# el/C2004310.01029701.xml.gz
# sl/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(trg)="s3.1"> PROTOKOL O POGODBI TER AKTU O PRISTOPU ČEŠKE REPUBLIKE , REPUBLIKE ESTONIJE , REPUBLIKE CIPER , REPUBLIKE LATVIJE , REPUBLIKE LITVE , REPUBLIKE MADŽARSKE , REPUBLIKE MALTE , REPUBLIKE POLJSKE , REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE

(src)="s4.1"> TA ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ,
(trg)="s4.1"> VISOKE POGODBENICE SO SE –

(src)="s5.1"> ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Τσεχική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λεττονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , η Δημοκρατία της Πολωνίας , η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία προσχώρησαν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s5.1"> OB SKLICEVANJU NA DEJSTVO , da so 1 .  maja 2004 Češka republika , Republika Estonija , Republika Ciper , Republika Latvija , Republika Litva , Republika Madžarska , Republika Malta , Republika Poljska , Republika Slovenija in Slovaška republika pristopile k Evropskima skupnostima in k Evropski uniji , ustanovljeni s Pogodbo o Evropski uniji ,

(src)="s6.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος προβλέπει την κατάργηση της Συνθήκης της 16ης Απριλίου 2003 που αφορά τις προαναφερόμενες προσχωρήσεις ,
(trg)="s6.1"> GLEDE NA TO , da točka e ) drugega odstavka IV- 437 .  člena Ustave predvideva razveljavitev Pogodbe z dne 16 .  aprila 2003 o zgoraj omenjenih pristopih ,

(src)="s7.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι πολλές από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη που προσαρτάται στην εν λόγω Συνθήκη Προσχώρησης εξακολουθούν να είναι χρήσιμες · ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 του Συντάγματος προβλέπει ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει να περιληφθούν σε ένα πρωτόκολλο ή να υπάρχει παραπομπή σε αυτές , ούτως ώστε να παραμείνουν σε ισχύ και τα νομικά τους αποτελέσματα να διατηρηθούν ,
(trg)="s7.1"> GLEDE NA TO , da mnoge določbe Akta , ki je priloga k tej pogodbi o pristopu , ostajajo relevantne ; da drugi odstavek IV- 437 .  člena Ustave določa , da morajo biti takšne določbe navedene v protokolu ali se je treba nanje v protokolu sklicevati , da bi ostale v veljavi in bi se njihovi pravni učinki ohranili ,

(src)="s8.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ορισμένες από τις διατάξεις αυτές πρέπει να υποστούν τις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές προκειμένου να είναι σύμφωνες με το κείμενο του Συντάγματος , χωρίς να αλλοιώνεται η νομική εμβέλειά τους ,
(trg)="s8.1"> GLEDE NA TO , da je treba te določbe ustrezno tehnično prilagoditi , če naj bodo združljive z Ustavo , ne da bi se s tem spremenili njihovi pravni učinki –

(src)="s9.1"> ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων , οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας :
(trg)="s9.1"> DOGOVORILE o naslednjih določbah , ki so priložene k Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo :

(src)="s10.1"> ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
(trg)="s10.1"> PRVI DEL

(src)="s11.1"> ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003
(trg)="s11.1"> DOLOČBE V ZVEZI Z AKTOM O PRISTOPU Z DNE 16 .
(trg)="s11.2"> APRILA 2003

(src)="s12.1"> ΤΙΤΛΟΣ Ι
(trg)="s12.1"> I .
(trg)="s12.2"> NASLOV

(src)="s13.1"> ΟΙ ΑΡΧΕΣ
(trg)="s13.1"> NAČELA

(src)="s14.1"> Άρθρο 1
(trg)="s14.1"> 1 . člen

(src)="s15.1"> Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου :
(trg)="s15.1"> V tem protokolu :

(src)="s16.1"> α )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> ως & # x00AB ; Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 & # x00BB ; νοείται η πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ,
(trg)="s17.1"> izraz & # x201E ; Akt o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 & # x201C ; pomeni Akt o pogojih pristopa Češke republike , Republike Estonije , Republike Ciper , Republike Latvije , Republike Litve , Republike Madžarske , Republike Malte , Republike Poljske , Republike Slovenije in Slovaške republike in o prilagoditvah pogodb , na katerih temelji Evropska unija ;

(src)="s18.1"> β )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚ & # x00BB ; ) και & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚΑΕ & # x00BB ; ) νοούνται οι Συνθήκες αυτές όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s19.1"> izraza & # x201E ; Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba ES & # x201C ; ) in & # x201E ; Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba Euratom & # x201C ; ) pomenita ti pogodbi , kakor sta bili dopolnjeni ali spremenjeni s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred 1 .  majem 2004 ;

