# el/C2004310.01029701.xml.gz
# mt/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(trg)="s3.1"> PROTOKOLL DWAR IT- TRATTAT U L- ATT TA ' L- ADEŻJONI TAR- REPUBBLIKA ĊEKA , IR- REPUBBLIKA TA ' L- ESTONJA , R- REPUBBLIKA TA ' ĊIPRU , IR- REPUBBLIKA TAL- LATVJA , R- REPUBBLIKA TAL- LITWANJA , IR- REPUBBLIKA TA ' L- UNGERIJA , R- REPUBBLIKA TA ' MALTA , IR- REPUBBLIKA TAL- POLONJA , R- REPUBBLIKA TAS- SLOVENJA U R- REPUBBLIKA SLOVAKKA

(src)="s4.1"> TA ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ,
(trg)="s4.1"> IL- PARTIJIET KONTRAENTI GĦOLJA ,

(src)="s5.1"> ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Τσεχική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λεττονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , η Δημοκρατία της Πολωνίας , η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία προσχώρησαν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s5.1"> FILWAQT LI JFAKKRU li r- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka , ingħaqdu mal- Komunitajiet Ewropej u ma ' l- Unjoni Ewropea stabbilita bit- Trattat dwar l- Unjoni Ewropea fl- 1 ta '  Mejju 2004 ;

(src)="s6.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος προβλέπει την κατάργηση της Συνθήκης της 16ης Απριλίου 2003 που αφορά τις προαναφερόμενες προσχωρήσεις ,
(trg)="s6.1"> WARA LI KKUNSIDRAW li l- Artikolu IV- 437( 2 ) ( e ) tal- Kostituzzjoni jipprovdi li t- Trattat tas- 16 ta '  April 2003 li jikkonċerna l- adeżjonijiet hawn fuq previsti għandu jiġi imħassar ;

(src)="s7.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι πολλές από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη που προσαρτάται στην εν λόγω Συνθήκη Προσχώρησης εξακολουθούν να είναι χρήσιμες · ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 του Συντάγματος προβλέπει ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει να περιληφθούν σε ένα πρωτόκολλο ή να υπάρχει παραπομπή σε αυτές , ούτως ώστε να παραμείνουν σε ισχύ και τα νομικά τους αποτελέσματα να διατηρηθούν ,
(trg)="s7.1"> WARA LI KKUNSIDRAW li ħafna mid- disposizzjonijiet ta ' l- Att anness ma ' dak it- Trattat ta ' Adeżjoni jibqgħu rilevanti ; li l- Artikolu IV- 437( 2 ) tal- Kostituzzjoni jipprovdi li dawk id- disposizzjonijiet iridu jiġu stabbiliti jew previsti fi Protokoll , sabiex jibqgħu fis- seħħ u biex l- effetti legali tagħhom ikunu ippreservati ;

(src)="s8.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ορισμένες από τις διατάξεις αυτές πρέπει να υποστούν τις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές προκειμένου να είναι σύμφωνες με το κείμενο του Συντάγματος , χωρίς να αλλοιώνεται η νομική εμβέλειά τους ,
(trg)="s8.1"> WARA LI KKUNSIDRAW li xi disposizzjonijiet in kwistjoni jeħtieġu l- aġġustamenti tekniċi neċessarji biex jiġu allinjati mal- Kostituzzjoni mingħajr ma jinbidel l- effett legali tagħhom ,

(src)="s9.1"> ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων , οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας :
(trg)="s9.1"> FTEHMU dwar id- disposizzjonijiet li ġejjin , li għandhom jiġu annessi mat- Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall- Ewropa u mat- Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika :

(src)="s10.1"> ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
(trg)="s10.1"> L- EWWEL PARTI

(src)="s11.1"> ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003
(trg)="s11.1"> DISPOSIZZJONIJIET DWAR L- ATT TA ' L- ADEŻJONI TAS- 16 TA ' APRIL 2003

(src)="s12.1"> ΤΙΤΛΟΣ Ι
(trg)="s12.1"> TITOLU I

(src)="s13.1"> ΟΙ ΑΡΧΕΣ
(trg)="s13.1"> PRINĊIPJI

(src)="s14.1"> Άρθρο 1
(trg)="s14.1"> Artikolu 1

(src)="s15.1"> Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου :
(trg)="s15.1"> Għall- finijiet ta ' dan il- Protokoll :

(src)="s16.1"> α )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> ως & # x00AB ; Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 & # x00BB ; νοείται η πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ,
(trg)="s17.1"> il- frażi & # x201C ; Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 & # x201D ; tfisser l- Att li jirrigwarda l- kondizzjonijet ta ' l- adeżjoni tar- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka u l- aġġustamenti għat- Trattati li fuqhom hi bbażata l- Unjoni Ewropea ;

