# el/C2004310.01029701.xml.gz
# sk/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(trg)="s3.1"> PROTOKOL K ZMLUVE A AKTU O PRISTÚPENÍ ČESKEJ REPUBLIKY ESTÓNSKEJ REPUBLIKY , CYPERSKEJ REPUBLIKY , LOTYŠSKEJ REPUBLIKY , LITOVSKEJ REPUBLIKY , MAĎARSKEJ REPUBLIKY , MALTSKEJ REPUBLIKY , POĽSKEJ REPUBLIKY , SLOVINSKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(src)="s4.1"> TA ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ,
(trg)="s4.1"> VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY ,

(src)="s5.1"> ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Τσεχική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λεττονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , η Δημοκρατία της Πολωνίας , η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία προσχώρησαν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s5.1"> ODVOLÁVAJÚC SA NA TO , že Česká republika , Estónska republika , Cyperská republika , Lotyšská republika , Litovská republika , Maďarská republika , Maltská republika , Poľská republika , Slovinská republika a Slovenská republika pristúpili 1 .  mája 2004 k Európskym spoločenstvám a Európskej únii založenej Zmluvou o Európskej únii ;

(src)="s6.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος προβλέπει την κατάργηση της Συνθήκης της 16ης Απριλίου 2003 που αφορά τις προαναφερόμενες προσχωρήσεις ,
(trg)="s6.1"> BERÚC DO ÚVAHY , že článok IV- 437 ods .
(trg)="s6.2"> 2 písm .  e ) ústavy ustanovuje , že vyššie uvedená Zmluva o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 sa zrušuje ;

(src)="s7.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι πολλές από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη που προσαρτάται στην εν λόγω Συνθήκη Προσχώρησης εξακολουθούν να είναι χρήσιμες · ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 του Συντάγματος προβλέπει ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει να περιληφθούν σε ένα πρωτόκολλο ή να υπάρχει παραπομπή σε αυτές , ούτως ώστε να παραμείνουν σε ισχύ και τα νομικά τους αποτελέσματα να διατηρηθούν ,
(trg)="s7.1"> BERÚC DO ÚVAHY , že veľký počet ustanovení nachádzajúcich sa v akte pripojenom k tejto zmluve o pristúpení je aj naďalej dôležitých ; že článok IV- 437 ods .
(trg)="s7.2"> 2 ústavy ustanovuje , že tieto ustanovenia sa musia upraviť alebo uviesť v protokole , aby zostali v platnosti a zachovali sa ich právne účinky ;

(src)="s8.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ορισμένες από τις διατάξεις αυτές πρέπει να υποστούν τις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές προκειμένου να είναι σύμφωνες με το κείμενο του Συντάγματος , χωρίς να αλλοιώνεται η νομική εμβέλειά τους ,
(trg)="s8.1"> BERÚC DO ÚVAHY , že niektoré z týchto ustanovení vyžadujú technické úpravy nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s textom ústavy bez zmeny ich právneho účinku ;

(src)="s9.1"> ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων , οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας :
(trg)="s9.1"> SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach , ktoré sú pripojené k Zmluve o Ústave pre Európu a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu :

(src)="s10.1"> ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
(trg)="s10.1"> PRVÁ ČASŤ

(src)="s11.1"> ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003
(trg)="s11.1"> USTANOVENIA O AKTE O PRISTÚPENÍ ZO 16 .
(trg)="s11.2"> APRÍLA 2003

(src)="s12.1"> ΤΙΤΛΟΣ Ι
(trg)="s12.1"> HLAVA I

(src)="s13.1"> ΟΙ ΑΡΧΕΣ
(trg)="s13.1"> ZÁSADY

(src)="s14.1"> Άρθρο 1
(trg)="s14.1"> Článok 1

(src)="s15.1"> Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου :
(trg)="s15.1"> Na účely tohto protokolu :

(src)="s16.1"> α )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> ως & # x00AB ; Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 & # x00BB ; νοείται η πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ,
(trg)="s17.1"> pojem & # x201E ; Akt o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 & # x201C ; znamená Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky , Estónskej republiky , Cyperskej republiky , Lotyšskej republiky , Litovskej republiky , Maďarskej republiky , Maltskej republiky , Poľskej republiky , Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv , na ktorých je založená Európska únia ;

