių dėl tekstilės gaminių ir drabužių importo iš trečiųjų šalių pritaikomąsias pataisas priima atsižvelgdama į naujųjų valstybių narių įstojimą .

(src)="s62.1"> 6.
(trg)="s62.1"> 6 .

(src)="s62.2"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of steel and steel products shall be adjusted on the basis of imports by new Member States during the years immediately preceding the signing of the Accession Treaty of steel products originating in the supplier countries concerned .
(trg)="s62.2"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai plieno ir plieno gaminių importui priderinami atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių plieno gaminių , kilusių iš atitinkamų tiekiančių šalių , importą paskutiniaisiais metais prieš Stojimo sutarties pasirašymą .

(src)="s63.1"> 7.
(trg)="s63.1"> 7 .

(src)="s63.2"> Fisheries agreements concluded before 1 May 2004 by the new Member States with third countries shall be managed by the Union .
(trg)="s63.2"> Naujųjų valstybių narių žvejybos susitarimus , iki 2004 m . gegužės 1 d . sudarytus su trečiosiomis šalimis , tvarko Sąjunga .

(src)="s64.1"> The rights and obligations resulting for the new Member States from those agreements shall not be affected during the period in which the provisions of those agreements are provisionally maintained .
(trg)="s64.1"> Naujųjų valstybių narių teisės ir įsipareigojimai pagal šiuos susitarimus nepasikeičia , kol šių susitarimų nuostatos laikinai galioja toliau .

(src)="s65.1"> As soon as possible , and in any event before the expiry of the agreements referred to in the first subparagraph , appropriate European decisions for the continuation of fishing activities resulting from those agreements shall be adopted in each case by the Council on a proposal from the Commission , including the possibility of extending certain agreements for periods not exceeding one year .
(trg)="s65.1"> Kuo greičiau ir bet kokiu atveju iki pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų galiojimo pabaigos , Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , kiekvienu atveju priima atitinkamus europinius sprendimus dėl žvejybos pagal šiuos susitarimus tęsimo , įskaitant galimybę pratęsti kai kurių susitarimų galiojimą , tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams .

(src)="s66.1"> 8.
(trg)="s66.1"> 8 .

(src)="s66.2"> With effect from 1 May 2004 , the new Member States shall withdraw from any free trade agreements with third countries , including the Central European Free Trade Agreement .
(trg)="s66.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių , sudarytų su trečiosiomis šalimis , įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį .

(src)="s67.1"> To the extent that agreements between one or more of the new Member States on the one hand , and one or more third countries on the other , are not compatible with the obligations arising from the Constitution and in particular from this Protocol , the new Member States shall take all appropriate steps to eliminate the incompatibilities established .
(trg)="s67.1"> Kai susitarimai tarp vienos ar daugiau naujųjų valstybių narių ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių yra nesuderinami su iš Konstitucijos ir ypač iš šio protokolo kylančiais įsipareigojimais , naujoji valstybė narė ar naujosios valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių šiems nustatytiems nesuderinamumams pašalinti .

(src)="s67.2"> If a new Member State encounters difficulties in adjusting an agreement concluded with one or more third countries before accession , it shall , according to the terms of the agreement , withdraw from that agreement .
(trg)="s67.2"> Jei naujoji valstybė narė susiduria su sunkumais derindama susitarimą , sudarytą su viena ar daugiau trečiųjų šalių iki įstojimo , ji susitarime nustatytomis sąlygomis pasitraukia iš to susitarimo .

(src)="s68.1"> 9.
(trg)="s68.1"> 9 .

(src)="s68.2"> The new Member States shall take appropriate measures , where necessary , to adjust their position in relation to international organisations , and in relation to those international agreements to which the Union or the European Atomic Energy Community or other Member States are also parties , to the rights and obligations arising from their accession to the Union .
(trg)="s68.2"> Naujosios valstybės narės prireikus imasi atitinkamų priemonių pritaikyti savo poziciją tarptautinių organizacijų ir tų tarptautinių susitarimų , kurių šalimis taip pat yra Sąjunga ar Europos atominės energijos bendrija ar kitos valstybės narės , atžvilgiu pagal teises ir pareigas , kylančias dėl jų įstojimo į Sąjungą .