(src)="s18.1"> β )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚ & # x00BB ; ) και & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚΑΕ & # x00BB ; ) νοούνται οι Συνθήκες αυτές όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s19.1"> il- frażijiet & # x201C ; Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea & # x201D ; ( & # x201C ; Trattat tal- KE & # x201D ; ) u & # x201C ; Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika & # x201D ; ( & # x201C ; Trattat tal- KEEA & # x201D ; ) , ifissru dawk it- Trattati kif issupplementati jew emendati bi trattati jew b' atti oħra li daħlu fis- seħħ qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 ;

(src)="s20.1"> γ )
(trg)="s20.1"> ċ )

(src)="s21.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΕ & # x00BB ; ) νοείται η Συνθήκη αυτή όπως συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s21.1"> il- frażi it - & # x201C ; Trattat dwar l- Unjoni Ewropea & # x201D ; ( & # x201C ; Trattat dwar l- UE & # x201D ; ) , tfisser dak it- Trattat kif issupplimentat jew emendat bi trattati jew atti oħra li daħlu fis- seħħ qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 ;

(src)="s22.1"> δ )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> ως & # x00AB ; η Κοινότητα & # x00BB ; νοείται , ανάλογα με την περίπτωση , μία ή και οι δύο Κοινότητες που αναφέρονται στο στοιχείο β ) ,
(trg)="s23.1"> il- frażi & # x201C ; il- Komunità & # x201D ; tfisser , skond il- każ , waħda mill- Komunitajiet previsti f ' ( b ) jew it- tnejn li huma ;

(src)="s24.1"> ε )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> ως & # x00AB ; παρόντα κράτη μέλη & # x00BB ; νοούνται τα ακόλουθα κράτη μέλη : το Βασίλειο του Βελγίου , το Βασίλειο της Δανίας , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Ελληνική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Ισπανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιρλανδία , η Ιταλική Δημοκρατία , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου , το Βασίλειο των Κάτω Χωρών , η Δημοκρατία της Αυστρίας , η Πορτογαλική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Φινλανδίας , το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας ,
(trg)="s25.1"> il- frażi & # x201C ; Stati Membri attwali & # x201D ; tfisser l- Istati Membri li ġejjin : ir- Renju tal- Belġju , r- Renju tad- Danimarka , r- Repubblika Federali tal- Ġermanja , r- Repubblika Ellenika , r- Renju ta ' Spanja , r- Repubblika Franċiża , l- Irlanda , r- Repubblika Taljana , l- Gran Dukat tal- Lussemburgu , r- Renju ta ' l- Olanda , r- Repubblika Awstrijaka , r- Repubblika Portugiża , r- Repubblika tal- Finlandja , r- Renju ta ' l- Isvezja u r- Renju Unit tal- Gran Brittanja u l- Irlanda ta ' Fuq ;

(src)="s26.1"> στ )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> ως & # x00AB ; νέα κράτη μέλη & # x00BB ; νοούνται τα ακόλουθα κράτη μέλη : η Τσεχική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λεττονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , η Δημοκρατία της Πολωνίας , η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία .
(trg)="s27.1"> il- frażi & # x201C ; Stati Membri l- ġodda & # x201D ; tfisser l- Istati Membri li ġejjin : ir- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka .

(src)="s28.1"> Άρθρο 2
(trg)="s28.1"> Artikolu 2

(src)="s29.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , που αναφέρεται στο άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος έχουν αρχίσει να ισχύουν , υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Συνθήκη , από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s29.1"> Id- drittijiet u l- obbligi li jirriżultaw mit- Trattati ta ' Adeżjoni tar- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka , previsti fl- Artikolu IV- 437( 2 ) ( e ) tal- Kostituzzjoni , daħlu fis- seħħ , taħt il- kondizzjonijiet stabbiliti f' dak it- Trattat , mill- 1 ta '  Mejju 2004 .

(src)="s30.1"> Άρθρο 3
(trg)="s30.1"> Artikolu 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης από το Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ( εφεξής & # x00AB ; Πρωτόκολλο Σένγκεν & # x00BB ; ) , και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Πράξης Προσχώρησης της 16 Απριλίου 2003 , καθώς και οι σχετικές πράξεις που ενδέχεται να εκδοθούν πριν από την 1η Μαΐου 2004 , είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη και εφαρμόζονται σε αυτά από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s31.2"> Id- disposizzjoni ta ' l -
(trg)="s32.1"> acquis
(trg)="s33.1"> Schengen integrati fil- qafas ta ' l- Unjoni permezz tal- Protokoll anness mat- Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall- Ewropa ( minn hawn ' il quddiem imsejjaħ bħala l - & # x201C ; Protokoll ta ' Schengen & # x201D ; ) u l- atti li jibnu fuqu jew li b' xi mod għandhom x' jaqsmu miegħu , elenkati fl- Anness I ta ' l- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 , kif ukoll atti oħra bħal dawn adottati qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 , għandhom jorbtu u jkunu applikabbli fl- Istati Membri l- ġodda mill- 1 ta '  Mejju 2004 .