(src)="s18.1"> β )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚ & # x00BB ; ) και & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚΑΕ & # x00BB ; ) νοούνται οι Συνθήκες αυτές όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s19.1"> pojmy & # x201E ; Zmluva o založení Európskeho spoločenstva & # x201C ; ( Zmluva o ES ) a & # x201E ; Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu & # x201C ; ( Zmluva o ESAE ) znamenajú tieto zmluvy v znení zmenenom a doplnenom zmluvami a inými aktmi , ktoré nadobudli platnosť pred 1 .  májom 2004 ;

(src)="s20.1"> γ )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΕ & # x00BB ; ) νοείται η Συνθήκη αυτή όπως συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s21.1"> pojem & # x201E ; Zmluva o Európskej únii & # x201C ; ( & # x201E ; Zmluva o EÚ & # x201C ; ) znamená túto zmluvu v znení doplnenom alebo zmenenom zmluvami alebo inými aktmi , ktoré nadobudli platnosť pred 1 .  májom 2004 ;

(src)="s22.1"> δ )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> ως & # x00AB ; η Κοινότητα & # x00BB ; νοείται , ανάλογα με την περίπτωση , μία ή και οι δύο Κοινότητες που αναφέρονται στο στοιχείο β ) ,
(trg)="s23.1"> pojem & # x201E ; Spoločenstvo & # x201C ; znamená podľa okolností jedno alebo obidve Spoločenstvá uvedené v písmene b ) ;

(src)="s24.1"> ε )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> ως & # x00AB ; παρόντα κράτη μέλη & # x00BB ; νοούνται τα ακόλουθα κράτη μέλη : το Βασίλειο του Βελγίου , το Βασίλειο της Δανίας , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Ελληνική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Ισπανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιρλανδία , η Ιταλική Δημοκρατία , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου , το Βασίλειο των Κάτω Χωρών , η Δημοκρατία της Αυστρίας , η Πορτογαλική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Φινλανδίας , το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας ,
(trg)="s25.1"> pojem & # x201E ; súčasné členské štáty & # x201C ; znamená tieto členské štáty :
(trg)="s25.2"> Belgické kráľovstvo , Dánske kráľovstvo , Spolkovú republiku Nemecko , Helénsku republiku , Španielske kráľovstvo , Francúzsku republiku , Írsko , Taliansku republiku , Luxemburské veľkovojvodstvo , Holandské kráľovstvo , Rakúsku republiku , Portugalskú republiku , Fínsku republiku , Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska .

(src)="s26.1"> στ )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> ως & # x00AB ; νέα κράτη μέλη & # x00BB ; νοούνται τα ακόλουθα κράτη μέλη : η Τσεχική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λεττονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , η Δημοκρατία της Πολωνίας , η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία .
(trg)="s27.1"> pojem & # x201E ; nové členské štáty & # x201C ; znamená tieto členské štáty :
(trg)="s27.2"> Českú republiku , Estónsku republiku , Cyperskú republiku , Lotyšskú republiku , Litovskú republiku , Maďarskú republiku , Maltskú republiku , Poľskú republiku , Slovinskú republiku a Slovenskú republiku ;

(src)="s28.1"> Άρθρο 2
(trg)="s28.1"> Článok 2

(src)="s29.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , που αναφέρεται στο άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος έχουν αρχίσει να ισχύουν , υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Συνθήκη , από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s29.1"> Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o pristúpení Českej republiky , Estónskej republiky , Cyperskej republiky , Lotyšskej republiky , Litovskej republiky , Maďarskej republiky , Maltskej republiky , Poľskej republiky , Slovinskej republiky a Slovenskej republiky , uvedenej v článku IV- 437 ods .
(trg)="s29.2"> 2 písm .  e ) ústavy , nadobudli v súlade s podmienkami ustanovenými touto zmluvou účinnosť 1 .  mája 2004 .

(src)="s30.1"> Άρθρο 3
(trg)="s30.1"> Článok 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης από το Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ( εφεξής & # x00AB ; Πρωτόκολλο Σένγκεν & # x00BB ; ) , και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Πράξης Προσχώρησης της 16 Απριλίου 2003 , καθώς και οι σχετικές πράξεις που ενδέχεται να εκδοθούν πριν από την 1η Μαΐου 2004 , είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη και εφαρμόζονται σε αυτά από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s31.2"> Ustanovenia Schengenského acquis začleneného do rámca Únie protokolom pripojeným k Zmluve o Ústave pre Európu ( ďalej len & # x201E ; Schengenský protokol & # x201C ; ) , a akty na ňom založené alebo inak s ním súvisiace uvedené v prílohe I k Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 , ako aj iné takéto akty prijaté pred 1 .  májom 2004 sú záväzné a uplatňované v nových členských štátoch od 1 .  mája 2004 .