(src)="s20.1"> γ )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΕ & # x00BB ; ) νοείται η Συνθήκη αυτή όπως συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s21.1"> izraz & # x201E ; Pogodba o Evropski uniji & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba EU & # x201C ; ) pomeni to pogodbo , kakor je bila dopolnjena ali spremenjena s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred 1 .  majem 2004 ;

(src)="s22.1"> δ )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> ως & # x00AB ; η Κοινότητα & # x00BB ; νοείται , ανάλογα με την περίπτωση , μία ή και οι δύο Κοινότητες που αναφέρονται στο στοιχείο β ) ,
(trg)="s23.1"> izraz & # x201E ; Skupnost & # x201C ; pomeni eno oziroma obe skupnosti iz točke b ) tega člena ;
(trg)="s24.1"> e )
(trg)="s25.1"> izraz & # x201E ; sedanje države članice & # x201C ; pomeni naslednje države članice :
(trg)="s25.2"> Kraljevino Belgijo , Kraljevino Dansko , Zvezno republiko Nemčijo , Helensko republiko , Francosko republiko , Kraljevino Španijo , Irsko , Italijansko republiko , Veliko vojvodstvo Luksemburg , Kraljevino Nizozemsko , Republiko Avstrijo , Portugalsko republiko , Republiko Finsko , Kraljevino Švedsko , Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ;

(src)="s24.1"> ε )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s25.1"> ως & # x00AB ; παρόντα κράτη μέλη & # x00BB ; νοούνται τα ακόλουθα κράτη μέλη : το Βασίλειο του Βελγίου , το Βασίλειο της Δανίας , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Ελληνική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Ισπανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιρλανδία , η Ιταλική Δημοκρατία , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου , το Βασίλειο των Κάτω Χωρών , η Δημοκρατία της Αυστρίας , η Πορτογαλική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Φινλανδίας , το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας ,
(trg)="s27.1"> izraz & # x201E ; nove države članice & # x201C ; pomeni naslednje države članice :
(trg)="s27.2"> Češko republiko , Republiko Estonijo , Republiko Ciper , Republiko Latvijo , Republiko Litvo , Republiko Madžarsko , Republiko Malto , Republiko Poljsko , Republiko Slovenijo in Slovaško republiko .

(src)="s26.1"> στ )
(trg)="s28.1"> 2 . člen

(src)="s29.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , που αναφέρεται στο άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος έχουν αρχίσει να ισχύουν , υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Συνθήκη , από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s29.1"> Pravice in obveznosti iz točke e ) drugega odstavka IV- 437 .  člena Ustave , ki izhajajo iz Pogodbe o pristopu Češke republike , Republike Estonije , Republike Ciper , Republike Latvije , Republike Litve , Republike Madžarske , Republike Malte , Republike Poljske , Republike Slovenije in Slovaške republike , so začele učinkovati v skladu s pogoji , določenimi z omenjeno pogodbo , od 1 .  maja 2004 .

(src)="s30.1"> Άρθρο 3
(trg)="s30.1"> 3 . člen

(src)="s31.1"> 1 .
(src)="s31.2"> Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης από το Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ( εφεξής & # x00AB ; Πρωτόκολλο Σένγκεν & # x00BB ; ) , και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Πράξης Προσχώρησης της 16 Απριλίου 2003 , καθώς και οι σχετικές πράξεις που ενδέχεται να εκδοθούν πριν από την 1η Μαΐου 2004 , είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη και εφαρμόζονται σε αυτά από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s31.1"> ( 1 )    Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Unije s protokolom , ki je priložen Pogodbi o Ustavi za Evropo ( v nadaljevanju & # x201E ; Schengenski protokol & # x201C ; ) , in akti , ki temeljijo na njem oziroma so z njim kako drugače povezani , našteti v Prilogi I Akta o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , kakor tudi vsi nadaljnji takšni akti , ki so sprejeti pred 1 .  majem 2004 , so zavezujoči in se uporabljajo v novih državah članicah od 1 .  maja 2004 .

(src)="s32.1"> 2 .
(src)="s32.2"> Οι διατάξεις αυτές του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης , και οι πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και οι οποίες δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1 , ενώ είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη από την ημερομηνία της προσχώρησης , εφαρμόζονται σε νέο κράτος μέλος μόνον βάσει ευρωπαϊκής απόφασης του Συμβουλίου προς τούτο , μετά από εξακρίβωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης του Σένγκεν ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου στο εν λόγω νέο κράτος μέλος .
(trg)="s32.1"> ( 2 )    Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Unije , in določbe aktov , ki na njih temeljijo oziroma so z njim kako drugače povezane in jih prejšnji odstavek ne zajema , so zavezujoče za nove države članice od 1 .  maja 2004 , vendar se v novi državi članici uporabljajo šele na podlagi ustreznega evropskega sklepa Sveta , ki se sprejme po preveritvi v skladu s schengenskimi postopki ocenjevanja , da so v tej novi državi članici izpolnjeni vsi potrebni pogoji za uporabo vseh delov zadevnega pravnega reda .