(src)="s32.1"> 2 .
(trg)="s34.1"> acquis

(src)="s32.2"> Οι διατάξεις αυτές του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης , και οι πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και οι οποίες δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1 , ενώ είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη από την ημερομηνία της προσχώρησης , εφαρμόζονται σε νέο κράτος μέλος μόνον βάσει ευρωπαϊκής απόφασης του Συμβουλίου προς τούτο , μετά από εξακρίβωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης του Σένγκεν ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου στο εν λόγω νέο κράτος μέλος .
(trg)="s35.1"> ta ' Schengen li ġew integrati fil- qafas ta ' l- Unjoni u l- atti li jibnu fuqu jew li għandhom x' jaqsmu miegħu li m' hemmx referenza għalihom fil- paragrafu 1 , waqt li jorbtu lill- Istati Membri l- ġodda mill- 1 ta '  Mejju 2004 , għandhom japplikaw fi Stat Membru ġdid biss wara deċiżjoni Ewropea tal- Kunsill , li tkun ivverifikat skond il- proċeduri ta ' valutazzjoni ta ' Schengen applikabbli , li l- kondizzjonijiet meħtieġa għall- applikazzjoni tal- partijiet kollha ta ' l -
(trg)="s36.1"> acquis

(src)="s33.1"> Το Συμβούλιο , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , λαμβάνει απόφαση με ομοφωνία των μελών του που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών όπου ισχύουν ήδη οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να ισχύσουν οι εν λόγω διατάξεις .
(trg)="s38.1"> Il- Kunsill għandu jieħu d- deċiżjoni tiegħu , wara li jikkonsulta l- Parlament Ewropew , billi jaġixxi bl- unanimità tal- membri tiegħu li jirrappreżentaw il- Gvernijiet ta ' l- Istati Membri li fir- rigward tagħhom id- disposizzjonijiet previsti f' dan il- paragrafu diġà daħlu fis- seħħ u tar- rappreżentant tal- Gvern ta ' l- Istat Membru li fir- rigward tiegħu dawk id- disposizzjonijiet għad iridu jiddaħħlu fis- seħħ .

(src)="s33.2"> Τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης εφόσον αφορά τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και τις πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω κράτη μέλη .
(trg)="s38.2"> Il- membri tal- Kunsill li jirrappreżentaw il- Gvernijiet ta ' l- Irlanda u tar- Renju Unit tal- Gran Brittanja u l- Irlanda ta ' Fuq għandhom jieħdu sehem f' din id- deċiżjoni sakemm din tirrigwarda id- disposizzjonijiet ta ' l -
(trg)="s39.1"> acquis

(src)="s34.1"> 3 .
(trg)="s41.1"> 3 .

(src)="s34.2"> Οι συμφωνίες που συνήφθησαν από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου Σένγκεν δεσμεύουν τα νέα κράτη μέλη από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s41.2"> Kull Ftehim milħuq mill- Kunsill taħt l- Artikolu 6 tal- Protokoll ta ' Schengen għandu jorbot l- Istati Membri l- ġodda mill- 1 ta '  Mejju 2004 .

(src)="s35.1"> 4 .
(trg)="s42.1"> 4 .

(src)="s35.2"> Τα νέα κράτη μέλη , όσον αφορά τις συμβάσεις ή πράξεις στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων που είναι απαραίτητες προς επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕΕ , υποχρεούνται :
(trg)="s42.2"> F' dak li għandu x' jaqsam mal- konvenzjonijiet jew l- istrumenti fil- qasam tal- ġustizzja u affarijiet interni li huma inseparabbli mill- kisba tal- miri tat- Trattat ta ' l- UE , l- Istat Membri ġodda huma marbuta :

(src)="s36.1"> α )
(trg)="s43.1"> a )

(src)="s37.1"> να προσχωρήσουν σε όσες θα είναι ανοικτές προς υπογραφή εκ μέρους των παρόντων κρατών μελών κατά την 1η Μαΐου 2004 , και σε αυτές που έχουν συνταχθεί από το Συμβούλιο βάσει του Τίτλου VI της Συνθήκης ΕΕ , και συνιστώνται στα κράτη μέλη προς υιοθέτηση ,
(trg)="s44.1"> li jaderixxu ma ' dawk li , fl- 1 ta '  Mejju 2004 , jkunu ġew miftuħa għall- firma mill- Istati Membri attwali , u ma ' dawk li kienu abbozzati mill- Kunsill skond it- Titolu VI tat- Trattat ta ' l- UE u rrakkomandati lill- Istati Membri għall- adozzjoni ;

(src)="s38.1"> β )
(trg)="s45.1"> b )

(src)="s39.1"> να εισαγάγουν διοικητικούς και άλλους διακανονισμούς , όπως αυτοί που κατά την 1η Μαΐου 2004 θα έχουν υιοθετηθεί από τα παρόντα κράτη μέλη ή το Συμβούλιο , προκειμένου να διευκολύνεται η πρακτική συνεργασία μεταξύ φορέων και οργανώσεων των κρατών μελών που εργάζονται στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων .
(trg)="s46.1"> li jintroduċu arranġamenti amministrattivi u oħrajn , bħal dawk adottati sa l- 1 ta '  Mejju 2004 mill- Istati Membri attwali jew mill- Kunsill , biex jiffaċilitaw koperazzjoni prattika bejn l- istituzzjonijiet u l- organizzazzjonijiet ta ' l- Istati Membri li jaħdmu fil- qasam tal- ġustizzja u l- intern .