(src)="s32.1"> 2 .
(trg)="s32.1"> 2 .

(src)="s32.2"> Οι διατάξεις αυτές του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης , και οι πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και οι οποίες δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1 , ενώ είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη από την ημερομηνία της προσχώρησης , εφαρμόζονται σε νέο κράτος μέλος μόνον βάσει ευρωπαϊκής απόφασης του Συμβουλίου προς τούτο , μετά από εξακρίβωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης του Σένγκεν ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου στο εν λόγω νέο κράτος μέλος .
(trg)="s32.2"> Ustanovenia Schengenského acquis začlenené do rámca Únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov neuvedených v odseku 1 , ktoré sú síce od 1 .  mája 2004 záväzné pre nové členské štáty , sa však uplatňujú v novom členskom štáte až na základe európskeho rozhodnutia Rady prijatého po overení v súlade s platným schengenským hodnotiacim postupom , že nevyhnutné podmienky pre uplatňovanie celého príslušného acquis boli v tomto novom členskom štáte splnené .

(src)="s33.1"> Το Συμβούλιο , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , λαμβάνει απόφαση με ομοφωνία των μελών του που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών όπου ισχύουν ήδη οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να ισχύσουν οι εν λόγω διατάξεις .
(trg)="s33.1"> Rada po porade s Európskym parlamentom prijme jednomyseľne rozhodnutie svojimi členmi , ktorí zastupujú vlády členských štátov , v ktorých sú už ustanovenia uvedené v tomto odseku účinné , a člena , ktorý zastupuje vládu členského štátu , v ktorom majú tieto ustanovenia nadobudnúť účinnosť .

(src)="s33.2"> Τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης εφόσον αφορά τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και τις πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω κράτη μέλη .
(trg)="s33.2"> Členovia Rady , ktorí zastupujú vlády Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska , sa na takomto rozhodovaní zúčastnia v takom rozsahu , v akom sa vzťahuje na ustanovenia Schengenského acquis a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov , na ktorých sú tieto členské štáty zúčastnené .

(src)="s34.1"> 3 .
(trg)="s34.1"> 3 .

(src)="s34.2"> Οι συμφωνίες που συνήφθησαν από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου Σένγκεν δεσμεύουν τα νέα κράτη μέλη από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s34.2"> Zmluvy uzavreté Radou podľa článku 6 Schengenského protokolu sú záväzné pre nové členské štáty od 1 .  mája 2004 .

(src)="s35.1"> 4 .
(trg)="s35.1"> 4 .

(src)="s35.2"> Τα νέα κράτη μέλη , όσον αφορά τις συμβάσεις ή πράξεις στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων που είναι απαραίτητες προς επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕΕ , υποχρεούνται :
(trg)="s35.2"> So zreteľom na dohovory alebo nástroje v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí , ktoré sú neoddeliteľné od dosiahnutia cieľov Zmluvy o EÚ , sa od nových členských štátoch vyžaduje :

(src)="s36.1"> α )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s37.1"> να προσχωρήσουν σε όσες θα είναι ανοικτές προς υπογραφή εκ μέρους των παρόντων κρατών μελών κατά την 1η Μαΐου 2004 , και σε αυτές που έχουν συνταχθεί από το Συμβούλιο βάσει του Τίτλου VI της Συνθήκης ΕΕ , και συνιστώνται στα κράτη μέλη προς υιοθέτηση ,
(trg)="s37.1"> pristúpiť k tým , ktoré sú k 1 .  máju 2004 otvorené na podpis súčasnými členskými štátmi , a k tým , ktoré boli vypracované Radou v súlade s hlavou VI Zmluvy o EÚ a ktorých prijatie bolo odporučené členským štátom ;

(src)="s38.1"> β )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s39.1"> να εισαγάγουν διοικητικούς και άλλους διακανονισμούς , όπως αυτοί που κατά την 1η Μαΐου 2004 θα έχουν υιοθετηθεί από τα παρόντα κράτη μέλη ή το Συμβούλιο , προκειμένου να διευκολύνεται η πρακτική συνεργασία μεταξύ φορέων και οργανώσεων των κρατών μελών που εργάζονται στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων .
(trg)="s39.1"> zaviesť správne a iné opatrenia , ako napríklad opatrenia prijaté k 1 .  máju 2004 súčasnými členskými štátmi alebo Radou s cieľom uľahčiť praktickú spoluprácu medzi orgánmi a organizáciami členských štátov činnými v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí .

(src)="s40.1"> Άρθρο 4
(trg)="s40.1"> Článok 4

(src)="s41.1"> Καθένα από τα νέα κράτη μέλη συμμετέχει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από την ημερομηνία προσχώρησης ως κράτος μέλος για το οποίο ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ- 197 του Συντάγματος .
(trg)="s41.1"> Každý nový členský štát sa od 1 .  mája 2004 stane účastníkom hospodárskej a menovej únie ako členský štát , pre ktorý platí výnimka v zmysle článku III- 197 ústavy .

(src)="s42.1"> Άρθρο 5
(trg)="s42.1"> Článok 5

(src)="s43.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> 1 .

(src)="s43.2"> Τα νέα κράτη μέλη , τα οποία προσχώρησαν με την Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 στις αποφάσεις και συμφωνίες τις οποίες υιοθέτησαν οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου , υποχρεούνται να προσχωρήσουν σε όλες τις άλλες συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη , οι οποίες αφορούν τη λειτουργία της Ένωσης ή συνδέονται με τις δραστηριότητές της. 2 .
(trg)="s43.2"> Od nových členských štátov , ktoré pristúpili prostredníctvom Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 k rozhodnutiam a dohodám prijatým zástupcami vlád členských štátov na zasadnutí Rady , sa vyžaduje , aby pristúpili ku všetkým ostatným zmluvám uzavretým súčasnými členskými štátmi , týkajúcim sa fungovania Únie alebo súvisiacim s jej činnosťou. 2 .

(src)="s43.3"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , εφόσον αυτές εξακολουθούν να ισχύουν , στις συμβάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 293 της Συνθήκης ΕΚ και σε εκείνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕK , καθώς και στα πρωτόκολλα περί της ερμηνείας των συμβάσεων αυτών από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπεγράφησαν από τα παρόντα κράτη μέλη , και να αρχίσουν για το σκοπό αυτό διαπραγματεύσεις με τα κράτη αυτά για να επιφέρουν σε αυτές τις αναγκαίες προσαρμογές .
(trg)="s43.3"> Od nových členských štátov sa vyžaduje pristúpiť k dohovorom uvedeným v článku 293 Zmluvy o ES a k tým , ktoré sú neoddeliteľné od dosiahnutia cieľov Zmluvy o ES , pokiaľ sú stále v platnosti , a tiež k protokolom o výklade týchto dohovorov Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev , ktoré podpísali súčasné členské štáty , a na tento účel sa od nich vyžaduje začať so súčasnými členskými štátmi rokovania s cieľom prijať nevyhnutné úpravy .

(src)="s44.1"> Άρθρο 6
(trg)="s44.1"> Článok 6

(src)="s45.1"> 1 .
(trg)="s45.1"> 1 .

(src)="s45.2"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις συμφωνίες ή συμβάσεις που συνήψαν ή εφαρμόζουν προσωρινά τα παρόντα κράτη μέλη και η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας , ενεργώντας από κοινού , καθώς και στις συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη οι οποίες συνδέονται με τις ανωτέρω συμφωνίες ή συμβάσεις .
(trg)="s45.2"> Od nových členských štátov sa vyžaduje pristúpiť , za podmienok ustanovených v tomto protokole , k dohodám alebo dohovorom uzavretým alebo predbežne uplatňovaným súčasnými členskými štátmi a Úniou alebo Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu , a k zmluvám uzavretými týmito štátmi , ktoré súvisia s týmito dohodami alebo dohovormi .