(src)="s33.1"> Το Συμβούλιο , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , λαμβάνει απόφαση με ομοφωνία των μελών του που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών όπου ισχύουν ήδη οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να ισχύσουν οι εν λόγω διατάξεις .
(trg)="s33.1"> Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom s soglasjem svojih članov , ki predstavljajo vlade držav članic , za katere določbe iz tega odstavka že veljajo , in predstavnika vlade države članice , za katero se morajo določbe še uveljaviti .

(src)="s33.2"> Τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης εφόσον αφορά τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και τις πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω κράτη μέλη .
(trg)="s33.2"> Člani Sveta , ki predstavljajo vladi Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske , sodelujejo pri teh odločitvah , kolikor te zadevajo določbe schengenskega pravnega reda in aktov , ki na njem temeljijo , ali so z njim kako drugače povezane , v katerih ti državi članici sodelujeta .

(src)="s34.1"> 3 .
(src)="s34.2"> Οι συμφωνίες που συνήφθησαν από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου Σένγκεν δεσμεύουν τα νέα κράτη μέλη από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s34.1"> ( 3 )    Sporazumi , ki jih v skladu s 6 .  členom Schengenskega protokola sklene Svet , so od 1 .  maja 2004 zavezujoči za nove države članice .

(src)="s35.1"> 4 .
(src)="s35.2"> Τα νέα κράτη μέλη , όσον αφορά τις συμβάσεις ή πράξεις στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων που είναι απαραίτητες προς επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕΕ , υποχρεούνται :
(trg)="s35.1"> ( 4 )    Nove države članice morajo v zvezi s tistimi konvencijami ali instrumenti s področja pravosodja in notranjih zadev , ki so neločljivo povezani z doseganjem ciljev Pogodbe EU :

(src)="s36.1"> α )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s37.1"> να προσχωρήσουν σε όσες θα είναι ανοικτές προς υπογραφή εκ μέρους των παρόντων κρατών μελών κατά την 1η Μαΐου 2004 , και σε αυτές που έχουν συνταχθεί από το Συμβούλιο βάσει του Τίτλου VI της Συνθήκης ΕΕ , και συνιστώνται στα κράτη μέλη προς υιοθέτηση ,
(trg)="s37.1"> pristopiti k tistim , ki so jih sedanje države članice do 1 .  maja 2004 odprle za podpis , in k tistim , ki jih je Svet pripravil v skladu z naslovom VI Pogodbe EU in jih državam članicam priporočil v sprejetje ;

(src)="s38.1"> β )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s39.1"> να εισαγάγουν διοικητικούς και άλλους διακανονισμούς , όπως αυτοί που κατά την 1η Μαΐου 2004 θα έχουν υιοθετηθεί από τα παρόντα κράτη μέλη ή το Συμβούλιο , προκειμένου να διευκολύνεται η πρακτική συνεργασία μεταξύ φορέων και οργανώσεων των κρατών μελών που εργάζονται στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων .
(trg)="s39.1"> uvesti upravne in druge ukrepe , take kot so jih do 1 .  maja 2004 sprejele sedanje države članice ali Svet , da bi olajšale dejansko sodelovanje med institucijami in organizacijami držav članic na področju pravosodja in notranjih zadev .

(src)="s40.1"> Άρθρο 4
(trg)="s40.1"> 4 . člen

(src)="s41.1"> Καθένα από τα νέα κράτη μέλη συμμετέχει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από την ημερομηνία προσχώρησης ως κράτος μέλος για το οποίο ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ- 197 του Συντάγματος .
(trg)="s41.1"> Vse nove države članice od 1 .  maja 2004 sodelujejo v ekonomski in monetarni uniji kot države članice s posebno ureditvijo v smislu III- 197 .  člena Ustave .