(src)="s40.1"> Άρθρο 4
(trg)="s47.1"> Artikolu 4

(src)="s41.1"> Καθένα από τα νέα κράτη μέλη συμμετέχει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από την ημερομηνία προσχώρησης ως κράτος μέλος για το οποίο ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ- 197 του Συντάγματος .
(trg)="s48.1"> Kull wieħed mill- Istati membri l- ġodda għandu jipparteċipa fl- Unjoni Ekonomika u Monetarja mill- 1 ta '  Mejju 2004 bħala Stat Membru b' deroga fis- sens ta ' l- Artikolu III- 197 tal- Kostituzzjoni .

(src)="s42.1"> Άρθρο 5
(trg)="s49.1"> Artikolu 5

(src)="s43.1"> 1 .
(trg)="s50.1"> 1 .

(src)="s43.2"> Τα νέα κράτη μέλη , τα οποία προσχώρησαν με την Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 στις αποφάσεις και συμφωνίες τις οποίες υιοθέτησαν οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου , υποχρεούνται να προσχωρήσουν σε όλες τις άλλες συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη , οι οποίες αφορούν τη λειτουργία της Ένωσης ή συνδέονται με τις δραστηριότητές της. 2 .
(trg)="s50.2"> L- Istati Membri l- ġodda , li ngħaqdu bl- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 mad- deċiżjonijiet u l- ftehim adottati mir- Rappreżentanti tal- Gvernijiet ta ' l- Istati Membri , li jiltaqgħu fi ħdan il- Kunsill , għandhom ikunu meħtieġa li jaderixxu ma ' kull ftehim ieħor konkluż mill- Istati Membri attwali dwar il- funzjonament ta ' l- Unjoni jew li huma konnessi ma ' l- attivitajiet tagħha. 2 .

(src)="s43.3"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , εφόσον αυτές εξακολουθούν να ισχύουν , στις συμβάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 293 της Συνθήκης ΕΚ και σε εκείνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕK , καθώς και στα πρωτόκολλα περί της ερμηνείας των συμβάσεων αυτών από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπεγράφησαν από τα παρόντα κράτη μέλη , και να αρχίσουν για το σκοπό αυτό διαπραγματεύσεις με τα κράτη αυτά για να επιφέρουν σε αυτές τις αναγκαίες προσαρμογές .
(trg)="s50.3"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom ikun meħtieġa li jaderixxu għall- konvenzjonijiet previsti mill- Artikolu 293 tat- Trattat tal- KE u għal dawk li huma inseparabbli mill- kisba ta ' l- għanijiet tat- Trattat tal- KE , jekk ikunu għadhom fis- seħħ , u wkoll mal- protokolli dwar l- interpretazzjoni ta ' dawk il- konvenzjonijiet mill- Qorti tal- Ġustizzja tal- Komunitajiet Ewropej , iffirmati mill- Istati Membri attwali , u għal dan l- iskop huma għandhom ikunu marbuta li jidħlu f' negozjati ma ' l- Istati Membri attwali biex jagħmlu l- aġġustamenti meħtieġa għalihom .

(src)="s44.1"> Άρθρο 6
(trg)="s51.1"> Artikolu 6

(src)="s45.1"> 1 .
(trg)="s52.1"> 1 .

(src)="s45.2"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις συμφωνίες ή συμβάσεις που συνήψαν ή εφαρμόζουν προσωρινά τα παρόντα κράτη μέλη και η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας , ενεργώντας από κοινού , καθώς και στις συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη οι οποίες συνδέονται με τις ανωτέρω συμφωνίες ή συμβάσεις .
(trg)="s52.2"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom ikunu obbligati li jaderixxu , bil- kondizzjonijiet stabbiliti f' dan il- Protokoll , mal- ftehim jew il- konvenzjonijiet konklużi jew applikati b' mod provviżorju mill- Istati Membri attwali li jaġixxu konġuntement ma ' l- Unjoni jew il- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika , u għal kull ftehim konkluż minn dawk l- Istati li huma marbuta ma ' dawk il- ftehim jew il- konvenzjonijiet .