(src)="s46.1"> Η προσχώρηση των νέων κρατών μελών στις συμφωνίες ή συμβάσεις της παραγράφου 4 , καθώς και στις συμφωνίες με τη Λευκορωσία , την Κίνα , τη Χιλή , το Mercosur και την Ελβετία που συνήφθησαν ή υπεγράφησαν από κοινού από την Κοινότητα και τα παρόντα κράτη μέλη της , συμφωνείται με τη σύναψη πρωτοκόλλου στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις αυτές μεταξύ του Συμβουλίου , που αποφασίζει ομόφωνα εξ ονόματος των κρατών μελών , και της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας ή χωρών ή διεθνούς οργανισμού .
(trg)="s46.1"> Pristúpenie nových členských štátov k dohodám alebo dohovorom uvedeným v odseku 4 a k dohodám s Bieloruskom , Čínou , Chile , Mercosur- om a Švajčiarskom , ktoré boli uzavreté alebo podpísané spoločne Spoločenstvom a jeho súčasnými členskými štátmi , bude schválené uzavretím protokolov k týmto dohodám alebo dohovorom medzi Radou , ktorá koná jednomyseľne v mene členských štátov , a príslušnou treťou krajinou , prípadne tretími krajinami , alebo príslušnou medzinárodnou organizáciou .

(src)="s46.2"> Η εν λόγω διαδικασία τελεί υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και δεν επηρεάζει τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και των κρατών μελών όσον αφορά τη μελλοντική σύναψη τέτοιων συμφωνιών ή κάθε άλλης τροποποίησης που δεν σχετίζεται με την προσχώρηση .
(trg)="s46.2"> Týmto postupom nie je dotknutá príslušnosť Únie alebo Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu , ani rozdelenie právomocí medzi nimi a členskými štátmi , pokiaľ ide o uzavieranie takýchto dohôd alebo dohovorov v budúcnosti alebo akékoľvek zmeny a doplnenia , ktoré sa netýkajú pristúpenia .

(src)="s46.3"> Η Επιτροπή διαπραγματεύεται τα εν λόγω πρωτόκολλα εξ ονόματος των κρατών μελών βάσει οδηγιών διαπραγμάτευσης εγκεκριμένων από το Συμβούλιο με ομοφωνία , και κατόπιν διαβουλεύσεων με επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών .
(trg)="s46.3"> Komisia dohodne tieto protokoly v mene členských štátov na základe pokynov jednomyseľne schválených Radou a po porade s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov .

(src)="s46.4"> Υποβάλλει σχέδιο των πρωτοκόλλων στο Συμβούλιο για τη σύναψή τους .
(trg)="s46.4"> Návrhy protokolov , ktoré majú byť uzavreté , predloží Rade .

(src)="s47.1"> 2 .
(trg)="s47.1"> 2 .

(src)="s47.2"> Κατά την προσχώρηση στις συμφωνίες και συμβάσεις της παραγράφου 1 , τα νέα κράτη μέλη αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών και συμβάσεων αυτών που έχουν και τα παρόντα κράτη μέλη. 3 .
(trg)="s47.2"> Po pristúpení k dohodám a dohovorom uvedených v odseku 1 nadobudnú nové členské štáty rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z týchto dohôd a dohovorov , ako majú súčasné členské štáty. 3 .

(src)="s47.3"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (
(trg)="s47.3"> Od nových členských štátov sa vyžaduje pristúpiť , za podmienok ustanovených v tomto protokole , k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , σύμφωνα με το άρθρο 128 της Συμφωνίας αυτής .
(trg)="s49.1"> ) v súlade s článkom 128 tejto dohody .

(src)="s50.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> 4 .

(src)="s50.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 και εν αναμονή , ενδεχομένως , της σύναψης των απαραίτητων πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις των συμφωνιών που συνήφθησαν από τα παρόντα κράτη μέλη και , από κοινού , από την Κοινότητα , με την Αλγερία , την Αρμενία , το Αζερμπαϊτζάν , τη Βουλγαρία , την Κροατία , την Αίγυπτο , την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας , τη Γεωργία , το Ισραήλ , την Ιορδανία , το Καζακστάν , την Κιργιζία , το Λίβανο , το Μεξικό , τη Μολδαβία , το Μαρόκο , τη Ρουμανία , τη Ρωσική Ομοσπονδία , τον Άγιο Μαρίνο , τη Νότιο Αφρική , τη Νότια Κορέα , τη Συρία , την Τυνησία , την Τουρκία , το Τουρκμενιστάν , την Ουκρανία και το Ουζμπεκιστάν , καθώς επίσης τις διατάξεις άλλων συμφωνιών που συνάπτονται από κοινού από τα παρόντα κράτη μέλη και την Κοινότητα πριν από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s50.2"> Od 1 .  mája 2004 a , ak je to potrebné , do uzavretia potrebných protokolov uvedených v odseku 1 uplatňujú nové členské štáty ustanovenia zmlúv , ktoré uzavreli spoločne súčasné členské štáty a Spoločenstvo s Alžírskom , Arménskom , Azerbajdžanom , Bulharskom , Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko , Chorvátskom , Egyptom , Gruzínskom , Izraelom , Jordánskom , Kazachstanom , Kirgizskom , Libanonom , Mexikom , Moldavskom , Marokom , Rumunskom , Ruskou federáciou , San Marínom , Južnou Afrikou , Kórejskou republikou , Sýriou , Tuniskom , Tureckom , Turkménskom , Ukrajinou a Uzbekistanom , ako aj ustanovenia ostatných zmlúv uzavretých spoločne súčasnými členskými štátmi a Spoločenstvom pred 1 .  májom 2004 .