(src)="s69.1"> They shall in particular withdraw at 1 May 2004 or the earliest possible date thereafter from international fisheries agreements and organisations to which the Union is also a party , unless their membership relates to matters other than fisheries .
(trg)="s69.1"> 2004 m . gegužės 1 d . ar kuo greičiau įstojus jos pasitraukia iš tarptautinių žvejybos susitarimų ir organizacijų , kurių šalimi taip pat yra Sąjunga , išskyrus atvejus , kai jų narystė yra susijusi su kitais klausimais nei žvejyba .

(src)="s70.1"> Article 7
(trg)="s70.1"> 7 straipsnis

(src)="s71.1"> Acts adopted by the institutions to which the transitional provisions laid down in this Protocol relate shall retain their status in law ; in particular , the procedures for amending those acts shall continue to apply .
(trg)="s71.1"> Institucijų priimti aktai , su kuriais yra susijusios šiame protokole nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos , išlaiko savo teisinį statusą ; visų pirma ir toliau laikomasi tų aktų keitimo tvarkos .

(src)="s72.1"> Article 8
(trg)="s72.1"> 8 straipsnis

(src)="s73.1"> Provisions of the Act of Accession of 16 April 2003 , as interpreted by the Court of Justice of the European Communities and the Court of First Instance , the purpose or effect of which is to repeal or amend , otherwise than as a transitional measure , acts adopted by the institutions , bodies , offices or agencies of the Community or of the European Union established by the Treaty on European Union shall remain in force subject to the application of the second paragraph .
(trg)="s73.1"> Kaip tai aiškina Europos Bendrijų Teisingumo Teismas ir Pirmosios instancijos teismas , 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s73.2"> Stojimo akto nuostatos , kurių tikslas ar poveikis panaikinti ar iš dalies pakeisti , kitaip nei nustatant pereinamojo laikotarpio priemonę , Bendrijos ar ES sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos institucijų , įstaigų ar organų priimtus aktus , išlieka galioti taikant šio straipsnio antrąją pastraipą .

(src)="s74.1"> These provisions shall have the same status in law as the acts which they repeal or amend and shall be subject to the same rules as those acts .
(trg)="s74.1"> Šio straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodytos nuostatos turi tą patį teisinį statusą kaip ir aktai , kuriuos jos panaikina ar iš dalies pakeičia , ir joms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir tiems aktams .

(src)="s75.1"> Article 9
(trg)="s75.1"> 9 straipsnis

(src)="s76.1"> The texts of the acts of the institutions , bodies , offices and agencies of the Community or of the European Union established by the Treaty on European Union and the texts of acts of the European Central Bank which were adopted before 1 May 2004 and which were drawn up in the Czech , Estonian , Latvian , Lithuanian , Hungarian , Maltese , Polish , Slovenian and Slovak languages shall be authentic from that date , under the same conditions as the texts drawn up and authentic in the other languages .
(trg)="s76.1"> Iki 2004 m . gegužės 1 d .
(trg)="s76.2"> Bendrijos arba Europos Sąjungos sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos institucijų , įstaigų ar organų priimtų aktų tekstai ir Europos centrinio banko priimtų aktų tekstai , kurie buvo parengti čekų , estų , vengrų , latvių , lietuvių , maltiečių , lenkų , slovakų ir slovėnų kalbomis nuo šios datos yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis , kaip ir kitomis kalbomis parengti autentiški tekstai .

(src)="s77.1"> Article 10
(trg)="s77.1"> 10 straipsnis

(src)="s78.1"> A European law of the Council may repeal the transitional provisions set out in this Protocol , when they are no longer applicable .
(trg)="s78.1"> Tarybos priimtu europiniu įstatymu galima panaikinti šiame protokole nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas , kai jos tampa nebetaikytinomis .

(src)="s78.2"> The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament .
(trg)="s78.2"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , sprendžia vieningai .

(src)="s79.1"> Article 11
(trg)="s79.1"> 11 straipsnis