(src)="s46.1"> Η προσχώρηση των νέων κρατών μελών στις συμφωνίες ή συμβάσεις της παραγράφου 4 , καθώς και στις συμφωνίες με τη Λευκορωσία , την Κίνα , τη Χιλή , το Mercosur και την Ελβετία που συνήφθησαν ή υπεγράφησαν από κοινού από την Κοινότητα και τα παρόντα κράτη μέλη της , συμφωνείται με τη σύναψη πρωτοκόλλου στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις αυτές μεταξύ του Συμβουλίου , που αποφασίζει ομόφωνα εξ ονόματος των κρατών μελών , και της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας ή χωρών ή διεθνούς οργανισμού .
(trg)="s53.1"> L- adeżjoni ta ' l- Istati Membri l- ġodda għal kull ftehim jew konvenzjoni previsti fil- paragrafu 4 hawn taħt , kif ukoll għall- Ftehim mal- Belarus , iċ- Ċina , ċ- Ċile , il- Mercosur u l- Isvizzera , li ġew konklużi jew iffirmati mill- Komunità u l- Istati Membri attwali tagħha flimkien , għandha tkun approvata permezz ta ' konklużjoni ta ' protokoll għal dawn il- ftehim jew il- konvenzjonijiet bejn il- Kunsill , li jaġixxi b' mod unanimu għan- nom ta ' l- Istati Membri , u l- pajjiż jew il- pajjiżi terzi jew l- organizzazzjoni internazzjonali , kkonċernati .

(src)="s46.2"> Η εν λόγω διαδικασία τελεί υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και δεν επηρεάζει τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και των κρατών μελών όσον αφορά τη μελλοντική σύναψη τέτοιων συμφωνιών ή κάθε άλλης τροποποίησης που δεν σχετίζεται με την προσχώρηση .
(trg)="s53.2"> Din il- proċedura hija bla ħsara għall- kompetenzi ta ' l- Unjoni u tal- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika u ma tolqotx l- allokazzjoni ta ' kompetenzi bejn l- Unjoni u l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika u l- Istati Membri fir- rigward tal- konklużjoni ta ' ftehim bħal dan fil- futur jew kwalunkwe emenda oħra li ma għandhiex x' taqsam ma ' l- adeżjoni .

(src)="s46.3"> Η Επιτροπή διαπραγματεύεται τα εν λόγω πρωτόκολλα εξ ονόματος των κρατών μελών βάσει οδηγιών διαπραγμάτευσης εγκεκριμένων από το Συμβούλιο με ομοφωνία , και κατόπιν διαβουλεύσεων με επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών .
(trg)="s53.3"> Il- Kummissjoni għandha tinnegozja dawn il- protokolli għan- nom ta ' l- Istati Membri abbażi ta ' direttivi dwar in- negozjati approvati mill- Kunsill , li jaġixxi bl- unanimità , u wara konsultazzjoni ma ' kumitat magħmul mir- rappreżentanti ta ' l- Istati Membri .

(src)="s46.4"> Υποβάλλει σχέδιο των πρωτοκόλλων στο Συμβούλιο για τη σύναψή τους .
(trg)="s53.4"> Għandha tissottometti abbozzi tal- protokolli lill- Kunsill sabiex jiġu konklużi .

(src)="s47.1"> 2 .
(trg)="s54.1"> 2 .

(src)="s47.2"> Κατά την προσχώρηση στις συμφωνίες και συμβάσεις της παραγράφου 1 , τα νέα κράτη μέλη αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών και συμβάσεων αυτών που έχουν και τα παρόντα κράτη μέλη. 3 .
(trg)="s54.2"> Hekk kif jaderixxu mal- ftehim u l- konvenzjonijiet previsti fil- paragrafu 1 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom jiksbu l- istess drittijiet u obbligi taħt dawk il- ftehim u l- konvenzjonijiet bħall- Istati Membri attwali. 3 .

(src)="s47.3"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (
(trg)="s54.3"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom ikunu obbligati li jaderixxu , taħt il- kondizzjonijiet stabbiliti f' dan il- Protokoll , għall- Ftehim dwar iż- Żona Ekonomika Ewropea (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s55.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , σύμφωνα με το άρθρο 128 της Συμφωνίας αυτής .
(trg)="s56.1"> ) skond l- Artikolu 128 tiegħu .

(src)="s50.1"> 4 .
(trg)="s57.1"> 4 .