(src)="s51.1"> Τυχόν προσαρμογές στις συμφωνίες αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη των πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί με τις αντισυμβαλλόμενες χώρες σύμφωνα με την παράγραφο 1 , δεύτερο εδάφιο .
(trg)="s51.1"> Každá úprava týchto zmlúv sa uskutoční prostredníctvom protokolov uzavretých so zmluvnými štátmi v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom .

(src)="s51.2"> Εάν τα πρωτόκολλα δεν έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση , η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και τα κράτη μέλη λαμβάνουν , εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους , τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής .
(trg)="s51.2"> Ak neboli protokoly uzavreté do 1 .  mája 2004 , Únia , Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a členské štáty prijmú v rámci svojich oprávnení nevyhnutné opatrenia na riešenie tejto situácie .

(src)="s52.1"> 5 .
(trg)="s52.1"> 5 .

(src)="s52.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς που έχει συνάψει η Κοινότητα με τρίτες χώρες .
(trg)="s52.2"> Od 1 .  mája 2004 nové členské štáty uplatňujú dvojstranné dohody a dojednania o textile uzavreté Spoločenstvom s tretími krajinami .

(src)="s53.1"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζει η Ένωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης προσαρμόζονται , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .
(trg)="s53.1"> Množstvové obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz textilných a odevných výrobkov sú upravené tak , aby sa zohľadnilo pristúpenie nových členských štátov .

(src)="s54.1"> Εάν οι τροποποιήσεις των διμερών κλωστοϋφαντουργικών συμφωνιών και διακανονισμών δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έως την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση προσαρμόζει αναλόγως τους κανόνες της σχετικά με την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τρίτες χώρες , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .
(trg)="s54.1"> Ak zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o textile nenadobudli platnosť do 1 .  mája 2004 , prijme Únia potrebné úpravy svojich predpisov o dovoze textilných a odevných výrobkov z tretích krajín , aby sa zohľadnilo pristúpenie nových členských štátov .

(src)="s55.1"> 6 .
(trg)="s55.1"> 6 .

(src)="s55.2"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται από την Ένωση στις εισαγωγές χάλυβα και προϊόντων χάλυβα προσαρμόζονται βάσει των εισαγωγών προϊόντων χάλυβα από τις οικείες προμηθεύτριες χώρες , οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα νέα κράτη μέλη κατά τα έτη αμέσως πριν από την υπογραφή της Συνθήκης προσχώρησης .
(trg)="s55.2"> Množstvové obmedzenia , ktoré Únia uplatňuje na dovoz ocele a výrobkov z ocele , sú upravené na základe dovozu výrobkov z ocele s pôvodom v príslušných dodávateľských krajinách do nových členských štátov v rokoch bezprostredne predchádzajúcich podpísaniu zmluvy o pristúpení .

(src)="s56.1"> 7 .
(trg)="s56.1"> 7 .

(src)="s56.2"> Η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που συνήψαν τα νέα κράτη μέλη με τρίτες χώρες πριν από την 1η Μαΐου 2004 διενεργείται από την Ένωση .
(trg)="s56.2"> Dohody o rybnom hospodárstve uzavreté pred 1 .  májom 2004 medzi novými členskými štátmi a tretími krajinami sú spravované Úniou .

(src)="s57.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τα νέα κράτη μέλη από τις συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζονται για το διάστημα κατά το οποίο οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών παραμένουν προσωρινά σε ισχύ .
(trg)="s57.1"> Práva a záväzky vyplývajúce pre nové členské štáty z týchto dohôd zostávajú nedotknuté , pokiaľ zostanú ustanovenia týchto dohôd predbežne zachované .