(src)="s42.1"> Άρθρο 5
(trg)="s42.1"> 5 . člen

(src)="s43.1"> 1 .
(src)="s43.2"> Τα νέα κράτη μέλη , τα οποία προσχώρησαν με την Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 στις αποφάσεις και συμφωνίες τις οποίες υιοθέτησαν οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου , υποχρεούνται να προσχωρήσουν σε όλες τις άλλες συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη , οι οποίες αφορούν τη λειτουργία της Ένωσης ή συνδέονται με τις δραστηριότητές της. 2 .
(trg)="s43.1"> ( 1 )    Nove države članice , ki so z Aktom o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 pristopile k sklepom in sporazumom , ki so jih sprejeli predstavniki vlad in držav članic v okviru Sveta , morajo pristopiti k vsem drugim sporazumom , ki so jih sedanje države članice sklenile v zvezi z delovanjem Unije ali ki so povezani z njenimi dejavnostmi . ( 2 )    Nove države članice morajo pristopiti h konvencijam iz člena 293 Pogodbe ES in k tistim , ki so neločljivo povezane z doseganjem ciljev iz Pogodbe ES , če še vedno veljajo ,  ter tudi k protokolom o razlagi omenjenih konvencij s strani Sodišča , ki so jih podpisale sedanje države članice , in morajo v ta namen z njimi začeti pogajanja zaradi potrebnih prilagoditev le- teh .

(src)="s44.1"> Άρθρο 6
(trg)="s44.1"> 6 . člen

(src)="s45.1"> 1 .
(src)="s45.2"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις συμφωνίες ή συμβάσεις που συνήψαν ή εφαρμόζουν προσωρινά τα παρόντα κράτη μέλη και η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας , ενεργώντας από κοινού , καθώς και στις συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη οι οποίες συνδέονται με τις ανωτέρω συμφωνίες ή συμβάσεις .
(trg)="s45.1"> ( 1 )    Nove države članice morajo pod pogoji iz tega protokola pristopiti k sporazumom ali konvencijam , ki so jih sedanje države članice in Unija ali Evropska skupnost za atomsko energijo sklenile skupaj ali jih skupaj začasno uporabljajo ,  ter k sporazumom , ki so jih sklenile te države in so povezani z omenjenimi sporazumi ali konvencijami .

(src)="s46.1"> Η προσχώρηση των νέων κρατών μελών στις συμφωνίες ή συμβάσεις της παραγράφου 4 , καθώς και στις συμφωνίες με τη Λευκορωσία , την Κίνα , τη Χιλή , το Mercosur και την Ελβετία που συνήφθησαν ή υπεγράφησαν από κοινού από την Κοινότητα και τα παρόντα κράτη μέλη της , συμφωνείται με τη σύναψη πρωτοκόλλου στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις αυτές μεταξύ του Συμβουλίου , που αποφασίζει ομόφωνα εξ ονόματος των κρατών μελών , και της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας ή χωρών ή διεθνούς οργανισμού .
(trg)="s46.1"> Pristop novih držav članic k sporazumom ali konvencijam iz četrtega odstavka tega člena , kakor tudi k sporazumom z Belorusijo , Kitajsko , Čilom , Mercosurjem in Švico , ki so jih Skupnost in sedanje države članice sklenile ali podpisale skupaj , se opravi s sklenitvijo protokola k tem sporazumom ali konvencijam med Svetom , ki nastopa soglasno v imenu držav članic , in zadevno tretjo državo ali državami ali mednarodno organizacijo .

(src)="s46.2"> Η εν λόγω διαδικασία τελεί υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και δεν επηρεάζει τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και των κρατών μελών όσον αφορά τη μελλοντική σύναψη τέτοιων συμφωνιών ή κάθε άλλης τροποποίησης που δεν σχετίζεται με την προσχώρηση .
(trg)="s46.2"> Ta postopek ne vpliva na pristojnosti Unije ali Evropske skupnosti za atomsko energijo in ne vpliva na porazdelitev pristojnosti med njima in državami članicami glede sklenitve takšnih sporazumov v prihodnje ali glede katerih koli drugih sprememb , ki niso povezane s pristopom .

(src)="s46.3"> Η Επιτροπή διαπραγματεύεται τα εν λόγω πρωτόκολλα εξ ονόματος των κρατών μελών βάσει οδηγιών διαπραγμάτευσης εγκεκριμένων από το Συμβούλιο με ομοφωνία , και κατόπιν διαβουλεύσεων με επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών .
(trg)="s46.3"> Na podlagi pogajalskih smernic , ki jih s soglasjem odobri Svet , in ob posvetovanju z odborom , ki ga sestavljajo predstavniki držav članic , se o teh protokolih v imenu držav članic pogaja Komisija .

(src)="s46.4"> Υποβάλλει σχέδιο των πρωτοκόλλων στο Συμβούλιο για τη σύναψή τους .
(trg)="s46.4"> Komisija Svetu predloži osnutke protokolov v sklenitev .

(src)="s47.3"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (
(trg)="s47.1"> ( 2 )    Ob pristopu k sporazumom in konvencijam iz prejšnjega odstavka pridobijo nove države članice iste pravice in obveznosti iz teh sporazumov in konvencij , kot jih imajo sedanje države članice . ( 3 )    Nove države članice morajo pod pogoji iz tega protokola pristopiti k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , σύμφωνα με το άρθρο 128 της Συμφωνίας αυτής .
(trg)="s49.1"> ) v skladu s členom 128 Sporazuma .