(src)="s50.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 και εν αναμονή , ενδεχομένως , της σύναψης των απαραίτητων πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις των συμφωνιών που συνήφθησαν από τα παρόντα κράτη μέλη και , από κοινού , από την Κοινότητα , με την Αλγερία , την Αρμενία , το Αζερμπαϊτζάν , τη Βουλγαρία , την Κροατία , την Αίγυπτο , την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας , τη Γεωργία , το Ισραήλ , την Ιορδανία , το Καζακστάν , την Κιργιζία , το Λίβανο , το Μεξικό , τη Μολδαβία , το Μαρόκο , τη Ρουμανία , τη Ρωσική Ομοσπονδία , τον Άγιο Μαρίνο , τη Νότιο Αφρική , τη Νότια Κορέα , τη Συρία , την Τυνησία , την Τουρκία , το Τουρκμενιστάν , την Ουκρανία και το Ουζμπεκιστάν , καθώς επίσης τις διατάξεις άλλων συμφωνιών που συνάπτονται από κοινού από τα παρόντα κράτη μέλη και την Κοινότητα πριν από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s57.2"> Mill- 1 ta '  Mejju 2004 , u , jekk ikun il- każ , sakemm jiġu konklużi l- protokolli meħtieġa previsti fil- paragrafu 1 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom japplikaw id- disposizzjonijiet tal- Ftehim konklużi mill- Istati Membri attwali , u , konġuntament , mal- Komunità , ma ' l- Alġerija , l- Armenja , l- Azerbajġan , il- Bulgarija , l- Kroazja , l- Eġittu , dik li qabel kienet ir- Repubblika Jugoslava tal- Maċedonja , l- Ġeorġja , l- Iżrael , il- Ġordan , il- Kazakstan , il- Kirgiżistan , il- Libanu , l- Messiku , l- Moldova , l- Marokk , ir- Rumanija , l- Federazzjoni Russa , San Marino , l- Afrika t' Isfel , il- Koreja t' Isfel , is- Sirja , t- Tuniżija , t- Turkija , t- Turkmenistan , l- Ukraina u l- Użbekistan kif ukoll d- disposizzjonijiet ta ' kull ftehim ieħor konkluż mill- Istati Membri attwali u l- Komunità flimkien qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 .

(src)="s51.1"> Τυχόν προσαρμογές στις συμφωνίες αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη των πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί με τις αντισυμβαλλόμενες χώρες σύμφωνα με την παράγραφο 1 , δεύτερο εδάφιο .
(trg)="s58.1"> Kwalunkwe aġġustament għal dawn il- Ftehim għandu jsir permezz ta ' protokolli mal- pajjiżi ko- kontraenti skond it- tieni sottoparagrafu tal- paragrafu 1 .

(src)="s51.2"> Εάν τα πρωτόκολλα δεν έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση , η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και τα κράτη μέλη λαμβάνουν , εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους , τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής .
(trg)="s58.2"> Jekk il- Protokolli ma jkunux ġew konklużi sa l- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Unjoni , l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika u l- Istati Membri għandhom jieħdu , fil- qafas tal- kompetenzi rispettivi tagħhom , il- miżuri meħtieġa biex jittrattaw dik is- sitwazzjoni .

(src)="s52.1"> 5 .
(trg)="s59.1"> 5 .

(src)="s52.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς που έχει συνάψει η Κοινότητα με τρίτες χώρες .
(trg)="s59.2"> Mill- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom japplikaw il- ftehim u l- arranġamenti bilaterali dwar it- tessuti konklużi mill- Komunità ma ' pajjiżi terzi .

(src)="s53.1"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζει η Ένωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης προσαρμόζονται , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .
(trg)="s60.1"> Ir- restrizzjonijiet kwantitattivi applikati mill- Unjoni fuq l- importazzjoni tat- tessuti u l- prodotti tal- ħwejjeġ għandhom jiġu aġġustati sabiex jieħdu in konsiderazzjoni l- adeżjoni ta ' l- Istati Membri l- ġodda .

(src)="s54.1"> Εάν οι τροποποιήσεις των διμερών κλωστοϋφαντουργικών συμφωνιών και διακανονισμών δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έως την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση προσαρμόζει αναλόγως τους κανόνες της σχετικά με την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τρίτες χώρες , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .
(trg)="s61.1"> Jekk l- emendi għall- ftehim u l- arranġamenti bilaterali dwar it- tessuti ma jkunux daħlu fis- seħħ sa l- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Unjoni għandha tagħmel l- aġġustamenti meħtieġa għar- regoli tagħha dwar l- importazzjoni ta ' tessuti u ta ' prodotti tal- ħwejjeġ ta ' lbies minn pajjiżi terzi biex jieħdu in konsiderazzjoni l- adeżjoni ta ' l- Istati Membri l- ġodda .

(src)="s55.1"> 6 .
(trg)="s62.1"> 6 .

(src)="s55.2"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται από την Ένωση στις εισαγωγές χάλυβα και προϊόντων χάλυβα προσαρμόζονται βάσει των εισαγωγών προϊόντων χάλυβα από τις οικείες προμηθεύτριες χώρες , οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα νέα κράτη μέλη κατά τα έτη αμέσως πριν από την υπογραφή της Συνθήκης προσχώρησης .
(trg)="s62.2"> Ir- restrizzjonijiet kwantitattivi applikati mill- Unjoni fuq l- importazzjoni ta ' l- azzar u prodotti ta ' l- azzar għandhom jiġu aġġustati abbażi ta ' l- importazzjoni mill- Istati Membri l- ġodda matul is- snin li jiġu eżatt qabel l- iffirmar tat- Trattat ta ' l- Adeżjoni ta ' prodotti ta ' l- azzar li joriġinaw mill- pajjiżi fornituri kkonċernati .

(src)="s56.1"> 7 .
(trg)="s63.1"> 7 .