(src)="s58.1"> Μόλις τούτο καταστεί δυνατό , και εν πάση περιπτώσει πριν από τη λήξη των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου , το Συμβούλιο λαμβάνει , προτάσει της Επιτροπής , τις κατάλληλες ευρωπαϊκές αποφάσεις κατά περίπτωση για τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις συμφωνίες αυτές , καθώς και για τη δυνατότητα παράτασης ορισμένων συμφωνιών για περιόδους μέχρι ένα έτος .
(trg)="s58.1"> Rada v každom prípade bez zbytočného odkladu , najneskôr však pred uplynutím platnosti dohôd uvedených v prvom pododseku , prijme na návrh Komisie vhodné európske rozhodnutia pre pokračovanie rybolovných činností vyplývajúcich z týchto dohôd vrátane možnosti predĺženia platnosti určitých dohôd o najviac jeden rok .

(src)="s59.1"> 8 .
(trg)="s59.1"> 8 .

(src)="s59.2"> Με ισχύ από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη αποχωρούν από κάθε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τρίτες χώρες , συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης .
(trg)="s59.2"> S účinnosťou od 1 .  mája 2004 odstúpia nové členské štáty od všetkých dohôd o voľnom obchode s tretími krajinami vrátane Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode .

(src)="s60.1"> Στο βαθμό που οι συμφωνίες μεταξύ ενός η περισσοτέρων νέων κρατών μελών , αφενός , και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών , αφετέρου , δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα και ιδίως από το παρόν Πρωτόκολλο , τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για να άρουν τα διαπιστωθέντα ασυμβίβαστα .
(trg)="s60.1"> Nové členské štáty prijmú v rozsahu nesúladu dohôd medzi jedným alebo viacerými novými členskými štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej so záväzkami vyplývajúcimi z ústavy a najmä z tohto protokolu potrebné kroky na odstránenie vzniknutého nesúladu .

(src)="s60.2"> Εάν ένα νέο κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή μιας συμφωνίας την οποία έχει συνάψει με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση , αποχωρεί από τη συμφωνία αυτή , δυνάμει των όρων της συμφωνίας .
(trg)="s60.2"> Ak sa nový členský štát stretne s ťažkosťami pri úprave dohody uzavretej pred pristúpením s jedným alebo viacerými štátmi , odstúpi od tejto dohody v súlade s podmienkami v nej ustanovenými .

(src)="s61.1"> 9 .
(trg)="s61.1"> 9 .

(src)="s61.2"> Τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσουν , εφόσον είναι ανάγκη , τη θέση τους έναντι των διεθνών οργανισμών και των διεθνών συμφωνιών , των οποίων άλλα κράτη μέλη ή η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας είναι επίσης μέρη , προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρησή τους στην Ένωση .
(trg)="s61.2"> Nové členské štáty prijmú v prípade potreby vhodné opatrenia , aby prispôsobili svoje postavenie vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a k tým medzinárodným zmluvám , ktorých zmluvnými stranami sú Únia alebo Európske spoločenstvo pre atómovú energiu alebo iné členské štáty , právam a povinnostiam vyplývajúcim pre Úniu z ich pristúpenia .

(src)="s62.1"> Ειδικότερα , αποχωρούν κατά την ημερομηνία της προσχώρησης ή την εγγύτερη ημερομηνία μετά από αυτήν , από κάθε διεθνή αλιευτική συμφωνία και οργανισμό όπου η Ένωση είναι επίσης μέρος , εκτός αν η συμμετοχή τους αφορά θέματα άλλα από την αλιεία .
(trg)="s62.1"> K 1 .  máju 2004 alebo čo najskôr po tomto dátume odstúpia od medzinárodných zmlúv o rybnom hospodárstve , ktorých je Únia zmluvnou stranou , a vystúpia z organizácií , ktorých je Spoločenstvo členom , pokiaľ sa ich členstvo nevzťahuje aj na iné oblasti ako na rybné hospodárstvo .

(src)="s63.1"> Άρθρο 7
(trg)="s63.1"> Článok 7

(src)="s64.1"> Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα θεσμικά όργανα , στις οποίες αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο , διατηρούν τη νομική τους φύση · ειδικότερα , οι διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται .
(trg)="s64.1"> Právny status aktov prijatých inštitúciami , na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia tohto protokolu , zostáva zachovaný ; naďalej platia predovšetkým postupy pre zmeny a doplnenia týchto aktov .