(src)="s50.1"> 4 .
(src)="s50.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 και εν αναμονή , ενδεχομένως , της σύναψης των απαραίτητων πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις των συμφωνιών που συνήφθησαν από τα παρόντα κράτη μέλη και , από κοινού , από την Κοινότητα , με την Αλγερία , την Αρμενία , το Αζερμπαϊτζάν , τη Βουλγαρία , την Κροατία , την Αίγυπτο , την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας , τη Γεωργία , το Ισραήλ , την Ιορδανία , το Καζακστάν , την Κιργιζία , το Λίβανο , το Μεξικό , τη Μολδαβία , το Μαρόκο , τη Ρουμανία , τη Ρωσική Ομοσπονδία , τον Άγιο Μαρίνο , τη Νότιο Αφρική , τη Νότια Κορέα , τη Συρία , την Τυνησία , την Τουρκία , το Τουρκμενιστάν , την Ουκρανία και το Ουζμπεκιστάν , καθώς επίσης τις διατάξεις άλλων συμφωνιών που συνάπτονται από κοινού από τα παρόντα κράτη μέλη και την Κοινότητα πριν από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s50.1"> ( 4 )    Od 1 .  maja 2004 in po potrebi , dokler niso sklenjeni potrebni protokoli iz prvega odstavka tega člena , nove države članice uporabljajo določbe sporazumov , ki so jih skupaj sklenile sedanje države članice in Skupnost z Alžirijo , Armenijo , Azerbajdžanom , Bolgarijo , Egiptom , Gruzijo , Hrvaško , Izraelom , Jordanijo , Južno Afriko , Južno Korejo , Kazahstanom , Kirgizistanom , Libanonom , Marokom , Mehiko , Moldavijo , Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo , Romunijo , Rusko federacijo , San Marinom , Sirijo , Tunizijo , Turčijo , Turkmenistanom , Ukrajino in Uzbekistanom , kakor tudi določbe drugih sporazumov , ki so jih sedanje države članice in Skupnost skupaj sklenile pred 1 .  majem 2004 .

(src)="s51.1"> Τυχόν προσαρμογές στις συμφωνίες αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη των πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί με τις αντισυμβαλλόμενες χώρες σύμφωνα με την παράγραφο 1 , δεύτερο εδάφιο .
(trg)="s51.1"> Vse prilagoditve teh sporazumov se uredijo s protokoli , ki se sklenejo z državami sopogodbenicami skladno z določbami drugega pododstavka prvega odstavka tega člena .

(src)="s51.2"> Εάν τα πρωτόκολλα δεν έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση , η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και τα κράτη μέλη λαμβάνουν , εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους , τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής .
(trg)="s51.2"> Če protokoli do 1 .  maja 2004 niso sklenjeni , Unija , Evropska skupnost za atomsko energijo in države članice v okviru svojih pristojnosti sprejmejo potrebne ukrepe za ureditev tega stanja .

(src)="s52.1"> 5 .
(src)="s52.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς που έχει συνάψει η Κοινότητα με τρίτες χώρες .
(trg)="s52.1"> ( 5 )    Od 1 .  maja 2004 nove države članice uporabljajo dvostranske sporazume in dogovore o tekstilu , ki jih je Skupnost sklenila s tretjimi državami .

(src)="s53.1"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζει η Ένωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης προσαρμόζονται , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .
(trg)="s53.1"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil , se prilagodijo tako , da se upošteva pristop novih držav članic .

(src)="s54.1"> Εάν οι τροποποιήσεις των διμερών κλωστοϋφαντουργικών συμφωνιών και διακανονισμών δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έως την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση προσαρμόζει αναλόγως τους κανόνες της σχετικά με την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τρίτες χώρες , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .
(trg)="s54.1"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov o tekstilu ne začnejo veljati do 1 .  maja 2004 , Unija sprejme potrebne prilagoditve svojih pravil za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil iz tretjih držav , da bi se upošteval pristop novih držav članic .

(src)="s55.1"> 6 .
(src)="s55.2"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται από την Ένωση στις εισαγωγές χάλυβα και προϊόντων χάλυβα προσαρμόζονται βάσει των εισαγωγών προϊόντων χάλυβα από τις οικείες προμηθεύτριες χώρες , οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα νέα κράτη μέλη κατά τα έτη αμέσως πριν από την υπογραφή της Συνθήκης προσχώρησης .
(trg)="s55.1"> ( 6 )    Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz jekla in izdelkov iz jekla , se prilagodijo na podlagi uvoza izdelkov iz jekla s poreklom iz zadevnih držav dobaviteljic v nove države članice v letih neposredno pred podpisom pristopne pogodbe .