(src)="s56.2"> Η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που συνήψαν τα νέα κράτη μέλη με τρίτες χώρες πριν από την 1η Μαΐου 2004 διενεργείται από την Ένωση .
(trg)="s63.2"> Ftehim dwar is- sajd konklużi qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 mill- Istati Membri l- ġodda ma ' pajjiżi terzi għandhom jiġu amministrati mill- Unjoni .

(src)="s57.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τα νέα κράτη μέλη από τις συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζονται για το διάστημα κατά το οποίο οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών παραμένουν προσωρινά σε ισχύ .
(trg)="s64.1"> Id- drittijiet u l- obbligi ta ' l- Istati Membri l- ġodda li jirriżultaw minn dawk il- ftehim ma għandhomx ikunu milquta matul il- perijodu li fih id- disposizzjonijiet ta ' dawk il- ftehim ikunu fis- seħħ b' mod provviżorju .

(src)="s58.1"> Μόλις τούτο καταστεί δυνατό , και εν πάση περιπτώσει πριν από τη λήξη των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου , το Συμβούλιο λαμβάνει , προτάσει της Επιτροπής , τις κατάλληλες ευρωπαϊκές αποφάσεις κατά περίπτωση για τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις συμφωνίες αυτές , καθώς και για τη δυνατότητα παράτασης ορισμένων συμφωνιών για περιόδους μέχρι ένα έτος .
(trg)="s65.1"> Kemm jista ' jkun malajr , u fi kwalunkwe każ qabel l- iskadenza tal- ftehim previsti fl- ewwel subparagrafu , l- Kunsill fuq proposta mill- Kummissjoni , għandu jadotta deċiżjonijiet Ewropej xierqa għall- kontinwazzjoni ta ' l- attivitajiet ta ' sajd li jirriżultaw minn dawk il- ftehim , inkluża l- possibiltà li jiġu estiżi ċerti ftehim għal perijodi ta ' mhux aktar minn sena .

(src)="s59.1"> 8 .
(trg)="s66.1"> 8 .

(src)="s59.2"> Με ισχύ από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη αποχωρούν από κάθε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τρίτες χώρες , συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης .
(trg)="s66.2"> B' effett mill- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom jirtiraw minn kwalunkwe ftehim ta ' kummerċ ħieles ma ' pajjiżi terzi , inkluż il- Ftehim dwar il- Kummerċ Ħieles ta ' l- Ewropa Ċentrali .

(src)="s60.1"> Στο βαθμό που οι συμφωνίες μεταξύ ενός η περισσοτέρων νέων κρατών μελών , αφενός , και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών , αφετέρου , δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα και ιδίως από το παρόν Πρωτόκολλο , τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για να άρουν τα διαπιστωθέντα ασυμβίβαστα .
(trg)="s67.1"> Sa fejn ftehim bejn Stat Membru wieħed ġdid jew iktar min- naħa l- waħda , u pajjiż terz wieħed jew iżjed min- naħa l- oħra , ma jkunux kompatibbli ma ' l- obbligi li jinħolqu mill- Kostituzzjoni , u b' mod partikolari minn dan il- Protokoll , l- Istati Membri l- ġodda għandhom jieħdu l- miżuri xierqa kollha biex jeliminaw l- inkompatibilitajiet eżistenti .

(src)="s60.2"> Εάν ένα νέο κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή μιας συμφωνίας την οποία έχει συνάψει με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση , αποχωρεί από τη συμφωνία αυτή , δυνάμει των όρων της συμφωνίας .
(trg)="s67.2"> Jekk Stat Membru ġdid jiltaqa ' ma ' diffikultajiet biex jadatta ftehim konkluż ma ' pajjiż terz jew iżjed qabel l- adeżjoni , għandu , skond it- termini ta ' dan il- ftehim , jirtira minn dak il- ftehim .

(src)="s61.1"> 9 .
(trg)="s68.1"> 9 .

(src)="s61.2"> Τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσουν , εφόσον είναι ανάγκη , τη θέση τους έναντι των διεθνών οργανισμών και των διεθνών συμφωνιών , των οποίων άλλα κράτη μέλη ή η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας είναι επίσης μέρη , προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρησή τους στην Ένωση .
(trg)="s68.2"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom jieħdu l- miżuri xierqa biex jaġġustaw , fejn meħtieġ , il- posizzjoni tagħhom fir- rigward ta ' organizzazzjonijiet internazzjonali , u ta ' dawk il- ftehim internazzjonali li huma parti minnhom l- Unjoni jew il- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika jew Stati Membri oħra , għad- drittijiet u l- obbligi li jinħolqu bl- adeżjoni tagħhom ma ' l- Unjoni .