(src)="s65.1"> Άρθρο 8
(trg)="s65.1"> Článok 8

(src)="s66.1"> Οι διατάξεις της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την κατάργηση ή τροποποίηση πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή τους οργανισμούς της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Πρωτοδικείο , εξακολουθούν να ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου .
(trg)="s66.1"> Ustanovenia Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 , ktorých účelom alebo právnym účinkom je zrušenie alebo zmena a doplnenie , inak ako prechodným opatrením , aktov prijatých inštitúciami , orgánmi , úradmi alebo agentúrami Spoločenstva alebo Európskej únie zriadenými Zmluvou o Európskej únii , zostávajú v platnosti , ako sú vykladané Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Súdom prvého stupňa , s výhradou uplatňovania druhého odseku .

(src)="s67.1"> Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου είναι της ιδίας νομικής φύσεως όπως οι πράξεις τις οποίες καταργούν ή τροποποιούν και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως αυτές .
(trg)="s67.1"> Tieto ustanovenia majú rovnakú právnu povahu ako akty , ktoré zrušujú alebo menia a dopĺňajú , a podliehajú rovnakým pravidlám ako tieto akty .

(src)="s68.1"> Άρθρο 9
(trg)="s68.1"> Článok 9

(src)="s69.1"> Τα κείμενα των πράξεων των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , καθώς και τα κείμενα των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την 1η Μαΐου 2004 και συντάχθηκαν στα τσεχικά , εσθονικά , ουγγρικά , λεττονικά , λιθουανικά , μαλτέζικα , πολωνικά , σλοβακικά και σλοβενικά , ισχύουν από την εν λόγω ημερομηνία , υπό τους ιδίους όρους όπως τα κείμενα που συντάχθηκαν και ισχύουν στις άλλες γλώσσες .
(trg)="s69.1"> Znenie aktov inštitúcií , orgánov , úradov a agentúr Spoločenstva alebo Európskej únie zriadenej Zmluvou o Európskej únii , ako aj znenie aktov Európskej centrálnej banky prijatých pred 1 .  májom 2004 , ktoré boli vyhotovené v českom , estónskom , lotyšskom , litovskom , maďarskom , maltskom , poľskom , slovenskom a slovinskom jazyku , sú autentické od uvedeného dátumu za rovnakých podmienok ako znenia vyhotovené a autentické v ostatných jazykoch .

(src)="s70.1"> Άρθρο 10
(trg)="s70.1"> Článok 10

(src)="s71.1"> Ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου μπορεί να καταργήσει τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου , εφόσον αυτές έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου .
(trg)="s71.1"> Európsky zákon Rady môže zrušiť prechodné ustanovenia tohto protokolu , ak sa tieto prestanú byť uplatniteľné .

(src)="s71.2"> Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .
(trg)="s71.2"> Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom .

(src)="s72.1"> Άρθρο 11
(trg)="s72.1"> Článok 11

(src)="s73.1"> Η εφαρμογή του Συντάγματος και των πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά όργανα υπόκειται , μεταβατικώς , στις διατάξεις περί παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο .
(trg)="s73.1"> Uplatňovanie ústavy a aktov prijatých inštitúciami podlieha , ako prechodné opatrenie , výnimkám ustanoveným v tomto protokole .

(src)="s74.1"> ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
(trg)="s74.1"> HLAVA II

(src)="s75.1"> ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(trg)="s75.1"> TRVALÉ USTANOVENIA

(src)="s76.1"> Άρθρο 12
(trg)="s76.1"> Článok 12

(src)="s77.1"> Οι προσαρμογές των πράξεων που απαριθμούνται στο Παράρτημα III της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες συνεπεία της προσχώρησης , πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που ορίζονται στο εν λόγω Παράρτημα και με τη διαδικασία και υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 36 .
(trg)="s77.1"> Úpravy aktov uvedených v prílohe III k Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 , ktoré sú nevyhnutné v dôsledku pristúpenia , sú vypracované v súlade s usmerneniami ustanovenými v tejto prílohe a v súlade s postupom a za podmienok ustanovených v článku 36 .

(src)="s78.1"> Άρθρο 13
(trg)="s78.1"> Článok 13