(src)="s56.1"> 7 .
(src)="s56.2"> Η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που συνήψαν τα νέα κράτη μέλη με τρίτες χώρες πριν από την 1η Μαΐου 2004 διενεργείται από την Ένωση .
(trg)="s56.1"> ( 7 )    Sporazume o ribolovu , ki so jih nove države članice sklenile s tretjimi državami pred 1 .  majem 2004 , upravlja Unija .

(src)="s57.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τα νέα κράτη μέλη από τις συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζονται για το διάστημα κατά το οποίο οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών παραμένουν προσωρινά σε ισχύ .
(trg)="s57.1"> Pravice in obveznosti novih držav članic , ki izhajajo iz teh sporazumov , ostanejo v obdobju , v katerem se določbe teh sporazumov prehodno ohranjajo , nespremenjene .

(src)="s58.1"> Μόλις τούτο καταστεί δυνατό , και εν πάση περιπτώσει πριν από τη λήξη των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου , το Συμβούλιο λαμβάνει , προτάσει της Επιτροπής , τις κατάλληλες ευρωπαϊκές αποφάσεις κατά περίπτωση για τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις συμφωνίες αυτές , καθώς και για τη δυνατότητα παράτασης ορισμένων συμφωνιών για περιόδους μέχρι ένα έτος .
(trg)="s58.1"> Čim prej , vsekakor pa pred potekom sporazumov iz prvega pododstavka tega odstavka , Svet na predlog Komisije za vsak posamezni primer sprejme ustrezne evropske sklepe o nadaljevanju ribolovne dejavnosti , ki izhaja iz teh sporazumov , vključno z možnostjo podaljševanja nekaterih sporazumov za obdobje največ enega leta .

(src)="s59.1"> 8 .
(src)="s59.2"> Με ισχύ από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη αποχωρούν από κάθε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τρίτες χώρες , συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης .
(trg)="s59.1"> ( 8 )    Z učinkom od 1 .  maja 2004 nove države članice odstopijo od sporazumov o prosti trgovini , sklenjenih s tretjimi državami , vključno s Srednjeevropskim sporazumom o prosti trgovini .

(src)="s60.1"> Στο βαθμό που οι συμφωνίες μεταξύ ενός η περισσοτέρων νέων κρατών μελών , αφενός , και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών , αφετέρου , δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα και ιδίως από το παρόν Πρωτόκολλο , τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για να άρουν τα διαπιστωθέντα ασυμβίβαστα .
(trg)="s60.1"> Kolikor sporazumi med eno ali več novimi državami članicami na eni strani in eno ali več tretjimi državami na drugi strani niso združljivi z obveznostmi , ki izhajajo iz Ustave in zlasti iz tega protokola , nove države članice ukrenejo vse potrebno , da odpravijo ugotovljene neskladnosti .

(src)="s60.2"> Εάν ένα νέο κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή μιας συμφωνίας την οποία έχει συνάψει με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση , αποχωρεί από τη συμφωνία αυτή , δυνάμει των όρων της συμφωνίας .
(trg)="s60.2"> Če se nova država članica sooča s težavami pri prilagoditvi sporazuma , ki ga je pred pristopom sklenila z eno ali več tretjimi državami , od tega sporazuma odstopi v skladu s pogoji , določenimi v sporazumu .

(src)="s61.1"> 9 .
(src)="s61.2"> Τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσουν , εφόσον είναι ανάγκη , τη θέση τους έναντι των διεθνών οργανισμών και των διεθνών συμφωνιών , των οποίων άλλα κράτη μέλη ή η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας είναι επίσης μέρη , προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρησή τους στην Ένωση .
(trg)="s61.1"> ( 9 )    Nove države članice sprejmejo ustrezne ukrepe , kadar je to potrebno , da svoj položaj v razmerju do mednarodnih organizacij in do mednarodnih sporazumov , katerih stranka je tudi Unija ali Evropska skupnost za atomsko energijo ali druge države članice , prilagodijo glede na pravice in obveznosti , ki izhajajo iz njihovega pristopa k Uniji .

(src)="s62.1"> Ειδικότερα , αποχωρούν κατά την ημερομηνία της προσχώρησης ή την εγγύτερη ημερομηνία μετά από αυτήν , από κάθε διεθνή αλιευτική συμφωνία και οργανισμό όπου η Ένωση είναι επίσης μέρος , εκτός αν η συμμετοχή τους αφορά θέματα άλλα από την αλιεία .
(trg)="s62.1"> Še zlasti s 1 .  majem 2004 ali kakor hitro po tem dnevu je to mogoče odstopijo od mednarodnih sporazumov o ribolovu in izstopijo iz mednarodnih ribolovnih organizacij , katerih stranka je tudi Unija , razen če se njihovo članstvo nanaša na zadeve , ki niso povezane z ribolovom .