(src)="s62.1"> Ειδικότερα , αποχωρούν κατά την ημερομηνία της προσχώρησης ή την εγγύτερη ημερομηνία μετά από αυτήν , από κάθε διεθνή αλιευτική συμφωνία και οργανισμό όπου η Ένωση είναι επίσης μέρος , εκτός αν η συμμετοχή τους αφορά θέματα άλλα από την αλιεία .
(trg)="s69.1"> B' mod partikolari , għandhom jirtiraw fl- 1 ta '  Mejju 2004 , jew kemm jista ' jkun malajr wara din id- data , minn ftehim internazzjonali dwar organizzazzjonijiet tas- sajd anke minn dawk li tagħhom l- Unjoni wkoll hija parti , sakemm is- sħubija tagħhom f' dawn il- ftehim u organizzazzjonijiet ma tirrigwardax materji oħra barra s- sajd .

(src)="s63.1"> Άρθρο 7
(trg)="s70.1"> Artikolu 7

(src)="s64.1"> Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα θεσμικά όργανα , στις οποίες αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο , διατηρούν τη νομική τους φύση · ειδικότερα , οι διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται .
(trg)="s71.1"> Atti adottati mill- istituzzjonijiet li għalihom jirreferu d- disposizzjonijiet transitorji stabbiliti minn dan il- Protokoll għandhom iżommu l -
(trg)="s72.1"> istatus

(src)="s65.1"> Άρθρο 8
(trg)="s74.1"> Artikolu 8

(src)="s66.1"> Οι διατάξεις της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την κατάργηση ή τροποποίηση πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή τους οργανισμούς της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Πρωτοδικείο , εξακολουθούν να ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου .
(trg)="s75.1"> Disposizzjonijiet ta ' l- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 , kif interpretati mill- Qorti tal- Ġustizzja tal- Komunitajiet Ewropej u l- Qorti Ġenerali , li l- iskop jew l- effett tagħhom hu li jħassar jew jemenda , b' miżura li ma tkunx transitorja , atti adottati mill- istituzzjonijiet , mill- korpi jew mill- aġenziji tal- Komunità Ewropea jew ta ' l- Unjoni Ewropea stabbilita bit- Trattat dwar l- Unjoni Ewropea , għandhom jibqgħu fis- seħħ bla preġudizzju għall- applikazzjoni tat- tieni paragrafu .

(src)="s67.1"> Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου είναι της ιδίας νομικής φύσεως όπως οι πράξεις τις οποίες καταργούν ή τροποποιούν και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως αυτές .
(trg)="s76.1"> Dawn id- disposizzjonijiet għandu jkollhom l- istess natura ġuridika bħall- atti li jħassru jew jemendaw , u għandhom ikunu suġġetti għall- istess regoli bħal dawk l- atti .

(src)="s68.1"> Άρθρο 9
(trg)="s77.1"> Artikolu 9

(src)="s69.1"> Τα κείμενα των πράξεων των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , καθώς και τα κείμενα των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την 1η Μαΐου 2004 και συντάχθηκαν στα τσεχικά , εσθονικά , ουγγρικά , λεττονικά , λιθουανικά , μαλτέζικα , πολωνικά , σλοβακικά και σλοβενικά , ισχύουν από την εν λόγω ημερομηνία , υπό τους ιδίους όρους όπως τα κείμενα που συντάχθηκαν και ισχύουν στις άλλες γλώσσες .
(trg)="s78.1"> It- testi ta ' l- atti ta ' l- istituzzjonijiet , korpi u aġenziji tal- Komunità jew ta ' l- Unjoni Ewropea stabbiliti bit- Trattat dwar l- Unjoni Ewropea u t- testi ta ' l- atti tal- Bank Ċentrali Ewropew li ġew adottati qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 , u li kienu mfassla bil- lingwa Ċeka , Estona , Latvjana , Litwana , Ungeriża , Maltija , Pollakka , Slovena u Slovakka għandhom ikunu awtentiċi minn dik id- data , bl- istess kondizzjonijiet bħat- testi stabbiliti u awtentiċi fil- lingwi l- oħra .

(src)="s70.1"> Άρθρο 10
(trg)="s79.1"> Artikolu 10

(src)="s71.1"> Ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου μπορεί να καταργήσει τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου , εφόσον αυτές έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου .
(trg)="s80.1"> Liġi Ewropea tal- Kunsill tista ' tħassar d- disposizzjonijiet transitorji stabbiliti f' dan il- Protokoll , meta ma jibqgħux iżjed applikabbli .

(src)="s71.2"> Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .
(trg)="s80.2"> Il- Kunsill għandu jaġixxi b' mod unanimu wara li jikkonsulta l- Parlament Ewropew .

(src)="s72.1"> Άρθρο 11
(trg)="s81.1"> Artikolu 11

(src)="s73.1"> Η εφαρμογή του Συντάγματος και των πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά όργανα υπόκειται , μεταβατικώς , στις διατάξεις περί παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο .
(trg)="s82.1"> L- applikazzjoni tal- Kostituzzjoni u ta ' atti adottati mill- istituzzjonijiet għandhom , bħala miżura transitorja , jkunu soġġetti għad- derogi kif provdut f' dan il- Protokoll .

(src)="s74.1"> ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
(trg)="s83.1"> TITOLU II

(src)="s75.1"> ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(trg)="s84.1"> DISPOSIZZJONIJIET PERMANENTI