(src)="s63.1"> Άρθρο 7
(trg)="s63.1"> 7 . člen

(src)="s64.1"> Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα θεσμικά όργανα , στις οποίες αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο , διατηρούν τη νομική τους φύση · ειδικότερα , οι διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται .
(trg)="s64.1"> Akti , ki so jih sprejele institucije in na katere se nanašajo prehodne določbe iz tega protokola , ohranijo svojo pravno naravo ; zlasti se še naprej uporabljajo postopki za spremembe omenjenih aktov .

(src)="s65.1"> Άρθρο 8
(trg)="s65.1"> 8 . člen

(src)="s66.1"> Οι διατάξεις της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την κατάργηση ή τροποποίηση πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή τους οργανισμούς της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Πρωτοδικείο , εξακολουθούν να ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου .
(trg)="s66.1"> Določbe Akta o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , katerih namen ali učinek je , drugače kakor v obliki prehodnega ukrepa , razveljaviti ali spremeniti akte , ki so jih sprejele institucije , organi , uradi ali agencije Skupnosti ali Evropske unije , ustanovljene s Pogodbo o Evropski uniji , kakor jih razlagata Sodišče Evropskih skupnosti in Sodišče prve stopnje , ostanejo v veljavi ob upoštevanju drugega odstavka tega člena .

(src)="s67.1"> Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου είναι της ιδίας νομικής φύσεως όπως οι πράξεις τις οποίες καταργούν ή τροποποιούν και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως αυτές .
(trg)="s67.1"> Te določbe imajo isto pravno naravo kakor akti , ki jih razveljavljajo ali spreminjajo , in zanje veljajo enaka pravila kot za omenjene akte .

(src)="s68.1"> Άρθρο 9
(trg)="s68.1"> 9 . člen

(src)="s69.1"> Τα κείμενα των πράξεων των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , καθώς και τα κείμενα των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την 1η Μαΐου 2004 και συντάχθηκαν στα τσεχικά , εσθονικά , ουγγρικά , λεττονικά , λιθουανικά , μαλτέζικα , πολωνικά , σλοβακικά και σλοβενικά , ισχύουν από την εν λόγω ημερομηνία , υπό τους ιδίους όρους όπως τα κείμενα που συντάχθηκαν και ισχύουν στις άλλες γλώσσες .
(trg)="s69.1"> Besedila aktov institucij , organov , uradov ali agencij Skupnosti ali Evropske unije , ustanovljene s Pogodbo o Evropski uniji , in besedila aktov Evropske centralne banke , ki so bila sprejeta pred 1 .  majem 2004 in ki so bila sestavljena v češkem , estonskem , latvijskem , litovskem , madžarskem , malteškem , poljskem , slovaškem in slovenskem jeziku , so od tega dne verodostojna pod enakimi pogoji kakor besedila , sestavljena in verodostojna v drugih jezikih .

(src)="s70.1"> Άρθρο 10
(trg)="s70.1"> 10 . člen

(src)="s71.1"> Ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου μπορεί να καταργήσει τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου , εφόσον αυτές έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου .
(trg)="s71.1"> Evropski zakon Sveta lahko razveljavi prehodne določbe iz tega protokola , ki se več ne uporabljajo .

(src)="s71.2"> Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .
(trg)="s71.2"> Svet odloča soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom .

(src)="s72.1"> Άρθρο 11
(trg)="s72.1"> 11 . člen

(src)="s73.1"> Η εφαρμογή του Συντάγματος και των πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά όργανα υπόκειται , μεταβατικώς , στις διατάξεις περί παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο .
(trg)="s73.1"> Pri uporabi Ustave in aktov , ki so jih sprejele institucije , veljajo izjeme , predvidene v tem protokolu kot prehodni ukrep .

(src)="s74.1"> ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
(trg)="s74.1"> II .
(trg)="s74.2"> NASLOV

(src)="s75.1"> ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(trg)="s75.1"> TRAJNE DOLOČBE

(src)="s76.1"> Άρθρο 12
(trg)="s76.1"> 12 . člen

(src)="s77.1"> Οι προσαρμογές των πράξεων που απαριθμούνται στο Παράρτημα III της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες συνεπεία της προσχώρησης , πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που ορίζονται στο εν λόγω Παράρτημα και με τη διαδικασία και υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 36 .
(trg)="s77.1"> Prilagoditve aktov , naštetih v Prilogi III k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , ki so potrebne zaradi pristopa , se oblikujejo skladno s smernicami iz omenjene priloge in v skladu s postopkom ter pod pogoji iz 36 .  člena tega protokola .

(src)="s78.1"> Άρθρο 13
(trg)="s78.1"> 13 . člen

(src)="s79.1"> Τα μέτρα που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 εφαρμόζονται υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω Παράρτημα .
(trg)="s79.1"> Ukrepi , našteti v Prilogi IV k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , se uporabijo pod pogoji , ki jih določa omenjena priloga .

(src)="s80.1"> Άρθρο 14
(trg)="s80.1"> 14 . člen

(src)="s81.1"> Ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου μπορεί να προβεί στις προσαρμογές των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου που αφορούν την κοινή γεωργική πολιτική , οι οποίες πιθανόν να καταστούν αναγκαίες λόγω τροποποίησης του δικαίου της Ένωσης .
(trg)="s81.1"> Svet lahko z evropskim zakonom sprejme prilagoditve določb tega protokola glede skupne kmetijske politike , ki bi se izkazale za potrebne zaradi spremembe prava Unije .

(src)="s81.2"> Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .
(trg)="s81.2"> Svet odloča soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom .

(src)="s82.1"> ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
(trg)="s82.1"> III .
(trg)="s82.2"> NASLOV

(src)="s83.1"> ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(trg)="s83.1"> ZAČASNE DOLOČBE

(src)="s84.1"> Άρθρο 15
(trg)="s84.1"> 15 . člen

(src)="s85.1"> Τα μέτρα που απαριθμούνται στα Παραρτήματα V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII και XIV της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 , ισχύουν όσον αφορά τα νέα κράτη μέλη , υπό τους όρους που ορίζονται στα Παραρτήματα αυτά .
(trg)="s85.1"> Ukrepi , navedeni v Prilogah V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII in XIV k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , se za nove države članice uporabljajo pod pogoji , določenimi v teh prilogah .

(src)="s86.1"> Άρθρο 16
(trg)="s86.1"> 16 . člen

(src)="s87.1"> 1 .
(src)="s87.2"> Τα έσοδα που αποκαλούνται & # x00AB ; δασμοί του κοινού δασμολογίου και λοιποί δασμοί & # x00BB ; και που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β ) της απόφασης 2000/ 597/ ΕΚ , Ευρατόμ του Συμβουλίου , της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 , για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (
(trg)="s87.1"> ( 1 )    Prihodek , določen kot & # x201E ; dajatve skupne carinske tarife in druge dajatve & # x201C ; iz člena 2( 1 ) ( b ) Sklepa Sveta 2000/ 597/ ES , Euratom z dne 29 .  septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (

(src)="s88.1"> 2
(trg)="s88.1"> 2

(src)="s89.2"> Για το έτος 2004 , η εναρμονισμένη βάση ΦΠΑ και η βάση ΑΕΕ ( ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ) κάθε νέου κράτους μέλους , τις οποίες αναφέρει το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία γ ) και δ ) της απόφασης 2000/ 597/ EK , Ευρατόμ , ισούνται με τα δύο τρίτα της ετήσιας βάσης .
(trg)="s89.1"> ) ali ustrezna določba katerega koli sklepa , ki ga nadomesti , vključuje carinske dajatve izračunane na podlagi stopenj iz skupne carinske tarife in iz katere koli tarifne koncesije glede skupne carinske tarife , ki jo Unija uporablja za trgovino novih držav članic s tretjimi državami . ( 2 )    Usklajena osnova za odmero DDV in osnova BND ( bruto nacionalnega dohodka ) za vsako novo državo članico iz členov 2( 1 ) ( c ) in ( d ) Sklepa 2000/ 597/ ES , Euratom je za leto 2004 enaka dvema tretjinama letne osnove .

(src)="s89.3"> Η βάση ΑΕΕ κάθε νέου κράτους μέλους που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της χρηματοδότησης της διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών , η οποία χορηγείται στο Ηνωμένο Βασίλειο , και την οποία αναφέρει το άρθρο 5 παράγραφος 1 της απόφασης 2000/ 597/ EK , Ευρατόμ , ισούται , ομοίως , με τα δύο τρίτα της ετήσιας βάσης. 3 .
(trg)="s89.2"> Osnova BND za vsako novo državo članico , ki se upošteva pri izračunu financiranja popravka proračunskega neravnovesja v dobro Združenega kraljestva iz člena 5( 1 ) Sklepa 2000/ 597/ ES , je prav tako enaka dvema tretjinama letne osnove . ( 3 )    Za namene določitve zamrznjene stopnje v skladu s členom 2( 4 ) ( b ) Sklepa 2000/ 597/ ES , Euratom za leto 2004 , se omejene osnove za DDV za nove države članice izračunajo na podlagi dveh tretjin njihove neomejene osnove za DDV in dveh tretjin njihovega BND .